HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA"

Transkript

1 HMS DOKUMENT 2015 PADLEGRUPPA

2 0 Dokumentstruktur organisasjon Lover og regler: Vedtekter for Heidal I.L Padlegruppe Innledning Ansvar og myndighet Risikobeskrivelse for padling Retningslinjer for elvesport i padlegruppas regi Instruks for padletreningsleder Registering av ulykker Utstyr og kodelås/nøkler Kilder Vedlegg 1. Vedlegg 1: Generell risikovurdering 2. Vedlegg 2: Stedspesifikke risikovurderinger Skinnarberget til Harlaug bro til Faukstad (Normalen/Playrun) 3. Vedlegg 3: Faresoner i Sjoa elv 4. Vedlegg 4: Beredskapsplan ved ulykke Vedlegg 5: Skjema- registering av uønskede hendelser

3 Heidal I.L Padlegruppe 0 Dokumentstruktur organisasjon Dokument 0 Oversikt. Lover og regler 1 Vedtekter Heidal IL Padlegruppe 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet 3 Organisasjon, ansvar og myndighet. Definisjoner 4 Retningslinjer for sikkerhet, generell risikobeskrivelse. 5 Retningslinjer for elvesport i klubbregi 6 Instruks for padletreningsleder 7 Registrering av uønskede hendelser 8 Utlån av utstyr og kodelås/nøkler - rutiner Vedlegg 1: Generell risikovurdering Vedlegg 2: Stedspesifikke risikovurderinger Skinnarberget til Harlaug bro til Faukstad Vedlegg 3: Faresoner i Sjoa elv Vedlegg 4: Beredskapsplan ved ulykke Vedlegg 5: Skjema- registering av uønskede hendelser Rev. Dato Godkjent 0.1 Lover og regler: Lovgrunnlag Det er ingen lover og forskrifter som direkte regulerer elvepadling. Krav til padlegruppa settes derfor i Produktkontrolloven, som er en del av den generelle HMS-lovgivningen. LOV nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) Forskrifter FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) FOR Forskrift om sikkerheten ved rafting Forskriftene gjelder en parallell aktivitet, og gir indikasjoner på forventningsnivå til en aktør som arrangerer aktivitet i hvitt vann.

4 1 Vedtekter for Heidal I.L Padlegruppe 1 Formål Heidal I.L Padlegruppe, heretter kalt H.I.LP, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oppland idrettskrets. H.I.LP er medlem av de(t) særforbund som H.I.L årsmøte bestemmer. H.I.LP hører hjemme i Sel kommune, og er medlem av SEL idrettsråd. H.I.LP er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder H.I.L P uavhengig av hva som måtte stå i H.I.LP s egen lov. 3 Medlemmer Alle som aksepterer H.I.LP s og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt H.I.LP s lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i H.I.LP er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i H.I.LP s aktivitetstilbud. 5 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i H.I.LP, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i H.I.LP. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i H.I.LP. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i H.I.LP. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra H.I.LP s side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 6 Inhabilitet Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i

5 et selskap som er part i saken. Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 7 Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 8 Årsmøtet Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i XXX måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på H.I.Ls internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle H.I.LP s medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 9 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 2 Innledning Heidal I.L Padlegruppe, H.I.LP, er tilknyttet Norges Idrettsforbund, og driver som hovedaktivitet med padling i kajakk og raft. H.I.LP ønsker å fremme padlegruppas hovedaktivitet på en positiv måte, samtidig sikre at aktivitet i padlegruppas regi skjer på en måte som reduserer risikoen i størst mulig grad. Dette gjøres gjennom å kartlegge risikofaktorene og bruke virkemidler for å få kontroll med disse. Dette dokumentet skal være tilgjengelig for alle padlegruppas medlemmer på H.I.L sine internettsider. Dette dokumentet er dynamisk og gjenstand for løpende vurdering og bearbeiding. Ved større endringer/oppdateringer av dokumentets innhold vil dette kunngjøres på H.I.L sine nettsider.

6 Mål for helse, miljø og sikkerhet Heidal I.L Padlegruppes mål for helse, miljø og sikkerhet er null skade. Dette gjelder både på miljø og padlernes fysiske og mentale helse. Padlegruppa skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørge for at gruppas hovedaktivitet foregår med så høy grad av sikkerhet som mulig. Ved systematisk opplæring av gruppas medlemmer vil H.I.LP arbeide for å skape høy grad av bevissthet vedrørende miljø og sikkerhet. Sikkerhet skal alltid være første prioritet. Padlegruppas aktivitet skal ikke skape negative virkninger og unødig forstyrrelser på miljø. Padlegruppa føyer seg etter lokale normer og regler for ferdsel i naturen. Padlegruppa skal ikke forsøple eller skade naturen. Padlegruppa skal aktivt søke informasjon om hendelser og lærdom fra andre padlemiljøer for å lære av disse. Alle padlegruppas medlemmer har et kollektivt ansvar for å sikre at medlemmer ivaretar sikkerhet og miljøet. 3 Ansvar og myndighet Heidal I.L Padlegruppes organisasjon er beskrevet i padlegruppas vedtekter. Styret i Heidal I.L Padlegruppe er ansvarlig for den formelle driften av gruppa, herunder å utarbeide og vedlikeholde padlegruppas HMS dokumenter, samt å gjøre disse tilgjengelige for padlegruppas medlemmer. Leder av Heidal I.L padlegruppe skal se for at HMS dokumentet blir revidere og oppdatere minimum en gang hvert år, for å sikre at det er oppdatert, er relevant for aktiviteten, og sikrer at målene som er satt for dokumentet oppfylles. DEFINISJONER Heidal I.L Padlegruppe H.I.L P H.I.L P består av betalende medlemmer, hoved- eller familiemedlemmer, i padlegruppas medlemsregister. H.I.Ls internettsider Denne HMS-dokumentasjonen ligger under fanen Sikkerhet på H.I.L s nettsider. Styre Velges av årsmøte. Styrets sammensetning fremgår av referat fra siste årsmøte, og holdes oppdatert på H.I.Ls internettsider. Terminliste Liste over H.I.L P offisielle padleturer, arrangementer og kurs. Terminliste kan inneholde følgende informasjon: - Sted og dato for tur - Informasjon om turens innhold og forventet vanskelighetsgrad - Turleder, Kursleder eller Kontaktperson Terminliste kan også inneholde oversikt over arrangement utenfor padlegruppas regi.

7 Padlegruppas tur / arrangement Offisielle turer/arrangementer fremgår av H.I.L P s terminliste på gruppas internettsider. Tur/arrangement kan inneholde ingen, en eller flere H.I.L P padleturer. Alle andre turer der medlemmer i H.I.L P deltar, foregår på privat initiativ eller de inngår i annen organisasjons ansvar (eks private venneturer, festivaler; Extremsportveko, Sjoa Elvepadlefestival, Arctic Sea Kayak Race, etc.). Slike turer eller arrangementer er ikke å regne som padlegruppas tur / arrangement. H.I.L P padletur. En spesifikk padletur som foretas under en organisert tur / arrangement av padlegruppa, fra et definert startpunkt til et sluttpunkt, som innebærer ferdsel i elv, innsjø eller hav. Padling i padlegruppas regi Aktivitet som er planlagt gjennom padlegruppas organisasjon og lagt ut på padlegruppas terminliste, eller kunngjøres ved spesiell invitasjon. Herunder ligger også faste padledager. Turleder Turleder organiserer en tur / arrangement. Turleder er utnevnt av styret eller annen person som av styret er gitt myndighet til å utnevne turleder. Leder for padletrening Leder for en begrenset gruppe på H.I.L P padletur. Gruppeleder for H.I.L P padleturer er utnevnt av styret eller annen person som av forannevnte er gitt myndighet til å utnevne leder for padletreningene. Materialforvalter elv Velges på årsmøtet. Forvalter padlegruppas elvemateriell. 4 Risikobeskrivelse for padling Generelt Padling, og spesielt elvepadling, er en risikosport, og faren for at uønsket hendelse kan skje er alltid til stede. Sikker elvepadling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr og forebyggende/risikoreduserende tiltak. Risikomomenter Padlegruppas hovedaktiviteter er forbundet med risiko. En egen risikovurdering for noen sentrale aktiviteter knyttet til padlegruppas aktiviteter er skilt ut i et eget vedlegg. Faremomenter, årsaker og tiltak listet opp i denne risikovurderingen må betraktes som et generelt grunnlag for vår aktivitet, men kan ikke under noen omstendighet antas å være komplett. Medlemmene oppfordres å gi løpende tilbakemeldinger til padlegruppas HMS-utvalg, slik at en større erfaringsdatabase kan bygges over tid. I alle tilfeller må enhver aktivitet innenfor padlegruppas regi inkludere en egen risikovurdering knyttet spesielt til den aktuelle aktiviteten.

8 I tillegg til nevnte risikovurdering (Vedlegg 1 & 2) er noen andre aktuelle forhold omtalt under. Velt og svømming Å velte kajakken og deretter svømme er en av de meste sentrale risikomomentene i elvepadling. Årsaken kan være uhell på bølger, strømskiller, stein eller konstruksjoner i elva og ukyndighet. Faremomenter er personskade, sitte fast i båten eller ikke få rullet båten opp igjen. Ved svømming risikerer en nedkjøling, utmattelse, fastkiling, drukning Nedkjøling (hypotermi) Nedkjøling (hypotermi) er et vesentlig risikomoment ved padling i Norge, grunnet kaldt vær og vann selv om sommeren. Kulde svekker padlerens styrke og evne til å bedømme situasjoner fornuftig. Dersom en person eksponeres for kulde over et lengre tidsrom vil indikasjoner på hypotermi være ukontrollert skjelving, redusert styrke, problemer med koordinasjon, problemer med å snakke eller apati. Vannføring: Vannføring (vannpress) må vurderes før hver padletur. Høy vannføring og stort vannpress er ikke nødvendigvis et faremoment. Flere av elvene i Norge er avhengig av flom for å kunne padles. Imidlertid kan for høy vannføring skape formasjoner som kan utgjøre en risiko. Lengden på eventuelle svømminger øker normalt ved høy vannføring. Det er viktig å innhente informasjon om vannstand fra vannmåler (om mulig) før padleturen og vurdere dette opp mot tidligere erfaringer til gjeldende elv. Ved økt risiko knyttet til vannføring bør det foretas en spesiell risikovurdering, og samtidig vurderes om gruppas sammensetning gjør den egnet til å gjennomføre turen. Fall og sklier: I tillegg til alle vanlig faremoment på elv kan fall og sklier utgjøre en spesiell fare med hensyn til dybden i landingsområdet. Konstruksjoner: Man bør utvise stor forsiktighet i forhold til ferdsel nær alle konstruksjoner i eller ved elv. Rester etter konstruksjoner kan inneholde synlige og usynlige farer, for eksempel utstikkende armeringsjern. Vurder om det skal bæres rundt, ofte bæres det rundt slike punkter. Avstand, assistanse, varsling: Avstand til varsling, hjelp og tilgjengelighet i tilfelle ulykker er viktige faktorer ved elvepadling. Risiko ved bæringer: Ofte er transport av personer og/eller utstyr langs elvebredden nødvendig, enten i sammenheng med synfaringer eller bæringer rundt punkter eller for å starte eller avslutte turen. Dette kan medføre risiko for fall. Utøvere bør sikre seg og utstyr på tilstrekkelig måte ved bæringer. Tilstrekkelig kunnskap om taubruk er viktig. Ved planlegging av turer som kan inneholde punkter med usedvanlig krevende adkomst eller bæring, er det viktig å informere deltakerne om dette i god tid, slik at deltakere som ikke føler seg skikket til dette kan trekke seg fra turen.

9 5 Retningslinjer for elvesport i padlegruppas regi Generelt Padlegruppas retningslinjer knyttet til sikkerhet ved utførelse av padlegruppas hovedaktivitet er generelle og ikke altomfattende. Det er viktig å merke seg at padlegruppas hovedaktivitet av natur vil kunne innebære store variasjoner som vil kreve spesielle tiltak for å sikre forsvarlig utførelse. Padling utenfor padlegruppas regi Turer som er avtalt mellom utøvere gjennom padlegruppas nettverk regnes som utenfor padlegruppas regi dersom det ikke er spesifikt lyst ut som padlegruppas tur. Dette vil da være en privat tur. Deltakere med medlemskap i padlegruppa oppfordres allikevel til å vise ansvar på slike turer, og gå foran som et godt forbilde i padlemiljøet, spesielt med hensyn til sikkerhet. Retningslinjer for padling i padlegruppas regi Padlegruppas regler for padling i padlegruppas regi skal følges av alle deltakere på tur/arrangement. Padling i padlegruppas regi skal ledes av en padletreningsleder. Padletreningsleder skal følge arbeidsinstruksen i Instruks for padletreningsleder. Formål Retningslinjer for padling i padlegruppas regi er basert på risikomomenter og den generelle risikovurderingen, og har som formål å skissere hvilket minimums nivå av sikkerhet og rutiner som forventes av normal aktivitet (padleturer) under arrangement i padlegruppa. Elvesport er en aktivitet som innebærer en risiko, og det er derfor nødvendig med risikoreduserende tiltak. Omfanget av tiltakene vil variere avhengig av type aktivitet som skal utføres, de stedlige forholdene, og gruppen som skal utføre aktiviteten. Det vil derfor forekomme situasjoner der retningslinjene i dette dokumentet kan eller bør fravikes. En spesifikk risikovurdering av aktiviteten som skal utføres vil eventuelt bestemme om det er behov for ytterligere tiltak, eller om det kan være forsvarlig å redusere tiltakene. Dokumentet er for øvrig tilpasset elvepadling i kano eller kajakk, og det kan således være nødvendig med andre tiltak ved aktiviteter som for eksempel rafting, elvebrett etc. Retningslinjene i dette dokumentet må anses som en basis for padleaktivitet i padlegruppa, som vil dekke en rekke av gruppas normale elevaktiviteter, herunder faste treninger. Nedenfor presenteres generelt elvevett. Elvevett må ikke oppfattes som absolutte regler. For å ivareta sikkerheten under padling er ferdigheter og vurderingsevne viktigere enn å følge absolutte regler: Padling i elv forutsetter at padleren kan svømme. Ikke padle i stryk før nødvendig opplæring er gjennomgått. Padlere på begynnernivå må alltid være sammen med tilstrekkelig erfarne padlere på elva. Ha alltid med nødvendig sikkerhetsutstyr. Organiser gruppa på en måte som ivaretar sikkerheten til hvert enkelt medlem i gruppa og gruppa som helhet.

10 Synfar uoversiktlige stryk. En risikovurdering for padlegruppas hovedaktivitet er gjennomført, og resultatene er beskrevet i dokumentet Risikovurdering for Heidal I.LPadlegruppe. Denne risikovurderingen inkluderer sentrale deler ved vår aktivitet der det er knyttet en generell risiko. Det vil være stor variasjon i de stedlige risikofaktorene, og det bør derfor utføres en mer detaljert gjennomgang av risikoelement for hver enkelt padletur. Det er imidlertid viktig å ta med i vurderingene at intet tiltak kan erstatte egenskaper til enkeltindividene som holdninger, aktsomhet, erfaring og opplæring. Det vil således være viktig for padlegruppa å arbeide med holdningene til HMS og stimulere til økt kompetanse på området blant medlemmene. Informasjon om turer Alle turer som arrangeres i regi av padlegruppa skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer deres erfarings- og ferdighetsnivå. Mer utfyllende informasjon om turen enn det som fremgår av terminliste skal kunne gis av turleder/kontaktperson eller medlemmer av styret. RETNINGSLINJER Gjennomføring av elvesport i padlegruppas regi: 1. All aktivitet i rennende vann skal i utgangspunktet utføres av en gruppe deltakere og ha en utpekt padletreningsleder. Unntak fra dette vil kunne forekomme der det av praktiske årsaker ikke lar seg gjøre å organisere aktiviteten i gruppe, eller der det vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig å avvike dette. Eksempel på unntak vil være padlegruppas faste padletreninger innenfor et begrenset område. Padletreningsleders plikt og myndighet er beskrevet i Instruks for padletreningsleder. 2. Padletur i regi av H.I.L Padlegruppe skal foregå på en mest mulig forsvarlig og sikker måte. Sikkerhet skal alltid prioriteres. 3. Padlegruppen skal innrette seg etter Padlegruppas retningslinjer og padletreningslederens instrukser. 4. Deltakere kan før eller underveis avvises fra å delta i aktiviteten. Begrunnelse for dette kan for eksempel være: a. Gruppas sammensetning. b. Person mangler grunnleggende eller nødvendig utstyr for å delta. c. Person er ikke skikket til å delta på den aktuelle aktiviteten eller turen. d. Personen er uvillig til å innrette seg etter Padlegruppas retningslinjer og/eller gruppelederens instrukser. 5. Enhver deltaker har rett og plikt til å stanse all uforsvarlig aktivitet, samt og varsle eventuelle brudd på Padlegruppas retningslinjer. 6. Padling rennende vann i regi av H.I.L Padlegruppe betinger en gruppe på 2 eller flere padlere. Anbefalt minimum deltakere er 3.

11 7. I krevende elver bør øvre størrelse på gruppen begrenses slik at det er mulig å holde oversikt over padlerne. 8. Forholdet mellom erfarne og uerfarne padlere må vurderes, avhengig av vanskelighetsgraden på elven. Ved stor sannsynlighet for svømmere skal gruppen bestå av tilstrekkelig antall erfarne padlere til at nødvendige redningsaksjoner kan gjennomføres på en forsvarlig måte. 9. Alle deltakere i elvesportsaktiviteter i regi av Padlegruppen skal være iført minimums grunnutrustning bestående av: a. Hjelm beregnet for elvesport b. Flytevest beregnet for elvesport c. Bekledning som beskytter mot nedkjøling (avhengig av vann og lufttemperatur) d. Kasteline e. Kniv Deltakere på nybegynnerkurs eller under grunnopplæring forventes ikke ha egen kasteline og kniv. 10. Alle kajakker skal være utstyrt med flyteposer eller annen godkjent oppdrift. 11. Ved rafting i padlegruppas regi (turer på ukjente elver eller elver med vanskelighetsgrad 2 eller mer) og med personer uten rafting erfaring, skal alltid rafterne ha med seg minimum en sikringspadler eller en annen raft. 12. Som et minimum av sikkerhetsutstyr skal padletreningsleder/aktivitetsleder sikre at følgende utstyr er med i gruppa: Kasteliner, avhengig av risikoforhold. Utgangspunktet er 1 pr deltaker. Padletreningsleder vurdere ift den enkelte tur Kniv. Kniv i raft skal være utformet slik at den kan punktere og skjære opp raften. Pin-kit bestående av 1 båndslynge på ca. 2 meter (4m i omkrets), 2 skrukarabinere, 2 prusikslynger (min 5 mm). Tautrinser er en fordel (obligatorisk ved rafting) Førstehjelpspakning for stopping av blødninger, behandling av sårskader og HLR. Mobiltelefon anbefales Reserveåre anbefales, og særlig der bæring ut er krevende eller kompleks. Flip-line skal være med i raft. Elveredning Elvepadlere bør så snart man føler seg komfortabel med elvepadling gjøre seg kjent med grunnleggende redningsteknikker i elv. Padlere med erfaring må kunne bidra i en eventuell redningsaksjon hvor dette ikke utsetter deltakeren for unødig risiko. Padlegruppen forventer at elvepadlere, snarest mulig etter at våttkort er utstedt, deltar på NPF-approbert sikkerhetskurs. Forsøpling: Ta med søppel hjem. Forlat leirplass som da du kom eller bedre.

12 6 Instruks for padletreningsleder Formål Denne instruksen er utarbeidet som en del av HMS planen for H.I.L Padlegruppe, og må leses i sammenheng med denne og alle dens vedlegg. I tilfeller der det finnes motsetninger gjelder de strengeste retningslinjene. Følgende instruks har som formål å skissere hvilke arbeidsoppgaver og myndigheter en padletreningsleder har under leding av normale aktiviteter (padletur) i H.I.L Padlegruppe. Gruppelederens oppgaver vil kunne variere avhengig av aktivitetens natur, men denne instruksen danner en basis for hva som normalt forventes av en padletreningsleder. Arbeidsinstrukser En padletreningsleder i H.I.L Padlegruppe har følgende hovedarbeidsoppgaver: 1) Sørge for at padletur utføres i samsvar med HMS dokumenter for H.I.L Padlegruppe, og eventuelle andre retningslinjer som gjøres gjeldende. 2) Konkret oppfølging under padletur: 1. Påse at gruppen er definert, at alle deltakerne er kjent med gruppas sammensetning og hvem som er gruppas leder. 2. Påse at alt nødvendig utstyr (avhengig av aktivitet) er medbrakt. 3. Påse, etter beste evne, at gruppa er skikket til å utføre de forestående aktivitetene. 4. Ta initiativ til samling for orientering om den forestående aktiviteten før den iverksettes, samt underveis om nødvendig. 5. Avvise person(er) dersom gruppas sammensetning i forhold til aktiviteten tilsier dette. 6. Avvise person(er) som er uskikket til å delta eller mangler utstyr til å gjennomføre den aktuelle aktiviteten. 7. Avvise person(er) dersom de ikke innretter seg etter padlegruppas retningslinjer, andre retningslinjer gjeldende for den aktuelle aktiviteten, eller gruppelederens instrukser. 8. Påse at eventuelle uønskede hendelser eller avvik fra retningslinjer rapporteres til styret i H.I.L Padlegruppe. 3) En padletreningsleder har myndighet til å avvise en eller flere personer fra å delta på padlegruppas aktivitet. 4) En padletreningsleder har myndighet og plikt til å avlyse eller stanse pågående aktivitet i padlegruppas regi, dersom han/hun mener denne aktiviteten ikke kan gjennomføres forsvarlig og i tråd med gjeldende retningslinjer. 7 Registering av ulykker Uønsket hendelse er en hendelse som medførte eller kunne ha medført alvorlig personskade på 1., 2. eller 3.person, eller alvorlig skade på miljø/omgivelser. Hensikten med rapportering av ulykker er erfaringsoverføring, samt at dette vil danne et grunnlag for å forbedre og tilpasse padlegruppas HMS-dokumenter. Hendelser skal rapporteres til styret/hms-utvalg. Rapport av ulykker ligger som vedlegg 5. Dette skjemaet bør i størst mulig utstrekning (men må ikke) benyttes for rapportering. Det er tillatt å levere rapporten anonymt, men det er ønskelig å kunne kontakte

13 vedkommende for utfyllende informasjon om hendelsen. Ingen hendelser er for små til å rapporteres, men normale og udramatiske hendelser under padling, for eksempel udramatisk svømming og redning, vurderes vanligvis ikke å være en ulykke. Styret tar allikevel med takk imot alle rapporter. 8 Utstyr og kodelås/nøkler Rutiner for utlån av utstyr og kodelås til padlebua Alle som har betalt medlemsavgiften og har fullført nybegynnerkurs i våttkortstigen kan på egen hånd låne utstyr av padlegruppa til bruk på bestemte elver tilpasset padlerens ferdigheter. Har man ikke nybegynnerkurs kan man låne utstyr hvis man er med på turer, treninger eller arrangementer hvor erfarne padlere er med. Man skal alltid være to eller flere for å padle. Vi padler ikke alene. Lån av utstyr til egen tur skal avstemmes i forhold til kompetanse og vanskelighetsgrad, og skal avtales med materialforvalter, styreleder eller padletreningsleder. All bruk av padlegruppas raft skal skje etter avtale med raftingutvalget i gruppa eller ved formann. Brukerne skal være medlem av gruppa for å kunne benytte raften. Ut fra utdannelse og erfaring avtales det med gruppa hvem som får ansvar for å lede treninger og turer. Skal raften benyttes over flere dager, må dette avtales i god tid i forveien. Brukeren har selv ansvar for å kontrollere at utstyret er i forsvarlig stand før man tar det i bruk på elva. Har utstyret feil og mangler skal det settes til side og materialforvalter varsles. Alt utstyr som lånes fra padlebua må føres inn i utlånspermen og kvitteres for. Når det leveres inn skal det kvitteres inn. Skriv navn tydelig. Det forutsettes at alt utstyr behandles pent og brukes til det formål det er ment for. Utstyr som ved feil bruk eller med vilje ødelegges må erstattes uansett om det er padlegruppas tur eller privat tur. Ødelagt eller tapt utstyr på private turer må erstattes i sin helhet. Padlegruppas turer og kurs Ved padlegruppas turer og kurs skal alt utlånt utstyr være i padlebua senest kl 1500 dagen før turen eller kurset begynner. Padlegruppas turer og kurs har førsterett på utstyr. Kodelås/nøkkel De som har kodelås- koden /nøkkel skal ikke gi videre koden/nøklene til andre enn de som står som OK på medlemslista innenfor døra i bua. Kriterier for å få koden er: Betalt medlemsavgift Gjennomført nybegynnerkurs Årlig gjennomgang av utstyr Alt utstyr skal kontrolleres med hensyn til sikkerhet minst én gang i året. Dato for

14 kontroll noteres. Utstyrslisten skal oppdateres og ødelagt utstyr merkes som ubrukelig, og legges til side for reparasjon eller kassasjon. Kilder Risikobeskrivelse for padling, Retningslinjer for elvepadling i klubbregi og Risikovurdering generell (Vedlegg 1) er hentet (kopiert og redigert med tillatelse av formann Odd Resser) fra Kongsberg Padleklubbs hjemmeside: Faresoner i Sjoa elv (Vedlegg 3), er hentet fra: under tittelen Viktig om rafting og padling i Sjoa elv Beredskapsplan ved ulykke (vedlegg 4) er kopiert og redigert med tillatelse av Anett Sjursheim, Sjoa Kajakksenter/Rescue 3 Norge.

15 RISIKOVURDERING - HEIDAL IL PADLING Ansvarlig for HIL PADLING tur må kjenne til - * Dehydrering (væskemangel) * Hypotermi (nedkjøling) * Panikk * Fotfeller * Skader (sårskader/slagsskader) * Topografi (langs elva) * Elvehydrologi * Vannstand * Strainers * Mange svømmere på samme tid HUSK : * Rednings utstyr og førstehjelps utstyr Ansvarlig for HIL PADLING tur må enhver tid vurdere padlernes * Svømmedyktighet / Vannfølelse * Forståelse av risiko momenter * Evne til samspill med andre * Vurderingsevne i krisesituasjoner

16 VEDLEGG 1 - Risikovurdering generell RISIKOVURDERING - Generell Nr. Arbeidsoperasjon Faremoment Årsak Risikoreduserende tiltak Kommentar 1 Transport 1.1 Trafikk Generell trafikkfare Diverse Forholdet er ikke videre behandlet, da det forutsetter at vanlige normer og regler for vegtrafikk overholdes. 1.2 Transport av utstyr Løs last på takstativ Dårlig, feil eller mangelfull sikring Sikre last tilstrekkelig med de nødvendige midler. Ved tvil om lasten er sikret godt nok anbefales å stanse eller henger. Forøvrig forutsettes at andre regelverk med etter en kort stund for å kontrollere at lasten fortsatt sitter godt nok. hensyn til last på tak eller henger følges. 1.3 Parkering Hindre trafikk eller skape farlige Mangelfull, feil eller dårlig midlertidig trafikale situasjoner under parkering, eller permanent parkering av-og pålasting. 1.4 Av-/påstigning Skape farlige situasjoner for fører eller passasjerer under av -og påstigning 2 Ferdsel på land 2.1 Bæring, synfaring Fall på land Bratt terreng, glatt terreng, Vurder om det finnes annen sikrere adkomst i nærheten. eller annen aktivitet på land ulendt terreng Bruke tau eller klatreutstyr om nødvendig. Hjelp hverandre. Vurder om alle i gruppa er skikket til den valgte ferden. 2.2 Fall i vann Bratt, ulendt, glatt Samme tiltak som for fall på land. I tillegg: Benytt sikkerhetsutstyr som i elv Se også momenter under "nedkjøling" ved ferdsel nærmere enn 3 m fra strømmende vann. Ta med kasteline ved synfaring og lignende. 3 Ferdsel i rolig vann 3.1 Nedkjøling; Nedkjøling, nedsatt vurderingsevne Hypotermi Vær kledd for den aktuelle turen og de rådende forholdene. Merk spesielt turer om våren når kan være resultat av både eller nedsatt styrke Ved fall i vann, påse at det settes av tid til, om nødvendig, skifte av klær. lufttemperaturen kan være forholdsvis høy, kaldt vær/dårlig klær og fall i vann. Vurder alltid temperatur både i vann og i luft ved valg av bekledning. men vanntemperaturen fortsatt er vinterlig Pass på at kameratene dine og ser etter tegn på hypotermi; skjelving, redusert styrke, redusert koordinasjonsevne, redusert taleevne, apati. 3.2 Drukning Fall i vann, velt av båt Pass på kameratene, og påse at folk som kantrer faktisk kommer seg opp. Det vises til regler for flytevest og redningsutstyr for fritidsbåter, Flytevest skal alltid benyttes. og medlemmene oppfordres til å følge normale sjøvettregler. Bruk nødvendig bekledning for de aktuelle forholdene (våtdrakt/tørrdrakt) 3.3 Kollisjon med annet fartøy Feil manøvrering, dårlig synfaring eller Det vises til regler vedrørende ferdsel på sjøen. Vær synlig. feilberegninga av kurs og hastighet. Bruk lykt i mørket og ved dårlig sikt. Beregn ekstra god avstand til andre båter. Ikke regn med at andre båtførere ser/bryr seg om deg. 4 Ferdsel i strømmende vann 4.1 Nedkjøling, nedsatt vurderingsevne Hypotermi Vær kledd for den aktuelle turen og de rådende forholdene. De fleste forholde i Norge krever en form for eller nedsatt styrke Ved fall vann, påse at det settes av tid til, om nødvendig, skifte av klær. bekledning for å motvirke nedkjøling ved ferdsel i rennende vann. Vurder alltid temperatur både i vann og i luft ved valg av bekledning. Pass på at kameratene dine og ser etter tegn på hypotermi; skjelving, redusert styrke, redusert koordinasjonsevne, redusert taleevne, apati. 4.2 Problemer med redning av Manglende personell, Vurder sammensetningen av gruppen med hensyn til antall "sterke" og "svake" padlere. svømmende padlere manglende utstyr (taukroker), Ha nødvendig utstyr tilgjengelig (taukroker og kasteliner). manglende sikring på land. Vurder behov for spesiell sikring på land ved vanskelige partier eller om gruppens sammensetning gjør redning av eventuelle svømmere vanskelig. 4.3 Problemer med redning av utstyr Manglende personell, Redning av eget eller andres utstyr skal alltid nedprioriteres til fordel for redning av mennesker. manglende utstyr (taukroker), Vurder fare for deg selv før du prøver å redde utstyr. manglende sikring på land. Vurder fare for å bli "alene på elva" dersom du går etter utstyr, og avbryt om nødvendig. Ved tap av utstyr (spesielt båt) skal man varsle lokalt politi så snart som mulig (for å forhindre unødvendig leteaksjoner). 4.4 Manglende oversikt over Oppdeling av gruppen Sørg for å samle gruppen etter spesielle hendelser. gruppens medlemmer Dersom gruppen har blitt redusert eller delt, vurder om etter spesielle hendelser gruppens sammensetning er skikket til videre padling. Dersom du blir adskilt fra gruppens leder; meld fra hvor du er og hvilken tilstand du er i. Oppsøk gruppen og gi beskjed om at du velger å avbryte turen. Det er viktig at atskilt personell vurdere muligheten for at de kan bli vurdert som "savnet" - dette kan skape unødvendig og potensielt farlig lete- og redningsaksjoner. 5 Ulykker relatert til elvesport 5.1 Lettere personskade Førstehjelp Gruppen skal medbringe nødvendig utstyr, deriblant førstehjelpsutstyr. Vær oppmerksom på potensielle psykologiske virkninger av Alle medlemmene oppfordres til å tilegne seg kunnskap om førstehjelp. alle skader - disse kan redusere dømmekraften Klubben skal regelmessig aktivt tilby grunnleggende førstehjelpskurs til medlemmene. og/eller påvirke gruppemedlemmets evne til videre aktivitet. 5.2 Alvorlig personskade Skader som krever tilsyn av lege Om nødvendig må pasienten snarest evakueres til egnede fasiliteter Dersom gruppen er i tvil om tiltaket, og/eller ambulanse/redningshelikopter tilkalles. skal det "tyngste" av de aktuelle tiltakene velges. 5.3 Fastklemming, isolering på "øy" etc. Fastkiling i formasjon, strøm eller isolasjon Gruppen skal medbringe nødvendig utstyr, deriblant kasteliner og "wrapkit". Bruk den nødvendige tiden til å gjennomføre og på uegnet plass Alle medlemmene oppfordres til å tilegne seg kunnskaper om elveredning. fullføre redningen - ikke ta unødvendige sjanser. (øde øy, vanskelig utgangspunkt etc.) Klubben skal regelmessig aktivt tilby grunnleggende sikkerhetsopplæring.

17 VEDLEGG 2 - FAREMOMENTER SJOA FAREMOMENTER SJOA Skinnarberget - Harlaug Bru (grad 2) Navn Beskrivelse Fare Kommentar Skinnarberget Bølgetog og kraftige bakevjer på put in. Vanskelig for nybegynner å komme ut i hovedstrømmen. Vanskelig put- in på høye vannstander for nybegynnere. Take- out for Åsengjuvet Risiko for kantring. Bølgene kan få padlerne ut av balanse. Fører direte inn i første stryket til Prestegardsbrua. Skinnarberget til Lang strekning med bølger, hull og stein. Bølger og hull før brua på alle vannstander. Hold elv venstre for lettest navigasjon. Prestgard Bru Hovedstrømmen på elv høyre. Raft flipper lett på høyt vann. Mulig å wrappe på brupilar. Samsfunnshus Take- out for Åsengjuvet. Stryk med bølgetog "Ledge"- aktige hull på elv venstre ved takeout. Hold elv høyre for lettest navigasjon. på elv venstre, som går mot elv høyre. God put- in for nybegynnere. Samsfunnshus til Harlaug Bru Langt, grundt og bredt stryk, små øyer Mulig å wrape med raft på lav vannstand. Hold innsiden og utsiden av svingene for og bølger som man bør se opp for. Grundt for svømmere. sikrere navigasjon. Harlaug Bru Bølge toget som fører mot brupilaren med Risiko for wrapping og/ eller flipping på brupillaren Put- in for Playrun elv høyre. hovedstrømmen og bølgen som går til på alle vannstander. Sikker rute er til høyre for brupillaren. venstre for bropilaren. Playrun/Normalen (Harlaug Bru - Faukstad) (grad 2-3) Navn Beskrivelse Fare Kommentar Golvstrømmen Stor valse elv venstre, mindre skråvalse elv høyre. Mulighet for flipp ved alle vannstander Følg "tunga" mellom valsene. Terskler mellom Flere terskler elv venstre Ved rette vannstand vil disse tersklene Følg senter eller senter høyre. Golvstrømmen og Høystakken mellom golvstrømmen og Høystakken. holde båt og svømmere. Kan være vanskelig å svømme ut av. Høystakken Bølgetog elv senter, senter venstre. Mulighet for flipp ved alle vannstander Følg elv senter, senter høyre. 354 Stor stein elv høyre over mot senter. Ved høy vannstand (vann over steinen). Følge hovedstrøm til venstre for steinen. Svingen/Ølmaskinen Lang høyre sving, flere skrå bølger i yttersving Mulighet for flipp ved alle vannstander. Start tidlig med planlegging av og avsluttenede valse ved utgangen av svingen. på flere av bølgene og valsene høyre svingen. Velg innersving ved høyt vann. Ølmaskinen to Berdøla Kontinuerlig raskt rennende vann og gjentagende Bølgene blir større ved høyere vannstander. Tre i elva. Hold for det meste senter av elva og gjør nødvendige svinger med bølgetog og noen få hindringer. Små jordras/utglidninger på elv høyre. rettningsendringer ved svinger og store bølger. Berdøla Innsnevring av strømmen inn i Stoppende bølge på elv venstre, deretter stoppende Naviger fra elv høyre ved Berdøla bekken til bølgetog på elv senter mot elv venstre. bølge på slutten av stryket, elv høyre. elv venstre ved Villmarken kaller skiltet. Bye-Bye Baby Lang s- sving med stående bølger og 2 svinger. Mulig å kantre ved høy vannføring. Hold innsiden av svingen for rolig vann og enkel navigering. Jølgen Bølge tog på elv høyre med surfebølge. Hovedstrømmen dyttes inn i stein på elv høyre Hold elv venstre for enklere navigering. og ender i ett stryk. Mulig å kantre. Faukstad bru til Fakustad surf Bølgetog elv senter og venstre etter brua. Mulighet for flipp etter brua Hold senter venstre eller elv venstre før og ved brua. Deretter rolig parti før Faukstad droppet, ved relativt høy vannstand. Gå venste linje ned Faukstad droppet. som er en stor valse i senter av elva. Senter av Faukstad droppet bør ikke raftes. Mulig linje ned høyre side av Faukstad droppet (bør synfares første gangen).

18

19 BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE - HEIDAL IL PADLING PERSON SKADE A. VED TILGANG TIL PASIENTEN B. IKKE TILGANG TIL PASIENTEN * SIKRE SKADESTEDET 1. Stabilisere forulykkede 2. Oppretthold gruppekontroll * RING HVEM, HVA, HVOR 2. NAVN på skadet person - Bevissthet / Åndedrett / Puls / Smerter * RING PLANET RIVER Kort situasjon rapport 2. Videre plan 3. Spesielle behov * ETABLERE, MERKE MØTEPLASS FOR NØDETATER * RING Leder av HEIDAL IL 1. Kort referat av meldt situasjon 2. Videre plan 3. Spesielle behov * SIKRE SKADESTEDET 1. Oppretthold gruppekontroll * RING HVEM, HVA, HVOR 2. NAVN på skadet person - Bevissthet / Åndedrett / Puls / Smerter * IVERKSETT EGET HASTESØK I HENHOLD TIL RESSURSER OG SITAUSJON * RING PLANET RIVER Kort situasjon rapport 2. Videre plan 3. Spesielle behov * ETABLERE, MERKE MØTEPLASS FOR NØDETATER * RING Leder av HEIDAL IL 1. Kort referat av meldt situasjon 2. Videre plan 3. Spesielle behov SAVNET PERSON * SIKRE SKADESTEDET 1. Oppretthold gruppekontroll * IVERKSETT EGET HASTESØK I HENHOLD TIL RESSURSER OG SITAUSJON * RING 112 * RING PLANET RIVER Kort situasjon rapport 2. Videre plan 3. Spesielle behov * RING Leder HEIDAL IL 1. Kort referat av meldt situasjon 2. Videre plan 3. Spesielle behov * ETABLERE OG MERKE MØTEPLASS FOR NØDETATER

20 ULYKKESRAPPORT - HEIDAL IL PADLING DATO: TID: STED: ELV / VANNSTAND: TUR LEDER: TURDELTAGER: BAKGRUNN FØR ULYKKEN INNTRAFF: HVA SKJEDDE: NAVN PÅ SKADET PERSON: HVA BLE GJORT: RESULTAT: EVALUERING:

HMS & RISIKOVURDERING 2014

HMS & RISIKOVURDERING 2014 HMS & RISIKOVURDERING 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 KATEGORIER... 3 TIDSPLAN... 3 KONKURRANSEREGLER 2014... 4 RISIKOVURDERING... 5 HMS... 5 Deltakerne... 5 Arrangøren... 5 KILDER... 6 Vedlegg

Detaljer

Oslo Elvesportsklubb

Oslo Elvesportsklubb OSLO ELVESPORTSKLUBB HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSPLAN 02 Presisering av klubbens ansvar 2009-09-01 TKM Styreleder Styret 01 Revidert etter kommentarer fra styret 2008-10-06 TKM Styreleder Styret 00 Til godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 Lov for NMK....idrettslag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOVER FOR IDRETTSLAGET HEMING STIFTET 25. JANUAR 1916 Vedtatt på generalforsamling 27. november 1922 Siste endring vedtatt 12.april 2005 april/mai 2009 Godkjent av Idrettsstyret 2005 2009 1 Navn og farger

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

Lover for Tysvær Basketball Klubb

Lover for Tysvær Basketball Klubb Lover for Tysvær Basketball Klubb (Vedtatt av stiftelsesmøte 07.07.2007) Lov for Tysvær Baskekball Klubb, stiftet 07.07.07. Vedtatt den 07.07.07. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Stiftet 23. nov. 1993 1 Formål Arendal Jiu Jitsu klubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lagets idrettsaktivitet skal

Detaljer

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lov for Lov for Polarsirkelen Hang- og Paraglider Klubb, stiftet ca. 15.3.1977 Vedtatt den 20.02.04 med senere endringer senest av 09.04.05 Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

VEDTEKTER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB VEDTEKTER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiskekomité(nif). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,

Detaljer

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7 FANA GOLFKLUBB Lover Oppdatert 15.2.2011 1/7 Lover for Fana Golfklubb Lov for Fana Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 1988 Vedtatt den 15.mai 1988 med senere endringer, senest av 15.2.2011 Godkjent

Detaljer

Stjørdals-Blink Alpint

Stjørdals-Blink Alpint Vedtekter for Stjørdals Blink Alpingruppe Vedtatt den 17 mars 2004. 1 Formål Alpingruppas formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010 LOVER for VANG SKILØPERFORENING Stiftet 9. februar 1902. Vedtatt den 26.april 2010 Formål 1. Vang Skiløperforening sitt formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Norges olympiske og

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

Vedtekter Sotra Sportsklubb

Vedtekter Sotra Sportsklubb Vedtekter Sotra Sportsklubb Lov for Sotra Sportsklubb, stiftet 7. juni 1945 Vedtatt den 23. februar 2005 med senere endringer senest av 26.11.2015 Godkjent av Idrettsstyret den 11. januar 2016.- 1) 1 Formål

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

FIIF er benyttet som forkortelse for Furuset Ishockey Idrettsforening.

FIIF er benyttet som forkortelse for Furuset Ishockey Idrettsforening. Vedtekter for Furuset Ishockey Idrettsforening Stiftet 25. august 1993 Endret etter pålegg fra Oslo Idrettskrets i brev av 09.05..2003 Godkjent av Furuset Ishockey årsmøte den 3. mars 2004 FIIF er benyttet

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Generelt om Go Dai s lov og den generelle lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr.

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Lov for Namsos turnforening, stiftet 31. mai i 1901. Vedtatt i årsmøte den 7. april 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den 3. mai 2011 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB - Dalane Sykleklubb, stiftet 10-12-81-1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Laget formål

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet

Detaljer

LOVER for VIVIL IDRETTSLAG Stiftet Vedtatt den Senere endringer Godkjent av idrettsstyret april 2005

LOVER for VIVIL IDRETTSLAG Stiftet Vedtatt den Senere endringer Godkjent av idrettsstyret april 2005 LOVER for VIVIL IDRETTSLAG Stiftet 11.12.1978 Vedtatt den 11.12.1978 Senere endringer 14.3.2005 Godkjent av idrettsstyret april 2005-1 - 1 FORMÅL. Vivil s formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971

Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971 Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971 Vedtatt i årsmøtet 16. januar.2008 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Foreningens formål

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Vedtekter for Kåsen idrettslag

Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag, stiftet 1. desember 1968 Vedtatt med senere endringer, senest av 19.02.2014 og vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

Lillehammer Skiklub LOVER

Lillehammer Skiklub LOVER Lillehammer Skiklub LOVER Klubbens lover ble vedtatt 3. februar 1883. Lovene ble sist endret og vedtatt i ekstraordinært årsmøte 20. oktober 1992, og godkjent av NIF i brev av 25. november 1992. Lovene

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Vedtatt den 11. mars 2009 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret 1 den...mars 2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar 2010 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

Brodd Badmintonklubb

Brodd Badmintonklubb Lov for Brodd Badmintonklubb, stiftet 15.juni 2010 2 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 5.8.2010 Vedtatt med senere endringer, på årsmøte av 07.03.2012. Vedtatt med

Detaljer

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Vedtatt den 29.4.2009 Godkjent av Idrettsstyret 1 den xx / xx - xxxx Innhold INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISASJON... 3 3 MEDLEMMER... 4 4 MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet 26.01.1997 Vedtatt den 26.01.1997 med senere endringer senest av 12.januar 2009. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter. for. Bryne Tennisklubb

Vedtekter. for. Bryne Tennisklubb Stiftet 1976 Vedtekter for Bryne Tennisklubb Godkjent av årsmøtet 26. jan 2010 Endelig Side 1 av 7 Lov for Bryne TK LOV FOR BRYNE TENNISKUBB, stiftet 1976. Vedtatt av styret den 8. des. 2009. Godkjent

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Ski IL Håndball Dokumenter til Ekstraordinært årsmøte 2005 INNHOLD. Innkalling og saksliste. side 3. Regnskapet for 2004. side 4

Ski IL Håndball Dokumenter til Ekstraordinært årsmøte 2005 INNHOLD. Innkalling og saksliste. side 3. Regnskapet for 2004. side 4 INNHOLD Innkalling og saksliste. side 3 Regnskapet for 2004. side 4 Innkomne forslag. side 6 Styrets forslag til budsjett for 2005 side 7 2 vedlegg I Revisors beretning side 8 II Styrets forslag til nye

Detaljer

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet 10.01.2008 Vedtatt den 11.02.2008, revidert 2010 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Malvik og Stjørdal Seilforening, stiftet den 13. april 2011. Vedtatt den 13. april 2011 med senere endringer senest av.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den )

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den ) VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den 24.02.2009) Lov for Kjøkkelvik idrettslag, stiftet 07.10.1934 Vedtatt den 24.02. 2008 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1 Jf. NIFs lov 2-2, 2-15

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer