1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:"

Transkript

1 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: Ansvarlig: Kvalitetskoordinator Godkjent av: Rektor HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt: Institutt for økonomi og samfunnsfag. Dato: Instituttleder (sign): Viggo Andreassen Studieår: 1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: - HiH har avtaler med NAV, der HiH sørger for ekstra veiledning og oppfølging av enkelte studenter som NAV har ansvar for. Dette gjøres gjennom studentveiledere og møter mellom fagansvarlig, studenten og NAV. Tiltaket kompenseres av NAV. Den enkelte student vurderer dette som et viktig tiltak for at de skal kunne gjennomføre studiet. - Som en følge av at ØK MAT (Matematikk for økonomer) erfaringsmessig har tatt mye av fokuset til studentene første semester, er eksamen flyttet til slutten av januar. Dette er gjort for at modningsprosessen i faget skal bli noe lengre, og for at ØK MAT ikke skal ta all oppmerksomheten fra de andre emnene. - Tiltaket med studentassistenter fortsetter. Det ble i 2011 lagt større vekt på å tilpasse dette tilbudet til de svakeste studentene slik at flere får muligheter til å stå i faget. Tiltaket med studentassistenter blir dermed mer målrettet i forhold til målsettingen om økt studiepoengproduksjon. - På seksjon for tjenesteyting ble det utarbeidet egen veiledningsmal i forbindelse med veiledning av studenter som arbeider med fordypningsoppgaven. - Det ble lagt ned arbeid i å planlegge oppstart i detalj for kull (master i ledelse) inkl. overgangsordninger for tidligere studenter. - På master i ledelse ble det lagt ned arrbeid for få til ny design på fronter-rom. Tiltaket gjorde rommet mer brukervennlig. - På LOS seksjonen ble det ellers arbeidet kontinuerlig med forbedring av opplegg og undervisning på alle kull. Det ble bl.a. utarbeidet egen håndbok for masteroppgaven. 2 Sammendrag fra gjennomførte studieprogramevalueringer Som et forsøk ble revisjon evaluert som studieprogram våren Resultatene fra dette viser at studentene er godt fornøyd med studiet, og at arbeidsbyrden kan være stor i perioder. For de andre studieprogrammene har det ikke vært gjennomført studieprogramevalueringer ved IØS i Kommentarer til aktuelle resultatindikatorer Her vises det til samlet rapport for HiH, hvor resultatindikatorene også kommenteres på instituttnivå Bedriftsnavn: Høgskolen i Harstad Uoffisiell utskrift. Kun gyldig

2 4 Instituttleders oppsummering av studiekvalitet og læringsmiljø i studieåret Det har vært praktisert studentevaluering i alle emner på instituttet. Skriftlig evaluering har vært hovedregelen. Noen evalueringer har dog fremkommet gjennom løpende dialog med klassen og tillitsvalgte. Etter evalueringen skal foreleser melde tilbake til studenter hvilke endringer han/hun ønsker å gjennomføre i undervisningsopplegget. Tilbakemeldingene fra seksjonene på evalueringene er todelt. På Los seksjonen meldes det om jevnt over svært gode tilbakemeldinger fra studentene når det gjelder studiekvalitet og læringsmiljø for kalenderåret Dette samsvarer også med evalueringer fra tidligere år og meget god gjennomstrømming av studenter. På seksjon for tjenesteyting har det vært praktisert studentevaluering i alle emner. Studentene er gjennomgående godt fornøyd med forelesningene og veiledningene som seksjonen tilbyr. Dog meldes det om missnøye med enkelte forelesere. Dette vil bli tatt opp med de berørte foreleserne. For studenter på seksjon for tjenesteyting som velger studentbedrift 3 året, er tilbakemeldingene at høsten blir svært hektisk, noe som kan gå ut over de andre fagene. Det er også kommet tilbakemeldinger på at enkelte arbeidskrav kan bli for omfattende og at koordineringen av innleveringene av de ulike arbeidskravene må bli bedre.. Det er videre kommet tilbakemelding på at det kan være vanskelig å komme i kontakt med enkelte eksterne forelesere utenom forelesningene. Det er uklart for både studenter og eksterne forelesere, hvilke forpliktelser foreleserne (de eksterne) har overfor studentene i tiden det ikke er forelesninger. Dette bør skriftlig gjøres i kontraktene med den enkelte foreleser. Fortsatt etterlyses det bedre oppfølging på Fronter. Det er også en gjenganger fra tidligere år at det er for mange justeringer i timeplanen i enkelte emner. 4.1 Rekruttering og inntakskvalitet - Seksjonen hadde god søkning til bachelorprogrammene, selv om det var en liten nedgang sammenlignet med Bachelorprogammene økonomi og ledelse, revisjon og HSL er fortsatt å betrakte som åpne studier, hvor alle kommer inn. Eneste kriterium er at vedkommende student har studiekompetanse. Mangel på konkurranse om å komme inn på studiene gir seg utslag i at gjennomsnittskarakteren som trengs for å komme inn på disse studiene er svake. Dette gir seksjonen spesielle pedagogiske utfordringer når faglig ansatte i undervisningssituasjonen skal formidle sine kunnskaper videre til studentene. - Bachelorprogrammet i internasjonal beredskap beredskapsledelse startet opp høsten Programmet ble til i et samarbeid med Høgskolen i Narvik og Norges brannskole. Det var flere søkere til dette studiet enn det var studieplasser. - Vi hadde andre opptak på Master i ledelse høsten Det var 150 søkere til studiet, og det har vært stor interesse fra flere som har ringt i etterkant av søknadsfristen, med ønske om å starte på studiet. Studentene som startet er både kvalifiserte og motiverte. De har spennende og variert ledererfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Det er en jevn kjønnsfordeling blant studentene, for første gang på mange år. Høsten 2011 ble det tatt opp i overkant av 40 studenter. Ikke alle møtte ved studiestart, og andre som fikk tilbud takket ja til plassen. To studenter har sluttet i løpet av første høstsemester. Vi har vært i kontakt med begge og de slutter av personlige årsaker. 30 studenter har levert og bestått første hjemmeeksamen høst To studenter har fått fritak for MLEPLU og MLELOS og tar i stedet oppdateringsemne i LOS. Det er da totalt 32 studenter på kull I tillegg var det opptak av 16 studenter som skal skrive masteroppgave i Ledelse. - I tillegg er det tre studenter som har startet på oppdateringsemne i LOS høsten 2011 og som samtidig følger kurset i MLEMET, sammen med kull

3 - I tillegg gjennomfører kull sitt studieløp, som planlagt. 4.2 Oppstartskvalitet - Oppstartsprogrammet på våre bachelorprogram som ble innført i 2009 er noe justert og tilpasset. Programmet som går over tre dager, er fortsatt tredelt, der studentene først blir ønsket velkommen til seksjonen. Deretter gis det en kort innføring i de ulike bachelorstudiene, før det hele avsluttes med bli kjent øvelser og noen råd om hvordan man bør studere. Studentene melder tilbake at de oppfatter introduksjonsprogrammet som meget bra. De melder også tilbake at de oppfatter programmet som relevant i forhold til det studiet de har begynt på. - Oppstartsrutiner på LOS seksjonen er evaluert ved hjelp av evalueringsskjema med åpne spørsmål etter første samling, samt muntlig tilbakemelding til kullkoordinator. Studentene er fornøyde med introduksjonsuka, bli kjent øvelsene, introduksjonsforelesningene og blikjentmiddagen. - Den individuelle samtalen i begynnelsen av høstsemestret er viktig for både studiemiljøet og studiepoengproduksjonen. Høsten 2010 ble flere 4 ansatte involvert i arbeidet. Alle studentene i 1. klassen fikk invitasjon til en slik samtale. De måtte imidlertid selv melde fra om de ville komme. Det ble ingen suksess. Ca 15 % av studentene benyttet seg av tilbudet. De som møtte opp hadde heller ikke særlig behov for slik samtale. De trivdes og var alle godt motivert for studiet. - Bachelorprogrammet i internasjonal beredskap beredskapsledelse startet opp høsten Studiet er basert på ukesamlinger. I den første uka ble det lagt opp til et oppstartprogram med vekt på presentasjon av studieplan, studieteknikk og studentrollen. Individuelle samtaler med samtlige studenter på dette studiet viser at studentene gjennomgående er svært fornøyd med opplegget som tilbys. 4.3 Program- og studiekvalitet - Evalueringer og gjennomgang knyttet til studieplanen og gjennomstrømming har ført til at vi endret rekkefølgen på en del emner på de økonomisk/administrative bachelorprogrammene. Tilbakemeldingen fra studentene er at de synes denne endringen har vært hensiktsmessig. Dog synes noen at eksamen i matematikk kommer litt tidlig i vårsemestret. - Våre bachelorprogram tilfredsstiller i dag det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket på 1. syklus bachelornivå. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, som vi har bygget våre nye studieplaner etter, er alle tilpasset det overordnede europeiske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning i Bolognaprosessen. - NRØA s vedtak om å implementere «etikk» og «digital kompetanse» har ført til justeringer av studieplanene. Dette er for en stor del tatt inn i de enkelte emnene, i tillegg til at det er gjennomført fellesforelesninger i etikk. - På alle kull på Videreutdanning i ledelse og Master i ledelse har det vært gjennomført systematiske studieevalueringer. Evalueringene gjøres etter hver samling, slik at man har mulighet for fortløpende å ta hensyn til studentenes tilbakemeldinger. På master i ledelse er studentene spesielt fornøyd med faglig opplegg, faglig kvalitet, undervisning, praktisk relevans, praktisk tilrettelegging og klassemiljø. - Også dette året gir studentene tilbakemelding om at det er svært lærerikt og praktisk nyttig å koble erfaring/praksis (gjennom refleksjonsnotater i forkant av samlingen og diskusjoner på samlingen) med teori ved å legge opp undervisningen rundt hovedpunkter i studentenes refleksjonsnotater. Totalt skrev studentene 5 refleksjonsnotater i løpet av studieåret. Noen

4 studenter synes at dette ble for mange og for like oppgaver. Kurset ble avsluttet med en hjemmeeksamen. - Våren 2011 ble Hermes-samlingene gjennomført med fellestema i plenum, med fokus på stressmestring og utvikling av arbeidsmiljø. Studentene gir generelt gode tilbakemeldinger på dette. - Studentene på LOS seksjon gir svært gode tilbakemeldinger på valgkursene Kompetanseledelse og arbeidsrett som ble tilbudt våren Kommentarene samsvarer med tidligere evalueringer, med svært fornøyde studenter. 4.4 Resultat- og relevanskvalitet - Når det gjelder gjennomstrømmingen for hele instituttet, så har vi fortsatt et arbeid å gjøre. Vi har fortsatt for få studenter som har full produksjon av studiepoeng (180 stp etter 3 år). Den sviktende studiepoengproduksjonen resulterer i at mange studenter ikke blir ferdige med bachelorutdanningen i løpet av tre år. Det vil derfor fortsatt være viktig å ha fokus på studentenes gjennomstrømming og produksjon av studiepoeng. - Det er imidlertid positivt å kunne registrere at vi etter noen år med svak rekruttering til bachelorprogrammene nå kan registrere stabilisering på et akseptabelt nivå. - For videreutdanning i ledelse gir studentene tilbakemelding underveis og i slutten på studiet at fagstoffet har stor praktisk relevans for arbeidet deres. Mange forteller at de har brukt fagstoff for å forbedre egen praksis. - På master i ledelse har vi kun gjennomført tre semester. Studentene er derfor ikke spurt om de har praktisk nytte av de ulike emnene i studiet 4.5 Fysisk- og psykososialt læringsmiljø - De studentevalueringene og tilbakemeldingene som blir gitt fra studenttillitsvalgt viser at studentene generelt, stort sett er fornøyd og at studentmiljøet på skolen er bra. Dette sier de også har sammenheng med at antall eksterne forelesere er blitt redusert. Det finns dog unntak som vi skal ta på alvor. Vi har studenter som knapt tar studiepoeng i det hele tatt, og som oppgir at de har problem. Her må vi se på rutinene for hvordan vi kan fange opp disse og oppfølging. - Studentene melder fortsatt tilbake at flere kollokviegrupper faller fra hverandre fordi de ikke lenger oppleves som noen læringsarena, men en kosearena. Da dette er en viktig læringsarena skal vi framover ha økt fokus på dette. - Til tross for gjennomførte forbedringer mht arbeidskrav, får vi fortsatt tilbakemelding fra studenter om at de opplever det som svært arbeidsbelastende at arbeidskravene kommer på samme tid. Disse burde vært bedre koordinert, slik at arbeidsbelastningen blir noe jevnere i løpet av studieåret. Dette er noe vi skal ha fokus på i de revisjonene av studieplanene som skal foregå våren Seksjon for tjenesteyting har erfart at studenter som ikke har godkjent grunnleggende emner melder seg opp i emnet fordypningsoppgave. Dette er det nå gjort endringer på, ved at det nå stilles krav til tidligere fullførte emner før det er mulig å melde seg opp til emnet der det skal skrives fordypningsoppgave. - Studentene på master ledelse gir tilbakemelding om at det er et godt klassemiljø, der det er lett å delta i diskusjoner samt sosial aktivitet. Det er dannet kollokviegrupper blant studentene, som studentene selv har organisert og som bidrar til et godt læringsmiljø

5 5 Hovedutfordringer kommende studieår - Hovedutfordringene i 2012 på Los seksjonen blir å opprettholde og vedlikeholde kvaliteten i det vi gjør undervisningsmessig. Vi planlegger nå oppstart av nytt kull i 2012 (kull ) og vil da ha tre kull på master i ledelse. Dette krever godt samarbeid både i forhold til undervisningsplanlegging og gjennomføring. Det er viktig at lærerteamet her drar lasset sammen. Formøtene før hver samling er svært viktige for å få dette til. Systemet med kullkoordinatorer som følger studentene gjennom hele studieløpet fra begynnelse til slutt, er også viktig for å sikre kontinuitet og kvalitet. Dette skaper tilhørighet og klassefellesskap og forhindrer frafall. En viktig utfordring vil være alle studentene som vil være i gang med å skrive sine masteroppgaver. Dette krever tett og god veiledning og oppfølging over en lengre tidsperiode, og stiller krav om tilstrekkelig veiledningskapasitet. - Hovedutfordringene på seksjon for tjenesteyting kommende studieår blir de samme som vi har hatt de siste årene, nemlig å fylle opp ledige studieplasser samt å sikre et høyest mulig nivå på studiepoengproduksjonen. - Den individuelle samtalen med studentene på bachelorprogrammene viser seg vanskelig å få gjennomført på alle studenter, da interessen blant de fleste studenter er svært lav. For å bøte på dette har tilbudet stått åpent hele året, slik at studenter som har ønske om dette selv kan ta kontakt når behovet melder seg. - På bachelor i internasjonal beredskap møter alle opp til den individuelle samtalen. Utfordringen på dette studiet blir å videreutvikle studiet på en slik måte at studentene fortsatt er fornøyd med det vi leverer. 6 Planlagte tiltak ved seksjonen kommende studieår Tiltak Gjelder Tidsfrist Videreføre arbeidet med kontinuerlig forbedring av undervisning Alle Videreføre formøter i lærerteamet før hver samling på Master i ledelse Alle. Kullkoordinator har ansvar for innkalling Videreutvikle og styrke studiet Master i ledelse, basert på efaringer fra foregående år Alle Forbedre og målrette introduksjonsdagene. Oppstart/studiekvalitet Mai 2012 Økt fokus på den individuelle samtalen. For å redusere frafallet bør tilbudet også omfatte de som begynner i 2. klassen. Høst 2012 Vurdering av alternative undervisningsformer Igangsetting av forsøk med fleksibilisering av våre studieprogrammene. Gjenomstrømming Vår 2012 Iverksette tiltak for å få kolloviegruppene på de ulike studiene til å fungere bedre. Utvikle bedre evalueringsrutiner knyttet til enkelteemner

6

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Kvalitetsrapport for TVF, 2010

Kvalitetsrapport for TVF, 2010 Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport, som tar utgangspunkt i studieledernes rapporter og nøkkeltallsrapporter. Rapporten skal sammenfatte og kommentere sentrale forhold i disse, gi vurderinger

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037 Til studieutvalgets medlemmer Dato: 03.12.2014 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag AITEL Kvalitetsrapport 213 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 1 Om kvalitetsrapporten...3 2 Innledning...3 2.1 Oppsummering...3 2.2 Organisering og forankring av kvalitetsarbeidet ved AITeL...5 2.3 Avvik...6

Detaljer

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 Innhold Side 1. Innledning. 3 2. Sammendrag. 4 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 4. 1.studieår. 12 4.1 Opptak av nye studenter til studieåret 2004/2005 12 4.2 Motiv for

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Erfaringsbaserte masterprogram ved AHO Evaluering 2010 Erfaringsbaserte masterprogrammer ved AHO en evaluering 0. Anbefalinger... 3

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011 Kvalitetsutvikling Årsrapport 2010-2011 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ARBEIDET MED KVALITETSUTVIKLING 2010-2011... 3 3. RESULTATER AV KVALITETSARBEIDET 2010-2011... 5 3.1 INNTAKSKVALITET... 5 Utfyllende

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer