Retningslinjer for behandling av statsborgersaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for behandling av statsborgersaker"

Transkript

1 Se nederst for vedlegg RS OPA Saksnummer: 06/6772 Oslo, 3. september 2008 Til: Politimestrene Utenriksstasjonene Retningslinjer for behandling av statsborgersaker 1. Innledning 2. Vandelskravet, jf loven 7 første ledd bokstav g og Politiattest 2.2. Innsending av politiattest mens søknaden er under behandling 2.3. Vurdering av vandelskravet Bøter under kr Kravet om gjennomført norskopplæring, jf loven 7 første ledd bokstav h og Hovedregel Vilkåret om 300 timer norskopplæring Vilkåret om tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk 3.2. Unntak på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker Unntak på grunn av særlige helsemessige årsaker Unntak på grunn av andre tungtveiende årsaker 4. Kravet om løsning fra annet statsborgerskap, loven 7 første ledd bokstav h og Søker som ikke er villig til å løse seg Søker mener løsningsgebyr er urimelig tyngende Dokumentasjon Forts. Kravet om ligningsattest som vedlegg til søknad

2 4.2. Innehavere av reisebevis og utlendingspass 4.3. Forutgående løsning og tilsagn om statsborgerskap Behandling av innlevert løsningserklæring Forts. Løsningserklæring innlevert etter fristens utløp 4.4. Etterfølgende løsning 4.5. Innlevering av pass i forbindelse med søknad om løsning Etterfølgende løsning 5. Inndragning av pass eller annet reisedokument 5.1. Nasjonalitetspass Kansellering av tillatelser 5.2. Reisebevis eller utlendingspass 6. Berostillelse, jf loven Underretning til søkeren 6.2. Saksdokumentene er i Utlendingsdirektoratet 6.3. Elektronisk registrering 7. Utlevering av statsborgerbrev, attest eller vedtak om statsborgerskap 8. Underretning om erverv av norsk statsborgerskap til andre lands myndigheter 9. Når statsborgerbrev ikke blir hentet 9.1. Frister Tre måneder Seks måneder 9.2. Søkeren ønsker å få statsborgerbrevet utlevert Informasjon til søkeren 10. Navn og fødselsdato i vedtak, statsborgerbrev og attest om statsborgerskap

3 10.1. Informasjon til søkeren Registrering i DUF Endring av navn og fødselsdato i vedtak, statsborgerbrev og attest om statsborgerskap 11. Straffbart forhold oppstår i klageomgangen Forskjellige situasjoner Oversendelse av klagen Klagen er under behandling av klageinstansen, eller omgjøring er begjært 12. Søknad om å beholde norsk statsborgerskap, jf loven 24 og forskriften kap Søknad om løsning fra norsk statsborgerskap, jf loven Løsning i forbindelse med erverv av statsborgerskap i et annet land 14. Tilbakekall av statsborgerskap, loven 26 underretning til offentlige instanser 15. Meldinger i henhold til statsborgerloven 37 annet ledd (fedremeldinger) og farskap Innledning Erkjennelse eller dom Farskap som følger av utenlandsk lov, barneloven Innledning Farskapet følger direkte av utenlandsk lov, barneloven 85 første ledd Farskap er fastsatt på annen måte, barneloven 85 annet ledd Rundskrivet opphever rundskriv , som skal makuleres. 2. Vandelskravet, jf loven 7 første ledd bokstav g og 9 Den som er ilagt straff eller annen strafferettslig særreaksjon, har ikke rett til statsborgerskap før det er gått en viss tid (karenstid). Karenstiden regnes fra straffens eller reaksjonens opphør hvis det dreier seg om frihetsstraff eller annen strafferettslig særreaksjon, fra prøvetidens utløp hvis det dreier seg om betinget fengselsstraff, og ellers fra tidspunktet for den straffbare handlingen. Se ellers under pkt. 10 om straffbart forhold som oppstår i klageomgangen og under pkt. 5 om

4 berostillelse i tilfelle søkeren er under etterforskning Politiattest Politiattest er omhandlet i loven 7 tredje ledd og 29 samt forskriften Politiet skal i forbindelse med innsending av attesten opplyse om tidspunkt for straffens eller reaksjonens opphør, prøvetidens utløp eller når den/de straffbar/e handlingen/e ble begått Innsending av politiattest mens søknaden er under behandling Det er situasjonen på vedtakstidspunktet som skal legges til grunn ved vurderingen av om søkeren oppfyller vilkårene for statsborgerskap. Blir søkeren ilagt straff eller annen strafferettslig særreaksjon mens søknaden er under behandling i direktoratet, skal politiet sende inn ny politiattest og registrere innsendingen i DUF Vurdering av vandelskravet Ved vurderingen av vandelskravet skal bare straffbare forhold som fremgår av politiattesten, legges til grunn. Opplysninger om straffbare forhold som direktoratet får kjennskap til på annen måte, f. eks. opplysninger som fremgår av politiattest som er innhentet i forbindelse med en annen sak, skal ikke legges til grunn ved vurderingen av vandelskravet Bøter under kr Det beregnes ikke karenstid for bøter under kr 5.000, se statsborgerforskriften 5 3 første ledd. 3. Kravet om gjennomført norskopplæring, jf loven 7 første ledd bokstav h og Hovedregel Den som er mellom 18 og 55 år og søker statsborgerskap etter 1. september 2008, må ha gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring; eller kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Det gjelder også et krav om gjennomført norskopplæring for å få bosettingstillatelse for personer som fikk innvilget oppholds eller arbeidstillatelse etter 1. september 2005, er mellom 16 og 55 år, og ikke er fritatt etter introduksjonsloven. Søker som har bosettingstillatelse og har gjennomført norskopplæring for å få den tillatelsen, trenger ikke gjennomføre norskopplæring for å få innvilget søknad om statsborgerskap Vilkåret om 300 timer norskopplæring Opplæringen må være gitt av kommunen, av en tilbyder kommunen har godkjent eller av en opplæringsinstitusjon som er godkjent med hjemmel i lov av 25. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring. Kravet om norskopplæring er oppfylt dersom søkeren har deltatt i norskopplæring på det læringssporet hun/han er plassert i.

5 Søker som har gjennomført norskopplæring, må dokumentere det med deltakerbevis Vilkåret om tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk Søker som mener å ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, må dokumentere at hun/han har bestått språkprøve (Norskprøve 2 eller Norskprøve 3, som tilbys i kommunene og administreres av Norsk språktest i samarbeid med Folkeuniversitetet); har gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og det er satt karakter i faget; har gjennomført studier på norsk eller samisk på universitets eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng; eller har oppfylt inntakskrav for studier på norsk eller samisk for universitet eller høgskole i Norge 3.2. Unntak på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker Unntak gjøres dersom søkeren overhodet ikke kan delta i norskopplæring, og ikke vil kunne gjennomføre 300 timer norskopplæring. Søker som tidligere er unntatt, må fremlegge kopi av vedtak fra vedkommende kommune. Ellers vil direktoratet vurdere om det er grunnlag for å gjøre unntak Unntak på grunn av særlige helsemessige årsaker Personer som det kan være aktuelt å unnta av helsemessige årsaker, er i hovedsak personer som er alvorlig eller kronisk syke. Momenter ved vurderingen vil blant annet være sykdommens/skadens art, varighet og omfang. Søkeren må fremlegge legeerklæring Unntak på grunn av andre tungtveiende årsaker Alternativet andre tungtveiende årsaker er ment å fungere som en sikkerhetsventil og tar sikte på at situasjonen for den enkelte person tilsier at det ville være åpenbart urimelig å ikke frita fra plikten til å delta i opplæringen. Det vil bli foretatt en konkret helhetsvurdering for å avgjøre om fritak skal innvilges. Det skal svært mye til før vilkåret anses oppfylt. Om søkeren vil at det skal gjøres unntak av andre tungtveiende årsaker, må hun/han gi direktoratet opplysninger om forhold som hun/han mener er av en slik karakter at det er åpenbart urimelig å ikke gjøre unntak. 4. Kravet om løsning fra annet statsborgerskap, loven 7 første ledd bokstav h og 10 Det er som hovedregel et krav at søkeren løser seg fra annet statsborgerskap dersom det ikke automatisk går tapt ved innvilgelse av norsk statsborgerskap. Det skilles mellom forutgående og etterfølgende løsning. Forutgående løsning betyr at et lands borgere kan løse seg i forkant av erverv av statsborgerskap i et annet land, etterfølgende løsning at landets borgere kan løse seg i etterkant av erverv av statsborgerskap i et annet land. Løsning dokumenteres

6 ved løsningserklæring. Se pkt. 3.3 og pkt Til sin behandling av søknader om statsborgerskap har direktoratet innhentet en rekke opplysninger om lovgivning og praksis i andre land fra forskjellige kilder. Direktoratet kan ikke innestå for at informasjonen er fullstendig og oppdatert. Informasjonen er av den grunn ikke offentlig tilgjengelig. Det hender direktoratet ut fra sin informasjon har krevd løsning, men at søkeren gjør gjeldende at statsborgerskapet etter lovgivningen i det aktuelle landet går automatisk tapt ved erverv av annet statsborgerskap. Det er da ikke nødvendig med løsningserklæring, men søkeren må dokumentere at tidligere statsborgerskap går tapt automatisk. Ikke sjelden er søkere ukjent med hvilke regler som gjelder for tap av statsborgerskap etter lovgivningen i deres tidligere hjemland. Om statsborgerskapet faller automatisk bort når søkeren får innvilget norsk statsborgerskap, kommer det derfor som en overraskelse når direktoratet i sitt vedtak informerer om at hun/han har mistet sitt opprinnelige statsborgerskap. Det er viktig at politiet informerer om dette og henviser den som ønsker informasjon, om å henvende seg til de aktuelle myndigheter i sitt tidligere hjemland eller landets representasjon i Norge eller utlandet Søker som ikke er villig til å løse seg Hvis søkeren ikke er villig til å løse seg fra sitt statsborgerskap, og det etter loven og forskriften ikke er grunnlag for å gjøre unntak fra kravet, jf om løsningsgebyr nedenfor, skal søknad om norsk statsborgerskap avslås Søker mener løsningsgebyr er urimelig tyngende Det kan gjøres unntak fra kravet om løsning hvis det gebyret myndighetene i søkerens opprinnelige hjemland krever for å løse henne/ham, er urimelig tyngende, se statborgerforskriften 6 1 nr. 5. For foreldreløse barn anses ethvert løsningsgebyr urimelig tyngende. Løsningsgebyr til og med kr anses ikke urimelig tyngende. Det blir ellers vurdert ut fra søkerens alminnelige inntekt hvorvidt løsningsgebyret er urimelig tyngende. Løsningsgebyr som overstiger 4 % av søkerens inntekt, anses som urimelig tyngende. Har søkeren omsorg for barn under 18 år, og løsningsgebyret og eventuelt løsningsgebyr for barn overstiger 2 % av inntekten, anses gebyret som urimelig tyngende. Alminnelig inntekt betyr den nettoinntekten som fremkommer på grunnlag av skattelovgivningens regler om skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader. Alminnelig inntekt fremkommer på ligningsattest og skatteoppgjørsskjema Dokumentasjon Mener søkeren ut fra sin inntekt at løsningsgebyret må anses urimelig tyngende, må hun/han fremlegge

7 dokumentasjon fra hjemlandets myndigheter på hvor stort gebyr som kreves; og ligningsattest Forts. Kravet om ligningsattest som vedlegg til søknad I søknadsskjemaet, GP 7053 B og 7053 N, er ligningsattest nevnt blant vedlegg som skal følge søknaden. Ligningsattest er bare nødvendig hvis 1) søkeren må løse seg fra sitt opprinnelige statsborgerskap for å få norsk statsborgerskap; og 2) søkeren mener det må gjøres unntak fra løsningskravet på grunn av løsningsgebyrets størrelse, jf ovenfor under Innehavere av reisebevis og utlendingspass Det skal ikke stilles krav om løsning dersom søkerens forhold til sitt tidligere hjemlands myndigheter tilsier dette. For søkere med flyktningstatus eller for søkere som har fått innvilget tillatelse av flyktninglignende grunner, vil det særskilt bli vurdert om det er tilrådelig å kreve løsning, jf statsborgerforskriften 6 1 nr. 3. Dette innebærer at det ikke gjøres unntak dersom det ikke er noen sikkerhetsrisiko forbundet med at søkeren kontakter tidligere hjemlands myndigheter. Det gjøres heller ikke unntak dersom søkeren har et utlendingspass som er utstedt på annet grunnlag enn nevnt ovenfor, jf utlendingsforskriften 69 annet ledd Forutgående løsning og tilsagn om statsborgerskap Søker som oppfyller vilkårene for statsborgerskap får et tilsagn om statsborgerskap. Tilsagnet er gitt ut fra en vurdering av søknaden på grunnlag av de opplysningene direktoratet har når tilsagnet blir gitt. Søkeren må innen ett år innlevere løsningserklæring til politiet eller dokumentere at det opprinnelige statsborgerskapet går tapt automatisk ved erverv av norsk statsborgerskap. Fristen løper fra tilsagnet blir gitt. Hvis søkeren innen fristens utløp fremlegger nødvendig dokumentasjon, er det ikke adgang til å stille ytterligere vilkår for innvilgelse av statsborgerskap. Tilsagnet faller automatisk bort etter ett år. Foreligger ikke dokumentasjonen innen ett år, skal politiet oversende saken til direktoratet Behandling av innlevert løsningserklæring Direktoratets saksbehandler vil vurdere om dokumentet som er fremlagt, er en korrekt løsningserklæring, og om dokumentet er ekte. Utgangspunktet er at søknaden avslås hvis søkeren har holdt tilbake informasjon av vesentlig betydning for søknaden. Saksbehandleren må videre vurdere om statsborgerskap likevel kan innvilges dersom søkeren ellers ville bli statsløs. Det beror på lovgivningen i søkerens tidligere hjemland. Etter noen lands lovgivning bortfaller virkningen av en løsningserklæring etter en viss tid. Etter andre lands lovgivning kan den

8 som har tapt sitt statsborgerskap, på en enkel måte gjenerverve det Forts. Løsningserklæring innlevert etter fristens utløp Dersom søkeren senere enn ett år fra Utlendingsdirektoratets tilsagn dokumenterer at hun/han er blitt løst fra sitt tidligere statsborgerskap, skal saksbehandleren ta stilling til om søknaden skal avslås eller om statsborgerskap kan innvilges. Direktoratet er ikke bundet av tilsagnet. Søknaden skal avslås dersom det siden tilsagnet ble gitt, har vært endringer i søkerens situasjon slik at vilkårene for statsborgerskap ikke lenger er oppfylt Etterfølgende løsning Søker som ikke kan løses fra annet lands statsborgerskap før norsk statsborgerskap er innvilget, får innvilget norsk statsborgerskap, men med plikt til å løse seg innen ett år etter innvilgelsen eventuelt etter å ha oppnådd den alder som gjør det mulig å søke seg løst. Søkeren må innen ett år fra statsborgerskap er innvilget eller nødvendig alder er oppnådd, sende løsningserklæring eller dokumentere at statsborgerskapet gikk tapt ved erverv av norsk statsborgerskap til Utlendingsdirektoratet. Søkeren må oppgi sitt DUF nr. i oversendelsen. Oversitter søkeren fristen, er det aktuelt å vurdere tilbakekall etter loven 26 første ledd Innlevering av pass i forbindelse med søknad om løsning Myndighetene i enkelte land krever at den som søker å bli løst fra sitt statsborgerskap, innleverer sitt pass før løsningserklæring kan bli utstedt. Det er da ikke aktuelt å kreve at passet blir innlevert til politiet for at søkeren skal få utlevert statsborgerbrev og utstedt norsk pass. Er det stilt vilkår om innlevering av pass til politiet, og det viser seg at søkeren har måttet innlevere det i forbindelse med at hun/han har søkt om løsning, er det aktuelt å frafalle vilkåret. Søkeren må fremlegge dokumentasjon fra sitt tidligere hjemlands myndigheter på at passet i original er innlevert Etterfølgende løsning Hvis ikke passet er levert inn som ledd i løsningsprosessen, skal søkeren innlevere det til direktoratet sammen med løsningserklæringen. Passet blir sendt vedkommende lands myndigheter. 5. Inndragning av pass eller annet reisedokument Søker som får innvilget søknad om statsborgerskap, vil bli underrettet om eventuelt krav om innlevering av reisedokument, og om det vil bli oversendt tidligere hjemlands myndigheter eller arkivert i direktoratet. Det fremgår av statsborgervedtaket hva politiet skal gjøre med søkerens reisedokument Nasjonalitetspass Søker som har tapt tidligere statsborgerskap, enten det opphørte automatisk ved erverv av norsk statsborgerskap, eller søkeren er løst fra det, må innlevere passet til politiet for å få statsborgerbrev og norsk pass. Politiet skal oversende passet til søkerens tidligere hjemlands myndigheter dersom myndighetene skal underrettes om ervervet. Om underretning ikke er aktuelt, skal politiet oversende passet til direktoratet for arkivering.

9 Hevder søkeren å ha mistet passet, skal hun/han undertegne en erklæring om dette og fremlegge bekreftelse fra tidligere hjemlands myndigheter på at tapet er meldt. Erklæringen og bekreftelsen skal politiet oversende til direktoratet for arkivering Kansellering av tillatelser Beholder søkeren sitt tidligere statsborgerskap, skal søkeren innlevere passet til politiet som kansellerer norske tillatelser som er innstemplet i passet, før søkeren får statsborgerbrevet eller attesten om statsborgerskap utlevert. Passet får søkeren tilbake Reisebevis eller utlendingspass Søker som har norsk eller utenlandsk reisebevis eller utlendingspass, må innlevere det til politiet for å få statsborgerbrev eller attest om statsborgerskap og norsk pass. Politiet skal sende reisedokumentet til direktoratet for arkivering. Hevder søkeren å ha mistet reisedokumentet, gjelder det som er sagt i rundskriv under II A, og politiet skal oversende saken til direktoratet til vurdering. Hvis det ikke foreligger klare holdepunkter for å anta at reisedokumentet er kommet uvedkommende i hende eller misbrukt på annen måte, kan det gjøres unntak fra kravet om innlevering. 6. Berostillelse, jf loven 30 Politiet skal stille behandlingen av søknaden i bero dersom det oppstår spørsmål om å treffe vedtak etter utlendingsloven, og vedtaket vil ha betydning for søknaden, jf loven 30 første ledd. Det kan være sak om utvisning eller tilbakekall av arbeidstillatelse/bosettingstillatelse. Berostillelse innebærer at søknaden ikke blir realitetsbehandlet før endelig avgjørelse foreligger i utlendingssaken. Loven 7 første ledd bokstav g, jf loven 9, setter bl.a. som vilkår for å innvilge søknaden at søkeren ikke er ilagt straff eller annen strafferettslig særreaksjon. Politiet skal stille behandlingen av søknaden i bero dersom søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få betydning for søknaden, jf loven 30 annet ledd. Det er ikke nødvendig at søkeren er siktet, eller at det foreligger en anmeldelse Underretning til søkeren Politiet skal underrette søkeren om at saken er stilt i bero. Politiet skal forsikre seg om at søkeren har forstått innholdet. Er søkeren under etterforskning, kan underretning unnlates dersom politiet mener det er nødvendig av hensyn til etterforskningen Saksdokumentene er i Utlendingsdirektoratet Politiet skal straks underrette direktoratet skriftlig om forhold som kan gi grunnlag for å stille saken i bero. Er søkeren under etterforskning, skal politiet opplyse om grunnlaget for etterforskningen og aktuelle straffebestemmelser. Utlendingsdirektoratet vil da sende statsborgersaken til politiet.

10 6.3. Elektronisk registrering Politiet, UDI eller UNE skal berostille søknaden dersom det er aktuelt å treffe vedtak etter utlendingsloven. Politiet skal berostille søknaden dersom søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold. Søkeren har innsynsrett i DUF, og berostillelsen skal ikke registreres dersom politiet mener at søkeren av hensyn til etterforskningen ikke bør få kjennskap til mistanken. Om registrering i DUF, se vedlegg 3. Etter utlevering av statsborgerbrevet, og ev. originale attester, skal politiet registrere følgende i DUF: Effektuering på statsborgersaken Arkivering av saken med UDI som instans. Arkiveringsdatoen skal være den samme som effektueringsdatoen. Dersom søkerens innleverte nasjonalitets pass, utenlandske reisedokument, norske UP og/eller RB sendes til UDI for arkivering skal forsendelsen skrives inn i arkiveringens merknadsfelt. Eks: UP sendt UDI for arkivering. Utgående korrespondanse (KORU) til UDI skal følgelig ikke registreres. Politiet skal heller ikke returnere kopien de har fått av UDIs vedtak å opplyse på kopien at statsborgerbrevet, og ev. originale attester, er utlevert søkeren. Registrering av effektuering betyr at slik utlevering til søkeren har skjedd. 7. Utlevering av statsborgerbrev, attest eller vedtak om statsborgerskap Det er bare søkeren som kan få utlevert statsborgerbrev eller attest om statsborgerskap, og hun/han må møte personlig for politiet. Mindreårig søker skal møte sammen med forelder eller verge. På grunn av faren for misbruk skal politiet ikke utlevere statsborgerbrevet eller attest om statsborgerskap til andre, heller ikke til søkerens advokat eller en utenriksstasjon; eller kopi av disse dokumentene eller av vedtaket om statsborgerskap til andre enn søkeren, søkerens advokat eller en utenriksstasjon. Kopi av et dokument skal dateres, stemples og underskrives av vedkommende tjenestekvinne/mann, og det skal ved eget kopistempel eller på annen måte tydelig fremgå at det er en kopi. Det er etter passloven 3 et vilkår for å få pass at søkeren godtgjør sin identitet og sitt norske statsborgerskap. Etter passforskriften 7 må søker som har vært utenlandsk borger, fremlegge statsborgerbrevet. 8. Underretning om erverv av norsk statsborgerskap til andre lands myndigheter Utgangspunktet er at direktoratet underretter søkerens tidligere hjemlands myndigheter om ervervet. Unntak gjøres dersom søkerens forhold til myndighetene og hensynet til hennes/hans sikkerhet tilsier at de ikke blir underrettet. De samme hensyn som tilsier at det blir gjort unntak fra krav om løsning etter statsborgerforskriften 6 1 nr. 3, er relevante.

11 9. Når statsborgerbrev ikke blir hentet Når søknad om statsborgerskap blir innvilget, blir vedtaket sendt søkeren med beskjed om at statsborgerbrevet kan hentes hos politiet. Samtidig blir statsborgerbrevet med kopi av vedtaket sendt politiet. Det hender at statsborgerbrev ikke blir hentet. Det kan skyldes at søkeren har skiftet adresse uten å melde fra til politiet eller til folkeregisteret eller andre forhold. Iblant tror søkeren feilaktig at man blir norsk statsborger først når man henter statsborgerbrevet og ber om å få utstedt norsk pass. Man er norsk statsborger fra det tidspunktet vedtaket er registrert i DUF Frister Tre måneder Er ikke statsborgerbrevet hentet innen tre måneder fra direktoratet har sendt vedtaket til søkeren, skal politiet undersøke med folkeregisteret om søkeren har skiftet adresse og i tilfelle registrere den nye adressen i DUF Seks måneder Om ikke statsborgerbrevet er hentet innen seks måneder regnet fra vedtaket er sendt fra direktoratet, skal politiet returnere statsborgerbrevet samt originale attester til direktoratet for arkivering. Har søkeren skiftet adresse, regnes fristen fra vedtaket ble sendt til ny adresse. Om registrering i DUF, se vedlegg 1 og Søkeren ønsker å få statsborgerbrevet utlevert Om søkeren senere henvender seg til politiet for å få statsborgerbrevet utlevert, skal politiet bringe på det rene hvorfor statsborgerbrevet ikke tidligere er hentet. Det er viktig å få klarlagt om søkeren er bosatt i utlandet, og i tilfelle tidspunktet for flytting til utlandet. Oppholder søkeren seg i utlandet uten å ha meldt flytting, må det bringes klarhet i varigheten av dette og eventuelle andre utenlandsopphold samt oppholdssteder på søknadstidspunktet og i tiden etter innlevering av søknaden. På grunnlag av intervju av søkeren og eventuelle andre undersøkelser skal politiet utarbeide rapport til direktoratet. Intervju kan unnlates dersom søkeren har gitt en skriftlig forklaring. Kopi av alle sider i søkerens reisedokument som viser eventuell reisevirksomhet og utenlandsopphold på søknadstidspunktet og senere skal følge med rapporten Informasjon til søkeren Politiet skal gjøre søkeren kjent med at vedkommende formelt ble norsk statsborger ved vedtaket om statsborgerskap, og at hun/han fortsatt er norsk statsborger; statsborgerbrevet samt originale attester er oversendt direktoratet og grunnen til dette; og direktoratet vil ta stilling til om statsborgerbrevet kan utleveres, eller om årsaken til at det tidligere ikke er hentet, tilsier tilbakekall. Hvis det siste er aktuelt, vil søkeren bli varslet på forhånd og få anledning til å uttale seg.

12 10. Navn og fødselsdato i vedtak, statsborgerbrev og attest om statsborgerskap Navn og fødselsdato skal skrives i samsvar med det som er registrert i folkeregisteret. For navn gjelder det skrivemåte, antall navn og navnenes rekkefølge Informasjon til søkeren Politiet må gjøre søkeren kjent med følgende: I vedtak om statsborgerskap, statsborgerbrev og attest om statsborgerskap vil navn og fødselsdato bli skrevet i samsvar med det som er registrert i folkeregisteret. Søker som ønsker at ett eller flere navn skrives på en annen måte, eller at navn eller navnenes rekkefølge eventuelt fødselsdato blir endret, må gjøre uttrykkelig oppmerksom på dette. Søknaden blir i tilfelle stilt i bero ved politiet, og søkeren må henvende seg til folkeregisteret, eventuelt fylkesmannen ved mer omfattende endringer, for avklaring av navnespørsmålet og fødselsdato. Politiet sender søknaden til behandling først når søkeren fremlegger dokumentasjon fra folkeregister eller fylkesmann på navneendringen eller endring av fødselsdato, eventuelt skriftlig aksepterer at navn og fødselsdato i vedtaket, statsborgerbrevet eller attesten blir skrevet i samsvar med det som allerede er registrert Registrering i DUF Navn og fødselsdato registrert i DUF skal være i samsvar med det som er registrert i folkeregisteret. Politiet skal kontrollere at registreringen av navn, fødselsnummer, fødeland, statsborgerskap og norsk adresse i DUF er i samsvar med registreringen i folkeregisteret og om nødvendig endre registreringen i DUF Endring av navn og fødselsdato i vedtak, statsborgerbrev og attest om statsborgerskap Ønsker søkeren at navn eller fødselsdato i vedtaket, statsborgerbrevet eller attesten blir endret, skal saken bare sendes direktoratet hvis det er åpenbar feilskrift. Forøvrig skal søkeren henvises til folkeregisteret for endring. Ny/tt vedtak, statsborgerbrev eller attest vil ikke bli skrevet hvis ikke endringene var kjent for direktoratet da det/n opprinnelige vedtaket, statsborgerbrevet eller attesten ble skrevet. 11. Straffbart forhold oppstår i klageomgangen Utgangspunktet er at Utlendingsdirektoratet har avslått søknad om statsborgerskap, og at det senere oppstår et straffbart forhold Forskjellige situasjoner Straffbart forhold oppstår før klagen er oversendt klageinstansen; etter at klagen er oversendt klageinstansen, men før klagen er behandlet; og etter klageinstansens avslag, men før eventuell omgjøringsbegjæring er behandlet Oversendelse av klagen

13 Direktoratet skal i oversendelsesbrevet opplyse om det straffbare forholdet. Klageren eller hennes/hans advokat eller annen representant skal ha kopi av brevet. Det sikrer at klageren eller representanten blir informert om at også det nye straffbare forholdet har betydning i klagesaken Klagen er under behandling av klageinstansen, eller omgjøring er begjært Politiet skal skriftlig informere klageinstansen om det straffbare forholdet. Klageinstansen vil ta stilling til om klageren eller hennes/hans advokat eller representant skal varsles om at det nye straffbare forholdet vil bli tatt med i vurderingen av klagen eller omgjøringsbegjæringen. 12. Søknad om å beholde norsk statsborgerskap, jf loven 24 og forskriften kap. 9 Den som er født norsk og i tillegg har annet lands statsborgerskap, kan miste det norske statsborgerskapet ved fravær fra Norge. Tap kan unngås ved å søke om å beholde statsborgerskapet (bibehold). Søknad om bibehold kan innleveres til politiet eller norsk utenriksstasjon. Det må fremgå av søknaden at søkeren ble norsk ved fødselen gjennom en eller begge foreldrene. Eget søknadsskjema er utarbeidet. 13. Søknad om løsning fra norsk statsborgerskap, jf loven 25 Søker må dokumentere at hun/han har statsborgerskap i eller vil bli statsborger i et annet land Søker bosatt i utlandet må ha meldt utflytting fra Norge og være flyttet til et annet land. Det må dreie seg om en reell utflytting fra Norge. Søkeren må dokumentere 1) bosetting i utlandet ved attest fra folkeregisteret om utflytting; og 2) oppholdsgrunnlag i landet Løsning i forbindelse med erverv av statsborgerskap i et annet land Blir det søkt om løsning fordi det aktuelle landet krever at søkeren er løst før statsborgerskap kan innvilges, skal direktoratet i vedtaket om løsning sette en frist for når det nye statsborgerskapet må være ervervet. Søkeren skal underrettes om at hun/han ikke anses som løst fra det norske statsborgerskapet om fristen ikke overholdes. 14. Tilbakekall av statsborgerskap, loven 26 underretning til offentlige instanser Underretning er aktuelt når et vedtak om å kalle statsborgerskap tilbake er endelig. Vedtaket er endelig når klagefristen er utløpt uten at vedtaket er påklaget, eller Utlendingsnemnda har stadfestet vedtaket. Er det reist rettssak om vedtakets gyldighet, er underretning aktuelt først når det foreligger endelig dom. De samme norske offentlige instanser som ble underrettet da statsborgerskap ble innvilget, skal underrettes om at statsborgerskapet er kalt tilbake. 15. Meldinger i henhold til statsborgerloven 37 annet ledd (fedremeldinger) og

14 farskap Innledning Statsborgerloven 37 annet ledd gjelder barn som er født før loven trådte ikraft, som har norsk far, men som ikke ble norsk ved fødsel eller foreldres ekteskap i henhold til 1 og 2 i statsborgerloven av Med far forstås den som anses som far etter lov av 8. april 1981 om barn og foreldre (barneloven). Er ikke farskap fastsatt i henhold til barneloven, blir meldingen avslått. Farskap kan være fastsatt ved erkjennelse eller dom, eller farskapet kan følge av utenlandsk lov Erkjennelse eller dom Farskap kan erkjennes i henhold til barneloven 4. Farskap kan erkjennes ved personlig fremmøte overfor bl.a. folkeregisteret, en dommer, NAV fylkeskontor, eller norsk diplomatisk eller konsulær tjenestekvinne/mann dersom faren er i utlandet, eller skipsføreren dersom faren er ombord på norsk skip i utenriksfart. Farskap kan være fastsatt ved dom. Med dom menes dom avsagt av norsk domstol Farskap som følger av utenlandsk lov, barneloven 85 Etter barneloven 85 første ledd skal farskap som følger direkte av utenlandsk lov, uten noen formell godkjennelse anerkjennes og legges til grunn som gyldig i Norge. Annet ledd gjelder i tilfelle farskap er fastsatt individuelt etter utenlandsk lov. Det kan bli anerkjent i Norge 1) ved forskrift (som er inngått mellom de nordiske land); 2) ved avtale med fremmed stat (ikke inngått); eller 3) etter en konkret vurdering. Barne og familiedepartementet (fra : Barne og likestillingsdepartementet) har uttalt seg om denne bestemmelsen i brev av til Utlendingsdirektoratet Farskapet følger direkte av utenlandsk lov, barneloven 85 første ledd Om dette skriver departementet Farskap som følger direkte etter utenlandsk lov, vil altså legges til grunn som gyldige i Norge, uten noen formell godkjennelse. Dette vil normalt være pater est farskap, dvs. der morens ektemann automatisk regnes som barnets juridiske far. En slik regel finnes i barneloven 3. (..) Departementet kjenner ikke til tilfeller hvor farskap følger direkte etter utenlandsk rett, uten at foreldrene er gift. Dette utelukker selvfølgelig ikke at slike regler kan eksistere i enkelte land, men en slik lovgivning bør dokumenteres av det enkelte lands myndigheter. Den som mener at han er far, må fremlegge dokumentasjon fra det aktuelle landets myndigheter på at farskap følger direkte av loven Farskap er fastsatt på annen måte, barneloven 85 annet ledd Dette tar sikte på at farskapet er fastsatt ved erkjennelse, administrativt eller ved dom.

15 Nordiske farskapsavgjørelser: Om dette skriver departementet Etter forskrift 20. november 1981 nr om anerkjennelse av nordiske farskapsavgjørelser 2, vil farskapet til et barn som er fastsatt i Danmark, Finland, Island eller Sverige på annen måte enn ved dom, også gjelde i Norge. Dommer og rettsforlik legges automatisk til grunn i Norge med hjemmel i forskriften 1. Farskapsavgjørelser som vurderes konkret: Om dette skriver departementet Andre utenlandske farskap som ønskes lagt til grunn i Norge, må anerkjennes i hvert enkelt tilfelle, jf. barneloven 85 andre ledd. Inge Lorange Backer drøfter i kommentarutgaven til barneloven om et utenlandsk farskap som ikke er anerkjent, kan legges til grunn prejudisielt (side 412). Backer konkluderer med at det er trolig at anerkjennelse av utenlandske farskapsfastsettinger må skje etter bl. 67 (nåværende 85), og at det ikke er adgang til noen form for begrenset prejudisiell anerkjennelse. Dersom barnets foreldre ikke er gift med hverandre, og de ønsker at barnet skal få statsborgerskap etter statsborgerlovens 2a, legger Barne og familiedepartementet til grunn at farskap i nevnte tilfeller skal godkjennes av Rikstrygdeverket etter barneloven 85 andre ledd. Myndigheten etter barneloven 85 annet ledd utøves i dag av NAV Klage og anke Oslo og Akershus (tidligere Arbeids og velferdsdirektoratet, inntil 1. juli 2006 Rikstrygdeverket). Dette innebærer at dommer eller andre avgjørelser truffet av en domstol, rettsforlik, administrative vedtak eller avgjørelser, og erkjennelser må forelegges Arbeids og velferdsdirektoratet til godkjennelse. Karl Erik Sjøholt avdelingsdirektør Kontakt: Oppholdsavdelingen, Statsborgerenhetene Vedlegg: RS V1 : Retur av statsborgerbrev og registrering i DUF RS V2 : Registrering i DUF når statsborgerbrev ikke blir hentet RS V3: Berostillelse og registrering i DUF RS V4: Skjemaer

FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1

FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1 FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: FOR-2006-06-30-756

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 1 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven

Detaljer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar

Detaljer

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013 IM 2012-002V1 Saksnummer: 11/3720-10 Sist endret: 17. desember 2013 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1. Registrering

Detaljer

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34

Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje ledd og fvl 34 IM 2010-046V8 Saksnummer: 07/4335-2 Klageinstans visum - omgjøring av utenriksstasjonens vedtak utl 76 første og tredje og fvl 34 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn,

Detaljer

Informasjon om ny statsborgerlov med forskrift

Informasjon om ny statsborgerlov med forskrift RS 2006-021 OPA Saksnummer: 06/6790 Oslo, 1. september 2006 Til: Politimestrene Utenriksstasjonene Informasjon om ny statsborgerlov med forskrift Innhold 1. Innledning 2. Kap. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1.

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fritak fra rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og kommunens plikt til å gi opplæring ut over 300 timer for deltakere

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 IM 2010-046V2 Saksnummer: 07/4335-2 Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 1. Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn Fødselsdato

Detaljer

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21.

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. november 2016 Hvordan godtgjøres medgått tid til kontakt og samarbeid med advokaten?

Detaljer

IKRAFTSETTELSE AV LOV 10.06.2005 NR. 51 OM STATSBORGERSKAP OG STATSBORGERFORSKRIFTEN, SAMT AV ENDRINGER I RETTSHJELPSLOVEN OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN

IKRAFTSETTELSE AV LOV 10.06.2005 NR. 51 OM STATSBORGERSKAP OG STATSBORGERFORSKRIFTEN, SAMT AV ENDRINGER I RETTSHJELPSLOVEN OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN Rundskriv Justis- og politidepartementet Politidirektoratet Utenriksdepartementet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Fylkesmennene Nr. A-8/2006 Vår ref 200604981- Dato 23.08.2006 IKRAFTSETTELSE AV

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato Betalt gebyr norske kroner Bilde DUF-nummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V5 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl 46 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

UTLENDINGSNEMNDA UNE. Deres ref: Vår ref: Dato /429-mte ,2009

UTLENDINGSNEMNDA UNE. Deres ref: Vår ref: Dato /429-mte ,2009 UNE ARBEIOS. OG INKLULERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 16OKT 26J9 Arbeids- og inlduderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 Oslo (sendes også elektronisk) Deres ref:

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 Intern melding 2012-004 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

Behandling av klager når klagefristen er oversittet

Behandling av klager når klagefristen er oversittet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning

Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning Intern melding 2012-005V2 Saksnummer: 11/3720-7 Dato: 01-02.2012 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V8 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse permanent oppholdstillatelse - utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i DUF

Detaljer

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF

IM V1. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl Registrering i DUF IM 2012-004V1 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 40 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Alle landets kommuner Deres ref. Vår ref. Dato 17/1275 - CEU 13.07.2017 Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap For personer

Detaljer

Rundskriv, publisert 11.03.1999 Rundskriv G-28/99 1

Rundskriv, publisert 11.03.1999 Rundskriv G-28/99 1 Rundskriv, publisert 11.03.1999 Rundskriv G-28/99 1 Jnr 95/03448 FJB1 ÅK/tjo 11.03.1999 Til:Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets overvåkningstjeneste

Detaljer

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon)

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon) Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN Taushetsplikt Menneskehandel Aldersvurderinger Advokatordningen Dublin- prosedyre Vedtak Tema TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt Definisjon: Taushetsplikt er plikten til

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende:

Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 200805212 Vår ref: 09/3268-6/JHDA Oslo, 12.10.2009 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV

Detaljer

IM V19. sist endret: 20. mars Standard for god saksbehandling - innvilgelse oppholdstillatelse til au pair utlendingsforskriften 6-25

IM V19. sist endret: 20. mars Standard for god saksbehandling - innvilgelse oppholdstillatelse til au pair utlendingsforskriften 6-25 IM 2012-003V19 sist endret: 20. mars 2015 Standard for god saksbehandling - innvilgelse oppholdstillatelse til au pair utlendingsforskriften 6-25 1. Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker

Detaljer

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak IM 2012-003V14 Standard for god saksbehandling - avslag oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere utf 6-13 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

IM V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse 2.

IM V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse 2. IM 2012-005V2 Standard for god saksbehandling Vedtak om utvisning 1. Registrering i DUF Kriterier / Prosess Personopplysninger Vedtak Navn Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato og personnummer Kjønn

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

IM V10. Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd. 1. Registrering i DUF

IM V10. Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd. 1. Registrering i DUF IM 2012-004V10 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling innvilgelse oppholdskort utlendingsloven 118 første ledd, jf. 114 første ledd 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47 Intern melding 2012-004 vedlegg 6 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring foreldrebesøk utl. 47 1 Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

IM V3. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl Registrering i DUF

IM V3. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl Registrering i DUF IM 2012-004V3 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring barn utl 42 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd IM 2010-026V2 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 første, annet og tredje ledd 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Oppholdstillatelse for studenter 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Studenter Internasjonalisering

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 01.01.17 revidert utgave av informasjonsskriv

Detaljer

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand Dato for sivilstand Yrkeserfaring/praksis

Detaljer

ARBEIDSTILLATELSE TIL IDRETTSUTØVERE OG TRENERE, JF UTLENDINGSFORSKRIFTEN 4A FØRSTE LEDD BOKSTAV G OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN 35 OM FORNYELSE

ARBEIDSTILLATELSE TIL IDRETTSUTØVERE OG TRENERE, JF UTLENDINGSFORSKRIFTEN 4A FØRSTE LEDD BOKSTAV G OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN 35 OM FORNYELSE Indekspunkt: uf 4a: idrettsutøver/trener - arbeidstillatelse Indekspunkt: uf 35: fornyet tillatelse etter 4 og 4a RUNDSKRIV UDI 02-10 OPA Saksnummer: 98/2703 Oslo, 06.februar 2002 TIL: Politimestrene Utenriksstasjonene

Detaljer

Anonymisert uttalelse

Anonymisert uttalelse Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 5. september 2008. A har barn med en tyrkisk borger. Faren til barnet har søkt om familiegjenforening med barnet.

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010 Vedlegg 8 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til

Detaljer

Standard for god saksbehandling - avslag familieinnvandring utl

Standard for god saksbehandling - avslag familieinnvandring utl Intern melding 2012-004 vedlegg 9 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - avslag familieinnvandring utl. 40-49 1 Registrering i DUF Kriterier / Prosess Personopplysninger

Detaljer

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( )

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( ) Besl. O. nr. 96 (2007 2008) Odelstingsbeslutning nr. 96 Jf. Innst. O. nr. 66 (2007 2008) og Ot.prp. nr. 39 (2007 2008) År 2008 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Samordning av barn og foreldres saker om beskyttelse

Samordning av barn og foreldres saker om beskyttelse Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V5 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

IM V9. Standard for god saksbehandling avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF. Saksnummer: 11/ Dato: 2.

IM V9. Standard for god saksbehandling avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF. Saksnummer: 11/ Dato: 2. IM 2012-004V9 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling avslag familieinnvandring utl 40-49 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring forlovedetillatelse utl Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring forlovedetillatelse utl Registrering i DUF IM 2010-026V8 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring forlovedetillatelse utl. 48 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap

Detaljer

Sakstype: Avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF

Sakstype: Avslag familieinnvandring utl Registrering i DUF IM 2010-026V5 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Avslag familieinnvandring utl. 40-49. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn

Detaljer

Farskap. foreldreansvar

Farskap. foreldreansvar FARSKAP OG FORELDRE- ANSVAR Farskap og foreldreansvar FARSKAP OG FORELDRE- ANSVAR Denne folderen gir informasjon om farskap og foreldreansvar til dere som skal bli foreldre. Reglene om farskap og foreldreansvar

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V3 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne

Fylkesmannens representant- og vergeordning i visse saker om enslig mindreårige, medfølgende barn og voksne Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 26. januar 2017, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. 7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Strgjfl. 7 b. Varsel

Detaljer

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 Høringsnotat Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STYKKPRISFORSKRIFTEN - FRI RETTSHJELP

Detaljer

Innledning. Til 1-1. Formål

Innledning. Til 1-1. Formål Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fravær og permisjon ved opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Innledning Forskriften om fravær og permisjon ved

Detaljer

Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker

Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker IM 2010-013V Saksnummer: 09/4178-13 Generell kvalitetsstandard for vedtak i asylsaker Sakstype: Beskyttelse - innvilgelse/avslag. Kvalitetsstandard for utvisning er utarbeidet av OPA 6. 1. Registrering

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen

RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen RS 2014-025 vedlegg 1 Rutiner for saksbehandlingen av prioporteføljen 1. Prioritering av saken rutiner etter hvor søkeren er i saksforløpet 1.1 Når en person søker beskyttelse ved pågripelse 1.2 Søkeren

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/7537 Vår referanse: 201700960-7 008 Sted, Dato Oslo, 03.05.2017 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

IM 2010-017V1. Navn på søker. Statsborgerskap. Fødselsdato. Sivilstand. Eventuelt alias. Personlig dokument. Relevante relasjoner.

IM 2010-017V1. Navn på søker. Statsborgerskap. Fødselsdato. Sivilstand. Eventuelt alias. Personlig dokument. Relevante relasjoner. IM 2010-017V1 Kvalitetsstandard for avslag på søknad om beskyttelse etter utlendingsloven 32 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften 7-3, jf. Dublin-forordningen 1. Registering i DUF Personopplysninger

Detaljer

FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE

FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE FLYKTNINGTJENESTEN FOR GRAN OG LUNNER KOMMUNE UDI v/sverre Fiskaa Postboks 8108 Dep. 0032 Dep. Deres ref. Vår ref. Dato 12/887-1 15.05.2012 IWA - SVAR PÅ HENVENDELSE OM PROFORMAEKTESKAP, IDJUKS OG FLERE

Detaljer

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Generelt... 3 Skolens informasjons- og veiledningsplikt... 3 Klagebehandling... 3 Oversendelse til Fylkesmannen... 3 Klage på

Detaljer

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( )

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( ) Lovvedtak 102 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L (2015 2016), jf. Prop. 90 L (2015 2016) I Stortingets møte 10. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Verifiseringer

Rutinebeskrivelse. Verifiseringer Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 15/8442 Vår ref: 16/03951-3 Dato: 30.09.2016 Utlendingsdirektoratets svar på høring om endringer i utlendingsloven - Utvisning

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I STATSBORGERLOVEN OG STATSBORGERFORSKRIFTEN

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I STATSBORGERLOVEN OG STATSBORGERFORSKRIFTEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/3936 Vår referanse: 201703117-6 008 Sted, Dato Oslo, 16.10.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR

Detaljer

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud Vergesamling 20. november 2012 Bente Aavik Skarprud Innhold UDI-ASA-BFE Søknadsprosessen Vurderinger og tillatelser Tidsbegrenset tillatelse: Hvem er de? Hvor er de? Kort oppsummering 2 UDI ASA - BFE UDI

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet

Opplysningsplikt til barnevernet Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG...

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG... Skoleåret 2016/2017 INNHOLD GENERELT... 1 Skolens informasjons- og veiledningsplikt... 1 Klagebehandling... 1 Oversendelse til Fylkesmannen... 1 KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG... 2 Oversendelse til

Detaljer

Nordisk samarbeidsavtale om overføring av straffesaker.

Nordisk samarbeidsavtale om overføring av straffesaker. Rundskriv Del II nr. 1/191116110/5" fra RIKSADVOKATEN R. 796/73. Oslo, 30. april 1973. Statsadvokaten i Nordisk samarbeidsavtale om overføring av straffesaker. I. Jeg viser til mitt rundskriv av 5. oktober

Detaljer

Saker der det kan foreligge risiko for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet

Saker der det kan foreligge risiko for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet 07.07.2011 Saker der det kan foreligge risiko for kjønnslemlestelse ved retur til hjemlandet 1. Innledning Kjønnslemlestelse er straffbart i Norge, jf. lov om forbud mot kjønnslemlestelse 1. Medvirkning

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer