Deres ref: 13/ Vår ref: Stavanger, 19. Juli 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: 13/ Vår ref: Stavanger, 19. Juli 2016"

Transkript

1 Luftfartstilsynet CAA-N Postboks BODØ Deres ref: 13/ Vår ref: Stavanger, 19. Juli 2016 Høringssvar for endring av forordning (EU) 965/2012 når det gjelder helikopter offshore operasjoner med mer. Industri Energi har følgende kommentarer til denne høringen: Innledningsvis vil Industri Energi vise til vårt foreløpige høringssvar til Luftfartstilsynet datert 28. Juni 2016 og svarbrevet fra Luftfartstilsynet den 5. Juli Industri Energi er skuffet over at høringen ikke blir utsatt til momentene Industri Energi påpeker er avklart. Industri Energi er av den oppfatning at Samferdselsdepartementets konsekvensutredning og delstudien HSS 3B kan komme med momenter som kan ha innvirkning på høringsuttalelsene til denne høringen. Til informasjons- og høringsbrevet har Industri Energi følgende kommentarer: 3.1 Regler om krav til særskilt tillatelse for helikopter offshore operasjoner: Som det står i informasjons- og høringsbrevet: <<Det uttalte formålet med regelverket er å skape et harmonisert sett flysikkerhetsregler for helikopter offshore operasjoner (CAT, SPO og NCC) i Europa, og dernest gjennom slike felles sikkerhetsbestemmelser sikre aktørene i dette markedet like konkurransebetingelser (level playing field).>> Når man leser regelverket under ett så er det helt klart for Industri Energi at hensynet til level playing field er overordnet det sikkerhetsmessige aspektet ved regelverket. Hadde det vært en oppriktig interesse i EU for å bedre sikkerheten ved offshore helikopteroperasjoner hadde man i langt større grad tatt hensyn til den best etablerte praksis og fundert endringene i dyptgående studier. Industri Energi føler på ingen måte at dette er tilfelle. Norge er i verdenstoppen, om ikke verdensledende, på sikkerhet ved offshore helikopteroperasjoner. Vi frykter at konsekvensene av en totalharmonisering vil svekke sikkerhetsnivået i Norge. Vi kommer inn på de særskilte punktene for dette senere i høringssvaret Reglene om offshore helikopteroperasjoner: Luftfartstilsynet henviser her til Norsk Olje og Gass (tidligere OLF, ikke NOG) Retningslinje 066. Det er korrekt, som Luftfartstilsynet her påpeker, at disse retningslinjene blir fulgt som en bransjestandard og at 066 inneholder krav utover dagens forskriftskrav. Luftfartstilsynet skriver videre at 066 fortsatt vil kunne anvendes som bransjestandard med mindre de skulle inneholde dårligere sikkerhetskrav enn de kommende felleseuropeiske reglene. Her er det to faktorer Industri Energi vil påpeke.

2 Den første er at man her «glemmer» at standarden eies og revideres av oljeselskapene gjennom bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Det at den siste sikkerhetsmessige barrieren er under kontroll av en organisasjon er etter vårt syn ikke heldig. 066 er i dag en veldig god retningslinje og den følges i stor grad av oljeselskapene. Samtidig er det viktig å huske på at det er menneske ne bak retningslinjen samt villigheten hos oljeselskapene til å bruke penger på dette som er avgjørende. Retningslinjen er på ingen måte hugget i stein og ildsjelene bak den lever ikke for evig. Man kan derfor tenke seg at i tider med lav oljepris og store kostnader at det blir kuttet eller slakket i disse kravene. Det andre momentet Industri Energi vil påpeke omhandler setningen om at 066 fortsatt vil kunne anvendes som bransjestandard med mindre de skulle inneholde dårligere sikkerhetskrav enn de kommende felleseuropeiske reglene. Her er det et ganske stort men mener Industri Energi. Hvem er det som skal vurdere om retningslinjen inneholder dårligere sikkerhetskrav? Er det EASA som skal foreta denne vurderingen og i så fall under hvilke kriterier? Et tankeeksperiment kan være krav til EBS. I Norge bruker man pustelungen som er integrert i drakten men EASA, inspirert av CAP 1145, ønsker seg EBS Cat A som er trykkluftbasert. Det er store konsekvenser og usikkerheter ved en slik innføring. Ville et krav om pustelunge i 066 bli sett på som et dårligere sikkerhetskrav og således være forbudt? Det er også betimelig å stille spørsmål ved kravet i 066 om norsk driftstillatelse. Vil dette være tilliatt all den tid formålet med det nye felleseuropeiske regelverket er å sikre level playing field? Industri Energi er ikke beroliget av forsikringene som gis av Luftfartstilsynet om at 066 vil kunne bestå som i dag Reglene om offshore helikopteroperasjoner: Om de nye felleseuropeiske reglene trår i kraft og Ptil og Sdir opprettholder dagens ordning så må det sikres at den tilsynsmessige fagkompetansen opprettholdes slik at man kan utføre kompetent tilsyn med landingsplattformer Reglene om offshore helikopteroperasjoner: Industri Energi kan ikke her se at Luftfartstilsynet har vurdert muligheten for at selskaper som i dag flyr på norsk sokkel og har norsk driftstillatelse flagger ut til en annen EU stat. De har vært uttalt fra CHC at de vil vurdere en utflagging av driftstillatelse. Dette sto svart på hvitt i regjeringens faktanotat om denne saken. Industri Energi vil også undrstreke det som kommer frem i punkt Regelverket innebærer at Luftfarttilsynet ikke vil være tilsynsmyndighet hvis driftstillatelsen er utstedt i en annen EU stat Myndighet til å fastsette regler: Industri Energi mener at en utvikling hvor vi taper retten til å utvikle eget regelverk er sterkt bekymringsverdig. Norge er som Luftfartstilsynet selv påpeker et land med mye offshoretrafikk og fagkompetanse på området. Det å frasi seg retten til å regulere denne aktiviteten er Industri Energi imot. En regelverksendring gjennom EASA og EU kommisjonen vil være langt tregere og den vil innebære kompromisser som ikke nødvendigvis gir den beste sikkerheten for arbeidsfolk på norsk sokkel. Industri Energi syns det er et svakt argument at Norge vil kunne øve god innflytelse på disse. Når man ser på utviklingen av dette regelverket og prosessen som har vært så kan man ikke si at man fra Industri Energi s side har vært fornøyd med komromissene og barberingen av regelverket som har vært underveis i prosessen. Industri Energi finner det også ubetimelig av Luftfartstilsynet å komme med kommentarer i informasjons- og høringsbrevet som indikerer at dersom ikke Norge tilslutter seg regelverket så vil vi Side 2/6

3 bli utestengt fra et fremtidig regelverkssamarbeid. Dette er etter vårt syn ren spekulasjon og skremselspropaganda på lik linje med det man så i brexit diskusjonen. Industri Energi kan ikke se noen grunn for at ikke Norge skal kunne samarbeide med myndighetene rundt nordsjøbassenget om flysikkerhetsregler selv om vi velger å ikke implementere HOFO og frasi oss all nasjonal kontroll med regelverksutvikling og tilsynsaktiviteter. Industri Energi har også en viss skepsis knyttet til unntaket om at ny lovgivning skal skje gjennom EASA og EU kommisjonen. Dette har vårt oppe til diskusjon i Samarbeidsforum ved flere anledninger og Industri Energi er ikke beroliget av den muligheten som ligger i artikkel 14 (1). Legitime spørsmål vil her være hvem er det som til syvende og sist tar avgjørelsen om at sikkerhetsutfordringer ikke er ivaretatt i det felleseuropeiske regelverket? Er det Luftfartstilsynet eller EASA? Industri Energi er heller ikke beroliget av at denne muligheten er bekreftet muntlig av EASA og at de har uttalt at de vil vurdere å supplere reglene med veiledningsmateriale. Vil et slikt veiledningsmateriale også være gjenstand for kompromisser på lik linje med fremtidig regelverksutvikling? Endringer på regelverkssiden: Industri Energi deler Luftfartstilsynets syn på at dagens regelverk er mangelfullt og delvis utdatert og at en vesentlig del av kravene som regulerer sikkerheten er å finne i Norsk Olje og Gass Retningslinje 066. Det er sørgelig at ikke Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet har klart å oppdatere og videreutvikle vårt nasjonale regelverk i tråd med utviklingen som har vært innenfor dette området. Således kan det sies at det felleseuropeiske regelverket teknisk sett er bedre enn hva vi har i dag i Norge. Industri Energi mener likevel at det i seg selv ikke er et argument for at vi skal implementere HOFO og frasi oss nasjonal kontroll med regelverksutviklingen. Industri Energi mener dette er en lettvint løsning fra Luftfartstilsynets side som vil ha enorm betydning for fremtidig regelverksutvikling og kontroll med dette for fremtiden. Industri Energi anser det som en bedre løsning å beholde dagens nasjonale regelverk og heller jobbe for å oppdatere dette i tråd med praksis, forskning og utvikling som har vært Endringer på tilsynssiden: Nok en gang så vil Industri Energi påpeke at man her ikke bare kan basere seg på at man kan få inn helikopterselskaper som er sertifisert i andre EU/EØS land. Man må også ta i betraktning muligheten for at eksisterende helikopterselskaper velger å flytte driftstillatelsen til et annet EU/EØS land, gjerne med lavere avgiftsnivå enn i Norge for å være konkurransedyktige mot eventuelle nye operatører. Som tidligere nevnt så har CHC allerde uttalt at dette er noe de vurderer. Hvis driftstillatelsene befinner seg i andre EU/EØS land så mener Industri Energi at dette vil medføre at Luftfartstilsynet ikke vil kunne videreføre et tilsynsnivå slik som i dag. Dette først og fremst fordi det er landet som utsteder driftstillatelsen som vil ha tilsynsansvaret og et annet poeng er selvsagt hvordan Luftfartstilsynet vil finansiere en slik tilsynsaktivitet. Industri Energi finner det sterkt bekymringsverdig at tilsynsansvaret kan bli flyttet til hvilket som helst annet EU/EØS land. Industri Energi deler her bekymringene som fremstilles i informasjons- og høringsbrevet om at man risikerer å få inn helikopterselskaper og sertifiserende myndigheter som ikke har tilstrekkelig kunnskap om spesielle flysikkerhetsmessige utfordringer. Å få inn helikopterselskaper og tilsynsmyndigheter som mangler denne kunnskapen og erfaringen vil etter vår mening øke risikonivået ved helikopteroperasjonene. Dette begrunner vi ved at uten nødvendig kunnskap og erfaring vil nødvendigvis risikoen være høyere enn hos operatører og tilsynsmyndigheter som pr i dag innehar denne kunnskapen og erfaringen. Når det gjelder den kontroversielle diskusjonen om hvilken rolle vertsstatens luftfartsmyndighet skal ha i tilsynet med utenlandske helikopteroperatører så er det av ytterste viktighet at dette er klarert Side 3/6

4 før et beslutningen om å innføre HOFO tas. Ja, det er nok i EU i et totalharmoniserende regelverk kontroversielt å stille spørsmål ved et lands kompetanse/kvalifikasjoner på området. Men det er allikevel viktig at dette blir gjort. Industri Energi har vanskelig for å tro at andre EU/EØS land som f.eks Romania eller Hellas har den nødvendige kompetanse/kvalifikasjon til å vurdere helikopter offshore operasjoner på norsk kontinentalsokkel. En svekkelse i kvalitet hos tilsynsmyndighet øker risikonivået er vår påstand. Når det gjelder kompromisset som ligger i utkastet så er ikke Industri Energi beroliget av dette. Kompromisset et etter vårt syn meget svakt. Det at man får informasjon om at en helikopteroperatør skal operere på norsk sokkel og dermed har mulighet til å innlede en dialog er for dårlig. Det er etter vårt syn heller ikke sagt noe om hvordan slik informasjon skal gis. Er det tilstrekkelig med en tekstmelding eller en e-post? Skal det være et standardskriv som skal sendes til en dedikert adresse/adressant? Hva skal informasjonen inneholde? Det er heller ingen garanti for at helikopteroperatøren velger å høre på/rette seg etter eventuelle tilrådninger fra Luftfartstilsynet. Når det gjelder bestemmelsene i ARO.GEN 300 så er ikke Industri Energi betrygget av disse heller. Sett i forhold til i dag så er dette en svekkelse av Luftfartstilsynets muligheter for å føre et godt og kvalitativt tilsyn med helikopteroperatørene. Det at man har mulighet for å inngå avtale om samarbeid av tilsyn er ingen garanti, kun en mulighet om begge lands tilsynsmyndigheter blir enige. Her er det også rimelig å anta at dette vil kunne oppfattes som kontorversielt av andre EU/EØS land da man tilsynelatenede vil stille spørsmål ved kompetanse/kvalifikasjoner hos tilsynsmyndigheten. Det at man har en slik avtale med CAA UK vedrørende Norwegian mener vi heller ikke er relevant. Det blir i en slik sammenheng feil å sammenligne fixed wing med offshore helikopteroperasjoner da sistnevnte er langt mer komplisert på flere områder, f.eks operasjoneller utfordringer knyttet til geografi og vær/klima. Det at Luftfartstilsynet har mulighet for å gjennomføre et begrenset tilsyn er lite verdifullt da man ikke får sett totaliteten og man ikke kan kreve at helikopteroperatøren retter eventuelle avvik. Også her kommer spørsmålet om hvordan Luftfartstilsynet skal finansiere slike tilsyn inn. Kort oppsummert så medfører et totalharmoniserende regelverk at Luftfartstilsynet mister sin funksjon når det gjelder helikopteroperatører med driftstillatelse i et annet EU/EØS land. Muligheten for å opprettholde en tilsynsaktivitet vil fordre at man får informasjon om aktivitet på norsk sokkel fra helikopteroperatøren og at den utenlandske tilsynsmyndigheten ønsker et godt og fruktbart samarbeid om tilsyn hvor man også finner en nøkkel for fordeling av finansiering. Industri Energi kan ikke annet enn å se på dette som en svekkelse i forhold til dagens regelverk Kundekrav og interne selskapskrav: Industri Energi vil her vise til våre betraktninger rundt Norsk Olje og Gass Retningslinje 066 i punkt Essensen her er at dette er noe som er kontrollert av oljeselskapene gjennom bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass og at Luftfartstilsynet ikke har myndighet til å håndheve slike krav. 066 er i dag en en god retningslinje som i stor grad blir brukt som kontraksmessig krav av oljeselskapene og som helt klart bidrar positivt i sikkerhetsarbeidet. 066 oppleves i bransjen ikke bare som et supplement men også som en siste barriere i regelverket. Men, det er heller ingen hemmelighet at 066 medfører økte kostnader for oljeselskapet å følge ved kontraktsinngåelse. Industri Energi mener derfor det vil være sannsynlig at også disse kravene kan utfordres av oljeselskapene på sikt i økonomiske nedgangstider eller av små og mellomstore oljeselskap som skal drive nye eller gamle oljefelt med små marginer for profitt. Side 4/6

5 Det understrekes også fra Industri Energi sin side at Norsk Olje og Gass står i dag fritt til å revidere retningslinjen uten krav om involvering fra hverken myndigheter eller fagforbund. Det er også verdt å merke seg at dette er en anbefalt retningslinje. Det er ikke slik at oljeselskapene gjennom medlemsskap i Norsk Olje og Gass er forpliktet til å følge retningslinjen. Som Industri Energi også tidligere har påpekt så er det også mulige problemstillinger knyttet til aksept i EASA/EU for denne retningslinjen. Det står som sagt at bransjestandarden fortsatt vil kunne brukes med mindre den inneholder dårligere sikkerhetskrav enn de felleseuropeiske reglene. Industri Energi stiller nok en gang spørsmålet om hvem det er som skal ta en slik avgjørelse og på hvilket grunnlag. Dersom 066 i et fremtidig scenario ikke skulle være et kontraktskrav fra oljeselskapene så er det vel lite sannsynlig at helikopterselskapene vil benytte seg av dette. Dette vil da være en ekstra sikkerhetsbarriere som vil være kostnadsdrivende. Erfaring tilsier vel at i anbudsprosesser så legger man ikke på ekstra krav som fordyrer eget anbud i forhold til konkurrentene. Dette vil føre til at de felleseuropeiske reglene blir standarden om ikke oljeselskapene/kjøperen stiller ekstra krav. Dette har man som sagt ingen kontroll med. Det er imidlertid prisverdig at Luftfartstilsynet vil arbeide for å få relevante deler av kravet i 066 inn i regelverket, enten som felleseuropeiske regler eller som nasjonale tilleggskrav. Men det at Luftfartstilsynet vil arbeide for dette er en mager trøst om retningslinjen skulle miste dagens staus. Det å få dette inn i de felleseuropeiske reglene vil være en langvarig prosess som også innebærer kompromisser. Det er dermed med stor sannsynlighet en vil kunne anta at disse reglene vi bli kraftig utvannet, om de i det hele tatt kommer inn i regelverket. Når det gjelder å få det inn som eventuelle nasjonale tilleggskrav så vil det også der være svært begrenset hva man kan ta inn når man tar i betraktning at de felleseuropeiske reglene skal være totalharmoniserende Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel: Industri Energi deler her Luftfarts beskrivelse av Samarbeidsforum. Det Industri Energi frykter ved innføringen av de felleseuropeiske reglene er de indirekte konsekvensene som Luftfartstilsynet her skisserer. I dag ser alle aktørene viktigheten av deltagelse og medvirkning gjennom Samarbeidsforum. Industri Energi er ikke sikker på at en utenlandsk helikopteroperatør med de viktigste beslutningstakerne i et annet land vil se det eller prioritere dette på samme måte. For at Samarbeidsforum skal fungere må det også være en forståelse for trepartsmodellen og det må være en gjensidig tillit og anerkjennelse av hverandre i dette arbeidet. Det er ikke i alle EU/EØS land denne samarbeidsformen er vanlig eller akseptert og det kan medføre utfordringer for et eventuelt samarbeid. Samarbeidsforum vil også til en viss grad bli svekket ved det faktum at Luftfartstilsynet vil ha en annen rolle i et scenario hvor driftstillatelsene befinner seg i et annet EU/EØS land. Avsluttende kommentarer: Avslutningsvis så vil Industri Energi nok en gang få presisere at vi er skuffet over at høringen ikke ble utsatt til resultatene fra Samferdselsdepartementets konsekvensutredning og delstudien HSS 3B var avsluttet. I begge disse kan det fremkomme momenter som kan ha direkte og indirekte relevans for denne høringen. Industri Energi ønsker også å gi klart uttrykk for at vi er motstander av at Norge skal implementere HOFO som totalharmoniserende regelverk for offshore helikopteroperasjoner. Vi er som tidligere nevnt enig i at dette er et mer oppdatert regelverk enn hva vi har i dag og at det således er teknisk bedre. Dette mener likevel Industri Energi at Norge kan forbedre selv uten at vi frasier nasjonal kontroll med regelverksutviklingen. Ved å overlate regelverksutviklingen til EASA gjør vi oss en bjørnetjeneste ved at vi samtidig aksepterer at samtlige fremtidige endringer blir gjenstand for Side 5/6

6 kompromiss mellom de forskjellige EU/EØS landene i en langdryg regelverksprosess. Denne måten å jobbe er også fjernt for petroleumsindustrien da vi pr i dag har et funksjonelt regelverk nettopp for å kunne fange opp endringer og beste praksis så tidlig som mulig. Slik vil det da ikke være under totalharmoniserende felleseuropeiske regler. Hovedformålet med regelverket er å sikre level playing field og dette skinner godt igjennom regelverket som sådan. Industri Energi mener at Norge kan, slik en gjorde med offshoredirektivet, reservere seg mot dette da det omhandler operasjoner som i stor grad foregår på norsk kontinentalsokkel. Det å implementere HOFO fordi det er mer oppdatert enn dagens regelverk har en langt større negativ side enn enn positiv hvis man tar de indirekte konsekvensene i betraktning. Det vil også være spennende å se hvilken konsekvens brexit vil ha for Storbritannias forhold til de nye felleseuropeiske reglene og samarbeid innenfor helikoptersikkerhet i nordsjøbassenget. Med vennlig hilsen / Best regards Henrik Solvorn Fjeldsbø Forbundssekretær HMS / National Officer HSE Industri Energi Badehusgata Stavanger Tlf / cell phone: Eventuelle brev som vedlegg er elektronisk signert hos Industri Energi Side 6/6

Informasjons- og høringsbrev: Endring av forordning (EU) 965/2012 når det gjelder helikopter offshore operasjoner med mer

Informasjons- og høringsbrev: Endring av forordning (EU) 965/2012 når det gjelder helikopter offshore operasjoner med mer Høringsinstanser i henhold til liste Norge Saksbehandler: Tom Egil Herredsvela Telefon direkte: +47 98261848 : 11.05.2016 : 13/03360-16 Deres dato Deres referanse: Informasjons- og høringsbrev: Endring

Detaljer

Nytt felleseuropeisk regelverk (HOFO) Norsk Helikopteransattes Forbunds syn på de pågående endringer

Nytt felleseuropeisk regelverk (HOFO) Norsk Helikopteransattes Forbunds syn på de pågående endringer Nytt felleseuropeisk regelverk (HOFO) Norsk Helikopteransattes Forbunds syn på de pågående endringer Norsk Helikopteransattes Forbund Organiserer teknisk og administrativt personell fra de store helikopterselskapene,

Detaljer

Arbeidet med nytt felleseuropeisk regelverk for offshore helikopteroperasjoner (HOFO) Norsk Helikopteransattes Forbund

Arbeidet med nytt felleseuropeisk regelverk for offshore helikopteroperasjoner (HOFO) Norsk Helikopteransattes Forbund Arbeidet med nytt felleseuropeisk regelverk for offshore helikopteroperasjoner (HOFO) Norsk Helikopteransattes Forbund Norsk Helikopteransattes Forbund Organiserer teknisk og administrativt personell fra

Detaljer

SOLA konferansen 2010 Samarbeid om helikoptersikkerhet. Roy Erling Furre 2. nestleder- SAFE

SOLA konferansen 2010 Samarbeid om helikoptersikkerhet. Roy Erling Furre 2. nestleder- SAFE SOLA konferansen 2010 Samarbeid om helikoptersikkerhet Roy Erling Furre 2. nestleder- SAFE Samarbeid om helikoptersikkerhet Rammevilkår: - interne, - kontraktskrav, - myndighetskrav Krav til sikkerhetsnivå

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Marianne. Heldagsmøte i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Marianne. Heldagsmøte i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel c/o Luftfartstilsynet Postboks 243, Telefon: 75 58 50 00 NO-8001 Bodø Telefaks: 75 58 50 05 Besøksadresse: mki@helikoptersikkerhet.no Sjøgata 45-47, Bodø www.helikoptersikkerhet.no Medlemmer av Samarbeidsforum

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/01763-3/SBL 15.12.2016 Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING REGELVERKSENDRINGER OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER

KONSEKVENSUTREDNING REGELVERKSENDRINGER OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KONSEKVENSUTREDNING REGELVERKSENDRINGER OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER HOVEDRAPPORT ST-11926-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel:

Detaljer

Flysikkerhet og lønnsomhet i et globalt marked

Flysikkerhet og lønnsomhet i et globalt marked Flysikkerhet og lønnsomhet i et globalt marked Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse:

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Justis- og beredskapsdepartementet EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Normkonferansen 1. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Innføring av Management System gjennom forordning 965/2012 (EASA OPS)

Innføring av Management System gjennom forordning 965/2012 (EASA OPS) Innføring av Management System gjennom forordning 965/2012 (EASA OPS) Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg:

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Saksbeh.: Solveig Fossum-Raunehaug Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Vår ref. 15/02038 Deres

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Arbeidsseminar 6.-7. mai 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Beredskap Arbeidsseminar 2.-3. juni 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten

Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten Entreprenørseminar 31.10.2006 Sigve Knudsen, Petroleumstilsynet HMS-forbedring forutsetter trepartssamarbeid Trepartssamarbeidet som er etablert i petroleumsvirksomheten

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene?

Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene? Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene? Knut Thorvaldsen Direktør, HMS og drift, OLF Ptils konferanse om IO og HMS, 19.

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Uttalelse beregning av Basel I-gulvet for IRB-banker som har eierandeler i forsikringsforetak

Uttalelse beregning av Basel I-gulvet for IRB-banker som har eierandeler i forsikringsforetak Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/2341 16/00010-6 08.07.2016 Uttalelse beregning av Basel I-gulvet for IRB-banker som har eierandeler i forsikringsforetak Ansvarlig

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

Høring om utkast til ny personopplysningslov gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Høring om utkast til ny personopplysningslov gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett Justis- og beredskapsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/4200 ES ØMO/bj 17/00131 15.09.2017 Høring om utkast til ny personopplysningslov gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett Ansvarlig

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15. juni 2014: Det er ikke foreslått en fastleggelse av brannforløpet i 38 timer.

Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15. juni 2014: Det er ikke foreslått en fastleggelse av brannforløpet i 38 timer. 1 Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 OSLO TLF.: +47-22 47 78 50 EPOST: postmottak@riksadvokaten.no Asker, 19. juni 2014 SCANDINAVIAN STAR Vi har noen presiseringer til Støttegruppens brev datert 15.

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet Tromsø, 26.03.14 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat Mattilsynet v/ seksjon fremmedstoffer og EØS postmottak@mattilsynet.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.9.2017 Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til

Detaljer

Marianne. Heldagsmøte i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Marianne. Heldagsmøte i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel c/o Luftfartstilsynet Postboks 243, Telefon: 75 58 50 00 NO-8001 Bodø Telefaks: 75 58 50 05 Besøksadresse: mki@helikoptersikkerhet.no Sjøgata 45-47, Bodø www.helikoptersikkerhet.no Medlemmer av Samarbeidsforum

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar Rådmannens forslag til høringsuttalelse i forbindelse med lov om finansinstitusjoners

Detaljer

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011. av 2. desember 2011

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011. av 2. desember 2011 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 2. desember 2011 om en kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE GAMME GNR 39 BNR 1 i ALTA KOMMUNE

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE GAMME GNR 39 BNR 1 i ALTA KOMMUNE Fremlagt på møte 10.06. 2015 Styresak 52/2015 Saknr 14/16782 KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE GAMME GNR 39 BNR 1 i ALTA KOMMUNE 1. Innledning FeFo avslo den 09.04.2015 en søknad

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 201002607-/NAKK FBH Dato: 1. oktober 2010 Høring forslag

Detaljer

Kritiske vedlikeholdsoppgaver

Kritiske vedlikeholdsoppgaver Det europeiske flysikkerhetsbyrå Uttalelse nr. 06/2013 Kritiske vedlikeholdsoppgaver RELATERT TIL NPA/CRD 2012-04 - RMT.0222 (MDM.020) - 10/06/2013 Sammendrag Denne uttalelsen omhandler en sikkerhetssak

Detaljer

Høringsuttalelse - utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Høringsuttalelse - utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no NB! Dette brevet sendes kun per e-post! Vår ref.: Deres ref.: Dato: 15/319-2- EMA 23.03.2015 Høringsuttalelse - utvidet vern mot

Detaljer

Forordning 965/2013 (EASA OPS)

Forordning 965/2013 (EASA OPS) Workshop 1 Nytt flyoperativt regelverk Forordning 965/2013 (EASA OPS) Forsøke å forklare: - Hva forordning 965/2012 er - Hovedinnhold - Gjennomføring i Norge Regulation (forordning) 965/2012 Regulation

Detaljer

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet.

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Geir Hamre, Seksjonssjef Operativ helikopter Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks:

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks: www.nfunorge.org Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo E-post:post@nfunorge.org Telefon:22 39 60 50 Telefaks:22 39 60 60 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 15.12.2008 954/2.00/IS

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen Trondheim, 17.4.2011 Om Velferdstinget i Trondheim Velferdstinget i Trondheim representerer de om lag 30 000 studentene på utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim, og

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. september 2017 Deres refnr: 17/2266 Vår refnr: 27115 Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet sendte

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Høring NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet

Høring NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet Forsvarsdepartementet postmottak@fd.dep.no Dato: 23.01.2017 Vår ref.: 16-1446 Deres ref.: 2015/3139-7/FD Høring NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet Finans Norge viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev

Detaljer

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN Fornyings- og administrasjonsdepartementet Arbeidsgiverpolitisk avdeling v/ rådgiver Målfrid Irene Krane Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref: CFR Oslo, 7. juni 2007 HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Wintershall - Effektiviseringsprosesser og HMS risiko

Rapport etter tilsyn med Wintershall - Effektiviseringsprosesser og HMS risiko Wintershall Norge AS Postboks 230 Sentrum 4001 Stavanger Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Ptil 2016/825/ERR 23.9.2016 Vår saksbehandler Else Riis Rasmussen Rapport etter tilsyn med Wintershall

Detaljer

Status for tilrådningene i NOU 2001:21 pr desember 2009.

Status for tilrådningene i NOU 2001:21 pr desember 2009. VEDLEGG 1 Status for tilrådningene i NOU 2001:21 pr desember 2009. 1. Ansvarsfordelingen mellom Oljedirektoratet, Luftfartstilsynet og Sjøfartsdirektoratet : Utvalget tilrår at Luftfartstilsynet gis utvidet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering

Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Dato: 14.11.2014 Vår ref.: 14-1647 Deres ref.: 14/9445 Høring - forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering Det vises til Finanstilsynets høringsbrev

Detaljer

Høringssvar forskrift om fysisk sikring av krisesentertilbudet

Høringssvar forskrift om fysisk sikring av krisesentertilbudet Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 16/1156-4- GWA 15/2870 19.08.2016 Høringssvar forskrift om fysisk sikring av krisesentertilbudet Innledning Likestillings-

Detaljer

HØRINGSMATRISE FOR. Ny forskrift om radiotelefoniprosedyrer, BSL G 5-1. Høringsfrist 14. november Doculive

HØRINGSMATRISE FOR. Ny forskrift om radiotelefoniprosedyrer, BSL G 5-1. Høringsfrist 14. november Doculive HØRINGSMATRISE FOR Ny forskrift om radiotelefoniprosedyrer, BSL G 5-1. Høringsfrist 14. november 2010. Doculive 201008089. Høringsinstans Doculive id Statoil ASA (5) Fiskeri- og kystdepartementet (6) Oljedirektoratet

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 01/2010 Description: Language: [NO]-Opinion 01/2010 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 01/2010 Related NPA(s): NPA 16-2006 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted OG-HMS konferansen i Trondheim 10.-11. Mars 2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. nestleder oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS 1 Fjernstyring

Detaljer

EUROPAKOMMISJONEN VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 06/2012 KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../.. av XXX

EUROPAKOMMISJONEN VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 06/2012 KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../.. av XXX EUROPAKOMMISJONEN Brussel, XXX [ ](2012) XXX utkast VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 06/2012 KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../.. av XXX med endring av forordning (EU) nr. / som fastslår tekniske krav og administrative

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

Høringsnotatet ble lagt fram på bispedømmerådes møte den 27. februar 2017 og her gjorde bispedømmerådet slikt vedtak:

Høringsnotatet ble lagt fram på bispedømmerådes møte den 27. februar 2017 og her gjorde bispedømmerådet slikt vedtak: DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato:

Detaljer

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #196161/1 Deres ref. Oslo, 26.09.2011 Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse

Detaljer

Risikohåndtering i norsk luftfart

Risikohåndtering i norsk luftfart Risikohåndtering i norsk luftfart Sjøoffiserkonferansen 2015 Aslak Kjølstad Sjefingeniør flysikring Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften Vår saksbehandler Simon Kiil Vår dato Vår referanse 2013-09-10 A03 - S:13/02202-5 Deres dato Deres referanse 2013-06-11 13/1249 Antall vedlegg Side 1 av 5 Fornyings-, administrasjonskirkedepartementet

Detaljer

«Operasjoner i et utfordrende miljø, hvordan opprettholde et høyt sikkerhetsnivå over tid?».

«Operasjoner i et utfordrende miljø, hvordan opprettholde et høyt sikkerhetsnivå over tid?». «Operasjoner i et utfordrende miljø, hvordan opprettholde et høyt sikkerhetsnivå over tid?». Page 1 Luftfartskonferansen 2015 Øivind Solberg, PhD Page 2 Et utfordrende miljø Sikkerhetsnivået i norsk sektor

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN OG PETROLEUMSTILSYNET OM TILSYNSAKTIVITETER OG UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA TRYMFELTET TIL HARALD-INNRETNINGEN Desember

Detaljer

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet Postboks 7000, St Olavs plass 0130 Oslo Att.: Øyvind Melien Oslo 28.02.13 Kommentarer på Systembeskrivelse Systematisk innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten LFH takker for

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Risikostyring og design Arbeidsseminar 21.-22. mai 2014 Petroleumstilsynet Bjørnar Heide Innhold 1. Felles Ptil-presentasjon for alle arbeidsmøter 2.

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Personvernombud i Norge og databeskyttelsesansvarlig i EU-Kommisjonens forslag til forordning om databeskyttelse

Personvernombud i Norge og databeskyttelsesansvarlig i EU-Kommisjonens forslag til forordning om databeskyttelse Personvernombud i Norge og databeskyttelsesansvarlig i EU-Kommisjonens forslag til forordning om databeskyttelse Stian D. Kringlebotn Seniorrådgiver, Datatilsynet (Norge) Temaer i foredraget - Hvorfor

Detaljer

Rapport 1 : Roar Eilertsen. Trygg samferdsel? EØS og sikkerheten i norske transportnæringer

Rapport 1 : Roar Eilertsen. Trygg samferdsel? EØS og sikkerheten i norske transportnæringer Rapport 1 : 2017 Roar Eilertsen Trygg samferdsel? EØS og sikkerheten i norske transportnæringer Forord Rapporten Trygg samferdsel? EØS og sikkerheten i norske transportnæringer er utarbeidet i De Facto

Detaljer

Høringsuttalelse Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eid) og tillitstjenester

Høringsuttalelse Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eid) og tillitstjenester Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8014 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 15/4361 Gunnar Lindstøl 29. februar 2016 Høringsuttalelse Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering

Detaljer

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER Det kongelige nærings- og fiskeridepartement Saksbehandler: Britt Leikvoll Postboks 8090 Dep Telefon: 97118906 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 16/8676 Deres referanse: Vår dato: 10.01.2017

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 03/2009 Description: Language: [NO]-Opinion 03/2009 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 03/2009 Related NPA(s): NPA 2008-06 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS 3b)

Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS 3b) Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS 3b) En begrenset oppdatering av HSS 3 med fokus på perioden 2010 2015 30.11.2016 Tony Kråkenes 1 Innhold 1. Introduksjon 2. Elementer i studien Statistikk Ulykker 3.

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

God dag. Mitt navn er Alf Tørrisplass. Jeg er flygesjef i Airlift AS, det største innlandsselskapet i Norge.

God dag. Mitt navn er Alf Tørrisplass. Jeg er flygesjef i Airlift AS, det største innlandsselskapet i Norge. Foredrag på Solakonferansen 2010-08-25 Utfordringer i flysikkerhetsarbeidet God dag. Mitt navn er Alf Tørrisplass. Jeg er flygesjef i Airlift AS, det største innlandsselskapet i Norge. Først vil jeg takke

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104748-/RAGS 11/01336-2/EOL 16. mars 2012 Dato Datatilsynets høringsuttalelse - Forskrift

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse 14.09.2004

Sikkerhetsforums Årskonferanse 14.09.2004 Sikkerhetsforums Årskonferanse 14.09.2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. Nestleder OFS Stavanger i Lokalene til BI, Hesbyg 5) Petroleum foregangsnæring? HMS på en moden sokkel 11:20-11:40 - I et arbeidstakerperspektiv

Detaljer

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Samfunnsøkonomenes Høstkonferanse Oslo 17. september 2009 Statoil må vokse ute Ingen nødvendighet at aktivitetene i Norge faller

Detaljer

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte. Det kongelige miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/912 2013/00757-4 008 17.04.2013 Høringssvar forskrift om bruk av vannscooter 1. Innledning Vi viser

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2002 16/1435-29.09.2016 Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Flyt av flyttbare innretninger mellom kontinentalsokler i Nordsjøbassenget

Flyt av flyttbare innretninger mellom kontinentalsokler i Nordsjøbassenget Flyt av flyttbare innretninger mellom kontinentalsokler i Nordsjøbassenget Presentasjon av rapport i Sikkerhetsforum 18.11.2015 Odd Rune Skilbrei Innhold Innledning - Spørsmålsstillinger i arbeidet, overordnede

Detaljer

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS 089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS Original versjon Nr.:089 Etablert: 01.01.03 Revisjon nr.: Rev.dato: Side: 2 Innhold Innhold...

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger.

Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger. Til Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger. I det etterfølgende gis, på vegne av Norsk, kommentarer og uttalelser

Detaljer