llllllflll fal stad SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERNASJONAL KONFERANSE september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "llllllflll fal stad SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERNASJONAL KONFERANSE 4. -6. september 2013"

Transkript

1 llllllflll fal stad Sør- Trøndelag Fylkeskommune v l fylkesordfører Tore O. Sandvik Nord-Trøndelag Fylkeskommune v l fylkesordfører Gunnar Viken SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERNASJONAL KONFERANSE september 2013 På vegne av arrangørene av den internasjonale konferansen Crossing Borders tillater vi oss å søke om kr i tilskudd fra hver av fylkeskommunene. ]eg viser til vedlagte prosjektbeskrivelse med informasjon om den internasjonale konferansen "Crossing Borders" - conference on human rights education and historical learning" som arrangeres i Trondheim og på Falstadsenteret i Levanger september Konferansen er et samarbeid mellom Det Europeiske Wergelandssenteret, Program for lærerutdanning, NTNU og Falstadsenteret. Trøndelag Teater og det internasjonale verdensmusikk prosjektet Tutti er også blant samarbeidspartnerne. Vi har mottatt tilskudd fra Utenriksdepartementet, Kulturrådet, NTNU, Institusjonen Fritt Ord og den tyske stiftelsen EVZ, men har dessverre fått avslag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Det er stor interesse for konferansen både i Europarådet og organisasjoner i EU-systemet. Med bakgrunn i Europarådets rapport "Living together- Combining Diversity and Freedom in the 21st Century Europe" vil vi på konferansen ta opp spørsmål knyttet til tema som demokratiopplæring, interkulturell dialog og undervisning i menneskerettigheter. Et viktig mål for konferansen er å vise hvordan kulturinstitusjoner, museer og andre formidlingsinstitusjoner som læringsarenaer kan bidra i menneskerettighetsundervisning og demokratiopplæring. Arbeidet er også forankret i flere andre rapporter fra FN, EU og Europarådet der fokus rettes mot demokratiopplæring i skoleverk og lærerutdanning. Minnested og senter for m enneskerettigheter l 1\lem ori,,l and Humiln Rights Cent re Falstadsenteret. N-76:!4 Ekne T O.NR

2 2 Målgrupper for konferansen er lærere, lærerutdannere, museumspedagoger, kulturformidlere, forskere og politikkutformere fra europeiske land. Med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen mange europeiske institusjoner er inne i, håper vi på tilstrekkelig økonomisk støtte til å kunne ha lav deltakeravgift. Ekne 4. juni 2013 Med vennlig hilsen r:: l. ';/~() (ol!f7ac1 -~ Direktør Falstadsenteret Vedlegg: Prosjektbeskrivelse med budsjett Program for konferansen Informasjon om Tutti stiftelsen Museer og menneskerettigheter- notat om politiske føringer

3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE CROSSING BORDERS -INTERNASJONAL KONFERANSE SEPTEMBER INNLEDNING Falstadsenteret har i samarbeid med Det Europeiske Werglandsenteret og Program for Lærerutdanning, NTNU satt i gang et FoU-arbeid knyttet til bruk av museer, minnesteder og andre kulturinstitusjoner i undervisning om menneskerettigheter. Viktig bakgrunn for å sette tematikken på dagsorden er Europarådets rapport "Living together- Combining Diversity and Freedom in the 21st Century Europe"", som peker på en rekke utfordringer for demokratiet i Europa. Arbeidet har også forankring i flere andre rapporter fra FN, EU, Europarådet der fokus rettes mot demokratiopplæring, interkulturell dialog og menneskerettighetsundervisning. Rapportene omhandler skoleverket og lærerutdanningens betydning og rolle, men det pekes også på betydning av museer, minnesteder og kulturinstitusjoner som viktige læringsarenaer i demokratiopplæring. Arbeidsgruppen for FoU-arbeidet arrangerte i mars 2012 en ekspertworkshop med forskere, lærerutdannere og politikkutformere fra nordiske og europeiske land, der innhold og form på en internasjonal konferanse i 2013 ble drøftet. Vedlagte program er utarbeidet i samsvar med innspill på workshopen. 2. BAKGRUNN OG INNHOLD Falstadsenteret har årlig om lag 7000 elever fra grunnskole og videregående skoler fra Midt Norge på undervisning gjennom "Den kulturelle skolesekken" der menneskerettighetsperspektivet er et viktig element. Vår erfaring er at det ligger store muligheter i utvikling av samarbeidsmodeller mellom museer, kulturinstitusjoner, skoleverket og lærerutdanning når det gjelder undervisning i menneskerettigheter og demokratilæring. En viktig målsetting for konferansen "Crossing Borders" er å etablere en nasjonal og internasjonal arena der kulturformidlere, museumspedagoger, lærere, lærerutdannere, forskere og politikkutformere fra ulike land kan drøfte muligheter og utfordringer knyttet til koplingen mellom historisk læring og menneskerettighetsundervisning. Vi ønsker også å vise hvordan ulike kunst og kulturuttrykk kan bidra i historieformidling, demokratibygging og interkulturell forståelse. Her vil vi samarbeid med to svært forskjellige kulturinstitusjoner: Trøndelag Teater og Tuttiprosjektet. Sistnevnte er en stiftelse som arbeider med verdensmusikkprosjekt for ulike etniske grupper i flere land på Balkan og i Palestina. Organisasjonen planlegger blant annet et eget prosjekt i Serbia der ungdommer fra Romfolket får undervisning i tradisjonsmusikk. Konferansen vil starte med en plenumsdiskusjon i Trondheim der Snezana Samardzic Markovic, Europarådets generaldirektør for demokrati vil holde innledningsforedrag med utgangspunkt i Europarådets rapport " Living together ". Plenumsdiskusjonen vil foregå på Trøndelag Teater, og i samarbeid med teateret vil det bli laget kunstneriske innslag som tematisk passer inn i konferansen.

4 2 Konferansens del 2 vil foregå på Falstadsenteret der tematikken vil bli utdypet gjennom foredrag av internasjonalt kjente fagpersoner på feltet historielæring, menneskerettighetsundervisning og demokratiopplæring. Presentasjon av praktiske eksempel, dialoggrupper og plenumsdrøftinger vil være sentraler deler av programmet. Tittelen på konferansen "Crossing Borders" peker på betydningen av å krysse faglige og nasjonale grenser for å utvikle en faglig plattform for å arbeide målrettet med å møte utfordringer i dagens samfunn. Norge har både forutsetninger for og internasjonale forpliktelser til å bidra i dette viktige arbeidet. Vi håper konferansen kan bidra til å utvikle interkulturell kompetanse i møtet mellom fortid, nåtid og framtid, og mellom politikk, skoler og kulturinstitusjoner. Vi håper også at konferansen kan være grunnlag for et videre nettverkssamarbeid, etablering av partnerskap og utvikling av nasjonale og internasjonale pilotprosjekter på feltet interkulturell dialog og multiperspektivitet. 3. SAMARBEIDSPARTNERE Det Europeiske Wergelandsenteret og program for Lærerutdanning, NTNU. Arbeidsgruppe: Professor Svein Lorentzen, Program for lærerutdanning Forsker Claudia Lenz, Det Europeiske Wergelandsenteret Prosjektleder Sanna Brattland, Falstadsenteret Direktør Tone Jørstad, Falstadsenteret Andre samarbeidspartnere: Teatersjef Kristian Seltun, Trøndelag teater Musiker Jovan Pavlovic, Tutti-prosjektet 4. FRAMDRIFTSPLAN Planlegging, informasjon og rekruttering Gjennomføring Evaluering og rapportering 1. januar- 1. september september september- 31. desember

5 3 5. ØKONOMI Kostnader Honorar Reisekostnader foredragsholdere Opphold foredragsholdere Kunstnerisk Trøndelag Teater Konsert Tutti-prosjektet Guiding i Trondheim deltakere 8000 Markedsføring og kommunikasjon Gave foredragsholdere Overnatting (2 dager) Servering_( lunch, middag, frokost, pauser) Transport Trondheim - Falstad Andre transportkostnader Uforutsette utgifter Administrasjon Kostnader totalt Finansiering Stiftung EVZ Kulturrådet Institusjonen Fritt Ord Utenriksdepartementet ST og NT Fylkeskommuner Trondheim og Levanger Kommuner Andre bidragsytere Deltakeravgift Inntekter totalt *Ennnerung, Verantwortung und Zukunft" Kommentar: Deltakeravgiften er satt lavt på grunn av at mange av potensielle europeiske deltakere kan få problem med å dekke utgifter både til reise og opphold. Dersom vi får tilstrekkelige tilskudd fra departement og andre vil vi kunne tilby reise- og oppholdstilskudd til de utenlandske deltakerne. Ekne 4. juni 2013

6 SAVETHEDATES CROSS ING BORDERS CO ~FERENCE ON HUMAN RlGHTS EDUCATION AND lllstorical LEARNING Tl I E FA LSTAD CENTRE, (}th SEPTEMBER 2013 The Fals/ad Centre (Pholo. Anne Sofie A Elgseler)) SYNOPSIS: In the recently published report of the Group of Eminent Persons of the Council of Europe, "Living together - Combining diversity and freedom in the 21st-century Europe", xenophobia and intolerance are portrayed as the major threats for peace and sustainable democracy in Europe. At the same time, the report outlines the resources which can be mobilized in order to overcome these threats: Education aiming at the strengthening of Human Rights cultures and intercultural understanding being a central element of them. The report also stress es the significance of arenas of non formal learning, such as museums and memorials. The conference, organized by the Falstad Memorial and Human Rights Centre, the programme for teacher education at the Norwegian University of Science and Technology and the European Wergeland Centre sets out to contribute to the vision formulated in the "Living together"- report. Through the conference, we will investigate how historical learning processes at museums and memorial sites, informed by Human Rights principles and values, can contribute to solidarity, mutual respect and the protection of human dignity. By combining relevant theory with tangible examples, the organizers wish to contribute to the development of educational theory, policy and practice in the service of sustainable democratic development and intercultural understanding. In the previous years, there has been a strong focus on the links between historicallearning related to traumatic events in the past and Human Rights Education. History and human rights education can mutually inform and inspire one another when it comes to considerations of pedagogical content knowledge (didactical considerations) - and result in integrated methodologies and approaches. Dealing with traumatic pasts or Human Rights violations in education opens for the reflection of individual agency and responsibility within specific social and political contexts. This kind of awareness can be regarded as a crucial precondition of the capacity to act as citizens (learning for). But in order to realize this potential of the learning pro cess, the content of the learning (learning about) must not be disconnected from the learner's own motivation and ownership of the learning (learning through). However, looking at existing debates and practical approaches, the need for conceptual and methodological clarification seems evident. Academics and practitioners within both fields will be asked to contribute to the conference. Scholars, policy makers, teacher trainers, and educators from formal and informal learning institutions will be the main target groups. CONFERENCE VENDE: The Fals tad centre is a national education- and documentation centre. Education, documentation and communication concerning the history of imprisonment during World War Il and Human Rights constitute the core activities of the centre. The Falstad Centre is situated in the building that, in the period , served as SS Stafgefangenenlager. The Falstad Centre is located in the municipality Levanger in central Norway, 40 km north of the Airport. There are daily connections to Trondheim Airport Vaernes from Oslo, Amsterdam, Copenhagen and Stockholm. Read more about the venue at

7 l CROSSING BORDERS: Preliminary programme WEDNESDAY 4TH SEPTEMBER Guiding in Trondheim for eariy arrivals SESSION 2: Learning through Human Rights - dealing with multiple narratives FRIDAY 6TH SEPTEMBER Breakfast Press conference PLENARY SESSION: Living together a. Keynole: Dr. James A. Banks, Kerry and Linda Killinger Endowed Cha Ir In Dlverslty Stud les and Director of the Center for Multlcult ural Educatlon at the University of Washington, Seattle SESSION 4: Integrated Education a. Workshop b. Presentation and plenary discussions Speech by guest (not confirmed) Snezana Samardzic-Markovic, Council of Europe's Director General for democracy. Artistic Performance by the Theatre Transportation to The Falslad Cenlre Dinner at the Fal stad C entre THURSDAY 5TH SEPTEMBER Breakfast b. Planned commentary c. Exampie of practice d. Panel discussion e. Activity: Exploring the venue Coffee break SESSION 3: Education in Post-conflict Settings - learning from the past for the hetter future? a. Keynote: Dr. Audrey Oster, vlsltlng professor at University of Leeds, University of London, Blrkbeck and HIBU Lunch and check out SESSION s: Crossing Borders Panel discussion Sjur Bergan, Head of Educalion Department, the Council of Europe Jooke Van der Leeuw-Roord, Executive Director of EUROCLIO Eva Sobotka, Networking and HR Coordinator, Fundamental Rights Agency Coffee break SESSION 1: Combining historical learning and human rights education - a contribution to the empowerment of learners? b. Planned commentary c. Example of praclice d. Panel discussion e. Activily: The Marked Place Break Summary and closing statement Departure a. Keynote: Felisa Tibbltts, Coordlnator of HRE at the Carr Center for Human Rlghts Policy, Harvard and dlrector of HREA b. Planned commentary c. Presentation of EVZ Project d. Panel discussion e. Activity: Dialogue Groups Lunch Dinner Concert: The Tutti Project ORGANISERS: llllllflll fal stad evz f OUJJOATI ON REMEMSRAUtt fi ESPOfiSIBilllY r uture 11 THE EUROPEAN WERGELAND C ENTRE NTNU- Trondheim Norwegian University of Science ond Technolot,')'

8 Stijtefsen Tutti Organisasjonsnummer '.Ban~JpntJJ Jlltfre.sse: XVCifnanesvegen 66c, 4120 'Tau, 'J{prgc 'Epost: 'Tcfejo11: Brief information ah out the Tutti activities. The Tutti movement is taking part in developing local societies which have inhabitants from different ethnic groups. The goal is to contribute to creating societies which is based on knowledge, tolerance, trust and respect for each other. The Tutti projects are mostly financed by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Combined with a lot of voluntary work and same other financial sources, we have been a ble to implement a lot of projects. Today we have Tutti organizations in Norway (2005), BiH (2008) and Serbia (2012). We want to establish Tuttl organizations in other countries in Balkan too. We are also including Palestinians in our work. Tutti is arranging seminars and concerts where participants from different ethnic groups are taklng part. In concerts arranged by Tutti the participants are playing music from the places they are from. So in our concerts we are performing with Norwegian, Palestinian and different kinds of music from Balkan. We have established Tutti World Music Center in Belgrade which cooperates with other Tutti organizations we have established. Making music groups with participants with different ethnic backgrounds has been a success. We have also had great success mixing young ambitious musicians with real professional musicians. We have made a network of municipalities and music organizations which support and facilitate our activities. They are inviting their young musicians to take part in our arrangements. We really want to increase our network. We believe that networking is important if we shall reach our goals. Do you want to take part? Inge W. Danielsen Leader of the Tutti foundation in Norway

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og en pådriver for mangfold i norsk kunst- og kulturliv. Vi arbeider

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

Annual Report / Årsmelding 2013

Annual Report / Årsmelding 2013 Annual Report / Årsmelding 2013 Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2013 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Internasjonalt arbeid a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting

Internasjonalt arbeid a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting NKA 8/14 Internasjonalt arbeid Saksdokumenter. a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting 13./14. 9. 2013 Forslag til vedtak: t tar informasjonen

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold Årsrapport 2008 Forord... 4 1. Organisasjon... 5 1.1 Sekretariat...5 1.2 Samarbeidsrådets sammensetning og oppgaver...5 1.3.

Detaljer

Nordic Public Transport 2014

Nordic Public Transport 2014 Nordic Public Transport 2014 New Trends Demanding New Solutions www.nordicpublictransport.com InformNorden & Nordisklokaltrafikk 11 13 June 2014 Oslo, Norway Sponsors & Exhibitors Welcome to Oslo and Nordic

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

PROSJEKTKATALOG KULTUR 2011

PROSJEKTKATALOG KULTUR 2011 PROSJEKTKATALOG KULTUR 2011 1. Tournè Route B3 Journaldato: 01.03.2011 Prosjektsøker: Barents DansRåd v/susanne Næss Nielsen Prosjekttittel: Tournè Route B3 Programområde: Hovedprosjekt Kultur Prosjektpartnere:

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Funksjonell hørsel hos barn med CI

Funksjonell hørsel hos barn med CI Sluttrapport: Funksjonell hørsel hos barn med CI -Veien til funksjonell hørsel og utvikling av språk hos flerfunksjonshemmede barn Tiltaksområde - Rehabilitering - Prosjektnr.: 2010/3/0111 Søkerorganisasjon

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal 20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal Velkommen til årets feiring av Internasjonale Dager I år feirer vi 10-års jubileem for Internasjonale Dager, et årlig arrangement med samfunnsfokus

Detaljer

Hjelp når livet rakner

Hjelp når livet rakner Nordlandsforskning NF-rapport nr. 2/2009 Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hjelp når livet rakner Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hege Gjertsen og

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer