Program for Rana Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Rana Venstre"

Transkript

1 Program for Rana Venstre for perioden

2 Venstre vil bidra til grønn vekst i Rana. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne kommune som tar vare på oss når vi trenger det. I den gode kommunen er menneskene viktigere enn systemene. Derfor vil Venstre finne rettferdige løsninger som er tilpasset den enkelte sine evner og ambisjoner, i stedet for å behandle mennesker kun som en del av en gruppe. For Venstre handler det om å skape de gode fellesskapsløsningene som skal gi neste generasjon minst like trygge og gode liv som vi har i dag. Vi kan bare skape en god og trygg kommune når vi inkluderer hver enkelt av oss i den. Derfor setter Venstre folk først. At åpenhet skal prege all polititsk og administrativ virksomhet i Rana kommune. Legge til rette for innovasjon/ utviklingskraft og ta hele kommunen i bruk. Se enkeltmenneskene i samfunnet som ansvarlige og kreative individer med forskjellige behov, og som trenger ulike tilbud. At utviklingen skal være bærekraftig slik at industrien kan blomstre, mens miljøet ivaretas. En offensiv kommune i vekst Venstre ønsker å bidra til vekst og utvikling, slik at vi om noen år teller glade ranværinger. Vi bor i en sammensatt og langstrakt kommune med store muligheter innen landbruk, bergverk, industri, handel, turisme og offentlig sektor. Dette mangfoldige næringslivet gjør at forholdene ligger til rette for videre grønn vekst i Rana. Samtidig har vi noen utfordringer i Rana som vi må forholde oss til. Befolkningen blir eldre, det er behov for flere omsorgsplasser, utslippene til luft og vann er ikke tilfredsstillende, flere skoler må renoveres og skolestrukturen er foreslått endret. Venstre mener at våre løsninger vil bidra til å løse disse utfordringene. Vi skal være løsningsorienterte og samarbeidsvillige, slik at vi sammen kan løse disse utfordringene på best mulig måte

3 Kunnskap og like muligheter Næring Næringslivet i Rana er i positiv utvikling og vi vil legge til rette for at kommunen fremstår som et naturlig førstevalg for nyetableringer og at kompetente mennesker ønsker å flytte hit. Sørge for etablering av studentboliger i sentrum. Arbeide for å etablere flere studieretninger i Rana. Satse mer på forskning og utvikling. Jobbe for at Rana er et naturlig førstevalg for nyetableringer. Tilrettelegge tomter for næringsvirksomhet og nytt sykehus. Bidra til å etablere grønne datasentre. Øke antall lærlinger i Rana kommune og selskaper eid av kommunen. Stille krav om lærlinger i offentlige anbud. Bidra til å øke matproduksjonen i et aktivt landbruk som tar vare på et levende kulturlandskap. Utnytte og markedsføre vår status som nasjonalparkkommune. Stimulere til kultur- og naturbasert næringsutvikling. Evaluere ordninga med Helgeland Reiseliv.

4 En god skole der du bor. Venstre ønsker en skole for kunnskap og like muligheter. En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, samtidig som vi har ambisjoner for hver eneste elev. Vi vil gi skolene stor frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får den samme muligheten til å utnytte sine evner uavhengig av bosted og sosial og kulturell bakgrunn. Debatten rundt skolestrukturen i Rana er vanskelig, men Venstre er opptatt av at skolene er mer enn bare et bygg. Skolene er et samlingspunkt for nærmiljøene og en viktig kulturarena. Derfor vil Venstre bevare skolene i Utskarpen og på Storforshei. Vi ønsker også at barneskolene i Dalsgrenda og Alteren legges inn under henholdsvis Hauknes og Båsmo, men ikke at de legges ned. Følge opp vedtak om nybygg og oppussing av skolebygg. Styrke etter- og videreutdanning i skolene. Sette mål for økt trivsel basert på evaluering av resultatene fra elevundersøkelsene. Intensivere arbeid mot mobbing. Øke den fysiske aktiviteten helsefremmende skoler. Styrke kontakt mellom skole og hjem og utvikle kvaliteten i skolene med ansatte og foreldre i førersetet. Være positive til skoler etter privatskoleloven. Styrke den spesialpedagogiske kompetanse i skolene. Opprettholde skolene 1-10 på Storforshei og Utskarpen. Ungdomsskolene opprettholdes på Ytteren, Mo og Gruben. Elevene i Dalsgrenda og Alteren legges under henholdvis Hauknes og Båsmo skole. Ha skolebibliotektilbud ved alle skoler. Ha gatelys ved skolene. Ha sykkelsti til skolene.

5 Trygt og godt å vokse opp i Rana. Venstre vil sikre full barnehagedekning samtidig som vi styrker kvaliteten og valgmulighetene i tilbudet. Vi mener at gode fagfolk skaper den gode barnehagen der barn stimuleres til utvikling av sosiale ferdigheter, læring og glede. Det er derfor nødvendig å sørge for økt rekruttering av utdannede førskolelærere og andre medarbeidere med relevant fagkompetanse, samtidig som alle ansatte får gode muligheter for etter- og videreutdanning. Barnevern Barn har rett til god omsorg. Når foreldre og deres nettverk ikke makter omsorgsoppgaven på tilstrekkelig vis, må samfunnet trå til. Barnevernet er viktig for barns rettssikkerhet og for å sikre at alle får like muligheter. Barnevernet skal ha høy kompetanse på barn og oppvekst og må holde et høyt faglig nivå. En av hovedutfordringene for barnevernet i dag er nettopp behovet for mer kompetanse, både på førstelinjenivå i barnevernstjenesten, men også i skolen. Tilføre barnevernet kompetanse-, kapasitets- og lederutvikling. Styrke interkommunalt og tverretatlig samarbeid innen barnevernet. Tilknytte Utekontakten til sosialtjenesten. Sikre reell full barnehagedekning. Likebehandle offentlige og private barnehager. Styrke spesialpedagogisk kompetanse i barnehagene. Styrke etter- og videreutdanningen i barnehagene. Utvikle tilbud til barn og ungdom i kretsene og bysentrum etter skoletid.

6 Venstre gjør Rana grønnere. Rana kommune har en av Norges største industriparker midt i hjertet av byen og dette fører til store utfordringer knyttet til utslipp til vann og luft. Selv om utviklingen er positiv, må luftkvaliteten forbedres kraftig og Ranfjorden må friskmeldes. Samtidig som politikerne stiller krav til industrien, må kommunen bidra til at de mest miljøvennlige løsningene vinner frem i kommunale anbud. Industrien i Rana er den reneste av sitt slag i verden og da må kommunen ha innkjøpskriterier for kommunale anbud som gjør at for eksempel armeringsjern fra Celsa velges, på grunn av lavere karbonavtrykk, fremfor det som produseres i Europa eller Asia. Dette vil sikre arbeidsplasser i Rana og redusere klimautslippene. Venstre vil jobbe for at: Luftkvaliteten fortsatt forbedres og at uregistrerte utslipp til luft skal gå gjennom renseanlegg. Det blir landstrøm i industrihavnene i Rana. Solenergi vurderes, enten ved å montere solceller til strømproduksjon eller solfangere til oppvarming av vann i kommunale bygg. Tiltaksplanen for Ranfjorden gjennomføres. Klimaplanen styrkes med konkrete tiltak som gjennomføres for å nå målene. Rana kommune stiller klare og tydelige miljøkrav til industrien. Det stilles sterke miljø- og klimakrav for å sikre at miljø blir utslagsgivende for hvem som vinner kommunale anbud. Miljøorganisasjonene inviteres inn i arbeidet med næringsplanen og gjennomføringen av den. Ranavassdraget som nasjonalt laksevassdrag sikres en god miljøstatus. Rana kommune tar initiativ til at laksen slipper å vandre gjennom oppdrettsanlegg på vei til vassdraget.

7 Rana tar initiativ til interkommunalt samarbeid om en kystsoneplan. Kommunen inngår tett dialog med lokal oppdrettsnæring for å sikre miljøvennlig drift. Det snarlig gjennomføres vilkårsrevisjon for Bjerka-, Plura- og Langvassreguleringa. Næringsavfall håndteres mest mulig miljøvennlig. Kildesortering innføres i alle kommunale virksomheter. Kommunalt eierskap i HAF brukes aktivt for å bidra til best mulig gjenvinning av avfall, framfor forbrenning. Kommunens fossilbiler byttes ut med lav- og nullutslippsbiler, og vurdere muligheten for å bytte ut deler av kommunens bilpark med el-sykkel. Det gjennomføres et kunnskapsløft for naturen ved å bl.a. kartlegge artsmangfoldet gjennom en ny runde med kommunal kartlegging av naturtyper. Det settes kommunale mål på areal som skal defineres som inngrepsfri natur. Rana innen 2020 stanser tap av naturmangfold i samsvar med naturmangfoldsloven. Rana tar vare på bier og humler lokalt, blant annet ved å plante «riktig» type planter, være restriktiv med sprøytemidler og fjerne prydplanter/trær som er skadelig. Kommunal overvåking styrkes, for å verifisere oppnåelse av miljømålene.

8 Kultur. Rana kommune har et blomstrende og variert kulturliv for store og små. Vi har et mangfold av festivaler, Nordland Teater, kino, bibliotek og museum, men vi mangler et kulturhus. Vi vil jobbe for å etablere et kulturhus i kinobygget, og er åpne for å drifte kinoen i privat regi hvis tilbudet blir tilfredsstillende. Idrett er også kultur og vi vil gjøre idrett og kultur mer tilgjengelig for funksjonshemede, og vi vil ha flere rusfrie tilbud til ungdom. Vi er positive til de forskjellige idrettsanleggene som planlegges blant annet på Gruben, Skillevollen og Ytteren. Det vil være positivt både for kommunen og idrettslagene å samarbeide om disse prosjektene Etablere kulturhusfunksjonen i kommunen. Styrke frivillighetssektoren både praktisk og økonomisk også ved bruk av næringsfondet. Ha økt bruk av partnerskapsavtaler. Tilby flere rusfrie tilbud til ungdom. Tilrettelegge for kulturbasert næringsutvikling. Tilrettelegge kultur og idrett bedre for funksjonshemmede. Utvikle kulturskoletilbudet. Sikre bibliotek, Museum, Nordland Teater, Kulturskolen, Smeltedigelen og Verket utviklingsmuligheter. Innføre forbud mot elefanter på sirkus.

9 Omsorg når du trenger det. Venstre vil skape en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i langt større grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Legge til rette for bygging av nytt sykehus for Helgeland på Mo. Følge dagens demensplan Etablere demenslandsbyer At omsorgsboliger skal være et tilbud for alle, uavhengig av økonomi Bygge nye omsorgsboliger i samarbeid med private aktører Støtte frivillige tiltak for eldre Sikre god oppfølging av rusavhengige også med ettervern Sikre etterlevelse av krav til universell utforming Samarbeide med ansatte og organisasjoner for å redusere ufrivillig deltid Videreutvikle Distriktsmedisinsk senter Forbedre psykisk helsevern Friluftsliv og folkehelse Friluftsliv er helsefremmende og gir gode opplevelser for den enkelte. Norsk natur, allemannsretten og friluftsliv er et grunnlag for reiselivet og har stor betydning for stedstilhørighet og bosettingsmønster. Alle skal ha rett til naturopplevelser, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. Venstre ønsker at innbyggerne i minst mulig grad må betale for naturopplevelser. Gå mot reduksjon av friområder Være mot motorisert ferdsel i utmark for fornøyelsesformål. Fullføre Hauknesodden friluftsområde Ha som mål at ingen skal bo lengre unna enn 500 meter til en tursti. Kartlegge viktige skoger for friluftsliv i nærheten av folks boliger, skoler, barnehager. Hindre skogsbilveier inn i villmarkspregede og inngrepsfrie områder (INON), gammel naturskog, og andre viktige områder for natur og friluftsliv. Øke aldersgrensen for at barn kan fiske gratis med stang i elver og vann til 18 år. Styrke folkehelsearbeidet og samarbeidet med frivillig sektor

10 Slik skal Venstre bidra til byutvikling og bedre samferdsel: Rana er en av Norges største kommuner i areal, og gode samferdselsløsninger er viktig for å kunne ta hele kommunen i bruk. Vi ønsker oss også et livlig og urbant sentrum. Vi vil jobbe for fortetting i sentrum og for at det etableres studentboliger. Etablere ny stor flyplass på Hauan. Se veg og jernbane i sammenheng med ny flyplass som innarbeides i Nasjonal Transportplan. Vedta og iverksette handlingsplan for sammenhengende gang- og sykkelveier. Bedre veivedlikeholdet, gang og sykkelveier inkludert. Ha bedre og billigere kollektivtrafikk Kollektivplan utarbeides. Etablere Mo i Rana som «sykkelby» for å fremme aktiv transport. Jobbe for at Mo i Rana får et mer «livlig og urbant» sentrum. Tilrettelegge for fjernvarme til Gruben. Jobbe for at Rana fortsetter sin positive utvikling som handelssenter på Helgeland. Jobbe for etablering av fiberbasert bredbånd og mobildekning til alle Ranas husstander. Arbeide for tunnel gjennom Bustneslia. Fortetting i sentrum og langs kollektivknutepunkter. Etablere studentboliger i sentrum streng forvaltning av sentrumsgrensa. Ha strengere skjenkekontroll og utvidet skjenketid. Tillate matsalg i sentrum om natta. Bedre busstilbud til Mjølan vgs. Bygge krematorium i Rana. Søke helhetlige løsninger på tvers av kommunegrenser ved utarbeidelse av nye kommuneplaner. I utgangspunktet være svært restriktive til prosjekter som utfordrer jordvern, strandsone, kulturminnevern og hundremeterskoger. Ta inn klimagassutslipp som eget kriterium i all utbygging og investeringer kommunen gjør. Dimensjonere nye veier og avløpsledninger slik at de tåler forventede klimaendringer som ekstremvær og økt overvannshåndtering.

11 Kommunal forvaltning. I perioden skal Rana kommune yte gode tjenester innenfor trange økonomiske rammer. Rana Venstre vil sikre gode og trygge tilbud til sine innbyggere gjennom tydelige prioriteringer og langsiktige tiltak innen oppvekst, omsorg, forvaltning og levekår. Redusere sykefraværet i Rana kommune til 6%. Åpne for private løsninger. Arbeide for at kommunen miljøsertifiserer egne virksomheter. At kommunen skal preges av god service og kort saksbehandlingstid. Åpne for én kommune på Nord- Helgeland. Legge til rette for demokrati og medvirkning fra innbyggerne. Sikre åpenhet i administrative og politiske prosesser. Bruke hovedutvalgene til politiske verksted

12 Venstres kandidater i Rana 1. Mats Hansen (f.1988) Industrien i Rana må fortsette den positive utviklingen med reduserte utslipp. 2. Mary Ann Dahl (f. 1943) Rana må klargjøre tomt for det nye Helgelandssykehuset. 3. Tormod Steen (f. 1955) Satsing på kultur gir bedre folkehelse. 4. Stine M. Bakjord (f. 1996) Rana skal være en inkluderende kommune som det er godt å bo i. 6. Kerstin Ander-Trønsdal Per Gunnar Hjorthen, Hilde Dahlberg, Mette Røbergeng, Annette Sønvisen, Jan Inge Rødahl, Wenche Rogne, Tore Bakkejord, Johnny Svartkjøneng, Bjørn Bernersen, Siv Bårdsen, Ove Johnny Bustnesli, Frid Hege Nordahl, Brynjar Karstensen, Torbjørn Lie, Dag Østerdal, Hege Rølvåg, Ken Ronny Nyrud, Erling Solvang, Dagny Rygh, Jørund Rødahl, Anneke Leenheer, Lill Ester Nilsen, Knut Enoksen, Aina K. Bjørkmo, Ragnhild Walla, Kjersti Mari Bustnesli, Maj-Lisbeth Knutsen, Angelique Østerdal, Gerd Arntsen, Håkon Hauan, Øyvind Snefjellå (f. 1976) Ungdomsskolene skal ligge i gang- og sykkelavstand til elevene. Foto: Beate Sivertsen Les mer om vår politikk og våre kandidater på våre nettsider. venstre.no/rana

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030.

OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030. OM VESTBY KOMMUNE. Vestby kommune er en veldrevet, dynamisk kommune med flott beliggenhet mot sjøen, god infrastruktur og mange muligheter for videre utvikling. Vestby kommune har vokst enormt de siste

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Aremark Venstre. Program for 2015 2019. For en grønnere, åpnere og mer inkluderende bygd.

Aremark Venstre. Program for 2015 2019. For en grønnere, åpnere og mer inkluderende bygd. Aremark Venstre Program for 2015 2019. For en grønnere, åpnere og mer inkluderende bygd. 1 Våre saker: 1. Demokrati, åpenhet og inkludering.... 3 2. Bedre klima og miljø... 4 3. Skole og oppvekst: kompetanse

Detaljer