Resultatregnskap. Driftsresultat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959"

Transkript

1 Resultatregnskap Beløp i 1000 NOK Ambulanse Midt-Norge HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1, Aktivitetsbasert inntekt 1, Annen driftsinntekt 1,2, Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og andre personalkostnader 5,14, Ordinære avskrivinger Nedskrivinger Annen driftskostnad 5,6, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer Ambulanse Midt-Norge HF Org.nr

2 Beløp i 1000 NOK Balanse Ambulanse Midt-Norge HF Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l Sum varige driftsmidler Investering i andre aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Ambulanse Midt-Norge HF Org.nr

3 Beløp i 1000 NOK Balanse Ambulanse Midt-Norge HF Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 13, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Trondheim, / Ambulanse Midt-Norge HF Sveinung Aune styreleder Petter Bjørdal nestleder Helge Ristesund styremedlem Jan Morten Søraker styremedlem Aud-Mai Sandberg styremedlem Håkon Gammelsæter administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Org.nr

4 Kontantstrømoppstilling Ambulanse Midt-Norge HF Beløp i 1000 NOK KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Årsresultat før skattekostnad Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivinger Nedskriving av varige driftsmidler Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktig gjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning per Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per Likviditetsreserve Differanse 0 0

5 Noter til avviklingsregnskapet for Ambulanse Midt-Norge HF pr Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet og etablering av Ambulanse Midt-Norge HF. Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, jf. Lov om helseforetak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og retningslinjer gitt av eier. De viktigste prinsippene er omtalt nedenfor. Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet som et midlertidig foretak for å ivareta etablering og drift av ambulansetjenesten i 2013 og Deretter ble tjenesten overført til regionens tre sykehusforetak. Dette skjedde ved at virksomheten ble fisjoner for deretter og bli fusjonert med St.Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Midt-Norge RHF. Fisjonsbalanse justert for endringer i perioden Fisjonsbalansen er utarbeidet med grunnlag i revidert balanse I perioden til er balansen justert med inn- og utbetalinger vedrørende kundefordringer, andre kortsiktige fordringer, leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld. Justert balanse danner grunnlaget for fisjonsbalansen. Åpningsbalansen Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere til offentlig drift, med mål om bedre harmonisering av tjenesten og tettere integrering i spesialisthelsetjenesten. Ambulanse Midt-Norge HF har fra hatt ansvar for drift av den del av de prehospitale tjenestene som omfatter ambulansebiler og båter. Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet med kontaktinnskudd fra eier. Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Avviklingsregnskapet er baser på de grunnleggende prinsippene om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene kan hovedsakelig deles i tre: fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansiering Driftsinntektene består av en grunnfinansiering som er basisramme drift som ytes av morforetaket Helse Midt-Norge RHF. Grunnfinansieringen inntektsføres i det regnskapsåret midlene tildeles, og inntektsføring av basisramme gjennom året skjer i henhold til aktivitet. Øremerkede tilskudd, herunder tilskudd til prosjekt for transporttilbud for psykisk syke, inntektsføres i takt med bruk av midlene. Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter består av gjestepasientinntekter dvs pasienter hjemmehørende i andre helseregioner. Andre inntekter Salg av varer og tjenester mellom foretak i helseforetaksgruppen skjer i utgangspunktet til ordinær pris. Flere tjenester faktureres ikke, men er regulert gjennom tildeling av basisrammen. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset levetid skal avskrives planmessig. Dersom det finner sted en verdiforringelse som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet til virkelig verdi. Tilsvarende prinsipp legges normalt til grunn for gjeldsposter. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter biler, anlegg og utstyr som inngår i utføring av virksomheten eller administrative formål og som har varig levetid. Disse balanseføres til kost fratrukket eventuelle akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en utnyttbar levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kr Varige driftsmidler avskrives hovedsakelig lineært over utnyttbar levetid fra det tidspunktet driftsmidlet blir tatt i bruk. Det tas hensyn til utrangeringsverdi når avskrivningsplanene gjennomgås. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmiddelet nedskrevet til gjenvinnbar verdi dersom denne er lavere enn regnskapsført verdi. Gevinst eller tap ved salg av driftsmidler behandles som ordinær driftsinntekt eller driftskostnad. Det følger av Helseforetakslovens at det er restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet, samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser. Egenkapitalinnskudd pensjonskasser Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser er verdsatt etter kostprinsippet. Det vil si at det normalt er inn- og utbetalinger som påvirker størrelsen på innskuddet.

6 Pensjon Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i overensstemmelse med Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Foretaksgruppen følger oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger fra Norsk Regnskapsstiftelse, justert for foretaksspesifikke forhold. Benyttede parametre framgår av note om pensjoner. Helseregionens pensjonsordninger, inkludert AFP, anses som ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, framtidig avkastning på pensjonsmidler, framtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser balanseføres som avsetning for forpliktelser, mens overfinansiert pensjonsordning er klassifisert som langsiktig fordringer i balansen. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot forutsetninger i beregningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 prosent av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelse eller brutto pensjonsmidler (korridor). Antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid er satt til 15 år. Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og andre personalkostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede forpliktelsen og forventet avkastning på pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift. Usikkerheten er i stor grad knyttet til bruttoforpliktelsen og ikke til den nettoforpliktelsen som framkommer i balansen. Estimatendringer som følge av endringer i nevnte parametere vil i stor utstrekning periodiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid og ikke belaste resultatregnskapet umiddelbart slik som andre estimatendringer. Arbeidsgiveravgift beregnes både på overfinansierte og underfinansierte ordninger så lenge kravet til balanseføring er tilfredsstilt. Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Gjennomsnittlig gjenanskaffelseskost er benyttet der FIFO ikke lar seg anvende. Det foretas ned-skrivning for ukurans. Reservedeler klassifiseres som varelager. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er verdsatt til pålydende etter fradrag for avsetninger til forventet tap. Avsetninger til forventet tap gjøres etter en konkret vurdering av fordringene. Det er i tillegg gjort sjablonmessig avsetning for de fordringene det ikke er gjort konkret avsetning for. Den sjablonmessige avsetningen er gjort på grunnlag av aldersfordeling av fordringsmassen. Gjeld Helse Midt-Norge RHF har vært eneste lånegiver til Ambulanse Midt-Norge HF. Usikre forpliktelser Dersom det etter foretakets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør, og verdien av oppgjøret skal estimeres pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for forpliktelser i balansen. Skatt Foretakets virksomhet er ikke skattepliktig. Segment Ambulanse Midt-Norge HF har funksjon, eller virksomhetsområde som driftssegment, og er i hovedsak basert på hovedgrupper av pasienter/pasientbehandling. I tillegg er driftsinntektene fordelt på geografi med utgangspunkt i hovedkundenes, det vil si pasientenes bosted. Regnskapsprinsippene for segmentrapportering er de samme som for konsernregnskapet for øvrig. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Det innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet. Likvide midler omfatter kontanter og bankinnskudd. Konsernkontoordning Det er etablert konsernkontoordning med DnB. Tekk på konsernkonto er klassifisert som kortsiktig gjeld mot Helse Midt-Norge RHF. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt. Konsern Ambulanse Midt-Norge HFs regnskap inngår i konsernregnskapet for Helse Midt-Norge RHF. Konsernregnskapet kan fås utlevert hos Helse Midt-Norge RHF, Strandvn 1, Stjørdal eller kan lastes ned elektronisk fra

7 Note: 1 Virksomhetsrapportering Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 0 0 Psykisk helsevern VOP 0 0 Psykisk helsevern BUP 0 0 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk 0 0 Annet Overføringer til datterforetak 0 0 Sum driftsinntekter Driftskostnader pr virksomhetsområde Somatikk 0 0 Psykisk helsevern VOP 0 0 Psykisk helsevern BUP 0 0 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk 0 0 Annet Kjøp av helsetjenester fra datterforetak 0 0 Sum driftskostnader Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge sitt opptaksområde Resten av landet Utlandet Sum Note: 2 Driftsinntekter Basisramme Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Behandling av andre sine pasienter i egen region Andre driftsinntekter Øremerkede tilskudd til andre formål Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Note: 3 Kjøp av helsetjenester Kjøp av andre ambulansetjenester Sum kjøp av andre helsetjenester Note: 4 Varekostnader Legemidler Medisinske forbruksvarer Sum varekostnader

8 Note: 5 Lønn og andre personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønn og personalkostnader Gjennomsnittlig antall på ansatte Gjennomsnittlig antall på årsverk Foretaket har ingen ansatte i Godtgjørelse til styret Navn Tittel Styrehonorar Sveinung Aune styrets leder 0 Petter Bjørdal nestleder 53 Helge Ristesund styremedlem 0 Jan Morten Søraker styremedlem 0 Aud-Mai Sandberg styremedlem 0 Tjenestetid/-periode gjelder fra og fram til Ambulanse Midt-Norge HF er formelt avviklet. Styrehonorar utbetales av Helse Midt-Norge RHF. Godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon Utvidet revisjon 0 0 Andre attestasjonsoppgaver 0 0 Skatte- og avgiftsrådgivning 0 0 Andre tjenester utenfor revisjon 0 0 Sum godtgjørelse Honorar til revisor i henhold til inngått avtale Alle tall inkludert merverdiavgift Note: 6 Andre driftskostnader Bygninger og kontorlokaler inkl. energi og brensel Kjøp og leie av utstyr, maskiner, inventar, IKT o.l Reparasjoner, vedlikehold og service Konsulenttjenester Annen ekstern tjeneste Kontor- og kommunikasjonskostnader Kostnader forbundet med transportmidler Reisekostnader Forsikringskostnader Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader

9 Note: 7 Finansposter Andre renteinntekter Andre finansinntekter 1 0 Sum finansinntekter Andre rentekostnader Andre finanskostnader 1 2 Sum finanskostnader Note: 8 Varige driftsmidler Tomter og boliger Bygninger Anlegg under utførelse Medisinskteknisk utstyr Transportmi dler, inv.og utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang Tilgang virksomhetsoverdragelse Avgang Fra anlegg under utførelse til.. Anskaffelseskost Akk avskrivninger Akk nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Note: 9 Investeringer i aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/klp Sum investeringer i aksjer og andeler Som gjensidig selskap har KLP dekket hoveddelen av sitt egenkapitalbehov gjennom egenkapitalinnskudd fra kundene. Bortsett fra det oppsamlede egenkapitalinnskuddet finnes det egenkapital i form av et egenkapitalfond. Egenkapitalfondet er såkalt opptjent egenkapital. Det samlede egenkapitalinnskuddet i KLP kan endre seg noe fra år til år selv om det verken er tapt egenkapital eller innbetalt nye egenkapitalinnskudd. Dersom en kunde flytter sin pensjonsordning fra KLP til en annen pensjonsinnretning, vil kundens andel av egenkapitalinnskuddet bli tilbakebetalt. Dette er den eneste situasjonen der kunden faktisk kan disponere sitt egenkapitalinnskudd. Note: 10 Egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital Korr. av feil i tidligere års regnskap Egenkapital Egenkapitaltransaksjoner Minoritetsinteresser Resultat dette året Egenkapital Foretakskapitalen består av 1 andel pålydende kr Andelen eies av Helse Midt-Norge RHF.

10 Styringskrav fra eier Årsresultat Endrede pensj.kostn. tatt hensyn til i res.krav Basisramme ut over ordinær tildeling Resultat jf økonomisk krav fra HMN Opprinnelig resultatkrav fra HMN 0 0 Endret resultatkrav 0 0 Avvik fra resultatkrav fra HMN Ihht fisjonsplanen vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF sak 77/14 er kostnader påløpt etter fordelt i henhold til vedtatt fordelingsnøkkel. Note: 11 Varebeholdning Varebeholdning til eget bruk Sum varebeholdning Kostpris Bokført verdi Note: 12 Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer Kundefordringer Fordring på foretak i foretaksgruppen Påløpne inntekter Øvrige kortsiktige fordringer Sum fordringer Avsetning for tap på kundefordringer har hatt følgende bevegelse: Årets endring i avsetning til tap på kundefordringer Avsetning for tap på kundefordringer Årets konstaterte tap bokføres som en reduksjon av fordringer. Endring i tapsavsetning og konstaterte tap er totalt kostnadsført med kr 0 i Tap på fordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet. Kundefordringer har følgende forfallsfordeling: Ikke forfalte fordringer Forfalte fordringer 1-30 dager Forfalte fordringer dager 0 36 Forfalte fordringer dager 0 79 Forfalte fordringer over 90 dager Kundefordringer pålydende per Kundefordringer på foretak i samme konsern inngår ikke

11 Note: 13 Kontanter og bankinnskudd Skattetrekksmidler Sum bundne kontanter og bankinnskudd Sum kontanter og bankinnskudd Trekk på konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld. Note: 14 Pensjon Pensjonsforpliktelse Brutto påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst ekskl aga Netto bokførte forpliktelser inkl. aga Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser. inkl. aga Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl. aga Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad inkl. adm.kostn Aga netto pensjonskostnad inkl. adm kostn Resultatført aktuarielt tap/gevinst Resultatført aga av akturarielt tap/gevinst 0 92 Resultatført planendring Årets netto pensjonskostnad Andre pensjonskostnader 1) Sum pensjonskostnader ) Gjelder premie betalt for pensjonsforsikring som ikke er aktuarberegna, servicepensjoner og sikringsordning.

12 Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 0 2,30% Forventet avkastning på pensjonsmidler 0 3,20% Årlig lønnsregulering 0 2,75% Årlig pensjonsregulering 0 1,73% Regulering av folketrygdens grunnbeløp 0 2,50% Antall aktive personer med i ordningen Antall oppsatte personer med i ordningen Antall pensjonister med i ordningen 0 20 Foretaket har en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i KLP. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Foretaket har en offentlig kollektiv pensjonsordning (sikrede pensjoner) for sine ansatte, som gir en bestemt framtidig pensjonsytelse basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Pensjonsordningen dekker alderspensjon, uførepensjon og barnepensjon. Opptjeningstiden for full alderspensjon er 30 år. Sammen med folketrygden gir full opptjening en alderspensjon på omkring 66 % av sluttlønn. Det opptjenes ikke pensjon for lønn over 12 G (folketrygdens grunnbeløp), det vil si at det er et tak på 12 G. Pensjonskostnaden for 2014 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for Basert på avkastningen i KLP for 2014 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Nye dødlighetsforutsetninger Ved måling av påløpte forpliktelser (beste estimat) ble det lagt til grunn ny dødlighetsforutsetninger. KLP har valgt ny dødlighetstabell K2013BE som tar utgangspunkt i FNO sine analyser av dødligheten i livforsikringsbestandene i Norge og SSBs framskrivinger. Note: 15 Demografiske forutsetninger Anvendt dødelighetstabell K2013BE K2013BE Forventet uttakstilbøyelighet AFP % % Frivillig avgang Frivillig avgang for Sykepleiere (i %) Alder (i år) < >50 Sykepleiere Frivillig avgang for Sykehusleger og Fellesordningen (i %) Alder (i år) < >55 Sykehusleger Fellesordningen AFP-førtidspensjoner Foretaket har i tillegg til ordinær offentlig tjenestepensjon også avtalefestet førtidspensjon (AFP) etter reglene for offentlig sektor. Siden offentlig AFP er tett integrert med ordinær tjenestepensjon, inngår forpliktelsen for AFP som en del av beregningen av pensjonsforpliktelsen.

13 Note: 16 Annen kortsiktig gjeld Konsernkonto Leverandørgjeld Gjeld til foretak i samme foretaksgruppe Påløpte feriepenger Påløpte lønnskostnader Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note: 17 Nærstående parter Foretakets transaksjoner med nærstående parter - salg av varer og tjenester Morforetak/eier Datterforetak/søsterforetak Sum salg av varer og tjenester Foretakets transaksjoner med nærstående parter - kjøp av varer og tjenester Datterforetak/søsterforetak Sum kjøp av varer og tjenester Ambulanse Midt-Norge HF er et heleid datterforetak av Helse Midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge har et ansvar for at innbyggerne i helseregionen Midt- Norge tilbys spesialisthelsetjenester ved behov. Ambulanse Midt-Norges HF nærstående er definert i regnskapslovens 7-30b og regnskapsforskriftens 7-30b-1. Vesentlige transaksjoner med nærstående parter framgår i denne og andre noter i årsregnskapet. Konserninterne inntekter utgjør kr 1,3 mill og er dekning av kostander i avviklingsperioden, dette ihht fisjonsplan. Konsrninterne kjøp utgjør 0,788 mill og gjelder kjøp av kontor-, regnskap- og lønnstjenester. Det er gjennomført en kartlegging og dokumentasjon av styremedlemmers og ledende ansattes verv som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører. Helseregionen er blant annet underlagt lov om offentlige anskaffelser. Note: 18 Forskning og utvikling Foretaket har ikke drevet forskning i 2015.

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde

NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde NOTER (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter per virksomhetsområde 2013 2014 2014 2013 753 374 700 026 Somatikk 12 968 281 13 084 768 15 975 15 951

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer