Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl Haugesund sjukehus, styrerom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom"

Transkript

1 Samhandlingsutvalet Referat Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl Haugesund sjukehus, styrerom Til stades: Meldt fråfall: Referent: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo kommune Kari Ugland, Helse Fonna Marianne Hauge Wennersberg, FOU-eining for samhandling Laila Nemeth, Helse Fonna Gunn Haraldseid, HSH Jostein Havnerås, Brukarutvalet Nils Magne Kloster, Brukarutvalet Andreas Moe Larsen, Fitjar kommune Oddvar Larsen, Kvinnherad kommune Sølvi Heimestøl, sekretær Berit Håland, direktør i Kirurgisk klinikk, Helse Fonna Sissel Hynne, Haugesund kommune Kenneth Eikeset, Helse Fonna Sølvi Heimestøl Sak Omtale - oppfølging - vedtak/slutning: 09/14 Saksliste og innkalling godkjent Velkommen til nytt medlem av, Berit Haaland, direktør i Kirurgisk klinikk, Helse Fonna. 10/14 Godkjenning av referat Referat frå godkjent 11/14 Sekretariat for Bakgrunn: Sekretariat for er vedteke lagt til FoU-eining for samhandling. Kommunane gir si tilslutning til at Margareth Worre Bårdsen frå Helse Fonna går inn i stillinga for et år. Ho har kompetanse på samhandling og har vist interesse for feltet og stillinga og får permisjon på kort varsel. Det vert slik høve til å prøve ut ordninga med fast sekretariatstilling i 50% stilling og evaluere ordninga før stillinga vert lyst ut på vanleg måte. Namn på stillinga vert: koordinator Midlane til sekretariatfunksjonen skal også dekke Samhandlingsutvalet sine driftsutgifter.

2 Praktisk: HSH sender ut felles faktura til kommunane for innbetaling både til FOU og sekretariat, der ein viser til forankring i avtalane. -koordinator vert frikjøpt frå Helse Fonna med formell tilsetjing i samhandlingseininga og har kontor i FoU-bygget. Driftsutgifter vert ivareteke i FoU sitt rekneskap med eige ansvarsnummer, slik at ein skil desse utgiftene frå FoU-drifta. 12/14 Evaluering Toppleiarforum 30.jan.14 har samla følgjande tilbakemeldingar: Ønskje om meir tid til dialog og spørsmål, spesielt etter informasjon frå Samhandlingsutvalet. Positivt å sitje rundt bord med representantar frå både kommune og føretak slik at ein vert kjent med kvarandre. Program/tema var relevant og interessant. Bør vurdere mindre tett program og meir tid til dialog. Bør vurdere utviding av tidsramma med ein time. Brukarinnlegget var relevant, nyttig og godt gjennomført. Godt oppmøte; o 16 kommunar, dei fleste representert ved ordførarar, rådmenn og helse- og sosialleiar. o Føretaket var representert ved administrerande direktør, samhandlingssjef og klinikkdirektørar o Tillitsvalde o Fylkesmann o KS o FoU for samhandling ved leiar arrangerer to Toppleiarforum i året som avtalt i Overordna samarbeidsavtale; eit om våren vår (jan-febr) og eit haust (aug-sept). Evaluering vert teke med i planlegging av neste Toppleiarforum. Neste Toppleiarforum vert 4.sept. Dato vert kommunisert til partane snarast i eigen mail og i neste Samhandlingsnytt. Det vert gitt muligheit for å gje tilbakemelding på om datoen er samanfallande med andre aktuelle arrangement. 13/14 Evaluering av avtalar prosess Bakgrunn: Revisjonsprosessen 2013 var krevjande og omfattande med integrering av psykisk helsevern og rus i avtalane. Framforhandla avtalar imøtekjem lovkrav og er i tråd med føringar i Samhandlingsreforma. Det vert stilt krav til årleg evaluering/gjennomgang av avtalane. Det er mange medarbeidarar i kommunar og føretak som skal vere kjent med og etterleve avtalane og tilbakemeldingar viser at arbeid med implementering fortsatt er viktig. Evaluering 2014: Karmøy kommune inviterte i februar kommunane til dialogmøte kring årleg gjennomgang av avtalane. Leiar av, Aud Gunn Løklingholm, var invitert til møtet for å seie noko om sin plan for evaluering og høyre kommunane sine tankar forventingar til prosessen. Ho har også delteke i møte med kommunane i Sunnhordaland, der same tema vart drøfta. Tilbakemeldingane er klare på at utfordringar i praksis handlar om etterleving og forståing av avtalane. Det er viktig å skilja i evalueringa mellom etterleving av avtalane som gir uheldig praksis og manglande

3 etterleving av avtalane. Partane treng tid til å arbeide med gode rutinar for oppfølging og dialog rundt dette. Kvalitetsindikatorar på samhandling som epikriser, fagrapportar, medisinlister, brukarundersøkingar og anna dokumentasjon, kan gje viktig informasjon. Systematisk gjennomgang av case har i ulike kvalitetsprosjekt vist stor nytte og kan også vere aktuelt i samhandlingsfeltet. FOU-eining for samhandling har ei viktig rolle her mellom anna via: Samhandlingsnytt koordinator Dokumentasjon/undersøkingar/brukarundersøkingar på pasientforløp Oppfølging av faglege nettverk Områdemøter rundt kvart sjukehus: Det er viktig at folk snakkar saman på tvers av føretak og kommune og at ulike samarbeidsorgan dekkjer behovet for dialog. Ønskje om områdemøte rundt sjukehusa for å drøfte lokale utfordringar har kome fram i fleire samanhengar. Føretaket har også eit særskilt ansvar for oppfølging av mellom anna ØH-døgntilbod i kommunane. Områdemøter er viktig og bør beskrivast i avtalane. Mandat, struktur og innhald i møta må vere lik for alle områda og alle kommunane må delta. Samhandlingseininga representerer føretaket saman med aktuelle leiarar i området. koordinator deltek i alle møta for saman med Samhandlingseininga, sikre tilbakemelding til og lik praksis. Leiar av, Aud Gunn Løklingholm og nestleiar Kari Ugland, lagar forslag til mandat, struktur og innhald i møta med kommunane. Prosess for evaluering av samarbeidsavtalane: Brev om evaluering/gjennomgang er sendt alle kommunane og føretaket med frist for innspel sett til 24.mars behandling 1.-2.april Samarbeidsavtalar med endringsforslag frå, der endringane kjem tydeleg fram, vert sendt partane medio april med kort frist for tilbakemelding. behandling 16.mai Evaluerte avtalar vert sendt partane for signering rundt 20.mai. Dei fleste kommunane har gitt uttrykk for at dei vil behandle evalueringa administrativt. Evaluerte avtalar vert gjeldande frå /14 Avtale om følgjeteneste Bakgrunn: Helse Fonna og kommunane har i dag felles rutine for følgjeteneste. Denne rutinen har som mål å sikre pasientar som har behov for følgjepersonell med nødvendig kompetanse, følgje til og frå sjukehus og under opphaldet. Rutinen har vist å gje utfordringar med tolking og gjennomføring i praksis, det er difor behov for evaluering av gjeldande rutine. Universitetssykehuset i Tromsø har inngått ein særavtale med kommunane om følgjeteneste som

4 er forankra i samarbeidsavtalane, liknande forankring er eit behov hos oss. ser på gjeldande rutine og særavtalen frå UNN, begge deler vert sendt ut med referatet. Saka vert teken opp igjen på neste møte. 15/14 Fagleg nettverk innan beredskap og akuttmedisin vart oppretta som ei arbeidsgruppe i samband med utforming av Tenesteavtale 11. I avtalerevisjonen 2013 vart arbeidsgruppa gjort om til fagleg nettverk med tilhøyrande oppgåver. Alle faglege nettverk oppretta av knytt til samarbeidsavtalane skal ha mandat frå og få oppfølging av FOU for samhandling. Dette har ikkje nettverket fått. FoU-eininga lagar i samarbeid med fagnettverket forslag til mandat og saka vert teke opp i neste møte i. 16/14 FoU-saker ved leiar Marianne Wennersberg: Nettside Marianne presenterte forslag til struktur for ny nettside, den er klar for publisering førstkomande helg. Målet er å gje oversikt på samhandlingsstrukturen på ein ryddig måte og nå ut med informasjon om arbeidet i og FOU-eininga. godkjenner struktur og oppsett for sida. All informasjon inkludert samarbeidsavatalar vert flytta til denne sida og linka til frå partane, dette må kvar part ordne. ønskjer eit forsidebilete med «driv i» biletet med mange hender treff godt i tillegg til biletet av løvetann som bryter igjennom. «FOU-eining for samhandling» må visast i heil tekst, ikkje berre logoen. «Saman om betre helse» er eit slagord som treff, her kan fleire slagord rullere. Googlesøk er viktig. Erfaringskonferanse 2014 Tid: 10.april Stad: Stord Målgruppe: helse- og sosialleiarar på mellomnivå i helse- og omsorgstenesta i kommunar, føretak og høgskule, brukar- og pårøranderepresentantar. Foreløpig program er klart til å sendast ut. Leiar av ønskjer velkommen Fokus på konferansen vert å presentere FOU-eininga sitt arbeidsfelt ved å innleie til kvart tema som alle viser kva FOU kan bidra med i samhandlinga: - Pasientforløp- erfaringar frå prosjekt - Faglege nettverk - Brukarmedverknad - Borddialog Status faglege nettverk: Geriatrisk nettverk: et oppdrag frå både og Helse Vest ved SESAM. Demensnettverket blir ein del av geriatrisk nettverk. Satsingsområda er dei same som i pasienttryggleikskampanjen som no er over i drift.

5 Satsingsområda er også dei same som kommunane no vil satse på, HSH og vidareutdanning vert kopla på. Invitasjon til å delta i nettverket skal sendast ut via. Det er kome forslag frå Karmøy kommune om oppretting av eit sjukeheimsforum, eit viktig fora for å rekruttere, behalde og auke kompetanse hos sjukeheimslegar. Geriatrinettverket får i oppdrag å legge til rette for/organisere eit slikt forum. Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helseregion Vest (KLB nettverket): Lenke: Dette er eit regionalt nettverk som fungerer godt og har eigen avtale med føretaka i Helse Vest. Helsetorgmodellen har i tillegg hatt eit nettverk for lindrande behandling som har hatt fagdagar og prosjekt. Nettverket har sjølv tatt initiativ til å legge ned Helsetorgmodellnettverket, då dei ser at dette er overlappande og at dei betre kan ivareta feltet ved å gå saman til eit nettverk. Helse Fonna har stilt spørsmål om ikkje KLB skal gå frå prosjektorganisering til drift, og kva Helse Vest si rolle skal vere framover. Helse Vest har invitert KLB inn i eit regionalt samarbeidsmøte for å få ein presentasjon og ein dialog om kva organisering som vil tene pasientgruppa best og korleis det kan forankrast i samarbeidsavtalane.. Konklusjon: Samhandlingseininga lager eit lokalt kart over organiseringa av nettverk og arbeid i Helse Fonna og kommunane, og legg dette fram for i neste møte. Avventar dialog/behandling i Helse Vest før ein reviderer avtalen med KLB-nettverket. Tuberkulosenettverk: Tuberkulosekoordinator har i samarbeid med FOU laga forslag til mandat som vert lagt fram for. Innspel frå : Det er viktig at alle kommunane vert representert i nettverket og at ressurspersonane som er føreslått vert ei ressursgruppe. Generelt om mandat for nettverk: Erfaringar frå praksis viser at det generelle mandatet for faglege nettverk treng enda klarare skildring av begrep og roller. FOU utarbeider forslag til neste møte. Fungerande nettverk: LMS-nettverket har stor aktivitet og handlingsplanen omfattar arbeid med pasientforløp på fleire felt. ønskjer ein gjennomgang av arbeidet i neste -møte. Førespurnad: Det finnes eit nettverk for velferdstekonologi på Haugalandet. FoU er invitert inn som ressurs. Slik nettverket fungerer i dag, er satsinga kunn aktuell for kommunane og det tilfredstiller ikkje deltaking frå FoU. Nytilsetjingar i FOU: Tove Agdestein frå Stord er tilsett i 60 % frå 1.mars og skal kombinere det med 40% folkehelsekoordinatorstilling i Stord kommune. Bjørgene utviklingssenter vert representert ved to personar, Astrid Haaland og Tina Lars Kvinge frå HSH er tilsett i 50% stilling. Innspel frå : - Sjølv om det er midlar til tilsetjing i ei 50% stilling til, avventar ein tilsetjing for å kunne ha fleksibel bruk av økonomiske ressursar.

6 - Det er viktig å ta med fortsatt drift av FOU i 2014-evalueringa av avtalane. - HSH har mange oppgåver i samband med felles drift av FOU. I evalueringa av avtalane bør ein sjå på korleis HSH kan vere ein likeverdig part i avtalane og få beskrive oppgåvene i avtalen. 17/14 Møteplan for mars kl Todagarsmøte 1.-2.april 16.mai kl juni kl Toppleiarforum 4.sept. 18/14 Eventuelt: HSH har jubileum i Dei har ønskje om å ha sin logo på alle arrangement som dei er medarrangør for i jubileumsåret. gir si tilslutning til at dei kan bruke sin logo på arrangement i regi av FOU i Tillitsvalde var innkalla til møte med leiar og sekretær i etterkant av møtet frå kl Lars Holst Larsen, Anita Torgersen, Arvid Storgjerde og Herdis Gunvor Rødne møtte.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.04.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Biobankarbeidet i Helse Vest -

Biobankarbeidet i Helse Vest - Biobankarbeidet i Helse Vest - rapport frå regionalt utgreiingsprosjekt retning på det vidare arbeidet Rettleiing til lesaren Saka består av saksførelegg 8 vedlegg. Saksførelegget skal gje lesaren tilstrekkeleg

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning Referat frå møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - onsdag 27. mai 2015 UTKAST per 29. juni 2015 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Til stade: Marianne van der Wel, Maiken

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer