Øren skole. Informasjonshefte Drammensskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen"

Transkript

1 Øren skole Informasjonshefte Drammensskolen

2 DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske» Kjennetegn 1. Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene. 2. Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form. 3. Omfattende elev- og foreldremedvirkning og aktivt samarbeid mellom hjem og skole. 4. En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt. 5. Lik og rettferdig vurdering. 6. Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere. 7. Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg. 8. En nytenkende og åpen skole. 9. IKT-satsning og tilgang på oppdatert læringsmateriell. 10. Anvende flerkulturell kompetanse. 2

3 INNHOLD 1 Kontaktinformasjon 2 Administrasjon 3 Sosialfaglig medarbeider 4 Samarbeidspartnere 5 Skolerute/feriedager 6 Fri fra skolen - fravær 7 Nærmiljø 8 Trafikk og skolevei 9 Organisering av skoledagen 10 Foreldremøter og utviklingssamtaler 11 Skolefritidsordningen - SFO 12 Leksetid og leksehjelp 13 Fritak fra aktiviteter 14 Klagemulighet 15 Leirskole 16 Skolemelk og skolefrukt 17 Medisinsk informasjon 18 Trivsels- og ordensreglement 19 Organisasjoner- råd og utvalg 20 Klær og utstyr 21 Lån og leie av skolens lokaler 22 Miljøfyrtårn 3

4 1 Kontaktinformasjon Øren skole Hotvetveien Drammen Åpningstider: Telefon: oren SFO 1. trinn: SFO trinn: Åpningstider: Administrasjon Stilling, Navn Rektor, Tove Fredriksen E-post Avdelingsleder 1. 2.trinn, SFO, Trine Dreyer Enersen Avdelingsleder trinn Liv Berit Arenth (t.o.m ) Avdelingsleder trinn, Renate Blomli Winnes Sekretær, Gunn Karin Aslaksen 3 Sosialfaglig medarbeider Tone Nelson er på Øren skole mandag til fredag fra kl Hun er å treffe på telefon eller på e-post: 4 Samarbeidspartnere Helsesøster Helsesøster er på Øren skole mandag, tirsdag, torsdag og fredag hver uke fra kl Hun er å treffe på telefon Tannlege Tannhelsetjenesten har lokalitet på Bragernes tannklinikk, telefon

5 PPT Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er en del av kommunens totale hjelpeapparat. Her tilbys utredning, behandling og veiledning i forbindelse med: Lærevansker, fagvansker eller adferdsvansker Syn, hørsel, fagvansker Tilpasningsvansker i skole, barnehage og hjem Psykisk og fysisk nedsatt funksjonsevne Senter for oppvekst, telefon Skolerute og feriedager Skoleåret Se skolens hjemmeside: 5

6 6 Fri fra skolen permisjon og sykdom Elever kan få permisjon fra grunnskoleopp læringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon, se Opplæringsloven Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets hellig dager, se Opplæringsloven Permisjon 2-10 skoledager: Foresatte søker permisjon fra undervisningen for sine barn via elektronisk søknadsskjema for permisjoner Permisjon inntil 2 dager: Foresatte søker til kontaktlærer via meldingsbok, e-post eller nevnte elektroniske skjema. Permisjonssøknaden bør foreligge hos rektor minst 3 uker før permisjonen skal tre i kraft. Nødvendig begrunnelse, eventuelt dokumentasjon skal følge søknaden, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver fordi foresattes ferie må tas utenfor den fastsatte skoleruta, 6 legeerklæring osv. Foresatte skal gi skriftlig melding ved alt fravær, også deler skoledager. Ved fravær utover 3 dager bør foresatte ta kontakt med skolen. 7 Nærmiljø Øren ligger på grensen mellom Bragernes og Åssiden, i et sentrumsnært boligområde med kort avstand til Drammensmarka og Drammenselva. Skolen disponerer kunstgressbane i sommer halvåret og skøytebane i vinterhalvåret. Banen er en viktig aktivitetsplass for barn, ungdom og voksne i nærmiljøet rundt Øren skole. Øren skole har i dag cirka 500 elever fra trinn. 8 Trafikk og skolevei Vi ønsker at flest mulig kommer seg til og fra skolen til fots eller med sykkel. Skolens elever kan sykle alene til skolen fra og med 5. trinn. De som sykler skal bruke hjelm. Vi ber om at voksne som kjører/henter barna på skolen benytter korttidsparkeringen langs Henrik Ibsens gate eller rundkjøringen slik at vi unngår kryssing av skolens oppmerkede

7 parkeringsplasser. Det er kun av- og påstigning i rundkjøringen. Fore satte oppfordres til å sette av barna et stykke unna skolen, slik at de kan gå deler av skoleveien. 9 Organisering av skoledagen trinn 1 time klokken time klokken time klokken time klokken time klokken time klokken trinn 1 time klokken time klokken time klokken time klokken time klokken time klokken time klokken Foreldremøter og utviklingssamtaler Det avholdes minst 2 foreldremøter (høst og vår) og to utviklingssamtaler (høst og vår) pr skoleår. Det blir sendt egen innkalling til disse. tillegg stengt i forbindelse med 2 planleggingsdager for personalet. I SFO skal barn få omsorg og tilsyn, og det skal legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, tilpasset barnas og foreldrenes behov. Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives. Skolefritidsordningen har vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Du kan søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO) via 12 Leksetid og leksehjelp Elever på trinn har rett til leksetid. I leksetiden får elevene hjelp med skolearbeidet. Dette er ikke en del av opplæringen. Det er frivillig om man vil delta. Formålet med leksetiden er å gi elevene opplevelsen av å mestre skolearbeidet og å utjevne sosiale forskjeller. På Øren skole tilbyr vi pr uke 1. trinnet 1 time leksetid, 2. trinn 2 timer leksetid, 3. trinn 2 timer leksetid og 4. trinn 3 timer leksetid. Et utvalg av elevene på trinn får tilbud om leksehjelp 1 2 timer per uke. 11 Skolefritidsordningen SFO Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov på 5. til 7. trinn. SFO holdes åpent i tidsrommet kl mandag til fredag. SFO holder stengt 4 uker i juli, julaften, nyttårsaften og stenger kl onsdag før Skjærtorsdag. SFO har i 7

8 13 Fritak fra aktiviteter Elever skal etter skriftlig melding fra foreldre/ foresatte få fritak fra de deler av under visningen som foreldre/foresatte eller eleven, ut fra egen religion eller livssyn, opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Skolen skal legge til rette for at eleven får tilpasset undervisning innenfor læreplanen. Det vil si at eleven får den samme kunnskapen som de andre elevene, men på en annen måte. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding. Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldre/foresatte om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen. 14 Klagerett i grunnskolen Etter Forvaltningsloven er det adgang til å klage på følgende: enkeltvedtak vedrørende skoleplassering, skoleskyss, spesialundervisning, særskilt norsk for språklige minoriteter, morsmål og tospråklig fagopplæring. elevenes fysiske og psykososiale miljø fritak fra aktiviteter m.m i opplæringen Eventuelle klager stiles til rektor Øren skole. 15 Leirskole En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. Dette vil da være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. I Drammen får alle elever et leirskoleopphold på barnetrinnet. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs. Det praktiske opplegget knyttet til turen vil bli drøftet med foreldrene på forhånd. 16 Skolemelk og skolefruktordningen Elevene må selv ha med skolemat. Alle elever har mulighet til å bestille skolemelk via og skolefrukt/sfofrukt via 17 Medisinsk informasjon Noen barn er avhengige av å ta medisiner mens de er på skolen. Det er i utgangspunktet foreldrene som er ansvarlige for medisinering forordnet av legen. Det skal inngås skriftlig avtale mellom skole og foreldre i tilfeller hvor bistand fra skolens personale 8

9 skal gis. Avtale bør inngås for et skoleår om gangen. For kortere kurer til ellers friske barn (f.eks. antibiotika kurer) brukes egen avtale. 18 Trivsels- og ordensreglement Alle elever på Øren skole skal følge skolens Trivsels og ordensreglement. Foreldre/ foresatte bes om å gjøre seg kjent med dette sammen med barnet. 19 Bilder og film på ulike medier Bruk av bilder og film av elever på Øren skole på ulike medier må godkjennes av foresatte. 20 Organisasjoner råd og utvalg Samarbeidsutvalget (SU) Det er skolens øverste samarbeidsorgan. SU er et rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. I SU sitter leder og nestleder fra FAU, leder og nestleder fra elevrådet, rektor, 1 avdelingsleder, 2 representanter fra pedagogisk personale og 1 representant fra andre ansatte. Skolemiljøutvalget (SMU) Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker i henhold til Opplæringsloven 9a som handler om å sikre et godt miljø for elevene, både fysisk og psyko-sosialt. Skolemiljøutvalget er Samarbeidsutvalget utvidet med 1 elev- og foreldrerepresentant. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Alle foreldre og foresatte som har barn ved Øren skole, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg/fau. FAU består av en foreldrerepresentant fra hver gruppe. FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene. Se Opplæringsloven Elevråd Elevrådet tar opp saker som angår skolehverdagen til elevene. I elevrådet sitter det 1 elev fra hver gruppe fra trinn. 9

10 10

11 21 Klær og utstyr Alle elever er ute i løpet av en skoledag, og været kan være svært varierende. Skolen ber derfor om at foreldre/foresatte sørger for at barnet har passende uteklær tilgjengelig på skolen. Alle elever bør ha innesko, dette av hensyn til innemiljøet. Klær og sko som ingen kjenner igjen, legges i kurven for gjenglemt tøy i hvert klasserom. Dette samles og sendes til Fretex før jul- og sommerferie. 22 Lån og leie av skolens lokaler Ta kontakt med skolen, dersom det er behov for lån eller leie av skolens lokaler i forbindelse med klassemiljøtiltak eller bursdagsfeiringer for skolens elever. 23 Miljøfyrtårn Øren skole er miljøfyrtårnsertifisert. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. 11

12 Layout: Grafisk senter, Drammen kommune Foto: Håkon Karlsen Øren skole Hotvetveien 100, 3023 Drammen Telefon: E-post:

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer