MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag KL.: 14:00 MRK. TID STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK NR. INNHOLD 09/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling 10/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra /2015 Ubrukte lånemidler i Røros kommune 12/2015 Nummerert brev nr. 18 Årsregnskapet for /2015 Prosjektbeskrivelse Enkeltvedtak etter forvaltningsloven 14/2015 Kontrollrapport skatt /2015 Orienteringssaker 16/2015 Eventuelt Det vil bli enkel servering under møtet. Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Mandag 16. mars 2015 Ola Sandnes leder i Kontrollutvalget Torill Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn. Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS, Torill Bakken tlf e-post:

2 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /15 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 09/15 Kontrollutvalget Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokumenter: - Saksliste til møte Saksframlegg: Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. Sekretariatets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til møte godkjennes. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 09/2015

3 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /15 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/15 Kontrollutvalget Møteprotokoll fra møte Saksdokumenter: - Møteprotokoll fra møte (vedlagt) Saksframlegg: Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post En liten redaksjonell endring er gjort på side 4. Sekretariatets forslag til vedtak: Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 10/2015

4 Røros kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: 1. etg. Rådhuset Møtedato: Tirsdag 27. januar 2015 Tid: Kl. 15:00 Saknr.: Til stede på møtet: Medlemmer: Ola Sandnes John Helge Andersen Åse Berg Elisabeth Tamnes Varamedlemmer: Willy Aune Merknad: Sak 05/15 ble behandlet etter sak 03/15. Forfall: Bjørnar Ingebrigtsvoll Andre: Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken Fra Revisjon Fjell IKS: Svein Magne Evavold Fra administrasjonen: Rådmann Jon Ola Kroken sak 05/15 Møtet ble avsluttet kl. 17:30 Røros, 27. januar 2015 Kontrollutvalg Fjell IKS Torill Bakken Neste ordinære møte: Tirsdag 24. mars 2015 kl. 15:00 Kontrollutvalget i Røros kommune Møteprotokoll, møte Side 1 av 4

5 Sak nr. 01/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling Sekretariatets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til møte godkjennes. Behandling: Sekretariatets forslag vedtas. Kontrollutvalgets vedtak: Innkalling og saksliste til møte godkjennes. Sak nr. 02/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra møte Sekretariatets forslag til vedtak: Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Behandling: Sekretariatets forslag vedtas. Kontrollutvalgets vedtak: Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Sak nr. 03/ /2015 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2014 Sekretariatets forslag til vedtak: Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. Behandling: Utvalget gikk igjennom årsmeldingen. Det ble foretatt noen små endringer. Kontrollutvalgets vedtak: Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. Kontrollutvalget i Røros kommune Møteprotokoll, møte Side 2 av 4

6 04/2015 Vurdering av selskapskontroll i 2015 Sekretariatets forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Behandling: Kontrollutvalget diskuterte saken. Sekretariatet redigerer oversikten over selskaper for kontroll. Selskapet fra Fjord til Fjell er opphørt og fjernes i fra oversikten. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget ønsker ikke å prioritere selskapskontroll i /2015 Oppfølgingssak orientering om oppsigelsesbrev Sekretariatets forslag til vedtak: Ingen forslag til vedtak. Behandling: Rådmannen redegjorde for saken og svarte på spørsmål i fra utvalget. Oppsigelsen ble ved en feil unntatt offentlighet. Dette skyldtes at søknaden inneholdt personnummer, og automatisk ble lagt på personalmappen. Årsaken var at rutiner var under endring i forbindelse med digitalisering. Det er nå iverksatt tiltak slik at denne feilen ikke skal forekomme igjen. Kontrollutvalgets vedtak: Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 06/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport; Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Sekretariatets forslag til innstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling" tas til etterretning. Røros kommune følger revisors anbefaling og utarbeider en forkalkyle for 2015 på selvkost for byggesaksbehandling. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen Behandling: Revisor gikk igjennom rapporten og svarte på spørsmål i fra utvalget underveis. Kontrollutvalget i Røros kommune Møteprotokoll, møte Side 3 av 4

7 Kontrollutvalgets innstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling" tas til etterretning. Rådmannen følger revisors anbefaling og utarbeider en forkalkyle for 2015 på selvkost for byggesaksbehandling. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen Sak nr. 07/2015 Orienteringssaker Kontrollutvalgets behandling: Sekretariatet delte ut årsrapport for 2014 i fra Kemneren i Røros kommune. Sakene tas til orientering. Sak nr. 08/2015 Eventuelt Kontrollutvalgets behandling: Revisor orienterte kort om årets forvaltningsrevisjonsprosjekt. Prosjektbeskrivelse vil bli lagt fram for kontrollutvalget i neste møte. Utvalget ønsker oversikt over ubrukte lånemidler og status til og med året Revisor noterer bestillingen og legger fram dette på neste møte. Kontrollutvalget ønsker informasjon om kulturminneforvaltningen i forhold til den kommunale organisasjonen. Sekretariatet tar kontakt med utvalget elektronisk i forkant av neste møte for å innhente problemstillinger i forbindelse med saken. Kontrollutvalget i Røros kommune Møteprotokoll, møte Side 4 av 4

8 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /15 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/15 Kontrollutvalget Ubrukte lånemidler i Røros kommune Saksdokumenter: - Notat fra Revisjon Fjell IKS av 06. februar 2015 Saksframlegg: Kontrollutvalget ba i møte 27. januar om en oversikt over ubrukte lånemidler og status til og med året Notat med revisors vurdering er vedlagt saken. Saksvurdering: Revisjon Fjell har utarbeidet et notat som er oversendt kontrollutvalget. I notatet har revisor foretatt en vurdering av kommunens ubrukte lånemidler. I følge revisor skulle vedtatt låneopptak for 2013 vært redusert med minst Vedtatt låneopptak for 2014 skulle vært redusert med minst og vedtatt låneopptak for 2015 skulle vært redusert med minst Dette vil si at Røros kommune har stående i overkant av 25 millioner kroner for mye i ubrukte lånemidler. Det kan synes som at det er gitt mangelfull informasjon til kommunestyret i noen saker når vedtak om låneopptak er behandlet. Revisor vil gi utvalget en muntlig orientering under behandling av saken. Utvalget kan på bakgrunn av opplysninger som framkommer under behandlingen ta stilling til eventuell videre oppfølging av saken. Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar revisors notat til etterretning. Revisors notat av 6. februar 2015 angående ubrukte lånemidler oversendes kommunestyret til informasjon. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 11/2015

9 Kontrollutvalget i Røros kommune Deres ref: Vår ref. RS E Dato: Notat angående ubrukte lånemidler i Røros kommune Noen grunnleggende forutsetninger Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og vedta finansiering. Årsbudsjettet angir planer for kommunens framtidige anskaffelse og anvendelse av midler for neste år. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Får kommunestyret en slik melding, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Rammer for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet: 1. Investeringsbudsjettet er ettårig. 2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret. 3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. 4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre. Etter kommuneloven 50 kan det kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Dette innebærer at årets bruk av lån setter en øvre grense for årets låneopptak. Kommunestyret bestemmer hvor mye som skal brukes av lånemidler i året, men dette behøver ikke nødvendigvis innebære nye låneopptak. Kommunen kan allerede ha ubrukte lånemidler som kan benyttes til finansiering av investeringene. Kommunestyrets budsjettvedtak og vedtak om låneopptak Budsjett 2013, K99/2012, : Budsjettert bruk av lån Vedtatt låneopptak Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr: Bergmannsgata 19 Orgnr: Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post: Mobil:

10 Budsjett 2014, K71/2013, : Budsjettert bruk av lån Tidligere opptatt Røros kirke Vedtatt låneopptak Budsjett 2015, K79/2014, : Budsjettert bruk av lån Tidligere opptatt Røros kirke Vedtatt låneopptak Ubrukte lånemidler i Røros kommune Startlån Investeringer Røros kirke Investeringer Hånesveien Investeringer Investeringer Revisjonens vurdering Låneopptakene til investeringer i Røros kirke og startlån fra Husbanken anses som lån til øremerkede formål og vurderes ikke nærmere. I denne gjennomgangen tar vi heller ikke med nye investeringer og nye vedtak om låneopptak som har kommet til i løpet av budsjettåret. Ved budsjettbehandlingen for 2013 ble det vedtatt et låneopptak på kr for å finansiere budsjettert bruk av lån på kr Samtidig hadde kommunen ubrukte lånemidler på kr pr Ved budsjettbehandlingen for 2014 ble det vedtatt et låneopptak på kr for å finansiere budsjettert bruk av lån på kr Samtidig hadde kommunen ubrukte lånemidler på kr pr Ved budsjettbehandlingen for 2015 tilsvarte vedtatt låneopptak også årets budsjetterte bruk av lån. Ved behandlingen av årsbudsjettet vil rest av lånemidler i inneværende regnskapsår ennå ikke være kjent. Vi mener imidlertid at det må tas hensyn til tidligere års ubrukte lånemidler når det skal gjøres vedtak om låneopptak. Det innebærer at vedtatt låneopptak for 2013 på kr minimum skulle vært redusert med kr Vedtatt låneopptak for 2014 på kr skulle minimum vært redusert med kr Vedtatt låneopptak for 2015 på kr skulle minimum vært redusert med kr Svein Magne Evavold Revisjonssjef Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr: Bergmannsgata 19 Orgnr: Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post: Mobil:

11 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /15 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/15 Kontrollutvalget Nummerert brev nr. 18 Årsregnskapet for 2014 Saksdokumenter: - Nummerert brev nr. 18 av 16. mars 2015 Saksframlegg: Kontrollutvalget skal etter Kontrollutvalgsforskriften 8 påse at revisjonens merknader blir fulgt opp. Dette er spesielt merknader som er gitt i nummererte brev, jf forskrift om revisjon 4, 2.ledd. Revisjonen har oversendt nummererte brev nr. 18 til kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 18 gjelder årsregnskapet til Røros kommune for Saksvurdering: Revisor mottok Røros kommunes årsregnskap for 2014 til revisjon den 17. februar Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr og investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr Revisjonen har avdekket flere feil og mangler. Revisor ber om at det blir foretatt korreksjoner, eventuelt forklaringer til regnskapet og at det avgis et nytt regnskap. Revisor ber i brevet om tilbakemelding i fra rådmann. Det nummererte brevet er svært omfattende. Revisor vil supplere med muntlig informasjon under behandling av saken. Sekretariatets forslag til vedtak: Nummerert brev nr. 18 tas til etterretning. Revisor følger opp saken. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 12/2015

12 Kontrollutvalget i Røros kommune Deres ref: Vår ref. RS E Dato: Nummererte brev nr Årsregnskapet for 2014 Vi har mottatt Røros kommunes årsregnskap for 2014 til revisjon Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr og investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr Ved vår revisjon av regnskapet har vi avdekt en del feil og mangler. Vi ber om at det ut fra dette blir foretatt korreksjoner, eventuelt gitt forklaringer til regnskapet og avgitt et nytt årsregnskap. Driftsbudsjettet Kommunestyret vedtok i sak 42/14 reguleringer av driftsbudsjettet. - Skatt/rammetilskudd redusert med Utbytte redusert med Ramme sentraladministrasjon redusert med Ramme oppvekst redusert med Ramme helse- og sosial redusert med Ramme kultur redusert med Ramme plan, drift og landbruk redusert med Driftsbudsjettet er ikke regulert i henhold til dette. Investeringsbudsjettet Avvik mellom vedtatt budsjett i kommunestyrets sak 71/13 og registrert opprinnelig budsjett: Vedtatt Registrert Vollberget Bergmannsgata Sykehjem branntetting Sykehjem carport Dette er reguleringer som er vedtatt av kommunestyret i 2014 og skulle inngått i regulert budsjett. Budsjettvedtak som ikke er lagt inn i regulert investeringsbudsjett: Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

13 - Kommunestyrets sak 15/14 kjøp av aksjer Kommunestyrets sak 7/14 salg av aksjer Kommunestyrets sak 38/14 utlån og tilskudd Kommunestyrets sak 49/14 inndekking Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B stilles opp med de samme kolonner som i regnskapsskjema 1A. I det avlagte regnskapet mangler det da kolonner for opprinnelig budsjett og regnskap Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B er en spesifikasjon av linje 1 i regnskapsskjema 2A, investeringer i anleggsmidler. I det avlagte investeringsregnskapet er det avvik mellom beløpene i de to regnskapsskjemaene. 2A 2B Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Finansiering av investeringer Investeringsregnskapet for 2014 er avsluttet med et udekket beløp på kr Årets finansieringsbehov er kr med følgende mulige finansieringskilder: - Årets investeringsinntekter (tilskudd, salg av anleggsmidler) - Bruk av lånemidler - Bruk av investeringsfond - Kompensasjon for merverdiavgift Et udekket beløp i investeringsregnskapet skal reduseres ved blant annet å redusere budsjetterte avsetninger. Vedtatt bruk av lån er felles finansiering av årets investeringer og inntektsføres inntil budsjettert nivå. Utgifter i investeringsregnskapet for 2014 som ikke kan finansieres med lån: - Kjøp av aksjer og andeler Tilskudd, jfr. egen omtale av dette Startlån o Avdrag til husbanken o Mottatte avdrag på startlån o Herav innfrielser, avsettes Avsetninger til bundne investeringsfond: - Salg av fast eiendom Salg av aksjer Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

14 3 Bruk av lån: - Bruk av lån i regnskapet Budsjettert bruk av lån Finansiering av investeringsregnskapet kan da korrigeres slik at udekket blir 0. - Kjøp av aksjer/andeler og netto avdragsutgift på startlån finansieres ved å redusere avsetninger til ubundne investeringsfond. - Bruk av lån regnskapsføres inntil budsjettert nivå. Ugyldige kombinasjoner av ansvar og art I regnskaper et det gjort en del posteringer med ugyldig kombinasjon av ansvar og art. Disse posteringene må korrigeres slik at de inngår riktig i drifts- eller investeringsregnskapet. Anordning av utgifter Ved gjennomgang av regnskapet for 2015 har vi funnet en del fakturaer som etter anordningsprinsippet tilhører Det gjelder: - Bilag ansvar 3400 art , netto utgift Bilag ansvar 3401 art , netto utgift Bilag ansvar 3402 art , netto utgift Bilag ansvar 3402 art , kreditnota Bilag ansvar 3402 art , kreditnota Bilag ansvar 3200 art , utgift Bilag ansvar 2110 art , utgift Bilag ansvar 1101 art , netto utgift Bilag ansvar 3003 art , utgift Bilag ansvar 3003 art , utgift Bilag ansvar 3003 art , utgift Bilag ansvar 0216 art , utgift Bilag ansvar 6508 art , utgift Bilag ansvar 0216 art , utgift Bilag ansvar 6502 art , utgift Bilag ansvar 6508 art , utgift De 5 siste bilagene er registrert så sent at krav om kompensasjon for merverdiavgift er foreldet, noe som innebærer et tap på kr Startlån Saldo på startlån pr Saldo i følge Lindorff Differanse Differansen bør avklares og korrigeres. Kommunen mottok i 2013 innfrielser på startlån med kr som ble avsatt til bundet investeringsfond Kommunen er pliktig til å innbetale dette som avdrag på lån til husbanken. Dette er ikke gjort. Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

15 4 Kommunen mottok også i 2014 innfrielser på startlån og avdrag på avsluttede lån utgjør kr Dette er inntektsført som ordinære avdrag. Kommunen er pliktig til å innbetale beløpet til husbanken. Beløpet må avsettes til bundet investeringsfond i regnskapet for 2014 og senere innbetales til husbanken i Sosiale utlån På bilag er saldo på sosiale utlån korrigert med kr Korreksjonen må føres mot kapitalkonto istedenfor mot driftsregnskapet for å unngå at det blir differanser i kommunens arbeidskapital. Udekket i investeringsregnskapet for 2013 Kommunestyret vedtok i sak 49/14 at udekket beløp i investeringsregnskapet for 2013 på kr skal dekkes inn ved bruk av ubrukte lånemidler. Vedtaket er ikke gjennomført. Tilskudd til Røros IL Kommunestyret vedtok i sak 38/14 å bevilge et beløp på kr til Røros IL i forbindelse med gjennomføringen av NM på ski Tilskuddet ble vedtatt finansiert gjennom bruk av inntekter fra salg av aksjer i Gauldal Østerdal Buss AS. Tilskuddet er utgiftsført i investeringsregnskapet og finansiert med bruk av investeringsfond. I henhold til kommunal regnskapsstandard nr. 4 er tilskudd til andres investeringsutgifter en driftsutgift som skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Vi mener derfor at tilskuddet må regnskapsføres som driftsutgift og at det ikke kan finansieres med bruk av investeringsfond. Bruk og avsetning til bundne driftsfond Avstemming mellom bruk og avsetning til bundne driftsfond viser en differanse på kr Det skyldes: - Bilag 20334, utbetaling av tilskudd fra næringsfondet på kr er ikke utgiftsført i driftsregnskapet. - Bilag 23015, mottatt tilskudd på kr er ikke inntektsført i driftsregnskapet. Integreringstilskudd for 2014 Integreringstilskudd for 2014 er avsatt til bundet driftsfond med kr Integreringstilskudd er ikke øremerkede midler som kan avsettes til bundet driftsfond. Eventuell avsetning må gjøres til disposisjonsfond, men denne må strykes i en situasjon med underskudd. Øremerkede midler til stillinger i barnevern I regnskaper et det foretatt en avsetning av ubrukte midler på kr I følge beregning fra barneverntjenesten skal det riktige beløpet være kr Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

16 5 Avsetning av renter til bundne fond Vi kan ikke se at årets renteinntekter er avsatt til fond hvor dette er pålagt. Det gjelder: - Kraftfondet, hvor inntektsførte renter er kr Fond tilfluktsrom, hvor inntektsførte renter er kr Selvkostfond: På avsatte midler til selvkostfond skal det legges til kalkulatoriske renter som skal reflektere alternativavkastningen brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Det skal brukes samme kalkylerente som ved beregning av kalkulatoriske finanskostnader. Beregningsgrunnlaget er gjennomsnittlig beholdning det enkelte år. Fond Fond Beregnet rente Vann Avløp Renovasjon Feiing Vi kan ikke se at det er foretatt renteberegning og gjennomført posteringer for Anleggsmidler Årets investeringer i anleggsmidler er ikke aktivert i balansen. Investeringer i anleggsmidler er i følge regnskapsskjema 2A kr Salg av renovasjonsbil På bilag er det inntektsført kr for salg av renovasjonsbil. Salget er inntektsført i driftsregnskapet på konto ansvar Salg av anleggsmidler skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Leverandørgjeld ERV Balansekonto viser en debetsaldo på kr I dette ligger det en fordring på Verket Røros AS på kr Det ser ut til å skyldes at faktura av er betalt dobbelt, henholdsvis og Øvrige uoppgjorte poster bør også følges opp. Kompensasjon for merverdiavgift Avstemming av kompensasjon for merverdiavgift viser følgende: Oppgjørskonto merverdiavgift Krav for 6. termin Differanse: Korreksjon mot , oppgjørskonto ERV Korrigert saldo Krav for 6. termin Differanse: Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

17 Kompensasjon i driftsregnskapet Kompensasjon i investeringsregnskapet Krav i følge terminoppgavene Differanse: Differansene avklares og korrigeres i bevilgningsregnskapet og balansen. 6 Merverdiavgift Vi finner følgende saldi i balansen vedr. merverdiavgift: utgående merverdiavgift høy utgående merverdiavgift middels utgående merverdiavgift lav Sum utgående inngående merverdiavgift høy inngående merverdiavgift middels inngående merverdiavgift lav 900 Sum inngående merverdiavgift oppgjørskonto ERV merverdiavgift oppgjørskonto Visma Sum utgående merverdiavgift Sum inngående merverdiavgift Merverdiavgift oppgjørskonto Visma Postert på oppgjørskonto ERV Merverdiavgiftsoppgave for 6. termin Differanse Differansen avklares og korrigeres i bevilgningsregnskapet og balansen. Fradrag for inngående merverdiavgift Vi viser til nummerert brev nr. 17 av angående urettmessig krevd fradrag for inngående merverdiavgift og rådmannens svar av Vi har gjennomgått dette på nytt og ser at det ikke er gjennomført fullstendige korreksjoner av de påpekte feilene. Internoverføringer til 6160 maskindrift Det er foretatt internoverføringer til 6160-maskindrift med kr uten behandling av merverdiavgift. Overføringene skulle gitt følgende transaksjoner for merverdiavgift: vann, inngående merverdiavgift avløp, inngående merverdiavgift renovasjon, inngående merverdiavgift Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

18 renseanlegg, inngående merverdiavgift veier, kompensasjon for merverdiavgift maskindrift, utgående merverdiavgift Det er ikke dokumentert hvordan overføringene er beregnet. 7 Uthusprosjektet I kommunens driftsregnskap inntektsføres kompensasjon for merverdiavgift på prosjekter samt at kommunens tilskudd på kr utgiftsføres. Kompensasjon for merverdiavgift for 2014 utgjør kr Årets kompensasjon er ført som kortsiktig gjeld på balansekonto og vi kan ikke se at kommunens tilskudd på kr er ført i regnskapet. Det mangler da inntektsføring av kr og utgiftsføring av kr i driftsregnskapet. Pensjoner Vi mener at regnskapet viser feil saldo på en del konti som vedrører pensjoner. Regnskapet Korrekt viser saldo pensjonsforpliktelse KLP pensjonsforpliktelse STP avgift forpliktelse STP premieavvik STP amortisering STP arbeidsgiveravgift Bruk av skattetrekkskonto Saldo på bankkonto for skattetrekk, var kr pr Skyldig skattetrekk for 6. termin var kr Skattetrekk for august har ikke vært satt inn på skattetrekkskontoen før I skattebetalingsloven 5-12 framgår det at skattetrekk tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Den som fortar trekket skal sette beløpet inn på særskilt bankkonto. Betaling til skattetrekkskonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Refusjon feriepenger av sykepenger Balansekonto viser en kreditsaldo på kr Det skyldes avvik mellom beregnet refusjon i 2013 og mottatt refusjon i Refusjon for 2014 er beregnet gjennom lønnssystemet og gjenstående kreditsaldo i balansen inntektsføres. Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

19 Prosjektregnskap for næringsprosjekt I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2013 ble det inntektsført et tilskudd på kr til næringsprosjekt på ansvar Beløpet står fortsatt som en fordring på balansekonto Det bør avklares om prosjektregnskap er utarbeidet og innsendt til tilskuddsgiver. 8 Periodiseringer 2013 ikke tilbakeført Følgende utgifter ble periodisert til regnskapet for 2013 og ført som kortsiktig gjeld på balansekonto : - Ansvar 0107, refusjon til Os kommune vedr. lønnssystem kr Ansvar 0116, refusjon til Os kommune vedr. økonomisystem kr Ansvar 1108, refusjon til Os kommune vedr. lønnsavdeling kr Ansvar 5003, tilskudd til Røros idrettsråd kr Avsetningen fra 2013 er tilbakeført 2 ganger i Ansvar 1107, korreksjon av inntekter skatteavdelingen kr Avsetningene tilbakeføres i regnskapet for Tilskudd til private barnehager Estimert sluttoppgjør til de private barnehagene for 2013 ble utgiftsført i regnskapet for 2013 med kr Endelig beregning viste et samlet sluttoppgjør på kr som er utgiftsført i regnskapet for Regnskapet for 2014 er dermed belastet med kr for mye i overføringer til de private barnehagene. Det foreligger ikke estimat for resultatet av endelig beregning for Refusjon for ressurskrevende tjenester Det har i mars 2015 blitt avdekt at kommunen i 2013 og 2014 har ytt tjenester til en bruker med et slikt omfang at det gir grunnlag for å kunne søke om refusjon fra staten. Denne brukeren har tidligere ikke vært tatt med i beregningen av kommunens ressursinnsats. Dette gir grunnlag for at inntektsført refusjon for ressurskrevende tjenester kan økes fra kr til kr Regionalt næringsfond Fylkeskommunens tilskudd til det regionale næringsfondet for 2014 på kr er ikke inntektsført. Det må avklares om tilskuddet er utbetalt eller holdt tilbake på grunn av manglende dokumentasjon. Røros kommunes andel til det regionale næringsfondet på kr er ikke overført fra kommunens egen næringsfond. Hovedkontor: Kommunehuset Avd.ktr. Bergmannsgata 19 Org.nr Os i Østerdalen 7374 Røros Telefon: E-post Mobil:

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4

1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4 2.2. Årsbudsjett og økonomiplan 5 2.3 Utarbeidelse av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 18.januar 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: 25.01.2012 kl. 12:00 STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Økonomireglement for Herøy kommune

Økonomireglement for Herøy kommune Økonomireglement for Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10. mars 2009. Sak nr: 4/09 Revidert 03.02.09 Side 2 av 38 Revidert 03.02.09 Side 3 av 38 INNHOLD 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET...5 1.1 BAKGRUNN...5

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66.

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. årgang Les mer om: Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N På offensiven

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31.

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Mandag 8. desember 2014 KL.: 13:00 STED: Kullsjøen i Oppdal Rådhus Saksliste

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 4 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 5

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 4 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 5 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 4 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 4 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 5 2.1 INNLEDNING 5 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 7 2.2.1 UTARBEIDELSE 7 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer