MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag KL.: 14:00 MRK. TID STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK NR. INNHOLD 09/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling 10/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra /2015 Ubrukte lånemidler i Røros kommune 12/2015 Nummerert brev nr. 18 Årsregnskapet for /2015 Prosjektbeskrivelse Enkeltvedtak etter forvaltningsloven 14/2015 Kontrollrapport skatt /2015 Orienteringssaker 16/2015 Eventuelt Det vil bli enkel servering under møtet. Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Mandag 16. mars 2015 Ola Sandnes leder i Kontrollutvalget Torill Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn. Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS, Torill Bakken tlf e-post:

2 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /15 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 09/15 Kontrollutvalget Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokumenter: - Saksliste til møte Saksframlegg: Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. Sekretariatets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til møte godkjennes. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 09/2015

3 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /15 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/15 Kontrollutvalget Møteprotokoll fra møte Saksdokumenter: - Møteprotokoll fra møte (vedlagt) Saksframlegg: Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post En liten redaksjonell endring er gjort på side 4. Sekretariatets forslag til vedtak: Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 10/2015

4 Røros kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: 1. etg. Rådhuset Møtedato: Tirsdag 27. januar 2015 Tid: Kl. 15:00 Saknr.: Til stede på møtet: Medlemmer: Ola Sandnes John Helge Andersen Åse Berg Elisabeth Tamnes Varamedlemmer: Willy Aune Merknad: Sak 05/15 ble behandlet etter sak 03/15. Forfall: Bjørnar Ingebrigtsvoll Andre: Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken Fra Revisjon Fjell IKS: Svein Magne Evavold Fra administrasjonen: Rådmann Jon Ola Kroken sak 05/15 Møtet ble avsluttet kl. 17:30 Røros, 27. januar 2015 Kontrollutvalg Fjell IKS Torill Bakken Neste ordinære møte: Tirsdag 24. mars 2015 kl. 15:00 Kontrollutvalget i Røros kommune Møteprotokoll, møte Side 1 av 4

5 Sak nr. 01/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling Sekretariatets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til møte godkjennes. Behandling: Sekretariatets forslag vedtas. Kontrollutvalgets vedtak: Innkalling og saksliste til møte godkjennes. Sak nr. 02/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra møte Sekretariatets forslag til vedtak: Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Behandling: Sekretariatets forslag vedtas. Kontrollutvalgets vedtak: Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Sak nr. 03/ /2015 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2014 Sekretariatets forslag til vedtak: Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. Behandling: Utvalget gikk igjennom årsmeldingen. Det ble foretatt noen små endringer. Kontrollutvalgets vedtak: Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. Kontrollutvalget i Røros kommune Møteprotokoll, møte Side 2 av 4

6 04/2015 Vurdering av selskapskontroll i 2015 Sekretariatets forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Behandling: Kontrollutvalget diskuterte saken. Sekretariatet redigerer oversikten over selskaper for kontroll. Selskapet fra Fjord til Fjell er opphørt og fjernes i fra oversikten. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget ønsker ikke å prioritere selskapskontroll i /2015 Oppfølgingssak orientering om oppsigelsesbrev Sekretariatets forslag til vedtak: Ingen forslag til vedtak. Behandling: Rådmannen redegjorde for saken og svarte på spørsmål i fra utvalget. Oppsigelsen ble ved en feil unntatt offentlighet. Dette skyldtes at søknaden inneholdt personnummer, og automatisk ble lagt på personalmappen. Årsaken var at rutiner var under endring i forbindelse med digitalisering. Det er nå iverksatt tiltak slik at denne feilen ikke skal forekomme igjen. Kontrollutvalgets vedtak: Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 06/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport; Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Sekretariatets forslag til innstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling" tas til etterretning. Røros kommune følger revisors anbefaling og utarbeider en forkalkyle for 2015 på selvkost for byggesaksbehandling. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen Behandling: Revisor gikk igjennom rapporten og svarte på spørsmål i fra utvalget underveis. Kontrollutvalget i Røros kommune Møteprotokoll, møte Side 3 av 4

7 Kontrollutvalgets innstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling" tas til etterretning. Rådmannen følger revisors anbefaling og utarbeider en forkalkyle for 2015 på selvkost for byggesaksbehandling. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen Sak nr. 07/2015 Orienteringssaker Kontrollutvalgets behandling: Sekretariatet delte ut årsrapport for 2014 i fra Kemneren i Røros kommune. Sakene tas til orientering. Sak nr. 08/2015 Eventuelt Kontrollutvalgets behandling: Revisor orienterte kort om årets forvaltningsrevisjonsprosjekt. Prosjektbeskrivelse vil bli lagt fram for kontrollutvalget i neste møte. Utvalget ønsker oversikt over ubrukte lånemidler og status til og med året Revisor noterer bestillingen og legger fram dette på neste møte. Kontrollutvalget ønsker informasjon om kulturminneforvaltningen i forhold til den kommunale organisasjonen. Sekretariatet tar kontakt med utvalget elektronisk i forkant av neste møte for å innhente problemstillinger i forbindelse med saken. Kontrollutvalget i Røros kommune Møteprotokoll, møte Side 4 av 4

8 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /15 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/15 Kontrollutvalget Ubrukte lånemidler i Røros kommune Saksdokumenter: - Notat fra Revisjon Fjell IKS av 06. februar 2015 Saksframlegg: Kontrollutvalget ba i møte 27. januar om en oversikt over ubrukte lånemidler og status til og med året Notat med revisors vurdering er vedlagt saken. Saksvurdering: Revisjon Fjell har utarbeidet et notat som er oversendt kontrollutvalget. I notatet har revisor foretatt en vurdering av kommunens ubrukte lånemidler. I følge revisor skulle vedtatt låneopptak for 2013 vært redusert med minst Vedtatt låneopptak for 2014 skulle vært redusert med minst og vedtatt låneopptak for 2015 skulle vært redusert med minst Dette vil si at Røros kommune har stående i overkant av 25 millioner kroner for mye i ubrukte lånemidler. Det kan synes som at det er gitt mangelfull informasjon til kommunestyret i noen saker når vedtak om låneopptak er behandlet. Revisor vil gi utvalget en muntlig orientering under behandling av saken. Utvalget kan på bakgrunn av opplysninger som framkommer under behandlingen ta stilling til eventuell videre oppfølging av saken. Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar revisors notat til etterretning. Revisors notat av 6. februar 2015 angående ubrukte lånemidler oversendes kommunestyret til informasjon. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 11/2015

9 Kontrollutvalget i Røros kommune Deres ref: Vår ref. RS E Dato: Notat angående ubrukte lånemidler i Røros kommune Noen grunnleggende forutsetninger Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og vedta finansiering. Årsbudsjettet angir planer for kommunens framtidige anskaffelse og anvendelse av midler for neste år. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Får kommunestyret en slik melding, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Rammer for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet: 1. Investeringsbudsjettet er ettårig. 2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret. 3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. 4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre. Etter kommuneloven 50 kan det kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Dette innebærer at årets bruk av lån setter en øvre grense for årets låneopptak. Kommunestyret bestemmer hvor mye som skal brukes av lånemidler i året, men dette behøver ikke nødvendigvis innebære nye låneopptak. Kommunen kan allerede ha ubrukte lånemidler som kan benyttes til finansiering av investeringene. Kommunestyrets budsjettvedtak og vedtak om låneopptak Budsjett 2013, K99/2012, : Budsjettert bruk av lån Vedtatt låneopptak Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr: Bergmannsgata 19 Orgnr: Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post: Mobil:

10 Budsjett 2014, K71/2013, : Budsjettert bruk av lån Tidligere opptatt Røros kirke Vedtatt låneopptak Budsjett 2015, K79/2014, : Budsjettert bruk av lån Tidligere opptatt Røros kirke Vedtatt låneopptak Ubrukte lånemidler i Røros kommune Startlån Investeringer Røros kirke Investeringer Hånesveien Investeringer Investeringer Revisjonens vurdering Låneopptakene til investeringer i Røros kirke og startlån fra Husbanken anses som lån til øremerkede formål og vurderes ikke nærmere. I denne gjennomgangen tar vi heller ikke med nye investeringer og nye vedtak om låneopptak som har kommet til i løpet av budsjettåret. Ved budsjettbehandlingen for 2013 ble det vedtatt et låneopptak på kr for å finansiere budsjettert bruk av lån på kr Samtidig hadde kommunen ubrukte lånemidler på kr pr Ved budsjettbehandlingen for 2014 ble det vedtatt et låneopptak på kr for å finansiere budsjettert bruk av lån på kr Samtidig hadde kommunen ubrukte lånemidler på kr pr Ved budsjettbehandlingen for 2015 tilsvarte vedtatt låneopptak også årets budsjetterte bruk av lån. Ved behandlingen av årsbudsjettet vil rest av lånemidler i inneværende regnskapsår ennå ikke være kjent. Vi mener imidlertid at det må tas hensyn til tidligere års ubrukte lånemidler når det skal gjøres vedtak om låneopptak. Det innebærer at vedtatt låneopptak for 2013 på kr minimum skulle vært redusert med kr Vedtatt låneopptak for 2014 på kr skulle minimum vært redusert med kr Vedtatt låneopptak for 2015 på kr skulle minimum vært redusert med kr Svein Magne Evavold Revisjonssjef Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr: Bergmannsgata 19 Orgnr: Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post: Mobil:

11 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /15 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/15 Kontrollutvalget Nummerert brev nr. 18 Årsregnskapet for 2014 Saksdokumenter: - Nummerert brev nr. 18 av 16. mars 2015 Saksframlegg: Kontrollutvalget skal etter Kontrollutvalgsforskriften 8 påse at revisjonens merknader blir fulgt opp. Dette er spesielt merknader som er gitt i nummererte brev, jf forskrift om revisjon 4, 2.ledd. Revisjonen har oversendt nummererte brev nr. 18 til kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 18 gjelder årsregnskapet til Røros kommune for Saksvurdering: Revisor mottok Røros kommunes årsregnskap for 2014 til revisjon den 17. februar Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr og investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr Revisjonen har avdekket flere feil og mangler. Revisor ber om at det blir foretatt korreksjoner, eventuelt forklaringer til regnskapet og at det avgis et nytt regnskap. Revisor ber i brevet om tilbakemelding i fra rådmann. Det nummererte brevet er svært omfattende. Revisor vil supplere med muntlig informasjon under behandling av saken. Sekretariatets forslag til vedtak: Nummerert brev nr. 18 tas til etterretning. Revisor følger opp saken. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 12/2015

12 Kontrollutvalget i Røros kommune Deres ref: Vår ref. RS E Dato: Nummererte brev nr Årsregnskapet for 2014 Vi har mottatt Røros kommunes årsregnskap for 2014 til revisjon Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr og investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr Ved vår revisjon av regnskapet har vi avdekt en del feil og mangler. Vi ber om at det ut fra dette blir foretatt korreksjoner, eventuelt gitt forklaringer til regnskapet og avgitt et nytt årsregnskap. Driftsbudsjettet Kommunestyret vedtok i sak 42/14 reguleringer av driftsbudsjettet. - Skatt/rammetilskudd redusert med Utbytte redusert med Ramme sentraladministrasjon redusert med Ramme oppvekst redusert med Ramme helse- og sosial redusert med Ramme kultur redusert med Ramme plan, drift og landbruk redusert med Driftsbudsjettet er ikke regulert i henhold til dette. Investeringsbudsjettet Avvik mellom vedtatt budsjett i kommunestyrets sak 71/13 og registrert opprinnelig budsjett: Vedtatt Registrert Vollberget Bergmannsgata Sykehjem branntetting Sykehjem carport Dette er reguleringer som er vedtatt av kommunestyret i 2014 og skulle inngått i regulert budsjett. Budsjettvedtak som ikke er lagt inn i regulert investeringsbudsjett: Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

13 - Kommunestyrets sak 15/14 kjøp av aksjer Kommunestyrets sak 7/14 salg av aksjer Kommunestyrets sak 38/14 utlån og tilskudd Kommunestyrets sak 49/14 inndekking Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B stilles opp med de samme kolonner som i regnskapsskjema 1A. I det avlagte regnskapet mangler det da kolonner for opprinnelig budsjett og regnskap Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B er en spesifikasjon av linje 1 i regnskapsskjema 2A, investeringer i anleggsmidler. I det avlagte investeringsregnskapet er det avvik mellom beløpene i de to regnskapsskjemaene. 2A 2B Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Finansiering av investeringer Investeringsregnskapet for 2014 er avsluttet med et udekket beløp på kr Årets finansieringsbehov er kr med følgende mulige finansieringskilder: - Årets investeringsinntekter (tilskudd, salg av anleggsmidler) - Bruk av lånemidler - Bruk av investeringsfond - Kompensasjon for merverdiavgift Et udekket beløp i investeringsregnskapet skal reduseres ved blant annet å redusere budsjetterte avsetninger. Vedtatt bruk av lån er felles finansiering av årets investeringer og inntektsføres inntil budsjettert nivå. Utgifter i investeringsregnskapet for 2014 som ikke kan finansieres med lån: - Kjøp av aksjer og andeler Tilskudd, jfr. egen omtale av dette Startlån o Avdrag til husbanken o Mottatte avdrag på startlån o Herav innfrielser, avsettes Avsetninger til bundne investeringsfond: - Salg av fast eiendom Salg av aksjer Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

14 3 Bruk av lån: - Bruk av lån i regnskapet Budsjettert bruk av lån Finansiering av investeringsregnskapet kan da korrigeres slik at udekket blir 0. - Kjøp av aksjer/andeler og netto avdragsutgift på startlån finansieres ved å redusere avsetninger til ubundne investeringsfond. - Bruk av lån regnskapsføres inntil budsjettert nivå. Ugyldige kombinasjoner av ansvar og art I regnskaper et det gjort en del posteringer med ugyldig kombinasjon av ansvar og art. Disse posteringene må korrigeres slik at de inngår riktig i drifts- eller investeringsregnskapet. Anordning av utgifter Ved gjennomgang av regnskapet for 2015 har vi funnet en del fakturaer som etter anordningsprinsippet tilhører Det gjelder: - Bilag ansvar 3400 art , netto utgift Bilag ansvar 3401 art , netto utgift Bilag ansvar 3402 art , netto utgift Bilag ansvar 3402 art , kreditnota Bilag ansvar 3402 art , kreditnota Bilag ansvar 3200 art , utgift Bilag ansvar 2110 art , utgift Bilag ansvar 1101 art , netto utgift Bilag ansvar 3003 art , utgift Bilag ansvar 3003 art , utgift Bilag ansvar 3003 art , utgift Bilag ansvar 0216 art , utgift Bilag ansvar 6508 art , utgift Bilag ansvar 0216 art , utgift Bilag ansvar 6502 art , utgift Bilag ansvar 6508 art , utgift De 5 siste bilagene er registrert så sent at krav om kompensasjon for merverdiavgift er foreldet, noe som innebærer et tap på kr Startlån Saldo på startlån pr Saldo i følge Lindorff Differanse Differansen bør avklares og korrigeres. Kommunen mottok i 2013 innfrielser på startlån med kr som ble avsatt til bundet investeringsfond Kommunen er pliktig til å innbetale dette som avdrag på lån til husbanken. Dette er ikke gjort. Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

15 4 Kommunen mottok også i 2014 innfrielser på startlån og avdrag på avsluttede lån utgjør kr Dette er inntektsført som ordinære avdrag. Kommunen er pliktig til å innbetale beløpet til husbanken. Beløpet må avsettes til bundet investeringsfond i regnskapet for 2014 og senere innbetales til husbanken i Sosiale utlån På bilag er saldo på sosiale utlån korrigert med kr Korreksjonen må føres mot kapitalkonto istedenfor mot driftsregnskapet for å unngå at det blir differanser i kommunens arbeidskapital. Udekket i investeringsregnskapet for 2013 Kommunestyret vedtok i sak 49/14 at udekket beløp i investeringsregnskapet for 2013 på kr skal dekkes inn ved bruk av ubrukte lånemidler. Vedtaket er ikke gjennomført. Tilskudd til Røros IL Kommunestyret vedtok i sak 38/14 å bevilge et beløp på kr til Røros IL i forbindelse med gjennomføringen av NM på ski Tilskuddet ble vedtatt finansiert gjennom bruk av inntekter fra salg av aksjer i Gauldal Østerdal Buss AS. Tilskuddet er utgiftsført i investeringsregnskapet og finansiert med bruk av investeringsfond. I henhold til kommunal regnskapsstandard nr. 4 er tilskudd til andres investeringsutgifter en driftsutgift som skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Vi mener derfor at tilskuddet må regnskapsføres som driftsutgift og at det ikke kan finansieres med bruk av investeringsfond. Bruk og avsetning til bundne driftsfond Avstemming mellom bruk og avsetning til bundne driftsfond viser en differanse på kr Det skyldes: - Bilag 20334, utbetaling av tilskudd fra næringsfondet på kr er ikke utgiftsført i driftsregnskapet. - Bilag 23015, mottatt tilskudd på kr er ikke inntektsført i driftsregnskapet. Integreringstilskudd for 2014 Integreringstilskudd for 2014 er avsatt til bundet driftsfond med kr Integreringstilskudd er ikke øremerkede midler som kan avsettes til bundet driftsfond. Eventuell avsetning må gjøres til disposisjonsfond, men denne må strykes i en situasjon med underskudd. Øremerkede midler til stillinger i barnevern I regnskaper et det foretatt en avsetning av ubrukte midler på kr I følge beregning fra barneverntjenesten skal det riktige beløpet være kr Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

16 5 Avsetning av renter til bundne fond Vi kan ikke se at årets renteinntekter er avsatt til fond hvor dette er pålagt. Det gjelder: - Kraftfondet, hvor inntektsførte renter er kr Fond tilfluktsrom, hvor inntektsførte renter er kr Selvkostfond: På avsatte midler til selvkostfond skal det legges til kalkulatoriske renter som skal reflektere alternativavkastningen brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Det skal brukes samme kalkylerente som ved beregning av kalkulatoriske finanskostnader. Beregningsgrunnlaget er gjennomsnittlig beholdning det enkelte år. Fond Fond Beregnet rente Vann Avløp Renovasjon Feiing Vi kan ikke se at det er foretatt renteberegning og gjennomført posteringer for Anleggsmidler Årets investeringer i anleggsmidler er ikke aktivert i balansen. Investeringer i anleggsmidler er i følge regnskapsskjema 2A kr Salg av renovasjonsbil På bilag er det inntektsført kr for salg av renovasjonsbil. Salget er inntektsført i driftsregnskapet på konto ansvar Salg av anleggsmidler skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Leverandørgjeld ERV Balansekonto viser en debetsaldo på kr I dette ligger det en fordring på Verket Røros AS på kr Det ser ut til å skyldes at faktura av er betalt dobbelt, henholdsvis og Øvrige uoppgjorte poster bør også følges opp. Kompensasjon for merverdiavgift Avstemming av kompensasjon for merverdiavgift viser følgende: Oppgjørskonto merverdiavgift Krav for 6. termin Differanse: Korreksjon mot , oppgjørskonto ERV Korrigert saldo Krav for 6. termin Differanse: Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

17 Kompensasjon i driftsregnskapet Kompensasjon i investeringsregnskapet Krav i følge terminoppgavene Differanse: Differansene avklares og korrigeres i bevilgningsregnskapet og balansen. 6 Merverdiavgift Vi finner følgende saldi i balansen vedr. merverdiavgift: utgående merverdiavgift høy utgående merverdiavgift middels utgående merverdiavgift lav Sum utgående inngående merverdiavgift høy inngående merverdiavgift middels inngående merverdiavgift lav 900 Sum inngående merverdiavgift oppgjørskonto ERV merverdiavgift oppgjørskonto Visma Sum utgående merverdiavgift Sum inngående merverdiavgift Merverdiavgift oppgjørskonto Visma Postert på oppgjørskonto ERV Merverdiavgiftsoppgave for 6. termin Differanse Differansen avklares og korrigeres i bevilgningsregnskapet og balansen. Fradrag for inngående merverdiavgift Vi viser til nummerert brev nr. 17 av angående urettmessig krevd fradrag for inngående merverdiavgift og rådmannens svar av Vi har gjennomgått dette på nytt og ser at det ikke er gjennomført fullstendige korreksjoner av de påpekte feilene. Internoverføringer til 6160 maskindrift Det er foretatt internoverføringer til 6160-maskindrift med kr uten behandling av merverdiavgift. Overføringene skulle gitt følgende transaksjoner for merverdiavgift: vann, inngående merverdiavgift avløp, inngående merverdiavgift renovasjon, inngående merverdiavgift Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

18 renseanlegg, inngående merverdiavgift veier, kompensasjon for merverdiavgift maskindrift, utgående merverdiavgift Det er ikke dokumentert hvordan overføringene er beregnet. 7 Uthusprosjektet I kommunens driftsregnskap inntektsføres kompensasjon for merverdiavgift på prosjekter samt at kommunens tilskudd på kr utgiftsføres. Kompensasjon for merverdiavgift for 2014 utgjør kr Årets kompensasjon er ført som kortsiktig gjeld på balansekonto og vi kan ikke se at kommunens tilskudd på kr er ført i regnskapet. Det mangler da inntektsføring av kr og utgiftsføring av kr i driftsregnskapet. Pensjoner Vi mener at regnskapet viser feil saldo på en del konti som vedrører pensjoner. Regnskapet Korrekt viser saldo pensjonsforpliktelse KLP pensjonsforpliktelse STP avgift forpliktelse STP premieavvik STP amortisering STP arbeidsgiveravgift Bruk av skattetrekkskonto Saldo på bankkonto for skattetrekk, var kr pr Skyldig skattetrekk for 6. termin var kr Skattetrekk for august har ikke vært satt inn på skattetrekkskontoen før I skattebetalingsloven 5-12 framgår det at skattetrekk tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Den som fortar trekket skal sette beløpet inn på særskilt bankkonto. Betaling til skattetrekkskonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Refusjon feriepenger av sykepenger Balansekonto viser en kreditsaldo på kr Det skyldes avvik mellom beregnet refusjon i 2013 og mottatt refusjon i Refusjon for 2014 er beregnet gjennom lønnssystemet og gjenstående kreditsaldo i balansen inntektsføres. Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

19 Prosjektregnskap for næringsprosjekt I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2013 ble det inntektsført et tilskudd på kr til næringsprosjekt på ansvar Beløpet står fortsatt som en fordring på balansekonto Det bør avklares om prosjektregnskap er utarbeidet og innsendt til tilskuddsgiver. 8 Periodiseringer 2013 ikke tilbakeført Følgende utgifter ble periodisert til regnskapet for 2013 og ført som kortsiktig gjeld på balansekonto : - Ansvar 0107, refusjon til Os kommune vedr. lønnssystem kr Ansvar 0116, refusjon til Os kommune vedr. økonomisystem kr Ansvar 1108, refusjon til Os kommune vedr. lønnsavdeling kr Ansvar 5003, tilskudd til Røros idrettsråd kr Avsetningen fra 2013 er tilbakeført 2 ganger i Ansvar 1107, korreksjon av inntekter skatteavdelingen kr Avsetningene tilbakeføres i regnskapet for Tilskudd til private barnehager Estimert sluttoppgjør til de private barnehagene for 2013 ble utgiftsført i regnskapet for 2013 med kr Endelig beregning viste et samlet sluttoppgjør på kr som er utgiftsført i regnskapet for Regnskapet for 2014 er dermed belastet med kr for mye i overføringer til de private barnehagene. Det foreligger ikke estimat for resultatet av endelig beregning for Refusjon for ressurskrevende tjenester Det har i mars 2015 blitt avdekt at kommunen i 2013 og 2014 har ytt tjenester til en bruker med et slikt omfang at det gir grunnlag for å kunne søke om refusjon fra staten. Denne brukeren har tidligere ikke vært tatt med i beregningen av kommunens ressursinnsats. Dette gir grunnlag for at inntektsført refusjon for ressurskrevende tjenester kan økes fra kr til kr Regionalt næringsfond Fylkeskommunens tilskudd til det regionale næringsfondet for 2014 på kr er ikke inntektsført. Det må avklares om tilskuddet er utbetalt eller holdt tilbake på grunn av manglende dokumentasjon. Røros kommunes andel til det regionale næringsfondet på kr er ikke overført fra kommunens egen næringsfond. Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 29. januar 2015 kl 13.00. Møtested:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Folldal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Årsmelding. for kontrollutvalgets virksomhet BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 RØROS KOMMUNE

Årsmelding. for kontrollutvalgets virksomhet BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 RØROS KOMMUNE Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2015 RØROS KOMMUNE BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Antall saker

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Årsmelding tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas for kontrollutvalgets

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 16. februar 2015 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE SAKSLISTE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 28. april 2015 KL.: 13:00 STED: Storstua, Tolga kommunehus

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.03.2015, kl. 10:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Fylkesutvalgssalen, fylkeshuset, 5.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 03.05.2016 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne Møtende

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 10.2.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 07.11.2011 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 31/11 39/11 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE SAKSLISTE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Torsdag 1. desember 2016 KL.: 13:30 STED: Storstua, Tolga kommunehus

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 22.01.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1, 1.etg. Fra til saksnr.: 14/1-14/10 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02 /2012 21. mars 2012 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2012/12024-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg Olsen, nestleder Anne

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 23.11.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE Møte dato Torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00 14.00 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer Leder Odd Bekkevold, til stede i møtet Nestleder Helga Søland Medlem Torstein Tuv Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 17.06.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Kommunestyresalen - Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone Merete

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid: 16.09.2015 Kl 09:00-14:20 Møtested: Herredshuset Møtende medlemmer: Johan G. Foss Lars Ø. Nordgård fra kl 11:30. Sak 30-32. Johan Eldar Wingan

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 28.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune /tid: 10.12.2012 kl. 14:00 16:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen,

Detaljer