Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap!"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2014 Fredag 28. mars 1. Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! 2. Sju av ni KOFA-klager på Oslo avvist i fjor 3. Sikret innovasjon ved intensjonskunngjøring 4. Klart signal til innkjøpere om å stille krav 5. Postkasse, inspeksjon og seminar 6. Veiledning i kjøp av kunnskapstjenester 7. Straff for dei som bryt dokumentasjonskrav 8. Leverandør-innbyding var ikkje utilbørleg Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! Nå haster det for det offentlige å skaffe seg kunnskap om og ta i bruk EHF-formatet (elektronisk handelsformat), som er standardiserte meldingsformater for store deler av anskaffelsesprosessen. Onsdag 23. april inviterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til EHFkonferanse. Det er en gylden anledning til å skaffe seg kunnskap for å komme a jour med den rivende utviklingen på dette området som bl.a. foregår i næringslivet. Når året er omme skal dessuten alle offentlige virksomheter kunne håndtere faktura, ordre, ordrebekreftelse og katalog på dette formatet. Så, meld deg på konferansen! På EHF-konferansen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo får du svar på alt du trenger å vite om EHF. Bruken av EHF brer nå om seg meget raskt. I øyeblikket er ca virksomheter registrert i det sentrale adresseregistret ELMA (Elektronisk mottakeradresseregister). Størsteparten av disse er virksomheter i næringslivet. B2B brer om seg og stadig flere tar i bruk EHF også på dette området. Statlige etater er pålagt å kreve elektronisk faktura og kreditnota på EHF-format (EHF = Elektronisk handelsformat) i alle nye avtaler fra og med 1. juli Kommunene som benytter elektronisk faktura og kreditnota, skal ta imot dette på standardformatet EHF fra 1. januar Foredragsholdere På konferansen forteller statssekretær Paul Chaffey om Regjeringens planer for digitaliseringen av offentlig sektor, og seksjonssjef André Hoddevik i Difi om hva han mener er nøkkelen til digitalisering av offentlige innkjøp. Og hva skjer med utviklingen av EHF inn i fremtiden? Det skal seniorrådgiver Olav A. Kristiansen i Difi informere om. Fra siste årsskifte stengte for øvrig Oslo kommune for annet enn elektroniske fakturaer det 1

2 dreier seg om nærmere fakturaer. Avdelingssjef Kari Margrethe Hov fra kommunen forteller mer om det. Målgruppen for konferansen er alle som jobber med innkjøp og fakturering i privat og offentlig sektor, og som skal motivere til at virksomheter skal digitalisere hele sin handelsprosess. Rask utvikling Utviklingen av et digitalt marked i Europa går raskt. Derfor haster det bl.a. med å få opp en ny, europeiske standard for e-faktura, som skal sikre at slike fakturaer kan utstedes, mottas og håndteres uten hensyn til nasjonsgrenser. Et nytt direktiv som nå er på vei til å bli endelig vedtatt, skal sørge for det. Den norske standarden for e-faktura i det offentlige, EHF (Elektronisk Handelsformat), er bygget på den standarden som etter alt å dømme blir lagt til grunn i EU. Europaparlamentet har nettopp lagt siste hånd på direktivet, nå venter bare Ministerrådets formelle tilslutning. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er også i gang med et roadshow til sju norske byer for å øke bruken av elektronisk faktura i EHF-format i offentlig sektor. Du finner konferanseprogrammet her her kan du også melde deg på. Påmeldingsfristen er 4. april. Det er også laget en videofilm som viser hvor enkelte det er å ta i bruk EHF. Du finner videofilmen her. Sju av ni KOFA-klager på Oslo avvist i fjor Sju av de ni klagene som gjaldt Oslo kommune i 2013, ble avvist av KOFA. I en av klagene kom klagenemnda til at regelverket var blitt brutt, og i den siste av de ni sakene ble kommunen «frikjent». Denne status fremgår av en rapport til de kommunale organene i Oslo kommune fra kommunerevisjonen. Når det gjelder andelen saker der det ble konstatert brudd, ligger Oslo på et noe lavere nivå enn hva tilfellet er i nemndas samlede 2013-portefølje. Kommunerevisjonen har de senere årene lagt fram årlige oversikter over saker behandlet i KOFA. Gjennomgangen av 2013-sakene viser at av åtte behandlede saker i fjor som gjaldt Oslo kommune, konkluderte nemnda med brudd på regelverket i én sak, ikke brudd i regelverket i én sak, mens seks saker ble avvist. I tillegg var Sporveisannonsene AS innklaget i en sak. Selskapet er heleid av Sporveien Oslo AS, som igjen er et heleid selskap av kommunen. Klagen ble avvist av KOFA, fremgår det av revisjonsrapporten. Forekomsten av brudd, heter det, utgjør tilnærmet elleve prosent av disse ni innklagede saker i 2013, og er på noe lavere nivå enn i KOFAs samlede portefølje i fjoråret. Det ble ikke ilagt gebyr eller avgitt uttalelse om at vilkårene for erstatning var til stede i noen av sakene som gjaldt Oslo kommune i

3 Tall fra 2012 I året før, i 2012, gjaldt elleve saker for KOFA Oslo kommune. 27 prosent av disse endte med konklusjonen brudd på regelverket, like stor andel det motsatte. 18 prosent av sakene ble trukket av klager, og 27 prosent avvist av sekretariatet. Etter kommunerevisjonens oversikt avgjorde KOFA totalt 211 saker i I om lag hver tredje av disse konkluderte klagenemnda med at det forelå brudd på regelverket, og om lag den samme prosentandel der det ikke var regelbrudd. Resten av saken ble enten trukket av klageren eller avvist av sekretariatet. 12 Oslo-saker til behandling Ved utgangen av 2013 lå det 12 saker i KOFA som gjaldt Oslo kommune, skriver kommunerevisjonen i sin rapport. To av disse er rettet mot Utviklings- og kompetanseenheten, øvrige enheter som har fått en klagesak på nakken, er bare representert med en. Sykehjemsetaten er både representert blant sakene som ble behandlet i 2013 og blant de som venter på behandling i år. Det gjelder også Undervisningsbygg i Oslo KF. To av sakene som venter på behandling i klagenemnda i år dreier seg om påstand om ulovlig direkteanskaffelse. Revisjonen vil fortsette å følge KOFAs arbeid, heter det. KOFAs saker kan gi innspill til vurderingen av risiko og vesentlighet både med hensyn til hvilke virksomheter det er aktuelt å revidere og hvilke deler av regelverket som kan skape utfordringer for kommunens innkjøpsvirksomhet. Sikret innovasjon ved intensjonskunngjøring Sykehuspartner fortjener ros for sin kreativitet og vilje til å finne en løsning for å få inn et innovativt produkt med stor totaløkonomisk gevinst for helseforetakene, sier Hartvig Munthe-Kaas i LFH - bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Han sikter til bruk av intensjonskunngjøring ved anskaffelsen av en helt ny type engangslaken til fødeavdelinger på vegne av Helse Sør-Øst. På den måten bidro helseforetaket både til utvikling og omsetning av produktet, og sørget således for å ta vare på det innovative i praktisk bruk. Etter en ide fra hjelpepleier Astrid Skreosen ble det utviklet et engangslaken til bruk på fødeavdelinger. En OFU-kontakt (offentlig forsknings- og utviklingskontrakt) koplet SINTEF og Sykehuset Telemark sammen med den bedriften hjelpepleieren etter hvert bidro til å starte. Resultatet ble et kommersialisert produkt. Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst v/ Sykehuspartner kom så med en intensjonskunngjøring, der det het at man tok sikte på å gjøre kontrakt med den nystartede bedriften for kjøp av dette produktet. Begrunnelsen for å benytte intensjonskunngjøring var at dette var et innovativt produkt uten kjente konkurrenter i markedet. I pakt med LFH s ønske Dette, sier Munthe-Kaas, er helt i pakt med LFHs ønske om å stimulere til innovasjon i sin sektor. LFH er også aktivt med i samarbeid med NHO/KS Nasjonale program for leverandørutvikling med sikte på å få fram næringsutvikling og nye prosjekter. LFH har bl.a. vært aktivt med på pilotprosjekter her, der hovedpoenget har vært åpen 3

4 leverandørdialog forut for selve konkurransen. Intensjonskunngjøring har ikke vært aktuelt i forbindelse med leverandørutviklingsprogrammet. LFH ønsker å etablere dialogforum, møteplasser, og et prosjekt der NAV er sentralt, viser at det er fullt mulig å ha dialog med leverandørmarkedet gjennom hele anskaffelsesprosessen uten å bryte med lov eller forskrift. Man må bare være nøye med å ha åpen dialog til alle aktører hele tiden, fastslår han. Intensjonskunngjøring Intensjonskunngjøringer er en aktuell innkjøpsmetode fra det offentliges side på disse markedene. Behovene er ofte er svært spissede, og i LFHs medlemsmasse finnes bedrifter som er alene om å produsere bestemte produkter. Da kunngjør den offentlige kunden at intensjonen er å inngå kontrakt med denne bedriften i stedet for å gå veien om vanlige anbudsprosedyrer. Så får eventuelle konkurrenter heller melde seg. LFH organiserer nær 115 leverandører av medisinskteknisk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser, og øvrig velferdsteknologi. Uforsvarlige lønns- og arbeidsvilkår Klart signal til innkjøpere om å stille krav Nesten to av tre nordmenn mener at det offentlige har et stort ansvar for å begrense risikoen for uforsvarlige arbeidsforhold der importerte varer produseres. Det fremgår av en omfattende undersøkelse som nå er publisert. Dette gir klare signaler til offentlige innkjøpere, sier seniorrådgiver Jenny Ählström i Difi, og understreker at krav til akseptable lønns- og arbeidsvilkår gjennom hele leverandørkjeden ved innkjøp er ett av de viktigste våpen i kampen for forsvarlige arbeidsforhold. Det er Initiativ for etisk handel (IEH) og ISOS MMI som står bak rapporten «Den etiske forbruker», som baserer seg på en landsomfattende undersøkelse med over 2370 svar. Formålet med undersøkelsen er å avdekke den menige forbrukers holdning til uforsvarlige lønns- og arbeidsforhold når de kjøper. Ett av spørsmålene gjelder hvor stort ansvar ulike aktører har for å begrense risikoen for uforsvarlige arbeidsforhold der produktene produseres. Av svarene fremgår det at 65 prosent mener at nasjonale myndigheter har et stort ansvar, 29 prosent at de har noe ansvar. Et annet spørsmål dreier seg om hvorvidt den enkelte forbruker selv sjekker produksjonsforholdene for importerte varer. Et stor flertall gjør ikke det, og en av forklaringene er at i Norge «passer staten på at vi ikke får mulighet til å kjøpe varer som er produsert under uanstendige forhold.» Det offentliges ansvar Ansvaret legges ikke bare på det offentlige også på importører, produsenter og butikker. For myndighetene innebærer dette at en betydelig andel av innbyggerne forventer at offentlige virksomheter går foran og handler etisk. Samtidig er det en omfattende mistro til offentlige virksomheters gjeldende innkjøpspraksis, ifølge undersøkelsesresultatene. Det er også betydelig støtte blant innbyggerne for regulering 4

5 som sikrer at forbrukerne slipper å bekymre seg for hvordan varene de kjøper har blitt produsert. For leverandørene næringslivet og den enkelte bedrift bekrefter undersøkelsesresultatene at samfunnsansvar er og blir den viktigste faktoren for en bedrifts omdømme og vil utgjøre en betydelig faktor i kampen om arbeidskraften. Da gjelder det å ha kontroll på sine verdikjeder og kunne redegjøre for hva man har gjort og skal gjøre. Tekstilbransjen ofte nevnt I 2011 viste en tilsvarende undersøkelsen at seks av ti forbrukere ikke kunne nevne en eneste bransje eller produksjonsområde som ble forbundet med uforsvarlige arbeidsforhold. Tre av ti nevnte imidlertid tekstilbransjen, mens ni prosent nevnte matvarer og seks prosent elektronikkbransjen undersøkelsen viste derimot at det nå bare var 23 prosent som ikke kunne eneste bransje. Nær sju av ti pekte nå på tekstilbransjen, 23 prosent på gruve/gass/olje/kjemi/industri, mens nesten like mange trakk fram næringsmidler og jordbruk. 17 prosent nevnte elektronikk/ikt-bransjen. Over seks av ti spurte prioriterte ansattes arbeidsforhold høyest når de ble spurt om hva de aller helst ville vite noe om når de kjøper en vare. Andre alternativer var å sikre at råvarene var produsert på en bærekraftig måte, bruken av fornybar energi og utnytte råvarene mer effektivt. Samtidig viser undersøkelsen at det fortsatt er forholdsvis få som undersøker eller sjekker det selskapet som produserer varene som blir kjøpt, og endringen i forhold til 2011 er ingen eller minimal rett nok stort sett i positiv retning. 13 prosent svarer at de har sjekket for korrupsjon, 23 prosent for barnearbeid prosentandelene for uakseptabel forurensing, urettferdig handel med u-land og uforsvarlige arbeidsforhold ligger i mellom de to nevnte, som er ytterpunktene. Jenny Ählström at rapporten er viktig og relevant i forbindelse med Difis arbeid med å veilede og informere offentlige virksomheter om sosialt ansvarlige anskaffelser. - Den speiler at innbyggene ønsker fokus på at varer som kjøpes inn til Norge, er produsert under lovlige forhold. Samtidig må vi jobbe mer med informasjonsspredning, sier Ählström, som peker på at det finnes mange offentlige virksomheter som er i gang og viser fine resultater. Disse skal vi nå i Difi jobbe for å få løftet fram. Vi har ikke nådd våre mål ennå, men er godt på vei i rett retning. Hun legger til at det nye EU-direktivet for offentlige anskaffelser er viktig. Det kommer å gjøre det enklere for de offentlige virksomheter som ønsker å stille krav til at enkelte høyrisikoprodukter skal være «rettferdig handel»-sertifisert. Aktuelt om offentlige anskaffelser Postkasse, inspeksjon og seminar Direktoratet for forvaltning og IKT har valgt leverandør for digital postkasse, og 4. april kommer seminaret om den nye forskningsavtalen! Sykehuspartner har vært på inspeksjon hos kinesiske leverandører, og Hovedorganisasjonen Virke skal ha seminar om sosiale krav. Jernbaneverket kutter ned til maks to underleverandører i hver leveranse, og Akershus universitetssykehus samordner arbeidsprosesser knyttet til innkjøp, logistikk og økonomi. I Finland ble det i fjor foretatt noe over anskaffelses-kunngjøringer, mens USAs 28 mill. småbedrifter skal neste år kunne kjempe om føderale kontrakter verd 5

6 500 milliarder norske kroner. Difi-seminar 4.april om forskningsavtale Den 4. april arrangerer Difi frokostseminar om forskningsavtalen som er utviklet av Kunnskapsdepartementet. Offentlig sektor er oppfordret til alltid først å vurdere bruk av denne avtalen når man inngår avtaler om forsknings- og utredningsarbeid. Forskningsavtalen utgjør et solid rammeverk for hvordan offentlige oppdragsgivere kan sikre at forsknings- og utredningsoppdrag gjennomføres innenfor anerkjente vitenskaplige og etiske prinsipper, at både oppdragsgiver og oppdragstaker har rettigheter til resultatene og at resultatene kommer ut i offentligheten. På frokostseminaret den 4. april presenteres avtalen, og virksomheter som har tatt den i bruk forteller om sine erfaringer. Påmelding foregår her. Difi har valgt leverandører av digital postkasse e-boks AS og Posten Norge AS har fått kontrakt med Difi om digital postkasse. Senere i år kan innbyggerne velge mellom e-boks og Digipost (Posten Norge) for å motta brev fra offentlig sektor digitalt i stedet for på papir. Posten Norge AS har også fått kontrakt om meldingsformidlertjenesten. Difi er i ferd med å etablere sikker digital posttjeneste. Dette er en fellesløsning som hele offentlig sektor kan benytte for å sende brev til innbyggerne digitalt i stedet for på papir. Sentrale elementer i løsningen skal leveres fra markedet og Difi har nå tildelt kontrakter til leverandørene som har levert de beste tilbudene i konkurransen. På inspeksjonsreise til kinesiske fabrikker Sykehuspartners arbeid for etisk forsvarlig handel fortsetter. To representanter for Sykehuspartner har nettopp vært på inspeksjonsreise til tre fabrikker i Kina sammen med en av leverandørene OneMed. Fabrikkene produserer varer for Helse Sør-Øst. Samarbeidet og fokuset som både de og leverandøren har hatt for å fremme gode arbeidsvilkår for ansatte i fabrikkene, har gjort en forskjell, er konklusjonen. Fokuset på etisk gode arbeidsforhold og HMS har bl.a. resultert til innføring av bedre sikkerhetsrutiner, som nødvendig verneutstyr og bedre tilrettelagte arbeidsplasser. Spesielt to av fabrikkene de besøkte var flinke til å håndtere de innspillene vi kom med underveis, fremgår det av tilbakemeldingene fra inspeksjonsreisen. Seminar om sosiale krav i offentlige anskaffelser Virke og Advokatfirmaet Torkildsen inviterer til gratis formiddagsseminar den 3. april om sosiale krav i offentlige anskaffelser. Seminaret avholdes hos Advokatfirmaet Torkildsen & Co i Oslo. Målgruppen er offentlige oppdragsgivere/innkjøpere og leverandører til offentlig sektor, organisasjoner og andre med særlig interesse for feltet. Mange spørsmål skal berøres på seminaret: Hvordan sikrer offentlige oppdragsgivere at sosiale krav ivaretas i anskaffelsesprosessene? Blir sosiale krav bare en skrivebordsøvelse, eller kan de benyttes aktivt i konkurranser om offentlige kontrakter? Hva kan gjøres bedre og hvor butter det i dag? Hva gjør leverandører til offentlig sektor for å sikre ansvarlighet i leverandørkjeden og at samfunnsansvar og arbeidstakerrettigheter ivaretas? Hva er leverandørers forventninger til offentlige oppdragsgivere? Dette er noen av spørsmålene som belyses på seminaret. Her kan du melde deg på og finne mer informasjon om seminaret. 6

7 Maks to underentreprenører på jernbanen Jernbaneverket skal stille krav om at leverandører av bygg- og anleggstjenester maksimalt får ha to ledd med underentreprenører, og ved behov kreve minimum 25 prosent egenproduksjon, samt at ledende personell skal være ansatt i firmaet det skrives kontrakt med. Hensikten er å bedre sikkerheten på anleggene, skriver bygg.no. Tidligere har Statens vegvesen og Statsbygg innført krav som begrenser antall ledd med underentreprenører til to. Jernbaneverket følger nå etter. Felles arbeidsprosesser økonomi, innkjøp og logistikk Akershus universitetssykehus er første helseforetak som skal ta i bruk regional økonomiog logistikkløsning. Den nye løsningen skal etableres som en regional standard med felles system og arbeidsprosesser. Det vil si at man går fra å ha mange ulike arbeidsprosesser til like regionale arbeidsprosesser innen økonomi, innkjøp og logistikk. Samtidig går man fra flere forskjellige systemer til ett felles system. All drift og forvaltning blir også lik for alle helseforetak i den nye løsningen. For hvert helseforetak som skal ta den regionale løsningen i bruk skal det etableres et mottaksprosjekt som skal forberede mottak av løsningen i eget foretak. Drøyt finske kunngjøringer i fjor Det finske kunngjøringsnettstedet for offentlige anskaffelser, HILMA, har offentliggjort statistikk for Den viser at nærmere kunngjøringer ble gjort i fjor til en samlet verdi av 24,5 milliarder euro (prisinformasjon var oppgitt i 82 prosent av kunngjøringene) av kunngjøringene var nasjonale. Det var 1300 statlige og 8600 kommuner, samkommuner og regionale myndigheter som kunngjorde i fjor. I tillegg kommer 6400 andre som må følge regelverket for offentlige anskaffelser. Februar til og med mai var toppmånedene for nasjonale kunngjøringer, april for EU-kunngjøringene (målt i antall). USA: SMB-kontrakter for 500 mrd I det føderale 2015-budsjettet i USA er det lagt opp til å legge til rette for at små og mellomstore bedrifter skal få føderale kontrakter verdt nærmere 500 milliarder norske kroner, ifølge US Small Business Administration (SBA). Gjennom de fem siste årene har SBA hjulpet til med å sikre SMB ene slike kontrakter for nærmere 2300 milliarder norske kroner. Det er registrert 28 millioner små og mellomstore bedrifter i USA. Veiledning i kjøp av kunnskapstjenester Å kjøpe inn kunnskapstjenester kan være en kompleks oppgave det dreier seg om immaterielle tjenester. Nå foreligger en dansk veiledning for gjennomføring av slike kjøp, utviklet i 7

8 samarbeid mellom offentlige innkjøpere og kunnskapsbransjen selv. Dialog mellom partene i alle faser av kjøpsprosessen ikke minst i den innledende fasen øker sannsynligheten for at oppdragsgiveren får det man har behov for, heter det i veiledningen. Det er DI (Dansk Industri) Videnrådgiverne og IKA Foreningen af offentlige indkøbere som står bak veiledningen «Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft». Formålet med verktøyet er å gi offentlige innkjøpere av kunnskapstjenester veiledning. Slike tjenester kan være vanskelig å kjøpe, heter det, fordi det dreier seg om immaterielle tjenester og en ofte kompleks ytelse. Tjenesten består av elementer av kreativitet, innovasjon, faglig kunnskap og tekniske beregninger. Det er ingen standardytelse den blir til i samspill og dialog med innkjøperen. For å sikre sig, betyr dette ofte at innkjøperne gjør tilretteleggelsen av kjøp av kunnskapstjenester unødig vanskelig og med store krav til konkurransegrunnlaget. Dermed blir det ressurskrevende for kunnskapsleverandørene å levre tilbud, samtidig som det ofte kan vise seg problematisk å få helt presist rede på hvilket behov oppgaveløsningen skal dekke. Dette betyr igjen at innkjøperne støter på utfordringer når tilbudene skal sammenliknes og evalueres. Målet med veiledningen er, skriver forfatterne, å få det gode kjøpmannskap tilbake i innkjøp av kunnskapstjenester. Enkelte prinsipper legges til grunn: La kunnskapsleverandørene oppleve at det er rimelig samsvar mellom oppgavens størrelse, antallet som inviteres til å komme med tilbud og hva tilbudet skal omfatte- La kunnskapsleverandørene «gjennomskue» konkurransen. Jo mer presis og relevant informasjon om hvem man som innkjøper er, behov og organisering, desto lettere er det for kunnskapsrådgivere å komme med tilbud som representerer verdi. Gjør prosessen så enkel som mulig, bruk bransjestandarder, gjør ikke innkjøp unødig komplisert, oppfinn ikke nye modeller, anvend «på-tro-og-ære»- erklæringer mv. Bruk mulighetene for dialog kommuniser løpende med bransjen. I veiledningen oppfordres også bransjen selv til å være kritisk: Kunnskapsleverandører bør aktivt delta i dialogen med offentlige innkjøpere for å sikre gjensidig forståelse, heter det, og de leverandørene skal ikke klage på konkurransen med mindre det er skjedd alvorlige eller prinsipielle feil. Kunnskapsrådgiverne bør dempe sin interesse for innsyn i aktstykker knyttet til en konkurranse, og de bør levre tilbud når de er kvalifiserte og har kapasitet til å løse den oppgaven som konkurransen dreier seg om. Anbefalinger Blant anbefalingene i veiledningen er at tildelingskriteriet «laveste pris» bare bør benyttes ved kjøp av ressurspersoner. Tildelingsmodellen økonomisk mest fordelaktige tilbud er det normale. Velg tildelingskriterier som gir konkurranse som reelt kan skille virksomhetene fra hverandre, og velg kriterier som tar utgangspunkt i det behovet kontrakten skal dekke. Beskriv med ord hvert kriterium og underkriteriene, og angi hvorledes disse er vektet. Påfør maksimalt antall sider på hvor mye beskrivende materiale som ønskes mottatt normalt sjelden over ti sider. Benytt ikke flere enn fire kriterium, inklusive pris, og la intet kriterium vekte lavere enn 15 pst. Veiledningen «Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft» finner du her. 8

9 Svenske leverandørar Straff for dei som bryt dokumentasjonskrav Dei svenske leverandørane til det offentlege vil ikkje vere med på å lyfte grensa for direktekjøp no, men dei ønskjer å innføre krav om kunngjering for kjøp til ein verdi noko over kroner. Frå same beløpsgrense skal det gjelde eit krav om dokumentasjon, skriv Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer i ei høyringsfråsegn. Foreininga går òg innfor sanksjonar mot dei som bryt dokumentasjonskravet i motsetnad til den svenske regjeringa. Den svenske regjeringa har gjort framlegg om at grensa for direktekjøp i Sverige skal lyftast. Frå 1. juli i år skal grensa opp til 28 prosent av EU/EØS-treskelverdiane - i dag er grensa 15 prosent av desse. Sveriges Offentliga Leverantörer meiner at det trengst ei meir vidfemnande analyse for å finne ut følgjene av ei høgare grense for direktekjøp. I analysen, heiter det, bør det mellom anna greiast ut kva slags tiltak som oppdragsgjevarane kan ta i bruk for å gjere at det vert færre direktekjøp, korleis lojaliteten til noverande avtalar kan aukast og korleis det manglande innsynet som i dag er til stades ved direktekjøp, kan komast til liv. Delte i synet på direktekjøpsgrense Leverandørforeininga gjorde i 2013 ei undersøking mellom dei som leverte til det offentlege og fekk om lag 6000 svar. Undersøkinga synte at føretaka var delte i synet på å lyfte direktekjøpsgrensa. Undersøkinga gav heller ikkje noko klart bilete av kor hardt marknaden for direktekjøp burde regulerast. Men 70 prosent av leverandørane svarte at dei meiner at auka høve til innsyn er ein føresetnad for ein føreseieleg offentleg marknad. Dette er såleis eit syn som har brei støtte når det gjeld offentlege innkjøp, heiter det. Alle tiltak som kan gjere handteringa av direktekjøp enklare, vert godt motteke av dei svenske leverandørane, etter det dei skriv i høyringsfråsegna si. Føresetnaden er heile tida meir innsyn. For å lukkast med det, trengst det krav om dokumentasjon og retningsliner for direktekjøp og dessutan høve til å kome med sanksjonar for dei offentlege oppdragsgjevarane som ikkje dokumenterer direktekjøpa sine. Beløpsgrense og dokumentasjon Foreininga tek til orde for å eit kunngjeringskrav for tevlingar med ein verdi som er 50 prosent av beløpsgrensa for direktekjøp slik ho er i dag, tilsvarande eit beløp på kroner. Den same grensa meiner leverandørane at må gjelde for krave til dokumentasjon. I samband med kunngjerings kravet legg leverandørane til at tilbod som vert leverte etter kunngjorde tevlingar, må vere skriftlege. Offentlege oppdragsgjevarar må dessutan lage retningsliner for korleis direktekjøp skal gjennomførast, og dessutan kva dokumentasjonen skal innehalde, slik leverandør-foreininga ser det. Leverandørane går òg inn for at det skal innførast sanksjonar for brot mot dokumentasjonsplikta. Det gjer ikkje regjeringa framlegg om. Dersom det ikkje kjem slike sanksjonar, heiter det i fråsegna frå leverandørane, ligg det føre ein stor risiko for at oppfølginga vert vanskelegare og at dei verkelege følgjene av dei nye reglane ikkje kan analyserast seinare. 9

10 Leverandør-innbyding var ikkje utilbørleg Leverandøren kunne invitere dei tilsette hos den offentlege oppdragsgjevaren som gjorde avrop på avtalen leverandøren hadde med oppdragsgjevaren utan at det var noko uetisk eller utilbørleg over det. Dette har Etikknämnden i Institutet mot Mutor i Sverige avgjort. Rett nok burde innbydinga gått til oppdragsgjevaren, ikkje til einskildpersonar. Verdien av føremonen og mottakarkrisen var slik at nemnda fann at tiltaket låg innanfor næringslivskodeksen for god framferd. Institutet mot mutor (IMM) er ein ideell næringslivsorganisasjon med føremål å arbeide for god åtferd i næringslivet. Ikkje minst skal IMM vere med å motverke korrupsjon og liknande. Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Sveriges Kommuner och Landsting og Läkemedelsindustriföreningen står bak IMM. IMM har ei såkalla etikknemnd, der det kan reisast spørsmål om til dømes ulike åtgjerder er i pakt med dei etikkodane som IMM har etablert. Eit privat selskap som skipar til konsertar og slikt og har rammeavtale med ein offentleg oppdragsgjevar i Stockholm, gjorde nett det. Dei ønskte å invitere representantar for oppdragsgjevaren til ei tilskiping der tenestene til selskapet skulle presenterast. Før dei gjekk heim, var det tilbod om å sjå ein film. Det var eit kveldsmøte, og dei inviterte var dei som skulle gjere avrop på avtalen. Serveringa var kaffi, vatn og popkorn. Spørsmålet var om eit slikt initiativ var innanfor rammene av dei etiske kodane for god framferd. Fem kriterium Det er fem kriterium som etikknemnda legg til grunn: Verdien av føremonen, stillinga til mottakaren, kva slags føremon det er, krinsen av mottakarar og på kva måte føremonen vart tilbode. Etikknemda legg vekt på at verdien av tilbodet ikkje var stor, rekna til 150 kroner. Føremonen er då så liten at han ikkje kan reknast som utilbørleg. Innbydinga var ikkje retta mot tilsette som held på med offentlege innkjøp eller dei som har ansvaret for utøving av styresmakta. Såleis var det ein viss risiko for påverknad av framferd ettersom dei inviterte gjorde avrop på dei avtalane som innkjøpspersonane stelte i stand. Naturleg kopling Sjølve tilskiping var på si side lagt opp med ei naturleg kopling til arbeidsoppgåvene til dei som var særskilt inviterte, heiter det, og etikknemnda peikar då på at det var mogeleg å høyre på eit føredrag og sjå ein kinofilm. Også andre frå oppdragsgjevaren kunne melde seg på tilskipinga, men etikknemnda seier at ingen av dei hadde nokon kopling til dei tenestene som leverandøren leverer. Dersom verdien av føremonen sjåast saman med dette, verkar risikoen for utilbørleg påverknad ikkje monaleg stor. Såleis står ikkje invitasjonen i strid med næringslivskoden som IMM forvaltar. Etikknemnda strekar rett nok under at invitasjonen eigentleg burde ha vore sendt til oppdragsgjevaren og ikkje til einskildpersonar, slik at oppdragsgjevaren då kunne avgjere om nokon av dei tilsette skulle vere med på tilskipinga. Saka kan du lese her. 10

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Krav til elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Anskaffelsesregelverk. Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon

Anskaffelsesregelverk. Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon Anskaffelsesregelverk Kort oppdatering om elektronisk kommunikasjon Elektronisk kommunikasjon Hovedregel for kommunikasjon mellom oppdragsgivere og leverandører Kunngjøring, konkurransegrunnlag og innlevering,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol Elektronisk faktura Avd. for offentlige anskaffelser Jens Aabol Hvem er Difi Difi er et direktorat underlagt FAD - Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet. Difi får sine oppgaver fra FAD FAD får

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH)

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Tema for dagen Kven er Initiativ for etisk handel (IEH)? har ansvar? Kva er etisk handel?

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Dagens agenda. 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg?

Dagens agenda. 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg? Dagens agenda 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg? a) Forventninger til den ideelle kunden b) Forutsetninger for gode anskaffelsesprosesser 3. Mål for Samarbeidsavtalene RHF+LFH+LMI

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser Anskaffelser i Sandnes kommune Ronny Pettersen, leder anskaffelser Tema Anskaffelsesenheten Utfordringer Hvordan vi jobber Fremtiden Tips til leverandørene Anskaffelsesenheten 10 ansatte, 7 plassert i

Detaljer

Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien

Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien Trond Dahl Hansen Adm. direktør Medtek Norge trond@medteknorge.no Mobil 971 21 878 Dette er Medtek Norge Bransjeorganisasjonen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Leverandørkonferansen 2014

Leverandørkonferansen 2014 PROGRAM Tidspunkt Tema 08.00 Registrering med kaffe og te 09.00 Velkommen Direktør Ingelin Killengren, Difi 09.10 Fornye, forenkle og forbedre gjennom digitalisering og fjerning av tidstyver Statssekretær

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

Workshop med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og RHF Gardermoen, 8. februar 2013

Workshop med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og RHF Gardermoen, 8. februar 2013 Workshop med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og RHF Gardermoen, 8. februar 2013 Dialog og samarbeid - Jeg ønsker styrket samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren, akademia og næringslivet. Det må

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 --

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 -- Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av generalentreprise på diverse byggearbeider på en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

LFH som dialogpartner

LFH som dialogpartner LFH som dialogpartner «Gode offentlige innkjøp i kommunesektoren» Internt arbeidsdokument 6.mars/9.april 2013 Bakgrunn Innkjøp innenfor med.forbr. materiell og utstyr vil i større grad bli lagt til kommunene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Hvorfor EHF er nøkkelen til digitalisering av offentlige anskaffelser

Hvorfor EHF er nøkkelen til digitalisering av offentlige anskaffelser Hvorfor er nøkkelen til digitalisering av offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Hva innebærer digitalisering? Digitalisering av offentlige anskaffelser

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Gevinstrealisering ved kontraktoppfølging..hva er god og nødvendig oppfølging?

Gevinstrealisering ved kontraktoppfølging..hva er god og nødvendig oppfølging? Gevinstrealisering ved kontraktoppfølging.hva er god og nødvendig oppfølging? Rammeavtaler og kontrakter En rammeavtale er ikke en selvstendig kontrakt, men et sett med forhåndsavtalte vilkår som skal

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Krev EHF-faktura Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Regjeringen Regjeringen

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til dialogkonferanse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til dialogkonferanse i Oslo

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Skal staten tilby elektronisk faktura?

Skal staten tilby elektronisk faktura? Skal staten tilby elektronisk faktura? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Mål: Digitalisering

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser 5. Miljø, menneskerettigheter og andre

Detaljer

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Jan Mærøe Seniorrådgiver (Difi) Hva er Difi, og hva jobber vi med Difi utvikler offentlig sektor.

Detaljer

Norge anno Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Norge anno Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Norge anno 2016 - Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Trusselvurdering fra kripos Tendens til «omfattende og systematiske brudd

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer