Valgprogram for. Trondheim KrF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram for. Trondheim KrF"

Transkript

1 Valgprogram for

2 Valgprogrammet for Trondheim Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk og verdibasert parti. KrF ønsker å bygge sin politikk på et kristent og humanistisk verdigrunnlag og menneskesyn. Derfor er KrF forutsigbare og troverdige i kampen for vår kristne kulturarv, for menneskeverdet, for de svakest stilte i samfunnet og for å forvalte våre økologiske og økonomiske ressurser på en bærekraftig måte. Vårt verdigrunnlag Menneskeverdet: Alle mennesker har en unik egenverdi og et ukrenkelig menneskeverd fra unnfangelse til naturlig død. Som mennesker er vi både åndelige og materielle vesen, og samfunnet må legge til rette for at hele mennesket skal få lov til å komme til uttrykk. Nestekjærlighetstanken: Det kristne menneskesynet, med livets ukrenkelighet og likeverdstanken, innebærer et stort engasjement for menneskers verdighet uavhengig av utseende, tro, etnisk bakgrunn, kjønn og prestasjonsevne. Nestekjærligheten forplikter oss til å sette de svakeste i samfunnet først. Der nestekjærligheten er ivaretatt, blir ingen forsømt eller fordømt. Forvalteransvaret: Som mennesker er vi satt til å forvalte skaperverket med ansvarlighet, da det tilhører også de som kommer etter oss. Det handler om natur, miljø, økonomiske og menneskelige ressurser. Vår visjon Kristelig Folkeparti vil at Trondheim skal bli en bedre og tryggere by å bo i, en verdibevisst by med mangfold, utviklingsmuligheter, omsorg og romslighet, - ikke bare for folk flest, men for alle. 1

3 går til valg på Oppvekst Foreldre har hovedansvaret for sine egne barns oppvekst og utdanning. Barnehage og skole fyller en viktig rolle i utdanningsløpet til barn og unge, og det er viktig med god kommunikasjon mellom barnehage, skole og foreldre. I de situasjonene der foreldre trenger hjelp for å kunne gi barna den oppveksten de fortjener, er det viktig at barnevernet kommer inn med en hjelpende hånd. Barnehage vil Ha god kvalitet og tilstrekkelig bemanning i barnehagene. At barnehagene skal ha nok ressurser til å dekke alle barns behov. Godkjenne nye private og ideelle barnehager for å bidra til et godt og variert barnehagetilbud. Jobbe for at kommunen skal tilby plass i barnehage til de som ønsker det innen 1 måned etter at de har fylt ett år. Innføre kommunal kontantstøtte i Trondheim for barn under tre år som ikke benytter sin rett til barnehageplass. Skole vil Øke kvaliteten i grunnskolen gjennom større lærertetthet og kompetanseutvikling. Gi økte ressurser til elever med særlige behov, herunder også fremmedspråklige elever med foreldre med liten eller ingen skolebakgrunn. Arbeide for å få færre elever per kontaktlærer. Legge til rette for at alle elever skal oppleve trygghet, mestring og utfordringer i skolen. Fortsette opptrappingen av skolehelsetjenesten og nå Helsedirektoratets mål om flere helsesøstre per elev. Trekke flere yrkesgrupper innen både fysisk og psykisk helse tettere inn i skolehelsetjenesten. Sørge for at elever får raskere hjelp fra PPT når dette er nødvendig. Forsterke arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering. At kommunen skal forplikte seg til å ta inn minimum 400 lærlinger. Styrke kulturskolen og gi flere elever tilbud om kulturskoleplass. At kulturskolen skal tilby gode familie- og søskenmoderasjonsordninger for familier med liten inntekt. Bygge egne lokaler for kulturskolen i hver bydel og i Olavskvartalet. Barnevern vil Styrke barnevernet og sikre full barnevernsdekning, også for de som trenger det etter fylte 18 år. Bevilge mer penger til forebyggende barnevern. Rekruttere flere fosterforeldre og beredskapshjem. Stimulere til kommunal bruk av barnevernstiltak drevet av ideelle organisasjoner. Tilby bedre skolering og oppfølging av fosterfamilier, samt å introdusere en forpliktende oppfølgingsplan. 2

4 At alle barnevernssaker skal avgjøres ut fra prinsippet om barnets beste ikke ut fra økonomi eller voksenhensyn. Etablere en robust mentorordning for nyutdannede barnevernspedagoger. Ta i bruk ressurspersoner med flerkulturell erfaring, kunnskap og kompetanse som mentorer og øke barnevernets innsikt og kompetanse på det flerkulturelle området. Styrke barnas rettssikkerhet ved å kreve at omplasseringssaker vurderes av to barnevernsansatte, uavhengig av hverandre. Helse og omsorg I løpet av livets faser vil alle ha behov for varierende omsorgstilbud, og KrF mener samfunnet skal stille opp for enkeltmennesket. Noen har ekstra store behov. Da har samfunnet et ekstra stort ansvar for å stille opp. KrF vil sørge for et allsidig bo- og omsorgstilbud som er tilpasset den enkeltes behov når de trenger det, med sykehjemsplasser, bofellesskap, omsorgsboliger og muligheter til å bo hjemme. Videre vil KrF prioritere kampen mot fattigdom og rusmisbruk. Omsorgstjenester vil Videreføre den kulturelle spaserstokken og ha et aktivt kulturtilbud for eldre. Tilrettelegge og bygge bokollektiv for eldre. Følge opp med tilstrekkelige midler for gjennomføring av den vedtatte eldreplanen. Bygge flere helse og velferdssentre for å sikre full sykehjemsdekning. Styrke ordningen med omsorgslønn. Sikre at omsorgstjenesten utføres slik at brukerne opplever mestring og verdighet. Innføre hverdagsrehabilitering i hele kommunen. At alle omsorgstjenester skal gis etter individuelle behov. Være pådriver for Livsglede for eldre i alle sykehjemmene i kommunen. Ha regelmessig legetilgang på sykehjemmene i kommunen. At tannhelse må bli en integrert del av omsorgstjenesten. Styrke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Prioritere tidlig innsats og forebyggende tiltak innen omsorgstjenesten. Få til fleksible boligløsninger for eldre. Legge til rette for etiske refleksjoner i omsorgstjenesten. Forebygge bruk at tvang og makt i omsorgstjenesten. Ha gode og varierte dagtilbud som er tilpasses den enkelte brukers behov. Ha flere akuttplasser på sykehjem. Styrke rekruttering av menn til omsorgstjenesten. Satse på flere heltidsstillinger i omsorgstjenesten. Sikre høy kompetanse i omsorgstjenesten med videre- og etterutdanning for personalet. Sikre voksne innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn reell tilgang til grunnskoleutdanning ved å godkjenne grunnskole for voksne som stønadsberettiget aktivitet. Sikre voksne innvandreres mulighet til utdanning og arbeid. Gi tilskudd til organisasjoner og lavterskeltilbud som arbeider med helsefremmende arbeid og kultur. 3

5 Gjennomføre handlingsprogram mot selvmord. Bedre avlastnings- og hjelpetilbudet til familier ved kronisk sykdom og akutte behov. Gjøre det lettere å få omsorgslønn for foreldre som har barn med sterke funksjonshemninger. Utvide tilbudene om samlivskurs. Videreføre og øke kommunal støtte til Kompasset og Barnas stasjon. Etablere nye bofellesskap for personer med utviklingshemninger. Rus og avhengighet vil Styrke frivillige organisasjoners og stiftelsers mulighet til å drive rusomsorg og holdningsskapende arbeid. Vektlegge brukernes ønske om valg av rehabiliteringssted. Øke tilskuddene til Salem 22B sitt forebyggende arbeid blant ungdom i Trondheim sentrum. Gjøre Trondheim til en spilleautomatfri by. Begrense rus og rusrelatert vold, blant annet ved å sette tak på antall skjenkesteder og skjenkestopp kl. 01:00. Ha strenge reaksjoner ved brudd på skjenke- og salgsbestemmelsene. Fattigdom vil Gi ideelle organisasjoner fortrinnsrett ved anbudsutsetting av fattigdomsbekjempende tiltak. Styrke det kommunale samarbeidet med Stavne Arbeid og Kompetanse KF for å legge til rette for arbeidstrening for vanskeligstilte. Forbedre fattigdomsplanen og gjøre den mer økonomisk forpliktende. Sikre bedre bolighjelp til vanskeligstilte, og øke antall kommunale boliger. Kirke og kultur Mennesket er både et materielt og et åndelig vesen. Kirke og kultur spiller en sentral rolle for å dekke våre åndelige behov. Alt fra en gudstjeneste til et kinobesøk eller en konsert er med på å dekke disse behovene. KrF er opptatt av at samfunnet skal se hele mennesket ikke bare våre materielle behov. Kultur vil Satse offensivt på Trondheim som kunst- og kulturby både det profesjonelle og det frivillige kulturliv. Øke overføringene til frivillige lag og organisasjoner. Videreutvikle Olavsfestdagene som en bred kirke- og kulturmønstring med tydelig identitet og bred appell. Opprettholde Olavfestdagenes status som knutepunktfestival. Forsterke arbeidet med å tiltrekke store idretts- og kulturarrangement til byen. Utvikle en skulpturpark på Marinen. Etablere "Kulturnatten", en kveld i året der alle kulturaktører fyller Midtbyen med kunst- og kulturopphevelser. Sikre at de mange kulturfestivalene fortsatt får fylle en viktig rolle i byens kulturliv 4

6 Tro og livssyn vil Videreutvikle Trondheim som et nasjonalt kirkelig tyngdepunkt. Styrke Trondheim som et internasjonalt senter for religionsdialog. Arbeide for at støtten til Kirkelig fellesråd kommer på høyde med gjennomsnittet i de største byene i Norge, slik at Kirkelig fellesråd kan nå sin visjon om å være «en åpen, omsorgsfull og evangeliserende folkekirke». Bidra til at kulturlivet på Tiller og Tiller menighet får realisert et kulturbygg på kirketomta på Tiller. Bedre vedlikehold og rehabilitering av kirkene i kommunen. Fritid vil Legge forholdene bedre til rette for lag og foreningers frivillige innsats. Gi frivillige organisasjoner og kirkelige aktiviteter tilgang til skolenes lokaler utenfor undervisningstid. Øke støtten til frivillig sektor blant annet ved å opprette gunstige og forutsigbare samarbeidsavtaler. Jobbe for flere fritidstilbud ute i bydelene for barn og unge. Øke støtten til rusfrie kulturelle aktiviteter for barn og ungdom. Videreføre gratis hall- og baneleie til barne- og ungdomsidrett og kulturaktiviteter. Sikre fortsatt utbygging av idrettshaller. Videreutvikle eksisterende lekeplasser og grøntområder. Sikre at idrett forblir en frisone fra rus og doping. Øke ressursene til friluftsliv gjennom vedlikehold og videre etablering av flere turveier og løyper i marka og nærmiljøet. Forlenge Nidelvstien til Klæbu og etablere turvei rundt Havsteinjordene. Stimulere trygdede og pensjonister til å bidra i frivillig sektor. Byutvikling for hele Trondheim Trondheim er i stadig vekst. For å kunne ta imot nye innbyggere, må vi ha et aktivt næringsliv i byen, bygge flere boliger, tilrettelegge flere grøntområder, ta miljøhensyn og tilby Trondheims innbyggere et godt samferdselstilbud. Dette er byutvikling for hele Trondheim. Næringsliv og økonomi vil Aktivt tilrettelegge nye næringsareal. Styrke Midtbyen som handelssenter med flere boliger, arbeidsplasser og kulturelt mangfold. Styrke Trondheim som student- og kunnskapsby med flere studieplasser, flere studentboliger og et godt velferdstilbud. Begrense nyetableringer og utvidelser av kjøpesentre utenfor Midtbyen. Redusere maksimal parkeringstid for gateparkering i Midtbyen. Bolig og bymiljø vil Anlegge en park og et levende byrom på Leüthenhaven. Utvikle Torvet som byens midtpunkt. Jobbe for fortsatt fortetting innenfor eksisterende bystruktur, og spesielt langs de gode kollektivårene. 5

7 Stille krav om at nye boliger har høy kvalitet med tanke på estetikk, lys, støy og gode uteareal. Bevare den lave maksimalhøyden for bebyggelse i Midtbyen, men si ja til nye høyhus utenfor Midtbyen. Si nei til ny boligbygging innenfor markagrensen og på verdifullt landbruksareal. At en samlet plan for Nyhavna bør legge vekt på å styrke kultur-, miljø- og innovasjonsbyen Trondheim og ivareta en næringsstruktur som kan kombineres med en moderne bydel med boliger i en anstendig prisklasse. Miljøvern vil Ivareta jordbruksareal i kommunen og tilrettelegge for variert jordbruksproduksjon. At det ved neste rulling av kommuneplanen vedtas en Grønn strek rundt den viktigste dyrkamarka på samme måte som Den røde streken sikrer markagrensen. Ha et sterkt vern av marka og sikre grønne lunger i byen. Følge opp målsettingene i Miljøpakken og kommunens klimahandlingsplan, slik at Trondheim bidrar til å redusere de nasjonale og lokale utslippene av CO 2 og andre drivhusgasser. Fortsette arbeidet med energieffektivisering i kommunale bygg. At kommunen ved innkjøp av nye kommunale biler skal kjøpe elbiler eller andre lavutslippsbiler. Stimulere til miljøbevissthet i skoler og barnehager, og fortsette miljøsertifisering med Grønt flagg. Legge til rette for at en større andel av materialavfallet går til gjenvinning. Gjeninnføre piggdekkavgiften. Redusere bruken av veisalt. Samferdsel vil Fortsette utbyggingen av hovedveiene i byen, samt et godt gang- og sykkelveinett og trygge skoleveier gjennom Miljøpakken. Jobbe for et bedre kollektivtilbud med lave priser og god framkommelighet. Sørge for et fremtidsrettet kollektivsystem basert på bybane eller superbuss og dobbeltspor på Trønderbanen. Sikre bedre belysning og oppmerking av gangfelt for å bedre trafikksikkerheten. Sørge for nyasfaltering og reasfaltering i flere boliggater. 6

8 Verdivalg 2015 Kjære velger, høstens valg blir et verdivalg. KrF vil prioritere de som trenger det mest og føre en politikk basert på et kristent verdigrunnlag. Vi vil ha livskvalitet i eldreomsorgen, gi alle barn en trygg barndom og være en garantist mot søndagsåpne butikker. Bruk hodet, hjertet og stemmen. Stem KrF. TRONDHEIM KRF krf.no/trondheim

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Hovedprogram for KrFU 2012-2016

Hovedprogram for KrFU 2012-2016 Hovedprogram for KrFU - Oktober Innhold Ideologi... Grunnverdiene i den kristendemokratiske ideologi... Menneskeverd... Nestekjærlighet... Forvalteransvaret... Kristendemokratisk ideologi... Personalisme...

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

KrFUs hovedprogram 2014-2016

KrFUs hovedprogram 2014-2016 KrFUs hovedprogram 0-01 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE PRINSIPPER... PERSONALISME...

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på menneskeverd, nestekjærlighet

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer