Saksliste og protokoll fra møte 1. og 2. juni Vedlagt følger sakslisten og protokoll fra regionrådsmøtet i Hasvik 1. og 2. juni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste og protokoll fra møte 1. og 2. juni Vedlagt følger sakslisten og protokoll fra regionrådsmøtet i Hasvik 1. og 2. juni."

Transkript

1 Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST Vest-Finnmark regionråd Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 04/ Jens Are Breivik, & Saksliste og protokoll fra møte 1. og 2. juni Vedlagt følger sakslisten og protokoll fra regionrådsmøtet i Hasvik 1. og 2. juni. Med vennlig hilsen Jens Are Breivik sekretariatsleder Hammerfest kommune Hasvik kommune Kvalsund kommune Måsøy kommune Alta kommune Loppa kommune Nordkapp kommune Postboks 1224 K Fjellveien 6 Rådhusveien 18 Torget 1 Postboks 1403 Parkveien 1/3 Rådhusgt Hammerfest 9593 Breivikbotn 9620 Kvalsund 9690 Havøysund 9506 Alta 9550 Øksfjord 9750 Honningsvåg Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf

2 SAKSLISTE 1. og 2. juni 2004 Sak 12/04: Sak 13/04: KS Finnmark. Utredning av framtidig kommunestruktur. Orientering v/ utvalgsmedlem Bjørn Atle Hansen. (45 min.) Regionalt opplæringssamarbeid for kommunalt ansatte. Godkjenning av prosjekt. Presenteres av styringsgruppa v/ Elisabeth Utheim Sak 14/04: Godkjenning av regnskap Sak 15/04: Godkjenning av årsmelding Sak 16/04: Sak 17/04: Sak 18/04: Sak 19/04: Sak 20/04: Sak 21/04: Sak 22/04: Sak 23/04: Sak 24/04: Sak 25/04: Sak 26/04: Godkjenning av Utviklingsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og regionskommunene/regionrådet. Regionalt oppdrett/havbruksprosjekt. Regionalt reiselivsprosjekt. Prosjekt strategisk plattform. Regionalt innkjøpssamarbeid. Bredbånd. Regionalt intranett. Nasjonalt stamnett. Høgskolen i Finnmark. Framtidig samarbeid. Kompetansebehov i kommunene. Sekretariater for kommunenes kontrollutvalg. Kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Helse Finnmark/Hammerfest sykehus. Konsekvenser av helsereformen. Uttalelse. Forhold tilknyttet Reinbeitedistriktene i Vest-Finnmark. Uttalelse. Finnmarksloven og urfolkssone. Uttalelse. Sak 27/04: Godkjenning av protokoll fra møte 4. og 5. februar Sak 28/04: Sak 29/04: Sak 30/04: Disponeringen av politiressursene i Finnmark. Opplæringskontoret for lærlinger i Vest-Finnmark. Stillingen som integreringskonsulent for funksjonshemmede i Finnmark. Sak 31/04: Møteplan 2. halvår 2004.

3 PROTOKOLL MØTE 1. OG 2. JUNI 2004 Møtet ble avholdt på Sørvær Gjestestue i Hasvik kommune. Til stede var: Ordfører Ulf Syversen Ordfører Ingalill Olsen Ordfører Ragnar Olsen Ordfører Alf E Jakobsen Ordfører Geir Ove Bakken Ordfører Arne Dag Isaksen Ordfører Geir A Iversen Det var ingen forfall. Rådmann Bjørn Atle Hansen Rådmann Leif Vider Olsen Konst. rådmann Geir Nesse Rådmann Dagny Haga Rådmann Knut Krane Rådmann Jostein Størdal Rådmann Børje Alander Dessuten møtte sekretariatsleder Jens Are Breivik Til behandling forelå: Sak 12/04: KS Finnmark. Utredning av framtidig kommunestruktur. Bjørn Atle Hansen orienterte om KS Utredning av framtidig kommunestruktur og det arbeid som skjer og skal skje i regi av KS-finnmark. Formannskapene i regionskommunene skal møte i Alta torsdag 24. juni kl for orientering og gjennomgang av opplegget. Sak 13/04: Regionalt samarbeid om opplæring av kommunalt ansatte. Godkjenning av prosjekt. Leder i styringsgruppa Elisabeth Utheim orienterte rådet om prosjektet. Rådet fattet slikt enstemmig vedtak: Regionrådet vedtar å igangsette det 3 årige prosjekt med tittel Opplæring av kommuneansatte i Vest-Finnmark. Regionrådet ber Kompetanseforum Vest-Finnmark igangsette utlysing av prosjektlederstilling til et regionkontor fortrinnsvis i Alta med oppstart

4 Finansieringen og organiseringen av kontoret skjer i samsvar med det som er beskrevet i saksframlegget, dog slik at kostnader til husleie, kontorutgifter m.v. svares av vertskommunen. Det skal opprettes et styre på 7 medlemmer. Rådmennene gis fullmakt til å oppnevne 1 representant fra hver kommune til styret. Sak 14/04: Godkjenning av regnskap Rådet fattet slikt enstemmig vedtak: Regionrådets regnskap for 2003 godkjennes. Sak 15/04: Godkjenning av årsmelding for Rådet fattet slikt enstemmig vedtak: Regionrådets årsmelding for 2003 godkjennes. Sak 16/04: Godkjenning av Utviklingsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og regionskommunene/regionrådet. Saken er ikke ferdigbehandlet i alle kommunene ennå. Med mindre noen av kommunene sier noe annet fattet rådet slikt enstemmig vedtak: Vest-Finnmark regionråd slutter seg til foreliggende utkast til Utviklingsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og regionskommunene. Sak 17/04: Regionalt oppdrett/havbruksprosjekt. Prosjektet er en del av foreliggende Utviklingsavtale. Regionrådet diskuterte prosjektopplegget og tok dette til orientering Sak 18/04: Regionalt reiselivsprosjekt. Prosjektet er en del av foreliggende Utviklingsavtale. Regionrådet diskuterte prosjektopplegget og tok dette til orientering Sak 19/04: Prosjekt strategisk plattform for rådet. Prosjektet er en del av foreliggende Utviklingsavtale. Rådet diskuterte prosjektopplegget og fattet slikt enstemmig vedtak: Regionrådet slutter seg til foreliggende prosjektbeskrivelse/tilbudsbeskrivelse og ber om at oppdraget lyses ut på korrekt måte.

5 Sak 20/04: Regionalt innkjøpssamarbeid. Rådet fattet slikt enstemmig vedtak: Vest-Finnmark regionråd slutter seg til foreliggende forslag om opprettelse av felles innkjøpskontor slik det framgår av saksframlegget. Prosjektet skal evalueres i løpet av høsten Foreliggende forslag sendes til behandling i den enkelte kommune. Kommunene anmodes om behandle forslaget innen utgangen av september Sak 21/04: Bredbånd. Regionalt intranett. Nasjonalt stamnett. Prosjektleder Bjørn Paulsen orienterte om prosjekt Bredbånd lengst mot nord som er et regionalt nett for Hammerfest, Kvalsund og Måsøy. Han redegjorde for de muligheter som foreligger til å knytte de øvrige kommunene opp i nettet. Internettadressen til nevnte skolenettverk er jfr. regionrådets hjemmeside. Bredbåndskoordinator Tormod Skaret fra Finnmark fylkeskommune orienterte om fylkeskommunens arbeid med bredbåndsatsning i Finnmark, jfr. diskusjonen om eget fylkeskommunalt nettselskap. Sak 22/04: Høyskolen i Finnmark. Framtidig samarbeid. Kompetansebehov i kommunene. Dekanene Ingvar Hauge og Harald Lien fra Høyskolen i Finnmark orienterte om høyskolens virksomhet, studier og framtidige planer. Sak 23/04: Sekretariat for kommunenes kontrollutvalg. Kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Revisjonssjef Knut Åge Amundsen gjennomgikk og orienterte om nevnte forhold. Med bakgrunn i den etterfølgende diskusjon vedtok rådet å be om at Bjørn Atle Hansen, Leif Vidar Olsen og Geir Nesse utreder spørsmålet om sekretariat for kontrollutvalgene videre og gir tilbakemelding til rådet innen utgangen av august. Når det gjelder skatteoppkreverfunskjonen m.v. så avventer rådet den videre behandling til saken kommer ut på høring. Sak 24/04: Helse Finnmark/Hammerfest sykehus. Konsekvenser av helsereformen. Uttalelse. Knut Krane fratrådte som ugild under rådets forhandling. Rådet vedtok enstemmig å gi slik uttalelse i saken:

6 Sykehusene i Finnmark er nå utsatt for harde omstillingskrav som følge av sykehusreformen. Vest-Finnmark regionråd er alvorlig bekymret for situasjonen og de utviklingstrekk vi ser i forbindelse med denne omstillinga. Det vil ikke være mulig å ta ned mellom 100 og 125 millioner kroner uten at dette reduserer behandlingstilbudet. Akuttberedskap, fødetilbud og det generelle medisinske og kirurgiske helsetilbudet til befolkninga i Finnmark vil svekkes. For et fylke hvor det rettes sterk fokus mot hvilke levekår som rår, er dette alvorlig og en trussel mot det tilbud vi kan by våre innbyggere. Rådet vil imidlertid påpeke 2 konkrete forhold av økonomisk betydning som helsetiltaket bør arbeide videre med, nemlig - en fornuftig og troverdig funksjonsfordeling mellom Finnmarksykehusene - beholde og gjerne videreutvikle dagens system med desentraliserte sykestueplasser Vest-Finnmark regionråd vil på det sterkeste be om at Stortinget ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett bevilger mer midler til helseforetakene. Når Regjeringen selv ikke er i stand til å gi sykehusene forsvarlige budsjettrammer, må Stortinget sørge for at også Finnmarks befolkning får et faglig forsvarlig og likeverdig helsetilbud. Stortinget må instruere Regjeringen om umiddelbart å evaluere helsereformen og spesielt sørge for en organisering av sykehusene som gir politisk styring. Pasientrettighetsloven gir brukerne rett til fritt sykehusvalg og dette er lett forståelig. Det kan imidlertid ikke være riktig at de enkelte sykehus/ helseforetak alene skal dekke merkostnadene ved at pasienter benytter seg av retten til fritt sykehusvalg. Dette virker å være meget uforutsigbart. Regionrådet ber derfor om at sentrale myndigheter går gjennom og utreder de negative økonomiske konsekvensene for sykehusene for å sikre at ikke praktiseringen av dette undergraver lokal- og distriktssykehusenes framtidige rolle i helsevesenet. Sak 25/04: Fredningsbestemmelsene mot reinbeite på visse områder i Finnmark. Høringsuttalelse. Regionrådet fattet slikt enstemmig vedtak:

7 Gjennom forskrift av har Landbruksdepartementet fredet visse områder i Finnmark mot reinbeite. Grunnlaget ble gitt med forskjellige begrunnelser som f.eks foryngelse av skogen og jordbruksinteresser. Reindriftsstyret har i sak 69/2003 kommet med en anbefaling hvor mange av de fredede områdene i kommunene i Vest-Finnmark foreslås frigitt og lagt ut til reinbeite. Hovedbegrunnelsen antas å være at næringen har større behov for areal fordi reintallet har vært på et ulovlig og uforsvarlig høyt nivå i mange år. Ulovlig i den forstand at Reindriftsstyret og Reindriftsjefen på vegne av den norske stat ikke har greid å få reintallet ned på et nivå som ivaretar beitegrunnlaget og framtiden for næringen. Målet er dyr, mens tallet i løpet av 2004 forventes å overstige på høstbeite. Det er urimelig at de vedvarende problemer i reindriftsnæringen skal skape slike uønskede konsekvenser for de lokalsamfunn som omfattes av næringens vår/sommer/høstbeiter. Vest Finnmark Regionråd ser med bekymring på reindriftstyrets forslag og ser på det som et alvorlig inngripen i kommunenes selvstyre. Reindriftas styring over arealene i fylket gjennom reindriftsloven har nærmest hatt vetorett og har ikke gjort det enkelt for annen næringsutvikling og bosetting i kommunene. Vi respekterer reindrifts-næringa som en god næring med utgangspunkt i samisk kultur, et reintall på dyr og medfølgende sysselsetting.. Reindriftssjefens forslag er med på å bringe næringen i alvorlige konflikter med jordbruksinteresser og annen positiv utvikling som har skjedd de siste 10- årene i de enkelte kommuner. De viktigste begrunnelsene fra Vest Finnmark regionråd for å opprettholde fredningen av områdene er: Finnmark fylke har et arktisk jordbruk med god kvalitet på de varene som leveres av våre bønder. Landbruksnæringen er presset på areal gjennom stadig nye forskrifter. Næringen sliter også med rekrutteringen på grunn av lav inntjening. Derfor er det særdeles viktig at bøndene ikke trenger å bruke tid og krefter på konfliktsituasjoner med reindriftsnæringen. Forslaget legger opp til konflikter langt inn i de beste landbruksområdene i fylket. I fylket sett under ett er det landbruket som virkelig har behov for vern, med mange sysselsatte og en sterk bosettings- og kulturbæreende faktor. Finnmark trenger dagens furuskog i en klimamessig hard natur. For barskogen er det derfor svært viktig av hensyn til foryngelse at den skjermes mot omfattende beite- og tråkkskader. Vegetasjonen og beitegrunnlaget er i dag tilnærmet nedslitt på grunn av høyt reintall og den motoriserte ferdsel som følger med reindriftsnæringen.

8 Ved oppheving av fredede områder vil konsekvensen være gjeting av rein med bruk av firhjulinger langt inn i bygdenes/tettstedenes nærområder. Dette er konsekvenser som kommunene allerede har sett og opplever som fullstendig uakseptabele. For øvrig har vi ikke tillit til at reinen blir tilfredsstillende gjetet i nærområdene mot store befolkningsområder og her viser vi til hva som har skjedd og skjer på Kvaløya og i Hammerfest de siste årene på tross av gjeteplikten. Bruk av skille- og ledegjerder medfører stor og enkelte steder til ekstremt stor slitasje på naturen. Dessuten er gjerdenes beskaffenhet i enkelte tilfeller meget uestetiske og skjemmende ved bruk av flerfarget plast m.v. Det skjer ofte at disse innretningene ikke fjernes når reinen har forlatt området. Hensynet til annen næringsutvikling i kommunene må veie tungt. Finnmark trenger nye arbeidsplasser og vi må kunne nyttiggjøre oss av alle tilgjengelige naturressurser som for eksempel skifer, sand og grus uten å være nødt å spørre reindriftsnæringen. Vi vil også bemerke at infrastruktur som drikkevannskilder kan bli sterkt berørt og forringet som følge av forslaget. Det er direkte skremmende å se at reindriftsstyret ikke har sett og tenkt på slike viktige samfunnsforhold i saken. Vest Finnmark regionråd er svært bekymret over forslaget fra reindriftstyret. Av hensyn til utviklingen i vår region og sannsynlige næringskonflikter, krever vi at forslaget trekkes. Vårt forslag er at reintallet straks bringes ned på slik som staten ved landbruksminister Lars Sponheim har krevd og lovet gjennomført av forvaltningen. Regionrådet registrerer at reindriftsstyret/forvaltningen ikke har foretatt noen konsekvensvurderinger i denne omfattende sak. Regionrådet kan ikke se at reindriftas styrende organer har noe mindre samfunnsansvar enn andre offentlige organer som eksempelvis kommuner og fylkeskommuner i tilsvarende areal- og miljøsaker. Vest Finnmark regionråd ber om et møte med Landbruksdepartementet i saken med de begrunnelser som framkommer i brevet. Dette viktige møtet bør avholdes i Finnmark. Sak 26/04: Finnmarksloven og urfolksone. Uttalelse. Finnmark fylkeskommune (FFK) har inngått en samarbeidsavtale med Sametinget (ST) som bl. inneholder artikkel 4. som sier: Partene vil etablere et samarbeidsprosjekt med tanke på å utvikle en urfolkssone. Samarbeidet skal bygge på nærhets- og avhengighetsprinssippet. Partene vil arbeide for å opprettholde fiskeriallmenningen som en felleseiendom og arbeide for en fiskeriforvaltning som er basert på bærekraft og som tar sikte på å gjenerobre Finnmark sine historiske rettigheter til fisket.

9 Partene vil samarbeide om saker som berører felles offentlige rammebetingelser og overordnet politikk som er viktig for en positiv regional utvikling i Finnmark. Kjønnsperspektivet vil ha en sentral plass i dette arbeidet. Formålet er å få til flere regionale løsninger innenfor forvaltningen av statens sektorpolitikk, bedre regonalt tilpasset næringspolitikk og god tilrettelegging for samiske næringer. Finnmark fylkeskommune skal i sine møter med kommunene i Finnmark, sammen med Sametinget få til et samarbeid for utvikling og iversetting av felles samepolitiske målsettinger. Det er utarbeidet et forprosjekt av selskapet Jaruma AS med tittelen: Urfolkssone i Finnmark: Samarbeid og urfolksrettigheter som grunnlag for positiv regional utvikling Forprosjektet er levert i april Det har ikke lyktes å bringe klarhet i hvordan FFK har planlagt å behandle dette dokumentet. Saken er ikke pr. i dag sendt ut til høring til kommunene. Det har ikke vært debattert, ut over i FFKs organer om Finnmarks befolkning ønsker innført en urfolkssone. Det er derfor på tide å involvere Finnmarks innbyggere i denne viktige saken, via deres nærmeste organ, - kommunene. Regionrådet har i møte 1. juni 2004 fattet slikt enstemmig vedtak: Innføring av en urfolkssone i Finnmark krever medvirkning og tilslutning fra hele Finnmarks befolkning. Vest-Finnmark regionråd konstaterer at en slik holdning i befolkningen ikke foreligger i dag. Forprosjektet problematiserer kun samenes beveggrunner/rettslig grunnlag for å kunne se fordeler med en urfolkssone. Konsekvensene for Finnmarks øvrige befolkning belyses overhodet ikke. Forprosjektet tar ikke inn over seg det som er en av de virkelige utfordringene i Finnmark fylke, nemlig det at fylket er bebodd av ulike etniske grupper. Finnmarksloven ligger nå til behandling i Stortinget. Dette forholdet berøres heller ikke. Når Finnmarksloven er vedtatt er det grunn til å tro at loven vil få innvirkning på alle de spørsmål som en mulig urfolkssone berører. En mulig urfolkssone i Finnmark må derfor sees i sammenheng med Finnmarksloven når den er vedtatt av Stortinget. Forprosjektet sier helt tydelig at regionalisering forutsetter at det nasjonale likhetsprinsippet viker for vektlegging av regionale fortrinn og ressurser i en urfolkskontekst. Hvis dette er riktig er det meget viktig å utrede hva det betyr og hvilke konsekvenser det får for innbyggerne i Finmark at det nasjonale likhetsprinsippet viker. Likhet for loven, likeverdige tilbud uansett hvor du bor i dette landet har vært et overordnet prinsipp på tvers av ulike partipolitiske skillelinjer i Norge svært lenge. Innføring av en urfolkssone som vil gi innbyggerne styrkede rettigheter til egne naturressurser vil muligens måtte føre til at Finnmarks innbyggere kanskje ikke kunne ha de samme rettigheter i landet for øvrig. Det ville vært naturlig at forprosjektet tok for seg konkrete problemstillinger som eksempelvis:

10 Vil finnmarksfiskere fritt kunne fiske i resten av Norge, etter innføring av en urfolkssone? Vil fremmedflåten fritt kunne fiske i Finnmark slik de gjør hver vår? I tilfelle ikke, hvilke konsekvenser vil dette få for fiskeværene i Finnmark? Denne type problemstillinger sier noe om hvordan en eventuell urfolkssone vil kunne slå ut for befolkningen i Finnmark. En annen problemstilling er om ressurser er regional eller nasjonal eiendom. Forprosjektet forutsetter at alt av ressurser som gir inntekt skal til regionen. Gass- og oljeressursene i Nordsjøen har økt velferden i hele Norge. Det er derfor høyst unaturlig at gass- og oljeressursene utenfor Finnmark kun skal tilfalle denne regionen. Vest-Finnmark regionråd, som representerer kommunene Alta, Loppa, Hasvik, Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp, mener arbeidet med en urfolkssone griper inn i det arbeid som foregår med å få Finnmarksloven på plass. Saken bør derfor utsettes inntil denne loven er vedtatt. Skulle det da være aktuelt å vurdere opprettelsen av en urfolkssone, må de berørte kommuner aktivt tas med på råd om dette. Vi ser i dag ingen grunn til å innføre noen urfolkssone for hele Finnmark, og ber Finnmark fylkesting om å søke å oppnå bedre regionale betingelser med andre virkemidler enn innføring av en urfolkssone. Vest-Finnmark regionråd ber om at Finnmark fylkeskommune klargjør og gir tilbakemelding om hvordan denne saken skal behandles videre og hvordan denne saken skal sees i sammenheng med det pågående arbeid med Finnmarksloven. Sak 27/04: Godkjenning av protokoll fra møte 4. og 5. februar Protokollen ble enstemmig godkjent. Sak 28/04: Disponering av politiressursene i Finnmark. Rådet vedtok enstemmig å gi slik uttalelse: Ut fra de opplysninger regionrådet mener å sitte inne med, synes fordelingen av politiressursene mellom politikamrene i fylket å være urettferdig og uakseptabel. I Øst-Finnmark er det på et befolkningsunderlag på innbyggere i dag 164 stillinger i politiet, mens det tilsvarende antall politistillinger i Vest- Finnmark er 122 på et befolkningsgrunnlag på innbyggere. Selv om politiet i Øst-Finnmark er tillagt en del tilleggsoppgaver som for eksempel

11 Schengenkontroller og grensestasjonen på Storskog så rettferdiggjør ikke dette alene en slik fordeling. Regionrådet ber Justis- og politiministeren, Justisdepartementet og politidirektoratet om å se til at politiressursene i fylket fordeles mellom politikamrene i samsvar med befolkningsgrunnlaget. Regionrådet ber om et eget møte med Justisministeren og Politidirektøren i sakens anledning etter sommerferien. Sak 29/04: Opplæringskontoret for lærlinger i Vest-Finnmark. Rådet diskuterte opplæringskontorets faglige virksomhet og økonomiske situasjon. Rådet vedtok enstemmig å be om at rådmennene følger opp Opplæringskontorets virksomhet til beste for regionens lærlinger og næringsliv slik at vi sikrer en tilfredsstillende tilgang på faglært arbeidskraft. Sak 30/04: Stillingen som integreringskonsulent for funksjonshemmede i Finnmark. Rådet drøftet saken og fattet slikt vedtak: Vest-Finnmark regionråd har drøftet behovet for integreringskonsulent for funksjonshemmede i Finnmark. Rådet forventer at Finnmark fylkeskommune tar det nødvendige ansvar slik at stillingen kan opprettholdes og videreføres til beste for brukerne. Rådet vil drøfte saken nærmere på sitt neste møte. Sak 31/04: Rådets møteplan for høsten Rådet vedtok enstemmig slik møteplan for høsten 2004: 28. og 29. september i Loppa (lunch til lunch-møte) 29. og 30 november i Alta Ved protokollen Jens Are Breivik (sign.)

Protokoll fra møte 28. og 29. september 2004. SAKSLISTE. Utviklingsavtale mellom Vest-Finnmark regionråd og Finnmark fylkeskommune. Underskriving.

Protokoll fra møte 28. og 29. september 2004. SAKSLISTE. Utviklingsavtale mellom Vest-Finnmark regionråd og Finnmark fylkeskommune. Underskriving. Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST regionradet@hammerfest.kommune.no Vest-Finnmark regionråd Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Årsmelding rådmann Leif Vidar Olsen Nordkapp kommune: ordfører Ulf Syversen konst. rådmann Jens Terje Mathisen/rådmann Arnhild Ramseng

Årsmelding rådmann Leif Vidar Olsen Nordkapp kommune: ordfører Ulf Syversen konst. rådmann Jens Terje Mathisen/rådmann Arnhild Ramseng Et samarbeidsorgan for Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Torget 1, 9690 Havøysund regionrad@masoy.kommune.no www.vf-regionrad.no Tlf. +47 78424792 Mobil +47 90523167 Faks +47 78424790

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

Vest-Finnmark regionråd. Årsmelding og regnskap 2004

Vest-Finnmark regionråd. Årsmelding og regnskap 2004 Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST regionradet@hammerfest.kommune.no Nordkapp kommune Måsøy kommune Kvalsund kommune

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Alta 5. juni 2012 1 / Alta Rica Hotell Møtet fant sted på Alta Rica Hotell Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Laila Davidsen Alta: rådmann

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Honningsvåg 9.-10.november 2015 Scandic Bryggen Honningsvåg 1 / Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: Ordfører Monica Nielsen Alta: Rådmann Bjørn Atle

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 02/00959-46 Jens Are Breivik, 78 42 25 03 026 &17 25.11.2003

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 02/00959-46 Jens Are Breivik, 78 42 25 03 026 &17 25.11.2003 Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Loppa kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST regionradet@hammerfest.kommune.no Regionrådet Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Saksliste og protokoll. Vedlagt oversendes saksliste og protokoll fra regionrådets møte 4. og 5. februar 2004.

Saksliste og protokoll. Vedlagt oversendes saksliste og protokoll fra regionrådets møte 4. og 5. februar 2004. Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST regionradet@hammerfest.kommune.no Vest-Finnmark regionråd Regionrådskommunene

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Oslo 11.mai 2015 Scandic Victoria Oslo 1 / Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Ordfører Laila Davidsen Bjørn Atle Hansen Formannskapsmedlem Monica Nielsen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Lakselv 21-22.juni 2017 Lakselv Hotell Tilstede: Ordfører Monica Nielsen Alta kommune Formannskapsmedlem Bengt-Rune Strifeldt Alta kommune Rådmann Bjørn Atle

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund 17.-18. februar 2014 Havøysund hotell og rorbuer, Havøysund 1 / Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: Ordfører Laila Davidsen Alta: Bjørn Atle

Detaljer

Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 6. og 7. februar 2008

Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 6. og 7. februar 2008 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 6. og 7. februar 2008 Møtet fant sted i Oslo: Dag 1: 6. februar 2008 Kommunenes hus (KS) møterom Bjørgvin. Nettverksmøte for FoU-prosjektet; Med politikerne i front

Detaljer

Fullverdig fagutdanning på videregående skoles nivå STUDIETUR

Fullverdig fagutdanning på videregående skoles nivå STUDIETUR Et samarbeidsorgan for Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Torget 1, 9690 Havøysund regionrad@masoy.kommune.no www.vf-regionrad.no Tlf. +47 78424792 Mobil +47 90523167 Faks +47 78424790

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD ALTA, 26. OG 27. MAI 2011 RICA HOTELL, ALTA 1/ Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta:

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VESTFINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 1. desember 2014 Scandic hotell Hammerfest 1 / Til stede: Fra VestFinnmark regionråd: Alta: Ordfører Laila Davidsen Alta: Bjørn Atle Hansen Hammerfest:

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 02/ Jens Are Breivik, & Saksliste møte 5. juni 2003.

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 02/ Jens Are Breivik, & Saksliste møte 5. juni 2003. Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Loppa kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST regionradet@hammerfest.kommune.no Vest-Finnmark regionråd Deres ref: Vår ref: Saksbeh:

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D.

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 29.06.2004 Tid: kl. 11.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling

Loppa kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.01.2005 Tidspunkt: 8:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 45 30 00. Er noen ugilde i en sak, må det

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 05.-06. desember 2016 Scandic Hotell Tilstede: Ordfører Monica Nielsen Alta kommune Rådmann Bjørn Atle Hansen Alta kommune Varaordfører Marianne Sivertsen

Detaljer

Saksliste og protokoll fra møte 14. og 15. februar Protokoll fra møte 29. og 30. november 2004 i Gargia. Reiselivsplan for Vest-Finnmark

Saksliste og protokoll fra møte 14. og 15. februar Protokoll fra møte 29. og 30. november 2004 i Gargia. Reiselivsplan for Vest-Finnmark Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST regionradet@hammerfest.kommune.no Regionrådet Regionskommunene Deres ref: Vår

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Hans P. Rasmussen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen 4 dager, blir det skrevet ut og sendt via posten.

Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen 4 dager, blir det skrevet ut og sendt via posten. Alta kommune PB 1403 9506 Alta Kystverket hovedkontor Postboks 1502 6025 ÅLESUND VARSEL OM OPPSTART - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 Du har nå fått post fra Alta kommune. Første side er generell informasjon.

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.40 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 7. og 8. april 2010 Møtet fant sted på Rica Hotel, Alta. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann Bjørn Atle Hansen Alta:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 18. mars 2009 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/956-5 Arkiv: 233 H43 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: KRISESENTER - NY LOV OG NY FINANSIERING. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/956-5 Arkiv: 233 H43 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: KRISESENTER - NY LOV OG NY FINANSIERING. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 10/956-5 Arkiv: 233 H43 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: KRISESENTER - NY LOV OG NY FINANSIERING Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Alta 26.april 2016 Tilstede: Ordfører Monica Nielsen Alta kommune Formannskapsmedlem Bengt-Rune Strifeldt Alta kommune Rådmann Bjørn Atle Hansen Alta kommune

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Melding om vedtak FSK 103/14 Helse Møre og Romsdal HF Postmottak Postboks 1600 6026 ÅLESUND Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/3131 Eirik Heggemsnes, H10 08.10.2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotell, Hammerfest ONSDAG 21. NOVEMBER KL 11.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotell, Hammerfest ONSDAG 21. NOVEMBER KL 11.00 Et samarbeidsorgan for, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa, Nordkapp og Hammerfest kommuner Torget 1, 9690 Havøysund regionrad@masoy.kommune.no www.vf-regionrad.no Tlf. +47 78424792 Mobil +47 90523167

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/16 16/63 ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd Protokoll Sted: Magnor Torg Dato: 19.06.2014 Kl 09.00-15.00 Til stede: Hedmark fylkeskommune: Anne Karin Torp Adolfsen Våler kommune: Kjell Konterud, Per Olav Lund Kongsvinger kommune: Øystein Østgaard,

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2012 19. januar 2012 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2012/16019-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem Alfon Holmgren,

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

Vest-Finnmark regionråd «Hvor er vi på vei?» Loppa kommunestyre Øksfjord 17.desember 2014

Vest-Finnmark regionråd «Hvor er vi på vei?» Loppa kommunestyre Øksfjord 17.desember 2014 Vest-Finnmark regionråd «Hvor er vi på vei?» Loppa kommunestyre Øksfjord 17.desember 2014 Hvem er jeg Har hatt en rekke politiske verv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt Vært gründer og daglig leder

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2011 27.januar 2011 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2011/16008-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen Ruth Johnsen Harry Pettersen Andre: Fra Kvalsund

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret. Innkalte: Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret. Innkalte: Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.06.2017 Tid: Kl. 09.00 Innkalte: HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Funksjon Navn Møtt for Ordfører Varaordfører Vara Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 18.02.2011 kl. 12:00 15:15 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) Eldbjørg Røstvold Erik Bakken Per

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 28.06.2004 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Roan kommune v/ordfører Eian Deres ref. Vår ref. Dato 34421/2016/026/8SBA 27.09.2016 Intensjonsavtale vedrørende mulig sammenslåing av Bjugn, Åfjord og Roan kommuner Saksprotokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 5. april 2013 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2013/17038-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Halvor Pettersen, leder Harald Olafson, medlem Arild Johansen, varamedlem

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Sigurd Gigerland

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Onsdag 01. mars 2017, kl. 08.30-11.30 Møtested Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars Brattested

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Møtereferat 4 / Interimsnemnd

Møtereferat 4 / Interimsnemnd Møtereferat 4 / Interimsnemnd Arbeidsområde/prosjekt : Kommunereform Møtedato/tid : Onsdag 26.4.17, kl. 13.30-16.00 Møtested/lokale Nemnd - deltagere Sekretariat Forfall : Kommunestyresalen, Hammerfest

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Den 13. mai 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet.

Den 13. mai 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Den 13. mai 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Møtet var berammet med sakliste den 06.05.05 og kommunestyrets representanter ble innkalt

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Øvergaard, Nina

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 6.mars 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015

REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 609, 9306 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Dato: 29.04.2015 REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015 Midt-Tromstingets

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Høringsuttalelse Regionreform Agder - Lyngdal kommunestyre

Høringsuttalelse Regionreform Agder - Lyngdal kommunestyre Fellestjenesten Aust-Agder Fylkeskommune postmottak@austagderfk.no MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1832-0 Berit K. Bogaard 15.11.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. Rakkestad kommune MØTEprotokoll Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 28.08.2013 Tid: 09:00-11.30 Formannskapet Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer