Rådhuskantina. Søndre Land kommune INNHOLD IK - MAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådhuskantina. Søndre Land kommune INNHOLD IK - MAT"

Transkript

1 Rådhuskantina Søndre Land kommune INNHOLD IK - MAT 0. Dokumentasjon 1. Aktuelt lovverk og forskrifter 2. Beskrivelse av virksomheten 3. Målsetting 4. Organisering av IK-Gruppe og ansvarsfordeling 5. Risikovurdering matrise 6. Flytskjema 7. Innhold håndbok for trygg mat inkl. registrerings- og avviksskjema Vedlegg: Oversikt over risikovurderinger 1

2 KAP. 0 DOKUMENTSTYRING IK Mat systemet skal inneholde en oppdatert innholdsfortegnelse med oversikt over alle dokumentene som står i permen. IK Mat systemet består av: Håndbok for trygg mat Permer for registrering av temperaturer. Permer for rapporter (avviksrapporter, rapporter fra internrevisjon) Det skal kontrolleres at alle dokumentene er til stede og i rett versjon Dersom rutinene endres vil den få en ny versjon. Eventuelle endringer gjøres kjent ved oppslag eller i personalmøte. 2

3 KAP. 2 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Virksomheten brukes som navn på Rådhuskantina i dette dokumentet. Rådhuskantina inngår organisatorisk i avdeling for fellestjenester som er en avdeling i kommunalområdet Stab. Adresse; Hovsbakken HOV Tlf Rådhuskantina drives som personalkantine og virksomheten leverer fortrinnsvis tørr/kald mat i form av brødskiver og pålegg, samt servering av kaffe/te, melk, mineralvann og vafler/kaker. I tillegg leveres det påsmurt mat og kaker til møtevirksomhet på rådhuset. Det lages i liten utstrekning varme retter som spises samme dag det produseres. Uvedkommende personer skal ikke ha adgang i lokaler der næringsmidler produseres, bearbeides eller tilberedes. Unntatt fra denne bestemmelse er besøk etter avtale med den som er ansvarlig for virksomheten, alle besøkende skal ha nødvendige overtrekksklær. 3

4 KAP.3 MÅLSETTING Alt som gjøres fra varemottak via produksjon, pakking og tilberedning/servering skal sikre at våre kunder og besøkende får helsemessig trygg mat. Alle ansatte ved tilberedningen skal medvirke til at alle våre kunder får et tilbud som er likt det som er bestilt. Kvaliteten på produktene vi leverer skal være i samsvar med det som kan forventes ut i fra vår målsetting som personalkantine. Maten skal produseres og tilberedes i henhold til prosedyrer og rutiner utarbeidet i henhold til krav fra myndighetene og krav i eget forenklet internkontrollsystem. Alle våre leverandører er godkjente virksomheter som leverer riktige og trygge matvarer. 4

5 KAP. 4 IK GRUPPE/ IK PLAN Virksomhetens navn IK mat gruppe Navn; Elisabeth Haug Trine Nybakke Knut Viset Anders Aslesen Rådhuskantina Ansvarshavende Medarbeider Kontorsjef/avdelingsleder (ansvarlig for virksomheten) Avdelingsleder, Hovlikjøkkenet (faglig rådgiver/veileder) Fare og risikoanalyse for produksjonsprosessene ved Rådhuskantina ble sluttført i april 2014 Analysen er utført etter skala for vurdering av konsekvens og sannsynlighet, og risikoindeks er beregnet (Sannsynlighet x konsekvens = RISIKO) Det ble ikke avdekket kritiske kontrollpunkt (Høy risiko i forhold til matsikkerhet) i tilberednings prosessen. Dokumentasjon oppdateres løpende ved endringer, og revisjon av systemet skal utføres minst gang i år. Gruppen kan bli supplert etter behov. Ansvarsfordeling i forhold til IK MAT Avdelingsleder - Har det overordnede ansvar for IK Mat systemet - Har ansvaret for at internrevisjon blir utført - Skal sørge for at endringer i systemet utføres og at endringer blir formidlet videre til dem dette måtte angå. - Skal sørge for at alle ansatte får nødvendig informasjon om IK Mat systemet. 5

6 - Skal påse at feil/problemer avviksbehandlet og håndtert forsvarlig, samt være behjelpelig med rapportskriving og valg av behandlingsmåte dersom medarbeidere har behov for dette. - Skal foreslå forbedringer dersom man finner at deler av IK Mat systemet er vanskelig/ umulig å etterleve. Ansvarshavende på stedet - Har ansvaret for daglig oppfølging av IK Mat systemet på kjøkkenet. - Skal følge opp at alle nyanansatte/vikarer/ekstahjelp får nødvendig opplæring i IK Mat systemet, samt opplæring i praktiske rutiner på kjøkkenet. - Har ansvar for å påse at praksis i kantine og kjøkken er i overensstemmelse med beskrivelsene i IK Mat systemet - - Alle kantinemedarbeidere - - Har ansvar for å følge de rutiner i IK Mat systemet som gjelder eget arbeidsområde. - Skal avviksrapportere feil/problemer i tråd med beskrivelsene i systemet og rette opp feilene når det ikke er tvil om hva som må gjøres. - Dersom man er i tvil skal man henvende seg til avdelingsleder for bistand. Faglig rådgiver/veileder Bistår avdelingsleder og kantinemedarbeidere i faglige spørsmål og veiledning i forhold til IK-Mat. 6

7 KAP. 5. RISIKOVURDERING MATRISE Matrisen er et verktøy som brukes i fareanalysen for å finne ut graden av risiko. Konsekvens. Spør alltid først om hva som blir konsekvensene, i forhold til målsetningen, hvis den beskrevne fare inntreffer på det aktuelle prosesstrinn som vurderes. Målsettingen i dette tilfellet er helsemessig trygge produkter. Sannsynlighet. Spør deretter om hva sannsynligheten er for at hendelser, dvs årsaken til aktuell fare skal inntreffe på det aktuelle prosesstrinn som vurderes. SANNSYNLIGHET Hendel se Som skjer Mer en 12 gr pr år HØY 1 5 gr pr år MIDDELS X X En 1 gang pr år eller sjeldnere LAV LAV MIDDELS HØY Ubehag eller sykefravær i < 1 dag pr person og < 10 sykedager Uestitetisk (hår etc) trefliser, stein, insekter, vond smak, mindre allergisk Sykefravær > 1 dag og > 7 dager. Bidrar til uønsket eksponering/akku mulering i kroppen. Sykedager > 10dager < 30dager Mindre matforgiftning, X -Død -Kronisk sykdom - Sykedager > 30 dager -Glassbiter i varen, sette fast i halsen etc. Ulykker/kuttska der Store alvorlige matforgiftninger 7

8 reaksjon. oppkast/diare Alvorlig risiko Signifikant (middels) risiko Liten risiko. Må ikke adresseres Dok 2.5 Konsekvens x Sannsynlighet = Risikoindeks KAP. 6. FLYTSKJEMA FOR RÅDHUSKANTINA 1 Varemottak 2 Kjølelagring 3 Tørrvarelagring ttak 4 Tilberedning, 5 Blanding (vaffelrøre 6 Vann/ melk o. l ((((vaffelrøre 7. Klargjøring av kjøle/serveringsdisk 8. Emballasje 8

9 9. Servering/selvbetjeni ng KAP. 7. HÅNDBOK FOR TRYGG MAT 1. Rutiner for internrevisjon 2. Opplæring 3. Sporbarhet og tilbakekalling 4. Arbeidstøy 5. Personlig hygiene 6. Varemottak 7. Lagring 8. Innfrysing 9. Tining 10. Emballasje og merking 11. Avfallhåndtering 12. Temperaturregistrering 13. Kvitteringsliste for opplæring 14. Kvittering for renhold 15. Skjema for temperaturregistrering 16. Avviksskjema Håndboka skal oppbevares lett tilgjengelig for alle ansatte som jobber med håndtering av mat. 9

10 1. Internrevisjon Internrevisjonen utføres en gang pr år. Det kontrolleres at IK mat systemet er oppdatert og at alle dokumenter er til stede. Det tas stikkprøver på om skriftelige og muntlige rutiner er kjent blant de ansatte og at de stemmer med den praktiske utførelsen av arrbeidet. Det tas stikkprøver på om virksomheten dokumenterer det den skal i forhold til kravene i IK Mat systemet. Rapporten arkiveres i IK Mat systemet 2. Opplæring Faste ansatte skal lese gjennom Håndbok for trygg mat minimum 1 gang pr år og kvittere for dette på eget skjema. Alle nyansatte og vikarer med arbeidsoppgaver tilknyttet risikoområder (produksjonsområder) skal i løpet av første arbeidsuke ha gjort seg kjent med Håndbok for trygg mat og. Det må sikres at alle ansatte gis varsling om opplæring i nye rutiner. Informasjon om endringer/nye rutiner gjøres kjent ved oppslag eller i personalmøte. 10

11 3. Sporbarhet / tilbakekalling Oversikt over alle leverandører og hvilke produkter som leveres skal finnes tilgjengelig (kommunale innkjøpsavtaler). Oversikten over rammeavtaler finnes på Gjøvikregionens innkjøpsenhet, jfr. for øvrig pkt. 6 Varemottak nedenfor. Faktura/ pakkseddel skal oi oversikt over mottatte varer. Arkiveres på kontor/ elektronisk i 2 mnd Ved tilbakekalling av egne produkter, eller dersom det kommer melding fra leverandør eller fra Mattilsynet om tilbakekalling; - Varene som skal trekkes tilbake fjernes straks fra produksjonslokalet / lager - Alle aktuelle produkter som ikke er i originalemballasje fra leverandør fjernes fra lokalet. - Dersom den aktuelle varen finnes på fryselager (råvare/ halvfabrikata/ ferdig produkt) skal denne fjernes. - Dersom den aktuelle varen allerede er distribuert, er kjøkkenet ansvarlig for at varen blir trukket tilbake og kastet Dersom varen må lagres, må produktet merkes tydelig! Følg instrukser fra leverandør eller Mattilsynet med hensyn på hva som skal gjøres med produktene. Kjøkkenet i samarbeid med leverandør og Mattilsynet har ansvar for at eventuell varsling til sluttbruker. Dok Arbeidstøy Det brukes forkle som arbeidstøy 5. Personlig hygiene Rent tøy og nøye med håndvask. 6. Varemottak Ved vareleveranser så avstemmes bestilling mot pakkseddel, og pakkseddel mot varemottaket. Det er ASKO som er hovedleverandør (rammeavtale som omfatter bl.a. brødvarer, pålegg, egg og hermetikk). Det bestilles elektronisk (Ehandel) såpemidler m.v. fra Staples hvor mottak kontrolleres mot bestilling. I tillegg gjøres det direkte innkjøp fra Rema 1000 som bla. Melk, grønnsaker, te og frukt 11

12 1. Lagring Kjølevarer lagres i kjølerom Frysevarer i fryserom Tørrvarer lagres på kjøkkenet og i rom ved fryserommet Leverte varer oppbevares i de samme kartongene som ved mottaket 2. Innfrysing Varer blir fryst direkte ved mottaket 9. Tining Matvarer som skal tines tas ut av fryserommet dagen før, og opptiningen skjer på kjølerommet 10. Emballasje og merking Matvarer som oppbevares blir pakket i plast og merket med innhold og dato 11. Avfallshåndtering Alt avfall blir sortert og kastet daglig i egne containere 12. Temperatur registreringer Fryserom, kjølerom og kjøledisk avleses hver ukedag manuelt. Alle avleste temperaturer skal lagres i egen perm og oppbevares i minst 2 år. 12

13 13. Kvitteringsliste for opplæring Undertegnede arbeidstager bekrefter å ha lest internkontroll/ grunnforutsettninger for trygg mat og vil etterleve de rutiner som der er beskrevet. Grunnforutsetningene for trygg mat er og betrakte som arbeidsinstruks for alle medarbeidere. Dato/ år Navn på ansatt 13

14 Dok Kvittering for renhold Hyppighet; Hver dag ÅR Mnd Kjølerom Lagerrom Kjøledisk Dato Renhold/sign Dato Renhold/sign Dato Renhold/sign

15 Dok Kvittering for renhold ÅR Mnd Hyppighet; Hver dag Varemottak og gulv kjøkken Dato Renhold/sign 15

16 Skjema for temperaturregistrering Måles hver dag. MÅNED:. Dato/Objekt Kjølerom Fryserom Kjøleskap Kjøledisk Oppvaskmasin Hovedvask Oppvaskmaskin Sluttskylling 16

17 17. Avvikskjema - Rådhuskantina Rapportering (fylles ut av den som observerer feil/problemer) Observasjon påvist Dato/klokkeslett Oppdaget av Beskriv avviket/feilen eller det gikk galt: 17

18 Tiltak. ( Hva er gjort med feilen/problemet) Dato Sign Korrigerende tiltak (hva skal gjøres for at feilen ikke skal skje igjen) Hva skal gjøres? (fylles ut dersom noe må foretas for at feilen ikke skal gjentas. Frist for gjennomføring Sign Korrigerende tiltak (hva skal gjøres for at feilen ikke skal skje igjen) Korrigerende tiltak utført: Dato Sign 18

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune.

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. 3/08 Side 1 av 1 14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. Formål: Formålet med denne retningslinjen er å sikre at barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune har

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om Veileder til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av 4. oktober 2005 nr. 1103 VEILEDER C Utfyllende informasjon om foredling, lagring, import

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier Veileder 2006 Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier 1 Innledning I saker vedrørende patogene mikroorganismer i næringsmidler har det vist seg

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer