DPS/BUP konferansen 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DPS/BUP konferansen 2015"

Transkript

1 v/spesialrådgiver Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet! DPS/BUP konferansen 2015! Tromsø,

2 Sentrale føringer St.melding om folkehelse St.melding om primærhelsetjeneste St.melding om nasjonal helse og sykehusplan Prøveordning kommunale DPS Fritt behandlingsvalg Finansiering

3 Viderefører hovedlinjene i folkehelsepolitikken Psykisk helse i folkehelsepolitikken Program for folkehelsearbeid i kommunene med vekt på psykisk helse og rus Utvikle metoder og verktøy System for å følge opp folkehelse-politikken 3 Folkehelsemelding mars 2015 Helse- og omsorgsdepartementet

4 St.meld nr 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - Nærhet og helhet Blant de vanligste plager og problemer i befolkningen Mangler i det kommunale psykisk helse- og rustilbudet til alle brukergrupper Stor uønsket variasjon i tilbud Manglende koordinering av tjenester #

5 Regjeringen vil Legge til rette for bedre koordinering og teamarbeid bedre integrering av fastlegene lovfeste kommunens plikt til å ha psykologkompetanse, og innføre en ny finansieringsordning for kommunepsykologer innføre kommunal ø-hjelp døgnplikt for psykisk helse- og rusområdet fra 2017 ta sikte på en innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og rus, tidligst fra 2017 utarbeide en opptrappingsplan for rusfeltet følge opp handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading vurdere en ny og varig finansieringsordning for aktivt oppsøkende behandlingsteam styrke kompetansen om rus i primærhelsetjenesten 5 # Tittel på presentasjon 20. mai 2015

6 Nasjonal helse og sykehusplan Legges frem høst 2015 Hovedinnretning Prosess og dialog Søk på: regjeringen.no/ - finn tema Helse og omsorg

7 Planen skal inneholde forslag til tiltak for å sikre: tilstrekkelig kapasitet og fornuftig struktur tilstrekkelig personell, riktig kompetanse og arbeidsdeling at kvalitet og pasientsikkerhet i større grad blir førende for hvordan vi leder og innretter sykehusene våre. Pasientopplevd kvalitet skal likestilles med medisinsk kvalitet. Planen skal i utg.pkt.et ikke være områdespesifikk, men

8 Stortinget statsbudsjettet 2015 Flertallet bestående av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre: det må arbeides videre for et mer desentralisert psykisk helsevern. Dette flertallet vil påpeke at det er nødvendig med kompetansestyrking av DPS slik at de også tilbyr akutt døgnberedskap. Dette flertallet mener også det er riktig at DPS får videreutviklet kompetanse innen rusavhengighetslidelser. Dette flertallet mener det er riktig prioritering at veksten innen psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor gruppen barn og unge.

9 Psyk - aktuelle temaer Pasientens helsetjeneste - hvordan sikre brukerkunnskap inn i tjenesten? - Hvilke redskaper/metoder trengs? - opplæring, erfaringskonsulenter? Hvordan sikre helsehjelp på tvers av psyk-rus- soma? - Felles akuttmottak? - Liasson/felles rutiner/strukturer/samlokalisering? - Sykehusfunksjoner inn i alm sykehus? Standardisering av forløp? Intensive utrednings og behandlingsforløp? PF?

10 Psyk aktuelle temaer Hvordan bidra til kvalitet og kompetanse i DPS og BUP: - Hva er basiskompetanse? - Arbeidsdeling og differensiering /områdefunksjoner/arbeidsfordeling/ spesialisering/nettverksorg.? - Nasjonale kompetansefunksjoner? - Hvilken kompetanse og hvor skal den være? - Flytte på pasienter eller på kompetansen? E-helse Struktur organisering - samhandlingsmodeller Arenafleksibilitet hjemmebehandling? Rusbehandling ved DPS Refleksjon over variasjoner

11 Tabell 5 Bostedsområde Ø-hjelpsinnleggelser per innb. 18 år og eldre Innleggelser totalt per innbyggere 18 år og eldre Andel ø-hjelpsinnleggelser Befolkning 18 år og eldre Ø-hjelpsinnleggelser og innleggelser totalt etter bostedsområde i det psykiske helsevernet for voksne 2014 Østfold Ahus-området OUS-området Lovisenberg-området Diakonhjemmet-området Innlandet Vestre Viken-området Vestfold Telemark Sørlandet Helse Stavanger-området Helse Fonna-området Helse Bergen-området Sogn og Fjordane Møre og Romsdal St. Olavs-området Nord-Trøndelag Helgeland Nordland-området UNN-området Finnmark Totalt

12

13 Prøveordning kommunal drift av DPS Regjeringsplattformen - kommuner med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse St.meld 2015 om kommunereformen - tannhelsetjenester - rehabiliteringstjenester - prøveordning med DPS

14 Prøveordning kommunal drift av DPS - premisser DPS forblir spesialisthelsetjeneste Noen større kommuner får avgrenset ansvar for spesialisthelsetjenester DPS driftes etter avtale med RHF, som beholder sørge for-ansvaret Kommunal myndighet for å organisere de samlede tjenestene Pasientrettigheter videreføres

15 Prøveordning kommunal drift av DPS Helsedir frist 19. juni: - sørge for ansvar kommunalt ansvar - pasientrettigheter - arbeidsgiveransvar - øk. ordninger - mal for avtale kommune RHF - evaluering Kommuner må søke/melde seg interessert Avtale m RHF Dept beslutter hvilke kommuner

16 To utfordringer: Hvilke muligheter gir forsøksordningen?! Hvordan sikre faglig videreutvikling av DPS som spesialisthelstjeneste?

17 Fritt behandlingsvalg - forskrift https://www.regjeringen.no/nb/ dokumenter/horing---forslag-til-forskriftom-private-virksomheters-adgang-til-a-ytespesialisthelsetjenester-mot-betaling-frastaten---fritt-behandlingsvalg/id /! Frist:

18 Finansiering oppdrag Hdir 2015 Gjennomgang av finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten, herunder knyttet til ambulante tjenester, digital samhandling, aktuelle samarbeidsløsninger med kommunehelsetjenesten, og andre relevante tjenesteområder. Siktemålet for gjennomgangen vil være å identifisere mulige utviklingsbehov. Fristen for oppdraget er 1. mai 2015.! Utrede og planlegge en mulig utvidelse av ISF-ordningen med poliklinisk psykisk helsevern og TSB fra Oppdraget inkluderer et utredningsarbeid med frist medio mai 2015 vedr. rapporteringskrav og en vurdering av hvilken innretning det aktivitetsbaserte tilskuddet bør ha for å understøtte aktivitet som er faglig riktig.