Høring - Planprogram for kommuneplanens arealdel Meråker kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - Planprogram for kommuneplanens arealdel Meråker kommune"

Transkript

1 SAMEDIGGI SAMETINGFT Meraker kommune Sektor kommunal ut-vikling MERÅKER AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER DIJ VUESIEHT /DERES REF VUESIEFIII /VAR REF BIEJJIE /DATO Rune Floor / / rune Høring - Planprogram for kommuneplanens arealdel Meråker kommune Vi viser til deres brev datert med høring av planprogram for kommuneplanens arealdel for Meråker kommune. Overordnede innspill til planprogrammet Høringsutkastet har et ryddig og logisk oppsett og et godt språk. Det bidrar både til å gi et oversiktlig bilde av det planarbeidet som skal gjennomføres og til å gjøre det lettere å komme med innspill til planprogrammet. Dette er positivt med tanke på å sikre bred medvirkning og legitimitet for planen hos kommunens befolkning og andre berørte parter. Sametinget ønsker å rose Meråker kommune for dette. lnkludering av hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv Vi synes det er positivt at planprogrammet understreker viktigheten av god og tett dialog med reindriftsnæringen i kommunen i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel. Vi synes også at det er positivt at kommunen ønsker å unngå å bygge i konfliktsoner og at ny hyttebygging skal foregå i overenskomst med beiteinteresser samt at kommunen har som hovedregel at ny hyttebygging skal utvikles enten som fortetting eller som utvidelse av eksisterende hyttefelt. For å gjøre planprogrammet enda bedre, ber vi om at hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv inngår som eget gjennomgående plantema med klar sammenheng til resten av planen, og/eller blir inkludert i de andre

2 tema/områdene/punktene i planen. I den sammenhengen ber vi om at dere tar i bruk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskaper og forståelser og kunnskap om tradisjonell bruk av områder på lik linje med forskningsbasert kunnskap. Vi ber også at dere undersøker om det finnes behov i befolkingen i deres kommune for tiltak som kan bidra til å ivareta og styrke den samiske identiteten. Resultatet av undersøkelsen bør legges til grunn i det videre arbeidet med kommuneplanen. Det kan være hensiktsmessig å supplere planen med en beskrivelse av de utviklingstrekk, utfordringer og muligheter dere ser i forhold til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i kommunen. Vi minner om at: Det finnes mange automatisk fredete samiske kulturminner og kulturmiljø i kommunen. Store deler av landarealet i kommunen er i bruk som reindriftsareal. Reindriftsnæringa er en viktig kulturbærer i samisk sammenheng. Kommunen ligger innenfor virkeområdet til Sametingets planveileder. Vi anmoder om at Sametingets planveileder, våre uttalelser i dette brevet, nasjonale forventninger og de regionale planer og føringer som omhandler samiske forhold legges til grunn for planen. Ny plan- og bygningslov, Sametingets planveileder og kommuneplanens samfunnsdel Sametinget anmoder dere om å ta hjelp i "Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv for planlegging etter plan- og bygningslovensplandel" i fullføringen av planprogrammet, ved utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel og i arbeidet med oppfølgencle planer. Et viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging etter den nye plan- og bygningslovens plandel er: "å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv" jf. Lov av 27. juni 2008 nr.71 om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 3-1. Denne bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor også av betydning ved tolkning av lovens øvrige bestemmelser. Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut i fra et helhetlig perspektiv ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Sametinget har også ansvar for å veilede kommuner, fylkeskommuner og andre som utarbeider planer etter plan- og 2

3 bygningslovens plandel når planleggingen berører saker av betydning for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametinget har derfor laget en planveileder, jf. plan- og bygningslovens 3-2. I Sametingets planveileder framgår viktige hensyn som må ivaretas for å sikre samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Vi vil vi særlig vise til kapitlene: 4 Prinsipper i planleggingen 5 Hensyn å ta i forhold til samisk kultur 6 Hensyn å ta i forhold til samisk næringsutøvelse og ressursbruk Sametingets planveileder kan lastes ned fra vår internettside under overskriften "Veiledere og retningslinjer". Planveilederen vil være førende for Sametingets deltakelse i planarbeid etter plan- og bygningsloven 3-2 tredje ledd, jf. plan- og bygningslovens 5-4 tredje ledd. Planveilederen er imidlertid ikke juridisk bindende, som statlige planretningslinjer jf. planog bygningslovens 6-2, og regionale planbestemmelser med retningslinjer for arealbruk er, jf. plan- og bygningslovens 8-5. Samiske kulturminner og planprogram for kommuneplanens arealdel Vi ber om at hensynet til samiske kulturminner vektlegges og konkretiseres i større grad i planprogrammet. Vi gjør oppmerksom på at det er Sametinget som er ansvarlig kulturminnemyndighet i forhold til samiske kulturminner. Dersom dere ønsker en orientering om samiske kulturminner i kommunen, kan vi bistå med dette. Når det gjelder planens forhold til samiske kulturminner ber vi derfor om at det gjøres en sammenstilling av kjente samiske kulturminner og kulturmiljø. Vi ber også om at det gjøres en verdivurdering og konsekvensbeskrivelsesamt en potensialvurdering for ukjente kulturminner. Enslik oversikt, eventuelt i kombinasjon med et eget temakart for kulturminner og kulturmiljø vil styrke planen og utredningsarbeidet, og vi mener at et slikt kart vil gjøre kulturminneinteressene mye mer synlige. Det vil også være en fordel om man allerede på kommuneplannivå gjør detaljvurderinger av nye utbyggingsområder for å avdekke eventuelle konflikter med samiske kulturminner og kulturmiljøer. Kombinasjonen mellom en overordnet arealplan og god oversikt over samiske kulturminner vil styrke planen og gi større forutsigbarhet ved framtidige utbygginger. Samer har hatt tilhold innenfor grensene til det som i dag er Meråker kommune i lang tid. Store deler av det som i dag oppfattes som tilnærmet uberørt natur og villmarkspregede områder, er og har vært samiske kulturlandskap. Den tradisjonelle samiske bruken av et område kan være vanskelig å spore ute i naturen, da man ofte har vært svært forsiktig i sin

4 utnyttelse av naturressursene og landskapet. Mye har grodd til og forsvunnet allerede. Dette gjør at samiske kulturminner er særlig utsatt for ødeleggelse. Vi minner om at det er registrert flere automatisk fredede samiske kulturminner i kommunen. Registreringene er fortsatt mangelfulle, noe som gjør at det i store områder ikke er gjort noen dokumentasjon av samiske kulturminner. Samiske stedsnavn kan være det eneste som vitner om en samisk tilstedeværelse i området. Derfor utgjør de kjente kulturminnene sannsynligvis kun en liten brøkdel av den totale kulturminnebestanden. Vi anser potensialet for nye funn av hittil ukjente automatisk fredete samiske kulturminner i kommunen for stort. Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge L0V nr 50: Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver og gravplasser, hellige fjell og offerplasser eller steder det knytter seg sagn eller tradisjoner til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det må understrekes at dette ikke er en uttømmende oversikt, da den samiske kulturen er meget variert og mangfoldig. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. Kulturminneloven 3 og 6. Ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje uten at dette er godkjent av rette myndighet, jf Kulturminneloven 3, 8 og 9. Godkjenning av tiltak med hensyn til samiske kulturminner kan gjøres fra sak til sak, gjennom godkjent reguleringsplan, eller i kommuneplanens arealdel, jf Kulturminneloven 3, 8 og 9. I forbindelse med utarbeidelse av planer i henhold til Plan- og bygningsloven, vil vi presisere at forholdet til kulturminner ikke blir endelig avklart ved en oppfyllelse av utredningsplikten i henhold til FOR NR 855: Forskrift om konsekvensutredninger, jf. Plan- og bygningsloven 4-2 andre ledd. Samisk næringsutøvelse Vi anmoder om at utviklingstrekk, potensial og utfordringer for reindrift og andre samiske utmarksnæringer inkluderes på lik linje med andre hensyn. Det vil også være viktig å få undersøkt om det fins potensial for satsning på andre samiske næringer, og da spesielt kulturnæringer, utdanning og språk. 4

5 Vi gjør for øvrig oppmerksom på at Sametinget har vedtatt Sametingsmelding om næringsutvikling. Denne finnes på våre nettsider under "Dokumenter" og overskriften "Meldinger", dokumentet "Sametingets næringsmelding". Vi gjør også oppmerksom på at Sametinget har virkemidler (tilskuddsmidler) innenfor næring, språk og kultursektoren. Sametinget er åpen for å ha en positiv dialog om næringsutvikling, inkludert finansiell deltagelse innen disse områdene. Regional planstrategi Sametinget anmoder dere om å legge Regional planstrategi for Nord-Trøndelag fylke samt andre regionale planer og føringer som omhandler samiske hensyn til grunn for arbeidet med kommuneplanens arealdel og oppfølgende planer. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Vi minner om at "Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging" også omhandler samiske forhold. Vi anmoder derfor om at planprogrammet endres slik at det kommer fram hvordan disseforventningene vil bli ivaretatt i planprosessen,og at de leggestil grunn for planen. Noen av punktene som omhandler eller berører samiske interesser i Nasjonale forventinger er: For by- og tettstedsutvikling forventes det at kommunene tar hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell utforming legges til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse. Kulturminner og kulturmiljøer tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. For samferdsel og infrastruktur forventes det at planleggingen bidrar til å unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, kulturlandskap og dyrka mark, og inngrep i viktige kulturminner og kulturmiljø. Prosjekter med stor negativ konsekvens for naturmangfold bør i utgangspunktet ikke gjennomføres, og nye traseer bør der det er mulig legges utenfor biologisk viktige områder og truet natur. For verdiskapning og næringsutvikling forventes det at kommuner legger til grunn et bredt verdiskapingsperspektiv for næringsutviklingen, der eksisterende og nye næringer basert på lokale natur- og kulturressurser vektlegges. Forvaltningen av kultur- og naturverdiene er bærekraftig og ivaretar naturmangfold og kulturhistoriske verdier. Videre forventes det at reindriftens interesser og behov synliggjøres og ivaretas på en helhetlig måte i arealplanleggingen. For å sikre reindriftsnæringens arealbehov på tvers av kommunegrenser er det nødvendig å se reindriftens arealbehov i et regionalt eller interkommunalt perspektiv. 5

6 For natur, kulturmiljø og landskap forventes det at kommunene registrerer og verdisetter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunene og Sametinget som regionale kulturminnemyndigheter bistår med veiledning. For natur, kulturmiljø og landskap forventes det også at kommunene i planleggingen medvirker til å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. For helse, livskvalitet og oppvekstmiljø forventes det at kommunene gjennom planleggingen tar sikte på å fremme helse, livskvalitet og oppvekstmiljø for den samiske befolkningen, og at hensynet til samiske barn vektlegges særskilt. Innspill til planprogrammet Formålet med kommuneplanarbeidet Ved ferdigstilling av planprogrammet og i det videre arbeidet kommuneplanen, vil vi anmode dere om: å legge like stor vekt på tradisjonskunnskap som forskningsbasert kunnskap, inkludert kunnskap om tradisjonell bruk av områder å legge særlig stor vekt på medvirkning fra samiske interesser å undersøke hvilke behov det er i befolkningen for å styrke og utvikle den samiske identiteten, og legge vekt på disse behovene i det videre arbeidet med planen Det vil i denne sammenheng være særlig viktig å fokusere på sammenhengen mellom situasjon, utfordringer, potensial og strategier med hensyn til samisk kultur, næringsutøvelse og planprogrammets øvrige fokusområder, jf Plan- og bygningsloven 3-1. Medvirkning Vi synes det er meget positivt at det i planprogrammet er lagt stor vekt på å sikre reell og bred medvirkning i planprosessen. For å gjøre prosessen bedre i forhold til samiske interesser, ber om at punktet justeres slik at det spesifiseres at man også tenker å involvere aktuelle samiske interesser i planarbeidet, og da særskilt samiske barn. Det kan også konkretiseres hvordan dette tenkes gjennomført. Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som meget viktig og verdifullt i planarbeid. Enighet lokalt i planprosessene vil ha stor betydning for Sametingets vurdering av og innstiliinger til foreslåtte planer. 6

7 Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være siida, reinbeitedistrikt, bygdelag, utmarkslag, forening og andre interesseorganisasjoner. Dette kan også inkludere og legge til rette for medvirkning fra den samiske befolkningen som ikke alltid er bosatt i kommunen men som likevel har sine næringsarealer i kommunen. Det kan først og fremst være reindriftsutøvere og utøvere av andre samiske utmarksnæringer det her er snakk om. Samiske kultursentre, museer og lignende i kommune eller region kan ha foretatt dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap som vil kunne være relevant i denne sammenheng. Medvirkning og samarbeid fra slike institusjoner vil derfor kunne være nyttig. Vi vil også anmode dere om å få fram kunnskap om tradisjonell samisk kunnskap og bruk av områder gjennom medvirkningsprosessen. Vi vil også anmode om at denne kunnskapen tillegges like stor vekt som den forskningsbaserte kunnskapen ved utarbeidelsen av planen. De punkter som kommer fram i denne prosessen bes tatt med planen som legges ut på høring. Utredningsbehov Vi mener det kan være hensiktsmessig å få utarbeidet en beskrivelse av utviklingstrekk, utfordringer og muligheter vedrørende samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i forbindelse med kommuneplanleggingen. Vi anmoder dere derfor om å lage en slik beskrivelse. Når det gjelder kulturminner, ber vi om at det foretas en sammenstilling av kjente samisk kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, med tilhørende verdivurdering og konsekvensbeskrivelse samt potensialvurdering av ukjente kulturminner, jf punktet "Samiske kulturminner og planprogram for kommuneplanens arealdel" ovenfor. lieelsegh /Mcd hilsen 1 une Floc ("7 raerije/rådgiver Dag Koptija / Kopi til: Noerhte-Trondelagen baatsoe-burriej ree reme Nord:Frondelag I'vlkeskommune :larjel-trondelagen/lledemarken baatsoe-burriej reereme Reindri sron-altningen N orddelag Postboks 2560 Reindrifts fory aliningen Sor- Trondelag/Iledmark SN_lS STFINKIER 7361 ROROS 7

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren 11.05.2012 Regionalplan for Jæren Revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen,

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Flesberg kommune Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Juni 2003 Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell er utarbeidet i samarbeid mellom Flesberg kommune

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer