Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)"

Transkript

1 Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre for innlevering av avhandling og disputas på ph.d.- programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet Godkjent av: Ståle Liljedal, seksjonsleder Opprettet: Sist endret: Lagt til mottakere av kunngjøringen Sist endret: Mottakere av kunngjøringer er lagt i word-fil på o:\ Sist endret: Revidert ut fra ny forskrift Formål: Klargjøre oppgavefordeling og ansvar for å sikre god gjennomføring av ph.d.-utdanningen ved Det helsevitenskapelige fakultet. Prosedyrebeskrivelsen tilfredsstiller krav til Kvalitetssikringssystemet ved UiT Dokumenter og maler henvist til i prosedyren: O:\forskningstjenester\disputas Oppgave Pkt. Beskrivelse og kommentar Tidspunkt Ansvarlig Utført av Mottak av avhandling 1.0 Nettsiden for innlevering og disputaser beskriver rutiner og sjekkliste for innlevering av avhandling. Sjekkliste for innleveringen som gjøres i Munin 1.1 Sjekk at kandidaten har levert det han skal i MUNIN og at avhandlingen ikke består av for mange filer. Etter mottatt e- post om ny innlevering i Munin Sjekkliste for innleveringen som gjøres direkte på vårt kontor (alternativ sendes i post) 1.2 Sjekk at det er signatur fra hovedveileder på selvstendighetserklæringen (ved engelsktalende opponenter, skal erklæringen være engelsk). Sjekk at det er signatur fra instituttleder på brev om forslag til Ved mottak av innleveringen

2 bedømmelseskomité, samt signatur fra kandidat. Sjekk også at denne er skrevet på riktig brevmal. 1.3 Når innlevering er fullstendig setter man innlevering ok til ja i Munin Etter gjennomgang av innlevering Avvik ved innlevering 1.4 De ansvarlige for den/de delen/deler det er mangler i kontaktes. Ved mangler i forslag til bedømmelseskomite varsles også veileder. Kandidaten orienteres ved behov (utvis godt skjønn). Arkivering av innlevering 1.5 Når innlevering er komplett skrives MUNIN-eposten ut og det føres på dato for fullstendig innlevering. Alle dokumenter som er arkivverdig arkiveres av saksbehandler eller sendes til Seksjon for arkiv, adm.bygget. Oppgi hvilket ephorte-nr. det skal arkiveres på (studentmappen). Dersom en ønsker originalene i retur må en opplyse om det. Når innlevering er komplett

3 Oppnevning av bedømmelseskomité 1.6 Skriv fullmaktsak, etter mal, til prodekan forskerutdanning. Brev fra instituttet med forslag til bedømmelseskomité legges ved. Når innleveringen er komplett og arkivert Vedtak 1.7 Prodekan forskerutdanning gjør vedtak om godkjenning/underkjenning av bedømmelseskomité. Vedtak i e-post lagres som merknad på saken og selve vedtaket føres inn i saksfremlegget. Underkjent komité 1.8 Dersom prodekan forskerutdanning underkjenner komiteen returneres forslaget til institutt og veileder, sammen med begrunnelse for avslag. et må fremme nytt forslag. Godkjent komité 1.9 Oppnevning av bedømmelseskomité skrives etter mal og sendes pr e-post til bedømmelseskomiteen sammen med avhandlingen, selvstendighetserklæring, bedømmelse av norske doktorgrader, ph.d.-forskriften. Det henvises i e- posten til nettside om reiseregning. Avhandling og oppnevningen sendes også pr post. Utfylt kontrakt om bedømmelse sendes til 1. og 2. opponent. PF Prodekan forskerutdanning

4 Errata-liste 2.0 Eventuell errata-liste (KUN formelle feil) skal sendes til. videreformidler til leder av komite. Senest fire uker før komiteens frist for å levere innstillingen Kandidat Mottak av godkjent bedømmelse Utsending av bedømmelse 3.0 Bedømmelsen skal minimum inneholde signatur/e-post signatur fra leder av komiteen. Dersom det ikke er original signatur fra alle medlemmer, legges bedømmelsen i disputasmappen for signering. Bedømmelsen arkiveres i studentmappen i ephorte 3.1 Bedømmelsen, og informasjon om ISBN-nummer,sendestil kandidat og veileder per e-post. OBS: Sjekk at tittel på prøveforelesning ikke står skrevet i bedømmelsen som sendes ut. Opplys i e-posten om dato, klokkeslett og til hvilken e-postadresse tittel på prøveforelesning vil bli sendt til. Ferdigstilling i MUNIN 3.2 Registrer i MUNIN at bedømmelsen er godkjent og før på dato for disputas. Ferdigstill innleveringen i MUNIN. Senest fire uker før disputas og innen tre måneder etter innlevert avhandling. Bedømmelsen videresendes til kandidaten uten opphold. Oppgaven har prioritet Bedømmelseskomité Leder av komité

5 Trykking 4.0 Når avhandling er godkjent av komiteen, kan kandidaten henvende seg til for å få ISBN-nummer. ISBN- nummer finnes i egen papirmappe på sine kontor. Kandidaten har også mulighet til å trykke avhandlingen i instituttvise skriftserier. Dersom de velger dette får kandidaten ISBN-nummer fra instituttet. 4.1 Kandidaten sender selv avhandlingen til trykking. Rammeavtale og mal for omslag skal benyttes. Det finnes ingen maler for skrifttype og annen formatering. Kandidaten avtaler betaling av trykking med eget institutt. Tromsprodukt sender 7 eksemplarer til SSF eksemplarer av avhandlingen sendes til Universitetsbiblioteket og Nasjonalbiblioteket. Sendes i internpost til: KS-biblioteket Katalogavd. Att.: Ulf L. Christensen Disputas 5.0 Disputasavvikling Etter positiv innstilling. Kandidat Kandidat Kandidat Kandidat

6 Forslag til disputasdato 5.1 Disputasdato avtales mellom veileder og leder av komité, og meldes inn til. Det er mulig å ha prøveforelesning dagen før disputasen, det vanligste er likevel prøveforelesning og disputas samme dag. Endelig disputasdato 5.2 Endelig dato følger forslag dersom et har ledig kapasitet. MERK: kun to disputaser per dag. Leder av komité Leder av komité Bestilling av rom 5.3 Følgende auditorier prioriteres: Store aud, tabletten, aud 6, aud 7 Disputas på UNN eller Åsgård 5.4 Ansvarlig institutt oppnevner en kontaktperson som står for den praktiske gjennomføringen av disputasen. sender liste over gjøremål til denne personen og informer om hvem de kan kontakte for utfyllende informasjon. Ekstern disputas 5.5 Se retningslinjer for ekstern disputas signert prodekan forskerutdanning. Se O: disk Kandidat og veileder

7 Leder av disputas 5.6 Når disputasdato er satt bes instituttledere om å utpeke leder av disputas. (IKM: Forskningsrådgiver og instituttleder) Så snart disputasdato er satt Tittel på prøveforelesning 5.7 Tittel på prøveforelesning sendes kandidaten på e-post kl. 09:00. Be om lesebekreftelse. (Forsikre deg om at du får inn tittel i god tid før den skal sendes ut. Leder av bedømmelseskomiteen er ansvarlig for å oversende tittel til ). Kunngjøring 5.8 Kunngjøring skrives etter mal og oversendes for korrekturlesing etter at tittel på prøveforelesning er offentliggjort. Sendes til veileder, kandidat og leder av bedømmelseskomite med en oppgitt svarfrist. Publisering av kunngjøring 5.9 Etter at frist for korrektur er ute og svar fra minimum to er mottatt, publiseres kunngjøringen på TAVLA på startsiden under Ansatte: Legg til arrangementer, kryss ja til fellesannonser. Kunngjøringen sendes også til relevante funksjoner, oppdatert liste over hvem som skal ha kunngjøringen finnes på Kl. 09:00, 10 virkedager før disputas Kunngjøringer som legges ut mandag før kl. 12 kommer i avisa torsdag samme uke. Planlegg kunngjøringen ut fra dette.

8 O:\forskningstjenester\Disputas\Kunn gjøringer. Selve kunngjøringen lagres også på O: disk. Avhenting av kappe og mappe 5.10 Mappen som leder av disputas skal ha med seg skal inneholde: Formular (skrives etter mal), bedømmelse (dersom ikke original signatur fra alle), foreløpig vitnemål (skal signeres) og kunngjøring. Når kappe og mappe er klar sendes det e-post til leder av disputas om avhenting. Signerte dokumenter returneres til seksjon for forskningstjenester sammen med kappe og mappe Noen dager før disputas Etter endt disputas Leder av disputas 5.11 Signerte dokumenter sendes til Arkiv for arkivering i studentmappen. Etter disputas Avslutning og kreering 6.0 Avslutning i FS og kreering til ph.d. graden og AFU og AFU

9 Avslutning av kandidat i FS Avslutning av studentmappe 6.1 Kandidaten avsluttes i FS. Se beskrivelse fra AFU på O:\disputas\avslutning av kandidat i FS Sensurregistrering gjøres av eksamenskontoret. Ved spesialpensum sendes utskrift av opplæringsdelen påført emnekode og versjonsnummer på emnene som skal registreres. Ved prøveforelesning og disputas sendes utskrift av midlertidig vitnemål påført emnekoder. 6.2 Papirmappen gjennomgås og det sjekkes at alle papirer er arkivert i studentmappen i ephorte eller DocuLive. Papirmappen makuleres så, unntak er studentmapper fra før , som må tas vare på. Anbefaling om kreering 6.3 Brev (etter mal) med anbefaling om kreering sendes til AFU. Kreering av kandidaten 6.4 AFU lager saksfremlegg til rektor AFU Universitetsdirektør

10 Vedtak om kreering 6.5 Rektor fatter vedtak om kreering til graden ph.d. AFU Rektor Utstedelse av vitnemål 6.6 AFU orienterer om vedtak til eksamenskontoret ved Helsefak. Eksamenskontoret sender ut vitnemål til kandidaten. Eksamenskontor Underkjenning av avhandling Underkjenning av avhandling, enstemmig innstilling 7.0 Når bedømmelseskomiteen vurderer enstemmig eller delt at avhandlingen ikke kan godkjennes for disputas. Det er forskjellige prosedyrer ved enstemmig og delt innstilling. 7.1 Ved enstemmig innstilling har programstyret for forskerutdanningen vedtaksmyndighet Bedømmelse, vedtak og merknader til vedtak 7.2 Bedømmelsesendes til kandidaten med 10 arbeidsdager merknadsfrist (bruk mal). Eventuelle merknader oversendes komiteen som vurderer å opprettholde konklusjonen eller ikke. Endelig vedtak fattes i programstyret for forskerutdanning, som kan: - Gjøre vedtak i samsvar med innstillingen - Be om nærmere avklaring fra Videresendes til kandidat uten opphold

11 komiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som gir individulell vurdering av avhandlingen eller oppnevne ny komité Underkjenning av avhandling, delt innstilling. 7.3 Ved delt innstilling har programstyret for forskerutdanningen vedtaksmyndighet 7.4 Bedømmelse sendes til kandidaten med 10 arbeidsdagers merknadsfrist og informasjon om at endelig vedtak fattes i programstyret for forskerutdanning. 7.5 På bakgrunn av bedømmelsen, inkludert eventuelle merknader, fattes det vedtak. Videresendes til kandidat uten opphold Programstyret kan: - Legge flertallets innstilling til grunn for vedtaket - Be om nærmere avklaring fra komiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som gir individulell vurdering av avhandlingen eller oppnevne ny komité

12 Informere om vedtak 7.6 Vedtak oversendes ph.d.-kandidaten med informasjon om videre prosess Underkjent avhandling med anbefaling om omarbeiding av avhandlingen med frist på 3 mnd eller kortere. Ikke godkjent avhandling 7.7 Kandidaten informeres i brev (etter mal) at han/hun har fått anledning til å levere omarbeidet avhandling. Vær tydelig på å informere om forskjell på omarbeidet og ny innlevering. Opplys om frist for innlevering. 7.8 Kandidaten informeres i brev om at avhandlingen ikke er godkjent. Det opplyses om at ny innlevering kan skje først 6 mnd. etter vedtak og at avhandlingen i omarbeidet form kun kan leveres for ny vurdering en gang. 3 mnd ETTER 6 mnd. Ved ny innlevering etter 6 måneder MUNIN mht. ikke godkjente avhandlinger 7.9 Komiteen må oppnevnes på nytt. Komitemedlemmer kan byttes ut (etter innspill fra institutt). Komiteen skal informeres om at avhandlingen har vært levert tidligere, og kan få den første innstillinga på forespørsel. Følg ellers prosedyrer for innlevering. Det er anledning til å levere ny innlevering kun en gang Kandidaten markeres i MUNIN etter beskrivelse fra UB. Se beskrivelse på O:\disputas\underkjente avhandlinger i munin Når vedtak foreligger

13 Honorar og reiseregning for 1. og 2. opponent 8.0 Reiseregninger og honorarskjema belastes / Reiseregning og honorarskjema skal sjekkes, attesteres av seksjonsleder/nestleder og leveres til regnskap for utbetaling. Utbetaling av honorar 8.1 Førsteopponent avlønnes for 50 timer, andreopponent for 45 timer. Ved omarbeidet og ny innlevering utbetales 90 % av honoraret for første innlevering og 100 % av honoraret for andre innlevering dersom det blir disputas. Ved underkjent innlevering utbetales 90 % av honoraret. Utbetaling av utlegg ved reise og opphold 8.2 Regnskap kvalitetssikrer reiseregninger og oversender til Seksjon for lønn. Det er tre utbetalinger av reiseoppgjør pr. måned. Oversikt over frister for innlevering av reiseregning og tidspunkt for utbetalingene finner du her. Utbetaling av reiseregninger forutsetter at reiseregningen er korrekt utfylt og at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt. Seksjon for personal og økonomi (regnskap) Seksjon for personal og økonomi (regnskap)

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer 20.04.2015 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Avslutningsfasen i ph.d.-studiet Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012 Nr. 9 2012 Side 1437 1677 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 27. september 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni 29. Deleg. av

Detaljer

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE GENERELLE BESTEMMELSER 1 INFORMASJON a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Detaljer

Nr. 7 2012 Side 1069 1242 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2012 Side 1069 1242 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2012 Side 1069 1242 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. august 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni. 8. Lov nr. 30 om

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Bruk av oppgaver i. Versjon 08.09.2008. Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole. Forfatter Frode Brueland

Bruk av oppgaver i. Versjon 08.09.2008. Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole. Forfatter Frode Brueland Bruk av oppgaver i Versjon 08.09.2008 Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole Forfatter Frode Brueland Introduksjon Oppgavefunksjonen i it s:learning er et hjelpemiddel for å håndtere oppgaver

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Søknadsfrist mandag 1. juni 2015 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer