Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Vår referanse Saksbehandler Dato 12/ Oddvar Andersen Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den., i sak., i henhold til Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, gitt av Kommunal- og regionaldepartementet den , og vedtak i fylkestinget i Nord-Trøndelag i sak 10/32, den Innledning I henhold til forskrift om finansforvaltning (FOR nr. 635 med ikrafttreden ) og fylkeskommunens endring av finansreglementet i fylkestingets sak 10/32 pr , er det utarbeidet ajourført rutine for finansforvaltningen. Rutinen legges til grunn for rapportering så snart den er fastsatt. Den har som formål å sikre at finansforvaltningen utøves i tråd med fylkeskommunens til enhver tid gjeldende finansreglement og i henhold til gjeldende lov og forskrift. Den primære målsettingen med finans-forvaltningen er å sikre at fylkeskommunen til enhver tid er likvid, er betalingsdyktig og er lite eksponert for risiko. Fylkeskommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. Løpende finansrapportering lagres elektronisk i saksstyringssystemet og inngår i tillegg i politisk rapportering pr. april, pr. september og ved årsskiftet (årsberetningen). I det følgende behandles: 1. Administrative rutiner 2. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko 3. Rutine for vurdering og rapportering av likviditet 4. Rutine for plassering 5. Rutine for finansiering, låneopptak 6. Rutine for avvikshåndtering 7. Kvalitetssikring av rutiner, godkjenning av finansreglementet 1. ADMINISTRATIVE RUTINER. For at fylkeskommunen skal kunne utøve finansforvaltningen i tråd med finansreglementet, kreves det et grunnlag. Dette grunnlaget fremskaffes gjennom ulike dokumenter og rapporter. Rapportene i henhold til denne rutinen skal utarbeides til internt bruk i administrasjonen og til politisk nivå.

2 Følgende dokumentasjon/rapporter utarbeides: Rapport Innhold Frekvens Ansvar distribusjon Likviditetsoversikt Månedlig Uttak fra konsernkontosystemet i banken for bearbeiding i Likviplan (prognosemodell for likviditet). Løpende administrativt. Politisk pr. april, september og i Låneportefølje Låneportefølje Protokoll. Vurdering av finansiell risiko i forkant av handler, samt særskilt vurdering av spesifiserte momenter. Utskrift fra anbudsresultat lagres. Kontrollrapport i henhold til punkt 10 i finansreglementet; passivasiden. Vurdering av bl.a. finansiell risiko og avvik fra finansreglementet Ved handel Ultimo måned 3, 4, 6, 9 og i Avvik: Ved måned 4, 9 og i /behov Administrativt Administrativt. Politisk pr. måned 4, 9 og i Kausjons-/ garantiansvar Plasseringsportefølje Eksterne bekreftelser og oversikt over fylkeskommunens samlede garantiansvar Protokoll. Vurdering av finansiell risiko i forkant av handler, samt særskilt vurdering av spesifiserte momenter. Utskrift fra evt. anbudsresultat. Kontrollrapport i henhold til punkt 10 i finansreglementet; aktivasiden. Vurdering av finansiell risiko. Avvik fra finansreglementet Pr som grunnlag for note i års-regnskapet. Ved handel Ultimo måned 4, 6, 9 og i Avvik ved måned 4, 9 og i / behov Stresstest Ultimo måned 4, 9 og i årsoppgjøret Låneportefølje Stresstest Ultimo måned 4, 9, og i Plasseringsportefølje Plasseringsportefølje Politisk og administrativt Politisk og administrativt Administrativt Administrativt. Politisk ved måned 4, 9 og i Politisk og administrativt

3 2. RUTINE FOR VURDERING OG HÅNDTERING AV FINANSIELL RISIKO Avsnittet gjelder som gjennomgående rutine for likviditet, plassering og finansiering. All handel skal utføres i tråd med rammene som er gitt i fylkeskommunens finansreglement. Før handel skjer, skal alle typer finansiell risiko vurderes. Tilsvarende skal de samme risikoer vurderes fortløpende ved utløpet av måned 4, 9 og ved Slik vurdering dokumenteres ved bruk av nedenstående skjema. Den finansielle risikoen vil som regel bestå av flere typer risikoer samtidig. Følgende kontrollskjema skal benyttes fortløpende (jfr. ovenfor) samt før nye handler etableres: Risiko Beskrivelse ja nei merknad Kredittrisiko Plassering: Finansreglement kap 5, avsnitt 1, 3 / kap 6, avsnitt 1, 4, 6, 7, 8. Lån/sikring: Finansreglement kap 5, avsnitt 1. Stikkord: kvalitet på motpart. Markedsrisiko Plassering: Finansreglement kap 6, avsnitt 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lån/sikring: Finansreglement kap 5, avsnitt 1 / kap 7, avsnitt 2, 3 + kulepunkt 1, 2. Stikkord: verdisvingninger i markedet. Renterisiko Plassering: Finansreglement kap. 5, avsnitt 1 / kap 6 avsnitt 4. Lån/sikring: Finansreglement kap 7, avsnitt 2, 3 kulepunkt 6, 7, 8. Stikkord: stabil finansiering av kommunens virksomhet. Likviditetsrisiko Plassering: Finansreglement kap. 5 avsnitt 1, 2 / kap 6 avsnitt 1, 3, 5. Lån/sikring: Finansreglement kap 7, avsnitt 1, 3 kulepunkt 1, 2. Stikkord: mulighet for realisering på kort varsel. Valutarisiko Plassering og Lån/sikring: Finansreglementet Systematisk/ generell markedsrisiko Usystematisk/ spesifikk risiko Finansiell risiko samlet Rapportering/ rutiner kap 6 avsnitt 1. Stikkord: kun norske kroner. Plassering: Finansreglement kap. 6 avsnitt 4. Lån/sikring: Finansreglement kap 7 avsnitt 3 kulepunkt 6,7,8. Stikkord: sannsynlighet for verdiendring i et marked. Plassering: Finansreglement kap. 6, 7. Lån/sikring: Finansreglementet kap 7, avsnitt 2 (liten mulighet for denne risikoen her, gitt samme låntager). Stikkord: sannsynlighet for at avkastning på objektet avviker fra den generelle markedsutviklingen. Plassering og Lån/sikring: Finansreglementet kap 5, avsnitt 1. Stikkord: stabil finansiering, samt betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Finansreglementet kap 10. Er finansreglementets bestemmelser om rapportering oppfylt? Ja = i samsvar med finansreglement Nei = avvik fra finansreglement Dato: Utførende: en (utfyllende kommentar gis etter behov/situasjonen) Ansvarlig: en

4 3. RUTINE FOR VURDERING OG RAPPORTERING AV LIKVIDITET Grunnlag: Rapport Innhold Frekvens Ansvar Distribusjon Likviditetsoversikt Uttak fra konsernkonto-systemet i banken, som viser daglig saldo på konsern- /underkonti. Det benyttes spørringene «Likviditetshistorikk» og «Kontostruktur». Det siste viser konti utenom konsernsammendraget for likviditetsutviklingen pr. dag. Banktallene er tilgjengelig i 17 måneder. Tallene for dagutvikling på konsernkonto (- 29) legges inn i Likviplan for sammenligning med 12 måneders-prognosen og dag for dag-utvikling fra året før. Økonomisk oversikt drift og investering fra årets budsjett/økonomisystemet (bruttobetraktning), er grunnlaget for likviditets-prognosen i Likviplan. Månedlig oppdatering av Likviplan som grunnlag for vurdering rapportering. Administrativt. Politisk for månedene april, september og i Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen i kommunens likviditet for de neste 12 måneder. Denne er avgrenset til å gjelde årets vedtatte budsjett. Økonomiplanen for kommende år skal finansielt gå i balanse. Særlige forhold for planperioden (ut over budsjettet) kommenteres. Rutine Fylkeskommunens bankbeholdninger er løpende/daglig tilgjengelig ved oppslag i nettbanken (bl.a. konsernkonto og konti utenom konsernsammendraget). På rapporteringstidspunktene hentes «likviditetshistorikk» for konsernkontoen og limes inn i prognosemodellen Likviplans «avviksrapport» via regneark (hele 1000 kr samt bruk av «verdi» ved innliming). Denne viser da utviklingen i forhold til likviditetsbudsjettet, herunder effekten av utførte investeringer/låneopptak mv. Tilsvarende reelle utvikling fra året før er innspill til vurdering av sesongvariasjoner/periodisering. Prognosemodellen korrigeres på rapporteringstidspunktet for vesentlige moment som påvirker innbetalings-/utbetalingsforfall og andre forhold av betydning for en realistisk prognose. Grafene i Likviplan for dag-til -dag utvikling vil gi en prognosemarkering ut året. Denne er basert på virkelig hittil og budsjett for gjenstående perioder. Dette gir signal om forventet nivå i overgangen til ny 12-måneders periode. Likviplan har også månedsgrafer. Grunn-/driftslikviditet, overskuddslikviditet For å opprettholde en betryggende driftslikviditet og å oppfylle finansreglementets likviditetsbehov for minimum 30 dagers drift, legges til grunn at konsernkontoen ikke skal synke lavere enn 100 mill. kroner, med tillegg av 25 % av sentrale konti som ikke inngår i konsernkontobildet. Disse gjelder eksterne, øremerkede midler og omfatter bl.a.: Den kulturelle skolesekken Kultur, Den kulturelle skolesekken AVGO, Næringsfondet Regional utvikling, Tippemidler Kultur og

5 Kulturbyggmidler Kultur. Bankbeholdning utover dette knyttet til konsernkonto, oppfattes som overskuddslikviditet. Dersom det avdekkes mangelfullt likviditetsnivå eller tendens til slik utvikling, vurderes umiddelbart tiltak for å bedre likviditeten. I dette inngår vurdering av bruk av tilgjengelig kassakreditt på 200 mill. kroner. Dersom likviditetsframskrivingen gir grunnlag for plassering av midler ut av driftskonto, skal dette vurderes (se rutine for forvaltning av overskuddslikviditet). Eventuelle plasseringer realiseres dersom dette er nødvendig for å ha tilstrekkelig likviditet. Utførende: Faglig leder for regnskap i samarbeid med økonomisjef Ansvarlig: en. 4. RUTINE FOR PLASSERING Generelt skal forvaltningen av fylkeskommunens likvide midler utføres slik at den overordnede målsetningen for finansforvaltningen oppnås. Plasseringer skal gjøres slik at likviditetsbehovet dekkes, jfr. kravet til størrelse på grunnlikviditeten - samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås innenfor rammene for risiko i fylkeskommunens finansreglement. Det skal utarbeides en protokoll fra plasseringen. Protokollen skal inneholde en beskrivelse av plasseringen, vurdering av finansiell risiko, evt. anbudsresultat og en vurdering gjennom eget skjema (se nedenfor). Før handler foretas, skal finansiell risiko vurderes, (jfr. pkt. 2 ovenfor). I tillegg skal følgende momenter vurderes: Kontrollskjema plasseringer Plassering utenfor bank ja nei merknad Er plasseringen vurdert opp mot likviditetsprognosen? Finansreglement kap. 6, avsnitt 1. Er plasseringen vurdert opp mot ulike typer finansiell risiko? Finansreglement kap. 5, avsnitt 1 og kap. 6, avsnitt 2 Er plasseringen vurdert opp mot begrensningene i finansreglementet? Finansreglement kap. 6, avsnitt 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er avkastningspotensialet på plasseringen vurdert opp mot avkastning på konsernkonto? Finansreglementet kap 6, avsnitt 1. Ja = i samsvar med rutiner og finansreglement Nei = avvik fra rutiner og finansreglement Utførende: en Ansvarlig: en

6 5. RUTINE FOR FINANSIERING, LÅNEOPPTAK Generelt skal fylkeskommunens lån sammensettes slik at den overordnede målsetningen for finansporteføljen oppnås. Dette innebærer at kommunen til enhver tid er likvid og betalingsdyktig. Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres slik at den ønskede utviklingen for kommunens finansutgifter oppnås. På kort sikt vektlegges forutsigbarhet i renteutgiftene og på lengre sikt vektlegges lavest mulig rentekostnad. Fylkeskommunen etablerer lån i henhold til det politisk vedtatte budsjettet. Lån etableres når det finnes hensiktsmessig ut fra en samlet vurdering av fremdrift i vedtatt investeringer, likviditetsprognose og forhold i rentemarkedet. Lån etableres i hovedsak med kort (flytende) rente. Ønsket renterisiko og forutsigbarhet i rentekostnader etableres gjennom sikringsinstrumenter som er angitt i finansreglementet. Om det er hensiktsmessig å anvende sikringsinstrumenter, besluttes ut fra en total vurdering av samlet eksponering og forventet utvikling i rentemarkedet. Det skal utarbeides en protokoll fra låneopptak/handel i sikringsinstrument. Protokollen skal inneholde en beskrivelse av handelen, vurdering av finansiell risiko, anbudsresultat og en vurdering av transaksjoner knyttet til lån/sikringsinstrumenter (jfr. nedenfor). Før handler foretas skal finansiell risiko vurderes, jfr. punkt 2. I tillegg skal følgende momenter vurderes: Kontrollskjema finansiering Lån og sikringsinstrumenter ja nei merknad Lån: Foreligger det politisk vedtak på låneetableringen? Lån: Er etableringen av lånet konkurranseutsatt? Finansreglement kap. 7, avsnitt 4. Lån: Størrelse på lån. Rammer i finansreglement kapitel 7, avsnitt 3, kulepunkt 1, 2. Sikring: Er bruken av det aktuelle sikringsinstrumenter hjemlet i finansreglementet? Finansreglement kap 8. Sikring: Vil etableringen av sikringen medføre at samlet eksponering er innenfor rammene i finansreglementet? Rammer i finansreglement kapitel 7, avsnitt 3, kulepunkt 6, 7, 8. Er det utarbeidet protokoll fra etablering av lån/sikring? Ja = i samsvar med rutiner og finansreglement Nei = avvik fra rutiner og finansreglement Utførende: en støttet av innleid ekspertise Ansvarlig: en.

7 6. AVVIKSHÅNDTERING. Vurdering av finansiell risiko foretas ved handler samt ved utløpet av månedene 4, 9 og i forbindelse med Kontroll av avvik fra finansreglementet foretas ved tilsvarende rapportpunkt. Opplysninger om eventuelle avvik og effekten av disse, inngår i de ordinære rapporteringene. Se punkt 1. Utførende: en Ansvarlig: Administrasjonssjefen. I arbeidet med likviditetsoversikt, plasseringer og finansiering/innlån, vises det til rutiner for hvert enkelt område. Det forutsettes herunder bruk av egne avkrysningsskjema. jfr. pkt 2, 4 og 5. Dersom det forekommer avvik fra rutiner/reglement, skal disse rapporteres til administrasjonssjefen. Utførende: en, dels faglig leder for regnskap Ansvarlig: en 7. KVALITETSSIKRING AV RUTINER, GODKJENNING AV REGLEMENTET Fylkeskommunens rutiner for området finansforvaltning er kvalitetssikret av KomRev Trøndelag IKS. Finansreglementet skal behandles og eventuelt justeres en gang pr. fylkestingperiode

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10)

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) 1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) Ifølge kommuneloven 52,nr 1 skal kommunestyret selv gi regler for kommunens finansforvaltning. Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 05.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer