Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag."

Transkript

1 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et ledd i arbeidet med å øke kontakten mellom heim og skole. Ta gjerne kontakt med skolen dersom dere synes det er noe som mangler. Informasjon om hva årstrinnene arbeider med og skolehverdagen vil dere få hos kontakt - lærerne via planene og andre skriv. Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. Avd. for skole og barnehage Oppvekstsjef: Elisabeth Jonassen RÅD OG UTVALG VED SKOLEN: Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som angår skolen. S.U. er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i skolesamfunnet. Utvalget skal spesielt arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal bestå av: 2 representanter fra undervisningspersonalet 1 for andre ansatte ( assistenter, miljøterapeut.) 2 fra foreldrene (den ene er leder i FAU) 2 fra elevene 2 fra kommunen ( den ene er rektor ) Elevrepresentantene skal ikke være tilstede når saker som er omfattet av taushetsplikten, blir behandlet. Rektor har rett til å møte, tale og komme med forslag, men ikke stemmerett. Skolemiljøutvalg Samarbeidsutvalget kan være skolemiljøutvalget. Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, må det velges tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene slik at de samlet får flertall. Det skal medvirke til at ansatte, elever og foreldre deltar i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Foreldrerådet består av alle foreldrene ved Lø skole. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Det skal skape godt samarbeid heim -skole og med lokalsamfunnet. En av foreldrekontaktene fra hvert årstrinn utgjør arbeidsutvalget (FAU). Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hvert årstrinn fra Elevrådet skal arbeide med felles interesser elevene har. Leder og sekretær for elevrådet er fra 7. årstrinn. Den viktigste oppgaven til elevrådet er å være med på å skape et godt skolemiljø. Miljøterapeuten skal hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Klasseråd Alle årstrinn skal ha sitt klasseråd. De velger en tillitsvalgt.

2 2 Foreldrekontakter skal være med på å ansvarliggjøre foreldrene. De representerer foreldrene på det enkelte årstrinnet. De er foreldrenes bindeledd til skolen i forhold til tiltak som angår årstrinnet. Det velges to med varamenn fra hvert årstrinn. Den ene av foreldrekontaktene blir medlem av FAU. Foreldrekontaktene velges om våren før 1. juni hver år. Arbeidsoppgaver for foreldrekontaktene vil være: Å være støttespillere for foreldre, kontaktlærer og ledelsen, å legge opp til sosiale treffpunkt for elevene i klassen, å organisere juleverksted, karneval, turer, årstrinnsfester, elevkvelder, å legge opp til at årstrinnet får besøke foreldrearbeidsplasser, eller at årstrinnet får besøk av foreldre på skolen, knytte kontakter med lokalmiljøet, planlegge /lede/ årstrinnsforeldremøter, ta ansvar for dugnader inne og ute i forbindelse med skolen m.m. Kontaktlærer Har et spesielt ansvar for å skape god kontakt mellom eleven, heimen og skolen. Han/hun skal sørge for at informasjonen og kommunikasjonen fungerer godt på sitt forvaltningsnivå (årstrinnet/gruppen). Taushetsplikt Alle som gjør tjeneste eller arbeid etter denne lova har taushetsplikt etter reglene i Forvaltningslova 13. Taushetsplikten gjelder ikke bare de som har lønnet arbeide i skolen, men også de som sitter i råd og utvalg, er klassekontakter, hjelpere på turer, klassefester m.m. VÆR VARSOM med hva du bringer videre til andre Politiattest Alle som jobber i grunnskolen må levere politiattest. Skolens planarbeid/se virksomhetsplanen/hjemmesida Skoledager for klassene årstrinn: Mandag, onsdag og torsdag kl og tirsdag og fredag kl Friminutt: kl og kl (mandag, onsdag og torsdag) og kl (tirsdag og fredag). Innskrivingsdag for elever er i oktober. Brev blir sendt heimene og det settes inn annonse i avisa. Bli kjent dager for førskolebarn er i mai-juni. Det er to dager. En av kveldene er det informasjonsmøte for foreldre. Inspeksjon Lærerne er pålagt inspeksjon i friminuttene. En del av arbeidsoppgavene til assistentene er inspeksjon i friminuttene. Miljøterapeuten er også ofte ute i friminuttene. Lø skoles SFO Åpningstid kl SFO fra skoleslutt til kl alle dager. Lø skoles SFO er en kommunal skolefritidsordning for elever fra klasse. Prioritet ved opptak har:

3 3 *1. og 2. årstrinn *funksjonshemmede barn *under ellers like vilkår har 3. årstrinn fortrinnsrett foran 4. årstrinn. Foreldrene betaler for denne graderingen: 1- tom 6 timer/u, over 6 tom 12 t/u, over 12 tom 18 t/u og over 18 t/u. I skoleferier betales det ekstra for opphold ut over den tildelte oppholdstiden (fast timepris). Det er to måneders oppsigelsestid for SFO plass, gjelder fra 1. og 15. hver måned. SFO er stengt i juli. Ansatte har 5 planleggingsdager, og de prøver å følge skolens planleggingsdager. Skolehelsetjenesten Helsesøster: Kjersti Solberg. Hun har permisjon fra medio september Vikar er Vigdis Wibe Henrikse.n Helsesøster har ansvar for det forebyggende helsearbeid i skolen. Alle barn får et tilbud om undersøkelse hos helsesøster og lege før de begynner i 1. klasse. Hensikten med denne er å avdekke eventuelle helseproblemer på et tidlig tidspunkt, slik at skolesituasjonen kan organiseres best mulig for den enkelte elev. Helsesøster og lege har ansvar for målrettede undersøkelser på alle klassetrinn. Det betyr ikke at alle elevene skal undersøkes, men bare de som har behov for det ut i fra de opplysninger en har om nåværende og tidligere helsetilstand. Skolehelsetjenesten er en lovpålagt oppgave hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Formålet er å fremme helse og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Helsesøster samarbeider med hjem, skole, lege, kommunepsykolog, fysioterapeut, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjeneste og øvrig hjelpeapparat. Alle elever på alle klassetrinn kan få oppfølging ved behov. Helsesøster har samtaler med kontaktlærer og miljøterapeut. Førskole/1. trinn Konsultasjon før skolestart om barnets helse og trivsel. Lengde/ vekt, hørselstest, motorisk kartlegging. 2. trinn Vaksinering (Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio) Lengde/vekt og samtale med elev og foresatte 5. trinn Tilbud om helseopplysning, og tema pubertetsundervisning 6. trinn Informasjon og vaksinering (MMR) 7. trinn Informasjon og vaksinering (HPV) til jentene Dersom dere ønsker barnet undersøkt av helsesøster eller henvist til skolelegen, ta kontakt med helsesøster i kontortiden eller på Rådhuset for timeavtale. Kontortid på skolen er annen hver torsdag kl (partallsuker). Hun kan også treffes på Rådhuset, tlf Skolelege: Bjørg Jordet, Høvdinggården legekontor

4 4 Fysioterapeut: Siri Hilde Ålmo Utdelinger av legemidler Etter fylkeslegens oppfatning er det foreldre/foresatte som har ansvaret for at deres barn tar de legemidlene som er foreskrevet til han/henne. Har barnet behov for å ta legemidlene i skoletiden, kan foreldrene inngå skriftlig avtale med skolen om at de foretar utdeling av legemidlene. Tannhelsetjenesten Elevene fra Lø skole får sin behandling på Steinkjer Distriktstannklinikk Ogndalsv.15 Kontortid: Tlf Det er ingen fast årlig innkalling av elevene. Den offentlige tannhelsetjenesten omfatter forebyggende tannhelsearbeid, opplysninger om kosthold, munnhygiene, tannkirurgisk behandling. Ved behov henvises det til spesialist. Men videre behandling som for eksempel regulering, er ikke gratis. 3. klasse får som regel tilbud om veiledning i tannstell/kosthold fra tannpleier. Avdeling for PPT, barnevern og sosiale tjenester Koordinator PPT ved Lø skole har permisjon. Lø skole har ulike saksbehandlere å forholde seg til. Foreldre og skole kan søke råd hos PPT i forhold som har med barns trivsel, tilpasning og opplæring å gjøre. Fagpersoner vil kunne gi råd og veiledning, og de kan foreta testing. Foreldre kan selv ta kontakt med PPT eller barnevernet, eller de kan be skolen gjøre det. Skolen må ha samtykke og underskrift fra foreldre før tiltak settes i verk. Ifølge Opplæringsloven og Barnevernloven skal barneverntjenesten og PPT-tjenesten arbeide mer systemisk og mindre individrettet for å forebygge at vansker oppstår. Pedagogisk utvalg ved Lø skole er rektor, spes.pedkoordinator og miljøterapeuten. Spes.pedkoordinator er en av undervisningspersonalet med ansvar for spesialpedagogiske tiltak. Han/hun har et spesielt ansvar for å tilrettelegge/koordinere tiltak rettet mot elever som trenger ekstra hjelp. Ansvarsgruppe Det nedsettes ansvarsgrupper rundt enkelte elever med spesielle behov. Ulike profesjoner (foreldre, helsesøster, lege, psykolog, fysioterapeut, rektor, kontaktlærer m.fl) blir innkalt på møter ved behov. Det utarbeides en IOP (individuell opplæringsplan) for elever med spesielle behov. Det utarbeides videre en individuell plan (IP) for elever som har behov for det i tillegg til en IOP. Dette blir gjort for elever som trenger mye oppfølging fra ulike støtteapparat. Veiledningsdokument Det er bestemt at alle elever i Steinkjer kommune skal ha en individuell utviklingsplan/veiledningsdokument. Planen har til hensikt å dokumentere elevenes ståsted og utvikling sosialt, læringsmessig og faglig. IUP skal bidra til å sikre medvirkning for elever og foresatte. Elevsamtale

5 5 Det skal være minimum to samtaler mellom lærer og elev pr. skoleår som en del av undervegsvurdering om eleven si utvikling i forhold til fag, orden og adferd. Miljøterapeut Vår miljøterapeut er barnevernspedagog med videreutdanning i klinisk miljøterapi. Arbeidet består oftest i å arbeide med sosiale - og atferdsproblem på skolen. De vil også i enkelttilfeller arbeide tett opp mot heimen. Samarbeid heim og skole Det er foreldrene som har hovedansvaret for sine barns oppdragelse og opplæring. Men skolen skal hjelpe og støtte foreldrene i prosessen. Dette forutsetter et nært og godt samarbeid mellom skolen og heimen. Det finnes ulike fora der skole og heim møtes for å ivareta et slikt samarbeid: Kontaktmøter, foreldremøter, foreldrekontakter, kontaktlærere, rektor, FAU, SU m.m. Melding om fravær Dersom en elev er borte fra skolen, skal skriftlig melding gis til kontaktlærer ved første oppmøtedag. Blir eleven borte mer enn tre dager må heimen gi skolen beskjed den 3. dagen. Permisjon for elevene Søknad fra pliktig undervisning kan innvilges iht. Opplæringslova med forskrift 2-11: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Det er et vilkår for retten til fri at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. Det er en betingelse for permisjon at foreldre sørger for undrevisning i permisjonstiden, slik at eleven lett kan gå inn i den vanlige undervisningen når permisjonstiden er over. Foreldre må derfor henvende seg til kontaktlærer for å få plan for arbeidet i permisjonstiden. Skoleelevene skal ha 190 skoledager. Når foreldrene søker elevene fri fra skolen, har vi følgende ordning: Fri en dag: Skriftlig forespørsel til kontaktlærer, og han / hun gir eventuelt fri. Fri flere dager: Rektor ved den enkelte skole kan permittere elever etter søknad fra foreldrene. Skriftlig søknad sendes skolen v/ rektor. Rektor gir svar på eget skjema. Elever som tilhører trossamfunn utenfor den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedager. Dersom eleven er fraværende mer enn 14 dager, skrives eleven ut fra skolen og flyttemelding blir sendt avdelingsleder. Eleven skrives inn igjen ved skolen når han /hun kommer tilbake. Dersom en elev reiser til utlandet og er fraværende mer enn en måned, blir flyttemelding sendt folkeregistret og NAV. Meldeplikt: Skolen har meldeplikt til NAV når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold over lengre tid utenom de ordinære feriene. Sykdom Dersom elevene må være inne i friminuttene, skal det foreligge melding fra foreldre. Det kreves legeattest for fritak for gymaktiviteter/basseng over lengre tid. Innsyn i elevmappe Eleven / foreldrene har rett til innsyn i elevmappen. Svar på ønske om innsyn skal gis snarest mulig og senest innen 1 mnd. Skal eleven begynne på en privatskole eller skole utenom kommunen, må skolen innhente samtykke fra foreldre før mappen oversendes.

6 6 Info til foreldre som ikke bor sammen 1. Felles foreldreansvar: Begge foreldre har samme rett til info om barnets skolegang fra skolen. Foreldre må be om det. 2. Ikke felles foreldreansvar: I følge Barnelov 50 har den av foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til å få opplysninger om barnet fra skole så sant det ikke skader barnet. 3. Deltagelse på foreldremøter: Foreldre med delt foreldreansvar har samme rett til å delta på foreldremøter. Foreldre som ikke har del i foreldreansvaret, har ikke denne rettigheten uten at den som har foreldreansvaret gir samtykke. Dersom foreldre med felles foreldreansvar begge ønsker å delta på foreldremøte, kan hver av dem motsette seg at det møter en 3. person. Dette for å unngå at møtet skal bli preget av uheldig personbalanse. Uhell på skolen / legebesøk Hvis eleven skader seg i skoletida, vil skolen ta kontakt med foreldrene med en gang. Dette for at foreldre selv kan være med til legebehandling. Dersom det ikke passer for foreldre stiller skolen opp. Barn under 7 år betaler ikke egenandel ved legebehandling ved skoleskader, og heller ikke ved skyss i samband med behandling. Fra og med den dagen barnet fyller 7 år skal egenandeler betales. Ved godkjent skoleskade refunderes betalte egenandeler av trygdekontoret. Skolen fyller straks ut skademeldingsskjema, og sender dette til trygdekontoret (gjenpart sendes heimen). Trygdekontoret behandler skadesaken, og vil eventuelt godkjenne skaden som skoleskade. Heimen får skriftlig beskjed og trygdekontoret vil refundere utlegg til egenandel ved godkjent skoleskade. Trygdekontoret godtgjør også for kjøring om privat bil nyttes til lege / sykehus. Ta vare på kvitteringer for alle egenandeler som betales. Ekstraordinær skoleskyss etter legeattest ( ved sykdom, brukket ben m.m.)-rutiner: Foresatte gir skolen beskjed om skyssbehov og leverer legeattest til skolen. Skolen kontakter Steinkjer Taxisentral og bestiller skyss for eleven. Skolen sender original legeattest til Steinkjer Taxisentral og kopi til Oppvekstkontoret. Skyss Alle elever i 1. årstrinn har rett til fri skyss dersom skoleveien er over 2 km. Andre elever har rett til fri skyss dersom skoleveien er over 4 km. Er skoleveien spesielt trafikkfarlig, kan elever få fri skyss i årstrinn. Søknaden stiles til oppvekstkontoret, Rådhuset, men sendes om rektor. Sykling Etter vedtak i samarbeidsutvalget og FAU er det tillatt med sykling til/fra skole for Det kan gjøres unntak fra regelen for elever i 4. årstrinn når skoleveien er lang og trygg. Søknad sendes rektor. Skolen krever sykkelhjelm på sykkelturer i skoletiden. Det gjelder også sykling til og fra skolen. Forsikringsordning er tegnet for alle elever. Dette gir bl.a. rett til erstatning av ødelagte briller i skoletida. Kvittering leveres skolen som skriver bekreftelse på hendelsen. Skolen gir refusjon på inntil kr etter fremlagt kvittering fra optiker.

7 7 Skadeverk /hærverk er dessverre noe som skjer på skolen. Hvis ødeleggelsen har skjedd med uaktsomhet er lovverket klart: Foreldre plikter å erstatte skadeverk med inntil kr. 5000,-. Hjelm på skøytebanen FAU har bestemt at det er hjelmpåbud. Bilkjøring Skolen henstiller på det sterkeste at ved bringing og henting av elever, må det parkeres på henviste parkeringsplasser og ikke langs skolen. Motoren må være avslått når foreldre blir med elevene inn. Dette for å ivareta sikkerheten for elevene. "Grønn pause" Skolen har lagt til rette for at elever kan være påmeldt fruktabonnementsordinga. Se Påmelding og betaling skjer via nettet. Matpausen Alle elevene får mellom minutter til matpause. Det er en voksen tilstede mens de spiser. Se påmelding til skolemelk: Påmelding og betaling skjer via nettet.. Fadderordning 4. klasse har ansvar i forbindelse med innskrivingsdagen og "bli kjent" - dagene. 5. klasse er faddere for 1. klasse, 6.klasse for 2. klasse og 7. klasse for 3. klasse.. Foreldresamtykke I løpet av skoleåret vil det oppstå situasjoner i skoletida som elevene bør ha foreldrenes samtykke i for å kunne være med på. Det gjelder både skole og SFO: -være med på turer/utflukter -være med i bil/buss/tog -være med på fotografering/videoopptak - være med på intervju / reportasjer - være med på bilder (ikke portrettbilder) utlagt på vår hjemmeside Foreldre blir presentert et skriv som går på disse områdene, i 1. årstrinn. De som flytter hit får skrivet ved skolestart. Kroppsøving/fysisk aktivitet I disse timene vil det veksle mellom inne - og uteaktiviteter. Etter kunnskapsløftet (læreplanen -06) skal elevene være mer ute i naturen. I 3. årstrinn er svømmeundervisningen hoveddelen av kroppsøvingstilbudet. Skoene som benyttes inne, må være helt rene og ikke ha svarte såler som gir merker på golvet. KUF uttaler i forbindelse med dusjing: Det står verken i lov eller forskrift at elevene kan pålegges å dusje etter gymtimen. Det er viktig med god hygiene, men dersom dusjing blir et problem, er det viktig at vi ikke griper inn i enkeltelevers integritet på en måte som ellers kan ødelegge skoledagene for dem. Dette må den enkelte skole vurdere. Avtaler om dusjing etter gymtimene kan avtales med kontaktlærer, alt etter hvilken aktivitet det er i gymtimene. Skolen legger til rette for dusjing fra 4. klasse. Når elever ikke kan være med i gymtimene, må de ha med melding om det.

8 8 Religion, livssyn og etikk RLE er et fag som vanligvis skal samle alle elevene. Elever kan etter skriftlig melding fra foreldre få fritak fra deler av undervisningen som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av annen religion eller annet livssyn. Dette kan være religiøse aktiviteter i /utenfor klasserommet. Eleven kan ikke fritaes fra kunnskapsinnholdet i faget. Skolen gjennomfører ei gudstjeneste i desember som en del av vår generelle kultur og tradisjonsformidling. 2. klasse og 7. klasse har ansvarsoppgaver i denne gudstjenesten. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Denne retten vil gjelde nyankomne og andre minoritetselever som har så dårlige ferdigheter i norsk at de ikke kan følge undervisningen når den gis på norsk. Denne retten skal bare gjelde i en overgangsperiode. Dette betyr at videre opplæring i morsmålet etter at eleven er i stand til å følge den vanlige undervisningen gitt på norsk, vil være foreldrene sitt ansvar. Når slik undervisning ikke kan gis av egnet undervisningspersonale, skal kommunen legge til rette for annen opplæring tilpassa forutsetningene til elevene. Innesko Skolen oppfordrer heimen å sende med eleven innesko. Merking av elevenes klær er nødvendig dersom elever/foreldre skal kjenne igjen gjenglemt tøy. Gjenglemte saker legges frem to ganger pr. år. Info blir gitt heimene. Klær som ikke hentes, blir vasket og gitt til Fretex. Ordensregler Se info på hjemmesida. Nye felles kommunale ordensregler fra med lokale regler for bruk av mobil i skoletida, sykling, godteri og nettvett. Trivsel på skolebussen Hos oss reiser 3. årstrinn med buss når de skal til bassenget, og av og til leier vi buss når vi skal på turer. Det er derfor nødvendig at elevene kjenner til trivselsreglene som ble utarbeidet i forbindelse med at fylkeskommunen satte i gang arbeidet for å bedre forholdene på skolebussene. 1. Stå i ro når bussen kommer og til den har stoppet. 2. Gå rolig inn og finn en ledig plass. Ta sekken i fanget eller under beina. 3. Sitt rolig i setet. 4. Alle har rett til å få være i fred på bussen. Si ifra hvis noen blir plaget. 5. Ikke reis deg før bussen har stoppet. Gå rolig ut. 6. Gå ikke over vegen før bussen har kjørt. Retningslinjer for elevarrangement på kveldstid *Elevene søker skriftlig om tillatelse i samarbeid med foreldrekontaktene. Søknaden skal inneholde programmet for kvelden. Søknaden skal videre inneholde navn på ansvarlige foresatte (min en voksen pr. sjuende elev) * Hallen eller gymsal skal brukes. Skal gymsal brukes, må det søkes ca. tre uker i forkant til eiendomsavdelinga.

9 9 *Hovedansvarlige foreldre låner nøkkel på skolen eller Rådhuset, eiendomsavdelinga. Han/hun har ansvar for rydding og at alle må være ute av bygningen senest kl *Skolens ordensregler gjelder under arrangementet. Årstrinnsforeldreansvar: 1. klasse arrangerer karneval for klasse arrangerer sommeravslutning for klasse baker til Lucia- opptog 4. klasse arrangerer juletrefest. 5. klasse har ansvaret for å koke kaffe/te og ordne med servering/opprydding på avslutning til 7. klasse om våren. 6. klasse har ansvar for dugnad før 17. mai. 7. klasse har ansvar for arrangementet på 17. mai sammen med Sørlia il. FAU har ansvaret for salg av kaffe m.m. på "Kor kvelden". Klage Vi er opptatt av at våre tjenester skal ha høy kvalitet. Hvis du er misfornøyd med oss, ønsker vi å høre det. Det gir oss muligheter til å forbedre det som ikke er bra. Til vanlig tas saken direkte opp med den det gjelder, laveste ledd. Men ta gjerne opp saker med rektor. Elever og foreldre kan sende en skriftlig klage til skolen bruk gjerne skjema for henstilling som ligger på hjemmesida. Du kan også få skjemaet ved henvendelse til kontaktlærer, FAU medlemmene eller rektor. Verdisaker Skolen har ikke noe ansvar for personlige verdisaker elevene tar med. Elevene oppfordres til ikke å ta med spesielle verdisaker. Materiell og utstyr Eleven får låne bøker og utstyr på skolen. Det kreves erstatning for ødelagte eller bortkomne ting som hører skolen til. Mobbing Hva gjør vi med mobbing? På hjemmesida ligger en kommunalplan for prosedyrer for å avdekke og håndtere krenkende adferd/mobbing i skolen. Ansatte tar mobbing på alvor. Vi er avhengig av at også elever og foreldre sier fra klasse har ikke anonym trivselsundersøkelse i november/desember. Elevundersøkelsen Gjennomføres hvert år i 7. klasse. Den er databasert og anonym. Resultatene blir tatt opp i råd og utvalg. Medarbeiderkartlegging Gjennomføres hvert andre år i kommunen. Den er databasert og anonym. Resultat blir tatt opp i råd og utvalg. Foreldreundersøkelsen og SFO undersøkelsen Gjennomføres hvert andre år i kommunen. De er databasert og anonym. Resultatene blir tatt opp i råd og utvalg.

10 10

Kjære foreldre/foresatte! Råd og utvalg ved skolen Elevrådet Klasseråd Foreldrerådet Foreldrekontakter for eksempel Samarbeidsutvalget (SU)

Kjære foreldre/foresatte! Råd og utvalg ved skolen Elevrådet Klasseråd Foreldrerådet Foreldrekontakter for eksempel Samarbeidsutvalget (SU) Kjære foreldre/foresatte! Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av denne informasjonen. Målet er å samle en del opplysninger som ellers kommer hjem på løse ark. Ta gjerne kontakt med skolen dersom dere

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

Hellen skole. Velkommen til besøksdag! 9.juni 2017

Hellen skole. Velkommen til besøksdag! 9.juni 2017 Hellen skole Velkommen til besøksdag! 9.juni 2017 Agenda Informasjon om skolen og opplæringen SFO Helsesøster og andre samarbeidspartnere Foreldrekontakter og FAU- valg Hellen skole Barneskole 1. 7. trinn,

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Velkommen til nye 1. klasseforeldre

Velkommen til nye 1. klasseforeldre Velkommen til nye 1. klasseforeldre Program Presentasjon av skolen Presentasjon av skolefritidsordningen (SFO) Organisering og innhold i 1. klasse Bli kjent Haukedalen skole Haukedalen skole har tre bygg:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

Velkommen til workshop

Velkommen til workshop Velkommen til workshop Mål for kvelden: Du skal bli kjent med rollen din. Du skal få overblikk ulike roller som foreldre har som tillitsvalgt i skolen. Du skal få delta på dialogspill og ha dialog rundt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SØR-AURDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SØR-AURDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SØR-AURDAL KOMMUNE Revidert 2016 1. Eier. Sør-Aurdal kommune er eier og står for driften av barnehagene. 2. Administrativ forankring. Administrasjon av barnehager er

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) HÅNDBOK FOR FORELDREKONTAKTER

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) HÅNDBOK FOR FORELDREKONTAKTER Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) HÅNDBOK FOR FORELDREKONTAKTER Lura skole August 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 2 2. HENSIKT... 2 3. YTTERLIGERE INFORMASJON... 3 4. LOVER... 3 5. FORELDREKONTAKTENS

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtatt 25.04.2013 Gjeldende fra 01.08.2013 1. Eierforhold Molde kommune er eier av skolefritidsordningene i Molde. 2. Formål Skolefritidsordningen

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Velkommen til nye 1. klasseforeldre!

Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Program Presentasjon av skolen Organisering og innhold i 1. klasse Presentasjon av skolefritidsordningen (SFO) Presentasjon av våre samarbeidspartnere Lesing og regning

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 1 PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 2 Formålet med planen: Få til gode samarbeidsformer mellom hjem og skole gjennom en avklaring av roller og ansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. 1. Trinn 12/13. Sysle skole

Velkommen til foreldremøte. 1. Trinn 12/13. Sysle skole Velkommen til foreldremøte 1. Trinn 12/13 Sysle skole Dette ønsker vi at Sysle skole være: Et sted der barna er trygge og trives. Et sted der barna utvikler seg faglig og sosialt, ut fra egne forutsetninger

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring

Permisjon fra pliktig opplæring Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Verranskolen Verran kommune 2015 I følge Verran kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 2 Skolehelsetjenestens tilbud Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid,

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole 2013/2014 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

Kopervik skole. Handlingsplan for godt skolemiljø.

Kopervik skole. Handlingsplan for godt skolemiljø. Kopervik skole Handlingsplan for godt skolemiljø. Mål: Alle elevene ved Kopervik skole skal ha et trygt skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet skal preges av respekt, omsorg og ansvar. Skolens motto er:

Detaljer

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Agenda Velkommen Agenda 1. skoledag Skoleuka Leksehjelp Ordensreglement Permisjonsregler Psykososialt miljø Forventninger

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE VISJON: VI FÅR TIL DET VI VIL

Detaljer

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4 1. VEDTEKTER 3 1.1. FORMÅL.....3 1.2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN....3 1.3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR.....3 2. BEMANNINGEN.. 4 3. OPPTAK AV BARN - PLASSTYPER.4 3.1. MORGENPLASS..4 3.2. DAGPLASS.. 4 3.3. HEL

Detaljer

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda 8 9840 Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO Innhold 1 Formål... 3 2 Eierforhold... 3 3 Styring og ledelse... 3 Foreldreråd... 3 Møtefrekvens og avstemning...

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elevene i Bodø-skolen opplever et godt og inkluderende skolemiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring Skolens årshjul Forebyggende og holdningsskapende arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Uranienborg skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har en aktivitetsplikt Alle voksne på skolen har en plikt til å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Farsundskolen Farsund kommune 2009 Ifølge Farsund kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 Overføring av journal ved skolestart og flytting Barnets helsestasjonsjournal overføres til skolehelsetjenesten

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler Informasjon - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler VIKTIG KONTAKTINFORMASJON Eventyrskogen og Krohnengen skoler har felles administrasjon:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Forord: August 09 Forord: I dette heftet finner du årlig plan for samarbeid med barnehagene som sogner til Andebu skole. I tillegg har vi samlet

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016 Foreldreundersøkelsen 2015. Smeaheia 5. januar 2016 Deltakelse: 47 % av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. I fjor svarte 56 %. Trivsel: Foreldrene på Smeaheia oppgir at deres barn trives godt

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE HOVEDMÅL: ROM FOR ALLE, RESPEKT

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer