1. Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Norsk pasientskadeerstatning (NPE)"

Transkript

1 Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) NPEs oppgave er å utrede erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Vedtakene baserer seg i hovedsak på medisinske journaler og uttalelser fra pasienten, behandlingsstedet og sakkyndige. NPEs oppgave er ikke er å fordele skyld, men å vurdere om vilkårene for erstatning er tilstede i en skadesak. For at NPE skal kunne behandle erstatningskravet på en grundig og god måte, trengs uttalelse og dokumentasjon fra behandlingsstedet. I 2012 fattet NPE 50 vedtak tilhørende de regionale helseforetakene uten behandlingsstedets uttalelse og dokumentasjon. NPEs saksbehandling skjedde kun på pasientens fremstilling av saken, fordi helseforetakene ikke svarte innen fristen på åtte uker. I 2013 var tallet for RHFene redusert til 28 vedtak, hvorav 22 tilhørte Helse Sør-Øst RHF. NPE har valgt å opprettholde ordningen i 2014, da den ser ut til å ha hatt ønsket effekt. Generelt er saksmengden for Helse Sør-Øst-saker inn til NPE uendret fra 2012 til De store utbetalingene i 2013 skyldes ikke økning i antall saker, men at NPE hadde et etterslep av saker fra 2012 som ble behandlet i Det er ifølge NPE ikke noe som tyder på at det er flere saker eller mer alvorlige skadetyper i 2013 enn i Hendelser som behandles i NPE er spredt over flere år, men er i større grad nå enn tidligere relatert til det året hendelsen skjedde. Av de sakene som ble behandlet i 2013, hadde flertallet av skadene oppstått i Tallene er derfor for gamle til å kunne brukes til å vurdere en eventuell effekt av pasientsikkerhetskampanjen. Som tidligere år, var det også i 2013 flest vedtak med medhold og størst utbetalinger innen ortopedi, og svulster og kreftsykdommer. Egenandelen for helseforetakene er kr i hver sak. De totale erstatningskostnadene inngår i tilskuddene som innkreves fra de regionale helseforetakene. Nærmere opplysninger om NPE sin Årsmelding 2013 finnes på Side 1 av 5

2 2. Prosjekt Fritt Sykehusvalg støtte til OUS i arbeidet med ventelister Rapport per Bakgrunn Oslo universitetssykehus HF ønsket støtte fra Kontoret for fritt sykehusvalg for rydding i ventelister for langtidsventende uten rett til nødvendig helsehjelp ved ortopedisk avdeling. Arbeidet startet med å kontakte pasienter på en venteliste med 636 pasienter i slutten av februar Mange av pasientene hadde ventet siden Kontoret for fritt sykehusvalg sine verktøy og oversikter over behandlingssteder, tilbud og ventetider ble brukt i arbeidet. Resultat Per var samtlige 636 pasienter på listen kontaktet per telefon og 442 henvisninger var avsluttet og avviklet av ventelisten ved Oslo universitetssykehus HF. Viderehenvist annet sted 212 Allerede behandlet annet sted 150 Ikke lenger behov/ikke plaget 71 Fått time OUS/endret rettighet 9 Ikke fått svar hos pasient 121 Ønsker å bli på OUS HF 73 Arbeidsprosess Rydding i ventelister med langtidsventende opp mot 7 år har vist seg å være en svært tidkrevende prosess. Det har krevd omfattende bruk av Kontoret for fritt sykehusvalg sine samlede behandlingsog ventetidsoversikter og god kommunikasjon og samarbeid med pasienter. Flere pasienter med ventetid over 5 år har meldt om tilleggslidelser pga ubehandlet tilstand. Fremtidig tiltak Det er et mål å unngå langtidsventende over 1 år. Muligheten som ligger i pasientenes rett til fritt sykehusvalg er et virkemiddel som er svært aktuelt ift å avhjelpe helseforetakene med langtidsventende, i tillegg lønnsomt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kontoret for Fritt Sykehusvalg sin erfaring er at det i fremtiden bør jobbes aktivt med et alternativt utrednings/behandlingstilbud til nyhenviste pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp. Virkemidler, opplæring, oversikter og hjelp fra Kontoret for fritt sykehusvalg til Oslo universitetssykehus HF er tilgjengelig. Viser for øvrig till svært vellykket opplæringsprosjekt i bruk av kontoret sine oversikter og arbeidsmetoder til dedikerte ansatte ved Sykehuset Østfold HF. Det interne arbeidet kan vise til meget gode resultater og fornøyde pasienter. Side 2 av 5

3 3. Status digital fornying Digital fornying har samlet sett en tilfredsstillende fremdrift. Det er imidlertid vesentlige utfordringer innen radiologiprogrammet og leveranser på kritisk linje i enkelte av de andre programmene. Digital fornying styrer mot budsjettbalanse, men på bakgrunn av stramt budsjett vil enkelte leveranser skyves fra 2014 til Spesielt for Infrastrukturmodernisering innebærer dette redusert fremdrift på omleggingsprosjektene. Det vurderes at Digital fornying per 20. februar 2014 fortsatt har en middels til høy risikoprofil. Den høyeste risikoen er faren for en lavere gevinstoppnåelse enn forventet. Dette skyldes hovedsakelig at arbeidet med etablering av regionale standarder innenfor de enkelte programområdene utfordres av tidspress innenfor de enkelte programmene. Høye krav til leveransedato for blant annet DIPS ved Oslo universitetssykehus, laboratoriedatasystem i Sykehuset Østfold og leveransene fra radiologiprogrammet medfører behov for å avvike fra regional standardisering. Klinisk dokumentasjon melder risiko for noen forsinkelser hos Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus. Oppstart 20. oktober 2014 vurderes til ikke å være truet. Radiologiprogrammet sin overordnede status har et kritisk avvik grunnet forsinket fremdrift og høy risiko vedrørende kvalitet i løsning. Programstyret for radiologiprogrammet besluttet 17.februar 2014 å replanlegge fremdrifts- og leveranseplan, med konsekvens at pilotleveranse til Sykehuset Innlandet blir utsatt fra juni til tredje kvartal Laboratoriedata har fremdrift i henhold til plan, men risikoprofilen til programmet er høy. Infrastrukturmodernisering har god fremdrift på iverksatte prosjekter. Fornyingsstyret besluttet 5. februar 2014 å jobbe videre med plan og beslutningsprosess for modernisering av infrastrukturen ved bruk av strategiske partnerskap som virkemiddel. På denne måten vil en kunne forsere realiseringen av en modernisert infrastruktur, samt styrke Sykehuspartner sin kapasitet til å møte forventet behovsutvikling i foretaksgruppen. Digital samhandling og Virksomhetsstyring er i henhold til plan. For prosjekter knyttet til nytt østfoldsykehus henvises det til rapportering fra Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. Status per program pr. 20.februar 2014 er synliggjort i tabellen nedenfor: Program Klinisk dokumentasjon (RKD) Radiologi (RAD) Laboratoriedata (LAB) Digital samhandling (DIG) Virksomhetsstyring (VIS) Infrastrukturmodernisering (IMP) Status des 13 R G G Status jan 14 R G G Side 3 av 5

4 4. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren Siden siste styremøte er følgende skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren: Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:375 ( ) Innlevert: Spørsmål Audun Lysbakken (SV): Sykehus over hele landet gjør at Norge kan ha en beredskap som sikrer at den som trenger hjelp rekker til et trygt sykehus i tide. Regjeringen har varslet en nasjonal helse- og sykehusplan som skal gå gjennom sykehusstrukturen. Likevel fortsetter helseforetakene planer om nedbygging. Vil helseministeren be om at Sykehuset Telemark ikke gjennomfører vesentlige endringer i sykehusstruktur og oppgavefordeling før Stortinget har fått den nasjonale helseplanen til behandling? Begrunnelse Mange lokalsykehus trues av store negative endringer, disse endringene vil føre til at fagmiljøer forsvinner og at befolkningen mister sitt lokalsykehus. I Telemark vurderer helseforetaket omfattende endringer, blant annet på Rjukan og i Kragerø. Disse planene skal snart til behandling i foretaket. Helse- og sykehusplanen er ventet å komme innen to år, på den tiden det tar å lage planen vil helseforetakene kunne iverksette en rekke prosesser som fører til store endringer. Dersom Stortinget skal ha mulighet til å gjøre skikkelige vurderinger er det avgjørende at helseforetakene avventer den demokratiske behandlingen av strukturen. Statsråden har svakt antydet dette til foretakene: i protokoll fra foretaksmøtene står dette: «Nedleggelsen av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet i kvalitet og pasientsikkerhet, skal ikke skje før regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan er behandlet i Stortinget». Det er grunn til å påpeke at det er få endringer som blir gjort i det norske helsevesen som foretakene selv ikke vil si gjøres med "kvalitet og pasientsikkerhet" som begrunnelse. I realiteten gir formuleringen helseforetakene stor frihet til å gjøre de endringer de måtte ønske, uten at helseministeren griper inn. Svar Bent Høie: Jeg har gitt de regionale helseforetakene og helseforetakene beskjed om at alle planleggingsprosesser skal fortsette som før, selv om vi jobber med en nasjonal helse- og sykehusplan. Vi kan ikke stille sykehus-norge i et vakum fram til nasjonal helse- og sykehusplan er lagt fram og behandlet. En forutsetning for dette er selvsagt at eventuelle endringer som foreslås ikke er i strid med Regjeringens politiske plattform. Endringer som derimot vil gi bedre pasientsikkerhet og kvalitet for befolkningen totalt sett ser jeg ingen grunn til å stanse. Sykehus er viktige for den samfunnsmessige beredskapen, men det betyr ikke at vi ikke kan ta en diskusjon på hvordan den lokale sykehusstrukturen skal være og hva som er kvaliteten på tilbudene, og hva som kan dekkes på en god måte med prehospitale tjenester. Det som er viktig for meg er at vi utvikler en helsetjeneste som er til beste for pasientene, og jeg er da særlig opptatt av tilbudet til de store pasientgruppene som har behov for mange kontakter med spesialisthelsetjenesten. Representanten Lysbakken skriver i sin begrunnelse at Det er grunn til å påpeke at det er få endringer som blir gjort i det norske helsevesen som foretakene selv ikke vil si gjøres med kvalitet og pasientsikkerhet som begrunnelse. I realiteten gir formuleringen helseforetakene stor frihet til å gjøre de endringer de måtte ønske, uten at helseministeren griper inn. Helseforetakene har et ansvar for å gi sin befolkning en god tjeneste og sørge for at den offentlige finansierte tjenesten bruker sine ressurser på en god måte til beste for befolkningen. Dersom helseforetakene etter omfattende utredninger kommer til at det er nødvendig å gjøre endringer i føde- og akuttilbud med begrunnelse i kvalitet og pasientsikkerhet vil jeg vurdere om dette er innenfor Regjeringens plattform eller ikke. Jeg vil stanse endringer som jeg opplever som ikke er reelt begrunnet i forhold til pasientsikkerhet. Dersom vi opplever velbegrunnede og godt dokumenterte behov for endring med utgangspunkt i kvalitet og pasientsikkerhet skal det mye til for at jeg som helseminister vil overprøve en slik faglig vurdering. Nasjonal helse- og sykehusplan vil bli utarbeidet med hensynet til pasientene som styrende prinsipp. Planen skal utarbeides med utgangspunkt i pasientenes behov, bygge på oppdatert kunnskap og på de regionale helseforetakenes strategier og planer. Den vil gi Stortinget en helhetlig beskrivelse av tilstand og utfordringer i spesialisthelsetjenesten og gjøre det mulig for Stortinget å ta de viktigste beslutningene om hvordan spesialisthelsetjenesten skal utvikles for fremtiden. Side 4 av 5

5 Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:249 ( ) Innlevert: Spørsmål Torgeir Micaelsen (A): Hvordan vil helseministeren måle, følge opp og rapportere til Stortinget angående korridorpasienter i 2014? Begrunnelse Stortinget har ved en rekke anledninger, og senest ved behandlingen av Statsbudsjettet for 2014 sluttet seg til at korridorpasienter bør unngås. I valgkampen var representanter for de nåværende regjeringspartiene aktive til å poengtere at andelen korridorpasienter var for høy og måtte ned. Korridorpasienter skyldes ofte dårlig planlegging og organisering, og det er store forskjeller fra sykehus til sykehus knyttet til forekomst. Pasientene opplever det ofte som negativt og uverdig å ligge på korridor i stedet for et pasientrom, og det medfører utfordringer blant annet knyttet til brannsikkerhet, hygiene og personvern. Heldigvis har andelen korridorpasienter gått ned, men den er fortsatt for høy. Stortinget sluttet seg ved behandlingen av Statsbudsjettet 2014 til at blant annet korridorpasienter skulle inngå som måltall i kvalitetsbasert finansiering. I media-utspill fra Helseministeren de siste dagene og i oppdragsdokumentet kan man få inntrykk av at korridorpasienter ikke lenger er et måleparameter. I så fall rimer det dårlig med Stortingets vedtak og Stortingets ambisjoner for å avvikle praksis med korridorpasienter ved enkelte norske sykehus. Svar Bent Høie: Som representanten Michaelsen er kjent med, opplever flere ansatte i spesialisthelsetjenesten at rapporteringstrykket er for høyt. Dette gjelder både de som jobber i klinikk og de som jobber innen administrasjon. Mye rapportering er nødvendig dokumentasjon av for eksempel kvalitet i pasientbehandlingen, men det finnes også eksempler på dobbeltrapportering. Det har derfor vært viktig for meg å redusere antall mål som de regionale helseforetakene skal styres på i Antall styringskrav i foretaksmøtene i januar og i oppdragsdokument 2014 er derfor forenklet og nesten halvert sammenlignet med Dette mener jeg vil være et bidrag for å redusere rapportering i deler av tjenesten. Når departementet følger opp de regionale helseforetakene gjennom året og ved årets slutt, vurderer vi etter målene i foretaksprotokollen og oppdragsdokumentet. Målene i oppdragsdokumentet skal gi et mest mulig samlet bilde av blant annet aktivitet, tilgjengelighet, brukerorientering, kvalitet og pasientsikkerhet. For å kunne redusere antall mål var det nødvendig å gjøre en vurdering av hva som skal trekkes fram som sentrale mål i Når det gjelder korridorpasienter, har det vært en positiv utvikling de to siste årene. Andelen var 1,5 pst. i 2. tertial 2013 som er 0,5 prosentpoeng lavere sammenlignet med samme tertial i Videre inngår andelen korridorpasienter i Kvalitetsbasert finansiering og er en del av det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Andelen korridorpasienter ble derfor etter en samlet vurdering tatt ut som mål i oppdragsdokument Andelen korridorpasienter er en nasjonal kvalitetsindikator som sykehusene fortsatt skal registrere og rapportere til Helsedirektoratet. De nasjonale kvalitetsindikatorene skal gi pasienter, pårørende og publikum bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i spesialisthelsetjenesten. Jeg har bedt Helsedirektoratet varsle departementet dersom kvalitetsindikatorene gir holdepunkter for kvalitetsbrist eller uønsket variasjon i kvalitet. I så fall vil departementet ta opp dette med de regionale helseforetakene i oppfølgingsmøtene. Styret og ledelsen i de regionale helseforetakene har også et ansvar for å følge med på utviklingen i kvalitetsindikatorene, og eventuelt iverksette tiltak. Link til regjeringens side spørsmål til skriftlig besvarelse: Side 5 av 5

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer