Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende:"

Transkript

1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : Vår ref: 09/3268-6/JHDA Oslo, HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV NUMMER 51 OM NORSK STATSBORGERSKAP - STATSBORGERLOVEN - OG FORSKRIFT NUMMER 756 OM ERVERV OG TAP AV NORSK STATSBORGERSKAP - STATSBORGERFORKSKRIFTEN Utlendingsdirektoratet viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av med forslag til endringer i lov 19. juni nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) og forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften). Utlendingsdirektoratet har følgende merknader. Til punkt 1. Identitetsvilkåret i statsborgerloven 7 Utlendingsdirektoratet mener at det i begrepet har klarlagt sin identitet ligger et krav til å dokumentere identitet. Vi mener derfor det bør framgå eksplisitt av lovens 7 første ledd bokstav a, at identiteten skal dokumenteres. Med dokumentert legger vi til grunn at søkeren har dokumentert sin identitet ved å legge frem pass eller annet godkjent reisedokument med nødvendig notoritet. Etter vår vurdering er det svært viktig at begrepsbruken i forbindelse med vurdering av identitet etter statsborgerloven samsvarer med begrepsbruken ved vurdering av identitet etter utlendingsloven. Begrepene som benyttes ved vurdering av identitet etter både gjeldende og ny utlendingslov er dokumentert, sannsynliggjort og ikke sannsynliggjort. Vi mener derfor at de samme begrep skal brukes etter statsborgerloven for å sikre en helhetlig og konsistent begrepsbruk knyttet til identitet i utlendingsforvaltningen. Vi viser forøvrig til departementets instruks AI 79/09 om vurdering av identitet etter utlendingsloven og UDIs rundskriv RS om registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven. Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende: har dokumentert eller sannsynliggjort sin identitet Dette vil medføre et regelverk som tilsier at utlendinger som kommer fra land som kan fremskaffe identitetsdokumenter av nødvendig notoritet, som hovedregel skal vurderes etter statsborgerforskriften 1-1. Statsborgerforskriften 1-1 vil da leses som en definisjon av dokumentert identitet. Statsborgerforskriften 1-2 vil som hovedregel benyttes på utlendinger som kommer fra land hvor det ikke er mulig å fremskaffe identitetsdokumenter, jf. statsborgerforskriften 1-1. Statsborgerforskriften 1-2 vil leses som en definisjon av sannsynliggjort identitet. Det følger av dette at om det skal stilles krav til dokumentert eller sannsynliggjort identitet i all hovedsak vil avhenge av hvilke muligheter utlendingsmyndighetene mener søker har til å fremlegge identitetsdokumenter fra sitt hjemland. Det vil ikke utgjøre noen Utlendingsdirektoratet Hausmannsgate 21 Postboks 8108 Dep Oslo Telefon Telefaks E-post Bankkontonr Organisasjonsnr

2 praktisk forskjell for søkeren om det innvilges norsk statsborgerskap etter statsborgerforskriften 1-1 eller 1-2,. Vi har følgende forslag til forskriftstekst i statsborgerforskriften 1-1: Kravet til dokumentert identitet anses som hovedregel oppfylt dersom søkeren har framlagt pass eller annet identitetsdokument som har nødvendig notoritet. og eventuelt nytt punktum / ledd; Utlendingsdirektoratet kan utarbeide retningslinjer hvor det fremkommer hvilke identitetsdokumenter som har nødvendig notoritet. Etter vår vurdering er det behov for å gi retningslinjer om hva som ligger i begrepet nødvendig notoritet og eventuelt hvilke dokumenter dette gjelder i det enkelte land. Det vil kontinuerlig være endringer i hvilke identitetsdokumenter fra ulike land har nødvendig notoritet. Derfor anses det ikke hensiktmessig å presisere dette i forskrift, men heller i rundskriv. Vi har følgende forslag til ordlyden i forskriftens 1-2 først ledd: Dersom søkeren ikke kan dokumentere sin identitet jf. 1-1, kan identiteten etter en konkret vurdering anses sannsynliggjort dersom det er sannsynliggjort at de framlagte opplysningene angir søkerens rette identitet. Unntaket gjelder bare dersom... Utlendingsdirektoratet vil påpeke at det i forslaget til statsborgerforskriften 1-2 er fortsatt nedfelt som unntaksgrunn fra dokumentasjonskravet i statsborgerforskriften 1-1 at det er umulig å framskaffe originalt, gyldig pass.. Dersom pass ikke lenger er eneste dokumentasjon som kan legges til grunn etter statsborgerforskriften 1-1, er det inkonsekvent at det er framholdt som unntaksgrunn etter forskriften statsborgerforskriften 1-2 punkt 1. Da kan det erstattes med for eksempel;...umulig å fremskaffe pass eller andre identitetsdokumenter av nødvendig notoritet som kan dokumentere søkerens rette identitet. Vi mener at en søker som på et tidligere tidspunkt har dokumentert sin identitet på den måten som statsborgerloven krever, ikke skal behøve å dokumentere sin identitet på nytt. I enkelte tifeller kan det likevel være riktig å sette som krav at passet fornyes før søknaden kan innvilges, men dette bør ikke være et krav i tilfeller hvor det ikke kan knyttes noen grad av tvil til søkerens identitet. Identiteten bør da kunne anses som åpenbart dokumentert ved at det tidligere er framlagt et originalt, gyldig pass eller annet legitimasjonsdokument med tilstrekkelig notoritet. Til punkt 2. Innføring av særregler for identitetsvilkåret for barn, statsborgerloven 7 tredje ledd og 17 tredje ledd Barn som har innvandret til Norge, statsborgerloven 7 tredje ledd, annet punktum Utlendingsdirektoratet er enig i departements forslag om at barn som innvandrer til Norge i ung alder sammen med sine foreldre ikke bør lastes for tvilen som hefter ved foreldrenes identitet. En del personer ankommer imidlertid Norge og søker asyl som enslige mindreårige. Vi mener dette er en søkergruppe som ikke bør omfattes av departementets forslag, da det i disse tilfellene ikke vil være snakk om arvet identitetstvil fra foreldrene. Videre er det i mange av disse sakene ofte svært vanskelig å fastsette søkerens alder, og dermed hvorvidt utlendingen skal anses som et barn ved innvandringen til Norge. Vi mener videre at henvisningen til at søkeren må ha vært registrert i folkeregisteret på den samme identiteten i minst 5 år, ikke bør beholdes. Det er etter navneloven tillatt å endre navn i Side 2 av 8

3 folkeregisteret, og en registrert navneendring vil heller ikke nødvendigvis bidra til å skape tvil om søkerens identitet 1. Dersom Utlendingsdirektoratet konkluderer at navneendringen medfører at det har oppstått tvil om søkerens identitet, så vil dette bli fanget opp av siste setning i forslaget til statsborgerloven 7 fjerde ledd: Dette gjelder bare dersom det ikke framkommer nye opplysninger som gir grunn til å tvile på søkerens identitet.. Vi mener videre at det forhold at en søker har oppholdt seg i Norge i 5 år uten at det har framkommet nye opplysninger, ikke bør medføre at man anser identiteten som dokumentert, men at identiteten da anses som sannsynliggjort jf. forskriftsutkastets 1-2. Dette medfører at det bør tilføres ett nytt punkt 3 i forslaget til 1-2. Vi mener ordlyden i statsborgerloven 7 tredje ledd bør deles inn i to ledd, slik at det tydeliggjøres at dette er to ulike søkergrupper, og foreslår følgende: Søker som er født i riket og som ble registrert i folkeregisteret ved fødselen, anses for å ha sannsynliggjort sin identitet, jf. første ledd bokstav a. Barn under 18 år, som har fem års oppholdstid i riket og fyller vilkårene for bosettingstillatelse, anses for å ha sannsynliggjort sin identitet jf. første ledd bokstav a. Dette gjelder ikke dersom søkeren har bidratt til å skape tvil rundt sin egen identitet, eller dersom det framkommer nye opplysninger som gir grunn til å tvile på søkerens identitet. Forslag til nytt 1-2 første ledd, punkt 3 i forskriften; 3. Søkeren omfattes av statsborgerloven 7 tredje ledd (fjerde ledd ifølge vårt forslag) Forslag til endring av lovens 17 Statsborgerloven 17 er en unntaksbestemmelse som retter seg mot barn som bipersoner av norsk(e) borger(e). Hovedhensikten med lovens 17 er at barn av norske borgere skal ha et redusert botidskrav. Vi mener at det er uheldig at det lages unntak for en unntaksbestemmelse, for at en gruppe søkere uten norske foreldre skal falle inn under bestemmelsen. Utlendingsdirektoratet mener at det er mer hensiktsmessige å lage en egen unntaksbestemmelse som omhandler denne gruppen. Vi mener likevel at det ikke foreligger tungtveiende nok grunner til at denne gruppen barn skal særbehandles framfor barn av foreldre som av andre grunner enn identitstvil får avslag på søknad om norsk statsborgerskap. Dette vil blant annet være barn som ikke har foreldre i Norge, barn hvor foreldrene ikke har foreldreansvaret for barna eller barn av foreldre som har fått avslag på søknad om statsborgerskap pga. av at de er straffedømte. Disse barna vil dermed få svakere rettigheter enn barn av foreldre hvor det foreligger tvil om identitet. Hensynet til likebehandling taler mot forslaget til en særbestemmelse for barn av foreldre hvor det foreligger tvil om identitet. Vi vil videre vise til at denne løsningen vil kunne medføre at barn under tolv år har et annet statsborgerskap enn begge sine foreldre. Vi ber departementet vurdere hvorvidt dette er hensiktsmessig. Det vises videre til at barn av foreldre med tvil omkring sin identitet, og som er født i utlandet vil kunne fylle vilkårene om norsk statsborgerskap på selvstendig grunnlag etter forslag til ny statsborgerlov 7 tredje ledd. Dette innebærer at denne gruppen barn må vente til etter fylte 12 år, men vil da stille på lik linje med andre barn som kan vurderes på selvstendig grunnlag. På 1 Folkeregisteret har ikke vedtakskompetanse i saker som gjelder endring av identitet, det vil si at søkeren ønsker å endre både navn og fødselsdato. Side 3 av 8

4 bakgrunn av dette anses det som uhensiktsmessig å oppstille en unntakshjemmel for barn under 12 år med foreldre med tvil knyttet til deres identitet. Til punkt 3. Innføring av særregler for identitetsvilkåret for personer over 18 år Den klare hovedregel etter utlendingsloven er at utlendinger som søker opphold i Norge skal dokumentere sin identitet ved å fremlegge pass eller annet legitimasjonsdokument som har nødvendig notoritet. Det er som utgangspunkt bare i saker hvor det ikke er mulig å fremskaffe slikt dokument, eller hvor det vil være urimelig å kreve at slikt dokument fremskaffes, at det er aktuelt å gjøre unntak. Sikker identifisering av personer representerer betydelige samfunnsinteresser og riktig identifisering er nå en kjerneoppgave for myndighetene, blant annet innenfor områder som berører samfunnssikkerheten. Framvekst av internasjonal kriminalitet og terrorisme med bruk av falske identitetsdokumenter, utvikling av e-handel og elektronisk kommunikasjon, har åpnet for helt nye problemstillinger om identitet. En hovedutfordring for myndighetene er å sikre seg mot at personer opptrer med falsk identitet, to identiteter ( dobbel- id ) eller at flere personer deler samme identitet. Oppgaven for utlendingsmyndighetene er å få bekreftet hvem søkeren er; dvs. hvilken identitet søkeren har i hjemlandet og eventuelt i andre land. Identiteten i Norge skal være samsvarende med identiteten i andre land, da utenlandske borgere ikke skal opptre med én identitet i Norge og en annen identitet i hjemlandet eller andre land. Det skal heller ikke være mulig å ha to identiteter i Norge. Å opptre under falsk identitet, bruk av dobbel-id og ID-tyveri er ulovlig, og rammes etter omstendighetene av ulike straffebestemmelser. Saksbehandlingen etter utlendingsloven og statsborgerloven må i størst mulig grad forhindre at slik virksomhet blir mulig. Når departementet i sitt forslag åpner for at en søker som ikke har dokumentert eller sannsynliggjort sin identitet kan få norsk statsborgerskap fordi det er gått et visst antall år, er dette etter direktoratets vurdering et annet signal enn det som går frem av utlendingsloven. Vi ser derfor at forslaget til ny lov 7 fjerde vil vanskeliggjøre vårt arbeid med identitet etter utlendingsloven. Forslaget om ny statsborgerlov 7 fjerde ledd vil kunne gi et insentiv til utlendinger til å opprettholde en uriktig identitet, for slik å omgå regelverket. Regelen vil også medføre at identiteten etter 10 år kan anses å være klarlagt. Vi har i dag muligheten til å verifisere identiteter i en del av disse sakene, og vi mener verifikasjon av identitet er en bedre løsning enn at identiteten skal anses klarlagt etter et visst antall år i Norge på en oppgitt identitet. Slik direktoratet leser forslaget, vil innføring av denne bestemmelse innebære at kontrollaspektet ved innvilgelse av norsk statsborgerskap blir minimalt. Vi viser i denne forbindelse til at søknad om statsborgerskap i utgangspunktet er siste anledning utlendingsmyndighetene har til å få klarlagt søkerens identitet. Etter direktoratets vurdering bør det være et minstekrav at søkeren ikke har opptrådt med forskjellige identiteter i perioden, og aktivt har bidratt til å dokumentere eller sannsynliggjøre sin identitet, se utlendingsloven 37 og utlendingsforskriften 128. Det bør videre vurderes i hvilken grad slike saker bør kunne forelegges PST før vedtak fattes av Utlendingsdirektoratet. Til punkt 5. Kravet til oppholdstid Det er kun vist til familieinnvandringstillatelser i departements forslag til ny statsborgerlov 7 femte ledd. Vi mener de samme hensyn gjør seg gjeldende i forhold til arbeidstillatelser som er innvilget i medhold av gjeldende utlendingsforskrift 3, (denne type tillatelser innvilges etter ny utlendingslov kapittel 3), som danner grunnlag for bosettingstillatelse, men som er gitt for kortere Side 4 av 8

5 varighet enn et år. Vi mener denne søkerkategorien bør innlemmes i departements forslag til ny lovs 7 femte ledd. Til punkt 7. Barn som søker statsborgerskap som bipersoner og som blir 18 år mellom søknadstidspunktet og vedtakstidspunktet Utlendingsdirektoratet vil påpeke at det anses som uheldig at søknadstidspunktet skal ligge til grunn for vurdering av alderskravet etter 17, mens vedtakstidspunktet fortsatt skal ligge til grunn for vurdering av alderskravet etter de øvrige bestemmelsene. Til punkt 9. Forslag om nye regler for beregning av karenstid Et utslag av departementets forslag til karenstidtabell, er at bøter jevnt over trolig får mindre konsekvenser enn tidligere. Eksemplet skissert under punkt 9.4 (karenstidsberegning ved deldom), illustrerer at i en dom bestående av fengselsstraff og bot, vil boten i svært liten grad gjøre karenstiden lengre enn den ville vært hvis fengselsstraffen var eneste reaksjon. Dette skyldes at de fleste bøter gis subsidiært med et begrenset antall dager fengsel, som ikke øker beregningsgrunnlaget for karenstiden i vesentlig grad. Det kan være gode grunner for dette, jf diskusjonen under pkt , men Utlendingsdirektoratet vil gjøre oppmerksom på at konsekvensen kan bli vesentlig redusert karenstid for enkelte med deldom. Det vises til departementets forslag til ny statsborgerforskrift 5-6 annet ledd, om å innføre en maksimal grense for karenstiden til det dobbelte av den karenstiden som isolert sett løper ut sist. Dette vil kunne medføre at enkelte kriminelle med et svært omfattende rulleblad vil få vesentlig kortere samlet karenstid enn uten en slik begrensning. Utlendingsdirektoratet mener på denne bakgrunn at 5-6 annet ledd bør tas bort i sin helhet. Vi mener det kan være uheldig at det ikke beregnes ny karenstid ved forlengelse av forvaring, jf forslaget til ny 5-2 tredje ledd i forskriften. Forlengelse av forvaring skjer ved dom, se straffeloven 39e og benyttes som straffereaksjonsform overfor mange lovbrytere som anses som spesielt farlige for samfunnet. Hensynet til den allmenne rettsoppfatning tilsier etter vårt syn at det bør gå lenger tid før statsborgerskap kan innvilges. Når det gjelder forslaget til ny 5-7 i forskriften, er det uheldig at det i dag ikke finnes rutiner for å bli informert om straff i utlandet. Her vil det som oftest kun være søkerens egne opplysninger å forholde seg til. Utlendingsdirektoratet vil derfor anmode departementet om å vurdere å endre denne bestemmelsen slik at den blir mer effektfull, og eventuelt utrede muligheten for å oppstille en plikt for søker til å fremskaffe slike dokumenter fra hjemlandet. Utlendingsdirektoratet anser at en slik bestemmelsen vil medføre lengre saksbehandlingstid og det er uklart om dette lar seg gjøre på en hensiktsmessig måte. Utlendingsdirektoratet mener at betinget påtaleunnlatelse, som er en strengere reaksjon enn påtaleunnlatelse, bør omfattes av forskriftens 5-5. Til punkt 10. Kravet til sammenhengende opphold i statsborgerloven Vi mener endringen også bør omfatte statsborgerloven 14. Ettersom personer som vurderes etter denne bestemmelsen har femårige tillatelser, vil ikke problemstillingen dukke opp like ofte der, men det vil likevel forekomme tilfeller hvor en søker i løpet av de siste tre år har fornyet tillatelsen én dag for sent, og således ikke fyller kravet i statsborgerloven 14 om opphold med tillatelse de siste tre år. Til punkt 11. Unntaksregler for søkere med sperret adresse i folkeregisteret For Utlendingsdirektoratet er det tilnærmet umulig å ha så god oversikt over prosedyrene for løsning i ulike land at vi kan vite med sikkerhet hvilke land dette gjelder. Forslaget bør derfor gjelde alle personer med sperret adresse. Det vil være en mer praktikabel regel enn forslaget i departementet høringsbrev. Det vil være vanskelig å vurdere i hvert enkelt tilfelle om det er Side 5 av 8

6 grunnlag for å gjøre unntak, og dette gjelder et lite antall saker. Vi vil videre gjøre oppmerksom på at denne unntaksregelen ikke må hjemles spesifikt, da det finnes en unntakshjemmel i 6-1 nr. 3 som kan benyttes til dette formål. Til punkt 13. Ektefeller til Kola-nordmenn Vi mener vilkårene for innvilgelse av statsborgerskap til ektefeller av Kola-nordmenn bør framkomme enda tydeligere. Det er blant annet uklart hvorvidt kravet til syv års sammenlagt botid gjelder. Hvilke vilkår som gjelder vil komme tydeligere fram dersom bestemmelsen sier noe om hva som gjelder, fremfor enn hva som ikke gjelder. Så lenge vilkårene i stor grad skiller seg fra de øvrige vilkårene i statsborgerloven 12, kan det være at bestemmelsen vil bli tydeligere dersom man formulerer vilkår uavhengig av statsborgerloven 12. Vi vil for ordens skyld presisere at vi mottar svært få slike søknader. Til punkt 14. Særregler for personer som har fått utstedt norsk pass selv om de ikke er eller har vært norske statsborgere På bakgrunn av våre erfaringer fra en rekke saker hvor personer bosatt i utlandet feilaktig har fått utstedt norsk pass gjennom mange år, bør statsborgerforskriften 8-4 også omfatte personer som ikke er eller i senere tid har vært bosatt i Norge. Dette kan best gjøres ved at denne gruppen, som må regnes å være betydelig mindre enn gruppen av personer som bor i Norge, omfattes av det som regnes som sterke grunner i 8-4 siste punktum. Det kan videre fremkomme av rundskriv hva som skal regnes som sterke grunner. For søknad om gjenerverv var det ifølge Justisdepartementets rundskriv G-28/99 pkt. VII og 9.2, jfr. IX 5, ikke krav om løsning eller at søkeren skulle være bosatt i Norge, for personer hvis statsborgerskap var tapt ved fylte 22 år i henhold til da gjeldende lovs 8, men som hadde fått norsk pass ut over fylte 22 år forutsatt at den søkeren hadde sitt statsborgerskap fra, var født norsk i Norge. Vi mener dette er hensiktsmessig og siden det gjelder en relativt stor søkergruppe bør dette videreføres. Vi foreslår derfor at det innarbeides et nytt, annet ledd: For søker som er født i utlandet og har fått utstedt norsk pass ut over fylte 22 år, men ved fylte 22 år tapte det norske statsborgerskapet i henhold til statsborgerloven av 1950, gjøres det unntak fra statsborgerloven 7 første ledd c, d, e, f og h, dersom den søkeren fikk sitt norske statsborgerskap fra, var født norsk i Norge. Til punkt 16. Søknad om statsborgerskap på fastsatt skjema I departementets forslag til ny statsborgerforskrift 14-1 foreslås det å innføre en ny bestemmelse om at søknader og meldinger om norsk statsborgerskap skal fremmes på fastsatt skjema. Utlendingsdirektoratet mener det vil være hensiktsmessig at det eksplisitt fremgår at Utlendingsdirektoratet kan gi adgang til å fremme søknader og meldinger elektronisk. Dette er gjort i forslaget til utlendingsforskriften første ledd, som lyder: Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer om hvordan en søknad om oppholdstillatelse skal fremmes. Utlendingsdirektoratet kan herunder kreve at søknaden skal fremmes på fastsatt skjema og kan gi adgang til å fremme søknaden elektronisk. Den myndigheten som mottar søknaden, skal påse at den er riktig utfylt og at de nødvendige vedleggene følger søknaden. Til punkt 17. Rutiner for å stille behandlingen av søknader i bero jf. statsborgerloven 30 annet ledd Side 6 av 8

7 Vi mener det eksplisitt bør framgå at det er den instansen som har søknaden til forberedelse eller behandling, som treffer beslutningen om at behandlingen av statsborgersøknaden skal berostilles. Vi mener videre at det er helt avgjørende at politiet pålegges å varsle direktoratet i alle saker der en person er kommet under etterforskning for et straffbart forhold, også etter at søknaden er mottatt her. Hvis dette ikke skjer, har ikke direktoratet noen forutsetninger for å vurdere om søknaden skal stilles i bero, jf lovens 30 annet ledd. Det er politiet og påtalemyndigheten som definerer at det pågår etterforskning. Det vil også effektivisere saksbehandlingen betydelig at politiet pålegges å varsle direktoratet i nevnte type saker ved at vi unngår å måtte kontakte politiet i et stort antall saker for å forsikre oss om at det ikke har oppstått forhold som har betydning for saken. Det finnes et behov for at Utlendingsdirektoratet kan berostille en sak på anmodning fra KRIPOS eller Politiets sikkerhetstjeneste uten at en formell etterforskning er igangsatt, dersom grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn taler for det. Slike utenrikspolitiske hensyn vil kunne foreligge hvis det foreligger en mistanke, eventuelt en siktelse eller tiltale om brudd på internasjonale regler, som for eksempel folkemord. Vi mener dette bør fremgå av loven og at reglene i forskriften 14-2 gjelder tilsvarende for denne gruppen. På bakgrunn av dette fremmer vi følgende forslag til ny statsborgerlov 30 tredje ledd: Behandlingen kan stilles i bero på anmodning fra norske justismyndigheter dersom hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn taler for det. Det vises til forslaget til ny 14-2 nest siste ledd, første punktum hvor begrepet midlertidig berostilling anvendes. Vi mener begrepet er upresist og unødvendig ettersom en berostilling per definisjon er midlertidig, og vi anbefaler at midlertidig fjernes. Det bør videre presiseres for hvor lang periode en sak kan berostilles uten at søkeren får informasjon om dette. Til punkt 18. Gjenerverv av norsk statsborgerskap for barn av norske statsborgere Vi mener at det er mer hensiktsmessig at dette reguleres i statsborgerloven 17, fremfor at det innføres en ny forskriftsbestemmelse som regulerer statsborgerloven 15. Ordlyden i statsborgerloven 17 første ledd kan endres til Barn under 18 år av norsk borger, eller den som erverver norsk statsborgerskap etter bestemmelsene i kapitlet her. På denne måten vil hensynet til den ovennevnte gruppen barn og evt. andre barn av norske borgere som faller utenfor denne bestemmelsen, bli ivaretatt. Til punkt 20. Forslagenes økonomiske og administrative konsekvenser Forslagene vil kunne føre til at et stort antall personer, som tidligere har fått avslag etter 7 første ledd, bokstav a, nå vil fremme ny søknad om statsborgerskap. Det må derfor påregnes en relativt stor økning av antall søknader om norsk statsborgerskap hvis forslaget vedtas i sin opprinnelige form. Med hilsen Ida Børresen direktør Gry Aalde avdelingsdirektør Side 7 av 8

8 Side 8 av 8

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1

FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1 FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: FOR-2006-06-30-756

Detaljer

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 12/2296 Vår ref: 12/2178-5/EGJ Oslo, 13.08.2012 SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Vi viser til

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

UTLENDINGSNEMNDA UNE. Deres ref: Vår ref: Dato /429-mte ,2009

UTLENDINGSNEMNDA UNE. Deres ref: Vår ref: Dato /429-mte ,2009 UNE ARBEIOS. OG INKLULERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 16OKT 26J9 Arbeids- og inlduderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 Oslo (sendes også elektronisk) Deres ref:

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak

Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/3812 Vår ref: 14/1470-9/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving

Detaljer

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V8 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse permanent oppholdstillatelse - utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i DUF

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen v/ ekspedisjonssjefen Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften

Detaljer

Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 1 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/7537 Vår referanse: 201700960-7 008 Sted, Dato Oslo, 03.05.2017 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013 IM 2012-002V1 Saksnummer: 11/3720-10 Sist endret: 17. desember 2013 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1. Registrering

Detaljer

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010 Vedlegg 8 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 Intern melding 2012-004 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn

Detaljer

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1.

Detaljer

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer

Informasjon om ny statsborgerlov med forskrift

Informasjon om ny statsborgerlov med forskrift RS 2006-021 OPA Saksnummer: 06/6790 Oslo, 1. september 2006 Til: Politimestrene Utenriksstasjonene Informasjon om ny statsborgerlov med forskrift Innhold 1. Innledning 2. Kap. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 17/262 Vår ref: 15/09173-12 Dato: 10.03.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens

Detaljer

Vurdering og registrering av identitet Formål

Vurdering og registrering av identitet Formål Faglig veileder En faglig veileder redegjør for relevante rettskilder knyttet til et avgrenset rettslig tema der hovedfokus er hvordan disse rettskildene blir anvendt i UNEs praksis. En faglig veileder

Detaljer

Utlendingsdirektoratet viser til departementets høringsbrev av 14. juli 2009.

Utlendingsdirektoratet viser til departementets høringsbrev av 14. juli 2009. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Innvandringsavdelingen V/Ekspedisjonssjef 0030 OSLO Deres ref:200903742-/jrs Vår ref: 09/2666-11/IKH Oslo, 25.09.2009 HØRINGSSVAR - KRAV OM FIRE ÅRS UTDANNING ELLER

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I STATSBORGERLOVEN OG STATSBORGERFORSKRIFTEN

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I STATSBORGERLOVEN OG STATSBORGERFORSKRIFTEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/3936 Vår referanse: 201703117-6 008 Sted, Dato Oslo, 16.10.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR

Detaljer

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V5 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl 46 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato Betalt gebyr norske kroner Bilde DUF-nummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet PB 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 19.10.2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet PB 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 19.10.2009 MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner jobber for å bedre innvandrer- og flyktningkvinners levekår i Norge. Vi tilbyr juridisk bistand, krisehjelp og veiledning, kurs og seminarer, og er

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200805212-25.06.2009 HØRING - forslag til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATETS HØRINGSVAR - POLITIREGISTERFORSKRIFTEN

UTLENDINGSDIREKTORATETS HØRINGSVAR - POLITIREGISTERFORSKRIFTEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201000188 Vår ref: 11/2099-18/KSD Oslo, 30.03.2012 UTLENDINGSDIREKTORATETS HØRINGSVAR - POLITIREGISTERFORSKRIFTEN Vi viser til

Detaljer

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Att: Merethe Rein Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/2453-3/UKOT 22.08.2014 Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt

Detaljer

Innst. 181 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 50 L ( )

Innst. 181 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 50 L ( ) Innst. 181 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 50 L (2011 2012) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsborgerloven Til Stortinget

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

IKRAFTSETTELSE AV LOV 10.06.2005 NR. 51 OM STATSBORGERSKAP OG STATSBORGERFORSKRIFTEN, SAMT AV ENDRINGER I RETTSHJELPSLOVEN OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN

IKRAFTSETTELSE AV LOV 10.06.2005 NR. 51 OM STATSBORGERSKAP OG STATSBORGERFORSKRIFTEN, SAMT AV ENDRINGER I RETTSHJELPSLOVEN OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN Rundskriv Justis- og politidepartementet Politidirektoratet Utenriksdepartementet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Fylkesmennene Nr. A-8/2006 Vår ref 200604981- Dato 23.08.2006 IKRAFTSETTELSE AV

Detaljer

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1666-6/LRI 23.05.2014 Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Utlendingsdirektoratet

Detaljer

IM V3. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl Registrering i DUF

IM V3. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl Registrering i DUF IM 2012-004V3 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl 42 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser Regional EM-Samling RKS 1.3.2017 Hva skal jeg snakke om? Situasjonen nå Asylsaksgang - EMA Rammeverk for vedtaket Afghanistan-praksis Statistikk 2015: 31

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Rundskriv M-1/2014 Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Søknad om odelsfrigjøring... 2 3.1 Hvem

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2009/1976-8 Saksbehandler: Kjetil Landsem,NAV leder Ansvarlig leder: Kjetil Landsem,NAV leder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47 Intern melding 2012-004 vedlegg 6 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47 1 Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF IM 2012-004V1 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 40 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011

Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Rundskriv Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. M-2/2011 Vår ref. : 2009/01626 Dato : 23. februar 2011 Odelsfrigjøring 30 til 32 i odelsloven 1. Innledning Dette rundskrivet er ment

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET "SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET"

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET UTLENDINGSDIREKTORATET Avdeling for faglig strategi og koordinering Kommunal - og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO OR Deres ref: 04/2732-11 LGR Vår ref: 03/6957 - /GBS Oslo, 06.12.04 HØRING

Detaljer

IM 2012-004V7. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48. 1. Registrering i DUF

IM 2012-004V7. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48. 1. Registrering i DUF IM 2012-004V7 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar

Detaljer

UDIS HØRINGSSVAR - UTVIDET INSTRUKSJONSMYNDIGHET OVER UTLENDINGSNEMNDA

UDIS HØRINGSSVAR - UTVIDET INSTRUKSJONSMYNDIGHET OVER UTLENDINGSNEMNDA Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201006224-/AEB Vår ref: 10/2252-7/HLA Oslo, 28.09.2010 UDIS HØRINGSSVAR - UTVIDET INSTRUKSJONSMYNDIGHET OVER

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Besl. O. nr. 88. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 88. Jf. Innst. O. nr. 86 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 41 (2004-2005)

Besl. O. nr. 88. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 88. Jf. Innst. O. nr. 86 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 41 (2004-2005) Besl. O. nr. 88 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 88 Jf. Innst. O. nr. 86 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 41 (2004-2005) År 2005 den 31. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om norsk

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringssvar - ny forskrift om folkeregistrering (folkeregisterforskrift)

Utlendingsdirektoratets høringssvar - ny forskrift om folkeregistrering (folkeregisterforskrift) Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref: 2014/144088 Vår ref: 17/00007-6 Dato: 13.03.2017 Utlendingsdirektoratets høringssvar - ny forskrift om folkeregistrering (folkeregisterforskrift)

Detaljer

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Deres ref :Vår ref 11/12990 Saksb A. Magnussen Dato: Høring Anerkjennelse av farskap

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere

Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/01863-5 008 13.01.2012 Innspill fra Politidirektoratet - Høring NOU 2011:10 I velferdsstatens

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Behandling av klager når klagefristen er oversittet

Behandling av klager når klagefristen er oversittet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer

IM V10. Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd. 1. Registrering i DUF

IM V10. Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd. 1. Registrering i DUF IM 2012-004V10 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Det gis også reintegreringsstønad for tvangsreturnerte til Afghanistan, jf. pkt. 9.

Det gis også reintegreringsstønad for tvangsreturnerte til Afghanistan, jf. pkt. 9. Vedlegg 1: Regelverk for individuell stønad til reise til og reintegrering i hjemlandet ved assistert retur - Statsbudsjettet for 2016, kapittel 490, post 72. Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Samordning av barn og foreldres saker om beskyttelse

Samordning av barn og foreldres saker om beskyttelse Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Ot.prp. nr. 105 (2008 2009) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 26. juni 2009, godkjent i statsråd

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Retningslinjer for behandling av statsborgersaker

Retningslinjer for behandling av statsborgersaker Se nederst for vedlegg RS 2008-040 OPA Saksnummer: 06/6772 Oslo, 3. september 2008 Til: Politimestrene Utenriksstasjonene Retningslinjer for behandling av statsborgersaker 1. Innledning 2. Vandelskravet,

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET E-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Barneombudets

Detaljer

Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett

Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett POLITIET Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Deres neferanse Vår referanse Dato 201000851-201002042-3 17.03.2010 Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett Oslo politidistrikt oppfatter

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004 Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk 1. august 2004 Innvandringspolitikk 02.08.04 13:22 Side 2 I Norge er innvandringen regulert og kontrollert. Innvandringens omfang og karakter må

Detaljer

Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere

Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Waqas Malik Deres ref: 16/4755 Vår ref: 16/04030-3 Dato: 15.08.2016 Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringssvar - endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn

Utlendingsdirektoratets høringssvar - endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/1667 Vår ref: 14/2348-8/STPE 08.09.2014 Utlendingsdirektoratets høringssvar - endringer i utlendingsforskriften, varig ordning

Detaljer

Innspill til språket i rundskrivene

Innspill til språket i rundskrivene Innspill til språket i rundskrivene Arkitekst har gått gjennom tre rundskriv for å vurdere språket og strukturen: Er rundskrivene i tråd med språkprofilen og statens satsing på klart språk? Hva fungerer

Detaljer

Om dei ulike forslaga i vedlegg 1

Om dei ulike forslaga i vedlegg 1 Lindås kommune Arkiv: Saksmappe: 2009/1602 Sakshandsamar: Terie Sætre 11.08.2009 Dato: Utvalssak nr. 85/09 69/09 72/09 Høyring -Forslag til endringar i statsborgarlova og forskrift, samt endringar 1 introduksjonslova

Detaljer

Direktoratet vil gi kommentarer til endringsforslagene i gjeldende utlendingsforskrift og til ny utlendingsforskrift samlet.

Direktoratet vil gi kommentarer til endringsforslagene i gjeldende utlendingsforskrift og til ny utlendingsforskrift samlet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200806521-/CEF Vår ref: 09/2407-5/KSD Oslo, 29.06.2009 HØRINGSSVAR OM REGLER I NY UTLENDINGSFORSKRIFT

Detaljer

POLIT1ET POLITIETS UTLENDINGSENHET

POLIT1ET POLITIETS UTLENDINGSENHET POLIT1ET POLITIETS UTLENDINGSENHET Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato Unntatt offentbghet 11/1732 201100719 15.08.11 Innspill til høringsbrev utlendingsmyndighetenes

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling rådgiver Kristine Vierli, UDI 19. mai 2008 Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Tredjelandsreglene

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning

Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning Difi 9. mars 2016 Programleder Marianne Henriksen, Innovasjons- og utviklingsavdelingen Skattedirektoratet 1 Modernisering av Folkeregisteret PRODUSENTER

Detaljer

LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) 1

LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) 1 LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-2005-06-10-51 DEPARTEMENT: AID (Arbeids-

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT SAI(OL, c/ 8 Høringsinstansene 1 NOV 2004 oda S.BEH. AR Deres ref Vår ref Dato 04/2732-11 LGR Z Z.10.2004 Høring - Forslag til ny midlertidig forskrift til

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER

1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER Vedlegg 1 Høringsnotat 1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER 1.1 Gjeldende rett Muligheten til å kunne starte arbeidet før tillatelse foreligger gjelder for faglærte som søker

Detaljer

Respons Hviterussland: Statsborgerskap

Respons Hviterussland: Statsborgerskap Respons Hviterussland: Statsborgerskap Problemstilling/spørsmål: Erverv av statsborgerskap Dobbelt statsborgerskap Opphør av statsborgerskap for voksne Opphør av statsborgerskap for barn Overgangen fra

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.06.2015 Vår ref.: 15-564 Deres ref.: 12/667 SL MSR/KR Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finans Norge viser til departementets

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015

Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Unntatt offentlighet jf. Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015 Utlendingsdirektoratets høringssvar - forslag til endringer i utlendingsforskriftens

Detaljer

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Orientering om hjemmelsgrunnlagene i saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap for barn i medhold av statsborgerloven 26 annet ledd

Orientering om hjemmelsgrunnlagene i saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap for barn i medhold av statsborgerloven 26 annet ledd Justis- og beredskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: Dato 17/00207 08.03.2017 Orientering om hjemmelsgrunnlagene i saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap for barn i medhold av statsborgerloven

Detaljer

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen Høringsinstansene, jf. vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Dato 201201237 - /KBH 14.08.2012 Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Detaljer