Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI"

Transkript

1 Oppholdstillatelse for studenter 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI

2 Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2

3 Studenter Internasjonalisering og store endringer en utfordring Norske myndigheter ønsker å øke antallet internasjonale studenter Et ønske om å rekruttere kompetent arbeidskraft Endring i politisk perspektiv: fra bistand til rekruttering 3

4 EØS-reglene Side 4 4

5 Hvem omfattes av EØS regelverket ? Registreringsbevis: Statsborgere av et EU-/ EØS-/ EFTA-land arbeidstakere studenter familiemedlem m.fl. Oppholdskort: Familiemedlem fra land utenfor EØS Oppholdstillatelse: Arbeidstakere fra Romania og Bulgaria 5

6 Oppholdsrett inntil tre måneder Alle som er omfattet av EØS-regelverket har oppholdsrett i tre måneder etter innreise (utlendingsloven 111) 6

7 Studenter opptatt ved en godkjent utdanningsinstitusjon være omfattet av en sykeforsikring som dekker alle risikoer under oppholdet avgi erklæring om at vedkommende har tilstrekkelige midler til å dekke underhold for seg selv og eventuelle familiemedlemmer 7

8 https://selfservice.udi.no/ 8

9 Registrering for EØS- borgere 1. EØS- borgeren forhåndsregistrerer seg i nettløsningen - innen tre måneder fra innreise 2. Personlig fremmøte hos politiet Fremvise: - registreringsnummer (forhåndsregistreringen) - pass eller godkjent id- kort - ikke lenger krav om passbilde - originale dokumenter (norsk eller engelsk) Gebyrfritt 9

10 Registrering for EØS- borgere (forts.) NB! Beslutning, ikke enkeltvedtak - Alle beslutninger om registrering gjøres av politiet - ikke klageadgang Ved positiv beslutning: - mottar EØS-borgeren et registreringsbevis - ubegrenset varighet Ved negativ beslutning: - mulighet til å levere dokumentasjon på nytt 10

11 Familieinnvandring Rett til familieinnvandring for familiemedlem som er: EØS- borger (registrering) Borger fra land utenfor EØS (oppholdskort) og som følger eller gjenforenes med EØS-borgeren 11

12 Søknad om oppholdskort (personer utenfor EØS) Søknad kan leveres politi eller utenriksstasjon Politiet kan innvilge søknaden og skrive ut et oppholdskort - Tvilssaker sendes UDI Negativ beslutning kan ikke påklages Oppholdskortet er gyldig for fem år for familiemedlem og inntil 1 år for tjenesteytere/etablerere 12

13 Tredjelandsreglene Side 13

14 Oppholdstillatelse for utdanning Student ved universitet/høyskole - forskriften 6-19 første ledd - får automatisk adgang til å arbeid deltid (20 timer pr uke) 14

15 Hvem gjør hva? Ansvarsfordeling i behandling av søknader om oppholdstillatelse for utdanning Utdanningsinstutisjonen 1. Opptak til utdanning herunder kontrollere at dokumentene er ekte og fullstendige og at studenten har tilstrekkelige språkkunnskaper med mer. 2. Informasjon til studenten om hvordan søke tillatelse Søker 1. Fremme søknad i god tid ved nærmeste utenriksstasjon og sørge for tilstrekkelig informasjon. Utenriksstasjon 1. Motta søknad og sørge for at søknadsskjemaet er korrekt og nøyaktig utfylt. Sørge for at nødvendig dokumentasjon er vedlagt, sjekke søkers identitet, foreta intervju der det er mulig. Ved påtegning opplyse om bla. Uregelmessigheter. Sende søknaden umiddelbart til Utlendingsdirektoratet. Utlendingsdirektoratet 1. Sørge for at søker får svar i tide før studiestart 15

16 Vilkår for tillatelse som student For å få denne typen tillatelse kreves det at man: Har opptak ved godkjent studieinstitusjon (opptaksbrev) Har opptak til heltidsstudier Er sikret underhold. Lånekassens satser ( NOK per år) må stå inne på norsk konto i søkerens navn, eller på skolens depositumskonto for utenlandske studenter Har bolig Har tilfredsstillende returforutsetninger Rundskriv RS OPA 16

17 Hva må være med i søknaden? I tillegg til utfylt søknadsskjema må det legges ved følgende: Opptaksbrev fra den utdanningsinstitusjon hvor søkeren er tatt opp. Opptaksbrevet skal inneholde navn, og informasjon om hvilken utdanningsinstitusjon, hvilke studier og hvilket nivå søkeren er tatt opp til, samt varigheten av studiet. Dokumentasjon på bolig Dokumentasjon på underhold (dokumentasjon på støtte fra Statens Lånekasse og/eller dokumentasjon på at underholdskravet er satt inn på norsk bankkonto i søkerens navn eller på utdanningsinstitusjonens konto for dette formålet). Passfoto/bilde som tilfredsstiller bestemte krav Kopi av pass (alle utfylte sider) I tillegg må det betales et gebyr 17

18 Søknadsprosessen Søke fra Norge via politiet forutsatt at har lovlig opphold (er visumfri/ har gyldig visum/ har gyldig tillatelse/ jobbsøkervisum/ oppholdstillatelse til arbeidssøkere) Søke fra utenriksstasjon i det land søker er borger av eller har hatt lovlig opphold de siste 6 månedene. Politiet har vedtaksmyndighet (utf 13-1, bokstav g) Side 18 Oppholdsavdelingen 18

19 Forlengelse av oppholdet Krever ny søknad: Fornyet arbeids- og oppholdstillatelse (GP-7031), underskrevet av søkeren Vilkårene må fortsatt være oppfylt dette må dokumenteres Uttalelse fra studieinstitusjon om studieprogresjon (studieprogresjonsrapport) Uttalelse fra studieinstitusjon om deltidsarbeidstillatelse anbefales, eller anses hindre videre studieprogresjon Vi trenger ikke alt gitt dokumentasjon som for eksempel dokumentasjon på søkerens id og kompetanse Side 19 Oppholdsavdelingen 19

20 Familieinnvandring - nærmeste familiemedlemmer Vilkår for ektefelle/partner: er gift og skal bo sammen i Norge Vilkår for samboer: bodd sammen i minst 2 år Vilkår for felles barn under 18 år: begge foreldre har eller får tillatelse i Norge Vilkår for særkullsbarn: Herboende foreldre har foreldreansvaret alene eller den andre forelderen må samtykke i at barnet bosetter seg i Norge Side 20 Oppholdsavdelingen 20

21 Søknadsprossedyrer Kan søke fra Norge hvis de er her på innreisevisum Kan søke fra Norge hvis de er visumfrie Fullmektig kan ikke søke på vegne av familiemedlemmer 21

22 Dokumentasjonskrav ved familieinnvandring Søknadsskjema Søknad om tillatelse til arbeid og opphold (GP- 7028), underskrevet av søkeren Dokumentasjon på forsørgelse fra studenten i Norge (Lønnstrinn 8 i Statens lønnsregulativ: NOK per år) Penger på konto kan ikke regnes med, kun utdanningslån og stipend, og fremtidig inntekt i form av deltidsarbeid. Dokumentasjon på bolig Kopi av pass (alle sider) Fødselsattest 2 passfoto Gebyr (3.000 NOK - barn under 18 år unntatt) Side 22 Oppholdsavdelingen 22

23 Dokumentasjonskrav ved familieinnvandring (forts.) Ekteskap: Vigselsattest Særkullsbarn: Samtykkeerklæring fra den andre forelderen/dokumentasjon på foreldreansvar alene Side 23 Oppholdsavdelingen 23

24 Nye tillatelser Tillatelse til norsk kurs Kan gis for til sammen ett år Utlendingsforskriften 6-19 tredje ledd Tillatelse for tilleggsutdanning/praksis for å få nødvendig godkjenning av utdanning Kan gis for til sammen to år Forskriften 6-19 fjerde ledd Felles: Må være faglært Underhold: Lånekassens satser ( NOK) Får arbeide deltid, jf. forskriften 6-33 andre ledd 24

25 Nye tillatelser (forts.) Tillatelse til å søke arbeid som faglært gis til nyutdannede med kompetanse som faglært og forskere Underhold: Lånekassens satser Kan gis for inntil seks måneder Får arbeide heltid, jf. forskriften 6-33 fjerde ledd Utlendingsforskriften

26 Overgang til ny lov Hovedregel: Etter 1. januar 2010 gis det tillatelse etter nytt regelverk (hjemmel, innhold, varighet), gjelder både førstegangs og fornyelsessøknad. Tillatelser utstedt før 1. januar 2010 er gyldige inntil utløp (med det innhold som fremkommer av vedtaket) Søknader, klager, anmodninger om omgjøring, som ikke er avgjort per 1. januar 2010, behandles etter nytt regelverk (Forskriften kap. 20) 26

27 Behandling av saken i UDI Saken ankommer arkivet Gjennomgås i enheten Fullstendig søknad, ingen tvil - Innvilges med en gang Tvil, mangler dokumentasjon - Kontakter evt. Utdanningsinstutisjon, politi eller ambassade Vilkårene ikke oppfylt - Avslås Greie saker går fort, ugreie saker tar lenger tid 27

28 Behandling av saken (forts.) Innhenting av dokumentasjon per faks/e-post/telefon (gjerne til utdanningsinstutisjonen, men skal gå raskt i studiesesongen) Resultat: rask saksbehandling av bona fide saker og bedre oversikt over sakene til behandling Mer samhandling med andre etater og aktører Mer aktiv og målrettet kommunikasjon med brukerne 28

29 Hvordan oppnå rask saksbehandling? Orienter dere om hva som skal til for å få en tillatelse og hvordan dere skal søke Sørg for at søknaden har all dokumentasjon når den leveres Ved eventuelle henvendelser / ettersendelser oppgi duf-nummer, eller søkerens navn og fødselsnummer 29

30 Hva skjer fremover Overgang til elektroniske søknader - kan korte ned den delen av saksbehandlingstiden som er postgang Søknad på Nett 30

31 Kontaktinformasjon ww.udi.no Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere - - Besøkssenter: Schweigaardsgate 17, Oslo Lagårdsveien 46, Stavanger Rådhussvingen 1, Kirkenes Arbeidsgiverservicetelefonen: Opplysningstjenesten for søkere:

32 Takk for oppmerksomheten! 32

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn Utlendingsrett FORORD Brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter som gir gratis rettshjelp til kvinner i Norge. Denne brosjyren er skrevet med

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord Juridisk håndbok for innvandrere i Norge er produsert av Jushjelpa I Midt-Norge. Jushjelpa i Midt-Norge er et av landets fem studentdrevne rettshjelpstiltak.

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR 2014 NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater NY UTGAVE 2014 5 ÅR Hvordan bruke dette heftet? Velkommen som leser av Ny i Norge 2 3 1 4 Har du spørsmål om opphold, arbeid, skole, helse eller

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til

Detaljer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Kartlegging av ID-arbeid

Kartlegging av ID-arbeid Kartlegging av ID-arbeid Sluttrapport Evalueringsprosjektet 2014 Utenriksdepartementet Utenriksstasjoner Utlendingsnemnda Utlendingsdirektoratet Politi Oslo pd Politiets utlendingsenhet Agder pd Østfinnmark

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer