INFORMASJONSMAPPE PÅ PASIENTROM- / LEILIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSMAPPE PÅ PASIENTROM- / LEILIGHETER"

Transkript

1 Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) - psykisk helsevern Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš (SÁNAG) - psykalaš dearvvasvuođasuddjen INFORMASJONSMAPPE PÅ PASIENTROM- / LEILIGHETER Nyttige telefonnummer Informasjon om brannalarmen Døgnrytme ved døgnenheten Faste aktiviteter Informasjon om gruppeaktiviteter Informasjon vedrørende behandlingstilbud og lover som styrer dette Husregler for døgnenheten Informasjon om kontrollkommisjonen Renhold under oppholdet og ved utflytting Barn som pårørende Individuell plan 1

2 NYTTIGE TELEFONNUMMER Øyeblikkelig hjelp/ Medisinsk nødtelefon 113 Politi 112 Brann 110 Legevakt (hele døgnet) SANKS/DPS Allmennposten Ergoterapi Voksenpsykiatrisk poliklinikk Akutteamet Når du ringer internt på huset, holder det å slå de fire siste sifrene. Når du ringer ut, må du først slå 0 og deretter hele telefonnummeret. Adressen hit er: Helse Finnmark, SANKS - psykisk helsevern, avd. for voksne Døgnenheten Helsetunveien LAKSELV PASIENTOMBUD I FINNMARK Adr. Hamnegata 3, 9600 Hammerfest Telefon: E-post: 2

3 INFORMASJON OM BRANNALARMEN PÅ ALLMENN POSTEN 1. Når brannalarmen utløses på avdelingen, høres den i alle rom og etasjer. 2. Da skal du forlate rommet øyeblikkelig og stille deg på oppstillingsplassen uten for hovedinngangen. 3. Personalet vil veilede og sørge for evakuering fram til brannmannskapet kommer. VIKTIG! I tilfelle brann er det viktig at personalet har oversikt over hvem som er i leilighetene sine. Viser forøvrig til husregler for SANKS døgnenheten som krever at man avtaler med personalet eventuelle nattpermisjoner. 3

4 BRANNINSTRUKS Ved brann må det handles RASKT, RIKTIG OG ROLIG. VARSLE REDDE SLOKKE NB! HOLD DØRENE LUKKET SÅ BRANN OG RØYK IKKE SPRER SEG! Hold deg alltid orientert om: Rømningsveier Slokkeutstyrets plassering Håndslokkeapparatets bruksanvisning 4

5 DØGNRYTME VED SANKS / DPS DØGNENHETEN Kl Vaktskifte. Rapport. Organisering Vekking Frokost allmennposten Morgenmøte med trim Aktivitet i gruppe (tirs-, ons-, tors-, og fredag. Se eget oppslag) Lunsj Stabs-/ adm. møter / intern undervisning for personalet Vaktskifte. Rapport. Organisering Middag Kveldsmat allmennposten Vaktskifte. Rapport. Medisintid: Kl kl kl evt. nattmedisiner. Nattevakt går runder ved behov. 5

6 FASTE AKTIVITETER Mandag: Kl Ukeplanlegging Tirsdag: Kl kl Onsdag: Kl Torsdag: Kl Fredag: kl Kl Kl Kurs i Selvhjelp og Mestring Bevegelse, Pust og Avspenning Friluftsliv (tidsrommet kan variere) Fysisk aktivitet Morgenmøte og evaluering av ukas aktiviteter Kreativ aktivitet Fredagskos 6

7 INFORMASJON VEDRØRENDE GRUPPETILBUDENE Planleggingsmøte. Mandag (kveld). Mål: Å utforme en felles plan for innholdet i aktivitetene. Hensikt: Er at det skapes forutsigbarhet for pasienter og personalet. Formål: For at man skal planlegge i fellesskap før det blir iverksatt tiltak. Kurs i Selvhjelp og Mestring. Tirsdag. Mål: Å bli sjef i eget liv Hensikt: Å lære av hverandres erfaringer og få teori-innspill fra kurslederne Formål: Å styrke tro på egenmestring Bevegelse Pust Avspenning. Tirsdag. Mål: Å oppnå økt kroppsbevissthet og økt bevegelighet og større evne til avspenning. Å samhandle i gruppe som igjen kan bidra til økt evne til å gjøre noe sammen med andre. Når det er samisktalende personale til stede vil det bli gitt veiledning / instruksjon på samisk og på norsk. Hensikt: De fysiske øvelsene tar sikte på å bedre koordinasjon, balanse og utholdenhet. Øvelsene skal være lette og kan anvendes til f.eks. hjemmeøvelser. Formål: Å bedre nattesøvn, å bli glad i kroppen sin, erfare større bevegelesfrihet og finne roen i andre sammenhenger. Friluftsliv. Onsdag. Mål: Å gi mulighet for forberedelse, deltakelse og opplevelse i naturen. Hensikt: Er at aktivitetene skal være overførbare, helsebringende og relasjonsfremmende for deltakerne. Formål: For at pasientene og personalet kan oppleve den terapeutiske betydningen av å bruke naturen. Fysisk aktivitet. Torsdag. Mål: Å få alle pasientene delaktig i bevegelse av kroppen på ulike måter. Hensikt: Er at pasienten får oppleve helheten mellom psyke og kropp. Formål: For at pasientene kan får oppleve bevegelsens helbredende virkning. 7

8 Kreative aktiviteter. Fredag. Mål: Å stimulere iboende skaperkraft ved å tilrettelegge aktiviteter ut i fra pasientens mestringsnivå. Hensikt: Er at pasienten blant annet kan oppdage sine iboende ressurser. Formål: For at oppmerksomheten får endret fokus fra indre til ytre bevissthet. Ukeslutt. Fredag. Mål: Å etablere en felles møteplass for avslutning av uka. Hensikt: Er at pasientene får gitt tilbakemelding på ukens aktiviteter. Formål: For at vi skal gi oppmerksomhet til avslutning av relasjoner, aktiviteter og rammer i uka som avsluttes. 8

9 INFORMASJON VEDRØRENDE BEHANDLINGSTILBUD OG LOVER SOM STYRER DETTE UTFORMING AV BEHANDLINGSTILBUDET Alle Døgnbehandlingsinstitusjoner plikter å vurdere pasientene ved innleggelse. Denne vurderingen går på hvordan du har hatt det i dagliglivet siste uke før innleggelse. Det vil si hvordan du har møtt utfordringer sosialt, yrkesmessig og psykologisk. Dette omtales som GAF, Global Assessment of Functioning og er en numerisk skåre fra 0 til 100. Den samme vurderingen skal gjøres ved utreise. Du skal også være med på å utforme din behandlingsplan. Det vil si en plan som forteller hvorfor du er kommet til Døgnenheten, hva som er målet med oppholdet og hvordan vi sammen skal nå dette målet. I dette arbeidet bruker vi informasjon fra henvisende instans (oftest legen din), tidligere epikriser osv. Rent praktisk er det du, miljøkontaktene dine og staben som kommer med forslag om tiltak og innhold. Noen gang deltar behandlere fra poliklinikkene i utformingen av denne planen. ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL OG RAPPORTSYSTEM Alle helseinstitusjoner plikter å opprette og å føre journal på alle pasienter som er i behandling. Dette skjer i dag elektronisk (Elektronisk Pasient Journal: EPJ). I tillegg har Døgnenheten et rapportsystem der det gis muntlig informasjon fra de ansatte som går av vakt til de nye som kommer på vakt. Dette skjer tre ganger i døgnet: morgen, ettermiddag og kveld. Dette for å få kontinuitet i behandlingen og å sikre at viktig informasjon blir gitt. 9

10 HUSREGLER MILJØKONTAKTER Hver pasient har miljøkontakter. Miljøkontaktene har særskilt ansvar for oppfølging i forbindelse med oppholdet i avdelingen. Når miljøkontaktene ikke er på jobb blir oppfølgingen gjort av dagskontakt. Arbeidsfordeling/plan over hvem som gjør hva henges opp på informasjonstavla hver dag. PENGER/VERDISAKER Institusjonen tar ikke ansvar for penger og verdisaker med mindre de er innelåst på avdelingens vaktrom. UTGANG Det er anledning til å forlate avdelingen, men gi beskjed om når du går og når du regner med å være tilbake. Om ikke annet er avtalt, må du være tilbake innen kl MORGENMØTE Det er morgenmøte hver ukedag kl hvor alle oppfordres til å møte. Morgenmøtet brukes til å utveksle informasjon, planlegge dagen og morgentrim. MÅLTIDER Det serveres måltider i dagligstuen på allmenn post til fastsatte tider: FROKOST kl LUNSJ kl MIDDAG kl KVELDSMAT kl LØR/ SØN SERVERES Middag kl og Kaffe kl Kveldsmat BESØK Det er mulig å ta imot besøk hver dag mellom kl så fremt det ikke går utover avtaler med behandler. Besøkende taes i mot på eget rom, evt. avtale med personale om lån av annet rom. 10

11 RO I AVDELINGEN Det skal være ro i avdelingen mellom kl og Radio/TV/video kan benyttes i dagligstuen fram til kl på hverdager, og kl i helgene. UNNTAK: alt skal være avslått under måltider og når det er fellesaktiviteter (fra kl ). Vis hensyn til hverandre, ikke for høyt lydnivå. PC n er tilgjengelig i gangen. Gjør avtaler dere i mellom f.eks. halv time hver. MOBILTELEFON BRUK I FELLESROM Vis hensyn: private mobiltelefonsamtaler bør tas på rommet. RENHOLD Hver og en har ansvar for å holde rom/ fellesareal rent og ryddig. Dersom du ikke klarer dette alene, kan det gjøres i samarbeid med personalet. RØYKING På vår avdeling har vi et røykfritt miljø. Alle rom og leiligheter er røykfrie, og all røyking foregår derfor ute i røykebua. Fra kl foregår røyking foran verandadøren. RUSMIDLER Dette er en rusfri institusjon, og rusede personer kan bli avvist/utskrevet. Det er ikke tillatt å ta med seg, oppbevare eller nyte alkohol eller andre rusmidler i avdelingen. Hvis man finner alkohol og/eller andre rusmidler, ved innkomst eller under oppholdet, vil dette bli beslaglagt og tilintetgjort. Ved mistanke om rus kan du bli bedt om å samtykke i å blåse i alkometer og avgi blod- eller urinprøve. 11

12 SJEKK AV BAGASJE All bagasje inkl. lommer vil rutinemessig bli gjennomgått ved ankomst. Funn av farlige gjenstander (for eksempel kniv, våpen) fører til inndragelse og vil bli vurdert innbrakt offentlige myndigheter (jf. Helsepersonelloven 23 nr. 4 og 31, Straffeloven 139). VOLD Vis respekt for hverandre. Vold eller trusler om vold mot medpasienter, personale eller andre blir ikke akseptert. Vi har ikke mulighet til å håndtere utagering eller vold i avdelingen. Konsekvensen for brudd på dette blir at behandlingen på avdelingen ikke kan gjennomføres. MEDISINER Medbrakte medisiner låses inn i avdelingens medisinskap, og blir levert tilbake ved utskrivelse. Hvis du bruker medisiner, får du dette fra institusjonen under innleggelsen. HUSDYR Det er ikke tillatt å ta med seg husdyr under innleggelse. AKTIVITETER Døgnavdelingen har faste aktiviteter alle ukedagene (se aktivitetsplan på tavla). Disse aktivitetene er en del av behandlingstilbudet ved Døgnenheten. 12

13 INFORMASJON OM KONTROLLKOMMISJONEN Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Klagerett Kontrollkommisjonen skal føre tilsyn med institusjonen og påse at den følger de gjeldene lover og vedtak I Lov om psykisk helsevern er det bestemt at alle som blir behandlet i psykiatrisk institusjon skal ha en klagemulighet. Pårørende kan klage til kontrollkommisjonen, på lik linje med den som er innlagt. Klageretten består i at du har rett til å klage til kontrollkommisjonen. Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig. Institusjonens ansatte er forpliktet til å hjelpe pasienter og pårørende med å få kontakt med kontrollkommisjonen, og med å fremme en eventuell klage. Kontrollkommisjonen oppnevnes av Fylkesmannen, og er uavhengig av SANKS / DPS, Midt-Finnmark. Den består av fire personer, kommisjonens leder skal være jurist, fortrinnsvis med dommererfaring, en legekyndig person og en brukerrepresentant. Vdr pasienter på tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold Pasienter som ønsker å klage på tvangsvedtak sender sin klage til kontroll kommisjonen til UNN, avd. Åsgård: Kontrollkommisjonen UNN Åsgård Postboks Tromsø Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonen har minst to anmeldt og to uanmeldte besøk per år ved institusjonen. Pasientene har anledning til å snakke med medlemmer av kontrollkommisjonen. 13

14 Kontrollkommisjonen skal være oppmerksom på alle forhold som har betydning for den som er innlagt. Hvis kontrollkommisjonen finner klandreverdige forhold, tar de disse opp med institusjonens ledelse eller den faglig ansvarlige for vedtaket. Hvis kommisjonen finner det nødvendig, kan de ta saker om alvorlige forhold opp med fylkeslegen. Kontrollkommisjonen har taushetsplikt. Kontrollkommisjonens adresse: Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern Midt- og Vest- Finnmark Postboks LAKSELV 14

15 RENHOLD UNDER OPPHOLD OG VED UTFLYTTING RENHOLD PÅ DØGNENHETEN På allmenn posten kommer det renholdspersonale mandag og torsdag. De vasker bad, gulv, tørker støv og tømmer søppel. Utover dette må den enkelte sørge for å holde en viss orden på rom. Dette også for at renholdspersonalet skal komme til. Du kan vaske klærne dine på rommet der vi har pasientvaskemaskin. Døren er i perioder låst. Be personalet låse opp og eventuelt gi veileding hvis du trenger det. Ved utflytting fra rom på allmennposten: o ta av sengetøy o fjerne søppel og tomflasker KILDESORTERING Det er innført kildesortering i Porsanger, og søppel må sorteres i forskjellige poser og bøtter. Alle leilighetene er utstyrt med dette i tillegg til egen veileder ifht hvordan dette skal gjøres. OVERNATTINGSGJESTER SOM LÅNER LEILIGHET VIA POLIKLINIKKENE Det forventes at leiligheten forlates i samme stand som før overnatting. INVENTAR Du har ansvar for å gi beskjed til personalet hvis noe utstyr går i stykker eller event. lekkasjer. UTREISE TIDSPUNKT For at rommet skal bli klargjort til neste som kommer inn, ber vi om at du planlegger utreise tidspunkt til senest kl

Velkommen til post 4

Velkommen til post 4 Velkommen til post 4 Ansvarlig utgiver: Enhetsleder post 4 Sist revidert: 25.09.06/asv Innholdsfortegnelse Velkommen..s. 3 Om behandlingstilbudet..s. 4-6 Individuelle behandlingsopplegg Om miljøet i posten

Detaljer

Velkommen til. Frelsesarmeens rusomsorg, Fagerborg

Velkommen til. Frelsesarmeens rusomsorg, Fagerborg Velkommen til Frelsesarmeens rusomsorg, Fagerborg Informasjon, Husregler og Samtykkeerklæring Sporveisgt. 33, 0354 Oslo Tlf: (+47) 22 95 73 50 Fax; (+47) 22 95 73 51, org. nr. 989 301 195, bankkonto 3000.17.91539

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin.

Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin. Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin. Dette er et dokument for alle vikarer, nyansatte og studenter i Hugin. Den vil gi dere en oversikt over Hugin sine rutiner og regler, det miljøterapeutiske

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

Barneklinikken Post 1

Barneklinikken Post 1 Velkommen til Barneklinikken Post 1 Barnenevrologi Barnerevmatologi Lunge, allergi og eksem 2 VELKOMMEN!... 5 DEN FØRSTE DAGEN... 5 DØGNRYTME... 5 MÅLTIDER... 6 MÅLTIDER I BARNESPISESALEN... 6 MÅLTIDER

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN Margit Tanners Minne er et aldershjem sentralt i Bergen sentrum. Eier av bygningen er Bergen Sanitetsforening, og det er de som driver Margit

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening Nr. 1, Februar 2015

Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening Nr. 1, Februar 2015 Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening Nr. 1, Februar 2015 Kjære kollega Nyhetsbrevet sendes per e-post til fastleger som er registrert med e-postadresse i Legeforeningens register. Redigeres av

Detaljer

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal

Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern Tvangsinnleggelse og behandling, pasientrettigheter

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer