AdvokatBergesenAS. Medlemmer av De flc de Hdvokatrorening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AdvokatBergesenAS. Medlemmer av De flc de Hdvokatrorening"

Transkript

1 AdvokatBergesenAS Medlemmer av De flc de Hdvokatrorening 0 1/0 Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol Gol, 16. juli Klage til Fylkesmannen over vedtak i sak 13/ i Utval for natur og næring i Gol kommune. Det vises til vedlagte klage til Fylkesmannen Med v nlig hjen, jor Berges Ad okat Ber esen AS Pdvokat Bjørn Bergesen mna unuuladvokathallingdolno mobil: orgnr mva Pdvokat Fulimektig Susanna Rschehoug mna uiluw.advokathollingdal.no mobil: kontor Gol kontor Oslo Sentrumsvegen 69 Dronning Mauds gate 1 postboks 18 postboks 1526 Vika 3551 Gol 0117 Oslo Ilf: Ilf: Fax: fax:

2 Advokat Bergesen AS Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen. Gol, 16. juli Klage over vedtak i sak 13/ i "Utval for natur og næring" i Gol kommune. Denne klagen sendes via Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol. Faktum i denne saken er grundig gjennomgått i undertegnedes brev (klage) til Fylkesmannen datert 30. april Dette brevet vedlegges for å unngå en unødvendig repetisjon av faktum. Faktum er det samme i begge sakene. I mellomtiden, dvs. 29. mai 2013, ble det avholdt et møte i Gol kommune med representanter for kommunen (administrasjon og politisk), representanter for Golsfiellet Hotell AS (Ingvild og Terje Thoresen), GHAS tekniske konsulent Mjøsplan AS (Tor ivar Gullord) samt undertegnede. På dette møtet redegjorde tiltakshaver nok en gang for driftsforholdene, herunder mangel på utleie/gjestedøgn ved botellet og årsakene til dette..det er således kun et ratall leiligheter som er utleid (hovedsakelig til venner og kjente). Det vises for øvrig til redegjørelsen i undertegnedes brev av 30. april Med dagens reguleringsstatus vil Golsfiellet Hotell AS ikke ha inntjeningsevne som forsvarer kostnadene ved en tilkobling til renseanlegget Golsfiellet Vest. Et nytt infiltrasjonsanlegg er, som kommunen selv vet, vanskelig å gjennomføre ettersom man i så fall må inn på naboeiendom, (for øvrig til samme eiere som står bak Golsfiellet Vest). Golsfiellet Hotell har tidligere forespurt om slik tillatelse, uten engang å ha fått svar på henvendelsen..det er kommunen gjort oppmerksom på og jeg henviser også i den forbindelse til mitt tidligere omtalte brev og ikke minst til droftelsene i møtet av 29. mai Det arbeides for tiden med søknad om reguleringsplanendring fra næring til fritid (fra blått til gult). Søknaden forventes å være kommunen i hende i løpet av primo august Man vil etter den kommunale/fylkets behandling stå overfor 2 alternativer: Fldvokat Bjørn Bergesen mna mobil: orgnr mvo Rdvokot fullmektig Susanno Rschehoug mna mobil: kontor Gol kontor 0Jo Sentrumsvegen 69 Dronning Mouds gate 1 postboks 18 postboks 1526 Vika 3551 Gol 0117 Oslo tlf: tif: fax: fax

3 1 enten: tiltakshaver rar medhold i søknaden og tilknytning til Golsljellet Vest (renseanlegget) vil bli gjennomført, eller: søknaden avslås og Golsfjellet Hotell vil bli avstengt. I begge tilfeller snakker vi altså her om en midlertidig periode for bruk av tett tank. Rdvokat Bergesen RS Som tidligere meddelt har vi full forståelse for kommunens oppgaver med å forhindre og bekjempe forurensning. Vi er også enig i at nåværende renseanlegg ved Golsfjellet Hotell har sine begrensninger. Vi har imidlertid mindre forståelse for at kommunen, selv når vi foreslår en begrunnet forurensningsfri løsning i denne midlertidige perioden, avslår forslaget om tett tank. Man sitter ubevisst med følelsen av at kommunen her trenger en "signalsak", og ikke minst ettersom denne saken ettertrykkelig er flagget i media er det viktig å gi uttrykk for fasthet. I så måte er eierne bak Golsfjellet Hotell AS, brødrene Rolf og Terje Thoresen, et godt egnet objekt for og "statuere et eksempel". Men når kommunen har valgmuligheter mellom alternativer som gir samme resultat (i dette tilfellet et forurensningsfritt resultat), skulle man forvente at kommunen er forpliktet til å velge det alternativ som er minst belastende for den private part, og som i dette tilfellet også kan være spørsmål om "være eller ikke være" for Golstjellet Hotell som operativ virksomhet. Reelle hensyn tilsier derfor at Golsfjellet Hotell AS gis medhold i klagen. Kommunen har anført at tomming av utslippstanker i Gol kommune kun kan utføres av Miljøservice AS. Undertegnede har i dag kontaktet selskapet i Stryn som bekrefter at de på anmodning kan påta seg oppdraget med tomming av tanken. Ettersom tiltakshaver tidligere har sagt seg villig til å installere vannmåler, vil man her ha full kontroll på avlopsvannet. Me sen, Be gesei A. okat Ber sen AS CC Golsfjellet Hotell AS, 3550 Gol ved Terje Thoresen, Mjosplan AS ved Tor Ivar Gullord, Storgata 107, 2390 Moelv.

4 Advokat Bergesen AS m (DI L)E,ii I 1o 11(1\,k(11 I Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen. Gol, 30. april Klage over vedtak i sak 23/13 i "Utval for natur og næring" i Gol kommune. Denne klagen sendes via Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol. Vi kan innledningsvis fastslå at det på ett punkt er enighet mellom partene, nemlig. både tiltakshaver og kommune er enige om at nåværende renseanlegg for Golstjellet Hotell ikke tilfredsstiller dagens krav til rensekvalitet. Det er heller ingen uenighet om at Golsfiellet Hotelf s reguleringsstatus er blå, dvs, at det foreligger utleieplikt på samtlige leiligheter. Det kan for øvrig opplyses at hotellet består av 46 små leiligheter, hvorav 6 er utleid på åremål (hovedsakelig til venner og kjente) og resten står tomme. Undertegnede vil i fortsettelsen berore 2 forhold, i.e. reguleringsstatus og saksbehandling. Ad reguleringsstatus. Gol kommune innforte for en del år siden begrepet "varme senger", dvs, at enkelte områder eller etablissementer fikk utleieplikt (blå farge). Undertegnede har tidligere i prosessen bedt kommunen om bakgrunnen og begrunnelse for denne beslutningen, uten at det er blitt gitt noen adekvat forklaring. Jeg velger imidlertid å tro at hensikten var å få flere gjester inn til kommunen, som igjen kunne skape inntekter til glede for så vel næringsliv som kommune. Begrepet "varme senger" har i de fleste Hallingdals-kommunene blitt et "mantra" uten at vi er trygg på om kommunene helt har forstått de reelle konsekvenser av vedtakene. Vi skal yte politikerne den rettferdighet at dette muligens hadde et fornuflig formål da det ble innfort for år siden. I mellomtiden har turismen endret karakter i retning av mer opplevelsesorienterte ferier (det er gjerne barna som styrer destinasjonsvalgene), samt det forhold at byggekostnadene for utleieobjekter har økt dramatisk. Rdvokat Bjørn Bergesen mna bergesenadvokathallingdal.no mobil: orgnr mva Advokal fulimektig Susanna Rschehoug mna susanna(a)advokathallingdal.no mobil: kontor Gol kontor Oslio Sentrumsvegen 69 Dronning Mauds gate 1 postboks 18 postboks 1526 Vika 3551 Gol 0117 Oslo Ilf: Ilf: Fax Fax

5 Rdvokat Bergesen RS Å kreve "varme senger" på steder som ikke ligger i umiddelbar nærhet av aktiviteter med høy attraksjonsverdi (feks. skiheis, opplevelsespark, blir imidlertid helt feilslått. Dersom slike krav opprettholdes vil alle nye anlegg bli satt på hold, og for eksisterende anlegg medforer det en finansiell utfordring ettersom man ikke får inntekter som forsvarer investert kapital. Resultatet blir følgelig færre gjester inn til kommunen enn en det man ville fått dersom enhetene kunne selges til fritidsformål (gul farge). Man får da den pussige situasjonen at krav om "varme senger" svekker formålet/hensikten med bestemmelsen. Og her er vi ved kjernen til Golstjellet Hotell's problem. Hotellet ligger i et område hvor det ikke er grunnlag for "varme senger". Det er rett og slett ingen som ønsker å leie seg inn på et slikt sted for en natt, en helg eller en uke. Her er det ingen aktiviteter hverken i eller utenfor hotellet. Det har derfor heller ikke vært noen gjester her de siste årene, dvs, utover åremålskontraktene. For å få dette faktum ytterligere bekreftet, averterte Golsfiellet Hotell denne vinteren i bl. a. Aftenposten etter overnattingsgjester. Hensikten med avertissernentet var å vise Gol kommune at forsøk på utleie er formålsløst, noe som også ble bekreftet. Det var overhodet ingen respons. Det er da noe paradoksalt at nettopp disse avertissementer fikk kommunen til å sette kravet om nytt renseanlegg på agendaen igjen. Golsfiellet Hotell har tidligere hatt flere møter med Gol kommune hvor både spørsmålet om omregulering til fritid og nytt renseanlegg har vært tema. Man har her redegjort for situasjonen, informert kommunen om problemstillingene, men fått etter måten lite gehør. Tiltakshaver har til og med tilbudt seg å bygge nytt separat anlegg, men det er stoppet av kommune og grunneiere. Man vil åpenbart tvinge Golstjellet Hotell inn på renseanlegget Golsfiellet Vest. Dette har imidlertid en kostnad for tilknytning og ikke minst løpende drift som ikke er økonomisk bærekraftig og vil i så fall medføre at hotellet må stenges ned. Vi mener at Gol kommune har plikt til å vurdere om reguleringsplanvedtakene treffer tiltenkt formål. I de tilfellene hvor resultatene blir kontraproduktive i forhold til hensikt og målsettinger, må de etter vår vurdering revurderes. Det er ikke slik at disse vedtakene har ubegrenset holdbarhet, og det er etter vår vurdering slik at kommunen plikter å ta de til revisjon ved endrede rammebetingelser. Hvis det fortsatt er reelle begrunnelser for å opprettholde krav om "varme senger" for Golsfiellet Hotell, ser vi gjerne dette begrunnet. Vi ønsker at Fylkesmannen vurderer denne problemstillingen. Ad klage over saksbehandingen. Vi anmodet i vart brev datert 17. april 2013 Gol kommune om å utsette saken til vi hadde hatt en forhåndskonferanse for å få vurdert reguleringsproblematikk og alternative løsninger til renseanlegg. Vi mener at plan- og bygningsloven gir oss rett til en slik forhåndskonferanse.

6 Rdvokat Bergesen RS Vi beklager at kommunen ikke har tatt seg tid til å gjennomføre forhåndskonferansen før saken ble behandlet i utvalget. Nå vil kommunen helt sikkert hevde at det tidligere har vært møter mellom partene i anledning samme sak og ser begrenset verdi i et nytt møte. Vi ser en slik maktdernonstrasjon lite tjenlig når man tross alt ønsker å finne løsninger som begge parter kan se seg tjent med. Golstjellet Hotell skjønner også at det må gjøres noe med renseanlegget, men dette må etter deres oppfatning sees i sammenheng med hotellets reguleringsstatus. Ettersom tiltakshaver og kommune har felles interesse i å få løst denne saken, synes det lite skjønnsomt av kommunen å fatte vedtak om dagsbøter før forhåndskonferansen var gjennomført. Våre synspunkter angående forurensningssituasjonen kom blant annet til uttrykk i vårt brev datert 17. april Vi ble lovet at dette brevet skulle ettersendes UNN. finner det derfor påfallende at vi i kommunens vedtak ikke finnes spor av våre anførsler. Dette mener vi representerer en saksbehandlingsfeil som må føre til opphevelse av vedtaket. Vi ber Fylkesmannen om å ta stilling til også dette spørsmål. Med vennlig hilsen, Bjørn Bergesen, Advokat Bergesen AS. ce : Golsfiellet Hotell, 3550 Gol 3

Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as&

Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as& Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as& Utfordringer:& Utfordringenvaratdetoleietakerneikkevarmomsregistrert/momspliktigHaugesund Toppidrettsgymnas(HTG)eretprivatgymnassomikkefakturerersineskolepenger/inntektermed

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev av 22. august i år, om høringsuttalelse til NOU 2014:6 Revisjon

Detaljer

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA Alexandra Bech Gjørv Andreas Stang Lund advokat advokat HJORT Side 2 av 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende etter ligningsloven 5-9

Innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende etter ligningsloven 5-9 Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 23 35 69 00 Telefax 23 35 69 20 Internett www.narf.no E-post: post@narf.no Skattedirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Dato: fs1433 kh 30.

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Skjenke-/åpningstid på SYNG

Skjenke-/åpningstid på SYNG Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NOTAT OSLO, 15. DESEMBER 2010 ANSVARLIG ADVOKAT: MARIANNE H. DRAGSTEN TIL: FOR: FRA: FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS BJØRN IVAR GUSTAVSEN MARIANNE H. DRAGSTEN, SILJE G. ULLEBUST & EVA LINN GJERLAUG VÅR REF.:

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer