Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret slutter seg til finansstrategi for Helse Sør-Øst. Hamar, 13. desember 2012 Peder Olsen administrerende direktør Side 1 av 5

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Det primære målet for helseforetaksgruppens finansaktiviteter er å sikre en stabil finansiering av virksomheten. Helse Sør-Øst skal til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å møte alle planlagte utgifter til drifts- og investeringsformål, hensyntatt risiko for svingninger i markeder som kan påvirke helseforetaksgruppens kontantstrøm. Finansstrategien skal definere og klargjøre ulike risikoaspekter, samt ansvarsforhold, roller og organisering av likviditetsstyring, finansiering, kapitalforvaltning og håndtering av finansiell risiko. I all hovedsak vil risikoen være knyttet til valuta-, rente- og råvaremarkedene. Ved forvaltning av finansielle risikoer skal hovedfokus være å sikre forutsigbarhet, men også ha rammer for en viss tilpasning av porteføljene med akseptabelt risikonivå. Eventuell overskuddslikviditet skal plasseres slik at den gir tilfredsstillende avkastning med lav risiko. Finansstrategi for Helse Sør-Øst beskriver finansiell risiko, vurderer risikotoleranse og etablerer hensiktsmessige sikringstiltak. Det har også vært behov for å tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet innenfor finansområdet i Helse Sør-Øst. Strategien vil bli jevnlig evaluert, minimum hvert annet år. Ved etablering av finansstrategien vil det være naturlig å evaluere innen ett år. Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til de føringer og strategier som ligger i Finansstrategi for Helse Sør-Øst. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hva saken gjelder Hovedmålsettingen for finansstrategien i Helse Sør-Øst er å fastsette felles retningslinjer og rammer for finansiering av helseforetaksgruppens virksomhet, forvaltning av helseforetaksgruppens finansielle ressurser og styring og kontroll av finansiell risiko. Siden sammenslåing av tidligere Helse Sør RHF og Helse Øst RHF, har man fulgt praksis etablert i de tidligere regionene, men disse er ikke nedfelt i en samlet finansstrategi for helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst. Finansstrategien skal understøtte konsernets langsiktige hovedmålsettinger nedfelt i strategidokumentet og andre førende dokumenter fra eier og myndigheter. Finansstrategien gjelder for Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene. Side 2 av 5

3 Finansstrategien vil bli gjort gjeldende for helseforetakene gjennom foretaksmøte. Det er ikke stilt eiermessige krav om at helseforetakene skal etablere egne finansstrategier. I de tilfeller helseforetakene selv velger å etablere egen finansstrategi er dette dokumentet førende for innholdet, og ved uoverensstemmelser mellom disse, er helseforetaksgruppens finansstrategi overordnet. 2.2 Finansstrategien omfatter Finansstrategien omhandler finansiell risikostyring, herunder renter, valuta, energi og leieavtaler (leasing) I tillegg omtales likviditetsstyring, herunder forvaltning av overskuddslikviditet, garantier, forsikringer og pensjon, samt motpartsrisiko/kredittrisiko og rapportering og rutiner. Renterisiko Låneporteføljen til Helse Sør-Øst RHF er i dag på ca åtte milliarder kroner. Den beregnede risikoen i totale årlige rentekostnader innenfor 95% sikkerhet og 5-års horisont er ca 170 millioner kroner dersom man ikke tar hensyn til inngåtte rentesikringsavtaler. For å sikre forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader, sammen med noe handlingsfrihet for markedsmessig tilpasning av porteføljen med lav risiko foreslås det to sikringsstrategier: Rentebindingsbåndet foreslås økt fra dagens nivå på ca 1,6 år til 3-5 år. Rentebindingsbånd er et uttrykk for hvor lang tid det gjennomsnittlig tar før låneporteføljen vil måtte reprises til nye rentebetingelser. Videre foreslås det at Helse Sør-Øst RHF maksimalt kan ta opp 50% av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75% av innlånsvolumet bindes til fast rente. Denne strategien medfører at 25% av låneporteføljen til enhver tid skal ha flytende rentebetingelser, 50% av porteføljen skal ha fastrente, mens resterende 25% kan enten være flytende eller fast rente. Selv om fastrenteandelen på nåværende portefølje er tilnærmet 100%, er gjenværende løpetid på rentebindingsperiodene relativt kort. Selv med en strategisk målsetning om å øke rentebindingsbåndet, så vil dette måtte gjøres over tid ved planmessig styring av låneporteføljen da tilgjengelige rentestyringsverktøy begrenser mulighetene for tilpasning. Valutarisiko Kontraktsfestede strømmer i utenlandsk valuta av vesentlig størrelse skal sikres med valutaterminer på samme løpetid. Det forutsettes at helseforetakene ved større anbud fra utenlandske leverandører ber om prising av anbudsobjektet i både leverandørens hjemlands valuta og i norske kroner, og deretter beregner det billigste alternativet. Det stilles krav om sikring av kontantstrømmer over: 30 millioner kroner med oppgjør inntil 12 måneder frem i tid 20 millioner kroner med oppgjør mellom 13 og 24 måneder frem i tid 10 millioner kroner med oppgjør mer enn 24 måneder frem i tid. Side 3 av 5

4 Energirisiko Samlet årlig energikjøp for helseforetaksgruppen utgjør ca 800 GWh, med antatt årlig omsetningsverdi ca 250 millioner kroner. Den beregnede risikoen i totale årlige energikostnader er, innenfor 95% sikkerhet og 5-års horisont, ca 190 millioner kroner, mao høyere enn renterisikoen. For helseforetaksgruppen er det av avgjørende betydning å sikre forutsigbarhet i de fremtidige kraftprisene, samtidig som prisnivået er konkurransedyktig sammenlignet med markedet for øvrig (spotprisen). Dette skal sikres ved en todelt strategi bestående av: Sikringsstrategi regelstyrt sikring med fallende sikringsgrad Forvaltningsmandat med konkrete rammer for forvalters mulighet for markedstilpasning Leiekontrakter og leasing Det er ikke anledning til å benytte finansiell leasing. Operasjonell leasing (leie) kan være et hensiktsmessig alternativ på enkelte områder, og dette er derfor tillatt benyttet i helseforetaksgruppen. Inngåelse av leiekontrakter likestilles fullmaktsmessig med tilsvarende investeringer. Det vil si at avtaler knyttet til leie av utstyr (MTU, IKT og annet) med leieforpliktelse over 10 millioner kroner og for leie av lokaler med leieforpliktelse over 50 millioner kroner fremlegges for Helse Sør-Øst RHF, jamfør sak Øvrige forhold omtalt i finansstrategien Helse Sør-Øst RHF har hovedsakelig to måter å skaffe seg ekstern kortsiktig finansiering på, trekk på driftskredittramme i Norges Bank innvilget fra Helse- og omsorgsdepartementet eller forskudd på månedlig basisutbetaling fra Helse- og omsorgsdepartementet (unntatt ved overgangen til nytt år). I perioder med overskuddslikviditet skal denne i første rekke benyttes til å nedbetale gjeld og driftskreditt. Helse Sør-Øst RHF kan i visse tilfeller vurdere å benytte bankinnskudd med bindingstid for å oppnå meravkastning. Finansstrategien fastsetter en enhetlig holdning til håndtering av risiko for skade på person og ting, og styreansvar, og helseforetaksgruppen har valgt å benytte forsikringsmegler til anskaffelse og drifting av helseforetaksgruppens forsikringsordninger innenfor person- og skadeforsikring. Utover dette inneholder finansstrategien en omtale av enkelte andre forhold: Inntekts- og likviditetsfordeling Likviditetsstyring Bank Pensjon Kreditt og motpartsrisiko Side 4 av 5

5 3. Administrerende direktørs vurderinger Finansstrategien i Helse Sør-Øst fastsetter felles retningslinjer og rammer for finansiering av helseforetaksgruppens virksomhet, forvaltning av helseforetaksgruppens finansielle ressurser og styring og kontroll av finansiell risiko. Finansstrategien bidrar til å sikre stabil finansiering av virksomheten, god likviditetsstyring og en risikoprofil som er tilpasset Helse Sør-Øst sin økonomi og eksterne rammebetingelser. Helse Sør-Øst RHF har et overordnet ansvar for alle finansielle spørsmål i helseforetaksgruppen, og vil bistå helseforetakene i alle spørsmål som hører til under ansvarsområdet. Helse Sør-Øst RHF skal forestå oppfølgingen av finansstrategien. Dette innebærer jevnlig revisjon, minimum hvert annet år, eller som følge av endringer i underliggende dokumenter, lovverk, markedsrisiko eller andre føringer. Finansstrategien og større revisjoner av denne skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. 3.1 Forankring av saken Utkast til finansstrategi er gjennomgått av juridisk avdeling i Helse Sør-Øst RHF, og behandlet i ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF 4. desember Forankring med helseforetakene er skjedd gjennom fremlegg i direktørmøtet 6. desember 2012 samt telefonmøte med økonomidirektørene fredag 7. desember. 3.2 Avsluttende presiseringer Finansstrategien i Helse Sør-Øst skal til enhver tid være i henhold til gjeldende lover, og etter forskrifter og retningslinjer gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Finansstrategien skal videre understøtte konsernets langsiktige hovedmålsettinger nedfelt i strategidokumentet og andre førende dokumenter fra eier og myndigheter. Finansstrategien gjelder inntil den endres eller opphører ved vedtak av styret i Helse Sør- Øst RHF. Trykte vedlegg: Finansstrategi for Helse Sør-Øst Utrykte vedlegg: Ingen Side 5 av 5

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 4 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 4 1.2 GYLDIGHET... 4 1.3 OMFANG... 4 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og 18. juni 2015

Detaljer

Finansstrategi Helse Midt-Norge

Finansstrategi Helse Midt-Norge Finansstrategi Helse Midt-Norge 1 Gyldighet, endringslogg og definisjoner... 3 1.1 Gyldighet... 3 1.2 Endringslogg... 3 1.3 Definisjoner... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 4

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 200400355-12 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 200400355-12 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 200400355-12 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 97-2005

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Plasserings- og lånestrategi Versjon 201411 2 Reglement for finansforvaltning i... 2 Tromsø kommune... 2 1. INNLEDNING... 4 2. GENERELL DEL OVERORDNET FINANSSTRATEGI...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vurdering av investeringsvalg for pensjonsmidler 1. Pensjonsordninger ved Oslo universitetssykehus HF Pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene er i dag dels lovfestet og dels tariffestet. Vedtektene

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer