MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu kommunehus 1. vara får tilsendt saksdokumenter, men møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE SAK NR.: INNHOLD: 10/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling 11/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra /2015 Nummerert brev nr. 8 13/2015 Årsregnskap Rennebu kommune for /2015 Fylkesmannens tilsyn oppfølging 15/2015 Kontrollrapport skatt /2015 Orienteringssaker 17/2015 Eventuelt Det vil bli servering under møtet. Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Tirsdag, 5. mai 2015 For Oddmund Haugen, leder i kontrollutvalget Torill Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS Kopi sendt: Ordfører i Rennebu kommune Revisjon Fjell IKS Ekspedisjonen for off. gjennomsyn Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS, Torill Bakken tlf.: , e-post:

2 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2015 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/15 Kontrollutvalget Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokumenter: - Saksliste til møte Saksframlegg: Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. Sakslisten er godkjent av utvalgsleder. Sekretariatets forslag til vedtak: Saksliste og innkalling til møte godkjennes. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 10/2015

3 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2015 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/15 Kontrollutvalget Møteprotokoll fra møte Saksdokumenter: - Møteprotokoll fra møte (vedlagt) Saksframlegg: Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. Protokollen ble utsendt pr. e-post Det er ikke innkommet forslag om endringer/korrigeringer. Sekretariatets forslag til vedtak: Den vedlagte møteprotokoll fra møte godkjennes. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 11/2015

4 vedlegg Rennebu kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Møterom 1, 2. etg., Rennebu kommunehus Møtedato: Onsdag 11. februar 2015 Tid: Kl. 11:00 Saknr Til stede på møtet: Medlemmer: Oddmund Haugen Arve Withbro Siri Sørvoll Olsen Andre: Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken Fra Revisjon Fjell IKS: Merete Lykken Merknad: Møtet ble avsluttet kl. 13:30 Onsdag 11. februar 2015 Torill Bakken T. Bakken møtesekretær Neste ordinære møte: onsdag 29. april 2015 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus Kontrollutvalget i Rennebu kommune Møteprotokoll, møte Side 1 av 5

5 vedlegg Sak nr. 01/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling Sekretariatets forslag til vedtak: Saksliste og innkalling til møte godkjennes. Sekretariatets forslag vedtas. Kontrollutvalgets vedtak: Saksliste og innkalling til møte godkjennes. Sak nr. 02/2015 Møteprotokoll fra møte Sekretariatets forslag til vedtak: Den vedlagte møteprotokoll fra møte godkjennes. Sekretariatets forslag vedtas. Kontrollutvalgets vedtak: Den vedlagte møteprotokoll fra møte godkjennes. 03/2015 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2014 Sekretariatets forslag til vedtak: Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. Utvalget gikk igjennom årsmeldingen. Det ble foretatt noen redaksjonelle endringer. Årsmeldingen vedtas med utførte endringer foretatt i møtet. Kontrollutvalgets vedtak: Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. Kontrollutvalget i Rennebu kommune Møteprotokoll, møte Side 2 av 5

6 vedlegg 04/2015 Vurdering av selskapskontroll i 2015 Sekretariatets forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Det ble i 2014 vurdert en selskapskontroll i Hamos i en av eierkommunene. Rennebu fikk forespørsel om å delta. Utvalget fattet vedtak om å delta dersom de økonomiske rammene var akseptable. Selskapskontrollen er ikke påbegynt. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget ønsker ikke å prioritere selskapskontroll i /2015 Forvaltningsrevisjonsrapport; Internkontroll for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte oppgaver Sekretariatets forslag til innstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte oppgaver av tas til etterretning. Rådmannen bes om å vurdere å gjennomføre risikovurderinger i forkant av utarbeidelse av interne kontrolltiltak. etablere et system som bidrar til å sikre at prosedyren for bruk av kvitteringsliste for kontrollert politiattest fungerer som forutsatt. utnytte internkontrollsystemet QM+ i større grad. Rådmann bes om å rapportere iverksettelse av tiltak til kontrollutvalget innen 1. juni Arve Withbro ba utvalget om å vurdere hans habilitet med utgangspunkt i forvaltningsloven 6. Utvalget fant Withbro habil i saken. Utvalget diskuterte rapporten, og revisor svarte på spørsmål i fra utvalget. Sekretariatets forslag vedtas. Kontrollutvalgets innstilling: Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte oppgaver av tas til etterretning. Rådmannen bes om å vurdere å gjennomføre risikovurderinger i forkant av utarbeidelse av interne kontrolltiltak. etablere et system som bidrar til å sikre at prosedyren for bruk av kvitteringsliste for kontrollert politiattest fungerer som forutsatt. utnytte internkontrollsystemet QM+ i større grad. Rådmann bes om å rapportere iverksettelse av tiltak til kontrollutvalget innen 1. juni Kontrollutvalget i Rennebu kommune Møteprotokoll, møte Side 3 av 5

7 vedlegg 06/2015 Orienteringssaker Sekretariatets forslag til behandling: Sakene tas til orientering. Sekretariatets forslag vedtas. Kontrollutvalgets vedtak: Sakene tas til orientering. 07/2015 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll og oppbevaring av midler Sekretariatets forslag til vedtak: Rådmannens skriftlige redegjørelse om gjennomføring av tiltak i forbindelse med rapport om internkontroll tas til orientering. Utvalget gikk igjennom rådmannens redegjørelse. Kontrollutvalgets vedtak: Rådmannens skriftlige redegjørelse om gjennomføring av tiltak i forbindelse med rapport om internkontroll tas til orientering. 08/2015 Innkommet sak Sekretariatets forslag til behandling: Saken legges fram for utvalget til vurdering, uten forslag til vedtak. Utvalget diskuterte henvendelsen, og ønsker å se nærmere på saken. Kontrollutvalgets vedtak: Utvalget ønsker å ønsker å se nærmere på saksgang i forbindelse med kommunens behandling av budsjett Sekretariatet bes om å utrede saken i henhold til henvendelsen i fra Hovedutvalgsleder Helse, omsorg og oppvekst i Rennebu kommune. Den settes på sakskartet neste møte. Kontrollutvalget i Rennebu kommune Møteprotokoll, møte Side 4 av 5

8 vedlegg 09/2015 Eventuelt Utvalget ønsker en oversikt over tilsyn i Rennebu kommune utført av Fylkesmannen. Utvalget ønsker en redegjørelse om status i selskapet Hofset Biocares økonomiske forpliktelser/forhold til Rennebu kommune. Kontrollutvalget i Rennebu kommune Møteprotokoll, møte Side 5 av 5

9 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2015 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/15 Kontrollutvalget Nummerert brev nr. 8 avstemming av lønnssystem mot regnskap Saksdokumenter: - Nummerert brev nr. 8 av 29. april 2015 Saksframlegg: Kontrollutvalget skal etter Kontrollutvalgsforskriften 8 påse at revisjonens merknader blir fulgt opp. Dette er spesielt merknader som er gitt i nummererte brev, jf forskrift om revisjon 4, 2.ledd. Revisjonen har oversendt nummererte brev nr. 8 til kontrollutvalget. Det nummererte brevet gjelder avstemming av lønnssystemet. Saksvurdering: Gjeldende regelverk sier at innberettede og registrerte utbetalinger skal avstemmes mot regnskap. Revisor har ikke mottatt avstemming av innberettede og registrerte utbetalinger mot regnskap for Det er i nummerert brev nr. 8 bedt om tilbakemelding i fra rådmannen innen 7. mai Dette forholdet er spesielt omtalt i revisjonsberetningen om årsregnskapet for Rennebu kommune og gir grunnlag for konklusjon om forbehold. Revisor og administrasjonen er tilstede under behandlingen og kan svare på spørsmål i fra utvalget, eventuelt gi en muntlig orientering. Sekretariatets forslag til vedtak: Nummerert brev nr. 8 av 29. april 2015 om avstemming av lønnssystem mot regnskap, tas til orientering. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 12/2015

10 e dl ve gg

11 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2015 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 13/15 Kontrollutvalget Formannskapet Kommunestyret Årsregnskapet 2014 Rennebu kommune Administrasjonen er innkalt for å gi utvalget en orientering om årsregnskapet. Saksdokumenter: - Årsregnskapet 2014 for Rennebu kommune (utsendt direkte fra kommunen) - Administrasjonssjefens årsberetning for 2014 (utsendt direkte fra kommunen) - Revisjonsberetning datert 15. april 2015 (vedlagt) - Revisjonsberetning datert 28. april 2015 (vedlagt) - Forslag til kontrollutvalgets uttalelse (vedlagt) Saksopplysninger: I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning 10 samt forskrift om revisjon 5 skal: årsregnskapet være avlagt innen 15. februar. årsberetning være avgitt innen 31. mars. revisjonsberetning avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke foreligger. årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret/fylkestinget senest 30. juni, seks måneder etter regnskapsårets slutt. Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i tråd med god revisjonsskikk. Videre skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet som beskrevet i avsnittet ovenfor. Normalberetning avgis når revisor har utført revisjonen i henhold til god kommunal revisjonsskikk uten å ha avdekket vesentlige feil eller mangler i det fremlagte årsregnskapet og revisor ikke finner grunn til å presisere spesielle forhold. Det vil være følgende 4 avvik fra normalberetning (med stigende alvorlighetsgrad ): - Beretning med presisering - Beretning med forbehold - Beretning med negativ uttalelse om årsoppgjøret - Beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 13/2015

12 MØTEBOK Årsregnskapet for 2014: I forskrift om revisjon framgår det at revisor skal avgi revisjonsberetning senest 15. april. Revisjonsberetning skal også avgis der årsregnskapet ikke foreligger eller er ufullstendig. Revisor mottok Rennebu kommunes årsregnskap for 2014 til revisjon 23. mars Med bakgrunn i vesentlig feil og mangler ble regnskapet returnert til administrasjonen for korreksjoner. Endelig regnskap forelå ikke den 15. april, og revisor kunne ikke uttale seg om regnskapet. Endelig regnskap ble avgitt den Endelig årsberetning ble avgitt den Revisjonsberetningen for 2014: Det ble avgitt revisjonsberetning den i henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner, 5. Det forelå ikke korrigert regnskap enda, og beretningen konkluderte med at revisor ikke kunne uttale seg om regnskapet. Endelig revisjonsberetning er avgitt den Denne beretningen erstatter tidligere avgitt revisjonsberetning av Revisjon Fjell IKS har gjennomført årsrevisjon for Rennebu kommune i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetningen er avgitt med et forbehold: Kommunen har ikke hatt tilfredsstillende rutiner for avstemming av lønnssystem mot regnskap, og kontrolloppstilling over innberettede beløp er ikke utarbeidet. Rennebu kommunes årsregnskap for 2014 viser kr til fordeling drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Sekretariatet mener at forbeholdet i beretningen bør omtales uttalelsen fra kontrollutvalget. Sekretariatet mener utvalget kan tilrå at regnskapet godkjennes. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger kan det gis uttalelse på bakgrunn av utkastet, med eventuelle endringer foretatt i møtet. Sekretariatet har følgende forslag til uttalelse: Kontrollutvalget har i møte 13. mai 2015 behandlet Rennebu kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 28.april I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. Rennebu kommunes regnskap for 2014 viser kr til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 13/2015

13 MØTEBOK Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen er avgitt med et forbehold: - Kommunen har ikke hatt tilfredsstillende rutiner for avstemming av lønnssystem mot regnskap, og kontrolloppstilling over innberettede beløp er ikke utarbeidet. Regnskap og årsberetning for 2014 er ikke avgitt i henhold til gjeldende tidsfrister. Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler. Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Rennebu kommunens årsregnskap for Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Rennebu kommunes årsregnskap for 2014 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 13/2015

14 e dl ve gg Til K oni m uncsty ret i Rennebu kommune REVISORS BERETNING Av forskrift om revisjon 5 - Revisjonsberetningen, framgar det at revisor skal avgi revisjonsberetning uten un0dig opphold etter at arsregnskapet er avgitt og senest 15. april. Revisjonsberetning skal avgis ogsa der arsregnskapet ikke foreligger eller er ufullstendig. Av forskrift om arsregnskap og arsberetning 3 - Arsregnskapet, framgar det at arsregnskapet skal besta av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 0konomiske oversikter og noteopplysninger. Arsregnskapet og arsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest 6 maneder etter regnskapsarets slutt. Dette f01ger av den samme forskrifts 10 Regnskapsfrister og behandling av arsregnskap og arsberetning. Vi bar mottatt Rennebu kommunes arsregnskap for 2014 til revisjon 23. mars. Med bakgrunn i vesentlige feil i arsregnskapet er det returnert til administrasjonen for korreksjoner. Endelig arsregnskap foreligger ikke pr 15. april. Siden arsregnskapet og arsberetningen ikke foreligger pr 15. april, kan vi ikke uttale oss om arsregnskap, budsjett og arsberetning. Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake nar arsregnskap og arsberetning er avgitt og vi bar fatt tid til a gjennomf0re de revisjonshandlinger vi tinner nodvendige for a bekrefte arsregnskapet. Rennebu den 15. april 201 Svein Magne Evavold revisjonssjef Hovedkontor: E-post Kommunehuset 2550 Os i Osterdalen post(g),revisjon fjell.no Avd.ktr. Myrveien Rennebu Orgnr mva Telefon: Mobil:

15 vedlegg

16 vedlegg

17 vedlegg Til Kommunestyret i Rennebu kommune Kontrollutvalgets uttalelse om Rennebu kommunes årsregnskap for 2014 Kontrollutvalget har i møte 13. mai 2015 behandlet Rennebu kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 28.april I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. Rennebu kommunes regnskap for 2014 viser kr til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen er avgitt med et forbehold: - Kommunen har ikke hatt tilfredsstillende rutiner for avstemming av lønnssystem mot regnskap, og kontrolloppstilling over innberettede beløp er ikke utarbeidet. Regnskap og årsberetning for 2014 er ikke avgitt i henhold til gjeldende tidsfrister. Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler. Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Rennebu kommunens årsregnskap for Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for Rennebu 13. mai 2015 Oddmund Haugen Siri Sørvoll Olsen Arve Withbro leder nestleder medlem Kopi: Formannskapet

18 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2015 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 14/15 Kontrollutvalget Oppfølgingssak gjennomførte tilsyn i Rennebu kommune Saksdokumenter: - Rapportene er innhentet og sendes kun ut elektronisk. Saksframlegg: Kontrollutvalget signaliserte i forrige møte at de ønsket en oversikt over tilsyn i Rennebu kommune utført av Fylkesmannen. I er det gjennomført tre tilsyn i Rennebu: I 2013 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap. I 2014 tilsyn etter barnehageloven om Kommunens tilsyn med barnehagene og kommunen som godkjenningsmyndighet og tilsyn etter opplæringslova om Elevenes utbytte av opplæringa. Sekretariatet har fått tilsendt rapportene, og fylkesmannens konklusjon følger nedenfor: Rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhets og beredskapsarbeidet i Rennebu kommune av 2013 har følgende kommentar: Kommunen har i flere planer/dokumenter kartlagt uønskede hendelser. Disse gir i liten grad et samlet risikobilde for kommunen. For en del av den kartlagte risiko er forslagene til tiltak mangelfulle eller fraværende. ROS analysen mangler forankring i kommunestyret. Konklusjon: Kommunen har ikke en ROS analyse som fullt ut dekker lovens krav ref. forskriftens 2. Avvik: Kommunen har ikke utarbeidet en helhetlig ROS-analyse i samsvar med Sivilbeskyttelseslovens 14. Endelige rapport av 2014 om tilsyn i Rennebu kommune, Berkåk skole viser at fylkesmannen ikke har avdekket lovbrudd. Fylkesmannens konklusjon er: Fylkesmannen finner at Berkåk skole har en noe mangelfull skriftlig rutine for arbeidet med minoritetsspråklige elever. Imidlertid stadfester informasjon gitt i intervjuer at praksis er i samsvar med gjeldende rettskrav. Skolen /kommunen bes derfor om å oppdatere den skriftlige rutinen «Prosedyre ved mottak av fremmedspråklige elever i Rennebuskolen» slik at den framstår og er i samsvar med gjeldende rettskrav på området. Rapporten inneholder ingen pålegg om retting, men noen anbefalinger. Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 14/2015

19 MØTEBOK Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte i 2014 tilsyn med Rennebu kommune som barnehagemyndighet. Fylkesmannens konklusjon er: Det er under tilsynet ikke avdekket lovbrudd ved Rennebu kommunes tilsynspraksis i henhold til barnehageloven 16 jf. 8. Saksvurdering: Av de innhentede tilsynene er det kun rapporten om samfunnssikkerhet og beredskap som viser avvik. I endelig rapport om tilsyn i Berkåk skole er det gitt noen anbefalinger. Fylkesmannen har selv et oppfølgingsansvar, men det anbefales at kontrollutvalget følger opp om avvikene som avdekkes i rapporten er lukket. Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget ønsker en orientering om anbefalingene i rapport av 2014 om tilsyn i Berkåk skole er fulgt og om avvikene i rapporten etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap er lukket. Rådmannen inviteres til neste møte. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 14/2015

20 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2015 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 15/15 Kontrollutvalget Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rennebu kommune Saksdokumenter: - Rapport fra skatteetaten av Saksframlegg: I medhold av endringer i lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. overtok Skatteetaten i sin helhet oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen fra 1.juli Riksrevisjonen er tildelt ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Frem til 1. juli 2004 ble denne oppgaven utført av kommunerevisjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er egen instruks av Kommunestyret og kontrollutvalget skal ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, men får via kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en tilfredsstillende måte. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av kontrollrapporten i kommunestyre/kontrollutvalget, men forutsetter at kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. Det kan være ekstra viktig at kommunen og kontrollutvalget behandler denne rapporten nå, etter som det foreligger forslag om omorganisering av skatteetaten. Kontrollutvalget bør vurdere å ha ekstra fokus på skatt, f.eks. gjennom egen sak på neste møte der skatteoppkrever innkalles. Resultat av utført kontroll: Skattetaten har kontrollert at Skatteoppkreverfunksjonen i Alvdal utføres tilfredsstillende i henhold til gjeldene regelverk Følgende områder er kontrollert: Intern kontroll Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet Skatte- og avgiftsinnkreving Arbeidsgiverkontroll Skatteetaten har avdekket følgende svakheter i skatteoppkreverens overordnede interne kontroll, hvor gjeldende regelverk ikke er overholdt: Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 15/2015

21 MØTEBOK Skattekontoret har over flere år påpekt mangelfulle skriftlige rutinebeskrivelser ved skatteoppkreverkontoret. Det er ikke avdekket avvik innenfor de andre kontrollerte områdene. Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget anbefaler Skatteoppkreveren i Rennebu å overholde gjeldende regelverk og utarbeide tilfredsstillende skriftlige rutinebeskrivelser ved skatteoppkreverkontoret. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 15/2015

22 vedlegg

23 vedlegg

24 vedlegg

25 vedlegg

26 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2015 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 16/15 Kontrollutvalget Orienteringssaker Sekretariatet orienterer om følgende:! Orienteringssak 1 Melding om vedtak i kommunestyret : Kommunestyret behandlet den 12. mars 2015, sak 9/15 årsmelding fra kontrollutvalget for Kommunestyret tok saken til orientering.! Orienteringssak 2 Melding om vedtak i kommunestyret : Kommunestyret behandlet den 12. mars 2015, sak 10/15 forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll. Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt.! Sekretariatet har to saker under utrbeidelse som forhåpentligvis settes på sakskartet neste møte. Orientering vil bli gitt under møtet. Sekretariatets forslag til behandling: Sakene tas til orientering. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 16/2015

27 vedlegg

28 vedlegg

29 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2015 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 17/15 Kontrollutvalget Eventuelt Saksutredning: Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens 13. Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget i Rennebu kommune Sak nr. 17/2015

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer