Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing"

Transkript

1 Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

2 Innhold Revidert Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a Plikt til å gjøre noe med utgangspunkt i 9a 3 andre ledd... 1 Fra veilederen til opplæringsloven kapittel 9:... 1 Plikten... 1 Krenkende atferd... 2 Definisjoner:... 2 Mobbing:... 2 Diskriminering:... 2 Rasisme:... 2 Forebygging av krenkende atferd og mobbing... 3 Skolens forventninger til foreldre og ansatte... 3 Forebygging av mobbing på skole-, klasse og individnivå... 3 Skoleledelsens ansvar... 5 Inspeksjonsordning... 5 Årshjul trivselsfremmende tiltak... 6 Månedsfordeling verdier i skolen (PALS)... 7 Handlingsplan mot mobbing... 8 Hvem kan en kontakte ved mobbing... 8 Kjøreregler. Reaksjonstrapp i mobbesaker... 8 Saksprosedyre... 8 Reaksjonsformer... 8 Lærere/andre ansatte som mobber... 9 Vedlegg til handlingsplan mot mobbing Individuell samtale med mobbeofferet Individuelle samtaler med mobberne Gruppesamtaler med mobberne Møte mellom mobber(e) og offer Klassemøte Klasseforeldremøte MELDING til rektor ved Barne- og Ungdomsskole KVITTERING på melding som gjelder mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger MELDING om vedtak... 15

3 Mål: Elevene ved Barne- og Ungdomsskole skal ha et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne Opplæringslova 9a -1 gir alle elever i grunnskolen og videregående skole rett til et godt fysisk, psykisk og sosialt skolemiljø. Bestemmelsene er ikke bare et vern mot helseskader, men krever også et skolemiljø som fremmer læring og trivsel og som er trygt for elevene. I formålsparagrafen for skolen, opplæringsloven 1 1 siste ledd, står det:... «Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Opplæringsloven kapittel 9a handler om elevenes læringsmiljø. I 9a 1 står det: «alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring». Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3: «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.» Plikt til å gjøre noe med utgangspunkt i 9a 3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Fra veilederen til opplæringsloven kapittel 9: Plikten «Plikten til å undersøke saken betyr at hendelsesforløpet, eventuelt omfanget av problemene, i størst mulig grad må klarlegges. Det er særlig viktig å oppklare eventuelle misforståelser. Et utsagn som blir oppfattet som en krenkelse, kan ha vært humoristisk ment. Personalet må da søke å forklare dette for den forulempede, samtidig som kommentarens opphavsperson får beskjed dersom vedkommende har gått over streken. Av hensyn til elevenes rettssikkerhet er det et mål at flest mulige forhold blir belyst før det eventuelt blir aktuelt med disiplinærtiltak. En del situasjoner kan løses ved at den enkelte ansatte griper direkte inn og for eksempel irettesetter atferden. Dersom vedkommende ansatte anser situasjonen som truende for sin egen helse og sikkerhet, vil handlingsplikten begrense seg til å tilkalle hjelp fra kolleger og eventuelt politi.» Side 1 av 15

4 Krenkende atferd «Det er viktig å understreke at denne bestemmelsen handler om mer enn mobbing. Mobbing, vold, rasisme og diskriminering er bare eksempler på «krenkjande ord eller handlingar». Loven gjelder også andre former for krenkende ord eller handlinger, slik som negative, enkeltstående utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv. Krenkende handlinger dekker også enkelte former for unnlatelse. Et eksempel er en elev som blir systematisk utelatt fra lek og andre sosiale sammenhenger blant elevene. Bestemmelsen gjelder også krenkende ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, diskriminering eller rasisme, slik som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller funksjonshemninger. Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne oppfattes slik. Ulike aldersgrupper og sosiale og kulturelle grupper vil ha ulike normer for adferd. Et utsagn eller en handling som ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne virke krenkende eller skremmende på elever utenfor denne. Her kan det være en utfordring å finne balansen mellom humor og krenkelser.» Definisjoner: Mobbing: En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2) gjentar seg og varer ved over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret sin side. Loven omfatter både direkte mobbing ved åpne angrep på offeret og indirekte mobbing ved sosial isolering og utestenging fra gruppa. Diskriminering: Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Rasisme: Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav. Bestemmelsen gjelder også krenkende ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, diskriminering eller rasisme, slik som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller funksjonshemninger. Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne oppfattes slik. Ulike aldersgrupper og sosiale og kulturelle grupper vil ha ulike normer for adferd. Et utsagn eller en handling som ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne virke krenkende eller skremmende på elever utenfor denne. Her kan det være en utfordring å finne balansen mellom humor og krenkelser. Side 2 av 15

5 Forebygging av krenkende atferd og mobbing Skolens forventninger til foreldre og ansatte På Barne- og Ungdomsskole ønsker vi et tett samarbeid med foreldrene, fordi dette er til barnas beste. Elevene er vårt felles ansvar. Dersom foreldrene og lærerne formidler de samme positive forventningene til elevene, blir det lettere for alle parter. Skolen og hjemmet må nærme seg hverandre og snakke samme språk. Når elevene opplever at de voksne setter de samme grensene for mobbing og asosial atferd, vil dette i seg selv virke forebyggende. Gode relasjoner mellom barn og voksne skaper trygghet og forutsigbarhet. Skolens FAU vil jobbe aktivt for å skape et godt miljø rundt skolen og vil ha en tett oppfølging av foreldrekontaktene. Skolens forventninger til foreldre/ foresatte: Still faste krav til barnets oppførsel overfor andre! Ros alltid positiv atferd! Gi ros og anerkjennelse når barnet sier fra om mobbing Foresatte omtaler skolen og andre elever positivt Foresatte har ansvar for at elevene møter våkne og opplagte på skolen Foresatte gir informasjon når noe oppstår som kan påvirke barnets skoledag Foresatte tar kontakt med lærer eller skolens ledelse hvis de vil gi ros eller ris Skolens forventninger til seg selv: Vi er godt forberedt i vårt møte med elevene og tilrettelegger for lærelyst Vi legger vekt på barnets trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing Vi følger opp ordensreglene Vi følger opp standardene Vi følger opp inngåtte avtaler Vi er åpne for innspill og meninger fra foreldrene om vår skole Forebygging av mobbing på skole-, klasse og individnivå For å forebygge mobbing og uønsket elevatferd trenger vi en målrettet og kontinuerlig innsats på følgende tre nivå: Skolenivå Inspeksjon klare regler for hvor elevene kan oppholde seg. Vi må ha en felles forståelse for hva som er godt tilsyn. Inspeksjonen foregår på bussveien/bussholdeplass, i friminutt ute og inne. Inspektørene har gule vester. Ansvar: alle ansatte. Positive friminuttsaktiviteter. Ansvar: kontaktlærer/ trivselsledere Side 3 av 15

6 Revidert Autoritativt lederskap må praktiseres av de ansatte. Det vil si at alle skal møtes med respekt, en skal vise omsorg for elevene og stille krav ut fra innarbeidede normer for atferd. Skolen må være preget av en felles god praksis blant de ansatte i møtet med elevene og foreldrene. Elever må få ros for positiv atferd, men må irettesettes når de går over grensen for akseptabel atferd. Ansvar: alle ansatte Legge til rette for elevmedvirkning i opplæringa Ansvar: Adm og lærere Aktiv og tydelig elevmedvirkning via elevråd Ansvar: Adm PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) Ansvar: Sosiallærer og kontaktlærer Vis respekt, vis omsorg og ta ansvar Klassenivå Klassemøte/ klassesamtale Klassemøte avholdes minst en gang pr. mnd. og har fokus på klassemiljø, trivsel og konkrete spørsmål. Det er viktig med trinntilpasning. Ansvar: kontaktlærer. Ordensregler Ordensreglene gjennomgås grundig med trinnene og i personalet. Formålet er felles forståelse/ håndheving. Ansvar: kontaktlærer Utforming av klasseregler Ansvar: kontaktlærer «Zippys venner» (1. og 2. trinn) Ansvar: kontaktlærere Det er mitt valg (DMV, Lions Quest Foundation). ( trinn DMV er et holdningsskapende klassemiljøprogram. Ansvar: kontaktlærer. Ekskursjoner og fellesaktiviteter Ansvar: Adm, faglærere og kontaktlærere Klasseforeldremøte fokus på trivsel og forebygging. Foresatte engasjeres i aktiviteter/ relasjonsbygging/ trivselstiltak to ganger pr. skoleår. Ansvar: kontaktlærer og klassekontakter. Tydelig klasseledelse Lærerens evne til å lede klasser og grupper er en av de viktigste faktorene i arbeidet mot mobbing og for å skape gode læringsmiljø. God klasseledelse kjennetegnes av en tydelig struktur i undervisningsforløpet og formulering av tydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø. Ansvar: kontaktlærer og faglærer En klasse med kollektiv «vi-følelse» Kulturen i elevgruppa har betydning for både læring og væremåte. En klasse med kollektiv «vi-følelse» og et godt samarbeid vil skjerme om og beskytte hverandre og ikke tolerere at noen blir plaget eller krenket. Ansvar: Elever og ansatte Kultur for læring mellom elevene Ansvar: Alle ansatte Individnivå Elevsamtaler Ansvar: Kontaktlærer Utviklingssamtaler Utviklingssamtale med elev og foreldre en gang pr. halvår. Ved siden av elevens faglige utvikling skal samtalen ha fokus på elevens sosiale utvikling og trivsel. For å forebygge mobbing er det viktig med gode relasjoner mellom skole og hjem. Ansvar: kontaktlærer. Daglig kontakt elev - kontaktlærer. Kontaktlærer skal være en positiv rollemodell og er ansvarlig for at alle elevene har et godt psykososialt miljø. Det er viktig at elevene føler seg trygge på sin kontaktlærer og kan kontakte han/ henne ved behov. Læreren skal drive forebyggende arbeid mot mobbing og gripe inn ved mistanke om mobbing Ansvar: Kontaktlærer Elevundersøkelsen Ansvar: Adm Positiv relasjon lærer/voksen - elev Side 4 av 15

7 Læreren viser respekt og omsorg i samspill, omtale av og arbeid for sine elever. Forskning viser at elevene i klassen anerkjenner hverandre ut fra hvordan de opplever at læreren anerkjenner og gir verdi til hver enkelt elev. Ansvar: alle ansatte Skoleledelsens ansvar Dersom skolen skal kunne redusere mobbing og krenkende atferd, er det helt nødvendig at skoleledelsen går foran og leder arbeidet med å skape en skole med et godt læringsmiljø uten mobbing. Tiltak: Følge opp rutinene som vi utarbeider Sørge for kompetanseutvikling Til enhver tid holde seg oppdatert på det psykososiale miljøet på skolen Sørge for informasjon til alle berørte parter Sette mobbing og krenkende atferd på dagsorden og sørge for at det er kontinuitet i arbeidet Bestemme om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker Følge opp alle klager på de ansatte, for eksempel om lærere som mobber og krenker elever Ta imot varsler om mobbesaker, og sette i gang et arbeid for å løse saken Inspeksjonsordning Administrasjonen og alle ansatte har ansvar for at det er tilfredsstillende tilsyn med elevene i alle friminutt. For å få til dette må følgende være på plass: Det blir satt inn vikar når inspiserende lærer/ miljøarbeider er borte. Alle tar sitt tilsynsansvar alvorlig! De som har tilsyn er synlige ute og har på seg gule vester. De som har tilsyn må være observante, ta med observasjonslapp, notere eventuelle bekymringer og overtramp og levere kontaktlærer etter friminuttet. Tilsynssystemet tas jevnlig opp til vurdering Følgende soner og bemanning brukes som hovedregel med variasjon etter hvor mange klasser som er ute av gangen: Ved ballbinge/ framfor skolebygget 1 person Fotballbane 1 person Baksiden av skolebygget 1-2 person Inne i matfriminutt 1 person fra U-skolen Enkeltelever med tilsyn x antall personer (varierer fra år til år) Side 5 av 15

8 Årshjul trivselsfremmende tiltak Hva Når Ansvar Repetere ordensregler og handlingsplan mot mobbing. (Underskrift på ordensreglement) Ved skolestart Adm/ kontaktlærere Revidert Trivselsfremmende aktiviteter og aldersblandete prosjekter som skoleturer, utedager, idrettsdager, turneringer og ekskursjoner Fortløpende dialog med eleven om bl.a. trivsel og relasjoner. Felles skoletur høst Skidag vinter Misjonsuke Fortløpende aktiviteter Ulike klasseturer gjennom skoleåret Trivselsfremmende aktiviteter 2 ganger pr. skoleår Gjennom hele året Adm/ kontaktlærere/ lærere/klassekontakter/elevråd Kontaktlærere Elevundersøkelsen Høsten Adm/kontaktlærer Trivselsaktiviteter i storefri Gjennom hele året Trivselsledere/ lærere Holdningsskapende arbeid, for Gjennom hele året Kontaktlærer eksempel «Det er mitt valg» og «Zippys venner» Fadderordning Kontaktlærere 1. og 5. trinn ART ART instruktør PALS Månedlige fokusområder Sosiallærer/Kontaktlærer Standarder Gjennom hele året Alle Fokus på psykisk helse (10. trinn) Høst 2015 Kontaktlærere Side 6 av 15

9 Månedsfordeling verdier i skolen (PALS) August September Gjør mot andre det som du vil at de skal gjøre mot deg Sett pris på at Gud har skapt oss som ulike individ Møt presis og møt forberedt Revidert Oktober Hjelp hverandre Snakk fint til og om hverandre Gå raskt til arbeidsplassen din November Rekk opp handa når du vil si noe Arbeid rolig uten å forstyrre andre Samarbeid med alle Desember Gi ros Lytt når andre har ordet Ta vare på skolemateriellet og skolens område Januar Oppmuntre hverandre Hør etter og følg beskjeder fra voksne Kast søppel i søppelbøttene Februar La alle få lov å være med på leken La andres ting være i fred Hold orden og rydd etter deg Mars Del med andre Respekter andre som arbeider Sett sko og heng klær på garderobeplassen din April Bry deg om at de andre har det bra Respekter at vi har forskjellige meninger Bruk de utrustninger du er skapt med Mai Sett pris på at Gud har skapt oss som ulike individ Den som sprer velsignelse skal trives Ordspr. 11,25 Tilgi hverandre når noe har gått galt Juni Gjør mot andre det som du vil at de skal gjøre mot deg Snakk fint til og om hverandre Ta vare på skolemateriellet og skolens område Side 7 av 15

10 Handlingsplan mot mobbing Hvem kan en kontakte ved mobbing Revidert Ved avdekking av mobbing kan elev/f oresatt kontakte kontaktlærer, sosiallærer, eller en annen ansatt en har tillit til. Ansatte ved skolen har plikt til å reagere når han/ hun hører om, eller selv avdekker mobbing. Ved mobbesaker der ansatte er involvert er det skoleledelsen som tar ansvar for å følge opp saken Kjøreregler. Reaksjonstrapp i mobbesaker a. Når skolens personale får kjennskap til, eller mistanke om, at elever blir utsatt for mobbing, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen på skjema 1. (se vedlegg) Dersom det er nødvendig og mulig, skal vedkommende selv gripe inn. (Opplæringsloven 9a-3) b. Foresatte som får kjennskap til at det foregår mobbing, kan melde fra til elevens lærer eller direkte til skolens administrasjon skjema 1. (se vedlegg) c. Rektor skriver ut en kvittering på mottatt melding, skjema 2. (Se vedlegg) d. Punkt 1-8 i saksprosedyren blir iverksatt. e. Når skolen får kartlagt situasjonen, skriver rektor innen 3 uker et enkeltvedtak på skjema 3. f. Informasjon i lærerkollegiet om hva mobberen gjør g. Dersom mobbingen ikke opphører straks (saksprosedyre punkt 1-8), blir det satt inn reaksjoner etter punkt 1 7 i punktlisten reaksjonsformer. h. Dersom de foresatte ber om tiltak mot krenkende adferd som mobbing og andre forhold som vedrører det psykososiale miljøet på skolen, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Saksprosedyre 1. Samtale med mobbeofferet. (Se vedlegg) 2. Strukturert samtale med mobberen eller mobberne hver for seg. Se vedlegg) 3. Strukturert samtale med mobberne samlet når det er flere. Se vedlegg) 4. Informasjon om situasjonen til mobbeofferets foresatte med opplysning om hva skolen vil gjøre. 5. Informasjon om situasjonen til mobberens foresatte med opplysning om hva skolen vil gjøre. 6. Avtaler og oppfølging. Reaksjoner på mobbing må også vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. Omstendighetene rundt mobbingen og forhold rundt mobber og mobbeoffer må trekkes inn i vurderingen. Hvilke avtaler og oppfølgingsplan skolen tar i bruk for å få slutt på mobbingen i enkeltsaker, skal tydelig komme frem i det enkeltvedtaket som rektor utsteder på skjema 3 7. Eventuelt klassemøte. 8. Eventuelt klasseforeldremøte. Både mobbeoffer og mobber bør være orientert om at den andre parten har parallelle samtaler med lærer. Reaksjonsformer 1. Skolen innkaller mobber og mobberens foresatte til samtale der bl.a. reaksjoner på fortsatt mobbing blir tatt opp 2. Mobberens adferd offentliggjøres i klassen/diskuteres i klassen. 3. Mobberen m/foresatte får møte offerets foresatte sammen med kontaktlærer. 4. Møte mellom mobber, egne og offerets foresatte og kontaktlærer/skoleledelsen. 5. Restriksjoner på ferdsel og opphold i skolen: Fotfølges av en voksen i alle pauser over et visst tidsrom. Side 8 av 15

11 Oppholde seg innendørs under tilsyn over et visst tidsrom. Følges av foresatte til og fra skolen i et visst tidsrom (for eksempel 2 uker). 6. Politianmeldelse. Ved alvorlige konfrontasjoner kan det også gis utvisning i hht. skolens ordensregler. Lærere/andre ansatte som mobber Det hender dessverre at lærere/andre ansatte oppleves som mobbere. Undersøkelser viser at mange elever har opplevd at læreren/ansatte mobber dem. De har følt seg uthengt, nedvurdert, blitt gjenstand for ironiske og spydige bemerkninger, blitt bevisst oversett, ringeaktet eller trakassert. Det sier seg selv at slik form for mobbing fra en som skal være en omsorgsperson blir en ekstra sterk belastning for dem som blir utsatt for det. Tiltak: - Lærer/ansattes nærmeste overordnede undersøker saken, og foretar kartleggende samtaler med elev, lærer og foreldre. - Lærer/ansatte blir påminnet sitt ansvar som omsorgsperson, og alvoret i den oppståtte situasjonen. Det blir lagt vekt på å bevisstgjøre læreren/den ansatte på hvordan han eller hun med ord, handlinger og/eller kroppsspråk kan ha forårsaket en forståelse hos eleven av at vedkommende blir mobbet. - Det føres oppfølgingssamtaler med involverte ansatte til mobbingen er opphørt Dersom samtaler ikke fører frem, må rektor tydeliggjøre muligheten for at den ansatte vurderes uskikket til arbeid i skolen Side 9 av 15

12 Vedlegg til handlingsplan mot mobbing Revidert Individuell samtale med mobbeofferet Når mobbing er klarlagt/registrert har lærer først en samtale med mobbeofferet. 1. Vær lydhør overfor alt mobbeofferet vil fortelle om sin situasjon. Lytt aktivt og still oppklarnende spørsmål. 2. Offeret skal oppleve å få lærerens støtte. Læreren skal gi klart uttrykk for at han/hun ikke vil akseptere at mobbingen fortsetter, og at han vil ta ansvar for å få slutt på den. 3. Informer offeret om hva man har tenkt å gjøre. Det er et viktig poeng at offeret ikke gjøres ansvarlig for prosessen. Vær presis i de informasjoner som blir gitt. 4. Avtal oppfølging i forhold til mobbeofferet. Sett tidspunkt for en ny samtale i løpet av maksimum 1 uke. Gjennom hele samtalen skal den voksne være klar i forhold til at mobbing ikke aksepteres og at alt skal gjøres for å få slutt på mobbingen. Fordøm handlingen, ikke mobberen! Individuelle samtaler med mobberne 1. Konfronter mobberen med alvoret i situasjonen. Samtalen kan for eksempel innledes med: Jeg vil snakke med deg om Ole som blir mobbet en hel del. Jeg vet også at du deltar i mobbingen /du er den som mobber. 2. Ikke gå i diskusjon om dette stemmer eller ikke, men gi mobberen anledning til å uttale seg. Vedkommende vil trolig forsøke å rettferdiggjøre sine handlinger. Typiske trekk er bagatelliserer sin egen rolle husker ikke så godt omskriver mobbeepisoder som lek fokuserer på andres rolle fremhever offerets skyld og gjør offeret ansvarlig for mobbingen. ikke still spørsmål 3. Ha en nøytral holdning til hva mobberen sier om seg selv, offeret og andre elever. 4. Legg opp til en bestemt, men ikke uvennlig tone. Vær aksepterende til eleven uten å godta mobbingen. 5. Få eleven til å ta avstand fra mobbingen. Gi mobberen anledning til å få til en løsning. 6. Få eleven til forplikte seg til en positiv/normalisert adferd overfor offeret. Gruppesamtaler med mobberne Umiddelbart etter de individuelle samtalene bør lærer møte gruppen samlet. Læreren tar nå ledelse i forhold til å bygge opp igjen gruppen. Gruppesamtalen bør innholde følgende punkter: Informasjon. Lærer refererer hva som er kommet fram i de individuelle samtalene. Forpliktelse. Utdyping. Ny avtale (2 4 dager). Oppfølging. Gruppesamtalene bør fortsette helt til situasjonen er løst og stabilisert. Dersom gruppen ikke følger opp avtalene, bør lærer forholde seg til enkeltelever igjen og ikke til gruppen samlet. Side 10 av 15

13 Møte mellom mobber(e) og offer. Når problemet nærmer seg en løsning som læreren/skolen er fornøyd med, er tiden inne til å samle mobbeoffer og mobber(e) i felles samtale. Tema for samtalen bør være: Gjennomgang av det som er skjedd. Høre offerets opplevelse av om situasjonen er tilfredsstillende. Planlegge framover. Det vurderes om det kan legges opp til et møte mellom offer og mobber(e).. Klassemøte. Om en mobbesak skal tas opp i klassen, må vurderes i det enkelte tilfelle. Det er nødvendig å ta hensyn til hvordan klassen fungerer. Noen ganger er bare èn eller noen få elever i klassen involvert i mobbing. Det kan være bare ett offer i klassen, mens mobberne finnes i andre klasser. Da kan lærer noen ganger velge arbeid med problemløsning på klassenivå direkte som støtte for mobbeofferet. Klasseforeldremøte. Før en konkret mobbesak tas opp i klasseforeldremøte, må mobbeofferet selv og de foresatte, ha godkjent dette og måten det gjøres på. I innkallingen til møtet kan det hete at man skal diskutere klassemiljøet. Lærer eller elevens foresatte kan si hvem som blir mobbet. Man skal ikke si hvem som utfører mobbingen. Side 11 av 15

14 Skjema 1 U.O. 5A MELDING til rektor ved Barne- og Ungdomsskole Meldingen gjelder opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Navn på utsatt elev: Klasse: Evt. navn på andre personer som er involvert i episoden: Klasse: Navn på person som rapporterer om episode: Navn: Stilling: Dato for episode: Episoden er meldt til rektor* Dato: *Når elever, ledere, lærere, sosiallærere, SFO-ansatte, helsesøster, PPT, foresatte eller andre selv oppdager eller får kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, skal episoden meldes til rektor. Aktuelle medarbeidere/ansatte som er informert om episoden: Navn: Stilling: Dato: Navn: Stilling: Dato: Navn: Stilling: Dato: Stedet der episoden ble observert: Dato: Kl: Side 12 av 15

15 Handling: Underskrift av den som har fylt ut meldingen: Dato:.. Side 13 av 15

16 .. (foresattes navn) Skjema 2 U.O. 5A foresatte til... (elevens navn) KVITTERING på melding som gjelder mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger Foreløpig informasjon fra skolen. Jeg/vi viser til ( tlf./e-post/brev).. (dato) som gjelder.... (elevens navn og kort om hva saken gjelder) Vi tar enhver slik henvendelse svært alvorlig, og vil selvfølgelig gjøre det vi kan for å finne ut hva som har skjedd. Dette er også noe opplæringsloven pålegger skolen, slik det kommer fram av følgende utdrag: Opplæringsloven 9a-3 om det psykososiale miljøet lyder: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. I tillegg har en handlingsplan mot mobbing som er forpliktende for skolen. I løpet av 3 uker vil dere motta skriftlig informasjon om hvordan saken blir vurdert, og hva som eventuelt blir igangsatt av tiltak og oppfølging. Sandnes, ( dato) Gunn Dirdal - rektor Side 14 av 15

17 Skjema 3 Revidert UO 5A.., (foresattes navn) foresatte til. (elevens navn) MELDING om vedtak med bakgrunn i opplæringslovens 9A-3 Elevenes psykososiale miljø Vi viser til melding (dato) og foreløpig informasjon fra skolen (dato). Skolen har vært i kontakt med alle involverte parter i saken, og har kommet fram til følgende vedtak: A. beskrivelse av undersøkelsen B. konklusjon ( resultatet av undersøkelsen - skal være entydig: 1. eleven har blitt utsatt for. 2. eleven har ikke blitt utsatt for.. ) C. tiltak og videre oppfølging Klagerett Vedtaket kan klages inn for Fylkesmannen, jfr. forvaltningsloven 28. Klagefrist: 3 uker. Klagen sendes til: Sandnes, ( dato) Gunn Dirdal - rektor Side 15 av 15

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2011-2012 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING 1 FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Dalen skole/sfo 2015-2016 2 MÅL:... 3 Handlingsplanen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING 2016-2017 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne: 2 Det psykososiale

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Smeaheia skole. Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringsloven kapittel 9a Elevenes skolemiljø:

Smeaheia skole. Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringsloven kapittel 9a Elevenes skolemiljø: 1 Smeaheia skole Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringsloven kapittel 9a Elevenes skolemiljø: 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Hanøy skole

Handlingsplan mot mobbing. Hanøy skole Handlingsplan mot mobbing. Hanøy skole Revidert september 2015 1 Innledning. Mange elever i grunnskolen er involvert i mobbing, som ofre eller plagere. I tillegg er mange tusen indirekte involvert som

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringsloven kapittel 9A Elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringsloven kapittel 9A Elevenes skolemiljø: 1 Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringsloven kapittel 9A Elevenes skolemiljø: Målet i Opplæringslovens kapittel 9A om skolemiljø er å få til et mer effektivt regelverk mot mobbing og få til bedre håndheving.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Breidablikk skole. Handlings- og tiltaksplan. mot mobbing. revidert

Breidablikk skole. Handlings- og tiltaksplan. mot mobbing. revidert Breidablikk skole Handlings- og tiltaksplan mot mobbing revidert 19.12.07 Godkjent i skolens Brukerråd 28.02.08 Revidert januar 2011 Revidert august 2013 Utgave7 1. MÅLSETTING Breidablikk skole har - i

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE 2016-2019 Versjon: 9.11.15 Innledning Vårt skolemiljø skal være preget av et godt psykososialt miljø, fritt for krenkelser. Sagene skole skal bidra til utvikling

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Nes ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse: Handlingsplanen er laget med utg.pkt i Opplæringsloven kap 9.. 2 Det psykososiale miljøet 2 Handlingsplikten 2 Oppmerksomhetsplikt,

Detaljer

Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing

Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing Dvergsnes skole Arbeid mot mobbing Innhold Innledning... 3 Definisjon av mobbing... 3 Konsekvenser av mobbing... 3 Skolens ansvar... 3 Hva sier loven om mobbing... 3 Hva sier skolens ordensreglement om

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole 1 Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B.

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B. - 2 - Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8 B. Avdekking 10 C. Håndtering og sanksjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Breimyra skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Breimyra skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen Rolf Eide Kjellaug Marie Hoddevik Lars Gytre Eva Kristin Knutsen Tor Kristian Tøsdal 2015 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål:

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 FORORD Vi må skape et godt og positivt læringsmiljø der elever og ansatte er opptatt av læring i trygge omgivelser. Dette

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

Handlingsplan for godt skolemiljø.

Handlingsplan for godt skolemiljø. Handlingsplan for godt skolemiljø. Opplæringsloven 9a Dette heftet er laget for å gi en oversikt over hvordan skolene i Kongsberg kommune tilrettelegger for å etterkomme bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer