Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 02/ Jens Are Breivik, &

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 02/00959-46 Jens Are Breivik, 78 42 25 03 026 &17 25.11.2003"

Transkript

1 Et samarbeidsorgan for Hammerfest, Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Loppa kommuner Postboks 1224 K 9616 HAMMERFEST Regionrådet Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 02/ Jens Are Breivik, & Saksliste og protokoll fra møte 17. og 18. november SAKSLISTE Sak 47/03: Sak 48/03: Nordkapp kommune. Medlemskap i Vest-Finnmark regionråd. Regionrådet. Utarbeidelse av felles strategisk plattform. Sak 49/03: Økonomisk ramme for Sak 50/03: Finnmark fylkeskommune. Det kollektive rutetilbudet i Vest-Finnmark i Sak 51/03: Sak 52/03: Sak 53/03: Sak 54/03: Sak 55/03: Den økonomiske situasjonen i Helse Finnmark. Uttalelse. Statens flukt fra Finnmark. Finnmarksloven. Videre oppfølging. HV-distriktene i Finnmark Videregående skole i Breivikbotn. Sak 56/03: Godkjenning av protokoll fra møte Hammerfest kommune Hasvik kommune Kvalsund kommune Måsøy kommune Alta kommune Loppa kommune Postboks 1224 K Fjellveien 6 Rådhusveien 18 Torget 1 Postboks 1403 Parkveien 1/ Hammerfest 9593 Breivikbotn 9620 Kvalsund 9690 Havøysund 9506 Alta 9550 Øksfjord Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf

2 PROTOKOLL fra møte 17. og 18. november Møtet ble avholdt på Rica Bryggen Hotel i Honningsvåg. Tilstede var: Geir Ove Bakken. Ingalill Olsen, Arne Dag Isaksen, Alf E Jakobsen, Ulf Syversen, Ragnar Olsen, Dagny Haga, Bjørn Atle Hansen. Leif Vidar Olsen var tilstede på møtet Dessuten møtte næringssjefene Jørgen Kristoffersen og Stig Hansen. Forfall: Geir Iversen, Børje Alander, Knut Krane, Jostein Størdal, Svein Tore Jacobsen. Til behandling forelå: Sak 47/03: Nordkapp kommune. Søknad om medlemsskap i regionrådet. Regionrådet fattet slikt enstemmig vedtak: Regionrådet tilrår overfor medlemmskommunene at Nordkapp kommune gis medlemsskap i Vest-Finnmark regionråd fra Gjeldende vedtekter legges til grunn og korrigeres i tråd med dette. Sak 48/03: Regionrådet. Utarbeidelse av felles strategisk plattform. Rådet fattet slikt vedtak: Rådet viser til prosjektskisse og vedtar å søke igangsatt prosjektet Vest-Finnmark regionråd utarbeidelse av felles strategisk plattform. Det utarbeides finansieringssøknad overfor Finnmark fylkeskommune v/ Regionalutviklingsetaten. Rådet vedtok videre å invitere fylkeskommunens politiske og administrative ledelse til et møte om bruk av regionale utviklingsavtaler. Aktuelle prosjekter er - næringsstrategier - strategisk plattform for rådet - utvidede oppgaver for RSK- kontorets virksomheter I samme møte ønsker rådet å diskutere bruk av inntekter fra salget av FFR til samferdselsformål.

3 Sak 49/03: Rådets økonomiske ramme for Rådet fattet slikt vedtak: Rådet anbefaler overfor kommunene at rådets økonomisk ramme for 2004 settes til kr Sak 50/03: Finnmark fylkeskommune. Det kollektive rutetilbudet i Vest-Finnmark i I denne saken møtte fagleder for samferdsel Tom Mikalsen og planlegger Tony Tausvik fra Finnmark fylkeskommune samt adm.direktør Stig Solheim fra FFR. Tema for møtet var: Hvordan får vi samlet et best mulig rutetilbud med flest mulig reisende? Generelt om budsjettrammen til kjøp av kollektive rutetjenester Kort om ruteplanlegging og sammenhengen mellom båtrutene Gjennomgang av saker til vurdering (se egen liste) Muligheter behov for prioriteringer. Diskusjon - dialog med kommunene SAKER TIL VURDERING I FYLKESKOMMUNEN- OPPSUMMERING Sakene er basert på innspill som er kommet til Finnmark fylkeskommune i løpet av 2003, samt justering som følge av endret skoleskyssbehov. Loppa kommune Ny fylkesvegferge til Vestre-Loppa eller veg til Bergsfjord Justeringer i fylkesfergens ruteføring Øksfjord-Tverrfjord, bl.a. i forhold til Hurtigruta Øksfjord-Lillebukt, (Nefelin legger ned arbeidsruten fra ) Bussrute 106 Alta-Øksfjord v.v., forslag om ruteutvidelse fra 8 til 12 avganger i uka Akkarfjord-Kjerringholmen Ny fylkesvegferge Flere avganger

4 Rognsundstedene Tilknytning til Alta & Hammerfest, ønske om gode forbindelser til begge byene Ønske om større båt, problemer med ombordstigning og avstigning (u.transp. Mjånes) Godsrutetransport med M/S Sørøy Forskyve anløp av godsbåt fra onsdag til torsdag M/S Sørøy ønskes byttet ut med Hurtigbåt med godskapasitet Sørøysundet Skolerute tirsdager i rute 003 skoleelev flyttet. Opprinnelig begrunnelse for avgangen er borte Måsøy kommune Fisketransport fra Ingøya med hurtigbåtrute 005, krav om at signalanløp kan benyttes ved forsendelse av fisk/ gods Snøhvitruta, 007 Alta-Hammerfest Erfaringer så langt Statistikk m.m. (evalueringsrapport) Litt om videre drift Møtet var kun av orienterende art hvor det ble utvekslet synspunkter. De enkelte ordførerne/kommunene framla sine synspunkter, problemstillinger og forslag. Fylkeskommunen vil utarbeide et eget notat fra møtet. Regionrådet vil overfor fylkeskommunens politiske ledelse ta opp spørsmålet om hvordan overskuddet etter salget av FFR kan disponeres til samferdselsformål, for eksempel ferger, kaier, ekspeditørordninger, tilpasset båtmateriell (person og gods), sikring av fylkesveier m.v. Sak 51/03: Den økonomiske situasjonen i Helse Finnmark. Uttalelse. Vest-Finnmark regionråd og Nordkapp kommune har i møte 18. november 2003 drøftet den økonomiske situasjonen for Helse Finnmark og vedtok enstemmig å gi slik uttalelse i saken: Vest-Finnmark regionråd og Nordkapp kommune ser med stor uro på prosessen med å redusere driftskostnadene til Helse Finnmark. En tilpasning til signaliserte rammer fra staten der Helse Finnmark innen neste år må spare 125 millioner kroner vil få dramatiske konsekvenser også for Hammerfest Sykehus og det fagmiljøet det har tatt lang tid å bygge opp innenfor en rekke spesialiteter. Det er bekymringsfullt å registrere at spesialkompetanse ønsker å forlate sykehuset.

5 Tilbud vil bli sentralisert ut av fylket og likeverdige geografiske helsetilbud vil bli en illusjon i framtiden. En iverksetting av de foreslåtte reduksjoner vil ha skadevirkninger både på kort og lang sikt med hensyn til rekruttering av fagpersonale. Mange som har kommet til Finnmark og bosatt seg her ser at det ikke er mulig å stole på at fagtilbudene består. Beslutninger fra styret i Helse Finnmark om dramatiske kutt, sender en klar melding ut i fagmiljøene om at det ikke eksisterer langsiktige strategier for utvikling av helsetilbudet i fylket. Slik regionrådet ser det er det ikke mulig å spare inn 14,5% av det totale driftsbudsjettet på så kort sikt uten at tilbud det har tatt tid å etablere og ikke minst skaffe fagfolk til ødelegges. Det er gjennom de siste årene brukt mye ressurser på å rekruttere fagfolk og utvikle gode tilbud innenfor en rekke områder for befolkningen i fylket. Dersom budsjettene skal tilpasses driftsrammene som er forespeilet, frykter regionrådet at fagfolk vil dra fra Finnmark. En driftsreduksjon med 100 årsverk i driften og kutt med 50 sengeplasser, vil bety en sterk nedbemanning og gi et svekket tilbud til befolkningen i Finnmark, et fylke med store geografiske avstander. Da reformen ble innført ble det fra sentrale myndigheter gitt uttalelser og forsikringer om at dette ikke skulle bety en nedbygging av tilbudene i Finnmark. Kort tid etter iverksetting av reformen ser vi at det motsatte er tilfelle. Vest-Finnmark regionråd vil på det sterkeste anmode Stortinget om at det i statsbudsjettet som ligger til behandling i nasjonalforsamlingen, sørger for forsvarlige budsjettrammer som ikke gir reduksjoner for helseforetakene. Regionrådet krever samtidig at det ikke iverksettes kutt i viktige tilbud før statsbudsjettet gir avklaringer gjennom behandlingen i Stortinget. Rådet vil understreke nødvendigheten av å opprettholde ordningen med sykestueplasser ute i kommunene. Dette bør helseministeren sørge for i sin opptreden overfor helseforetakene. Til slutt vil regionrådet peke på behovet for en tettere dialog mellom Helse Finnmark og vertskommunene for sykehusene/øvrige kommuner i fylket for å drøfte virkningene av framtidige planer om endringer av tjenestetilbud. Sak 52/03: Statens flukt fra Finnmark. Rådet fattet enstemmig slik uttalelse: NEGATIVE VEKSTIMPULSER

6 Finnmark har de sener årene vært gjennom en betydelig omstilling innen privat og offentlig sektor. Innen privat sektor har fiskeindustrien vært hovedmotor. Tollbarierer, konkurranse om råstoff og det faktum at Norge er et høykostland har bidratt til at fiskeindustrien ligger med brukket rygg. Omstillingen innen fiskeirsektoren har resultert i tap av 500 arbeidsplasser i fylket vårt. Innen offentlig sektor er også omstillingstakten rask. Vi er vitne til at den akselrerende markedstilpassingen og sentraliseringen av tidligere statlige sektorer har store negative konsekvenser for Finnmark. Statens Vegvesen, Politiet, Forbrukerkontoret, Trygdeetaten, Ligningsetaten Fiskeridirektoratet, Tolltjenesten, Helseforetakene, Posten, Avinor og Forsvaret er etater som gjennomgår strukturelle endringer med store negative konsekvenser for Finnmark. Med det omfang markedstilpassingen og omstruktureringen har i dag er det nå det tidligere definerte vekstsenter Alta som rammes. Vi registrerer nå at Staten deltar aktivt med nedbyggingen av fylkets siste skanse. I Oslomålestokk ville omstillingen innenfor statlig sektor i Finnmark tilsvart tap av arbeidsplasser, noe som uten tvil ville fått statlige myndigheter ut på banen. Også kommunal sektor står overfor store utfordringer. Stadige reduksjoner i rammene står for en langsiktige utarmingspolitikk. Trussel om nedleggelse av kommunale tjenestetilbud er en stor belastning for de politiske miljøer i distriktene generelt. I sum gir dette svært negative vekstimpulser for hele samfunnet som nå svekker tilliten til regjering og i ytterste konsekvens også demokratiet. Regionrådet kan ikke se at det er noen logisk sammenheng mellom den faktiske utviklingen i Finnmark og Regjeringens storstilte program for utflytting av statlig virksomhet/institusjoner fra Oslo-regionen. Denne utviklingen kan ikke fortsette ogvest-finnmark Regionråd ber derfor regjeringen sette denne problemstillingen på den politiske dagsorden. Sak 53/03: Finnmarksloven. Rådets videre oppfølging. Rådet uttalte at det savner svar på sitt brev av i forbindelse med Justiskomiteens høring om Finnmarksloven i Alta

7 Regionrådet har tidligere uttalt at forslaget til ny Finnmarkslov ikke definerer og avgrenser de geografiske landområder som skal omfattes av lovforslaget slik det framgår av ILO-konvesjon 169 art Regionrådet ber om å bli orientert om hvorvidt dette arbeidet er startet og når tid det kan forventes at det vil foreligge et forslag på dette viktige element i saken. Sak 54/03: HV- distriktene i Finnmark. Regionrådet fattet slikt vedtak: Vest Finnmark Regionråd tar sterk avstand fra forsvarssjefens planer om nedlegging/omorganisering av HV-distriktene i Finnmark. HV-distriktene er av en vital betydning for det sivile samfunn når det gjelder beredskap og andre samfunnmessige forhold. Med den aktiviteten som foregår i Barentshavet og den globale utvikling innen terror er det kun heimevernet som er garantisten for stabilitet i Finnmark. Den nærheten Finnmark har til områder med kjernekraft og andre risikoelementer bør sikre at man i det minste har forsvar som har geografisk lokalkunnskap. Befolkningen i Finnmark er lei av å være salderingspost for sentrale områder i Norge når det gjelder forsvaret. Siste dolkestøtet HV i Finnmark var nedlegging av en oppegående befalsutdanning på Kvenvikmoen. VFR forventer at heimevernets egenart og kompetanse bli værende i Finnmark slik dette er i dag. Sak 55/03: Hasvik kommune. Videregående skole i Breivikbotn. Regionrådet fattet slikt vedtak: Vest-Finnmark regionråd viser til brev av fra Hasvik kommune til Finnmark fylkeskommune i forbindelse med Breivikbotn videregående skole og slutter seg til henstillingen om nødvendige midler til videreføring av GK Naturbruk/Almenfag som en varig ordning. Sak 56/03: Godkjenning av protokoll fra møte Ved protokollen Jens Are Breivik Protokollen ble enstemmig godkjent.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 13.01.2005 kl. 12.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 16.03.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring UTREDNING 2002/5: Stykkprisfinansiering og videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for utredning i Utdanningsforbundet av Åshild Olaussen 2 Forord Denne utredningen omhandler stykkprisfinansiering

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Vår saksbohandter: Erik Bårdseng Vår dato: 27.10.2014 Vår ref.: 461810 (201 4_00534) Deres rot.: [Deres ref. her] Medlemsnr.: [Medlemsnr. her]

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden 3307 Møte onsdag 19. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo D a g s o r d e n (nr. 102): 1. Innstilling fra forsvarskomiteen om Gjennomføringsproposisjonen

Detaljer