FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)"

Transkript

1 Forslag til revidert forskrift for graden dr.philos ved NTNU, FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9 nr Målsetting Doctor philosophiae (dr.philos.) er en ikke-veiledet grad. Doktorgraden skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og arbeidsmåte. 2 Retten til å fremstille seg Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad. Fakultetet kan gi søkere som på annen måte har godtgjort tilsvarende kvalifikasjoner i vedkommende fag, adgang til å framstille seg til doktorgradsprøven. Avhandlingen skal ikke bedømmes før slik tillatelse er gitt. Fakultetet vurderer søkerens forhåndskvalifikasjoner og fatter vedtak på grunnlag av søkerens dokumentasjon av tidligere studier og vitenskapelige arbeider, jf. 5. Fakultetet kan stille krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før det gis adgang til bedømmelse av doktorgradsarbeidet. Søknaden fremmes samtidig med oversendelse av doktorgradsarbeidet. Den som ikke er norsk statsborger eller statsborger i annet nordisk land, har rett til å fremstille seg for prøven dersom vedkommende fakultet etter begrunnet søknad og innstilling fra det aktuelle fagmiljø gir tillatelse til dette. Slik adgang kan innvilges dersom avhandlingen behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge, har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet, er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitutt, eller i særlig kontakt med norske forskere. 3 Avhandlingen Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering og metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av master eller hovedfagsoppgave eller tilsvarende. Avhandlingen kan også være en videreføring av faglig arbeid som er utført tidligere i forbindelse med andre eksamener. Til bedømmelse som enkeltarbeid kan ikke antas arbeid som har vært godtatt som master- eller hovedoppgave, eller som magister- eller lisensiatavhandling, eller som er belønnet med medalje for besvarelse av en av universitetets prisoppgaver, med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. 1

2 Forslag til revidert forskrift for graden dr.philos ved NTNU, Flere mindre arbeider kan godkjennes som deler av doktorgradsavhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides en innledning (kappe) som gjør nærmere rede for helheten i avhandlingen. Del av fellesarbeid kan godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jf. 4. ledd) forutsatt at kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidaten og medforfatternes innsats i hvert enkelt arbeid, og samtykke fra medforfatter(e). Kandidatens selvstendige bidrag i arbeidet må kunne identifiseres. Et arbeid eller deler av et arbeid som er til vurdering for doktorgraden ved et annet lærested kan ikke samtidig innleveres for bedømmelse ved NTNU. Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er bedømt og funnet verdig eller ikke verdig til forsvar for en doktorgrad ved et annet lærested, kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet skikkelse. En doktorgradsavhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse ved NTNU, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse, enten som eneste arbeid eller som ett av flere sammenhengende arbeider, først seks måneder etter at fakultetet har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen, jf. 9. Bedømmelse på ny kan bare finne sted én gang. Dette gjelder ikke ved mindre omarbeiding etter 7.2. Avhandlingen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom det ønskes benyttet annet språk, må det søkes om særskilt tillatelse til dette ved innlevering av avhandlingen. Det fakultetet som har ansvaret for bedømmelsen, fatter avgjørelse om dette. 4 Tildeling av doktorgrad Doktorgraden tildeles på grunnlag av: a) Godkjent vitenskapelig avhandling og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas b) To godkjente prøveforelesninger. 5 Innlevering Innlevering av avhandlingen og anmodningen om å få arbeidet bedømt for doktorgraden stiles til fakultetet og vedlegges bekreftet kopi av vitnemål som viser avlagte eksamener og grader. Hvis kandidaten er i tvil om hvilket fakultet avhandlingen bør bedømmes ved, kan henvendelsen stiles til rektor. Hvis det kreves særskilt tillatelse, jf. 2, skal søkeren dokumentere sine studier og legge ved tidligere vitenskapelige arbeider. Slik søknad fremmes samtidig med oversendelse av doktorgradsarbeidet. Ikke-nordiske statsborgere skal ved innlevering fremme en begrunnet søknad om adgang til bedømmelse for graden. Søknad om godkjenning av annet språk i avhandlingen enn de foreskrevne, jf. 3, fremmes ved innlevering av avhandlingen. Kandidaten sender sammen med avhandlingen en skriftlig egenerklæring om at avhandlingen eller deler av denne ikke er eller har vært innlevert til bedømmelse for doktorgrad ved annen 2

3 Forslag til revidert forskrift for graden dr.philos ved NTNU, norsk eller utenlandsk institusjon. Fakultetet kan på selvstendig grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité, eller dersom avhandlingens tema klart faller utenfor fakultetets forskningsområder Avhandlingen leveres i fem (5) eksemplarer og i innbundet eller heftet stand. Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det kan godkjennes til å forsvares for doktorgraden. 6 Oppnevning av bedømmelseskomité Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevner fakultetet selv en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen, prøveforelesningene og disputasen. Fakultetet fastsetter samtidig en frist for når innstillingen skal foreligge. Fristen skal normalt ikke overstige tre (3) måneder. Habilitetsreglene i forvaltningslovens 6, jf. 10 gjelder for komiteens medlemmer. Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at: begge kjønn er representert minst to av medlemmene er uten tilknytning til NTNU minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt. Instituttet som avhandlingens tema faller inn under fremmer forslag om bedømmelseskomité. Komiteens sammensetning skal begrunnes med hensyn til hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt. Fakultetet utpeker en administrator blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer. Fakultetet kan, ved frafall, oppnevne et settemedlem til bedømmelseskomiteen. Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen én uke etter at forslaget til sammensetning er gjort kjent for kandidaten. 7 Bedømmelseskomiteens arbeid 7.1 Innhenting av supplerende opplysninger Fakultetet skal sørge for at komiteens medlemmer mottar NTNUs Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader. Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. 3

4 Forslag til revidert forskrift for graden dr.philos ved NTNU, Omarbeiding av innlevert avhandling Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt tilleggsmateriale, jf. 7.1, anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt i skriftlig form over hva kandidaten må omarbeide. Tillater fakultetet en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det skal også fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Fakultets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av kandidaten. Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen. 7.3 Bedømmelseskomiteens innstilling Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om arbeidet er verdig til å forsvares for dr.philos.-graden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomiteens innstilling bør foreligge innen tre (3) måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. Anbefaler komiteen omarbeiding av avhandlingen og fakultetet tillater dette, løper ny frist fra den dato avhandlingen leveres på nytt. Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes fakultetet, som forelegger denne for kandidaten. Kandidaten gis en frist på ti (10) arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal fakultetet snarest underrettes skriftlig om dette. Kandidatens eventuelle merknader skal sendes fakultetet. Fakultetet fatter vedtak i saken i samsvar med Retting av formelle feil i avhandlingen Kandidaten har anledning til å rette formelle feil i avhandlingen etter innlevering. Kandidaten må da utarbeide en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet og sende denne inn senest fire (4) uker før komiteens frist for avlevering av innstilling. Retting av formelle feil kan bare skje én gang. 8 Fakultetets behandling av bedømmelseskomiteens innstilling Fakultetet fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om dr.philos.-avhandlingen er verdig til å forsvares. Enstemmig innstilling Dersom komiteen avgir enstemmig innstilling og fakultetet finner å legge den enstemmige innstillingen til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet selv vedtak i samsvar med den enstemmige innstillingen. Dersom fakultetet finner at det foreligger begrunnet tvil om komiteens enstemmige innstilling 4

5 Forslag til revidert forskrift for graden dr.philos ved NTNU, skal legges til grunn, skal fakultetet selv søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Fakultetet fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene. Delt innstilling Dersom komiteen avgir delt innstilling og fakultetet finner å legge flertallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet vedtak i samsvar med flertallets innstilling. Dersom komiteen avgir delt innstilling og fakultetet vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, kan fakultetet søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne innstillingen følges. Kandidaten skal underrettes om utfallet etter behandling av uttalelser fra nye sakkyndige. 9 Ny innlevering En dr.philos.-avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak. Fakultetet oppnevner da en ny bedømmelseskomite, der minst ett av medlemmene fra den opprinnelige komiteen bør gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang. Kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares. 10 Offentliggjøring av avhandlingen 10.1 Krav til den trykte avhandlingen Når avhandlingen er funnet verdig til å forsvares, skal kandidaten levere den trykte avhandlingen til fakultetet i godkjent format og i henhold til NTNUs bestemmelser, i det antallet fakultetet har bestemt. Kandidaten skal levere fakultetet et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk. Dersom avhandlingen hverken er skrevet på engelsk eller norsk, skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk. Både avhandlingen og sammendraget skal gjøres offentlig tilgjengelig, og fakultetet har ansvar for at dette skjer Offentliggjøring Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest tre (3) uker før dato for offentlig forsvar. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en dr.philos.-avhandling. 5

6 Forslag til revidert forskrift for graden dr.philos ved NTNU, Ved publisering av avhandlingen skal kandidaten følge gjeldende retningslinjer for kreditering av institusjoner. 11 Prøveforelesninger og disputas Dersom arbeidet finnes verdig til å forsvares for doktorgraden, skal kandidaten holde to offentlige prøveforelesninger, én over et selvvalgt emne og én over et oppgitt emne. Kandidaten meddeler tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne til fakultetet fire (4) uker før disputasen. Emne for prøveforelesning over oppgitt emne bestemmes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for kandidaten ti (10) arbeidsdager før forelesningen. Oppgitt emne skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for avhandlingen. Disputasen skal normalt avholdes innen seks (6) måneder etter at avhandlingen er innlevert til bedømmelse. Prøveforelesningene skal være bestått før disputasen holdes. Forelesninger og disputas skal skje på det språket som avhandlingen er skrevet på, med mindre fakultetet godkjenner et annet språk. Bedømmelseskomiteen avgjør om prøveforelesningene er bestått eller ikke bestått. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningene underkjennes. Finner bedømmelseskomiteen prøveforelesningene tilfredsstillende, skal kandidaten forsvare doktorgradsarbeidet i disputas. Disputasen skal være offentlig. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og utpekes av fakultetet. Disputasen ledes av dekanus eller den fakultetet bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningene og bedømmelsen av disse. Deretter gjør kandidaten rede for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponent innleder diskusjonen og annen opponent avslutter disputasen. Øvrige tilstedeværende som ønsker å delta i drøftingen (ex auditorio), må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen et tidspunkt som denne fastsetter og kunngjør ved åpningen av disputasen. Etter disputasen sender bedømmelseskomiteen en innberetning til fakultetet der den gjør rede for hvordan den har vurdert prøveforelesningene og forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om prøvene samlet sett er godkjent eller ikke godkjent. Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner prøveforelesningene, må det avholdes nye prøveforelesninger. Nye prøveforelesninger må holdes over nye emner og ikke senere enn seks (6) måneder etter første forsøk. Nye prøveforelesninger kan bare holdes én gang. Forelesningene bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige, dersom ikke fakultetet har bestemt noe annet. Dersom fakultetet ikke godkjenner disputasen, kan kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Fakultetet fastsetter tidspunkt for ny disputas. Disputasen bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige. 6

7 Forslag til revidert forskrift for graden dr.philos ved NTNU, Kreering, vitnemål og diplom På grunnlag av innberetning fra bedømmelseskomiteen om at prøveforelesningene og disputasen er godkjent, kreerer fakultetet kandidaten til doctor philosophiae og utsteder vitnemål. Doktorgradsdiplom utferdiges av institusjonen. På diplomet skal tittelen på avhandlingen føres opp sammen med opplysninger om hvilket fagområde doktorgraden er avlagt innenfor. 13 Klage Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesninger eller disputas kan påklages etter reglene i forvaltningslovens 28 flg. Grunngitt klage sendes fakultetet. Fakultetet kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Hvis fakultetet ikke tar klagen til følge, sendes klagen til NTNUs sentrale klagenemnd til avgjørelse. Klageinstansen kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak. Dersom fakultetet eller klageinstansen finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering. 14 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. 7

8 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) Forskrift for graden dr.philos. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9 nr. 7. Endringer vedtatt av Styret Målsetting Doktorgraden skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og arbeidsmåte. 2 Retten til å fremstille seg Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad. Fakultetet kan gi søkere som på annen måte har godtgjort tilsvarende kvalifikasjoner i vedkommende fag, adgang til å framstille seg til doktorgradsprøven. Avhandlingen skal ikke bedømmes før slik tillatelse er gitt. Fakultetet vurderer søkerens forhåndskvalifikasjoner og fatter vedtak på grunnlag av søkerens dokumentasjon av tidligere studier og vitenskapelige arbeider, jf 5. Fakultetet kan stille krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før det gis adgang til bedømmelse av doktorgradsarbeidet. Søknaden Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9 nr Målsetting Doctor philosophiae (dr.philos.) er en ikkeveiledet grad. Doktorgraden skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og arbeidsmåte. 2 Retten til å fremstille seg Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad. Fakultetet kan gi søkere som på annen måte har godtgjort tilsvarende kvalifikasjoner i vedkommende fag, adgang til å framstille seg til doktorgradsprøven. Avhandlingen skal ikke bedømmes før slik tillatelse er gitt. Fakultetet vurderer søkerens forhåndskvalifikasjoner og fatter vedtak på grunnlag av søkerens dokumentasjon av tidligere studier og vitenskapelige arbeider, jf. 5. Fakultetet kan stille krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før det gis adgang til bedømmelse av doktorgradsarbeidet. 1 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisknaturvitenskapelig universitet (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 23. januar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3 og 3-9 nr Omfang, innhold og målsetting for ph.d.- utdanningen Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av høy internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Den skal bidra til internasjonalisering av forskningen, fagmiljøet og kandidaten selv. [ ]

9 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) fremmes samtidig med oversendelse av doktorgradsarbeidet. Den som ikke er norsk statsborger eller statsborger i annet nordisk land, har rett til å fremstille seg for prøven dersom vedkommende fakultet etter begrunnet søknad og innstilling fra det aktuelle fagmiljø gir tillatelse til dette. Slik adgang innvilges fortrinnsvis dersom avhandlingen behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitutt, eller i særlig kontakt med norske forskere eller dersom søkeren har oppholdstillatelse i Norge. 3 Avhandlingen Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering og metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av masteroppgave / hovedfagsoppgave eller tilsvarende i studiet. Søknaden fremmes samtidig med oversendelse av doktorgradsarbeidet. Den som ikke er norsk statsborger eller statsborger i annet nordisk land, har rett til å fremstille seg for prøven dersom vedkommende fakultet etter begrunnet søknad og innstilling fra det aktuelle fagmiljø gir tillatelse til dette. Slik adgang kan innvilges dersom avhandlingen behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge, har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet, er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitutt, eller i særlig kontakt med norske forskere. 3 Avhandlingen Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering og metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av master eller hovedfagsoppgave eller tilsvarende Ph.d.-avhandlingen 10.1 Krav til avhandlingen Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. En avhandling kan ikke innleveres til bedømmelse av flere i fellesskap. Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre, vitenskapelige arbeider. Dersom avhandlingen består av flere

10 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) Avhandlingen kan også være en videreføring av faglig arbeid som er utført tidligere i forbindelse med andre eksamener i studiet. Til bedømmelse som enkeltarbeid kan ikke antas arbeid som har vært godtatt som masteroppgave / hovedoppgave eller som magister- eller lisensiatavhandling, eller som er belønnet med medalje for besvarelse av en av universitetets prisoppgaver, med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. Flere mindre arbeider kan godkjennes som deler av doktorgradsavhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides et sammendrag som gjør nærmere rede for helheten i avhandlingen. Del av fellesarbeid kan godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jfr. 4. ledd) forutsatt at kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres. I slike tilfeller skal det gis en redegjørelse i avhandlingens forord slik at kandidatens bidrag kan identifiseres. Hvis avhandlingen omfatter fellesarbeid, skal kandidaten innhente erklæringer fra medforfatter(e) og herunder eventuelt hans/hennes/deres samtykke i at arbeidet benyttes som del av doktorgradsavhandlingen. Endret ved vedtak i Styret Et arbeid eller deler av et arbeid som er til Avhandlingen kan også være en videreføring av faglig arbeid som er utført tidligere i forbindelse med andre eksamener. Til bedømmelse som enkeltarbeid kan ikke antas arbeid som har vært godtatt som master- eller hovedoppgave, eller som magister- eller lisensiatavhandling, eller som er belønnet med medalje for besvarelse av en av universitetets prisoppgaver, med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. Flere mindre arbeider kan godkjennes som deler av doktorgradsavhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides en innledning (kappe) som gjør nærmere rede for helheten i avhandlingen. Del av fellesarbeid kan godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jf. 4. ledd) forutsatt at kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidaten og medforfatternes innsats i hvert enkelt arbeid, og samtykke fra medforfatter(e). Kandidatens selvstendige bidrag i arbeidet må kunne identifiseres. Et arbeid eller deler av et arbeid som er til 3 mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem. Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert innen fagområdet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være hoved- eller førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidaten og medforfatternes innsats i hvert enkelt arbeid. Kandidatens selvstendige bidrag i arbeidet må kunne identifiseres. Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling Arbeider som ikke godtas Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.- prosjektet. Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato. Fakultetet kan dispensere fra

11 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) vurdering for doktorgraden ved norsk universitet eller høgskole kan ikke samtidig innleveres for bedømmelse ved øvrige norske universiteter eller høgskoler. Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er bedømt og godtatt for doktorgraden ved norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole, kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet skikkelse. Avhandlingen skal være skrevet på norsk svensk, dansk, engelsk, tysk eller fransk. Dersom det ønskes nyttet annet språk, må det søkes om særskilt tillatelse til dette ved innlevering av avhandlingen. Det fakultetet som har ansvaret for bedømmelsen, fatter avgjørelse om dette. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig. En doktorgradsavhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse, enten som eneste arbeid eller som ett av flere sammenhengende arbeider, først seks måneder etter at fakultetet har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Bedømmelse på ny kan bare finne sted en gang. 4 Bedømmelse Doktorgraden tildeles på grunnlag av: a) Godkjent vitenskapelig avhandling og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas vurdering for doktorgraden ved et annet lærested kan ikke samtidig innleveres for bedømmelse ved NTNU. Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er bedømt og funnet verdig eller ikke verdig til forsvar for en doktorgrad ved et annet lærested, kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet skikkelse. En doktorgradsavhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse ved NTNU, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse, enten som eneste arbeid eller som ett av flere sammenhengende arbeider, først seks måneder etter at fakultetet har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen, jf. 9. Bedømmelse på ny kan bare finne sted én gang. Dette gjelder ikke ved mindre omarbeiding etter 7.2. Avhandlingen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom det ønskes benyttet annet språk, må det søkes om særskilt tillatelse til dette ved innlevering av avhandlingen. Det fakultetet som har ansvaret for bedømmelsen, fatter avgjørelse om dette. 4 Tildeling av doktorgrad Doktorgraden tildeles på grunnlag av: a) Godkjent vitenskapelig avhandling og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas 4 dette kravet dersom spesielle forhold tilsier det. Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf

12 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) b) To godkjente prøveforelesninger. 5 Innlevering Innlevering av avhandlingen og anmodningen om å få arbeidet bedømt for doktorgraden stiles til fakultetet og vedlegges bekreftet kopi av vitnemål som viser avlagte eksamener og grader. Hvis doktoranden er i tvil om hvilket fakultet avhandlingen bør bedømmes ved, kan henvendelsen stiles til rektor. Hvis det kreves særskilt tillatelse, jf 2, skal søkeren dokumentere sine studier og legge ved tidligere vitenskapelige arbeider. Slik søknad fremmes samtidig med oversendelse av doktorgradsarbeidet. Ikke-nordiske statsborgere skal ved innlevering fremme en begrunnet søknad om adgang til bedømmelse for graden. Søknad om godkjenning av annet språk i avhandlingen enn de foreskrevne, jf 3, fremmes ved innlevering av avhandlingen. Doktoranden sender sammen med avhandlingen en skriftlig egenerklæring om at avhandlingen eller deler av denne ikke er eller har vært innlevert til bedømmelse for doktorgrad ved annen norsk eller utenlandsk institusjon. b) To godkjente prøveforelesninger. 5 Innlevering Innlevering av avhandlingen og anmodningen om å få arbeidet bedømt for doktorgraden stiles til fakultetet og vedlegges bekreftet kopi av vitnemål som viser avlagte eksamener og grader. Hvis kandidaten er i tvil om hvilket fakultet avhandlingen bør bedømmes ved, kan henvendelsen stiles til rektor. Hvis det kreves særskilt tillatelse, jf. 2, skal søkeren dokumentere sine studier og legge ved tidligere vitenskapelige arbeider. Slik søknad fremmes samtidig med oversendelse av doktorgradsarbeidet. Ikke-nordiske statsborgere skal ved innlevering fremme en begrunnet søknad om adgang til bedømmelse for graden. Søknad om godkjenning av annet språk i avhandlingen enn de foreskrevne, jf. 3, fremmes ved innlevering av avhandlingen. Kandidaten sender sammen med avhandlingen en skriftlig egenerklæring om at avhandlingen eller deler av denne ikke er eller har vært innlevert til bedømmelse for doktorgrad ved annen norsk eller utenlandsk institusjon. Fakultetet kan på selvstendig grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité, eller dersom avhandlingens tema klart faller utenfor fakultetets forskningsområder 5 13 Innlevering 13.1 Innlevering av avhandlingen Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent. Som vedlegg til søknaden skal følge: Avhandlingen i godkjent format og i henhold til NTNUs bestemmelser, i den form og det antall eksemplarer fakultetet har bestemt. Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, jf Medforfattererklæringer der dette er påkrevd i henhold til Erklæring om doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang. Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon. Uttalelse fra hovedveileder Fakultetet kan på selvstendig grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité. Vedtak om avvisning kan påklages av ph.d.-kandidaten til NTNUs sentrale klagenemnd. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig

13 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) Avhandlingen leveres i 5 eksemplarer og i innbundet eller heftet stand. Dersom avhandlingen godkjennes til disputas leveres ytterligere 100 eksemplarer. Sammen med avhandlingen leveres et kortfattet sammendrag som kan tjene som pressemelding. Avhandlingen skal være mangfoldiggjort og offentlig tilgjengelig senest en måned før disputasen holdes. Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det kan godkjennes til å forsvares for doktorgraden. Etter innlevering har doktoranden kun anledning til å foreta rettinger av formell art, forutsatt at han eller hun sender inn en oversikt over samtlige rettinger som er foretatt i det innleverte arbeid. Oversikten leveres inn senest sammen med tema for selvvalgt prøveforelesning, jf 8. 6 Oppnevning av bedømmelseskomité Til å bedømme avhandlingen, prøveforelesningene, og forsvaret av avhandlingen, oppnevner fakultetet, etter begrunnet forslag fra den aktuelle grunnenhet/fagmiljøet, en sakkyndig komite på minst tre medlemmer. Fakultetet utpeker komiteens administrator. Minst to av komitémedlemmene skal være uten tilknytning til bedømmende institusjon. Så vidt mulig bør ett av medlemmene være fra utenlandsk lærested. Komiteen skal fortrinnsvis være sammensatt slik at begge kjønn er representert, og det skal Avhandlingen leveres i fem (5) eksemplarer og i innbundet eller heftet stand. Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det kan godkjennes til å forsvares for doktorgraden. 6 Oppnevning av bedømmelseskomité Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevner fakultetet selv en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen, prøveforelesningene og disputasen. Fakultetet fastsetter samtidig en frist for når innstillingen skal foreligge. Fristen skal normalt ikke overstige tre (3) måneder. Habilitetsreglene i forvaltningslovens 6, jf. 10 gjelder for komiteens medlemmer. Bedømmelseskomiteen skal normalt settes 6 senest tre uker før disputas, jf Behandling av søknaden Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller kravene i 13.1 skal avvises. 14 Oppnevning av bedømmelseskomité Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevner fakultetet selv en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen. Fakultetet fastsetter samtidig en frist for når innstillingen skal foreligge. Fristen skal normalt ikke overstige tre (3) måneder. Habilitetsreglene i forvaltningslovens 6, jf. 10 gjelder for komiteens medlemmer. Komiteens sammensetning bør være klarlagt ved innleveringstidspunkt. Bedømmelseskomiteen

14 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) begrunnes særskilt fra instituttet dersom dette ikke lar seg gjøre. Komiteens medlem fra det underrepresenterte kjønn skal normalt ikke være administrator for komiteen. Medlemmene skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse. Habilitetsreglene i Forvaltningslovens 6 flg. gjelder for komiteens medlemmer, jf lovens 10. Doktoranden orienteres om komiteens sammensetning. Endret ved vedtak i Styret sammen slik at: begge kjønn er representert minst to av medlemmene er uten tilknytning til NTNU minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt. Instituttet som avhandlingens tema faller inn under fremmer forslag om bedømmelseskomité. Komiteens sammensetning skal begrunnes med hensyn til hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt. Fakultetet utpeker en administrator blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer. skal normalt settes sammen slik at: begge kjønn er representert minst to av medlemmene er uten tilknytning til NTNU minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt. Fakultetet kan, ved frafall, oppnevne et settemedlem til bedømmelseskomiteen. Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen én uke etter at forslaget til sammensetning er gjort kjent for kandidaten. 7 Bedømmelseskomiteens arbeid 7.1 Innhenting av supplerende opplysninger Fakultetet skal sørge for at komiteens medlemmer mottar NTNUs Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Bedømmelseskomiteens arbeid 15.1 Innhenting av supplerende opplysninger Fakultetet skal sørge for at komiteens medlemmer mottar NTNUs Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader.

15 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) 7 Komiteens innstilling og behandlingen av innstillingen Komiteen avgir, innen en frist fastsatt av fakultetet, en begrunnet innstilling, eventuelt vedlagt individuelle uttalelser, om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Dissenser skal begrunnes. Komiteen kan kreve Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. 7.2 Omarbeiding av innlevert avhandling Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt tilleggsmateriale, jf. 7.1, anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt i skriftlig form over hva kandidaten må omarbeide. Tillater fakultetet en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det skal også fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Fakultets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av kandidaten. Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen. 7.3 Bedømmelseskomiteens innstilling Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om arbeidet er verdig til å forsvares for dr.philos.- graden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. 8 Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.- kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. [ ] 15.2 Omarbeiding av innlevert avhandling Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt tilleggsmateriale, jf. 15.1, anbefale at fakultetet gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt i skriftlig form over hva kandidaten må omarbeide. Tillater fakultetet en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Det skal også fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Fakultets vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten. Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen Bedømmelseskomiteens innstilling Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.

16 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) framlagt doktorandens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. Bedømmelseskomiteens innstilling med eventuelle dissenser og individuelle uttalelser tilstiles fakultetet og skal så snart som mulig oversendes doktoranden, som gis en frist på minimum en uke til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Dersom doktorandens merknader kan ha betydning for spørsmålet om avhandlingen kan godkjennes, bør merknadene forelegges bedømmelseskomiteen før fakultetet fatter realitetsvedtak i saken. Bedømmelseskomiteens innstilling bør foreligge innen tre (3) måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. Anbefaler komiteen omarbeiding av avhandlingen og fakultetet tillater dette, løper ny frist fra den dato avhandlingen leveres på nytt. Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes fakultetet, som forelegger denne for kandidaten. Kandidaten gis en frist på ti (10) arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal fakultetet snarest underrettes skriftlig om dette. Kandidatens eventuelle merknader skal sendes fakultetet. Fakultetet fatter vedtak i saken i samsvar med Retting av formelle feil i avhandlingen Kandidaten har anledning til å rette formelle feil i avhandlingen etter innlevering. Kandidaten må da utarbeide en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet og sende denne inn senest fire (4) uker før komiteens frist for avlevering av innstilling. Retting av formelle feil kan bare skje én gang. 8 Fakultetets behandling av bedømmelseskomiteens innstilling 9 Bedømmelseskomiteens innstilling bør foreligge senest innen tre (3) måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. Anbefaler komiteen omarbeiding av avhandlingen og fakultetet tillater dette, løper ny frist fra den dato avhandlingen leveres på nytt. Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes fakultetet, som forelegger denne for ph.d.- kandidaten. Kandidaten gis en frist på ti (10) arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal fakultetet snarest underrettes skriftlig om dette. Ph.d.-kandidatens eventuelle merknader skal sendes fakultetet. Fakultetet fatter vedtak i saken i samsvar med Retting av formelle feil i avhandlingen Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Ph.d.-kandidaten har anledning til å rette formelle feil i avhandlingen etter innlevering. Kandidaten må da utarbeide en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet og sende denne inn senest fire (4) uker før komiteens frist for avlevering av innstilling. Retting av formelle feil kan bare skje én gang. 16 Fakultetets behandling av bedømmelseskomiteens innstilling

17 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) Bedømmelseskomiteens innstilling med eventuelle merknader behandles av fakultetet. Doktoranden underrettes om resultatet av behandlingen. Fakultetet fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om dr.philos.-avhandlingen er verdig til å forsvares. Enstemmig innstilling Dersom komiteen avgir enstemmig innstilling og fakultetet finner å legge den enstemmige innstillingen til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet selv vedtak i samsvar med den enstemmige innstillingen. Dersom fakultetet finner at det foreligger begrunnet tvil om komiteens enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal fakultetet selv søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Fakultetet fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene. Delt innstilling Dersom komiteen avgir delt innstilling og fakultetet finner å legge flertallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet vedtak i samsvar med flertallets innstilling. Dersom komiteen avgir delt innstilling og fakultetet vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, kan fakultetet søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller 10 Fakultetet fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om ph.d.-avhandlingen er verdig til å forsvares. Enstemmig innstilling Dersom komiteen avgir enstemmig innstilling og fakultetet finner å legge den enstemmige innstillingen til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet selv vedtak i samsvar med den enstemmige innstillingen. Dersom fakultetet finner at det foreligger begrunnet tvil om komiteens enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal fakultetet selv søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.- kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Fakultetet fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene. Delt innstilling Dersom komiteen avgir delt innstilling og fakultetet finner å legge flertallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, fatter fakultetet vedtak i samsvar med flertallets innstilling. Dersom komiteen avgir delt innstilling og fakultetet vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, kan fakultetet søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller

18 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) [Jf. 5: Dersom avhandlingen godkjennes til disputas leveres ytterligere 100 eksemplarer. Sammen med avhandlingen leveres et kortfattet sammendrag som kan tjene som pressemelding. Avhandlingen skal være mangfoldiggjort og offentlig tilgjengelig senest en måned før disputasen holdes.] oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne innstillingen følges. Kandidaten skal underrettes om utfallet etter behandling av uttalelser fra nye sakkyndige. 9 Ny innlevering En dr.philos.-avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak. Fakultetet oppnevner da en ny bedømmelseskomite, der minst ett av medlemmene fra den opprinnelige komiteen bør gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang. Kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares. 10 Offentliggjøring av avhandlingen 10.1 Krav til den trykte avhandlingen Når avhandlingen er funnet verdig til å forsvares, skal kandidaten levere den trykte avhandlingen til fakultetet i godkjent format og i henhold til NTNUs bestemmelser, i det antallet fakultetet har bestemt. 11 oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne innstillingen følges. Kandidaten skal underrettes om utfallet etter behandling av uttalelser fra nye sakkyndige. 17 Ny innlevering En ph.d.-avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak. Fakultetet oppnevner da en ny bedømmelseskomite, der minst ett av medlemmene fra den opprinnelige komiteen bør gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang. Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares. 18 Offentliggjøring av avhandlingen 18.1 Krav til den trykte avhandlingen Når avhandlingen er funnet verdig til å forsvares, skal ph.d.-kandidaten levere den trykte avhandlingen til fakultetet i godkjent format og i henhold til NTNUs bestemmelser, i det antallet fakultetet har bestemt.

19 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) Kandidaten skal levere fakultetet et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk. Dersom avhandlingen hverken er skrevet på engelsk eller norsk, skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk. Både avhandlingen og sammendraget skal gjøres offentlig tilgjengelig, og fakultetet har ansvar for at dette skjer Offentliggjøring Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest tre (3) uker før dato for offentlig forsvar. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en dr.philos.-avhandling. Ved publisering av avhandlingen skal kandidaten følge gjeldende retningslinjer for kreditering av institusjoner. Ph.d.-kandidaten skal levere fakultetet et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk. Dersom avhandlingen hverken er skrevet på engelsk eller norsk, skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk. Både avhandlingen og sammendraget skal, gjøres offentlig tilgjengelig og fakultetet har ansvar for at dette skjer Offentliggjøring Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest tre (3) uker før dato for offentlig forsvar. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at institusjonen og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal kunne ta stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres, jf Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det 12

20 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) 8 Prøveforelesninger og disputas Dersom arbeidet finnes verdig til å forsvares for doktorgraden, skal doktoranden holde to offentlige prøveforelesninger, en over et selvvalgt emne og en over et oppgitt emne. Doktoranden meddeler tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne til fakultetet 1 måned før disputasen. Emne for prøveforelesning over oppgitt emne bestemmes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for doktoranden 14 dager før forelesningen. Disputasen skal normalt avholdes innen seks måneder etter at avhandlingen er innlevert til bedømmelse. Prøveforelesningene skal holdes før disputasen. Forelesninger og disputas skal skje på det språket som avhandlingen er skrevet på, eller et annet språk som er tillatt i henhold til reglementet. Bedømmelseskomiteen vurderer prøveforelesningene, som skal finnes tilfredsstillende. Finner bedømmelseskomiteen prøveforelesningene tilfredsstillende, skal doktoranden forsvare doktorgradsarbeidet i disputas. 11 Prøveforelesninger og disputas Dersom arbeidet finnes verdig til å forsvares for doktorgraden, skal kandidaten holde to offentlige prøveforelesninger, én over et selvvalgt emne og én over et oppgitt emne. Kandidaten meddeler tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne til fakultetet fire (4) uker før disputasen. Emne for prøveforelesning over oppgitt emne bestemmes av bedømmelseskomiteen og kunngjøres for kandidaten ti (10) arbeidsdager før forelesningen. Oppgitt emne skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for avhandlingen. Disputasen skal normalt avholdes innen seks (6) måneder etter at avhandlingen er innlevert til bedømmelse. Prøveforelesningene skal være bestått før disputasen holdes. Forelesninger og disputas skal skje på det språket som avhandlingen er skrevet på, med mindre fakultetet godkjenner et annet språk. Bedømmelseskomiteen avgjør om prøveforelesningene er bestått eller ikke bestått. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningene underkjennes. Finner bedømmelseskomiteen prøveforelesningene tilfredsstillende, skal kandidaten forsvare doktorgradsarbeidet i disputas. publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning. 19 Doktorgradsprøve 19.1 Prøveforelesning Før disputas kan finne sted, jf. 15, skal ph.d.- kandidaten forelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over oppgitt emne. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Bedømmelseskomiteen oppgir emne for prøveforelesning og forestår selv vurderingen. Tittel for prøveforelesning kunngjøres for ph.d.- kandidaten ti (10) arbeidsdager før forelesningen. Emnet for forelesningen skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for avhandlingen. Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket, med mindre fakultetet godkjenner et annet språk. Bedømmelseskomiteen avgjør om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen underkjennes. Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes. 13

21 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) Disputasen skal være offentlig. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og utpekes av fakultetet eller av komiteen selv. I særlige tilfeller kan det oppnevnes opponenter som ikke har vært medlemmer av komiteen. Disputasen ledes av dekanus eller den denne bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningene og bedømmelsen av disse. Deretter gjør doktoranden rede for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponent innleder diskusjonen og annen opponent avslutter disputasen. Øvrige tilstedeværende som ønsker å delta i drøftingen, må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen et tidspunkt som denne fastsetter og kunngjør ved åpningen av disputasen. Etter disputasen sender bedømmelseskomiteen en innberetning til fakultetet der den gjør rede for hvordan den har vurdert prøveforelesningene og forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om prøvene samlet sett er godkjent/ikke godkjent. Disputasen skal være offentlig. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og utpekes av fakultetet. Disputasen ledes av dekanus eller den fakultetet bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningene og bedømmelsen av disse. Deretter gjør kandidaten rede for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponent innleder diskusjonen og annen opponent avslutter disputasen. Øvrige tilstedeværende som ønsker å delta i drøftingen (ex auditorio), må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen et tidspunkt som denne fastsetter og kunngjør ved åpningen av disputasen. Etter disputasen sender bedømmelseskomiteen en innberetning til fakultetet der den gjør rede for hvordan den har vurdert prøveforelesningene og forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om prøvene samlet sett er godkjent eller ikke godkjent Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) [ ] Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og utpekes av fakultetet. Det offentlige forsvaret ledes av dekanus eller den fakultetet bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen. Deretter redegjør ph.d.- kandidaten for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponenten innleder og andreopponenten avslutter opposisjonen. Øvrige tilstedeværende som ønsker å delta i drøftingen (ex auditorio), må gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunkt denne fastsetter og kunngjør ved åpningen av disputasen. Bedømmelseskomitéen avgir innstilling til fakultetet der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innstillingen skal vurdere avhandlingens nivå i forhold til internasjonal standard i faget, og konkludere med om disputasen bør bli godkjent eller ikke godkjent. 20 Godkjenning av doktorgradsprøve Fakultetet selv fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling. 14

22 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) Hvis prøveforelesningene og/eller disputasen ikke godkjennes, kan ny prøve først avlegges seks måneder etter disputasen. Så vidt mulig skal de nye prøvene vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomiteen. 9 Kreering og diplom På grunnlag av innberetning fra bedømmelseskomiteen om at prøveforelesningene og disputasen er godkjent, kreerer fakultetet, doktoranden til doktor. Doktorgradsdiplom utferdiges av institusjonen. På diplomet skal tittelen på avhandlingen føres opp sammen med opplysninger om hvilket fagområde doktorgraden er avlagt innenfor. Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner prøveforelesningene, må det avholdes nye prøveforelesninger. Nye prøveforelesninger må holdes over nye emner og ikke senere enn seks (6) måneder etter første forsøk. Nye prøveforelesninger kan bare holdes én gang. Forelesningene bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige, dersom ikke fakultetet har bestemt noe annet. Dersom fakultetet ikke godkjenner disputasen, kan kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Fakultetet fastsetter tidspunkt for ny disputas. Disputasen bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige. 12 Kreering, vitnemål og diplom På grunnlag av innberetning fra bedømmelseskomiteen om at prøveforelesningene og disputasen er godkjent, kreerer fakultetet kandidaten til doctor philosophiae og utsteder vitnemål. Doktorgradsdiplom utferdiges av institusjonen. På diplomet skal tittelen på avhandlingen føres opp sammen med opplysninger om hvilket fagområde doktorgraden er avlagt innenfor. Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks (6) måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige, dersom ikke fakultetet har bestemt noe annet. Dersom fakultetet ikke godkjenner disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Fakultetet fastsetter tidspunkt for ny disputas. Disputasen bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige. 21 Kreering og vitnemål På grunnlag av godkjent opplæringsdel, vitenskapelig avhandling og doktorgradsprøve, kreerer fakultetet kandidaten til philosophiae doctor og utsteder vitnemål. Vitnemål for kandidater som har gjennomført et tverrfakultært ph.d.-program, utstedes av vertsfakultetet. I vitnemålet skal det gis opplysninger om den faglige opplæringen kandidaten har deltatt i, tittel på avhandlingen, emne for prøveforelesning og veiledere. Vitnemålet underskrives av dekanus. I tillegg til vitnemålet fra fakultetet, får doktoren et doktorgradsdiplom underskrevet av rektor og dekanus. 15

23 Eksisterende Dr. philos.-forskrift Forslag revidert Dr. philos-forskrift Ph.d.-forskriften (parallelle bestemmelser) 10 Klage Avslag på søknad om adgang til bedømmelse etter 2, eller nekting av godkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar etter 7 og 8, kan påklages etter reglene i Forvaltningsloven 28 flg. Grunngitt klage sendes fakultetet. Fakultetet kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. I motsatt fall sendes klagen til Styret til avgjørelse. Klageinstansen kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak. Dersom underinstansen eller klageinstansen finner grunn til det, kan det oppnevnes et utvalg eller enkeltpersoner til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering. 11 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. 13 Klage Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesninger eller disputas kan påklages etter reglene i forvaltningslovens 28 flg. Grunngitt klage sendes fakultetet. Fakultetet kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Hvis fakultetet ikke tar klagen til følge, sendes klagen til NTNUs sentrale klagenemnd til avgjørelse. Klageinstansen kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak. Dersom fakultetet eller klageinstansen finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering. 14 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens 28 flg. Grunngitt klage sendes fakultetet. Fakultetet kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Hvis fakultetet ikke tar klagen til følge, sendes klagen til NTNUs sentrale klagenemnd til avgjørelse. Klageinstansen kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak. Dersom fakultetet eller klageinstansen finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering. 25 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra og med 1. august [ ] 16

24 1 av 2 Det humanistiske fakultet Dato Referanse 2013/6670/VWA Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Det humanistiske fakultet Revisjon av NTNUs dr.philos.-forskrift - Svar på høring fra HF Det humanistiske fakultet viser til forslag til ny dr.philos.-forskrift ved NTNU som ble sendt til høring Fakultetet slutter seg til innholdet i forslaget, som i det store og det hele er likt det forslaget som HF i utgangspunktet oversendte rektor. Fakultetet har kun noen redaksjonelle kommentarer: Det er en referansefeil i 3, fjerde ledd som følge av en feil i tredje ledd. I tredje ledd henger to avsnitt sammen uten mellomrom mellom avsnittene, slik at det ser ut som ett ledd: Til bedømmelse som enkeltarbeid kan ikke antas arbeid som har vært godtatt som master- eller hovedoppgave, eller som magister- eller lisensiatavhandling, eller som er belønnet med medalje for besvarelse av en av universitetets prisoppgaver, med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. Flere mindre arbeider kan godkjennes som deler av doktorgradsavhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides en innledning (kappe) som gjør nærmere rede for helheten i avhandlingen. Avsnittene bør skilles med mellomrom mellom linje 4 og 5 slik at referansen i det påfølgende leddet blir riktig, dvs. det blir da riktig at det refereres til fjerde ledd. En tilsvarende feil er i 6, fjerde ledd. Her henger to avsnitt sammen uten mellomrom (mellom første og andre linje): Fakultetet kan, ved frafall, oppnevne et settemedlem til bedømmelseskomiteen. Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen én uke etter at forslaget til sammensetning er gjort kjent for kandidaten. Avsnittene bør skilles med mellomrom. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler E-post: Bygg 2, nivå 5, Dragvoll Vemund Warud 7491 Trondheim Telefaks Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

25 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/6670/VWA 2 av 2 For resten av dokumentet antar fakultetet at det blir lest korrektur. Vi kan fort nevne følgende feil: 7.3, første ledd: Det er mellomrom og linjeskift mellom dr. og philos.-graden. 9, første ledd: Leddet begynner med mellomrom mellom dr. og philos.-avhandling. 10.1, andre ledd: Kommafeil i siste setning.

26 SNTNU Fakubt for informasjonsteknologi. maematlkk eieoteknikk Dato Refaranse fBA I av3 Notat TO: Kopi tit Fm: Rektor Instituttene. Utvalg for forskning og forskerutdanning Prodekanus for forskning H.ringsuttalelse vedrzrende rovisjon av NTNUs dr.philos.-forskrift Fakuitetet har drøftet forslag dl revidering av NTNUs dr. philos. Fakultetet skitter seg dl at NTNUs dr.philos.-forskdft revideres. Med utgangspunktinotat av bar fakultetet følgende spørsmal og merkuader dl forelagt fonlag. Vi registrerer at anbefalt forskrift fra 1996 fra Universitets- og bøgskoierkdet danner utgangspunkt for NTNUs forsiag iii forskrift. Mye er endret siden 1996 spesielt av betydning for 2 og Er dot tflstrekkelig kiarajort hva kvalitet? (cf. li 1,3,72). som meiws med et høyt niva twa angar vitenskapellg Det framgkr I 3 at Avhandlingen skal van at selvstendig vitenskapelig arbeid $ høyt faglig nar dat gjelder probiemformuleringer, begrepsmessig presisering og metodisk, teoretisk og empirisk grunniag, dokumentasjon og fremstillingsformy Vi anser dette som en tilstrekkelig beskrivelse av den krevde vitenskapelige kvalitet. Det gir og nyansering mot kravene for ph.d. nivi Videre star det I forsiag til forskrift at: Avhandiingen skal bidra iii A utvikle fly faglig kunnskap og ligge pa ci niva som tilsier at den vii kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Fakuketet anbefaler at dat I dulegg uttiykkes en forvenining om/ tiles krav dl at forskningsarbeidet I avhandlingen eller deler av dent er publisert I fagtldsskrift/jounial med peer review ordning og som er anerkjent underforstatt niva to pubiikasjoner). eksempelvis med en formuiering som: Hele elier deier av arbeider bør fortrinnsvis vare publisert I.... Dette vii gi en indikasjon av forventet niva pa arbeidet. Videre vii dat støtte Fakuitetet i sin forhandsvurdering av arbeidet før en komite oppnevnes. jfr. nedenstaende. fork holde et meget hoyt faglig/vitenskapelig niva Poetedmees Org.s Tebton 8-poet Sea Ibidlsachow 749! Ti-- poeaoskthnw.ioeuao Tibtaks Iatpc/Fwwwimeninuso +C7iQ3625 Tlt SaSalk,J5 ee4nflea. crr.gr çr. s.:rs.:: :.%.:..tss::...

27 4. Ad 10.2 of[ iriiggjoi ing rnedierm. er avhandling fjernes sorn en mulighet for kandidaten o at denne paragrafen fjernes fra [eks. ejelde EU og FOS-horgere. 2.Er det godt nok definert hvem som liar rett til innievere en avhandling for vurdering? (cf. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet : /TBA forskriften Dato Referanse I forsiaget til ny forskrift er det tatt inn 72 fra ph.d. forskriften. lntensjonen med denne 2 av ledd hor presiseres.spesieit siste setning elier clersom sokeren har opphoidstiilatelse I N%orge apner opp for at andelen som far rett iii a frcmstille seg fbr proven ker dramatisk. Del vii PA denne ba.kgrunn synes det tjeniig A forsterke grunniaget for avvising av innl.everte a. mancelflillt vitenskat. elie niva fl. kr L. r k.ca. d.. oykave.t Si det j..nnieverr.e arbeidet ik.k.e fr nt.eres pa en. til.fredsstiliende mate,. [Ad for di%putus n ttt a t a n r oppretthol.d.e.s sora: ridiigere. dvs. minimum en. manes før disputas.. Siden arbeslet ikke has s.om. beherske.r. Se pun St S avhand linger til for ek..sem.pel A omfatte: hetdeiig ressursbruk. NivAkravet bor derfor vere metet tvcielig. jfr. punkt I over. Genereit. onsker ikke Fakultetet A motta marginaic avhandiinger da dette vii kreve art som er beskrevet 1 7,2 dersom vi anser at avhandiingen bar potensiale. men ikke internasjonaie partnere med marginale avhandlinger, noe som vii vare belastende for vart omdømme. Vi vii ogsa gjennom en slik prosess kunne gi forfatteren tilbakemeldinger av den tilstrekkelig kvalitet. spisskompetanse innen avhandiingens omrade. Vi vii med dette ogsa unnga A belaste vare avhandiinger for det oppnevnes en kornite. Dette er nodvendig for A etablere en komite med Fakuitetet ser det som onskelig. A foreta en grundig forhandsvurdering av innieverte Er det behov for A forsterke grunniaget for avvising av innieverte avhandlinger (cf. 5)? 3. Er fakultetets rett til a avvise en avhandling tilstrekkelig ivaretatt? gir et megu darli signal om forentet nia pa den innieverte di philos ahandling at denne paragrafen i ph d foiskriften ci sa langt i oppfattei det a sor2e for at en avhandling som ikke fulit ut møter ph.d. gradens krav ved innievering likevel skal kunne forsvares. Vi mener at det formuleringen tas inn fra ph.d. forskriften. Fakultetet onsker at 72 ()marbeiding av innieveri

28 Dato Referanse Norges teknisknaturvitenskapeiige universitet 231) /THA 3 av 3 vart underiagt institusjonens lopende oppfølging og kvalitetssikring bør offentligheten gis bedre mull ghel til gjennomgang av arbeidet cnn ved phd. b Form/medium hor lette t gjngjie2jori1u. internastonait En cieknonisk innieenng ii bidra positivt til en reell ottentliggioring. Fakuitetet onsker at del ipnes for/kreves elektronisk innievering pa linje mccl arbeicier innievert iii phd. C) U:tsatt offent1igjøring Fakultetet finner det ikke akseptabelt med utsati offentiiggjøring. RettiihetssporsmáI skal ere a kiart ed okn d om \uldenllg o iunje enng a ahandj1n2 VI \ L. hor ikke pata seg a ha ansvar for et dokurnent som skal hoides hemmelig n/ir dette til og med skal kunne innieveres av personer uten tilknvtting [if til NTNU. Vi vii kunne past/is a vere ansvarlig for at hemmeligholci brvtes og gjennom net kunne p/idra oss krav om okonomisk kompensasjon for tapte rettigheter. d) Spràk En offentiiggjoiing nn mneb re at a handlingen reelt er tilgjengelig inteinajonait DettL innebrer I dag, at avhandlingen rn/i vare skre vet pa engeisk. Se punkt Frister for behandling av avhandlingen Arbeidet med forhandsvurdering av en innievert avhandling og oppnevning av en cv. komite er tids og arbeidskrevende, Vi foreslâr at fristen for dette settes tii normalt tre màneder, Fristen for komiteens arbeid bør vre normalt tre màneder, sorn angitt 1 tie m.àneder so.m angitt , ikke maksimalt 6 Spràk Fakultetet Ønsker at mh.t, sprâk at det I forskriften skal st/i (/i3 9. Iedd): Avhandl ngen ska.i vtere skrevet p/i. engeisk. Dersom dr..t ønskes benyttet annet sprák ma det søk.es om srerskiit tillatelse ti.i dette ved innieverine av avhan.diin.en. 1.\4ed ven.ni.i.. h/i sen. PrsJek5-nus for forskruinr Biarne if. Heivik n

29

30 1 av 1 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Dato Referanse 2013/6670/HLN Notat Til: Kopi til: Fra: Rektor Thor Bjørn Arlov Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Revisjon av NTNUs dr.philos.-forskrift - svar på høring fra IVT-fakultetet IVT-fakultetet har mottatt og vurdert notat fra Rektor om høring i forbindelse med revisjon av NTNUs dr.philos.-forskrift. Fakultetet er positive til den foreslåtte revisjonen som gjør at dr.philos.- forskriften i størst mulig grad sammenfaller med den nye ph.d.-forskriften som trådte i kraft 1. august IVT-fakultetet har ingen ytterligere kommentarer til den reviderte dr.philos.- forskriften. Det kan ellers nevnes at IVT-fakultetet har svært få innleveringer av dr.philos.-avhandlinger. I perioden har vi kun hatt to innleverte dr.philos.-avhandlinger. Med vennlig hilsen Astrid Vigtil Seksjonsleder Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler E-post: Høgskoleringen 6, Heine Larsen Nersund 7491 Trondheim Geologibygget, Gløshaugen Telefaks Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad.

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad. FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 21.01.2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd STANDARDFORSKRIFT for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av Det norske universitetsråd 09.12.96 1 Målsetting Graden doctor philosophiae (dr.philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. april 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 26. april 2017 24.09.2014 nr. 1981 Forskrift om endring

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 10.02.2017 nr. 228 Forskrift om graden

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 19. januar 2017 med hjemmel

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 21. januar 2014, kl Møtested: Skifer Hotel, Oppdal

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 21. januar 2014, kl Møtested: Skifer Hotel, Oppdal NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.01. 2014 /BKR P R O T O K O L L fra møte tirsdag 21. januar 2014, kl. 08.15 10.00 Møtested: Skifer Hotel, Oppdal Deltakere: Styret: Styreleder Svein

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 6 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak.

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak. 22 STANDARDFORSKRIFT FOR DOKTORGRADER MED KRAV OM ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED NTNU DR.ART., DR.ING., DR.MED., DR.POLIT., DR.SCIENT. VEDTATT AV KOLLEGIET 24.4.1997, MED ENDRINGER VEDTATT 24.2.2000 1.

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 13.06.2012. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 27.02.2008. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 14 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 22.05.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting for doktorgradsutdanningen Doktorgradsutdanningen

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Godkjent av Det norske universitetsråd 09.12.96. Godkjent av Det akademiske kollegium 08.04.97 for bruk ved Universitetet i Oslo (og oppdatert for dette

Detaljer

Bedømmelse av norske doktorgrader

Bedømmelse av norske doktorgrader Bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av doktorgrader ved Universitetet i Tromsø Anbefalt brukt av Universitets- og høgskolerådet 9.12.1996/22.3.2007 Godkjent av Universitetsstyret

Detaljer

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD)

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet den 17. juni 2003 og revidert den 24. juni 2004. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV 1 Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV Tidspunkt Varighet Frist for innlevering Oppstart (intern opponent) Så tidlig som mulig. 90 minutter 1, 5 uker i forkant av eller etter avtale

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Fastsatt av Høgskolestyret XX. juni 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universitet

Detaljer

Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene.

Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene. 4 GENERELT OM TABELLER OG EMNEBESKRIVELSER Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene. Emnetittel Emnetittelen

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER April 1999 (språklige justeringer januar 2006) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av Høgskolestyret 3. mars 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler kapittel 3. Endret

Detaljer

1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo

1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo 1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo Fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo 22. juni 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 23. januar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av og vedtar følgende:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av og vedtar følgende: Vedtak: Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 13.05.2003 og vedtar følgende: 1. Styret vedtar forslaget til Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Vedtatt av avdelingsstyret DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Reglementets virkeområde

Detaljer

Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid

Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid Retningslinjer for bedømmelseskomiteens arbeid 12. mars 2015 1 GRUNNLG Grunnlag for retningslinjene 1) Forskrift for graden ph.d. ved Norges musikkhøgskole: https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/2014-10-24-1339

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet Hjemmel: LOV 2005-04-01-15- 3-3 og LOV 2005-04-01-15- 3-9 Vedtatt: DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader NTNU S-sak 7/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.02.2008 SA/AMS Arkiv: 2005/15385 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidert veiledning om bedømmelse av doktorgrader Tilråding: 1.

Detaljer

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådets styre 29. april 2011. Oppdatert og endret 16.01.13 og 18.09.13. Ny endring 29.01.15. DEL I INNLEDENDE

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Vedtatt av styret for Høgskolen i Lillehammer 24.04.2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik.

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Fastsatt av styret for Høgskolen i Gjøvik 22. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av styret for Høgskolen i Stavanger 31. mars 2004. Sist endret og fastsatt av styret for Universitetet i Stavanger

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Lillehammer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Lillehammer Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Lillehammer Dato FOR 2016 04 29 501 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2016 hefte 6 Ikrafttredelse 19.05.2016 Sist endret Endrer

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) UHRs anbefalte forskrift med endringsforslag Side 1 av 8 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) Vedtatt av høgskolestyret den xx. xx 2009. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland

Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Nordland DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Retningslinjenes virkeområde Dette reglementet gjelder all utdanning som fører frem til graden

Detaljer

3-1 Universitetsstyret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen ved UMB og gir selv regler for organiseringen.

3-1 Universitetsstyret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen ved UMB og gir selv regler for organiseringen. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 7. desember

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av Styret 06.05.2004, revidert 29.03.2007. Denne forskriften er gitt med hjemmel i Lov av 1. april 2005 om universiteter

Detaljer

I særlige tilfeller kan også ph.d.-kandidaten søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d-graden etter studietidens utløp.

I særlige tilfeller kan også ph.d.-kandidaten søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d-graden etter studietidens utløp. Fastsatt av styret til Norges Handelshøyskole (NHH) den 7. desember 2017 med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven (uhl.) 3-3, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11 og 4-13. 1-1 Forskriftens virkeområde Denne forskriften

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

MÅLSETTING OG ORGANISERING

MÅLSETTING OG ORGANISERING Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (PhD) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 02.07.2003, endret 02.03.2005 og 08.03.2006 A. MÅLSETTING

Detaljer

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november 2017

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. november 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 20. november 2017 01.09.2017 nr. 1782 Forskrift

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Denne forskriften gjelder all utdanning som fører frem til graden philosophiae

Detaljer

Innlevering, bedømmelse og disputas

Innlevering, bedømmelse og disputas Innlevering, bedømmelse og disputas Denne orienteringen gir en oversikt over rutiner og prosedyrer fra innlevering av doktoravhandling og fram til kreering til doktor. Den er ment for doktorand, institutt,

Detaljer

UTKAST Versjon

UTKAST Versjon UTKAST Versjon 020913 FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret ved Høgskolen i Telemark 20.09.2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen

3 Ansvaret for doktorgradsutdanningen Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for doktorgradsutdanning som fører frem til graden

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av Styret 15.12.2011. Denne forskriften er gitt med hjemmel i Lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler,

Detaljer

Informasjon til koordinator

Informasjon til koordinator Informasjon til koordinator Denne informasjonen er ment som tillegg til, og presisering av de mer generelle beskrivelsene som ligger vedlagt og som fakultetet har utarbeidet. Det understrekes at dette

Detaljer

UHRs anbefalte retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.)

UHRs anbefalte retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) UHRs anbefalte retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Retningslinjenes virkeområde Disse vanbefalte retningslinjene

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisknaturvitenskapelig

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisknaturvitenskapelig Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisknaturvitenskapelig universitet (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 23. januar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

DEKANI VEDTAK 88/06. 1 av 6. Det medisinske fakultet Deres dato Deres referanse. Vår dato Vår referanse

DEKANI VEDTAK 88/06. 1 av 6. Det medisinske fakultet Deres dato Deres referanse. Vår dato Vår referanse Det medisinske fakultet Deres dato Deres referanse 1 av 6 DEKANI VEDTAK 88/06 Dekanus ved Det medisinske fakultet, NTNU har 30. juni 2006 vedtatt følgende reviderte retningslinjer for skriftlig og muntlig

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. januar 2018 kl. 14.35 PDF-versjon 31. januar 2018 14.12.2017 nr. 2439 Forskrift om

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte mandag 23. januar 2012, kl og 24. januar 2012, kl Møtested: Skifer Hotel, Oppdal.

P R O T O K O L L. fra møte mandag 23. januar 2012, kl og 24. januar 2012, kl Møtested: Skifer Hotel, Oppdal. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.01.2012 /BKR Vedtatt uendret av Styret 27.02. 2012. (Oppdatert Ph-D-forskrift er vedlagt S-sak 4/12) P R O T O K O L L fra møte mandag 23. januar

Detaljer

Kvalitetssikringssystem. for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Kvalitetssikringssystem. for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet vedtatt av høgskolestyret 28.09.2017 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet /KJ Godkjent uendret av Styret P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet /KJ Godkjent uendret av Styret P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 27.02.2008/KJ Godkjent uendret av Styret 27.03.08 P R O T O K O L L fra møte i Styret 27.02.2008, kl. 09.00 15.00 Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen,

Detaljer

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET GRADEN PHILOSOPHIA DOCTOR (PhD-GRADEN) VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 9. april 2008. Graden reguleres av Reglement for graden philosophiae

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013 med hjemmel

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Sak 5/13 (ephorte sak 2013/2457) Møtedato:

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Sak 5/13 (ephorte sak 2013/2457) Møtedato: UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Sak 5/13 (ephorte sak 2013/2457) Møtedato: 11.04.2013 NY FORSKRIFT FOR DEN ORGANISERTE DOKTORGRADSUTDANNINGEN

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng.

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng. Revidert programplan 1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon 1.1.1 Ph.d.-programmet i humanistiske fag 1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Stipendiatprogrammet: Prosedyre for sluttvurdering

Stipendiatprogrammet: Prosedyre for sluttvurdering Stipendiatprogrammet: Prosedyre for sluttvurdering Fastsatt av programstyret i møte 08.09.08 Justert i henhold til fullmakt av 02.09.10. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT NTNU Hovedarkivet Saksyr. 1.a y3 Universiteter og høgskoler under universitets- og høgskoleloven Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Forsvarsdepartementet

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Vedtatt av styret ved Norges idrettshøgskole desember, 2003 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1 av 6 Personalavdelingen Notat 05.10.2015 Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fullmaktsak US-sak 88/2009 Dissens ved bedømmelse av avhandling for PhD-graden - Rodney Lunduka

Fullmaktsak US-sak 88/2009 Dissens ved bedømmelse av avhandling for PhD-graden - Rodney Lunduka 1302 1901 US-SAK NR: 88 /2009 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØREN SAKSBEHANDLER: KARI ELISE MOXNES ARKIVSAK NR: 2008/322 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADMINISTRERENDE DIREKTØR Fullmaktsak US-sak

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) MH - Dekanvedtak 8/2017 Vedtaksdato: 23. mai 2017 FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) Med utfyllende retningslinjer fra Fakultet for

Detaljer

PH.D. STUDIET STUDIEHÅNDBOK. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PH.D. STUDIET STUDIEHÅNDBOK. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PH.D. STUDIET STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 INNHOLD Ph.d-studiet... 2 Rådgivning for funksjonshemmede studenter... 3 Generelt om tabeller... 5 Lover og forskrifter

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 23. januar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR 27 UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR Vedtatt av Høgskolestyret 13.5.1993 Godkjent av Kollegiet 9.6.1993 FORMÅL 1 Formålet med studiet er å gi - Allsidige kunnskaper i det valgte

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. De Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet Fastsatt av Universitetsstyret 15.05.2014, med hjemmel i lov av 01.04.2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultetet

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultetet Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultetet Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av

Detaljer

Om avslutning og disputas ved Det juridiske fakultet i Bergen Sist oppdatert 26. mars 2012

Om avslutning og disputas ved Det juridiske fakultet i Bergen Sist oppdatert 26. mars 2012 Om avslutning og disputas ved Det juridiske fakultet i Bergen Sist oppdatert 26. mars 2012 Innhold Om avslutning og disputas... 1 Veiledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar av ph.d.-avhandling

Detaljer

1 Generell informasjon om doktorgradsavhandlingen

1 Generell informasjon om doktorgradsavhandlingen VEILEDNING VEDR. KRAV TIL EN DOKTORGRADSAVHANDLING TIL Ph.D.-GRADEN VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Vedtatt av Programutvalget for forskerutdanning ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Evaluering av Universitetet i Oslos kvalitetssystem. Supplerende dokumentasjon

Evaluering av Universitetet i Oslos kvalitetssystem. Supplerende dokumentasjon Universitetet i Oslo Evaluering av Universitetet i Oslos kvalitetssystem Supplerende dokumentasjon Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) Resultater fra en spørreundersøkelse blant doktorgradskandidatene

Detaljer

Ph.d. utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.

Ph.d. utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning. Forskrift for graden philosophiae docotr (ph.d.) med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole. Vedtatt av styret ved Norges idrettshøgskole 27. september 2012 med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det kalles inn til møte i Forskerutdanningsutvalget, torsdag den 11. april 2013 kl. 10.00-11.30. Møtet skal være i Styrehuset, Institutt

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter høyskoler 6-3 sjette ledd i

Detaljer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer 20.04.2015 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Avslutningsfasen i ph.d.-studiet Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Detaljer

Endringer i NMBUs ph.d. forskrift og revidert/ny dr.philos. forskrift

Endringer i NMBUs ph.d. forskrift og revidert/ny dr.philos. forskrift US 15/2017 Endringer i NMBUs ph.d. forskrift og revidert/ny dr.philos. forskrift Universitetsledelsen Saksansvarlig: Prorektor for forskning ved forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler: Kari

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo De Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER

INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet Fastsatt av Universitetsstyret 15.05.2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Del I. Innledende bestemmelser. Utfyllende retningslinjer for HHN. 1. Forskriftens virkeområde

Del I. Innledende bestemmelser. Utfyllende retningslinjer for HHN. 1. Forskriftens virkeområde Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet med utfyllende retningslinjer for ph.d. i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen (HHN) Hjemmel: Forskrift for graden philosophiae doctor

Detaljer