Tema I: Den gode skole i Malvik:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema I: Den gode skole i Malvik:"

Transkript

1 Tema I: Den gode skole i Malvik: Hva er viktig for at Malvikskolen skal være god for elevene? Hva er viktig for at Malvikskolen skal være god for foreldrene og andre samarbeidspartnere? Hva er viktig for at Malvikskolen skal være god og framtidsrettet arbeidsplass? DUK a). Gode fasiliteter /gode skolebygg Gode lærere Godt læringsmiljø Godt samarbeid Positivt arbeidsmiljø Faglige utfordringer Tydelig kommunikasjon - Hjem skole Konkurransedyktige betingelser / betingelser ifht arbeidsvilkår Mobbefritt Ulik kompetanse inn i skolen, - sosiale utfordringer DUK b). Skolen må informere foreldre bedre! Da engasjeres foreldre Mindre rapportering i skole, mer tid til ungene TVERRFAGLIG TENKNING (alle er «vårres unga») Skolen tar utgangspunkt i lokalsamfunnet n.d.g. natur, kultur og historie (lokale læreplaner) Gode hjelpemidler (digitale og andre) Konkrete tiltak mot mobbing, tidlig i prosessen! Varierte/utradisjonelle undervisningsformer, vekt på metodikk i skolene Malvik kommune utvikler felles kvalitetssystem for sine grunnskoler TRYGGHET, UTFORDRING, MESTRING (for elever og ansatte) ØKT LÆRERTETTHET (minimum på landsgjennomsnitt) God og tydelig klasseromsledelse Vennegrupper Mer videreutdanning for lærerne! Kvalifisert leksehjelp på skolen Gjerne øke den Mer praktiske aktiviteter (uteskole, utplassering, alternative læringsmodeller) Gode klassebygg som er tilpasset LÆRING Godt tverrfaglig arbeid, BFT inn Foreldrene må føle de blir hørt tatt med på avgjørelser Felles strategier for malvikskolen, f.eks mbp. mobbing/lesing Jobbe med det sosiale så vel som det faglige Stimmulende utemiljø Skolens ledelse må prioritere virksomhetsutvikling Gi foreldrekontaktene rom for samarbeid med lærerne Ikke mobb! Tidlig og riktig hjelp til elever som sliter Psykisk helse inn i skolen tidlig. Nok ressurser

2 ->penger ->lærere (lærertetthet) Kompetente lærere! Viktig å holde fokus over tid -ikke stadig nye «reformer»/prosjekter. Fokus på hva som gir god læring og en god skole. Nok voksne til at barn føler seg sett. Ta bort tilfeldighetene (varierer mye mellom trinn og lærere) Begynneropplæringen i lesing må sikre at alle leser på trinn Det å bli tatt på alvor -> f.eks i fht mobbing. Fokus på læringsmiljø Deltakelse i eget liv -påvirkning i egen hverdag Andre fagpersoner inn i skolen Tett samarbeid på tvers av etater. Gode nok ressurser slik at de som trenger ekstra hjelp får det de trenger. DUK c). Elevene De viktigste? Større lærertetthet Styrket helsesøstertjenesten!! Politikere som ser hvor viktig skolen er *Tilhørighet til nærmiljøet og kommunen Gode lærere/gode fagmiljø Lærere som er engasjerte i elevene Elevsamtale/vurderinger -Ut av klasserommet, ut i naturen Arbeidsplass Lærerne trenger skjermet arb.plass La lærerne være lærere Større lærertetthet Inn med flere yrkesgrupper. Gode skoleledere Politikere som ser hvor viktig skolen er Kompetanseheving individuelt/og i fellesskap -etter- og videreutdanning

3 Foreldre og andre samarb.partnere Større lærertetthet Politikere som ser hvor viktig skolen er Lav terskel for å komme i kontakt med skolen BYGGE TO NYE UNGDOMSSKOLER MED GOD LUFT OG GODE ROM GODT UTSTYR!! Tema II: Den gode barnehage i Malvik Hva er viktig for at Malvikbarnehagene skal være god for barna? Hva er viktig for at Malvikbarnehagene skal være god for foreldrene og andre samarbeidspartnere? Hva er viktig for at Malvikbarnehagene skal være en god og fremtidsrettet arbeidsplass? DUK 2 a) 1. Viktig at barna lærer å være robuste. De ansatte er viktige for barnas del Motivasjon Et sted der barna er trygge. Tilstrekkelig voksentetthet. Kompetente og engasjerte voksne som brenner for jobben. Barna skal bli gode sosiale vesener, vente på tur, lære sosiale regler. Grensesetning er viktig. Godt utdannet personale. Avdelingene har fellesbespisning. Viktig at barnehagen godtar forskjellige sinnsstemninger, snakke godt om hverandre. Hensiktsmessige bygninger, områder som fungerer. Være imøtekommende mot hverandre. Kunne navnene til hverandre.

4 Øve på å bli selvstendig. Variert kost. God arbeidsplass viktig for et godt miljø. Bygningsmessig god planløsning. Få være med å påvirke. -god for barna *Trygg *Omsorg *Mestring *Ikke presse læring lengre ned. *Verdsette leiken *Trygghet og trivsel gjennom leik *Empatisk og kunnskapsrik *Personell må kunne ta beslutninger *Se alle barna *Voksentetthet/synlighet *Gode ute og inneområder som utfordrer sansene -god for foreldrene At foreldrene føler at de ungene er ivaretatt/voksne føler trygghet Voksne som kommer og sier Hei! Kommunikasjon Barnehage Hjem -enda viktigere enn i skole Engasjert i ditt barn.

5 -God og framtidsrettet arb.plass *Utviklingsmuligheter EVU *Kompetanseheving *Gode bygg/lokaler DUK 2 b). Fagkyndig og kompetent personale > videre faglig oppdatering; bla. LIONS mitt val kurs. Engasjerte, pliktoppfyllende og imøtekommende personale Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagene Tillit, respekt begge veier At barn blir sett Fysisk miljø både ute og inne Riktig bruk av ressurser/personale Følge forskrifter og lover, taushetsplikt Se muligheter, IKKE problematisere Spørreundersøkelser i barnehagene hvor foreldrene får si sin meninger Prioritering fra kommunenes sin side Minimum 2 opptak pr år. Flere barnehageplasser Gode overganger til skole, god info. Viktig å jobbe med utvikling, og fokus på forskningsbaserte metoder -> Å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Gjelder også skole.

6 Foreldre i bhg: * Tatt på alvor * god informasjonsflyt * de blir anerkjent som «mestere på eget barn» -Tilstrekkelig med pedagog ressurs -mindre tid annen organisering til skrivearbeid -Alle ansatte m) faglig kompetanse som barne- og ungdomsarbeider o.l. -se barna -faglig oppdateringer ->god blanding av omsorg/faglig -tett samarbeid innad + utad -Helsesøster mer inn i bhg se barna der de er -styrking på tidlig innsats? -Tidlig innsats må handle om mer en identifisering tiltak som er gjennomførbare i bhg. -Gi bhg.personale kompetanse innenfor dette TI (tidlig innsats) -> som påbegynt *gode fellesplaner/maler - styrking på virksomhetsledernivå dele adm + faglig, kanskje?? Tenker at vi har en virksomhetsleder for mage bhg mens rektorer er virksomhetsleder for hver sin skole?? DUK 2 c). Gode og fleksible barnehagebygg Store barnehager gir store fagmiljø/tverrfaglighet Fokus på natur og uteområder Rom for kreative ideer

7 Fokus på sosial kompetanse Integrering Se hvert enkelt barn Leke kompetanse FOKUS på kompetanseheving og fagutvikling Tverrfaglig & tverretatlig samarbeid Tidlig innsats -hjelpe barna før de trenger hjelp Engasjerte ansatte Samarbeid med skole Bhg en ambasadør for at foreldre får et større foreldrenettverk -> bli bedre kjent seg i mellom -> Sikre en god integreringsprosess hos flyktninge/innvandringsbarn SPRÅK Foreldrekurs ->Hvordan er det å være småbarnsforeldre/tenåringsforeldre. -støtte i overgangsfaser Tilgjengelighet i personalet ut fra de behovene foreldrene har Helhetlig læringsløp -fra vugge unnfangelse til grav Stabilt arbeidsmiljø (lav turn-over) Arbeid MOT mobbing må ha fokus: Holdningsskapende God voksentetthet/pedagogtetthet Ruste barna for resten av livet

8 Opprettholde de små og lokale barnehagene også Barnehagene må beregne veksten i sitt område God omsorg gir gode resultater Tema III. Den gode fritid i Malvik Hva er viktig for at alle barn og unge i Malvik skal få en helsefremmende og god fritid? Hva er viktig for at foreldre skal få oppleve at fritidstilbudene for barn og unge er gode? DUK 3 a). Tilrettelagt fritidsaktiviteter for funksjonshemmede. Naturgruppe hvor ungdommer kan være med på ulike typer turer (fiske, fjell, tiurleik osv) Bedre tilgjengelighet til aktiviteter for distrikts-malvik. Film-klubb hvor barna/ungdommer får se filmer felles og får muligheten til å «evaluere» filmer. Supert med gratis svømmehall! Mer fokus på gjenbruk av utstyr. Trondheim har gratis utleie (frivillighetssentralen) av sportsutstyr for å gjøre det mer tilgjengelig for alle Midtsandtangen opprettholdt frie uteområder. Vurder Sommerbuss Utvide ungdomstilbudet Lave økonomiske kostnader Filmklubbkvelder Fokus på å inkludere alle barn ->integrering av våre nye landsmenn og deres barn Hallmangel i Hommelvik Vikhammer Dugnad Sommer- og vintermalvik (lave kostnader, store kostnader)

9 DUK 3 b). Lengre sommer- og vintermalvik -> høstferie? Politikerne må prioritere tiltak for ungdom Vi må ha et variert tilbud av god kvalitet og med et inkluderende miljø Ta vare på talenter uavhengig av sosial status og økonomi Ivaretakende miljø hele mennesket i varetas Mange nok/gode nok arenaer/lokaler, hensiktsmessige og funksjonelle Utvidet skoledag med rom for fritidsaktiviteter (kultur-skole og idrett) Trygg atkomst/gangveier til fritidsarenaer Vi må verdsette «ildsjelene» Lederne må være trygge både for barn og foresatte Samarbeid mellom organisasjonene og foreldre og kommune Idrettshall i Hommelvik Vinter og sommermalvik opprettholdes ev. utvides og sørge for at de som kanskje faller litt utenfor i annen organisert aktivitet får delta i dette. Unngå økning av egenbetaling på kulturskolen. Sørge for at alle har mulighet. Mer synlig nattvandrere i helgene INKLUDERING, INKLUDERING, INKLUDERING! Fokus på ulike problemstillinger i lavinntektsfamilier og fritid ->Ofte at barn ikke deltar på ulike aktiviteter pga foreldrenes dårlige økonomi Utvide åpningstider på «huset» -Gi ungdommene mulighet til å forme tilbudet medbestemmelse Ressursbruk - > ansatte i fritidsklubber

10 DUK 3 c). VERN OM «BOKSEN GÅR» OG «DØDBALL» ENGASJERTE FORELDRE OG BESTEFORELDRE SOMMER-/VINTERMALVIK JA TAKK! SKOTTHYLL PÅ TVERRS AV ALDERSGRENSER MULIGHETER TIL VALG (organisert, uorganisert, sport, musikk, sv FAMILIENE MÅ HA TID TIL Å GJØRE TING SAMMEN.. NATUR... UTEOMRÅDER IN Å VÆRE UTE UT Å VÆRE INN MÅ ALT VÆRE SPORTY? DET ER LOV Å VÆRE KONKURRANSEORIENTERT FRI FRITID FORELDRE SOM VÅGER Å STÅ I MOT UTSTYRSHYSTERI, KLESKODER... ALLE MÅ KUNNE SVØMME FORTSETT MED ALL IDRETTEN. AKTIVITETER MED VOKSNE OG UTEN VOKSNE -> FRI FRITID GI ALKOHOL TIL BARNA FØR IDRETTEN TAR DEM PANISKE LETT-TILGJENGELIGE KONTROLLERENDE FORELDRE SOM STÅR I VEIEN FOR BARNAS GLEDE. FRITID FOR GLEDE HER OG NÅ IKKE FOR UTVIKLING. JA til dugnad -> viktig for sosial arena For foresatte og for at barn skal se sammenhengen

11 DEN GODE FRITID I MALVIK «Det beste ungdomshuset er hjemme» Viktig å kjede seg Foreldrene *trygt *nærmiljøet, lokalisering *ikke for dyrt *mulighet for å delta *ikke for store krav til foreldrene (tid og penger dugnad o.l.) *God informasjon *foreldrene må engasjere seg i barnas fritid *Måten du blir møtt på som foreldre For ALLE Barn *Ikke organiser i hel, mer fri og spontan leik, ordnet med lekeplasser lokalt *Ikke for dyrt, demp utstyrskravet *Ikke for spesifikt *lagt til rette for alle (universell utforming) *legge aktiviteter til nærområdet *trygghet *Lekeplasser/areal tilrettelagt for aktivitet/leik

RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008

RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008 RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008 Prosessleder: Tone Gerd Bratland, Agora 1 Innledning Kjerstin G. Lundgård, leder i driftsutvalget (AP) ønsket alle velkommen og sa blant annet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer