Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag."

Transkript

1 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et ledd i arbeidet med å øke kontakten mellom heim og skole. Ta gjerne kontakt med skolen dersom dere synes det er noe som mangler. Informasjon om hva årstrinnene arbeider med og skolehverdagen vil dere få hos kontakt - lærerne via planene og andre skriv. Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. Avd. for skole og barnehage Oppvekstsjef: Elisabeth Jonassen RÅD OG UTVALG VED SKOLEN: Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som angår skolen. S.U. er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i skolesamfunnet. Utvalget skal spesielt arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal bestå av: 2 representanter fra undervisningspersonalet 1 for andre ansatte ( assistenter, miljøterapeut.) 2 fra foreldrene (den ene er leder i FAU) 2 fra elevene 2 fra kommunen ( den ene er rektor ) Elevrepresentantene skal ikke være tilstede når saker som er omfattet av taushetsplikten, blir behandlet. Rektor har rett til å møte, tale og komme med forslag, men ikke stemmerett. Skolemiljøutvalg Samarbeidsutvalget kan være skolemiljøutvalget. Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, må det velges tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene slik at de samlet får flertall. Det skal medvirke til at ansatte, elever og foreldre deltar i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Foreldrerådet består av alle foreldrene ved Lø skole. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Det skal skape godt samarbeid heim -skole og med lokalsamfunnet. En av foreldrekontaktene fra hvert årstrinn utgjør arbeidsutvalget (FAU). Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hvert årstrinn fra Elevrådet skal arbeide med felles interesser elevene har. Leder og sekretær for elevrådet er fra 7. årstrinn. Den viktigste oppgaven til elevrådet er å være med på å skape et godt skolemiljø. Miljøterapeuten skal hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Klasseråd Alle årstrinn skal ha sitt klasseråd. De velger en tillitsvalgt.

2 2 Foreldrekontakter skal være med på å ansvarliggjøre foreldrene. De representerer foreldrene på det enkelte årstrinnet. De er foreldrenes bindeledd til skolen i forhold til tiltak som angår årstrinnet. Det velges to med varamenn fra hvert årstrinn. Den ene av foreldrekontaktene blir medlem av FAU. Foreldrekontaktene velges om våren før 1. juni hver år. Arbeidsoppgaver for foreldrekontaktene vil være: Å være støttespillere for foreldre, kontaktlærer og ledelsen, å legge opp til sosiale treffpunkt for elevene i klassen, å organisere juleverksted, karneval, turer, årstrinnsfester, elevkvelder, å legge opp til at årstrinnet får besøke foreldrearbeidsplasser, eller at årstrinnet får besøk av foreldre på skolen, knytte kontakter med lokalmiljøet, planlegge /lede/ årstrinnsforeldremøter, ta ansvar for dugnader inne og ute i forbindelse med skolen m.m. Kontaktlærer Har et spesielt ansvar for å skape god kontakt mellom eleven, heimen og skolen. Han/hun skal sørge for at informasjonen og kommunikasjonen fungerer godt på sitt forvaltningsnivå (årstrinnet/gruppen). Taushetsplikt Alle som gjør tjeneste eller arbeid etter denne lova har taushetsplikt etter reglene i Forvaltningslova 13. Taushetsplikten gjelder ikke bare de som har lønnet arbeide i skolen, men også de som sitter i råd og utvalg, er klassekontakter, hjelpere på turer, klassefester m.m. VÆR VARSOM med hva du bringer videre til andre Politiattest Alle som jobber i grunnskolen må levere politiattest. Skolens planarbeid/se virksomhetsplanen/hjemmesida Skoledager for klassene årstrinn: Mandag, onsdag og torsdag kl og tirsdag og fredag kl Friminutt: kl og kl (mandag, onsdag og torsdag) og kl (tirsdag og fredag). Innskrivingsdag for elever er i oktober. Brev blir sendt heimene og det settes inn annonse i avisa. Bli kjent dager for førskolebarn er i mai-juni. Det er to dager. En av kveldene er det informasjonsmøte for foreldre. Inspeksjon Lærerne er pålagt inspeksjon i friminuttene. En del av arbeidsoppgavene til assistentene er inspeksjon i friminuttene. Miljøterapeuten er også ofte ute i friminuttene. Lø skoles SFO Åpningstid kl SFO fra skoleslutt til kl alle dager. Lø skoles SFO er en kommunal skolefritidsordning for elever fra klasse. Prioritet ved opptak har:

3 3 *1. og 2. årstrinn *funksjonshemmede barn *under ellers like vilkår har 3. årstrinn fortrinnsrett foran 4. årstrinn. Foreldrene betaler for denne graderingen: 1- tom 6 timer/u, over 6 tom 12 t/u, over 12 tom 18 t/u og over 18 t/u. I skoleferier betales det ekstra for opphold ut over den tildelte oppholdstiden (fast timepris). Det er to måneders oppsigelsestid for SFO plass, gjelder fra 1. og 15. hver måned. SFO er stengt i juli. Ansatte har 5 planleggingsdager, og de prøver å følge skolens planleggingsdager. Skolehelsetjenesten Helsesøster: Kjersti Solberg. Hun har permisjon fra medio september Vikar er Vigdis Wibe Henrikse.n Helsesøster har ansvar for det forebyggende helsearbeid i skolen. Alle barn får et tilbud om undersøkelse hos helsesøster og lege før de begynner i 1. klasse. Hensikten med denne er å avdekke eventuelle helseproblemer på et tidlig tidspunkt, slik at skolesituasjonen kan organiseres best mulig for den enkelte elev. Helsesøster og lege har ansvar for målrettede undersøkelser på alle klassetrinn. Det betyr ikke at alle elevene skal undersøkes, men bare de som har behov for det ut i fra de opplysninger en har om nåværende og tidligere helsetilstand. Skolehelsetjenesten er en lovpålagt oppgave hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Formålet er å fremme helse og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Helsesøster samarbeider med hjem, skole, lege, kommunepsykolog, fysioterapeut, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjeneste og øvrig hjelpeapparat. Alle elever på alle klassetrinn kan få oppfølging ved behov. Helsesøster har samtaler med kontaktlærer og miljøterapeut. Førskole/1. trinn Konsultasjon før skolestart om barnets helse og trivsel. Lengde/ vekt, hørselstest, motorisk kartlegging. 2. trinn Vaksinering (Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio) Lengde/vekt og samtale med elev og foresatte 5. trinn Tilbud om helseopplysning, og tema pubertetsundervisning 6. trinn Informasjon og vaksinering (MMR) 7. trinn Informasjon og vaksinering (HPV) til jentene Dersom dere ønsker barnet undersøkt av helsesøster eller henvist til skolelegen, ta kontakt med helsesøster i kontortiden eller på Rådhuset for timeavtale. Kontortid på skolen er annen hver torsdag kl (partallsuker). Hun kan også treffes på Rådhuset, tlf Skolelege: Bjørg Jordet, Høvdinggården legekontor

4 4 Fysioterapeut: Siri Hilde Ålmo Utdelinger av legemidler Etter fylkeslegens oppfatning er det foreldre/foresatte som har ansvaret for at deres barn tar de legemidlene som er foreskrevet til han/henne. Har barnet behov for å ta legemidlene i skoletiden, kan foreldrene inngå skriftlig avtale med skolen om at de foretar utdeling av legemidlene. Tannhelsetjenesten Elevene fra Lø skole får sin behandling på Steinkjer Distriktstannklinikk Ogndalsv.15 Kontortid: Tlf Det er ingen fast årlig innkalling av elevene. Den offentlige tannhelsetjenesten omfatter forebyggende tannhelsearbeid, opplysninger om kosthold, munnhygiene, tannkirurgisk behandling. Ved behov henvises det til spesialist. Men videre behandling som for eksempel regulering, er ikke gratis. 3. klasse får som regel tilbud om veiledning i tannstell/kosthold fra tannpleier. Avdeling for PPT, barnevern og sosiale tjenester Koordinator PPT ved Lø skole har permisjon. Lø skole har ulike saksbehandlere å forholde seg til. Foreldre og skole kan søke råd hos PPT i forhold som har med barns trivsel, tilpasning og opplæring å gjøre. Fagpersoner vil kunne gi råd og veiledning, og de kan foreta testing. Foreldre kan selv ta kontakt med PPT eller barnevernet, eller de kan be skolen gjøre det. Skolen må ha samtykke og underskrift fra foreldre før tiltak settes i verk. Ifølge Opplæringsloven og Barnevernloven skal barneverntjenesten og PPT-tjenesten arbeide mer systemisk og mindre individrettet for å forebygge at vansker oppstår. Pedagogisk utvalg ved Lø skole er rektor, spes.pedkoordinator og miljøterapeuten. Spes.pedkoordinator er en av undervisningspersonalet med ansvar for spesialpedagogiske tiltak. Han/hun har et spesielt ansvar for å tilrettelegge/koordinere tiltak rettet mot elever som trenger ekstra hjelp. Ansvarsgruppe Det nedsettes ansvarsgrupper rundt enkelte elever med spesielle behov. Ulike profesjoner (foreldre, helsesøster, lege, psykolog, fysioterapeut, rektor, kontaktlærer m.fl) blir innkalt på møter ved behov. Det utarbeides en IOP (individuell opplæringsplan) for elever med spesielle behov. Det utarbeides videre en individuell plan (IP) for elever som har behov for det i tillegg til en IOP. Dette blir gjort for elever som trenger mye oppfølging fra ulike støtteapparat. Veiledningsdokument Det er bestemt at alle elever i Steinkjer kommune skal ha en individuell utviklingsplan/veiledningsdokument. Planen har til hensikt å dokumentere elevenes ståsted og utvikling sosialt, læringsmessig og faglig. IUP skal bidra til å sikre medvirkning for elever og foresatte. Elevsamtale

5 5 Det skal være minimum to samtaler mellom lærer og elev pr. skoleår som en del av undervegsvurdering om eleven si utvikling i forhold til fag, orden og adferd. Miljøterapeut Vår miljøterapeut er barnevernspedagog med videreutdanning i klinisk miljøterapi. Arbeidet består oftest i å arbeide med sosiale - og atferdsproblem på skolen. De vil også i enkelttilfeller arbeide tett opp mot heimen. Samarbeid heim og skole Det er foreldrene som har hovedansvaret for sine barns oppdragelse og opplæring. Men skolen skal hjelpe og støtte foreldrene i prosessen. Dette forutsetter et nært og godt samarbeid mellom skolen og heimen. Det finnes ulike fora der skole og heim møtes for å ivareta et slikt samarbeid: Kontaktmøter, foreldremøter, foreldrekontakter, kontaktlærere, rektor, FAU, SU m.m. Melding om fravær Dersom en elev er borte fra skolen, skal skriftlig melding gis til kontaktlærer ved første oppmøtedag. Blir eleven borte mer enn tre dager må heimen gi skolen beskjed den 3. dagen. Permisjon for elevene Søknad fra pliktig undervisning kan innvilges iht. Opplæringslova med forskrift 2-11: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Det er et vilkår for retten til fri at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. Det er en betingelse for permisjon at foreldre sørger for undrevisning i permisjonstiden, slik at eleven lett kan gå inn i den vanlige undervisningen når permisjonstiden er over. Foreldre må derfor henvende seg til kontaktlærer for å få plan for arbeidet i permisjonstiden. Skoleelevene skal ha 190 skoledager. Når foreldrene søker elevene fri fra skolen, har vi følgende ordning: Fri en dag: Skriftlig forespørsel til kontaktlærer, og han / hun gir eventuelt fri. Fri flere dager: Rektor ved den enkelte skole kan permittere elever etter søknad fra foreldrene. Skriftlig søknad sendes skolen v/ rektor. Rektor gir svar på eget skjema. Elever som tilhører trossamfunn utenfor den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedager. Dersom eleven er fraværende mer enn 14 dager, skrives eleven ut fra skolen og flyttemelding blir sendt avdelingsleder. Eleven skrives inn igjen ved skolen når han /hun kommer tilbake. Dersom en elev reiser til utlandet og er fraværende mer enn en måned, blir flyttemelding sendt folkeregistret og NAV. Meldeplikt: Skolen har meldeplikt til NAV når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold over lengre tid utenom de ordinære feriene. Sykdom Dersom elevene må være inne i friminuttene, skal det foreligge melding fra foreldre. Det kreves legeattest for fritak for gymaktiviteter/basseng over lengre tid. Innsyn i elevmappe Eleven / foreldrene har rett til innsyn i elevmappen. Svar på ønske om innsyn skal gis snarest mulig og senest innen 1 mnd. Skal eleven begynne på en privatskole eller skole utenom kommunen, må skolen innhente samtykke fra foreldre før mappen oversendes.

6 6 Info til foreldre som ikke bor sammen 1. Felles foreldreansvar: Begge foreldre har samme rett til info om barnets skolegang fra skolen. Foreldre må be om det. 2. Ikke felles foreldreansvar: I følge Barnelov 50 har den av foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til å få opplysninger om barnet fra skole så sant det ikke skader barnet. 3. Deltagelse på foreldremøter: Foreldre med delt foreldreansvar har samme rett til å delta på foreldremøter. Foreldre som ikke har del i foreldreansvaret, har ikke denne rettigheten uten at den som har foreldreansvaret gir samtykke. Dersom foreldre med felles foreldreansvar begge ønsker å delta på foreldremøte, kan hver av dem motsette seg at det møter en 3. person. Dette for å unngå at møtet skal bli preget av uheldig personbalanse. Uhell på skolen / legebesøk Hvis eleven skader seg i skoletida, vil skolen ta kontakt med foreldrene med en gang. Dette for at foreldre selv kan være med til legebehandling. Dersom det ikke passer for foreldre stiller skolen opp. Barn under 7 år betaler ikke egenandel ved legebehandling ved skoleskader, og heller ikke ved skyss i samband med behandling. Fra og med den dagen barnet fyller 7 år skal egenandeler betales. Ved godkjent skoleskade refunderes betalte egenandeler av trygdekontoret. Skolen fyller straks ut skademeldingsskjema, og sender dette til trygdekontoret (gjenpart sendes heimen). Trygdekontoret behandler skadesaken, og vil eventuelt godkjenne skaden som skoleskade. Heimen får skriftlig beskjed og trygdekontoret vil refundere utlegg til egenandel ved godkjent skoleskade. Trygdekontoret godtgjør også for kjøring om privat bil nyttes til lege / sykehus. Ta vare på kvitteringer for alle egenandeler som betales. Ekstraordinær skoleskyss etter legeattest ( ved sykdom, brukket ben m.m.)-rutiner: Foresatte gir skolen beskjed om skyssbehov og leverer legeattest til skolen. Skolen kontakter Steinkjer Taxisentral og bestiller skyss for eleven. Skolen sender original legeattest til Steinkjer Taxisentral og kopi til Oppvekstkontoret. Skyss Alle elever i 1. årstrinn har rett til fri skyss dersom skoleveien er over 2 km. Andre elever har rett til fri skyss dersom skoleveien er over 4 km. Er skoleveien spesielt trafikkfarlig, kan elever få fri skyss i årstrinn. Søknaden stiles til oppvekstkontoret, Rådhuset, men sendes om rektor. Sykling Etter vedtak i samarbeidsutvalget og FAU er det tillatt med sykling til/fra skole for Det kan gjøres unntak fra regelen for elever i 4. årstrinn når skoleveien er lang og trygg. Søknad sendes rektor. Skolen krever sykkelhjelm på sykkelturer i skoletiden. Det gjelder også sykling til og fra skolen. Forsikringsordning er tegnet for alle elever. Dette gir bl.a. rett til erstatning av ødelagte briller i skoletida. Kvittering leveres skolen som skriver bekreftelse på hendelsen. Skolen gir refusjon på inntil kr etter fremlagt kvittering fra optiker.

7 7 Skadeverk /hærverk er dessverre noe som skjer på skolen. Hvis ødeleggelsen har skjedd med uaktsomhet er lovverket klart: Foreldre plikter å erstatte skadeverk med inntil kr. 5000,-. Hjelm på skøytebanen FAU har bestemt at det er hjelmpåbud. Bilkjøring Skolen henstiller på det sterkeste at ved bringing og henting av elever, må det parkeres på henviste parkeringsplasser og ikke langs skolen. Motoren må være avslått når foreldre blir med elevene inn. Dette for å ivareta sikkerheten for elevene. "Grønn pause" Skolen har lagt til rette for at elever kan være påmeldt fruktabonnementsordinga. Se Påmelding og betaling skjer via nettet. Matpausen Alle elevene får mellom minutter til matpause. Det er en voksen tilstede mens de spiser. Se påmelding til skolemelk: Påmelding og betaling skjer via nettet.. Fadderordning 4. klasse har ansvar i forbindelse med innskrivingsdagen og "bli kjent" - dagene. 5. klasse er faddere for 1. klasse, 6.klasse for 2. klasse og 7. klasse for 3. klasse.. Foreldresamtykke I løpet av skoleåret vil det oppstå situasjoner i skoletida som elevene bør ha foreldrenes samtykke i for å kunne være med på. Det gjelder både skole og SFO: -være med på turer/utflukter -være med i bil/buss/tog -være med på fotografering/videoopptak - være med på intervju / reportasjer - være med på bilder (ikke portrettbilder) utlagt på vår hjemmeside Foreldre blir presentert et skriv som går på disse områdene, i 1. årstrinn. De som flytter hit får skrivet ved skolestart. Kroppsøving/fysisk aktivitet I disse timene vil det veksle mellom inne - og uteaktiviteter. Etter kunnskapsløftet (læreplanen -06) skal elevene være mer ute i naturen. I 3. årstrinn er svømmeundervisningen hoveddelen av kroppsøvingstilbudet. Skoene som benyttes inne, må være helt rene og ikke ha svarte såler som gir merker på golvet. KUF uttaler i forbindelse med dusjing: Det står verken i lov eller forskrift at elevene kan pålegges å dusje etter gymtimen. Det er viktig med god hygiene, men dersom dusjing blir et problem, er det viktig at vi ikke griper inn i enkeltelevers integritet på en måte som ellers kan ødelegge skoledagene for dem. Dette må den enkelte skole vurdere. Avtaler om dusjing etter gymtimene kan avtales med kontaktlærer, alt etter hvilken aktivitet det er i gymtimene. Skolen legger til rette for dusjing fra 4. klasse. Når elever ikke kan være med i gymtimene, må de ha med melding om det.

8 8 Religion, livssyn og etikk RLE er et fag som vanligvis skal samle alle elevene. Elever kan etter skriftlig melding fra foreldre få fritak fra deler av undervisningen som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av annen religion eller annet livssyn. Dette kan være religiøse aktiviteter i /utenfor klasserommet. Eleven kan ikke fritaes fra kunnskapsinnholdet i faget. Skolen gjennomfører ei gudstjeneste i desember som en del av vår generelle kultur og tradisjonsformidling. 2. klasse og 7. klasse har ansvarsoppgaver i denne gudstjenesten. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Denne retten vil gjelde nyankomne og andre minoritetselever som har så dårlige ferdigheter i norsk at de ikke kan følge undervisningen når den gis på norsk. Denne retten skal bare gjelde i en overgangsperiode. Dette betyr at videre opplæring i morsmålet etter at eleven er i stand til å følge den vanlige undervisningen gitt på norsk, vil være foreldrene sitt ansvar. Når slik undervisning ikke kan gis av egnet undervisningspersonale, skal kommunen legge til rette for annen opplæring tilpassa forutsetningene til elevene. Innesko Skolen oppfordrer heimen å sende med eleven innesko. Merking av elevenes klær er nødvendig dersom elever/foreldre skal kjenne igjen gjenglemt tøy. Gjenglemte saker legges frem to ganger pr. år. Info blir gitt heimene. Klær som ikke hentes, blir vasket og gitt til Fretex. Ordensregler Se info på hjemmesida. Nye felles kommunale ordensregler fra med lokale regler for bruk av mobil i skoletida, sykling, godteri og nettvett. Trivsel på skolebussen Hos oss reiser 3. årstrinn med buss når de skal til bassenget, og av og til leier vi buss når vi skal på turer. Det er derfor nødvendig at elevene kjenner til trivselsreglene som ble utarbeidet i forbindelse med at fylkeskommunen satte i gang arbeidet for å bedre forholdene på skolebussene. 1. Stå i ro når bussen kommer og til den har stoppet. 2. Gå rolig inn og finn en ledig plass. Ta sekken i fanget eller under beina. 3. Sitt rolig i setet. 4. Alle har rett til å få være i fred på bussen. Si ifra hvis noen blir plaget. 5. Ikke reis deg før bussen har stoppet. Gå rolig ut. 6. Gå ikke over vegen før bussen har kjørt. Retningslinjer for elevarrangement på kveldstid *Elevene søker skriftlig om tillatelse i samarbeid med foreldrekontaktene. Søknaden skal inneholde programmet for kvelden. Søknaden skal videre inneholde navn på ansvarlige foresatte (min en voksen pr. sjuende elev) * Hallen eller gymsal skal brukes. Skal gymsal brukes, må det søkes ca. tre uker i forkant til eiendomsavdelinga.

9 9 *Hovedansvarlige foreldre låner nøkkel på skolen eller Rådhuset, eiendomsavdelinga. Han/hun har ansvar for rydding og at alle må være ute av bygningen senest kl *Skolens ordensregler gjelder under arrangementet. Årstrinnsforeldreansvar: 1. klasse arrangerer karneval for klasse arrangerer sommeravslutning for klasse baker til Lucia- opptog 4. klasse arrangerer juletrefest. 5. klasse har ansvaret for å koke kaffe/te og ordne med servering/opprydding på avslutning til 7. klasse om våren. 6. klasse har ansvar for dugnad før 17. mai. 7. klasse har ansvar for arrangementet på 17. mai sammen med Sørlia il. FAU har ansvaret for salg av kaffe m.m. på "Kor kvelden". Klage Vi er opptatt av at våre tjenester skal ha høy kvalitet. Hvis du er misfornøyd med oss, ønsker vi å høre det. Det gir oss muligheter til å forbedre det som ikke er bra. Til vanlig tas saken direkte opp med den det gjelder, laveste ledd. Men ta gjerne opp saker med rektor. Elever og foreldre kan sende en skriftlig klage til skolen bruk gjerne skjema for henstilling som ligger på hjemmesida. Du kan også få skjemaet ved henvendelse til kontaktlærer, FAU medlemmene eller rektor. Verdisaker Skolen har ikke noe ansvar for personlige verdisaker elevene tar med. Elevene oppfordres til ikke å ta med spesielle verdisaker. Materiell og utstyr Eleven får låne bøker og utstyr på skolen. Det kreves erstatning for ødelagte eller bortkomne ting som hører skolen til. Mobbing Hva gjør vi med mobbing? På hjemmesida ligger en kommunalplan for prosedyrer for å avdekke og håndtere krenkende adferd/mobbing i skolen. Ansatte tar mobbing på alvor. Vi er avhengig av at også elever og foreldre sier fra klasse har ikke anonym trivselsundersøkelse i november/desember. Elevundersøkelsen Gjennomføres hvert år i 7. klasse. Den er databasert og anonym. Resultatene blir tatt opp i råd og utvalg. Medarbeiderkartlegging Gjennomføres hvert andre år i kommunen. Den er databasert og anonym. Resultat blir tatt opp i råd og utvalg. Foreldreundersøkelsen og SFO undersøkelsen Gjennomføres hvert andre år i kommunen. De er databasert og anonym. Resultatene blir tatt opp i råd og utvalg.

10 10

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer