UDI-brosjyre om Oppholdstillatelse, oppholdskort og grenseboerbevis... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UDI-brosjyre om Oppholdstillatelse, oppholdskort og grenseboerbevis... 7"

Transkript

1 ID-arbeid kurshefte

2 2

3 Innholdsfortegnelse Navneendring... 4 Identitetsendring... 5 Registrering av identitet i DUF... 6 Oppholdtillatelse, oppholdskort og grenseboerbevis UDI-brosjyre om Oppholdstillatelse, oppholdskort og grenseboerbevis... 7 UDI RS : «Schengenstandardiserte oppholdskort med elektronisk lagret biometri»... 9 Vedlegg 4 til utlendingsforskriften: Godkjente reisedokument Politianmeldelse, påtalebehandling og rapporterting av falsk ID Riksadvokatens retningslinjer av : «Retningslinjer for påtalebehandling av straffbare handlinger som avdekkes i utlendingssaker mv.» RPOD : «Rapportering av falske identiteter til Folkeregisteret og Utlendingsdirektoratet» Liste og vedlegg over relevante rundskriv om utvisning, utlendingskontroll, oppholdssaker og beskyttelse RPOD RPOD : «Politiets utøvelse av utlendingskontroll på territoriet, herunder i grenseområdene.» UDI RS : «Personkontroll og kontroll av originale identitetsdokument ved søknader om visum og opphaldsløyve»

4 NAVNEENDRING: Navneendring - adgang til endring er regulert i lov om personnavn av 7. juni Loven gjelder for alle som i Det sentrale folkeregisteret er registrert som bosatt i Norge og har til hensikt å bli boende her varig ( 14). Det er skattekontoret forvalter navneloven og behandler søknaden om navneendring. Navneopplysninger i Folkeregisteret overskriver navneopplysninger i DUF (UDB). Skattekontoret må vurdere om det dreier seg om en identitetsendring, og i så fall sendes saken til UDI dersom det gjelder en utlending, jf. UDI RS : «Registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven». Loven får ikke anvendelse på personer med D-nummer (folkeregisterforskriften 2-6) - personer som ikke oppfyller vilkårene for bostedsregistrering, f.eks. asylsøkere For personer med D-nummer er det som hovedregel kun adgang til å få endret navnet som er registrert i Folkeregisteret, dersom det dokumenteres at vedkommende har endret navnet i utlandet. Overføringsflyktninger blir bostedsregistrert og får tildelt et norsk fødselsnummer straks de kommer til Norge 4

5 IDENTITETSENDRING: Spørsmål om identitetsendring: - UDI mottar ny søknad der utlendingen oppgir andre personalia navn og fødselsdato (f.eks. ved fornyelse, søknad om statsborgerskap) - Skattekontoret mottar søknad om navneendring - må vurdere om det dreier seg om en identitetsendring, og i så fall sendes saken til UDI Vurderingen: - Gjennomgang av alle dokumenter i utlendingssaken for å avklare hvilke identitetsopplysninger som tidligere er oppgitt og hvor sannsynlig opplysningene er, se UDI RS : «Registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven» kap Saksbehandleren må vurdere om det skal gjøres en verifisering, DNA-test, aldersundersøkelse, politiintervju Nye dokumenter i saken, skal oversendes til PU (beskyttelsessaker) eller politidistriktet (oppholdssaker) for dokumentkontroll (ekthetsvurdering), se UDI RS : «Personkontroll og kontroll av originale identitetsdokument ved søknader om visum og opphaldsløyve». Konsekvenser hvis utlendingen oppgir uriktige opplysninger om identitet: Tilbakekall Anmeldelse, jf. UDI RS : «Politianmeldelse ved grovt brudd på utlendingsloven» Utvisning jf. UDI RS : «Utvisning etter utlendingsloven 66, 67 og 68 - brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold» 2 5

6 REGISTRERING AV IDENTITET I DUF: UDI RS : «Registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven» Registrering og fastsettelse av fødselsdato kap 2 og 3 Hvordan ID-opplysninger skal registreres - speiler i hovedsak hva som skal gå fram av vedtaket jf. kap. 4.3 i rundskrivet - ved fornyelser og permanent tillatelse; du skal bare registrere hvis det er nye opplysninger, undersøkelser eller vurderinger UDI RS : «Søknad om første gangs tillatelse - registrering av navn» HUSK: Registrer alltid alle opplysninger i DUF, ikke bare i politiloggen. 6

7

8

9 UDI rundskriv Dokument-ID : RS Saksnummer : 12/ Dokumentdato : Mottakere : Politimestrene Utenriksstasjonene Schengen-standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri 1. Innledning 2. Bestilling av oppholdskort etter innvilget tillatelse 2.1. Fingeravtrykk 2.2. Bilde 2.3. Signatur 2.4. Endring av navn 2.5. Endring av fødselsdato 2.6. Varighet 2.7. Leveringsadresse 2.8. Merknader 3. Bestilling av oppholdskort ved fornyelse 4. Oppholdskort for permanent oppholdstillatelse 5. Oppholdskort til utlendinger med gyldig oppholdsetikett eller a4-ark som dokumentasjon på oppholdsrett 6. Tap av oppholdskort 6.1. Gebyr ved tap av kort 7. Rutiner ved retur av kort i posten 1. Innledning Norge er gjennom Schengensamarbeidet forpliktet til å utstede oppholdskort til alle tredjelandsborgere som får en oppholdstillatelse i Norge. En tredjelandsborger er en som har statsborgerskap i et land som ikke er en del av EU eller EØS/EFTA-samarbeidet. Innføringen av oppholdskortene er vedtatt i Rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 og Rådsforordning (EF) 380/2008. En utlending som har fått innvilget en oppholdstillatelse skal få oppholdskort som bevis på oppholdstillatelsen sin, jf. utlendingsloven (utl.) 64 a og 100 a. Tredjelandsborgere som har oppholdsrett etter utl. 114 (familiemedlem til en EØS-borger), kan også få oppholdskort som bevis på sin oppholdsrett. 9

10 Oppholdskortet dokumenterer at tredjelandsborgeren har oppholdstillatelse eller oppholdsrett i Norge, og inneholder biometriske opplysninger i form av bilde og fingeravtrykk. Kortet skal også ha innehaverens signatur. Kortet er i utgangspunktet ikke et identitetsbevis, men et rettighetskort: Det beviser at personen har oppholdstillatelse eller oppholdsrett i Norge. De personopplysningene som står på kortet er de opplysningene norske utlendingsmyndigheter har lagt til grunn når personen har fått en oppholdstillatelse. I mange tilfeller vil denne identiteten være dokumentert ved at personen har pass fra hjemlandet. I andre tilfeller vil identiteten kun være å anse som sannsynliggjort, da personen ikke har kunnet dokumentere sin identitet godt nok. Oppholdskortet vil ikke si noe om hvilke identitetsvurderinger utlendingsmyndighetene har gjort da personen fikk innvilget en tillatelse og utstedt et oppholdskort. Dette rundskrivet beskriver rutiner for administrering av oppholdskort, herunder opptak av biometri, bestilling av kort og håndtering av tapte kort. 2. Bestilling av oppholdskort etter innvilget tillatelse En utlending som har fått innvilget en oppholdstillatelse skal melde seg hos politiet for å avgi biometri, slik at politiet kan bestille oppholdskort. Bestillingen skjer gjennom arbeidsprosessen Politiet underretter om vedtak i DUF. For beskrivelse av de aktuelle trinnene i denne arbeidsprosessen, viser vi til Brukerdokumentasjon for oppholdskort utarbeidet av UDI Fingeravtrykk Det skal tas to flate fingeravtrykk av begge pekefingre. Alle over seks år skal avgi fingeravtrykk, med mindre dette er fysisk umulig. I så tilfelle, skal det noteres i merknadsfeltet ikke i stand til å avgi fingeravtrykk, se punkt 2.8 om merknader Bilde Bildet til kortet tas i biometrikiosken. Bestilleren skal påse at bildet følger ICAO-standard, på samme måte som for passbilder. Bilder som ikke oppfyller de kravene ICAO-standarden setter, kan bli underkjent av kortprodusenten etter at bestillingen er sendt. I unntakstilfeller kan det by på store problemer å ta et bilde som tilfredsstiller ICAO-standarden i biometrikiosken. Da kan søkeren ta med et bilde som kan skannes inn. Filen med bildet hentes inn via biometrikiosken. Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har laget en egen brukerveiledning for dette. Følgende krav stilles til bildet: Bildet skal vise hele hodet (ansiktet skal oppta % av bildet) og toppen av skuldrene. Øynene skal være åpne og klart synlige, og hår skal ikke dekke øynene. Det er tillatt med briller på bildet. Glassene skal ikke være farget, innfatningen skal ikke skjule noe av øynene, og det må ikke være refleksjon i glassene. Det er tillatt med religiøse hodeplagg. Forutsetningene er at alle detaljer i ansiktet vises klart. Både haken, pannen og begge kinnene skal være synlige. Hodeplagget må heller ikke kaste skygge over ansiktet. Bildet skal i tillegg være: i skarpt fokus, klart og med god kontrast trykket på fotopapir av god kvalitet og ha høy oppløsning tatt rett forfra, og mot en lys bakgrunn i farger mm bredt maksimalt seks måneder gammelt, og ligne på søkeren 2.3. Signatur 10

11 Alle over 10 år skal signere. Dersom søkeren ikke er i stand til å signere markeres dette i skjermbildet med nei under punktet I stand til å signere Endring av navn Navnet på oppholdskortet skal være det samme som i utlendingens reisedokument. Det er utlendingens ansvar at det er samsvar mellom navnet i reisedokumentet og navnet som er registrert i Folkeregisteret. Hvis det ikke er samsvar, skal politiet henvise utlendingen til å: endre navnet som er registrert i Folkeregisteret slik at det blir samsvar med navnet på reisedokumentet, eller få utstedt et nytt reisedokument slik at det blir samsvar med navnet registrert i Folkeregisteret. I noen tilfeller vil navnet i utlendingens reisedokument kunne avvike noe fra navnet som er registrert i Folkeregisteret. Dette vil kunne skyldes ulike transkriberingsstandarder. I disse tilfellene kan politiet endre navneopplysningene, slik at navnet på oppholdskortet samsvarer med navnet i utlendingens reisedokument. Det er en forutsetning for å gjøre dette, at navneforskjellen ikke er slik at det er tvil om utlendingens identitet. En utlending som kun har fornavn, vil være registrert i Folkeregisteret med X som fornavn, og fornavnet som etternavn. I disse tilfellene skal politiet endre navneopplysningene slik at fornavnet blir stående som både fornavn og etternavn. I de tilfellene der et av utlendingens navn er gjentatt to ganger i reisedokumentet, skal politiet endre navneopplysningene slik at det samsvarer med navnet på utlendingens reisedokument. Dersom politiet endrer utlendingens navn i bestillingsprosessen, skal dette noteres i merknadsfeltet, se punkt 2.8 om merknader Endring av fødselsdato Fødselsdatoen på oppholdskortet skal være den samme som i utlendingens reisedokument. Noen utlendinger har fått tildelt fødselsdato av Skatteetaten, fordi det ikke er flere tilgjengelige personnummer til utlendingens faktiske fødselsdato. Dette gjelder typisk utlendinger som er født 1. januar og 1. juli. Slike ulike fødselsdatoer medfører ikke at det er tvil om utlendingens identitet. I disse tilfellene skal politiet endre fødselsdato, slik at fødselsdatoen på oppholdskortet samsvarer med fødselsdatoen i utlendingens reisedokument. Dersom politiet endrer utlendingens fødselsdato i bestillingsprosessen, skal dette noteres i merknadsfeltet, se punkt 2.8 om merknader Varighet For midlertidig oppholdstillatelse settes varigheten lik tillatelsens varighet. For tredjelandsborgere med oppholdsrett etter utlendingsloven 114 (familiemedlem til en EØSborger), settes varigheten til fem år, eller kortere når utlendingens oppholdstid er kortere, jf. utlendingsforskriften (utf.) For permanent oppholdstillatelse settes varigheten til to år. Dette er fordi UDI kan fatte vedtak om bortfall av en permanent oppholdstillatelse dersom en utlending har oppholdt seg utenfor Norge i mer enn to år, jf. utlendingsforskriften 11-8 første ledd. Nytt oppholdskort som bevis på permanent oppholdstillatelse kan bestilles uten søknad når kortet nærmer seg utløpsdato. For tredjelandsborgere som har fått varig oppholdsrett etter utlendingsloven 116, settes varigheten til 10 år. Fornyelse av varig oppholdskort skjer uten søknad, jf. utf Kortet vil være gyldig fra utstedelsesdato, det vil si den dagen kortet bestilles Leveringsadresse Kortet skal sendes til den folkeregistrerte adressen til søkeren, det vil si gjeldende norsk adresse. Dersom en søker ennå ikke har en folkeregistrert adresse, må søkeren opplyse om hvilken adresse kortet skal sendes til. Politiet skal opplyse søkeren om den adressen som er 11

12 registrert, og informere om viktigheten av at søkerens fulle navn står på postkassen. I unntakstilfeller, for eksempel dersom en søker ikke har noen postadresse, kan kortet sendes til det politidistriktet som har bestilt kortet, og søkeren må hente det der Merknader I dette feltet skal bestilleren skrive inn eventuelle begrensninger i tillatelsen, samt eventuelle merknader dersom man endrer navn eller fødselsdato, se punkt 2.4 og 2.5. Dersom det er begrensninger i tillatelsen, vil dette fremkomme i vedtaket om oppholdstillatelse. Begrensninger kan være at søkeren ikke har rett til å arbeide eller reise i Schengen, eller at søkeren kun kan arbeide for en eller flere spesifiserte arbeidsgivere. Forslag til formuleringer i merknadsfeltet: Tillatelse som au pair hos Tillatelsen gir kun adgang til arbeid som/hos: Tillatelsen gir kun adgang til å studere ved: Tillatelsen gir ikke adgang til å forlate Norge. Tillatelsen gir ikke adgang til å reise i Schengen. Navn og/eller fødselsdato er skrevet i samsvar med skrivemåte i pass. Listen er ikke utømmende. 3. Bestilling av oppholdskort ved fornyelse En utlending som har fått innvilget en fornyet oppholdstillatelse, skal melde seg hos politiet for å avgi biometri, slik at politiet kan bestille oppholdskort. Bestillingen skjer gjennom arbeidsprosessen Politiet underretter om vedtak i DUF, på samme måte som for en førstegangstillatelse. Ved opptak av biometriske opplysninger til bestilling av nytt oppholdskort, skal søkeren levere inn sitt gamle oppholdskort til politiet. Politiet skal registrere at det gamle kortet er innlevert i DUF. 4. Oppholdskort for permanent oppholdstillatelse Når en etikett for permanent oppholdstillatelse utgår, skal denne erstattes med et oppholdskort. Bestillingen skjer gjennom arbeidsprosessen Politiet utsteder oppholdskort i DUF. 5. Oppholdskort til utlendinger med gyldig oppholdsetikett eller a4-ark som dokumentasjon på oppholdsrett Utlendinger som har sin oppholdstillatelse bekreftet med en gyldig oppholdsetikett, skal ikke få oppholdskort så lenge etiketten er gyldig, så sant de også har pass eller annet gyldig reisedokument, jf. utf Oppholdsetiketten er gyldig fram til utløpsdato. Dersom en utlending ikke har pass eller annet gyldig reisedokument, kan politiet bestille oppholdskort som erstatning for den gyldige oppholdsetiketten. Utlendinger som har oppholdsrett etter utlendingsloven 114 (familiemedlem til en EØS-borger), og som har dette bekreftet på et A4-ark kan få oppholdskort. Det vil bli innført en ordning senere i 2012 for de som ønsker å bytte en gyldig etikett med oppholdskort mot et gebyr på 300,- kroner. Informasjon om tidspunkt for denne ordningen vil bli lagt ut på 6. Tap av oppholdskort En utlending som har mistet oppholdskortet og skal ha nytt kort mens en oppholdstillatelse 12

13 fremdeles er gjeldende, skal umiddelbart melde fra til politiet om at kortet er tapt. Politiet skal registrere kortet som tapt i DUF. Hvis utlendingen befinner seg i utlandet, skal han/hun umiddelbart melde fra til nærmeste norske utenriksstasjon. Utenriksstasjonen skal melde fra til UDI ved Helpdesk for visum og oppholdssaker ( NORVIS helpdesk ): som skal registrere kortet som tapt i DUF. Utlendingen må melde seg hos politiet for å avgi biometri slik at politiet kan bestille nytt oppholdskort til han/henne. Bestillingen skjer gjennom arbeidsprosessen Politiet utsteder oppholdskort i DUF Gebyr ved tap av kort Fra det tidspunkt som UDI bestemmer, vil det bli innført et gebyr for tap av oppholdskort. Politiet skal da ikke bestille kort før gebyret er betalt. 7. Rutiner ved retur av kort i posten Dersom politiet får oppholdskort i retur i posten, skal det registreres i DUF som en korrespondanse inn. Politiet skal, i den grad det er mulig, forsøke å få kontakt med søkeren for å informere om at kortet kan hentes hos politiet. Kortet bør oppbevares ved politidistriktet i minimum seks uker slik at søkeren får mulighet til å hente kortet. Dersom kortet ikke blir hentet innen seks måneder, skal det makuleres. Karl Erik Sjøholt avdelingsdirektør Kontakt: Oppholdsavdelingen 13

14 VEDLEGG 4 TIL UTLENDINGSFORSKRIFTEN: ALFABETISERT LISTE OVER GODKJENTE REISEDOKUMENTER OBS! Listen er alfabetisert av NID, bokstavreferansene viser til opprinnelig plassering i vedlegget Vedlegg 4. Legitimasjonsdokument utstedt av EØS- eller EFTA-land som godkjennes som reisedokument Følgende identitetsdokumenter er pr. 1. januar 2010 godkjent som reisedokumenter, jf. utlendingsforskriftens 2-10 første ledd: BELGIA a) «Carte d'identité» («Identiteitskaart», «Identity Card», «Personalausweis») utstedt av kompetent myndighet i Belgia til belgisk statsborger. b) «Certificat d'identité» utstedt av kompetent myndighet i Belgia til belgisk barn under 12 år når barnet reiser sammen med en eller begge foreldre som må være i besittelse av gyldig reisedokument. BULGARIA æ) «Лuнa кaртa - Identity card» utstedt av kompetent myndighet i Bulgaria til bulgarsk statsborger ESTLAND r) «Eesti Vabariik Isikutunnistus - Republic of Estonia Identity Card» utstedt av kompetent myndighet i Estland til estiske borgere. FINLAND å) Identitetskort (Henkilökortti) utstedt av kompetent myndighet i Finland til finske statsborgere. FRANKRIKE c) «Carte Nationale d'identité» utstedt av kompetent myndighet i Frankrike til fransk statsborger. HELLAS o) «Δελτίo ταυτóτητας» (Deltio taytotitas), utstedt av kompetent myndighet i Hellas til gresk statsborger. ITALIA f) «Carta d'identità» utstedt av kompetent myndighet i Italia til italiensk statsborger. g) «Certificate to expatriate» utstedt av kompetent myndighet i Italia til italiensk barn under 15 år. Det må fremgå av dokumentet hvem som er foreldre, eller at dette på annen måte dokumenteres 14

15 og barnet må reise sammen med en eller begge foreldre som må være i besittelse av gyldig reisedokument. LICHTENSTEIN h) «Identitätskarte» («Carte d'identité», «Carta d'identità») utstedt av kompetent myndighet i fyrstedømmet Liechtenstein til liechtensteinsk statsborger. LITAUEN s) «Lietuvos Respublika/Republic of Lithuania, Asmens tapatybės kortelė/personal Identity Card» utstedt av kompetent myndighet i Litauen til litauiske borgere. LUXEMBOURG i) «Carte d'identité» («Identitätskarte», «Identity Card») og «Titre d'identité et de Voyage» («Kinderausweis») utstedt av kompetent myndighet i Luxembourg til luxembourgsk statsborger. MALTA u) «Karta ta' l-identità» utstedt av kompetent myndighet på Malta til maltesiske borgere. NEDERLAND d) «Identiteitskaart B (Toeristenkaart)» utstedt av kompetent myndighet i Nederland før 1. januar 1995 til nederlandsk statsborger. e) «Europese identiteitskaart» («European Identity Card», «Carte d'identité Européenne») utstedt av kompetent myndighet i Nederland etter 31. desember 1994 til nederlandsk borger. POLEN y) «Rzeczpospolita Polska Dowód osobisty, Republic of Poland/Identity Card» utstedt av kompetent myndighet i Polen til polske borgere. PORTUGAL p) «Cartão de cidadão/citizen Card», utstedt av kompetent myndighet i Portugal til portugisisk statsborger. De tidligere kortene merket «Bilhete de identitade cidadão nacional» er fortsatt gyldige i en overgangsperiode. ROMANIA ø) «Roumanie/Romania/Romania Carte d'identite/carte de identitate/identity card» utstedt av kompetent myndighet i Romania til rumenske statsborgere. Kortet oppgir ikke statsborgerskap og utstedes også til andre lands statsborgere. Når det er tvil om statsborgerskapet, må derfor annen dokumentasjon på rumensk statsborgerskap fremlegges for at ID-kortet skal godtas som reisedokument. SLOVAKIA 2 15

16 x) «Slovenská republika/slovak Republic, Občiansky preukaz/identification Card» utstedt av kompetent myndighet i Slovakia til borger av Slovakia. SLOVENIA t) «Republika Slovenija Osebna Izkaznica, Identity Card» utstedt av kompetent myndighet i Slovenia til slovenske borgere. SPANIA q) «Documento Nacional de Identidad», utstedt av kompetent myndighet i Spania til spansk statsborger. SVEITS j) «Carte d'identité Citoyen Suisse», («Identitätskarte Schweizerbürger», «Carta d'identità Cittadino Svizzero») utstedt av kompetent myndighet i Sveits til sveitsisk statsborger. k) Identitätskarte/Carte d'identité/carta d'identità/carta d'identitad/identity card utstedt etter 30. juni 1994 av kompetent myndighet i Sveits til sveitsisk borger. SVERIGE z) «Nationellt identitetskort/national identity card/carte nationale d'identité» utstedt av kompetent myndighet i Sverige til svenske borgere. TSJEKKIA w) «Česká republika Občanský průkaz, Czeck Republic Identification Card» utstedt av kompetent myndighet i Tsjekkia til tsjekkiske borgere. TYSKLAND l) «Personalausweis» og provisorisk «Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Forbundsrepublikken Tyskland til tysk statsborger. Videre godtas «Kinderausweis» for barn under 16 år, som må være forsynt med fotografi når barnet er fylt 10 år. m) «Behelfsmässiger Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Berlin til tysk statsborger, og «Kinderlichtbildbescheinigung» utstedt av samme myndighet, men bare for barn under 16 år. UNGARN v) «Magyar Köztársaság személyazonosító igazolvány, Republic of Hungary Identity Card» utstedt av kompetent myndighet i Ungarn til ungarske borgere. ØSTERRIKE n) «Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Østerrike til østerriksk statsborger. 3 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 LISTE OVER RELEVANTE RUNDSKRIV: - UTVISNING: UDI RS : «Bortvisning og utvisning av EØS-borgere av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet» UDI RS : «Utvisning etter utlendingsloven» 66, 67 og 68 - brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold UDI RS : «Saksbehandlingsrutiner - utvisning av straffedømte utlendinger», jf. Utlendingsloven 67 første ledd bokstav c, 68 første ledd bokstav b eller 122. UDI IM : «Retningslinjer for innmelding i Schengen Informasjonssystem (SIS) SIS-loven 7 nr. 2» - UTLENDINGSKONTROLL, OPPHOLDSSAKER OG BESKYTTELSE: POD 2010/009: «Retningslinjer for politiets planlegging og gjennomføring av grensekontroll og utlendingskontroll på territoriet (Grensekontrollrundskrivet)» POD 2001/021: «Politiets utøvelse av utlendingskontroll på territoriet, herunder i grenseområdene» POD 2012/005: «Politiets arbeid med søknader om beskyttelse (asyl), identifisering og uttransportering av utlendinger etter utlendingsloven» 27

28 RPOD RPOD MYNDIGHET: DATO: Politidirektoratet Rundskriv DOKNR/PUBLISERT: RPOD RPOD STIKKORD: TITTEL: Politiets utøvelse av utlendingskontroll på territoriet, herunder i grenseområdene. SAKSGANG: Rundskriv 2001/021 oppdatert pr og endret til rundskriv 2010/011. Saksnr. 2010/ FORFATTER: Vidar Refvik, ass. politidirektør. INNHOLD Politiets utøvelse av utlendingskontroll på territoriet, herunder i grenseområdene 1. Innledning og definisjoner 1.1 Innledning 1.2 Definisjoner Utlendingskontroll på territoriet (Alminnelig utlendingskontroll) Inn- og utreisekontroll 2. Kunnskapsstyrt kontrollvirksomhet 2.1. Søk i Schengen informasjon system (SIS) 3. Regelverk 3.1 Utlendingsloven 3.2 Straffeloven Politiloven Straffeprosessloven Vegtrafikkloven 6 4. Retningslinjer for politiets utlendingskontroll på territoriet, herunder i grenseområdene Noter: Politiets utøvelse av utlendingskontroll på territoriet, herunder i grenseområdene Retningslinjene i Politidirektoratets (POD) rundskriv 01/021 er oppdatert pr Det er av hensyn til endret begrepsbruk, også gjort endringer i rundskrivets overskrift. Rundskrivet erstatter Justisdepartementets brev av , rundskriv G-77/99 ( G ) og retningslinjene i PODs rundskriv 01/021, utgave av Rundskrivet gir retningslinjer for politiets utøvelse av helhetlig utlendingskontroll på territoriet, i samsvar med gjeldende regelverk. 28

29 1. Innledning og definisjoner 1.1 Innledning Den organiserte og grenseoverskridende kriminalitet øker i omfang. Personer og grupper som lever av å begå kriminalitet, retter sin virksomhet inn mot flere land og samarbeider over landegrensene. Bekjempelse av internasjonal og organisert kriminalitet er et av politiets prioriterte områder. Norge inngår som en del av Schengensamarbeidet (felles reisefrihetsområdet) hvor hensikten er å sikre personers frie bevegelighet. Denne reisefriheten betyr likevel ikke at politiet er avskåret fra å aksjonere der en står overfor grenseoverskridende kriminalitet, ulovlig innvandring og ulovlig opphold på territoriet. Schengensamarbeidet innebærer at det ikke skal foretas systematisk inn- og utreisekontroll på indre Schengengrense. Dette begrenser imidlertid ikke retten til å gjennomføre innenlandske politikontrolltiltak. Her består alle politiets kontrollhjemler som før. Side 2 Det følger av Grenseforordningen 1 artikkel 21, at avskaffelse av grensekontroll på de indre grenser ikke skal berøre «medlemsstatenes kompetente myndigheters utøvelse av politimyndighet i henhold til nasjonal lovgivning, i den utstrekning utøvelsen av slik myndighet ikke har tilsvarende virkning som inn- og utreisekontroll». Schengensamarbeidet innebærer således begrensninger knyttet til inn- og utreisekontroll ved indre grense, men ingen begrensninger knyttet til politiets (utlendings)kontroll på territoriet for øvrig. Politidirektoratets sentrale føringer slår fast at det er en målsetning at politidistriktene øker antallet utlendingskontroller på territoriet. Kontrollene skal i større grad føre til både sentral og lokal oversikt over hvem som oppholder seg i riket. Utlendingskontroll på territoriet er viktig også for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Aktiv kriminalitetsbekjempelse, herunder å hindre ulovlig innvandring og opphold på territoriet, skal foregå over hele landet som en del av politiets ordinære virksomhet. Gjennomførte trusselvurderinger viser at d et bør foretas intensivert utlendingskontroll i grenseområdene (nær indre Schengengrense) og i andre spesifikke deler av territoriet. 1.2 Definisjoner Utlendingskontroll på territoriet (Alminnelig utlendingskontroll) Operativ politikontroll på norsk territorium av antatt utenlandsk statsborger, der formålet er å håndheve bestemmelsene om utlendingers opphold i riket, herunder klarlegge den kontrollertes identitet og utlendingsrettslige status når tid, sted og situasjonen gir grunn til slik kontroll Inn- og utreisekontroll Kontroll som utføres på grenseovergangsstedene for å sikre at personer har lov til å reise inn eller ut av Schengenterritoriet, og at transportmidler og gjenstander de bringer med seg kan føres inn eller ut, jf 29

30 Grenseforordningen artikkel 2 nr Kunnskapsstyrt kontrollvirksomhet Gjennom etterretning, kartlegging og analyser skaffer politidistriktene seg oversikt over kriminalitetsbildet innenfor eget distrikt, herunder kriminalitetstyper, mulige gjerningsmenn, steder, tidspunkter rav. På dette grunnlag utarbeides det mistankeprofiler. Oversikten politiet skaffer seg skal være med på å danne grunnlaget for planlegging og gjennomføring av kontrollvirksomhet, både i grenseområdene og andre steder på territoriet såkalt kunnskapsstyrt kontrollvirksomhet. En korrekt utført kontrollvirksomhet er et av flere elementer i den generelle kriminalitetsbekjempelsen. Det påpekes derfor i denne sammenheng at utlendingskontroll på territoriet ikke bør utøves kun som en forvaltningskontroll, men inkorporeres i den totale virksomhet som politiet utfører for å bekjempe kriminalitet. For at en slik strategi skal kunne fungere er man avhengig av at følgende er på plass, både lokalt og nasjonalt: - Rutiner og verktøy for informasjonsutveksling - Analysekompetanse og -kapasitet - Planer for hvordan etterretningsopplysninger skal omsettes i operative tiltak. Politimesteren har ansvaret for all etterretningsvirksomhet relatert til ulovlig innvandring og annen grenseoverskridende kriminalitet i sitt distrikt. Planene for denne virksomheten skal fremgå av distriktenes virksomhetsplaner. Det er av stor viktighet at politiet utnytter de mulighetene som ligger i samarbeidet med andre kontrollmyndigheter i grenseområdene, særlig tollmyndighetene. Det er videre viktig at man utnytter mulighetene som ligger i samarbeidet med andre lands myndigheter, både på lokalt og sentralt nivå. Side 3 Politimesteren har et særlig ansvar for å utvikle samarbeidet med politimyndighetene over landegrensen til eget distrikt og tilstøtende politidistrikt. Når det oppstår nye behov som følge av endringer i kriminalitetsbilde, bør man vurdere å etablere samarbeid mellom flere politidistrikt i regionen. Kripos har et særlig ansvar på nasjonalt plan. Politidistriktene er ansvarlige for å registrere all hensiktsmessig informasjon i relevante registre som: - Indicia - ELYS II, herunder Schengen informasjonssystem (SIS) - Interpols database ASF - Datasystem for utlendings- og flyktningesaker (DUF). Distriktene skal i tillegg, dersom informasjonen er av en slik karakter at det bør iverksettes spesielle tiltak, rapportere til Kripos uten opphold. Kripos har ansvaret for den nasjonale taktiske kriminaletterretningen, og bør som følge av dette i samarbeid med berørte politidistrikt ta initiativ til å iverksette nødvendige tiltak/ kontroller/operasjoner. Kripos har ansvaret for å holde politidistriktene oppdaterte på relevant etterretningsinformasjon. Politiets utlendingsenhet (PU) er et kompetansesenter innen utlendingsfeltet og har sentrale oppgaver knyttet til avdekking av ulovlig innvandring og ulovlig opphold. PU har et nasjonalt ansvar for registrering av asylsøkere, undersøke asylsøkeres reiserute, fastslå og verifisere personers identitet, iverksette uttransport ved endelig avslag i asylsaker, og koordinere alle tvangsmessige uttransporteringer fra Norge av utlendinger uten lovlig opphold. PU har videre i samarbeid med politidistriktene ansvar for å samle inn, bearbeide og 30

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Att: Merethe Rein Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/2453-3/UKOT 22.08.2014 Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt

Detaljer

Høringssvar endring av utlendingsforskriften plikt til å inneha Schengenstandardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv.

Høringssvar endring av utlendingsforskriften plikt til å inneha Schengenstandardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv. Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo postmottak@jd.dep.no Oslo, 24.04.2012 Høringssvar endring av utlendingsforskriften plikt til å inneha Schengenstandardisert

Detaljer

Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold til utlendingsloven kap. 8

Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold til utlendingsloven kap. 8 Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato DUF-nr Saksnummer Bilde x 2 Bildene skal være identiske og av nyere dato Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato Betalt gebyr norske kroner Bilde DUF-nummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de

Detaljer

Vurdering og registrering av identitet Formål

Vurdering og registrering av identitet Formål Faglig veileder En faglig veileder redegjør for relevante rettskilder knyttet til et avgrenset rettslig tema der hovedfokus er hvordan disse rettskildene blir anvendt i UNEs praksis. En faglig veileder

Detaljer

registreringsbeviset kan misbrukes

registreringsbeviset kan misbrukes Regelverket rundt EØSborgere og hvordan registreringsbeviset kan misbrukes Rådgiver Kristina E. Bruusgaard, utlendingsavsnittet, Oslo politidistrikt Innvandring etter EØS-regelverket Utlendingsloven kapittel

Detaljer

Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende:

Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 200805212 Vår ref: 09/3268-6/JHDA Oslo, 12.10.2009 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V8 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse permanent oppholdstillatelse - utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i DUF

Detaljer

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis)

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis) Forskrift om endring i utlendingsforskriften (Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis) DATO: FOR-2012-05-11-418 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte

Detaljer

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Oppholdstillatelse for studenter 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Studenter Internasjonalisering

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN)

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN) FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN) 1-1 syvende ledd skal lyde: Russiske borgere fra Barentsregionen som skal

Detaljer

Innst. 243 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 66 L (2014 2015)

Innst. 243 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 66 L (2014 2015) Innst. 243 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 66 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF IM 2012-004V1 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 40 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 IM 2010-046V2 Saksnummer: 07/4335-2 Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 1. Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn Fødselsdato

Detaljer

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling rådgiver Kristine Vierli, UDI 19. mai 2008 Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Tredjelandsreglene

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013 IM 2012-002V1 Saksnummer: 11/3720-10 Sist endret: 17. desember 2013 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1. Registrering

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 Intern melding 2012-004 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn

Detaljer

Visum. Torunn Skard 11. mars 2013

Visum. Torunn Skard 11. mars 2013 Visum Torunn Skard 11. mars 2013 EU minus Storbritannia og Irland Norge, Island, Sveits og Liechtenstein er assosierte deltakere Romania og Bulgaria deltar som EU-medlemsland i regelutviklingen, men er

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr.

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. DATO: LOV-2009-06-19-38

Detaljer

POLIT1ET POLITIETS UTLENDINGSENHET

POLIT1ET POLITIETS UTLENDINGSENHET POLIT1ET POLITIETS UTLENDINGSENHET Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato Unntatt offentbghet 11/1732 201100719 15.08.11 Innspill til høringsbrev utlendingsmyndighetenes

Detaljer

IM V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse 2.

IM V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse 2. IM 2012-005V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Kriterier / Prosess Personopplysninger Vedtak Navn Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato og personnummer Kjønn

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Høringsbrev- endringer i utlendingsloven innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri

Høringsbrev- endringer i utlendingsloven innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri Høringsinstansene, se vedlagt liste Deres ref Vår ref. 201101405 Dato.02.2011 Høringsbrev- endringer i utlendingsloven innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri 1.

Detaljer

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008)

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) Besl. O. nr. 46 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46 Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) År 2008 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( )

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( ) Lovvedtak 102 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L (2015 2016), jf. Prop. 90 L (2015 2016) I Stortingets møte 10. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004 Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.6.2008 BESLUTNING nr. 199 2008/EØS/35/17 av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Sakstype: Avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF

Sakstype: Avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF IM 2010-026V5 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Avslag familieinnvandring utl. 40-49. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1.

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd IM 2010-026V2 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

NID Senter for ID-kunnskap. NID konferansen 2012. Biometri og identitet

NID Senter for ID-kunnskap. NID konferansen 2012. Biometri og identitet NID Senter for ID-kunnskap NID konferansen 2012 Biometri og identitet 1 Biometri Biometri er målbare, fysiske kjennetegn eller personlige adferdskaraktertrekk. Biometri kan brukes til å gjenkjenne identiteten,

Detaljer

IM V19. sist endret: 20. mars Standard for god saksbehandling - innvilgelse oppholdstillatelse til au pair utlendingsforskriften 6-25

IM V19. sist endret: 20. mars Standard for god saksbehandling - innvilgelse oppholdstillatelse til au pair utlendingsforskriften 6-25 IM 2012-003V19 sist endret: 20. mars 2015 Standard for god saksbehandling - innvilgelse oppholdstillatelse til au pair utlendingsforskriften 6-25 1. Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

IM 2010-017V1. Navn på søker. Statsborgerskap. Fødselsdato. Sivilstand. Eventuelt alias. Personlig dokument. Relevante relasjoner.

IM 2010-017V1. Navn på søker. Statsborgerskap. Fødselsdato. Sivilstand. Eventuelt alias. Personlig dokument. Relevante relasjoner. IM 2010-017V1 Kvalitetsstandard for avslag på søknad om beskyttelse etter utlendingsloven 32 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften 7-3, jf. Dublin-forordningen 1. Registering i DUF Personopplysninger

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

Kriminelle forsøker ofte å misbruke bankenes tjenester for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

Kriminelle forsøker ofte å misbruke bankenes tjenester for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Rundskriv NR 17/2016 Dato: 29.11.2016 Til Bankene Att: Kontaktperson i Finans Norge: Else-Cathrine Lund Arkivref: 16-1685 Rundskriv fra Finans Norge til medlemsbedriftene omfatter hovedsakelig informasjon

Detaljer

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål offshore personell sør for N 62 breddegrad 2 1.0 INNLEDNING 1.1 Formål Politiet har pålagt enhver ikke-nordisk statsborger som ønsker å reise til norsk sokkel å medbringe sitt pass eller annet godkjent

Detaljer

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak IM 2012-003V14 Standard for god saksbehandling - avslag oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere utf 6-13 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Seminar om arbeidsinnvandring. Spørsmål og svar. Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus)

Seminar om arbeidsinnvandring. Spørsmål og svar. Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus) Seminar om arbeidsinnvandring Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus) UDIs mål er å yte bedre service, og ønsker derfor et tettere samarbeid med arbeidsgivere og arbeidslivets

Detaljer

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken Oppholdssaken for EU-borgere behandles umiddelbart. Oppholdssaken for deres

Detaljer

Høringsnotat endringer i passforskriften (utstedelse av midlertidige pass mv.)

Høringsnotat endringer i passforskriften (utstedelse av midlertidige pass mv.) Høringsnotat endringer i passforskriften (utstedelse av midlertidige pass mv.) Innhold 1. Utstedelse av midlertidige pass (nødpass mv.)... 1 1.1 Gjeldende rett... 1 1.2 Departementets forslag... 2 2. Tapsregistrering

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Innst. 197 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 59 L (2011 2012)

Innst. 197 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 59 L (2011 2012) Innst. 197 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 59 L (2011 2012) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven (innføring

Detaljer

Misbruk av ID-dokumenter 2013

Misbruk av ID-dokumenter 2013 Misbruk av ID-dokumenter 2013 1 Misbruk av ID-dokumenter 2013 2 Misbruk av ID-dokumenter 2013 Nasjonalt ID-senter, august 2014 Misbruk av ID-dokumenter 2013 3 4 Misbruk av ID-dokumenter 2013 Innhold Sammendrag...5

Detaljer

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon)

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon) Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/01863-5 008 13.01.2012 Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN Rett på representant Rett på representant? - Utlendingsloven 98 a Mindreårig Søker om beskyttelse eller Særskilt ordninger for personer antatt utsatt

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVGIVNINGEN - INNSTRAMNINGER II

HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVGIVNINGEN - INNSTRAMNINGER II Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 15/8555 Vår referanse: 201504949-16 008 Sted, Dato Oslo, 08.02.2016 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Utlendinger og kriminalitet

Utlendinger og kriminalitet Utlendinger og kriminalitet Kontroll, metode og sanksjoner Copyright Politidirektoratet Veileder Forord Rask behandling av straffesaker sammen med en effektiv bruk av hjemlene for bort- og utvisning i

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. IDeALT - programmet ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. IDeALT - programmet ENHET/AVDELING IDeALT - programmet Bakgrunn Krav til utarbeidelse av Handlingsplan i tildelingsbrev 2012 fra JD Handlingsplan for ID-området utarbeidet av POD v/ IDeALT og JD 2012 Versjon 1 (2013) Satsninger friske midler

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Innspill til språket i rundskrivene

Innspill til språket i rundskrivene Innspill til språket i rundskrivene Arkitekst har gått gjennom tre rundskriv for å vurdere språket og strukturen: Er rundskrivene i tråd med språkprofilen og statens satsing på klart språk? Hva fungerer

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder Rammer for innvandring til Norge Eirik Trengereid, enhetsleder Innvandring til Norge Arbeid Familieinnvandring studier, utveksling, vitenskap, kultur Beskyttelse Sterke menneskelige hensyn eller særlig

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU Kristin Ottesen Kvigne Sjef PU Utlendingsforvaltningen Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Politidirektoratet (POD) Utlendingsdirektoratet (UDI) Utlendingsnemnda (UNE) Politiets utlendingsenhet (PU)

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 2. 2. Hva er familieinnvandring? 2. 3. Ordforklaringer 3. 4. Kravet til personkrets 4. 5.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 2. 2. Hva er familieinnvandring? 2. 3. Ordforklaringer 3. 4. Kravet til personkrets 4. 5. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Comment [D1]: Navn: Familieinnvandring En brosjyre i utlendingsrett 1. Innledning 2 Farge: lys blå 2. Hva er familieinnvandring? 2 3. Ordforklaringer 3 4. Kravet til personkrets 4

Detaljer

Identitet: irakere i Norge

Identitet: irakere i Norge Identitet: irakere i Norge Nasjonalt ID-senter ønsker å takke alle som har bistått med informasjon og hjelp i arbeidet med denne rapporten. Vi ønsker å rette en særlig takk til referansegruppen som har

Detaljer

Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere

Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere e 1 Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere Line Zahl Kvakland, enhetsleder i Barnefaglig enhet i Asylavdelingen Enslige mindreårige asylsøkere Hvordan er asylprosessen? Hvordan behandler

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politidistriktene behandler årlig en rekke forvaltningsmessige

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

IM 2012-004V7. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48. 1. Registrering i DUF

IM 2012-004V7. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48. 1. Registrering i DUF IM 2012-004V7 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud Vergesamling 20. november 2012 Bente Aavik Skarprud Innhold UDI-ASA-BFE Søknadsprosessen Vurderinger og tillatelser Tidsbegrenset tillatelse: Hvem er de? Hvor er de? Kort oppsummering 2 UDI ASA - BFE UDI

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Søknad om løyve til arbeid og opphald

Søknad om løyve til arbeid og opphald Søknadsstad (stempel frå politidistriktet eller utanriksstasjonen) Dato Betalt gebyr norske kroner Bilete DUF-nummer Søknad om løyve til arbeid og opphald Kvar søkjar skal fylle ut eitt skjema, også dei

Detaljer

Kommisjonsvedtak av 27. august 2007

Kommisjonsvedtak av 27. august 2007 Important legal notice 2007/599/EC: Commission Decision of 27 August 2007 implementing Decision No 574/2007/EC of the European Parliament and of the Council as regards the adoption of strategic guidelines

Detaljer

RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen

RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen 1. Prioritering av saken rutiner etter hvor søkeren er i saksforløpet 1.1 Når en person søker beskyttelse ved pågripelse 1.2 Søkeren

Detaljer

Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre

Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 16/5358 Vår ref: 15/05225-8 Dato: 30.11.2016 Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes

Detaljer

Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett

Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett POLITIET Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Deres neferanse Vår referanse Dato 201000851-201002042-3 17.03.2010 Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett Oslo politidistrikt oppfatter

Detaljer

Retningslinjer for behandling av statsborgersaker

Retningslinjer for behandling av statsborgersaker Se nederst for vedlegg RS 2008-040 OPA Saksnummer: 06/6772 Oslo, 3. september 2008 Til: Politimestrene Utenriksstasjonene Retningslinjer for behandling av statsborgersaker 1. Innledning 2. Vandelskravet,

Detaljer

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015 PU og UTSYS 8. September 2015 Politiets utlendingsenhet (PU) Etablert 1. januar 2004 for å styrke, effektivisere og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet Pr september 2015: 623 faste ansatte +

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V5 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand Dato for sivilstand Yrkeserfaring/praksis

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010

Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Det kongelige Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/02022-5 008 08.10.2010 Høringssvar fra politiet - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Avtale. De nordiske lands politimyndigheter har blitt enige om følgende: Kapittel 1 Alminnelige retningslinjer

Avtale. De nordiske lands politimyndigheter har blitt enige om følgende: Kapittel 1 Alminnelige retningslinjer Avtale mellom de nordiske lands politimyndigheter om politisamarbeid De nordiske lands politimyndigheter har blitt enige om følgende: Kapittel 1 Alminnelige retningslinjer 1 Formål Denne avtale har som

Detaljer

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper: Skattedirektoratet Vår dato 17.04.2013 Vår referanse 2011/1124087 Avtale mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet - unntak for oppmøte- og legitimeringsplikt

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V3 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer