Produktbeskrivelse CompHatch og KUBE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktbeskrivelse CompHatch og KUBE"

Transkript

1 Produktbeskrivelse CompHatch and KUBE CompHatch og KUBE

2 CompHatch klekkesystem CompHatch klekkeskap opptar lite areal, er energieffektivt og utformet slik at daglig røkting og renhold er mindre arbeidskrevende. Systemet gir også god visuell kontroll over klekkeprosessen. Mindre plass Hvert CompHatch klekkeskap har åtte etasjer, bestående av to klekkeseksjoner i hver etasje. Skapene er kompakte, og hver enhet har en innleggskapasitet på lakserogn. De mer tradisjonelle systemene har mindre innleggskapasitet pr. kvadratmeter, krever større gulvareal, og er tidkrevende å jobbe med i forhold til vask og desinfeksjon mellom batcher. Eksempelvis kan plassbehovet for tradisjonelle systemer være opp mot 210 m 2 for en produksjon av 3 million yngel, mens ved bruk av CompHatch trengs bare 30 m 2 gulvareal for denne produksjonen. CompHatch Kapasitet Liter vann/min rogn pr. enhet 0,8 liter pr. liter egg Vannutskifting/time 7-12 Mål (mm) H:1750, L:1600, D: 800 Utførelse Aluminium, plastmateriale CompHatch klekkesystem blir betjent med arbeidslift ved Marine Harvest i Steinsvik CompHatch er meget kompakt og har et lite arealforbruk i forhold til produksjonsmengde. Systemet har god vanngjennomstrømming og god tilgang til klekkebakkene. Hver bakke har egen vanntilførsel med rotameter. Alt I alt et veldig brukervennlig system som gir bedre tilgang til eggene. Neil Manchester, Direktør ved Landcatch Skottland Redusert vannforbruk Energieffektivt Utskifting av vann i CompHatch er 7-12 ganger pr. time hvor vannet distribueres jevnt og sikrer tilstrekkelig oksygentilførsel til alle deler av klekkesubstratet. Kombikar og klekkerenner har i motsetning 4-8 utskiftninger pr. time og en laminær vannstrøm (uten virvler) noe som medfører dårligere innblanding av oksygenrikt vann og mindre effektiv transport av avfallsstoffer ut av substratet. I tillegg er vannbehovet for CompHatch lavere. Med 0,8 l/min pr. liter egg, mot 1,5 l/min pr. liter egg for klekkerenner og kombikar er reduksjon av vannforbruk nærmere 50 %. Energikostnader til oppvarming av vann kan derfor reduseres betraktelig. Optimale forhold Klekkesystemene er utformet slik at rogn og klekket yngel skal få optimale strømforhold og vannkvalitet. Hver klekkebakke har separat vanntilførsel med rotameter for regulering og kontroll av vannmengde til hver enkelt bakke. Systemet leveres standard med EasyHatch klekkesubstrat for optimal støtte og forhindring av plommesekkavsnøring.

3 Detalj av vannsystem Klekkebakk Rotameter God ergonomi og lettere håndtering For å bedre ergonomi og lette håndtering er det utviklet en arbeidslift tilpasset CompHatch. Klekkeenhetene settes da på en 30 eller 60 cm høy sokkel (se bilde ovenfor, fra Marine Harvest Steinsvik). CompHatch med EasyHatch klekkesubstrat reduserer arbeidstimer til vask og desinfeksjon Fra en nylig utført spørreundersøkelse ved norske klekkerier for laks (n = 26) ble kombinasjoner av ulike typer klekkesystem og substrater sammenlignet med henhold til arbeidstimer på vask og desinfeksjon mellom rogninnlegg. Resultatene viste at de som hadde CompHatch med EasyHatch klekkeinnlegg brukte i gjennomsnitt 56 % færre arbeidstimer på vask og desinfeksjon, sammenlignet med andre klekkerisystemer. Resirkuleringsteknologi Bakterier Kjernen i et resirkuleringssystem er ofte et biofilter, der bakterier omdanner oppløste avfallsstoffer (ammonium og organisk stoff) fra fisken til ufarlige forbindelser. I tillegg til den biologiske vannbehandlingen vil mikroorganismene i et velfungerende biofilter bidrar til å skape et stabilt vannmiljø for fisk i resirkulerte anlegg. I intensive produksjonssystemer kan opportunistiske og ikke ønskede bakterier og sopp etablere seg, noe som kan føre til alvorlige skader på egg og yngel. Klarer man å kontrollere disse, og istedenfor tilføre systemet gode mikroorganismer, slik man kan ha i et biofilter, vil dette være en fordel. Spesielt kan dette være gunstig i de aller tidligste fasene av fiskens liv hvor immunforsvaret er mest begrenset. En god start er viktig for resultatene senere i produksjonssyklusen. Bakteriene har to hovedfunksjoner i vannbehandlingen: - Dekomponering av organisk materie til karbondioksid (CO 2 ) og energi gjennom heterotrof vekst. - Omdannelse av totalammonium fra fisken (NH 3 / NH 4 + ) til nitrat (NO 3 - ) gjennom en biologisk nitrifiseringsprosess.

4 Moving bed teknologi Bioreaktorene i begge KUBE system er av typen moving-bed bioreaktor (MBBR) - en fellesnevner for biofilter som benytter små, bevegelige plastbiter (biomedier), som holdes i konstant omrøring i vannet ved at det blåses luft inn i bunnen av bioreaktoren. Lufting i bioreaktoren fjerner CO 2 og tilfører også oksygen til vannet. Et særtrekk ved en MBBR er at det alltid er god kontakt mellom vannet i biofilterbeholderen og biofilmen som vokser på de bevegelige plastbitene. Dette bidrar til å øke biofilterets kapasitet, ved at det meste av vannet er i kontakt med og kan bli renset av bakteriene. I systemer med lite omrøring kan gammel biofilm skalle av etter en tid og fortette deler av systemet. Gjentetting som man ofte ser i stasjonære biofilter har ikke vært registrert i MBBR, og tilbakespyling er derfor heller ikke nødvendig. I en godt konstruert MBBR vil man alltid kunne oppnå maksimal utnyttelse av biofilterets kapasitet, og dermed ha en jevn og god vannkvalitet i systemet med redusert risiko for dannelse av nitritt (NO 2 - ) og andre skadelige forbindelser. Selvrensende Reaktoren i KUBE systemene er designet for å være selvrensende, og for at nytt vann skal spres så godt som mulig i hele biofilterets tverrsnitt. Diffusorer i bunn av reaktoren tilfører biofilteret rikelige mengder med luft fra anleggets blåsemaskiner, noe som fører til effektiv omrøring av vannet og at biomediene er i konstant bevegelse. Dette er viktig for å opprettholde god kontaktflate mellom bakteriefilm og vann, slik at bakteriene får best mulig vekstvilkår og renseevne. Lett å holde rent MBBR teknologien har mange fordeler sammenlignet med stasjonære biofiltermedier. Dette gjelder blant annet utnyttelse av biofilterkapasitet og fleksibilitet med henhold til driftsrutiner for et system i drift. Eksempelvis vil vask og desinfeksjon av et MBBR-system være vesentlig enklere sammenlignet med et biofilter hvor biomediet er fiksert/stasjonært. Rensing og desinfeksjon av en MBBR for å stanse all biologisk aktivitet (f.eks. mellom batcher) er en enkel oppgave - man kjører systemet med vann og rensemiddel som om det var i drift, altså ingen manuell rengjøring. Man kan også pumpe biomediet inn og ut av biofiltertanken ved behov, slik at det er mulig å desinfisere/rengjøre bunnareal, diffusorsystem og lignende.

5 KUBE hatch - Resirkulering for klekkeri Energieffektivt system Kostnadseffektivt system KUBE hatch er det første nøkkelferdige resirkuleringssystemet utviklet for klekkerifasen ved produksjon av laksefisk, fra øyerogn til startfôring. Systemet er sikkert i drift og gir god vannkvalitet for egg og yngel. Energi til oppvarming av vann er kraftig redusert sammenlignet med gjennomstrømningssystemer på grunn av et mye lavere vannforbruk. Reduksjonen er % avhengig av hvordan man velger å drifte systemet. KUBE hatch har derfor både økonomiske og miljømessige fordeler, og tillater en årstidsuavhengig produksjon av startfôringsklar yngel under optimale akvatiske forhold. Rogn Yngel Optimal vannkvalitet Bedre yngelkvalitet I KUBE hatch blir vannet behandlet i et omfattende vannbehandlingssystem. Kjernen i dette systemet er bioreaktoren der bakterier omdanner oppløste avfallsstoffer i vannet til ufarlige forbindelser. Bakteriene i bioreaktoren reduserer muligheten for at opportunistiske og uønskede bakterier og sopp etablerer seg, og kan dermed hindre potensielle skader på egg og yngel. Et stabilt miljø er viktig i de tidligste fasene av fiskens liv hvor den har et begrenset immunforsvar. Mye tyder også på at en god start under klekkeprosessen er viktig for hvordan fisken presterer senere i produksjonssyklusen. Fjerning av klekkevæske og organisk materiale I klekkeriet vil det tidvis være økt belastning på systemet som følge av eggeskall og løste lipoproteiner som utskilles i klekkeprosessen. Dette kan føre til høye ammoniakknivå og dårlig vannkvalitet dersom dette ikke fjernes effektivt. KUBE hatch er derfor utstyrt med mekanisk sil, proteinskimmer og en meget effektiv skumfelle. Proteinskimmeren fjerner løste proteiner og organisk materie ved at luft tilføres vannet som går igjennom skimmeren, og det dannes små luftbobler. Proteiner og partikulært materiale vil da feste seg på overflaten av luftboblene og føre til dannelse av skum. Dette må fjernes kontinuerlig for at systemet ikke skal overskummes. I KUBE hatch benyttes en skumfelle som er basert på vakuumteknologi. I skumfellen separeres skummet fra vannfasen før det forandrer form, og blir til en viskøs væske som kan pumpes vekk fra vannbehandlingssystemet på en kontrollert måte.

6 Skimmer Skumfelle I KUBE hatch benyttes en vakuumavgasser for å holde lave TGS (total gassmetning) nivåer gjennom klekkeprosessen (ca. 98 %). Dette gjør at man unngår dannelse av gassbobler under ristene i klekkebakkene og gassblæresyke hos yngel kan forhindres. KUBE hatch kan leveres i flere modeller, avhengig av produksjonsstørrelse. Den minste modellen, KUBE hatch 8000, kan forsyne 7 CompHatch enheter, tilsvarende en produksjon på ca. 2,5 mill egg ( egg x 7). Vannstrømmen i systemet er ca. 800 l/min, med spedevannstilførsel på 5 10 l/min. KUBE hatch 12000, kan forsyne 10 CompHatch enheter, tilsvarende en produksjon på ca. 3,5 mill egg ( egg x 10). Vannstrømmen i systemet er ca l/min, med spedevannstilførsel på l/min.

7 Energisparing Vanntemperaturen i inntaksvannet kan variere fra 0 til 20 o C gjennom året. Vanntemperaturen er den viktigste styringsparameteren i klekkeriet, og derfor brukes det mye energi til å kjøle eller varme vannet. Med resirkulering vil man kunne redusere energiutgifter knyttet til resirkulering radikalt, og samtidig ha muligheten for en årstidsuavhengig produksjon. KUBE hatch har ca. 6 ganger lavere energiforbruk enn et gjennomstrømsanlegg, ved en vinterproduksjon hvor råvannstemperatur er ca. 2 o C og ved bruk av moderne varmepumpe og varmeveksler. Installert effekt for KUBE hatch 8000 er ca. 14 kw men gjennomsnittsforbruket er målt til 8,9 kw ved en vinterproduksjon av 2,2 million yngel. Spesifikasjoner for KUBE hatch 8000 Beregnet biofiltervolum Totalt Til vannivå Kapasitet Spesifikk overflate biofiltermateriale ( packed media ) Kapasitet 1,5 m 3 3,7 m m l/min 900 m 2 /m l/min Fyllingsgrad i biofilter Min % Oppholdstid i biofilter 4 min KUBE hatch 8000 anlegg hos Marine Harvest i Steinsvik Oversiktsbilde av KUBE hatch. Alle maskindeler er montert på maskinplattform av polypropylen for lettere renhold; prefabrikasjon og testkjøring hos våre underleverandører før systemet kjøres ut til kunden.

8 Sirkulasjon av vann i KUBE hatch

9 Maskindeler og energiforbruket i KUBE hatch Maskindel/Modell Energiforbruk, kw Tekniske data Leverandør Mod 8000 Mod KUBE hatch 8000 KUBE hatch Mikrosil 0,25 0,25 1 x Hydrotech H. AISI ,25 kw. 30 µm. Kapasitet; 57 m3/t ved 25 mg SS/L 1 x Hydrotech H. AISI ,25 kw. 30 µm. Kapasitet; 108 m3/t ved 25 mg SS/L Veolia Pumpe, tilbakespyling 0,75 1,1 1 x CR ,75 kw. Kapasitet; 0,3 l/s ved 7,5 bar CR ,1kW. Kapasitet; 0.6 l/s, ved 7,5 bar Grundfos Pumpe, biofilter 0,53 0,9 2 x NB /133. 0,75 kw. Kapasitet; 50 m 3 /t ved 0,35 bar 2 x NB /146. 1,5 kw. Kapasitet; 80 m 3 /t ved 0,48 bar Grundfos Pumpe klekkeri 0,77 1,05 2 x NB /144. 1,1 kw. Kapasitet; 50 m 3 /t ved 0,5 bar NB /146. 1,5 kw. Kapasitet; 90 m 3 /t ved 0,35 bar Grundfos UV-filter 0,96 1,76 1 x Barrier UV M80 EPS. 1,2 kw. Kapasitet; 59 m 3 /t ved T10 = 95 %, UV dose; 40 mj/cm 2 1 x Barrier UV M135 EPS. 2,2 kw. Kapasitet; 92 m 3 /t ved T10 = 95 % UV dose; 40 mj/cm 2 Siemens Reversibel varmepumpe 3,00 3,85 Vulcania 15. Kjølekapasitet; 13,5 kw. Varmekapasitet; 18,3 kw, Normalt strømforbruk; 2-3 kw Pumpe; 0,35 kw Vulcania 20. Kjølekapasitet; 21,6 kw. Varmekapasitet; 16,6 kw. Normalt strømforbruk; 3-4 kw Pumpe; 0,35 kw Termogamma Blåser, biofilter Og CO 2 fjerning 1,12 1,12 SB 0140-D2. 1,6 kw. Kapasitet; 75 m 3 /t ved 0,2 bar SB 0140-D2. 1,6 kw. Kapasitet; 75 m 3 /t ved 0,2-bar Busch Blåser, degasser 1,54 2,1 LX 0110A. 2,2 kw. Kapasitet; 80 m 3 /t ved 0,03 bar LX 0140B. 3,0 kw. Kapasitet; 110 m 3 /t ved 0,03 bar Bush Total 8,92 12,13

10 KUBE start Resirkulering for startfôring Moderne anlegg basert på velkjent teknologi I KUBE start benyttes en moving bed bioreaktor (MBBR). Biofiltermediet består av spesialkonstruerte plastenheter (Chip P 900) hvor bakteriekolonier etableres ved å vokse på plastbitenes overflate. Påveksten av bakterier kalles biofilm, og siden plastbitene hele tiden er i bevegelse i vannet, blir det god kontakt mellom vannvolumet i reaktoren og biofilmen. Biofilteret er inndelt i kammer som står i serie, separert med rister som sikrer at mediene holdes adskilt i de ulike seksjonene (se bilder av KUBE start nedenfor). Fjerning av partikler Partikler i form av ekskrementer og fôrrester må fjernes så raskt som mulig fra et resirkuleringsanlegg. I KUBE start gjøres dette ved å sikre god hydraulikk, selvrensing i oppdrettskarene og bruk av delt avløp. Ekskrementer og fôrspill sedimenteres mot karbunnen, og går deretter ut gjennom en bunnsil sammen med 15 % av karvannet. Resterende vann, som er forholdsvis partikkelfritt, passerer ut gjennom et sideavløp. Vannet fra bunnsilen inneholder forholdsvis mye partikler, og ledes til en partikkelseparator hvor partiklene sedimenteres til et lag av organisk slam. Overløpsvannet fra partikkelseparatoren og sideavløpet går videre til en avløpsledning som leder vannet til mekanisk rensing i en mikrosil med maskevidde på 40 μm. I et resirkuleringssystem vil det etter en tid bli en konsentrasjon av svevepartikler med størrelse under 40 μm. Disse partiklene er for små til at de kan sedimenteres i separatoren eller fjernes i mikrosilen, men de kan fjernes ved bruk av ozon kombinert med mekanisk siling. Ozon får svevepartikler i vannet til å slå seg sammen til større partikler (flokkulering), slik at de blir store nok til at de kan fjernes i filteret. Ozonet vil i tillegg få vannet til å klarne ved å fjerne farge, og resultatet er et klart vann med lite partikler og god sikt, noe som sikrer godt tilsyn med fisken.

11 Partikkelseperator og fisketank med todelt avløp. 85 % av vannet passerer ut gjennom et sideavløp og føres ut i avløpsledningen. Resterende vannmengde går ut gjennom senteravløpet i bunn og passerer partikkelseperatoren før det ledes ut i avløpsledningen og rensing i mekanisk sil. Systemet sikrer en effektiv selvrensing i tankene og gode hydrauliske forhold for yngelen uavhengig av den korte oppholdstiden i tanken (ca 33 minutter). UV behandling UV-lys kan brukes til å inaktivere mikroorganismer og patogene bakterier i oppdrettsvann. UV-lys angriper mikroorganismenes arvestoff (DNA og RNA) og gjør dem ute av stand til å formere seg. UV-lamper finnes som lav- og mellomtrykkslamper. Mellomtrykkslamper gir et bredere lysspekter enn lavtrykkslamper og er derfor mer effektiv i fjerning av patogener. Ved bruk av mellomtrykkslamper vil ikke mikroorganismene være i stand til å reparere de skadene de får ved UVbehandling, og fjerningen av mikroorganismer fra systemet blir permanent. I KUBE start tilbys et mellomtrykks UV-system som kan benyttes på hele eller deler av vannstrømmen. Denne enheten kan variere styrken av UV-behandlingen avhengig av variasjoner i vannkvaliteten og har et innebygget rensesystem som sikrer at lampene holdes rene. Ozontilsetting I KUBE start kan man velge å benytte ozon til partikkelfjerning og for å oppnå et klarere vann - såkalt bleking av vannet. For å bruke ozon til desinfeksjon kreves det tilsetting av større mengder ozon enn om det bare skal benyttes for bleking og partikkelhåndtering. Moderat ozonering gir høyere transmisjon, og dersom man benytter UV-lys blir dette mer effektivt ved at lyset når gjennom hele det bestrålte vannvolumet. Ozon kan tilsettes i en sidestrøm som også brukes til oksygenering (f.eks. via oksygenkjegler), eller det kan tilsettes før vannet går tilbake til mekanisk siling og biofiltrering. Doseringen av oksygengass reguleres i forhold til mengden partikler i systemet, slik at oksygenmengden som benyttes til ozonproduksjon kan reduseres.

12 Effektivt luftetrinn før resirkulasjonspumper Lufteren i systemet er plassert etter biofilteret og skal sørge for at det oppnås likevekt av gasser i vannet før det returneres til fiskekarene. Den viktigste funksjonen i lufteren er å fjerne CO 2. Dette gjør den effektivt ved at vann og luft kommer i kontakt med hverandre i et luftemedium. Vann risler ned gjennom luftemediet, mens luft blåses inn nedenfra og strømmer oppover i mediet. Dette kalles motstrøms lufting, og her kan forholdet mellom luft og vann styres. Volumet av luft som tilføres er 5 10 ganger volumet av vann som passerer i samme tidsrom. Dette sørger for meget god effekt av luftingen. Det er gunstig at mest mulig luft blåses inn i lufteren i forhold til vannmengde. For å få dette til er det viktig at lufteren til enhver tid er ren og fri for avleiring og begroing. Spesifikasjoner for KUBE start bioreaktor Beregnet biofiltervolum 25 m 3 Biofiltermateriale Chip P (Krüger Kaldnes) Spesifikk overflate 900 m 2 /m 3 Fyllingsgrad i biofilter Min. 40 % KUBE start 25 bioreaktor. Før vannet pumpes inn i MBBR reaktoren blir det silt for partikler og bestrålt av mellomtrykks UV lamper. Det er mulig å bruke ozon kombinert med en proteinskommer for å rense vannet enda mer.

13 Illustrasjon av vannstrøm i bioreaktoren. Vannet (blå piler) pumpes fra silen (til høyre på figuren) inn i toppen av første kammer i bioreaktoren. Vannet forlater dette kammeret gjennom en rist i bunnen og ledes i en sidekanal til toppen av kammer nr. to i bioreaktoren. Vannveien i kammer nr. to er tilsvarende som i det første og vannet føres inn i toppen av lufteren som er plassert etter bioreaktoren. Omrøring i hvert kammer besørges av innblåst luft i bunnen. En slik vannvei vil sikre maksimal oppholdstid for vannet i bioreaktoren, og dermed også maksimal utnyttelse av den biologiske vannbehandlingen. Tilleggslufting under bunnristen i hvert kammer (intervalldrift) motvirker sedimentering i bunnen av kamrene Oksygenkjegler og ringsløyfe med høy-oksygenert vann. Oksygensystemet er dimensjonert med dobbel kapasitet, i tilfelle en av de tilhørende pumpene skulle falle ut. Via en 15 berøringsskjerm på PLS-skapet kan man overvåke og kontrollere alle maskiner (for eksempel pumper, blåsemaskiner, varmepumpe, status for UVanlegg) og instrumenter (for eksempel vannivåer i vannbehandlingssystemet, oksygennivå og ph).

14 Mengden av høy-oksygenert vann blir dosert til hver oppdrettstank ved bruk av automatiske membranventiler. KUBE start 25 MBBR reaktor med to pumpetrinn og doble CO 2 kammer. Hele anlegget kan plasseres på en anleggsflate.

15 Maskinliste og energiforbruk for KUBE start 25 Maskinliste KUBE start kw Pumper, biofilter 2 x Grundfos NB /205. 2,2 kw 3,1 Kapasitet; 150 m 3 /t ved 0,38 bar Pumper, fisketanker Pumper, lufter Pumper, oksygen Pumper, tilbakespyling mikrofilter Mikrofilter Blåser, bioreaktor Blåser, CO 2 kammer Reversibel varmepumpe 2 x Grundfos TP /60. 3 kw Kapasitet; 130 m 3 /h ved 0,55 bar 1 x Grundfos NB ,5 kw Kapasitet; 300 m 3 /t ved 0,5 bar 2 x Grundfos CR ,5 kw Kapasitet; 60 m 3 /time ved 2,0 bar 1 x Grundfos. CR ,5 kw Kapasitet; 0,8 l/s ved 7,5 bar 1 x Hydrotech H. AISI µm. 0,37 kw Kapasitet; 259 m 3 /t ved 25 mg SS/l 1 x Bush Roots blower - Tyr WT0100AP. 4,0 kw Kapasitet; 326 m 3 /h ved 0,3 bar 1 x Zodeca høytrykks vifte. CAS-645-2T-3. 2,2 kw Kapasitet; 1500m 3 /t ved 0,03 bar 1 x reversible varmepumpe. Termogamma Vulcania 25. Kjølekapasitet; 20 kw. Varmekapasitet; 26,5 kw. 10 o C innen 48 timer. Maks strømforbruk; 9 kw, normalt strømforbruk 3 kw 4,2 3,9 3,9 1,1 0,3 2,8 2,2 4,0 Pumpe, varmeveksler 1 x Pumpe for pate-varmeveksler, type Grundfos 0,5 Normalt energiforbruk 26,0 Opsjoner kw UV Ozonsystem Proteinskimmer 2 x SIEMENS Barrier UV M525. Kapasitet; 132 m 3 /t. Standard dose 40 mj/cm 2 ved 85 % transmisjon 1 x Primozon ozone system. GM6. Maks kapasitet; 300 gram O 3 /time. Automatisk dosering av O 2 for å redusere gassforbruk. Strømforbruk; 3,6 kw 1 x Sander ferskvannskimmer (Injektor) 1800 x Kapasitet; m 3 /t 6,3 1,8 5,4

16 KUBE systemene Programmerbar Logisk Styring (PLS) All informasjon fra pumper, blåsere, UV-system, varmepumpe, sensorer og lignende sendes til et integrert styringssystem (PLS) for optimal prosesskontroll. Via en 15 berøringsskjerm på PLS-skapet kan man overvåke og kontrollere frekvensen til pumper, blåsemaskiner, varmepumpe, status for UV-anlegg, vannivåer i vannbehandlingssystemet og lignende. Det samme gjelder vannkvalitetsdata eksempelvis for oksygennivå i de ulike karene og hvor mye vann som passerer gjennom de ulike vannbehandlingsprosessene. PLS har elektronisk logging av: Oksygennivå, ph og temperatur før og etter oppdrettsenheter (flere parametere kan legges inn) Vannstrøm til bioreaktor og før oppdrettsenheter Vannivå i pumpesumper Total gassmetning (TGS) før og etter klekkeenheter All informasjon som logges fra de ulike maskinene og instrumentene videreføres og lagres i en PC, slik at det er enkelt for operatører å overvåke produksjonen Back-up system Ved et eventuelt strømbrudd vil PLS, sensorer og alarmer motta elektrisitet fra en UPS med en batteribank slik at overvåking og kontroll av systemet kan opprettholdes. Hvert pumpetrinn har to pumper som jobber parallelt, og hastighet kan reguleres avhengig av hvor mye vann som trengs til oppdrettsproduksjonen. Dersom en pumpe slutter å virke vil den andre pumpen automatisk gå over i en høyere pumpefrekvens. Dersom en feil i anlegget ikke lar seg løse, og vannføringen til karene stopper opp, åpnes en nødvannsventil som leder vann gjennom en oksygenkolonne og hovedvannledning slik at fisken sikres tilstrekkelig mengder friskt vann. Ved driftsfeil utløses en alarm og informasjon blir gitt ved oppringing eller via SMS. Kube kan opereres fra mobiltelefon eller hjemme-pc, eventuelt kan også Siemens kontaktes for fjernassistanse 24 timer i døgnet. Kjøle-/varmesystem KUBE start 25 leveres med en integrert varmepumpe som er plassert like ved vannbehandlingssystemet. Varmepumpen er reversibel, og kan kjøle/varme vannet avhengig av ønsket temperatur i oppdrettskarene. Styring og overvåking er integrert i PLS styresystem. Varmepumpen er dimensjonert for en vanntemperatur mellom 1 21 C, med 10 C senking og heving av vanntemperatur innen 48 timer. Vannets teoretiske utskiftingstid er ca. 3 døgn, det vil si en tilførsel av liter vann per minutt.

17 Energisparing Alle elektromotorer i KUBE start frekvensstyres, noe som gjør det mulig å redusere energiforbruket med %. I tillegg unngås unødig belastning og mekanisk slitasje ved oppstart, da PLS-en gir mulighet for soft-start av maskiner. I tillegg ligger det betydelig energisparing ved bruk av den integrerte varmepumpen, som ved normal drift kun bruker 4-5 kw for å holde vanntemperaturen på et visst nivå. Dersom man budsjetterer årlig energiforbruk for ca 240 operative dager og en gjennomsnittlig temperaturheving på 7 oc fra råvann, vil energiforbruket i KUBE Start 25 bli % lavere enn det man har i et gjennomstrømmingsanlegg med varmepumpe. (se illustrasjon under). Sammenligning av driftskostnader for KUBE start 25 og gjennomstrømningsanlegg med moderne varmepumpe, når anleggene har 240 operative dager i året med et vannforbruk på 4200 liter/min og en gjennomsnittlig temperaturheving på 7 C. Investeringskostnadene inklusive installeringskostnader vil være i samme størrelsesorden for KUBEstart 25 og et gjennomstrømningsanlegg påmontert en moderne varmepumpe. Hovedårsaken til det lave energiforbruket i KUBE Start 25 er at det tilføres svært lite nytt vann som må varmes opp. Dessuten vil mye av energien som brukes til pumping av vann for sirkulasjon også omdannes til varme. Totalt sett bli energien i KUBE Start 25 svært godt utnyttet. Det lave energiforbruket i KUBE Start 25 vil medføre betydelig lavere driftskostnader sammenlignet med et anlegg som er bygget for gjennomstrømming og varmepumpe (graf 1). På 5-6 år vil denne differansen være ca 1 million forutsatt strømpris på 1,25 NOK pr kwh.

18 Plug & Play KUBE systemene er bygd opp av prefabrikkerte moduler bestående av reaktorer, tanker og rør utført i polypropylen; et materiale som har lang levetid. Materialet er i tillegg kjemisk og korrosjonsresistent, samt enkelt å rengjøre og desinfisere. CompHatch og KUBE systemene er vanntestet og kvalitetssikret ved fabrikk før utsendelse.

19 Alvestad Marin AS tilbyr et kompakt, stabilt og driftssikkert system «Plug and play» - Rask etablering Ulike driftskapasiteter - fleksibelt Integrert varmepumpe - lavt energiforbruk MBBR - selvrensende og sikrer god vannkvalitet Bruk av kjente leverandører - høy kvalitet på maskindeler Riktig materialvalg og design - hygienisk drift og enkelt renhold Delt avløp og partikkelfelle - effektive rensemetoder tidlig i systemet

20

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR KUBE start Biologisk vannrensing med bruk av CompHatch and KUBE «Moving bed» bioreaktor - MBBR Biologisk vannrensing Biofilteret i et resirkuleringsanlegg består av en tank hvor det er plassert et materiale

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

Next generation water treatment

Next generation water treatment Next generation water treatment Rec irc ula t ing Aq uac ult ure Sys tems Avd. Bergen Stamsneset 100a 5252 Søreidgrend Hovedkontor Oslo, Anolitveien 16 Postboks 3534, 1402 Ski Avd. Leknes Lekneskroken

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Stord vatn og avlaup KF v/arnstein Hetlesæter Fra: Truls Inderberg og Ingrid Frogner Skår Dato: 2014-02-27 Bilag 7, KDP avløp og vassmiljø, Alternative reinsemetodar Biologisk eller kjemisk renseanlegg

Detaljer

NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH

NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH Vann for konger det kjem tå Mjøsa Skikkelig avløpsrensing s.2 Roar Grøtlien (t.v) og Kurt Kristiansen ved Nes vannverk vender tommelen opp for det nye drikkevannet

Detaljer

Perfekte dammer på en enkel måte

Perfekte dammer på en enkel måte Gode tips Gode tips fra Hozelock Cyprio kundeservice Våre eksperter på Hozelock Cyprio kundeservice anbefaler følgende for at du skal få en flott hagedam. Bruk en filterpumpe som kan ta store partikler

Detaljer

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185467 Kunde: Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt Sammendrag:

Detaljer

OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE

OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE FORELESNINGSKOMPENDIUM BFM240 'GRUNNKURS I AKVAKULTUR' OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE Sigurd Olav Stefansson, Jens Chr. Holm og Geir Lasse Taranger Redigert av Björgólfur Hávarðsson og Åse Ingvill Berge

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1387

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1387 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket (reg. nr. NT/NR 0044) R A P P O R Med konsekvensutredning T Rådgivende Biologer AS 1387 Rådgivende Biologer AS

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Rapport. Håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg Forprosjektrapport

Rapport. Håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg Forprosjektrapport - Åpen Rapport Håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg Forprosjektrapport Forfatter(e) Line Diana Blytt, Trond Knapp Haraldsen, Herman Helness, Bjarne Paulsrud, Yngve Ulgenes SINTEF Byggforsk

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox. PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910 info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.no Avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Utstyr til akvakultur Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har

Detaljer

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA TermoRens as A NODI X Anodix type S Anodix type L For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA 1 TermoRens as A X NODI Innholdsfortegnelse TermoRens as info...3 Introduksjon...4 Legionellabakterier...5 Metoder

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium Tidsskriftet for teknologi- og forskningslære SPISS 2011 Innhold Forord...03 Bare positivt å trene på treningsstudio?... 06 Fra råvann til rentvann... 09 Hvordan takler kroppen ulike typer kosthold?...

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer