Produktbeskrivelse CompHatch og KUBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktbeskrivelse CompHatch og KUBE"

Transkript

1 Produktbeskrivelse CompHatch and KUBE CompHatch og KUBE

2 CompHatch klekkesystem CompHatch klekkeskap opptar lite areal, er energieffektivt og utformet slik at daglig røkting og renhold er mindre arbeidskrevende. Systemet gir også god visuell kontroll over klekkeprosessen. Mindre plass Hvert CompHatch klekkeskap har åtte etasjer, bestående av to klekkeseksjoner i hver etasje. Skapene er kompakte, og hver enhet har en innleggskapasitet på lakserogn. De mer tradisjonelle systemene har mindre innleggskapasitet pr. kvadratmeter, krever større gulvareal, og er tidkrevende å jobbe med i forhold til vask og desinfeksjon mellom batcher. Eksempelvis kan plassbehovet for tradisjonelle systemer være opp mot 210 m 2 for en produksjon av 3 million yngel, mens ved bruk av CompHatch trengs bare 30 m 2 gulvareal for denne produksjonen. CompHatch Kapasitet Liter vann/min rogn pr. enhet 0,8 liter pr. liter egg Vannutskifting/time 7-12 Mål (mm) H:1750, L:1600, D: 800 Utførelse Aluminium, plastmateriale CompHatch klekkesystem blir betjent med arbeidslift ved Marine Harvest i Steinsvik CompHatch er meget kompakt og har et lite arealforbruk i forhold til produksjonsmengde. Systemet har god vanngjennomstrømming og god tilgang til klekkebakkene. Hver bakke har egen vanntilførsel med rotameter. Alt I alt et veldig brukervennlig system som gir bedre tilgang til eggene. Neil Manchester, Direktør ved Landcatch Skottland Redusert vannforbruk Energieffektivt Utskifting av vann i CompHatch er 7-12 ganger pr. time hvor vannet distribueres jevnt og sikrer tilstrekkelig oksygentilførsel til alle deler av klekkesubstratet. Kombikar og klekkerenner har i motsetning 4-8 utskiftninger pr. time og en laminær vannstrøm (uten virvler) noe som medfører dårligere innblanding av oksygenrikt vann og mindre effektiv transport av avfallsstoffer ut av substratet. I tillegg er vannbehovet for CompHatch lavere. Med 0,8 l/min pr. liter egg, mot 1,5 l/min pr. liter egg for klekkerenner og kombikar er reduksjon av vannforbruk nærmere 50 %. Energikostnader til oppvarming av vann kan derfor reduseres betraktelig. Optimale forhold Klekkesystemene er utformet slik at rogn og klekket yngel skal få optimale strømforhold og vannkvalitet. Hver klekkebakke har separat vanntilførsel med rotameter for regulering og kontroll av vannmengde til hver enkelt bakke. Systemet leveres standard med EasyHatch klekkesubstrat for optimal støtte og forhindring av plommesekkavsnøring.

3 Detalj av vannsystem Klekkebakk Rotameter God ergonomi og lettere håndtering For å bedre ergonomi og lette håndtering er det utviklet en arbeidslift tilpasset CompHatch. Klekkeenhetene settes da på en 30 eller 60 cm høy sokkel (se bilde ovenfor, fra Marine Harvest Steinsvik). CompHatch med EasyHatch klekkesubstrat reduserer arbeidstimer til vask og desinfeksjon Fra en nylig utført spørreundersøkelse ved norske klekkerier for laks (n = 26) ble kombinasjoner av ulike typer klekkesystem og substrater sammenlignet med henhold til arbeidstimer på vask og desinfeksjon mellom rogninnlegg. Resultatene viste at de som hadde CompHatch med EasyHatch klekkeinnlegg brukte i gjennomsnitt 56 % færre arbeidstimer på vask og desinfeksjon, sammenlignet med andre klekkerisystemer. Resirkuleringsteknologi Bakterier Kjernen i et resirkuleringssystem er ofte et biofilter, der bakterier omdanner oppløste avfallsstoffer (ammonium og organisk stoff) fra fisken til ufarlige forbindelser. I tillegg til den biologiske vannbehandlingen vil mikroorganismene i et velfungerende biofilter bidrar til å skape et stabilt vannmiljø for fisk i resirkulerte anlegg. I intensive produksjonssystemer kan opportunistiske og ikke ønskede bakterier og sopp etablere seg, noe som kan føre til alvorlige skader på egg og yngel. Klarer man å kontrollere disse, og istedenfor tilføre systemet gode mikroorganismer, slik man kan ha i et biofilter, vil dette være en fordel. Spesielt kan dette være gunstig i de aller tidligste fasene av fiskens liv hvor immunforsvaret er mest begrenset. En god start er viktig for resultatene senere i produksjonssyklusen. Bakteriene har to hovedfunksjoner i vannbehandlingen: - Dekomponering av organisk materie til karbondioksid (CO 2 ) og energi gjennom heterotrof vekst. - Omdannelse av totalammonium fra fisken (NH 3 / NH 4 + ) til nitrat (NO 3 - ) gjennom en biologisk nitrifiseringsprosess.

4 Moving bed teknologi Bioreaktorene i begge KUBE system er av typen moving-bed bioreaktor (MBBR) - en fellesnevner for biofilter som benytter små, bevegelige plastbiter (biomedier), som holdes i konstant omrøring i vannet ved at det blåses luft inn i bunnen av bioreaktoren. Lufting i bioreaktoren fjerner CO 2 og tilfører også oksygen til vannet. Et særtrekk ved en MBBR er at det alltid er god kontakt mellom vannet i biofilterbeholderen og biofilmen som vokser på de bevegelige plastbitene. Dette bidrar til å øke biofilterets kapasitet, ved at det meste av vannet er i kontakt med og kan bli renset av bakteriene. I systemer med lite omrøring kan gammel biofilm skalle av etter en tid og fortette deler av systemet. Gjentetting som man ofte ser i stasjonære biofilter har ikke vært registrert i MBBR, og tilbakespyling er derfor heller ikke nødvendig. I en godt konstruert MBBR vil man alltid kunne oppnå maksimal utnyttelse av biofilterets kapasitet, og dermed ha en jevn og god vannkvalitet i systemet med redusert risiko for dannelse av nitritt (NO 2 - ) og andre skadelige forbindelser. Selvrensende Reaktoren i KUBE systemene er designet for å være selvrensende, og for at nytt vann skal spres så godt som mulig i hele biofilterets tverrsnitt. Diffusorer i bunn av reaktoren tilfører biofilteret rikelige mengder med luft fra anleggets blåsemaskiner, noe som fører til effektiv omrøring av vannet og at biomediene er i konstant bevegelse. Dette er viktig for å opprettholde god kontaktflate mellom bakteriefilm og vann, slik at bakteriene får best mulig vekstvilkår og renseevne. Lett å holde rent MBBR teknologien har mange fordeler sammenlignet med stasjonære biofiltermedier. Dette gjelder blant annet utnyttelse av biofilterkapasitet og fleksibilitet med henhold til driftsrutiner for et system i drift. Eksempelvis vil vask og desinfeksjon av et MBBR-system være vesentlig enklere sammenlignet med et biofilter hvor biomediet er fiksert/stasjonært. Rensing og desinfeksjon av en MBBR for å stanse all biologisk aktivitet (f.eks. mellom batcher) er en enkel oppgave - man kjører systemet med vann og rensemiddel som om det var i drift, altså ingen manuell rengjøring. Man kan også pumpe biomediet inn og ut av biofiltertanken ved behov, slik at det er mulig å desinfisere/rengjøre bunnareal, diffusorsystem og lignende.

5 KUBE hatch - Resirkulering for klekkeri Energieffektivt system Kostnadseffektivt system KUBE hatch er det første nøkkelferdige resirkuleringssystemet utviklet for klekkerifasen ved produksjon av laksefisk, fra øyerogn til startfôring. Systemet er sikkert i drift og gir god vannkvalitet for egg og yngel. Energi til oppvarming av vann er kraftig redusert sammenlignet med gjennomstrømningssystemer på grunn av et mye lavere vannforbruk. Reduksjonen er % avhengig av hvordan man velger å drifte systemet. KUBE hatch har derfor både økonomiske og miljømessige fordeler, og tillater en årstidsuavhengig produksjon av startfôringsklar yngel under optimale akvatiske forhold. Rogn Yngel Optimal vannkvalitet Bedre yngelkvalitet I KUBE hatch blir vannet behandlet i et omfattende vannbehandlingssystem. Kjernen i dette systemet er bioreaktoren der bakterier omdanner oppløste avfallsstoffer i vannet til ufarlige forbindelser. Bakteriene i bioreaktoren reduserer muligheten for at opportunistiske og uønskede bakterier og sopp etablerer seg, og kan dermed hindre potensielle skader på egg og yngel. Et stabilt miljø er viktig i de tidligste fasene av fiskens liv hvor den har et begrenset immunforsvar. Mye tyder også på at en god start under klekkeprosessen er viktig for hvordan fisken presterer senere i produksjonssyklusen. Fjerning av klekkevæske og organisk materiale I klekkeriet vil det tidvis være økt belastning på systemet som følge av eggeskall og løste lipoproteiner som utskilles i klekkeprosessen. Dette kan føre til høye ammoniakknivå og dårlig vannkvalitet dersom dette ikke fjernes effektivt. KUBE hatch er derfor utstyrt med mekanisk sil, proteinskimmer og en meget effektiv skumfelle. Proteinskimmeren fjerner løste proteiner og organisk materie ved at luft tilføres vannet som går igjennom skimmeren, og det dannes små luftbobler. Proteiner og partikulært materiale vil da feste seg på overflaten av luftboblene og føre til dannelse av skum. Dette må fjernes kontinuerlig for at systemet ikke skal overskummes. I KUBE hatch benyttes en skumfelle som er basert på vakuumteknologi. I skumfellen separeres skummet fra vannfasen før det forandrer form, og blir til en viskøs væske som kan pumpes vekk fra vannbehandlingssystemet på en kontrollert måte.

6 Skimmer Skumfelle I KUBE hatch benyttes en vakuumavgasser for å holde lave TGS (total gassmetning) nivåer gjennom klekkeprosessen (ca. 98 %). Dette gjør at man unngår dannelse av gassbobler under ristene i klekkebakkene og gassblæresyke hos yngel kan forhindres. KUBE hatch kan leveres i flere modeller, avhengig av produksjonsstørrelse. Den minste modellen, KUBE hatch 8000, kan forsyne 7 CompHatch enheter, tilsvarende en produksjon på ca. 2,5 mill egg ( egg x 7). Vannstrømmen i systemet er ca. 800 l/min, med spedevannstilførsel på 5 10 l/min. KUBE hatch 12000, kan forsyne 10 CompHatch enheter, tilsvarende en produksjon på ca. 3,5 mill egg ( egg x 10). Vannstrømmen i systemet er ca l/min, med spedevannstilførsel på l/min.

7 Energisparing Vanntemperaturen i inntaksvannet kan variere fra 0 til 20 o C gjennom året. Vanntemperaturen er den viktigste styringsparameteren i klekkeriet, og derfor brukes det mye energi til å kjøle eller varme vannet. Med resirkulering vil man kunne redusere energiutgifter knyttet til resirkulering radikalt, og samtidig ha muligheten for en årstidsuavhengig produksjon. KUBE hatch har ca. 6 ganger lavere energiforbruk enn et gjennomstrømsanlegg, ved en vinterproduksjon hvor råvannstemperatur er ca. 2 o C og ved bruk av moderne varmepumpe og varmeveksler. Installert effekt for KUBE hatch 8000 er ca. 14 kw men gjennomsnittsforbruket er målt til 8,9 kw ved en vinterproduksjon av 2,2 million yngel. Spesifikasjoner for KUBE hatch 8000 Beregnet biofiltervolum Totalt Til vannivå Kapasitet Spesifikk overflate biofiltermateriale ( packed media ) Kapasitet 1,5 m 3 3,7 m m l/min 900 m 2 /m l/min Fyllingsgrad i biofilter Min % Oppholdstid i biofilter 4 min KUBE hatch 8000 anlegg hos Marine Harvest i Steinsvik Oversiktsbilde av KUBE hatch. Alle maskindeler er montert på maskinplattform av polypropylen for lettere renhold; prefabrikasjon og testkjøring hos våre underleverandører før systemet kjøres ut til kunden.

8 Sirkulasjon av vann i KUBE hatch

9 Maskindeler og energiforbruket i KUBE hatch Maskindel/Modell Energiforbruk, kw Tekniske data Leverandør Mod 8000 Mod KUBE hatch 8000 KUBE hatch Mikrosil 0,25 0,25 1 x Hydrotech H. AISI ,25 kw. 30 µm. Kapasitet; 57 m3/t ved 25 mg SS/L 1 x Hydrotech H. AISI ,25 kw. 30 µm. Kapasitet; 108 m3/t ved 25 mg SS/L Veolia Pumpe, tilbakespyling 0,75 1,1 1 x CR ,75 kw. Kapasitet; 0,3 l/s ved 7,5 bar CR ,1kW. Kapasitet; 0.6 l/s, ved 7,5 bar Grundfos Pumpe, biofilter 0,53 0,9 2 x NB /133. 0,75 kw. Kapasitet; 50 m 3 /t ved 0,35 bar 2 x NB /146. 1,5 kw. Kapasitet; 80 m 3 /t ved 0,48 bar Grundfos Pumpe klekkeri 0,77 1,05 2 x NB /144. 1,1 kw. Kapasitet; 50 m 3 /t ved 0,5 bar NB /146. 1,5 kw. Kapasitet; 90 m 3 /t ved 0,35 bar Grundfos UV-filter 0,96 1,76 1 x Barrier UV M80 EPS. 1,2 kw. Kapasitet; 59 m 3 /t ved T10 = 95 %, UV dose; 40 mj/cm 2 1 x Barrier UV M135 EPS. 2,2 kw. Kapasitet; 92 m 3 /t ved T10 = 95 % UV dose; 40 mj/cm 2 Siemens Reversibel varmepumpe 3,00 3,85 Vulcania 15. Kjølekapasitet; 13,5 kw. Varmekapasitet; 18,3 kw, Normalt strømforbruk; 2-3 kw Pumpe; 0,35 kw Vulcania 20. Kjølekapasitet; 21,6 kw. Varmekapasitet; 16,6 kw. Normalt strømforbruk; 3-4 kw Pumpe; 0,35 kw Termogamma Blåser, biofilter Og CO 2 fjerning 1,12 1,12 SB 0140-D2. 1,6 kw. Kapasitet; 75 m 3 /t ved 0,2 bar SB 0140-D2. 1,6 kw. Kapasitet; 75 m 3 /t ved 0,2-bar Busch Blåser, degasser 1,54 2,1 LX 0110A. 2,2 kw. Kapasitet; 80 m 3 /t ved 0,03 bar LX 0140B. 3,0 kw. Kapasitet; 110 m 3 /t ved 0,03 bar Bush Total 8,92 12,13

10 KUBE start Resirkulering for startfôring Moderne anlegg basert på velkjent teknologi I KUBE start benyttes en moving bed bioreaktor (MBBR). Biofiltermediet består av spesialkonstruerte plastenheter (Chip P 900) hvor bakteriekolonier etableres ved å vokse på plastbitenes overflate. Påveksten av bakterier kalles biofilm, og siden plastbitene hele tiden er i bevegelse i vannet, blir det god kontakt mellom vannvolumet i reaktoren og biofilmen. Biofilteret er inndelt i kammer som står i serie, separert med rister som sikrer at mediene holdes adskilt i de ulike seksjonene (se bilder av KUBE start nedenfor). Fjerning av partikler Partikler i form av ekskrementer og fôrrester må fjernes så raskt som mulig fra et resirkuleringsanlegg. I KUBE start gjøres dette ved å sikre god hydraulikk, selvrensing i oppdrettskarene og bruk av delt avløp. Ekskrementer og fôrspill sedimenteres mot karbunnen, og går deretter ut gjennom en bunnsil sammen med 15 % av karvannet. Resterende vann, som er forholdsvis partikkelfritt, passerer ut gjennom et sideavløp. Vannet fra bunnsilen inneholder forholdsvis mye partikler, og ledes til en partikkelseparator hvor partiklene sedimenteres til et lag av organisk slam. Overløpsvannet fra partikkelseparatoren og sideavløpet går videre til en avløpsledning som leder vannet til mekanisk rensing i en mikrosil med maskevidde på 40 μm. I et resirkuleringssystem vil det etter en tid bli en konsentrasjon av svevepartikler med størrelse under 40 μm. Disse partiklene er for små til at de kan sedimenteres i separatoren eller fjernes i mikrosilen, men de kan fjernes ved bruk av ozon kombinert med mekanisk siling. Ozon får svevepartikler i vannet til å slå seg sammen til større partikler (flokkulering), slik at de blir store nok til at de kan fjernes i filteret. Ozonet vil i tillegg få vannet til å klarne ved å fjerne farge, og resultatet er et klart vann med lite partikler og god sikt, noe som sikrer godt tilsyn med fisken.

11 Partikkelseperator og fisketank med todelt avløp. 85 % av vannet passerer ut gjennom et sideavløp og føres ut i avløpsledningen. Resterende vannmengde går ut gjennom senteravløpet i bunn og passerer partikkelseperatoren før det ledes ut i avløpsledningen og rensing i mekanisk sil. Systemet sikrer en effektiv selvrensing i tankene og gode hydrauliske forhold for yngelen uavhengig av den korte oppholdstiden i tanken (ca 33 minutter). UV behandling UV-lys kan brukes til å inaktivere mikroorganismer og patogene bakterier i oppdrettsvann. UV-lys angriper mikroorganismenes arvestoff (DNA og RNA) og gjør dem ute av stand til å formere seg. UV-lamper finnes som lav- og mellomtrykkslamper. Mellomtrykkslamper gir et bredere lysspekter enn lavtrykkslamper og er derfor mer effektiv i fjerning av patogener. Ved bruk av mellomtrykkslamper vil ikke mikroorganismene være i stand til å reparere de skadene de får ved UVbehandling, og fjerningen av mikroorganismer fra systemet blir permanent. I KUBE start tilbys et mellomtrykks UV-system som kan benyttes på hele eller deler av vannstrømmen. Denne enheten kan variere styrken av UV-behandlingen avhengig av variasjoner i vannkvaliteten og har et innebygget rensesystem som sikrer at lampene holdes rene. Ozontilsetting I KUBE start kan man velge å benytte ozon til partikkelfjerning og for å oppnå et klarere vann - såkalt bleking av vannet. For å bruke ozon til desinfeksjon kreves det tilsetting av større mengder ozon enn om det bare skal benyttes for bleking og partikkelhåndtering. Moderat ozonering gir høyere transmisjon, og dersom man benytter UV-lys blir dette mer effektivt ved at lyset når gjennom hele det bestrålte vannvolumet. Ozon kan tilsettes i en sidestrøm som også brukes til oksygenering (f.eks. via oksygenkjegler), eller det kan tilsettes før vannet går tilbake til mekanisk siling og biofiltrering. Doseringen av oksygengass reguleres i forhold til mengden partikler i systemet, slik at oksygenmengden som benyttes til ozonproduksjon kan reduseres.

12 Effektivt luftetrinn før resirkulasjonspumper Lufteren i systemet er plassert etter biofilteret og skal sørge for at det oppnås likevekt av gasser i vannet før det returneres til fiskekarene. Den viktigste funksjonen i lufteren er å fjerne CO 2. Dette gjør den effektivt ved at vann og luft kommer i kontakt med hverandre i et luftemedium. Vann risler ned gjennom luftemediet, mens luft blåses inn nedenfra og strømmer oppover i mediet. Dette kalles motstrøms lufting, og her kan forholdet mellom luft og vann styres. Volumet av luft som tilføres er 5 10 ganger volumet av vann som passerer i samme tidsrom. Dette sørger for meget god effekt av luftingen. Det er gunstig at mest mulig luft blåses inn i lufteren i forhold til vannmengde. For å få dette til er det viktig at lufteren til enhver tid er ren og fri for avleiring og begroing. Spesifikasjoner for KUBE start bioreaktor Beregnet biofiltervolum 25 m 3 Biofiltermateriale Chip P (Krüger Kaldnes) Spesifikk overflate 900 m 2 /m 3 Fyllingsgrad i biofilter Min. 40 % KUBE start 25 bioreaktor. Før vannet pumpes inn i MBBR reaktoren blir det silt for partikler og bestrålt av mellomtrykks UV lamper. Det er mulig å bruke ozon kombinert med en proteinskommer for å rense vannet enda mer.

13 Illustrasjon av vannstrøm i bioreaktoren. Vannet (blå piler) pumpes fra silen (til høyre på figuren) inn i toppen av første kammer i bioreaktoren. Vannet forlater dette kammeret gjennom en rist i bunnen og ledes i en sidekanal til toppen av kammer nr. to i bioreaktoren. Vannveien i kammer nr. to er tilsvarende som i det første og vannet føres inn i toppen av lufteren som er plassert etter bioreaktoren. Omrøring i hvert kammer besørges av innblåst luft i bunnen. En slik vannvei vil sikre maksimal oppholdstid for vannet i bioreaktoren, og dermed også maksimal utnyttelse av den biologiske vannbehandlingen. Tilleggslufting under bunnristen i hvert kammer (intervalldrift) motvirker sedimentering i bunnen av kamrene Oksygenkjegler og ringsløyfe med høy-oksygenert vann. Oksygensystemet er dimensjonert med dobbel kapasitet, i tilfelle en av de tilhørende pumpene skulle falle ut. Via en 15 berøringsskjerm på PLS-skapet kan man overvåke og kontrollere alle maskiner (for eksempel pumper, blåsemaskiner, varmepumpe, status for UVanlegg) og instrumenter (for eksempel vannivåer i vannbehandlingssystemet, oksygennivå og ph).

14 Mengden av høy-oksygenert vann blir dosert til hver oppdrettstank ved bruk av automatiske membranventiler. KUBE start 25 MBBR reaktor med to pumpetrinn og doble CO 2 kammer. Hele anlegget kan plasseres på en anleggsflate.

15 Maskinliste og energiforbruk for KUBE start 25 Maskinliste KUBE start kw Pumper, biofilter 2 x Grundfos NB /205. 2,2 kw 3,1 Kapasitet; 150 m 3 /t ved 0,38 bar Pumper, fisketanker Pumper, lufter Pumper, oksygen Pumper, tilbakespyling mikrofilter Mikrofilter Blåser, bioreaktor Blåser, CO 2 kammer Reversibel varmepumpe 2 x Grundfos TP /60. 3 kw Kapasitet; 130 m 3 /h ved 0,55 bar 1 x Grundfos NB ,5 kw Kapasitet; 300 m 3 /t ved 0,5 bar 2 x Grundfos CR ,5 kw Kapasitet; 60 m 3 /time ved 2,0 bar 1 x Grundfos. CR ,5 kw Kapasitet; 0,8 l/s ved 7,5 bar 1 x Hydrotech H. AISI µm. 0,37 kw Kapasitet; 259 m 3 /t ved 25 mg SS/l 1 x Bush Roots blower - Tyr WT0100AP. 4,0 kw Kapasitet; 326 m 3 /h ved 0,3 bar 1 x Zodeca høytrykks vifte. CAS-645-2T-3. 2,2 kw Kapasitet; 1500m 3 /t ved 0,03 bar 1 x reversible varmepumpe. Termogamma Vulcania 25. Kjølekapasitet; 20 kw. Varmekapasitet; 26,5 kw. 10 o C innen 48 timer. Maks strømforbruk; 9 kw, normalt strømforbruk 3 kw 4,2 3,9 3,9 1,1 0,3 2,8 2,2 4,0 Pumpe, varmeveksler 1 x Pumpe for pate-varmeveksler, type Grundfos 0,5 Normalt energiforbruk 26,0 Opsjoner kw UV Ozonsystem Proteinskimmer 2 x SIEMENS Barrier UV M525. Kapasitet; 132 m 3 /t. Standard dose 40 mj/cm 2 ved 85 % transmisjon 1 x Primozon ozone system. GM6. Maks kapasitet; 300 gram O 3 /time. Automatisk dosering av O 2 for å redusere gassforbruk. Strømforbruk; 3,6 kw 1 x Sander ferskvannskimmer (Injektor) 1800 x Kapasitet; m 3 /t 6,3 1,8 5,4

16 KUBE systemene Programmerbar Logisk Styring (PLS) All informasjon fra pumper, blåsere, UV-system, varmepumpe, sensorer og lignende sendes til et integrert styringssystem (PLS) for optimal prosesskontroll. Via en 15 berøringsskjerm på PLS-skapet kan man overvåke og kontrollere frekvensen til pumper, blåsemaskiner, varmepumpe, status for UV-anlegg, vannivåer i vannbehandlingssystemet og lignende. Det samme gjelder vannkvalitetsdata eksempelvis for oksygennivå i de ulike karene og hvor mye vann som passerer gjennom de ulike vannbehandlingsprosessene. PLS har elektronisk logging av: Oksygennivå, ph og temperatur før og etter oppdrettsenheter (flere parametere kan legges inn) Vannstrøm til bioreaktor og før oppdrettsenheter Vannivå i pumpesumper Total gassmetning (TGS) før og etter klekkeenheter All informasjon som logges fra de ulike maskinene og instrumentene videreføres og lagres i en PC, slik at det er enkelt for operatører å overvåke produksjonen Back-up system Ved et eventuelt strømbrudd vil PLS, sensorer og alarmer motta elektrisitet fra en UPS med en batteribank slik at overvåking og kontroll av systemet kan opprettholdes. Hvert pumpetrinn har to pumper som jobber parallelt, og hastighet kan reguleres avhengig av hvor mye vann som trengs til oppdrettsproduksjonen. Dersom en pumpe slutter å virke vil den andre pumpen automatisk gå over i en høyere pumpefrekvens. Dersom en feil i anlegget ikke lar seg løse, og vannføringen til karene stopper opp, åpnes en nødvannsventil som leder vann gjennom en oksygenkolonne og hovedvannledning slik at fisken sikres tilstrekkelig mengder friskt vann. Ved driftsfeil utløses en alarm og informasjon blir gitt ved oppringing eller via SMS. Kube kan opereres fra mobiltelefon eller hjemme-pc, eventuelt kan også Siemens kontaktes for fjernassistanse 24 timer i døgnet. Kjøle-/varmesystem KUBE start 25 leveres med en integrert varmepumpe som er plassert like ved vannbehandlingssystemet. Varmepumpen er reversibel, og kan kjøle/varme vannet avhengig av ønsket temperatur i oppdrettskarene. Styring og overvåking er integrert i PLS styresystem. Varmepumpen er dimensjonert for en vanntemperatur mellom 1 21 C, med 10 C senking og heving av vanntemperatur innen 48 timer. Vannets teoretiske utskiftingstid er ca. 3 døgn, det vil si en tilførsel av liter vann per minutt.

17 Energisparing Alle elektromotorer i KUBE start frekvensstyres, noe som gjør det mulig å redusere energiforbruket med %. I tillegg unngås unødig belastning og mekanisk slitasje ved oppstart, da PLS-en gir mulighet for soft-start av maskiner. I tillegg ligger det betydelig energisparing ved bruk av den integrerte varmepumpen, som ved normal drift kun bruker 4-5 kw for å holde vanntemperaturen på et visst nivå. Dersom man budsjetterer årlig energiforbruk for ca 240 operative dager og en gjennomsnittlig temperaturheving på 7 oc fra råvann, vil energiforbruket i KUBE Start 25 bli % lavere enn det man har i et gjennomstrømmingsanlegg med varmepumpe. (se illustrasjon under). Sammenligning av driftskostnader for KUBE start 25 og gjennomstrømningsanlegg med moderne varmepumpe, når anleggene har 240 operative dager i året med et vannforbruk på 4200 liter/min og en gjennomsnittlig temperaturheving på 7 C. Investeringskostnadene inklusive installeringskostnader vil være i samme størrelsesorden for KUBEstart 25 og et gjennomstrømningsanlegg påmontert en moderne varmepumpe. Hovedårsaken til det lave energiforbruket i KUBE Start 25 er at det tilføres svært lite nytt vann som må varmes opp. Dessuten vil mye av energien som brukes til pumping av vann for sirkulasjon også omdannes til varme. Totalt sett bli energien i KUBE Start 25 svært godt utnyttet. Det lave energiforbruket i KUBE Start 25 vil medføre betydelig lavere driftskostnader sammenlignet med et anlegg som er bygget for gjennomstrømming og varmepumpe (graf 1). På 5-6 år vil denne differansen være ca 1 million forutsatt strømpris på 1,25 NOK pr kwh.

18 Plug & Play KUBE systemene er bygd opp av prefabrikkerte moduler bestående av reaktorer, tanker og rør utført i polypropylen; et materiale som har lang levetid. Materialet er i tillegg kjemisk og korrosjonsresistent, samt enkelt å rengjøre og desinfisere. CompHatch og KUBE systemene er vanntestet og kvalitetssikret ved fabrikk før utsendelse.

19 Alvestad Marin AS tilbyr et kompakt, stabilt og driftssikkert system «Plug and play» - Rask etablering Ulike driftskapasiteter - fleksibelt Integrert varmepumpe - lavt energiforbruk MBBR - selvrensende og sikrer god vannkvalitet Bruk av kjente leverandører - høy kvalitet på maskindeler Riktig materialvalg og design - hygienisk drift og enkelt renhold Delt avløp og partikkelfelle - effektive rensemetoder tidlig i systemet

20

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR KUBE start Biologisk vannrensing med bruk av CompHatch and KUBE «Moving bed» bioreaktor - MBBR Biologisk vannrensing Biofilteret i et resirkuleringsanlegg består av en tank hvor det er plassert et materiale

Detaljer

STERNER AS. Vannbehandling til settefisk. Kultiveringsmøtet 2013. 12-14 mars. - VOSS

STERNER AS. Vannbehandling til settefisk. Kultiveringsmøtet 2013. 12-14 mars. - VOSS STERNER AS Vannbehandling til settefisk Kultiveringsmøtet 2013 12-14 mars. - VOSS Hovedkontoret ligger på Ski, utenfor Oslo (13 ansatte) Avdelingskontorer i Bergen (5 ansatte) og på Leknes i Lofoten (4

Detaljer

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Jose Rainuzzo (SINTEF Fiskeri og havbruk AS, 7465

Detaljer

The global leader in aquaculture technology

The global leader in aquaculture technology The global leader in aquaculture technology Dagens agenda Kort om AKVA group Prinsipper UNI Resirkulering Risiko i Resirkulering Miljøpåvirkning Fiskehelse Kort om AKVA group Merd systemer AKVA group Verdens

Detaljer

"Røyeoppdrett i industriell skala, erfaringer til nå og tekniske prioriteringer for framtiden"

Røyeoppdrett i industriell skala, erfaringer til nå og tekniske prioriteringer for framtiden "Røyeoppdrett i industriell skala, erfaringer til nå og tekniske prioriteringer for framtiden" Øyvind Prestvik, 1 Tydalsfisk 2 Felles utfordringer Verken utstyrsleverandører eller utbygger hadde kompetanse

Detaljer

Vann i settefiskanlegg - en begrensende ressurs?

Vann i settefiskanlegg - en begrensende ressurs? Vann i settefiskanlegg - en begrensende ressurs? Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 5. - 6. februar 2008 16 år som leverandør av norsk Resirkuleringsteknologi AquaOptima ble stiftet i 1993. Basert på

Detaljer

Next generation water treatment

Next generation water treatment Next generation water treatment Rec irc ula t ing Aq uac ult ure Sys tems Avd. Bergen Stamsneset 100a 5252 Søreidgrend Hovedkontor Oslo, Anolitveien 16 Postboks 3534, 1402 Ski Avd. Leknes Lekneskroken

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

UV DESINFEKSJON FRA STERNER AQUATECH AS HEVA 03.02.2010

UV DESINFEKSJON FRA STERNER AQUATECH AS HEVA 03.02.2010 UV DESINFEKSJON FRA STERNER AQUATECH AS HEVA 03.02.2010 Sterner AquaTech AS: 20 personer fordelt på hovedkontoret på Ski samt avdelingskontorer i Bergen og på Leknes i Lofoten Våre 2 største markeder er

Detaljer

Viktige faktorer for optimal drift av biofiltersystemer

Viktige faktorer for optimal drift av biofiltersystemer Akvakultur muligheter og trusler i vann 13. Mai 2009, Pirsenteret, Trondheim Viktige faktorer for optimal drift av biofiltersystemer Av Christian Vogelsang 1 Biofilterets plass i rensesystemet 9 faktorer

Detaljer

Etablert 1991 Fiskeoppdrett (40%), kommunal VA og industri (50-60%) samt eksport (5-10%) Egenutviklede produkter, OxyGuard, Wedeco UV og ozon,

Etablert 1991 Fiskeoppdrett (40%), kommunal VA og industri (50-60%) samt eksport (5-10%) Egenutviklede produkter, OxyGuard, Wedeco UV og ozon, Dokumentasjon av UV-anlegg som hygienisk barriere Sterner AquaTech AS Etablert 1991 Fiskeoppdrett (40%), kommunal VA og industri (50-60%) samt eksport (5-10%) Egenutviklede produkter, OxyGuard, Wedeco

Detaljer

1 INNHOLD. Teknikervej 14 Fax +45 75 51 42 11. Denmark@akvagroup.com. Page 1 of 6. AKVA group Denmark A/S Tel +45 75 51 32 11

1 INNHOLD. Teknikervej 14 Fax +45 75 51 42 11. Denmark@akvagroup.com. Page 1 of 6. AKVA group Denmark A/S Tel +45 75 51 32 11 Risikovurdering Resirkulering Nord Norsk Smolt AS 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 2 Introduksjon... 2 3 Risikofaktorer i RAS... 3 3.1 Inntaksvann... 3 3.1.1 Patogener... 3 3.1.2 Fluktuasjoner i vannkjemi... 3

Detaljer

SELVRENSENDE STABIL HØY EFFEKTIVITET ØKT PRODUKSJONSKAPASITET

SELVRENSENDE STABIL HØY EFFEKTIVITET ØKT PRODUKSJONSKAPASITET GasBuster Basic Høyeffektiv CO 2 -lufter GasBuster Total Totalgassbehandler fjerner CO 2 /N 2 og tilfører O 2 SELVRENSENDE STABIL HØY EFFEKTIVITET ØKT PRODUKSJONSKAPASITET GasBuster er en ny og svært effektiv

Detaljer

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata MULTICONSULT Figur 1 Skansedammen nedtappet på 1980-tallet. Her viser innløpet for fontenen. Man legger også merke til at det er mest fjell nærmest Brannstasjonen, noe som underbygger registreringsrapportens

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG Hva er et avløpsrenseanlegg? Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet ved hjelp av avanserte biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Etter denne prosessen

Detaljer

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst Rent vann......hele tiden Sterner er hele tiden i utvikling og ser det som avgjørende å alltid være i forkant. Våre avdelinger Hvem er vi? Avdelingskontor Nord Sterner AS er en ledende norsk bedrift innen

Detaljer

Halsabygda Vassverk BA Lavtrykklamper i UV anlegg. Nils T. Halse, Halsabygda vassverk BA

Halsabygda Vassverk BA Lavtrykklamper i UV anlegg. Nils T. Halse, Halsabygda vassverk BA Halsabygda Vassverk BA Lavtrykklamper i UV anlegg Nils T. Halse, Halsabygda vassverk BA Generelt om UV Halsabygda Vassverk BA 900 pe Kapasitet vannbehandling 17l/s Moldeprosessen uten CO2 UV desinfeksjon:

Detaljer

Norsk vannforening, trygt drikkvann. Bergen 22.03.07 UV desinfisering Bjarne E. Pettersen, Daglig leder

Norsk vannforening, trygt drikkvann. Bergen 22.03.07 UV desinfisering Bjarne E. Pettersen, Daglig leder Norsk vannforening, trygt drikkvann Bergen 22.03.07 UV desinfisering Bjarne E. Pettersen, Daglig leder WEDECO/Sterner AquaTech er med på endring av mønster UV- Desinfisering Ozon-oksidasjon Skifte fra

Detaljer

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255 Enkel løsning for rent nærmiljø EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT EN 12255 EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg for boligfelt, hytteområder og

Detaljer

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009

Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Norsk vannforening: Fagtreff: Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Oslo, 21. februar 2009 Hvilke krav bør stilles til driftsstabilitet? Eksempler fra anlegg i drift: Klorering Gunnar Mosevoll Skien

Detaljer

Presentasjon av Brattvåg Vannverk

Presentasjon av Brattvåg Vannverk Presentasjon av Brattvåg Vannverk Forutsetninger vannmengde 100 l/s = 360 m3/t trykkreduksjon mekanisk forfiltrering desinfisering fargefjerning ph regulering Prosjektorganisasjon Byggherre: Konsulent:

Detaljer

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Innhold Filter som hygienisk barriere Drikkevannsforskriftens krav til driftsparametere for filter som

Detaljer

Vann vårt viktigste næringsmiddel

Vann vårt viktigste næringsmiddel Vann vårt viktigste næringsmiddel VANNTEKNISKE SYSTEMER FOR MENNESKER OG INDUSTRI Presentasjon av Brattvåg Vannverk Forutsetninger vannmengde 100 l/s = 360 m3/t trykkreduksjon mekanisk forfiltrering desinfisering

Detaljer

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat Dyrevernlovens 2 Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret

Detaljer

Energieffektive renseanlegg

Energieffektive renseanlegg Energieffektive renseanlegg Example of variation of visuals UMB 13. februar 2013 Vibeke Rasmussen Evolusjon 2 I dag 3 Fremtiden Kraftverk 4 Status Norske Renseanlegg Over 4000 kommunalt eide vann og avløpsanlegg

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

Ozon og biofilter et alternativ til memranfiltering. Quality Hotel Alexandra Molde 09.Mai 2006 Bjarne E. Pettersen Daglig leder Sterner AquaTech AS

Ozon og biofilter et alternativ til memranfiltering. Quality Hotel Alexandra Molde 09.Mai 2006 Bjarne E. Pettersen Daglig leder Sterner AquaTech AS Ozon og biofilter et alternativ til memranfiltering Quality Hotel Alexandra Molde 09.Mai 2006 Bjarne E. Pettersen Daglig leder Sterner AquaTech AS Innhold: Generelt om ozon Framstilling av ozon Ozon og

Detaljer

Resirkulering av vann i oppdrett

Resirkulering av vann i oppdrett ulering av vann i oppdrett Status for oppdrett av laks Etablering av nytt fagforum Yngve Ulgenes SINTEF Vann og miljø tlf 73 59 23 81 yngve.ulgenes@sintef.no www.sintef.no 1 Litt historie Kort om dagens

Detaljer

Hydro-Elektrik AS Bergen Norge Vannbehandlingsteknologi og systemer. Copyright: Hydro-Elektrik AS

Hydro-Elektrik AS Bergen Norge Vannbehandlingsteknologi og systemer. Copyright: Hydro-Elektrik AS Vann vårt viktigste næringsmiddel VANNTEKNISKE SYSTEMER FOR MENNESKER OG INDUSTRI Presentasjon av Alvheim vannverk Forutsetninger dimensjonerende vannmengde 250m3/t råvannspumpestasjon mekanisk filtrering

Detaljer

Instruksjoner for bruk av bassenger

Instruksjoner for bruk av bassenger Instruksjoner for bruk av bassenger Generell informasjon Sirkulasjon av bassengvann gjennom filteret og desinfisering med kjemiske produkter hjelper å opprettholde vannkvaliteten av bassenget. Basseng

Detaljer

BioReco. (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa. BioReco Aps Biosa Norge as

BioReco. (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa. BioReco Aps Biosa Norge as BioReco (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa BioReco Aps Biosa Norge as BioReco (Biological Recovery) biologisk gjenoppbygging av vann med effektiv oksygentilførsel BioRecos

Detaljer

Vintersår hos Atlantisk laks

Vintersår hos Atlantisk laks Vintersår hos Atlantisk laks -Problemstilling i produksjon av postsmolt? Helene Mikkelsen og Hilde Toften 31.10.2012 Sunndalsøra_23-24 oktober 2012 1 Sykdom et komplekst samspill mellom fisk, patogen og

Detaljer

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen?

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem, SINTEF Vann og miljø Innhold Vannbehandlingsmetoder som utgjør en hygienisk barriere Egnede parametre

Detaljer

Biologisk - kjemiske fysiologiske forhold i resirkuleringsanlegg

Biologisk - kjemiske fysiologiske forhold i resirkuleringsanlegg Biologisk - kjemiske fysiologiske forhold i resirkuleringsanlegg Av forskningsleder fisk og akvakultur Trond Rosten (trond.rosten@niva.no) Bjørn Olav Rosseland UMB, Torstein Kristensen og Helge Liltved

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg

Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg Presentasjon av prosjekt finansiert av FMOA og Akershus fylkeskommune Markus Rawcliffe www.aquateam.no Prosjektinnhold Litteraturstudium Aktuelle desinfeksjonsprosesser

Detaljer

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG GreenClean Easy BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG Dette kjennetegner våre GreenClean Easy renseanlegg: Enkel og funksjonssikker konstruksjon Enkelt vedlikehold Lave driftskostnader PATENTERT Sv. pat. nr: SE

Detaljer

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Arve Nilsen Asbjørn Bergheim Kristoffer Vale Nielsen Sunndalsøra 23.10.14 Vannkvalitet i semi-lukket merd Resultater til nå Temperatur Oksygen ph og CO 2

Detaljer

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk Praktiske erfaringer med UV anlegg Storoddan kommunale vannverk Storoddan kommunale vannverk Klausulering Sone 0: 2 grunnvannsbrønner. Området gjerdes inn og utgjør ca. 200 m 2. Sone 1: Ikke tillatt med

Detaljer

Skadd påp. land reduserte prestasjoner i sjø?

Skadd påp. land reduserte prestasjoner i sjø? Nordisk Workshop Teknologi på biologiens premisser Trondheim juni 2005 Skadd påp land reduserte prestasjoner i sjø? Grete Bæverfjord AKVAFORSK Sunndalsøra Teknologi på biologiens premisser Biologi på

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad. Thomas Frydenberg Norge rundt - Moldeprosessdagene

Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad. Thomas Frydenberg Norge rundt - Moldeprosessdagene Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad Thomas Frydenberg Norge rundt - Moldeprosessdagene Norge rundt Moldeprosessdagene i Harstad Noen av temaene fra presentasjoner i Harstad Harstad vannverk Moldeprosess

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS. Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA

Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS. Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA Akvakulturdriftsforskriften Fellesforskrift for Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

Detaljer

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen Vannanalyser Online-målere og labutstyr IK-Mat definisjon 5a. Styring med kritiske punkter Virksomheten skal kartlegge mulige farer forbundet med næringsmidlenes

Detaljer

Resirkulering status og driftserfaringer i Norge

Resirkulering status og driftserfaringer i Norge The global leader in aquaculture technology Resirkulering status og driftserfaringer i Norge AKVA group ASA Ole Gabriel Kverneland Agenda Kort om resirkulering Hva skjer i markedet? Vannkvalitetsmålinger

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

UV-desinfeksjon som hygienisk barriere

UV-desinfeksjon som hygienisk barriere UV-desinfeksjon som hygienisk barriere Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk 2 UV som desinfeksjonsmetode Ca. 800 vannverk har UV desinfeksjon (VREG) i Norge Disse anleggene

Detaljer

Havbruksinstituttet AS. Dokumentasjon av klekkeskapet CompHatch. og det nyutviklede klekkesubstratet EasyHatch

Havbruksinstituttet AS. Dokumentasjon av klekkeskapet CompHatch. og det nyutviklede klekkesubstratet EasyHatch Havbruksinstituttet AS Dokumentasjon av klekkeskapet CompHatch og det nyutviklede klekkesubstratet EasyHatch Rapport nr 03-2005 Tilgjengelighet Lukket Høyteknologisenteret I Bergen, Thormøhlensgate 55,

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Desinfeksjon. v/truls Krogh, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Desinfeksjon: Drepe, uskadeliggjøre (eller fjerne) smittestoff slik at det ikke lenger utgjør en trussel

Detaljer

Praktiske erfaringer med UVdesinfeksjon. Vidar Lund Nasjonalt folkehelseinstitutt

Praktiske erfaringer med UVdesinfeksjon. Vidar Lund Nasjonalt folkehelseinstitutt Praktiske erfaringer med UVdesinfeksjon Vidar Lund Nasjonalt folkehelseinstitutt NTNU, 8. januar 2010 Bakgrunn for denne presentasjonen Folkehelseinstituttets vannverksregister Tilbakemeldinger fra vannverk

Detaljer

Solumstrand renseanlegg. Rehabilitering og oppgradering av Solumstrand renseanlegg v/sverre Lerbak, Drammen kommune, Byprosjekter

Solumstrand renseanlegg. Rehabilitering og oppgradering av Solumstrand renseanlegg v/sverre Lerbak, Drammen kommune, Byprosjekter Solumstrand renseanlegg Rehabilitering og oppgradering av Solumstrand renseanlegg v/sverre Lerbak, Drammen kommune, Byprosjekter KRP 1987-1995 1986: 20% tilsluttet renseanlegg. Kloakkrammeplanen besluttet

Detaljer

Fjerning av jern og mangan i drikkevannsbehandling. Erling Rost, siviling. Sterner Aquatech AS

Fjerning av jern og mangan i drikkevannsbehandling. Erling Rost, siviling. Sterner Aquatech AS Fjerning av jern og mangan i drikkevannsbehandling Erling Rost, siviling. Sterner Aquatech AS Sterner AquaTech AS Selskapet ble etablert 1990 med vannbehandling som hovedfelt. Hovedkontoret er på Ski,

Detaljer

Utfordringer med UV desinfeksjon. Gammel og ny godkjenningsordning

Utfordringer med UV desinfeksjon. Gammel og ny godkjenningsordning Utfordringer med UV desinfeksjon Gammel og ny godkjenningsordning Erfaringer fra en leverandør Eyvind Tomter NOKA AS Ivar IKS, Langevatn 2500 l/sek Hva er UV-lys UV-A (Long Wave UV): 315-400 nm UV-B (Middle

Detaljer

Svartediket 8.april 2008.

Svartediket 8.april 2008. Svartediket 8.april 2008. Orientering om vannbehandling : Forbehandling Metoder som kan være hygieniske barrierer Fjerning av humus og turbiditet Korrosjonskontroll Eksepler fra vannforsyningen i Bergen

Detaljer

Planlagt vannbehandling på Langevannverket Prosess og forutsetninger v/karl Olav Gjerstad

Planlagt vannbehandling på Langevannverket Prosess og forutsetninger v/karl Olav Gjerstad Planlagt vannbehandling på Langevannverket Prosess og forutsetninger v/karl Olav Gjerstad Aktuelle vannbehandlingsmetoder i Norge Desinfeksjon, redusere korrosjon, fargereduksjon UV-belysning, klorering

Detaljer

Biovac AS - nøkkelinformasjon

Biovac AS - nøkkelinformasjon Biovac AS - nøkkelinformasjon Et firma i Goodtech konsernet Lokalisert på Sørumsand 17 ansatte 25 representanter Ca. 55% markedsandeler på minianlegg Omsetning ca. 50 mill. Forskjellige renseløsninger

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon Renseanlegg i spredt bebyggelse 1 Renseanlegg i spredt bebyggelse Del I: Avløpsrensing Renseanlegg Del II: Drift og vedlikehold Anleggseiers ansvar Hva kan anleggseier bidra med? 2 Hvorfor avløpsrensing?

Detaljer

Vannkvalitet i marin yngelproduksjon

Vannkvalitet i marin yngelproduksjon Vannkvalitet i marin yngelproduksjon Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest) Prosjektperiode : 2011-2013 Ole-Kristian

Detaljer

Design og dimensjonering av et anlegg for produksjon av 1 million 1 kg postsmolt. av Bjarne Hald Olsen, Daglig leder av Billund Aquakultur

Design og dimensjonering av et anlegg for produksjon av 1 million 1 kg postsmolt. av Bjarne Hald Olsen, Daglig leder av Billund Aquakultur Design og dimensjonering av et anlegg for produksjon av 1 million 1 kg postsmolt av Bjarne Hald Olsen, Daglig leder av Billund Aquakultur Agenda 1. Hvem er Billund Aquakultur 2. Forutsetninger for produksjons-plan

Detaljer

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS

AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS AFM aktivt glass Geir Kjærland, Daglig leder i Klart Vann AS Klart Vann AS 1 Klart Vann AS 2 Tradisjonelt Sandfilter Erfaringer: - Oppbygning av biofilm - Økt DBP over filtrene - Anaerob områder - Høyt

Detaljer

Hvordan kan oppdretter skape og opprettholde mikrobiell stabilitet i RAS?

Hvordan kan oppdretter skape og opprettholde mikrobiell stabilitet i RAS? Hvordan kan oppdretter skape og opprettholde mikrobiell stabilitet i RAS? Kari Attramadal Mikrobiell kontroll: Spesifikke patogene og opportunister Spesifikke patogener bør stoppes av sterke hygieniske

Detaljer

Utvikling av integrert fisk- og planteproduksjon (Aquaponic) for norske forhold

Utvikling av integrert fisk- og planteproduksjon (Aquaponic) for norske forhold Utvikling av integrert fisk- og planteproduksjon (Aquaponic) for norske forhold Helge Liltved (NIVA), Morten Homme (Feedback Aquaculture Ans), Siv Lene Gangnes Skar (Bioforsk) Kontakt: helge.liltved@niva.no

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

Utslipp av renset gråvann 10 m. Gråvannsrenseanlegg

Utslipp av renset gråvann 10 m. Gråvannsrenseanlegg Utslipp av renset gråvann 10 m Gråvannsrenseanlegg Gråvanns-renseanlegg for hytter og fritidshus NORSK P R O D U S E R T VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! Tilfredsstiller kravene i VA-Miljøblad nr.

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen.

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen. Halvårsrapport Jeg har vært utplassert på HIAS, i kjemiprosessfaget med fordypning i vann og avløp. Jeg har vært der 6 dager, som en introduksjons del, hvor jeg har en dag på hvert rensetrinn. ->Mekanisk->Biologisk->Kjemisk->

Detaljer

KAN DET SUPER-INTENSIVE ALTERNATIVET FOR LANDBASERT OPPDRETT GI SVARET NÅR BÆREKRAFT OG KONKURRANSEEVNE ETTERSPØRRES?

KAN DET SUPER-INTENSIVE ALTERNATIVET FOR LANDBASERT OPPDRETT GI SVARET NÅR BÆREKRAFT OG KONKURRANSEEVNE ETTERSPØRRES? KAN DET SUPER-INTENSIVE ALTERNATIVET FOR LANDBASERT OPPDRETT GI SVARET NÅR BÆREKRAFT OG KONKURRANSEEVNE ETTERSPØRRES? Prof. Victor Øiestad dr.philos. Akvaplan-niva - Spaniakontoret victor@akvaplan.niva.no

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Markedets mest driftssikre minirenseanlegg er også det mest vedlikeholdsfrie Vi har videreutviklet markedets mest driftssikre minirenseanlegg og gjort det

Detaljer

WHEEL WASHER. Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk. www.satema.no OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR

WHEEL WASHER. Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk. www.satema.no OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR WHEEL WASHER Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk 2 3 Gjørmete dekk er en belastning for miljøet og kan skape alvorlige uhell. Nå er løsningen her 4 5 SATEMA introduserer Wheel washer på det nordiske

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Drift av UV-anlegg. VA-dagene Innlandet 2007

Drift av UV-anlegg. VA-dagene Innlandet 2007 Drift av UV-anlegg VA-dagene Innlandet 2007 Øyvind Thorsen Kjemiøkonom Salg av laboratorie utstyr og kjemikalier Kundegrupper; industri, kommunal VA, sykehus, offentlige laboratorier og universiteter/høyskoler

Detaljer

Klargester BioDisc BG-BL. Prefabrikkert avløpsrenseanlegg for boligbebyggelse, hyttefelt, skoler og forsamlingslokaler, 70-150 pe.

Klargester BioDisc BG-BL. Prefabrikkert avløpsrenseanlegg for boligbebyggelse, hyttefelt, skoler og forsamlingslokaler, 70-150 pe. Enkel løsning for et renere miljø Klargester BioDisc BG-BL Prefabrikkert avløpsrenseanlegg for boligbebyggelse, hyttefelt, skoler og forsamlingslokaler, 70-150 pe. Klargester BioDisc BG-BL Biologisk-kjemisk

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

AKVARENA 13. og 14. mai 2013 Arne Hj. Knap

AKVARENA 13. og 14. mai 2013 Arne Hj. Knap AKVARENA 13. og 14. mai 2013 Arne Hj. Knap Er biogass en løsning for å behandle slam? Litt om BioTek AS (1 slide) Prøver på slam fra Åsen Settefisk AS og Smolten AS Utfordringer ved behandling av slam

Detaljer

Rasjonell klippfiskproduksjon

Rasjonell klippfiskproduksjon Hvitfisksamling Tromsø 23. okt. 2014 Rasjonell klippfiskproduksjon Erlend Indergård SINTEF Energi AS SINTEF Energi AS 1 Rasjonell Klippfiskproduksjon MÅL Prosjektets hovedmål er å anbefale en rasjonell

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Vi tar hånd om miljøet! Slamavskiller til sjø Typer av slamavskillere Renseeffekt og dimensjonering Installasjon og vedlikehold Tilsyn og kontroll

Detaljer

GetinGe 46-serien VAsKeDeKOntAMinAtOr

GetinGe 46-serien VAsKeDeKOntAMinAtOr Getinge 46-serien VASKEDEKONTAMINATOR Hvor mange gjenbruksartikler må du behandle? Hvilke typer? Getinge 46-serien består av maskiner som er nøyaktig tilpasset dine behov. Tilleggsalternativer Flow-overvåking

Detaljer

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Utarbeidet av Randi Kalskin Ramstad, Bernt Olav Hilmo, Gaute Storrø og Bjørn Frengstad. Innhold Generelt om bruk av grunnvann til oppvarming

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

DIHVA. Driftsoperatørsamling Os.

DIHVA. Driftsoperatørsamling Os. DIHVA. Driftsoperatørsamling Os. 15. 16. juni 2011. Erfaringer fra Bergen med UV-desinfeksjon. - Generelt - Lavtrykk kontra mellomtrykk - Beleggsdannelse, vask, rengjøring - Reservedeler, kjøp av lamper,

Detaljer

Helsemessig betydning av begroing i ledningsnettet. ved Kari Ormerod Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Helsemessig betydning av begroing i ledningsnettet. ved Kari Ormerod Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Helsemessig betydning av begroing i ledningsnettet ved Kari Ormerod Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Begroing i ledningsnettet har ikke stor helsemessig betydning i Norge, hovedsakelig fordi vannet

Detaljer

UV DESINFEKSJON AV DRIKKEVANN ØYVIND THORSEN STERNER AS. Vannforeningen Vest: Svartediket 11.06.2013

UV DESINFEKSJON AV DRIKKEVANN ØYVIND THORSEN STERNER AS. Vannforeningen Vest: Svartediket 11.06.2013 UV DESINFEKSJON AV DRIKKEVANN ØYVIND THORSEN STERNER AS Vannforeningen Vest: Svartediket 11.06.2013 Sterner AS: Med virkning fra 18.04.2013 er vårt navn: Sterner AS 34 personer fordelt på Ski, Bergen,

Detaljer

Desinfeksjon med klor

Desinfeksjon med klor Desinfeksjon med klor Av seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Vann og miljø Innhold Er klor fortsatt en aktuell desinfeksjonsmetode? Prinsipper for desinfeksjon med klor Hva bør vektlegges ved prosjektering

Detaljer

Sekvensdosering av jernkloridsulfat. Thomas Eriksson Svartediket VBA

Sekvensdosering av jernkloridsulfat. Thomas Eriksson Svartediket VBA Sekvensdosering av jernkloridsulfat Thomas Eriksson Svartediket VBA Agenda Info om Svartediket VBA Info Technau prosjekt Valg av prosjekt Gjennomføring av prosjektet Forsøksbetingelser Resultater Konklusjon

Detaljer

Behagelig inneluft med stil

Behagelig inneluft med stil Behagelig inneluft med stil Gjennomført svalhet En behagelig stabil og til enhver tid passe sval inneluft kan i dag ikke lenger betraktes som luksus. Et hensiktsmessig og fungerende luftkondisjoneringsanlegg

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Driftserfaringer med UV-anlegg i Molde kommune. Magne Roaldseth

Driftserfaringer med UV-anlegg i Molde kommune. Magne Roaldseth Driftserfaringer med UV-anlegg i Molde kommune Magne Roaldseth Erfaringsgrunnlag Fannefjord vba Trojan lavtrykksanlegg Satt i drift i november 2011 Hindalsrøra vba Berson mellomtrykksanlegg Satt i drift

Detaljer

Membranfiltrering i akvakultur

Membranfiltrering i akvakultur Membranfiltrering i akvakultur Astrid Buran Holan Fremtidens smoltproduksjon: Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Sunndalsøra, 22-23. oktober 2014 Nye produksjonssystemer Alternativer/supplement

Detaljer

Sidestrøms filtrering

Sidestrøms filtrering Fordeler med sidestrøms filtrering Virke måte og montering Forskjellige produkter Resultater Fordeler ved sidestrømsfiltrering Alltid ren olje. Tar bort alle typer forurensning også vann. Uavhengig av

Detaljer

KOAGULERING OG KONTINUERLIG OPPSTRØMSFILTRERING (DYNASAND)

KOAGULERING OG KONTINUERLIG OPPSTRØMSFILTRERING (DYNASAND) KOAGULERING OG KONTINUERLIG OPPSTRØMSFILTRERING (DYNASAND) Jan Roger Aas, Årnes Vannverk A/L jan.roger.aas@aarnesvann.no Årnes Vannverk A/L 0 Hvor i all verden? Årnes Vannverk A/L 1 Dragsjøen med nedslagsfelt

Detaljer

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum Vedkjeler Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting Christian Brennum Presentasjon Fakta om ved - lagring Oppstillingsvilkår og montering Dimensjonering av anlegg

Detaljer

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1

PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade og ren luft Hvordan selge ren luft for alle, overalt V2.0 000-11.1 PlasmaMade Luftfilter garanterer: Sunn luft Ren luft I rom hvor flere mennesker oppholder seg, som stuer, soverom, kontorer

Detaljer