HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb"

Transkript

1 HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar

2 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet... 5 Systematisk gjennomgang... 6 Virksomhetens organisasjon... 7 Risikoanalyse for elvepadling... 8 Sikkerhetsrisiko... 8 Padling i klubbregi Utstyr og kajakk Rapportering av uønskede hendelser Vedlegg 1: Skjema for uønskede hendelser

3 Innledning Elvepadling er en spennende, morsom og allsidig aktivitet. Antallet aktive elvepadlere i NPK øker og klubben har derfor et ansvar når det gjelder å vise gode holdninger og påse at all aktivitet i klubbregi skjer på en sikker og forsvarlig måte. Som et resultat av HMS arbeid laget padlegruppa i NTNUI i 2005 et sikkerhetsdokument. OSI elvepadling har oppdatert dette for sin bruk og Notodden Padleklubb har brukt denne som utgangspunkt for egen HMS plan da størsteparten av dokumentet har en direkte sammenheng med den aktiviteten NPK bedriver innenfor feltet elvepadling. NPK har liten erfaring med elvepadling, men vi har opprettet et samlende dokument som beskriver klubbens retningslinjer og rutiner rundt elvepadling. Dette dokumentet skal være tilgjengelig for alle klubbens medlemmer, og det skal være lest av alle som har styreverv eller andre ansvarsroller i klubben (hovedsakelig veiledere, instruktører og aktivitetsledere) og alle medlemmer. Dokumentet skal gjennomgås en gang i året, samt vurderes og oppdateres ved behov. Alle kommentarer eller forslag til endringer kan rettes til leder elv eller klubbens styre, og vil bli mottatt med takk. OSI elvepadling har åpnet for fri bruk av dokumentet noe NPK er svært taknemlig for. Dokumentet er utarbeidet av styret i NPK 2009 med innspill fra elvepadlere i klubben og miljøet rundt. Dokumentet blevgodkjent første gang på generalforsamlingen for Notodden Padleklubb i 2010 og gjøres gjeldende fra da. 3

4 Relevante lover og regler FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) FOR Forskrift om sikkerheten ved rafting LOV nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 4

5 Mål for helse, miljø og sikkerhet Padleklubbens mål for helse, miljø og sikkerhet er null skade. Dette gjelder både på miljø og padlernes fysiske og mentale helse. Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørg for at padling i elv foregår med så høy grad av sikkerhet som mulig. Padling, og spesielt elvepadling, er en risikosport og faren for at noe kan skje er alltid til stede. Høy risiko krever høye sikkerhetstiltak. Sikker elvepadling handler om erfaring, ferdigheter, kjennskap til utstyr og elv, og gjennomføring av forebyggende tiltak. Ved systematisk opplæring av våre medlemmer vil vi arbeide for å skape høy grad av bevissthet vedrørende helse, miljø og sikkerhet i elvepadling. Sikkerhet skal alltid være første prioritet. Vi forplikter oss til å ikke skape negative virkninger og forstyrrelser på miljø som følge av vår aktivitet. Vi skal føye oss etter lokale normer og regler for vår ferdsel i naturen. Vi skal ikke forsøple naturen i forbindelse med våre aktiviteter. Vi skal aktivt søke informasjon om hendelser og lærdom fra andre padlemiljøer for å lære av disse. For å gjennomføre nevnte punkter tar vi også utgangspunkt i NPF (Norges Padleforbund) sin kursstige og våttkort. Alle har vi ansvar for å sikre at våre medlemmer ivaretar sikkerheten, tar vare på hverandre og på miljøet. 5

6 Systematisk gjennomgang HMS-dokumentet må gjennomgås systematisk for at den skal fungere som forutsatt. Hvis dette dokumentet skal ha noe hensikt er det essensielt at det brukes aktivt. Det må derfor leses kritisk av alle med verv og ansvarsroller i klubben, og det må oppdateres jevnlig slik at informasjonen er korrekt. Kontaktperson elv og aktive elvepadlere skal årlig gjennomgå rapporten systematisk og eventuelle tillegg gjøres fortløpende. Endringer tas til styret i NPK og godkjennes der for bruk ut året. Klubbens styre har mandat til å endre på dokumentet. Ved større endringer i dokumentet skal dette være egen informasjonssak på neste generalforsamling. Alle medlemmer oppfordres også til å lese dokumentet nøye og komme med innspill fortløpende hvis noe av interesse skulle komme opp. Hele eller aktuelle deler av HMS-dokumentet bør også gjennomgås på Sikkerhetskurset for å gjøre deltagerne kjent med viktige sikkerhetsrutiner i klubben. 6

7 Virksomhetens organisasjon Ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt på denne måten: Leder NPK + styret Valgt av klubbens generalforsamling. Leder med styret er øverste ansvarlig for ALL aktivitet i klubbens regi. Kontaktperson Elv Valgt av klubbens generalforsamling som leder for klubbens elve aktivitet og er styremedlem. Aktivitetsledere / Veiledere Godkjente instruktører ihht NPF s våttkortstige og er som oftest utnevnt som ledere for et spesifikt arrangement. Aktivitetens leder er eneveldende og har sin rett til å avlyse, endre eller bortvise deltakere om klubbens regler eller sikkerhetshensyn tilsier dette. 7

8 Risikoanalyse for elvepadling Nedenfor presenteres noen grunnregler for padling i elv. Grunnreglene er knyttet til sikker padling i elv og må ikke oppfattes som absolutte regler. For å ivareta sikkerheten under padling er ferdigheter og vurderingsevne viktigere enn å følge absolutte regler. Klubbens kurs og treninger tar sikte på å trene medlemmenes ferdigheter og vurderingsevner på elv. Padling i elv forutsetter at padleren kan svømme, og er komfortabel med å være i vannet. Padling i stryk forutsetter at nødvendig opplæring er gjennomgått (Nybegynnerkurs eller tilsvarende). Padlere på begynnernivå må alltid være sammen med erfarne padlere på elva. Ha alltid med nødvendig sikkerhetsutstyr; kasteline, førstehjelpsutstyr, slynger, karabiner, splittåre, etc. Organiser gruppa på en måte som ivaretar sikkerheten til hvert enkelt medlem i gruppa og gruppa som helhet. Synfar uoversiktlige stryk. Padle ikke over evne. Sikkerhetsrisiko Elva og dens karatkerer Moment Risiko Tiltak Nedkjøling Nedkjøling (hypotermi) er et Bekledning tilpasset (hypotermi) vesentlig risikomoment ved padling i Norge, grunnet kaldt vær og vann, temperaturen i vannet er essensielt for å forebygge selv om sommeren Kulde svekker hypotermi. Våtdrakt, padlerens styrke og evne til å ullundertøy, tørrtopp, bedømme situasjoner fornuftig. våtsko, neoprenhansker og Dersom en person eksponeres for neoprenhette er ofte kulde over et lengre tidsrom; nødvendig. I tillegg kan det indikerer ukontrollert skjelving, være lurt å ha med litt redusert styrke, problemer med ekstra tøy i en tørrpose. koordinasjon, problemer med å Dersom en padler er snakke eller apati, at personen er nedkjølt bør vedkommende nedkjølt. få på seg mer klær, aktiviseres eller tilføres varme fra bål, kroppskontakt eller andre varmekilder. Vannføring Vannføring (vannpress) bør vurderes før hver padletur. Høy vannføring og vannpress er ikke nødvendigvis et faremoment. Flere Det er viktig å innhente informasjon om vannstand fra vannmåler før padleturen og vurdere dette 8

9 Underspylinger Blokkeringer av elvene i Norge er avhengig av flom for å kunne padles. Imidlertid kan for høy vannføring skape formasjoner som kan utgjøre en risiko, samtidig som det stiller høyere krav til padlerens vurderingsevne på elva. Underspylinger skapes når vannet i elva strømmer inn under stein eller fjell med overheng. I de tilfellene der svømmere kan bli sittende fast under vann, utgjør underspylte steiner og fjell et risikomoment. Blokkeringer er en fellesbetegnelse for hindringer i elva. Den mest vanlige formen for blokkeringer er steinblokker. Blokkeringer utgjør nødvendigvis ikke en sikkerhetsrisiko. I tillegg til steinblokker kan blokkeringer være trær, wire, stolper/ pæler og brukar. Momentene utgjør en risiko i de tilfellene det er fare for at båten eller svømmer kan kile seg fast, at blokkeringen er underspylt, eller at enten svømmer eller båten kan bli presset mot blokkeringen. opp mot tidligere erfaringer til gjeldende elv. Ved økt risiko knyttet til vannføring bør det foretaes en vurdering om turen skal gjennomføres, eventuelt om krav til deltakernes ferdighetsnivå skal høynes. Vurdere om det skal bæres rundt hvis mulig. Vurdere om det skal bæres rundt hvis mulig. Valser Valser oppstår når vann faller over en hindring og det skapes tilbakeskyll i bunnen av vannfallet. Ikke alle valser utgjør et faremoment - rodeopadling foregår ofte i valser, der utfordringen består i å ta horisontale og vertikale triks i valsa. Valser er kun farlige i de tilfellene de har nok kraft til å holde en svømmer. Farlige valser karakteriseres ofte ved at de har kraftige tilbakeskyll eller at strømmen trekker svømmeren mot midten av valsa. Fall og sklier Både valser, blokkeringer og underspylinger kan forekomme i Kraftverk demninger og tilknytning til fall og sklier. Kraftverk og demninger skaper ofte faremomenter i elva. Uavhengig av Gjennom erfaring lærer man seg å skille mellom farlige og ufarlige valser. Padlere som ikke har denne erfaringen bør styre unna kraftige valser. Vurdere om det skal bæres rundt hvis mulig. Vurdere om det skal bæres rundt hvis mulig. Man bør utvise stor forsiktighet i forhold til 9

10 Avstand assistanse/varsling høyde skaper demninger rette valser som ofte ikke har noen utgang. Inntak av vann til turbinene utgjør et annet faremoment tilknyttet kraftverk. Den eneste måten å svømme ut av slike valser, er å svømme under tilbakeskyllet. Avstand til varsling og hjelp, tilgjengelighet i tilfelle ulykker er viktige faktorer ved elvepadling. demninger og kraftverk. Vurdere om det skal bæres rundt hvis mulig, ofte bæres det rundt slike punkter. Dette er viktig å vurdere hvor risikovillige turleder/deltakere bør være. Ved vanskelig tilgjengelig område bør det vurderes nøye om turen skal gjennomføres. Risiko bæringer Svømming i elv ved Ikke komme seg ut av båten Ofte er transport av personer og utstyr langs elvebredden nødvendig, enten i sammenheng med bæringer rundt punkter eller for å starte/avslutte turen. Dette kan medføre risiko for fall og utstyrsfall. Svømming i elv er forbundet med risiko, det kan medføre nedkjøling, drukning og fysiske slagskader. Uerfarne padlere kan få problemer med å komme seg ut av kajakk. Utøvere bør sikre seg og utstyr på tilstrekkelig måte ved bæringer. Tilstrekkelig kunnskap om taubruk er viktig. Sikre at alle deltakerne på turene kan riktig svømmeteknikk for elv, og er fortrolig med vann. Bruk av vest, hjelm og våtdrakt reduserer faremomentene. Unngå å sette ned føttene på bunnen av vann i bevegelse. Instruktør/veileder/ansvarlig bør sørge for at alle vet hvordan man kommer seg ut, kontroll på at hempa på trekker er tilgjengelig. Kameratsjekk gjøres før og under padling! Miljørisiko Moment Risiko Tiltak Gyrodactilus Salaris Spredning av Gyrodactilus Informere medlemmer om faren for spredning og hvor smitten finnes, samt desinfisere utstyr etter kontakt med infisert vassdrag. Forsøpling Ta med søppel hjem. Andre Utvise forsiktighet ved 10

11 miljøskader ferdsel i naturen. Metode for risikoanalyse ved turer i klubbregi: Risikovurdering for norsk elvepadling Risikovurdering for norsk elvepadling. Momentene overfor kategoriseres i tre kategorier; grønn, gul og rød. Disse vurderes i forhold til konsekvens og sannsynlighet for at uønskede hendelser skal skje. Det er viktig å innarbeide risikoanalysemodellen i sine sikkerhetsrutiner slik at man enkelt og raskt får oversikt over risikofaktorer både før og underveis i padleturen. Risikofaktorene bør fortløpende vurderes og tiltak iverksettes om nødvendig for å senke risikoen. Vi anbefaler også å bruke risikoanalysemodellen også på turer som ikke arrangeres av Notodden Padleklubb. Sikkerhetsutstyr Utstyr er med på å bestemme hvilke sikkerhetstiltak som teknisk sett kan gjennomføres ved padling i elv. Uavhengig av vanskelighetsgrad på elva som skal padles, skal følgende sikkerhetsutstyr benyttes: Hjelm Hjelm som er laget for elvepadling. Hjelmen bør sitte godt på hodet, være godt polstret på innsiden og beskytte vitale deler av hodet. Med vitale deler av hodet menes tinning, øre-regionen, pannen og bakhodet. Kasteline Kasteline for å kunne redde svømmere fra land. Lina bør være minimum 15 meter lang, og kan med fordel være på 18 eller 20 meter. Liner på 25 meter er ofte for lang til å få til gode kast. Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr for å kunne behandle eventuelle skader under padling. Du bør ha med plaster, sportstape, saks, bandasje, enkeltmannspakke, trekanttørkle og gasbind. Må pakkes i tørrpose. Vurder redningsfolie/fjellduk e.l. Annet sikkerhetsutstyr Redningsvest I elver som har momenter med høy konsekvensfaktor er ofte mer sikkerhetsutstyr nødvendig, som for eksempel karabinkroker, slynger, trinser og årekrok. Det er essensielt at den enkelte elvepadler er kompetent til å bruke sikkerhetsutstyret, for å ivareta egen og andres sikkerhet har gått Sikkerhetskurs. Ved siden av sikkerhetsutstyr kan også følgende utstyr være nødvendig: Splittåre, ducktape / gaffa, mat / sjokolade. Redningsvest som er konstruert for elvepadling, som gjør at den har nødvendig oppdrift for å svømme i stryk. Vesten beskytter også kroppen mot slag og støt i elva. 11

12 Redning og Sikkerhetskurs Notodden Padleklubb arrangerer Sikkerhetskurs jevnlig, som alle medlemmer oppfordres på det sterkeste til å delta på. Det bør tilstrebes at kurset gjøres gratis for medlemmer på sikt.. Personer som skal fungere som instruktører, aktivitetsledere eller tauere på nybegynnerkurs eller andre arrangementer skal ha gjennomført sikkerhetskurs minst en gang, og helst senest inneværende sesong. Sikkerhetskurs skal gi deltageren kunnskap og ferdigheter om hvordan man padler sikkert på elv og hvordan man utfører redningsopperasjoner på elv. Mer konkret vil dette si at deltagerne skal ha kunnskap om egenredning, redning fra båt, redning fra land og førstehjelp etter endt kurs. I tilknytning til sikkerhetskurset bør det også arrangeres førstehjelpskurs. Dette kan være integrert i sikkerhetskurset eller det kan være frittstående. Disse kursene bør gjøre deltakerne i stand til å yte best mulig hjelp til andre, i tillegg til egenredning. Førstehjelpskurset bør minimum være på nivå Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og ha tillegsfokus på elvepadling med de skader og sykdommer som er mest relevante. Egenredning: Padlere som er på nybegynnerstadiet, eller som padler elv opp til grad III, bør ha kunnskaper om egenredning. Padlere må være i stand til å svømme og kunne ta vare på seg selv i rennende vann. Elvepadling forutsetter at man er i stand til å svømme i elv, og at man kan forsere valser, stein og trær. Riktig svømmeteknikk i elv er på ryggen med beina nedstrøms og høyt oppe. Dette for å kunne forsere valser, stein, trær etc uten å skade vitale deler av kroppen. Så langt det er mulig er det viktig å ha kontroll over eget utstyr under svømming. Å kunne eskimorulle er også en sentral del av egenredningen, dette for å unngå lange svømminger som er en risiko. Det er en forutsetning at padlere på dette nivået padler sammen med personer som har mer erfaring. Padling i elv på grad III+/ IV- eller høyere forutsetter at man kan rulle i elv. I tillegg må man i større grad være i stand til å utøve egenredning i kajakken, det vil si ferdigheter knyttet til å redde seg ut av valser, stein og trær. Det er svært viktig å kunne beholde roen og handle fornuftig i kritiske situasjoner. Redning fra båt: Under padling i elv er det sentralt at det til enhver tid er padlere på elva som kan bistå med å redde svømmere og utstyr. Redning fra land: Elvepadlere må ha grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av kasteline. Sentralt her er redning av svømmer med kasteline. I tillegg er redningsmetoder ved fastkiling (pinning) viktig. Et eksempel her er bruk av Z-drag (å lære Z-drag bør være en sentral del av et Sikkerhetskurs). I padling i elv på grad III+/ IV- eller høyere er det også nødvendig at man er i stand til å iverksette forebyggende sikkerhetstiltak fra land. Eksempel er sikring av padler med line nedenfor risikomoment som sklie, fall eller valse. Både med redning fra båt og fra land er det viktig at man får erfaring med hvor det er fornuftig å ha sikringer i forhold til kritiske elementer på elva. Å ikke ha sikringene på riktige steder er like kritisk som å ikke ha sikringer i det hele tatt. Førstehjelp: Uavhengig av vanskelighetsgrad må padlere kunne yte førstehjelp ved drukning (HLR), nedkjøling (hypotermi) og ved vanlige skader; kutt, hjernerystelse, brudd, forstuinger og skader av ledd, etc. 12

13 Padling i klubbregi For padling i klubbregi menes turer som er planlagt gjennom klubben. Dette er turer hvor det i terminlista står at NPK er ansvarlig for og som i tillegg annonseres på mail og klubbens hjemmeside. For padling som skjer i klubbregi skal klubbens retningslinjer følges. Alle medlemmer som er med på klubbturer skal ha lest og ha kjennskap til klubbens HMS-rapport og sikkerhetsrutiner. Turer som er avtalt mellom utøvere gjennom klubbens nettverk (mail,div.foraer etc.) regnes som utenfor klubbregi. Dette vil da være en privat tur, og ansvaret ligger således på de enkelte deltakerne. Informasjon om turer Alle turer som arrangeres i regi av klubbens skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer deres erfarings- og ferdighetsnivå. Vi benytter oss av betegnelsene; Bassengnivå, Alle, Noe øvet og Øvet for å skille mellom de ulike erfaringsnivåene på klubbturene. I tillegg brukes også termen Tauer. Det er også viktig å være klar over at nivået på turer kan øke hvis vannstander o.l. stiger i løpe av turen, og at det da ikke er sikkert at alle kan padle. Turleder kan når som helst; før eller under en tur, bestemme at enkelte ikke får lov til å padle deler eller hele strekke på elva. Bassengnivå Første gang på elv, har ikke hatt Grunnkurs Har lært grunnleggende teknikk og evt rulle i bassenget / flattvann Har lært utgang av båt i basseng / flattvann Kan være med i elv på turer / arrangementer spesielt lagt opp for dette nivået (Grettefoss, Sagafossen, Heddøla etc) Bør i utgangspunktet bli instruert og fulgt opp av instruktør, men erfarne padlere med sikkerhetskurs, kan være ansvarlig, men dette må vurderes særskilt fra tur til tur og person til person. Bør få kunnskap om sikkerhetsutstyr som hjelm og vest av ansvarlig instruktør. Bør få kunnskap om enkle elementer i elva; strømskille, bølger, valser, etc. av ansvarlig instruktør Alle Gjennomført Nybegynnerkurs eller tilsvarende Grunnleggende kunnskaper om elv og sikkerhet for å kunne fungere i en gruppe på nivået Alle-tur o Grunnleggende kunnskap om gruppedynamikk o Grunnleggende kunnskap om sikkerhet o Grunnleggende kunnskap i elvelære o Grunnleggende kunnskap om egenredning, svømmeteknikker i elv 13

14 Må nødvendigvis ikke kunne rulle, men må være komfortabel med kameratredning, rulleforsøk og svømming i elv grad II og opp til grad III Etter første sesong (før andre sesong) forventes det at man tar Sikkerhetskurs også for å være med på Alle-turer slik at man i gruppen kan fungere som en mer erfaren padler Gruppene på Alle - turer kan bli veldig komplekse. Turleder bør derfor etter beste evne sette sammen grupper av erfarne og mindre erfarne som fungere godt sammen på elva slik at alle deltagere får en positiv opplevelse av turen. Noe øvet Gjennomført Sikkerhetskurs Gode kunnskaper om elv og sikkerhet o God kunnskap om gruppedynamikk o God kunnskap om sikkerhet o God kunnskap i elvelære o God kunnskap om redningsteknikk; egenredning, redning av annen person fra land eller båt, svømmeteknikker i elv Ruller i elv og er selvstendig opp til grad III Her må turleder ta hensyn til de som vil heve seg et hakk i elva og er med på Noe øvet for første gang Øvet Nivå tilsvarende Videregåendekurs eller bedre Gjennomført Sikkerhetskurs Bør ha meget gode kunnskaper om elv og sikkerhet o Meget god kunnskap om gruppedynamikk o Meget god kunnskap om sikkerhet o Meget god kunnskap i elvelære o Meget god kunnskap om redningsteknikk; egenredning, redning av annen person fra land eller båt, svømmeteknikker i elv Tauere Tauere er organiserte medhjelpere på Nybegynnerkurs. Tauere må minimum være i stand til å padle på Alle nivå Nybegynnerkurs o Må selv ha tatt Nybegynnerkurs eller tilsvarende o Må ha gjennomført Sikkerhetskurs; punktet kan i enkelttilfeller fravikes om ansvarlig instruktør vurderer det som forsvarlig at tauer ikke har sikkerhetskurs. o Bør ha en forholdsvis sikker rulle i enkel elv, men ikke nødvendig for alle. Se punkt om sammensetning av instruktører under o Sammensetning av instruktører ved kurs Klubben har pr ikke kompetanse til å gjennomføre kurs med egne instruktører. Kurs hvor klubben har leid inn instruktør er instruktøren ansvarlig for sikkerheten. Klubben skal ved innleie av instruktør ha skriftlig bekreftelse på ansvarsfordelingen ved aktiviteten samt at instruktøren har gjort det nødvendig HMS arbeid for aktiviteten. 14

15 Ved innleie av ekstern instruktør skal denne ha kvalifikasjoner ihht. NPF våttkort stige. Kunnskap utenom dette skal vurderes og godkjennes av styret i NPK. Det skal også så langt det lar seg gjøre også konfereres med veileder Elv kompetent person om denne er enig. På Øvet-turer og enkelte andre turer kan det kreves at deltakerne har fullført Sikkerhetskurs. Dette er opp til Turansvarlig å bestemme. NPK tilbyr både Nybegynnerkurs og Sikkerhetskurs gjennom innleie av instruktører. Sikkerhetskurset tilstrebes å arrangeres hver vår og bør være gratis for klubbens medlemmer. Norges Padleforbund (NPF) tilbyr en rekke kurs, både egenferdighetskurs og instruktørkurs. Mer informasjon finnes på Utstyr og kajakk Rutiner for utlån av utstyr og kajakk Alle som har betalt medlemsavgiften og har fullført Grunnkurs kan på egen hånd låne utstyr av klubben. Har man ikke grunnkurs kan man låne utstyr hvis man er med på turer / arrangementer av typen Bassengnivå hvor erfarne padlere er med. Lån av utstyr skal avtales med Kontaktperson elv eller styreleder på forhånd. Privat utstyr lagret i klubbens naust er ikke tilgjengelig for utlån for alle og enhver. Man har selv ansvar for å se til at utstyret er i orden før man bruker det på elva. Utstyr som er ødelagt skal det meldes fra om til utstyrsansvarlig slik at det kan blir reparert / kassert. Dette legges inn i lageret med lapp om hva som er feil slik at det kan vurderes av utstyrsansvarlig. Alt utstyr som lånes fra klubben må være avtalt med utstyrsansvarlig/gruppeleder elv. Det forutsettes at alt utstyr behandles pent og brukes til det formål det er ment for. Utstyr som ved feil bruk eller med vilje ødelegges må erstattes uansett om det er klubbtur eller privattur. Ødelagt eller tapt utstyr på privatturer må erstattes i sin helhet. Tap av utstyr på klubbturer vurderes i hvert tilfelle. Klubbturer og kurs Klubbturer og kurs har førsterett på utstyr Gjennomgang av utstyr Klubben lager liste over utstyr ettersom dette anskaffes. Utstyret skal kontrolleres årlig og dette skal dokumenteres i utstyrslisten. Dennes original skal befinne seg i gruppeleder elv s klubb-perm. Det er viktig at medlemmene kontakter gruppeleder elv/utstyrsansvarlig ved uregelmessigheter ved utstyret slik at disse til en hver tid har oversikt over utstyrets tilstand. Man har selv ansvar for å kontrollere at utstyret er i forsvarlig stand før man tar det i bruk på elva. Har utstyret feil og mangler skal de settes til side og utstyrsansvarlig varsles. 15

16 Rapportering av uønskede hendelser og NESTEN UHELL Alle uønskede hendelser og skader skal rapporters på Skjema for uønskede hendelser (vedlegg 1) og tas opp på årsmøte og(/eller) styremøte for erfaringsoverføring. Dette for å kunne forbedre sikkerhetsrutiner i klubben. Innrapporterte uønskede hendelser bør også taes i betraktning når man gjennomgår HMS-rapporten slik at denne til en hver tid tar høyde for å motvirke uønskede hendelser. Det er essensielt at man er åpen og ærlig om hendelser som oppstår og rapporterer disse. Det er den ENKELTE padlers ansvar at dette gjøres. Det bør videresendes anonymisert kopi av uønsket hendelse til Norges Padleforbund og NPF Teknisk komite elv slik at våre hendelser kan bli vurdert på et høyere nivå slik at andre kan unngå å komme i samme situasjon. Alle kan gjøre feil og det er ikke til hensikt å henge ut noen eller å straffe dem som gjør dette og det oppfordres derfor til særs lav terskel for rapportering. 16

17 Vedlegg 1: Rapportering av uønskede hendelser og nesten uhell Ved skader skal gruppeleder elv og leder NPK informeres om hendelsen snarest. Dette for at man skal kunne være mest mulig forberedt om politi, media eller andre kontakter klubben for informasjon. Ved alvorlige personskader under organisert aktivitet i regi av NPK vil sannsynligvis politi ønske informasjon om klubbens HMS prosedyrer. Skjemaet fylles ut og sendes til gruppeleder elv, med kopi til leder NPK. Gruppeleder elv skal kontakte melder og om nødvendig få en muntlig beskrivelse av situasjonen. Denne legger så dette frem på neste styremøte for gjennomgang. Innholdet i skjemaet kan også lagres i et word dokument og sendes via mail. Dato: Arrangement/sted: 1. Beskriv hendelsen/ulykken: (Baksiden kan benyttes) 2. Skjedde hendelsen på en terminfestet tur? 3. Førte hendelsen/ulykken til skade på person? 4. Dersom hendelsen/ulykken førte til personskade: A. Hvilke skader pådro den skadde seg? B. Ble ambulanse/legevakt/politi kontaktet? Ja: Ambulanse Legevakt Politi Nei: C. Førte hendelsen/ulykken til fravær fra jobb/studier? D. Padlet den skadde videre og fullførte turen? E. Bar den skadde ut av elva alene? F. Fikk forulykkede tilbud om hjelp til å bære ut av elva? 17

18 5. Kunne hendelsen vært forhindret ved: A. Bedre organisering av arrangementet? B. Bedre ledelse på elva? C. Bedre kunnskap om padleevnen til deltageren(e)? D. Valg av annen tur? E. Bedre/annet utstyr? 6. Var det feil med noe av sikkerhetsutstyret. A. Dersom ja, hvilket utstyr gjaldt det? 7. Forslag til korrigeringer som bør gjøres for å forhindre tilsvarende hendelser/ulykker (baksiden kan også benyttes): 8. Andre kommentarer(baksiden kan også benyttes): Signatur melder (Signatur instruktør) 18

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

Tips for sikker havpadling.

Tips for sikker havpadling. Tips for sikker havpadling. I havpadling får du muligheten til flotte naturopplevelser og samspill med naturen. Fra tid til annen kan det også være ganske spennende. Fokus på sikkerhet er et godt utgangspunkt

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

Høgskolen i Telemark. HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark INNHOLD. Institutt for idrett og friluftsliv

Høgskolen i Telemark. HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark INNHOLD. Institutt for idrett og friluftsliv Høgskolen i Telemark Institutt for idrett og friluftsliv HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark AV ANDRÉ HORGEN, 19.12.2011 INNHOLD 1.0 Innledning s. 2 1.1. Tur etter evne s. 3 2.0.

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

NKF Kursmal klatreleder inne

NKF Kursmal klatreleder inne NKF Kursmal klatreleder inne 2014-25- 02 Mål for kurset Norges klatreforbund utdanner klatreleder inne for å sikre at grunnkurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Etter kurset skal deltagerne ha

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund

HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund Målet med denne HMS-prosedyren er at den skal bidra til å redusere ulykkesrisikoen under aktiviteter og arrangementer. Den skal være et redskap for

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Svømme- og livredningsopplæring Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Magnolia design as Foto: Paal Staven (www.paalstaven.com) Med unntak av: Side 13: Mats Melbye Side 15, 27, 37: Lasse

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer