Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune"

Transkript

1 Saksbehandler: TLI Vedtatt av bystyret, , sak 37/11 (saksnr 11/00513) gjeldende fra ny bystyreperiode 2011 Lagret: lagret k/tli/word /motegodtgjorelse Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune 1. Reglementet gjelder for person med kommunalt tillitsverv som deltar i møtevirksomhet i et kommunalt organ, eller i et eksternt organ på vegne av kommunen, jf. kommunelovens 41 og 42 og nærmere spesifisering i del A. 2. Eksterne og kommunale organer, inkludert kommunale foretak som er egne juriske enheter, er selv ansvarlig for å dekke utgifter, herunder arbeidsgodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. 3. Reglene for gruppestøtte, jf del B, gjelder bystyregruppene til politiske partier representert i bystyret. 4. Regler for frikjøp av folkevalgte har egne bestemmelser som følger av Del C. Sarpsborg kommune har ordfører på heltid. Ordførerens godtgjøring settes til 11,5 G (avrundet til nærmeste hele 1000). Godtgjøring etter reglementets punkt 3 og 4 bortfaller. Godtgjøringen gis som lønn og gir rett til feriepenger etter vanlige regler. Godtgjøring utbetales månedlig og regulering foretas når G reguleres. Fast kjøregodtgjøring gis etter KS reiseregulativ tilsvarende en kjørelengde på 5000 km pr. år. Dette gjelder kjøring innenfor tjenesteområde. Kjøring utenfor tjenesteområdet godtgjøres etter KS regulativ som vanlig km-godtgjøring. For valgperioden har varaordfører en stillingsressurs på 60%. Stillingsressursen godtgjøres i henhold til reglementets DEL C, punkt 1.2. Godtgjøringen dekker faste oppdrag i henhold til dette reglement. Godtgjøring etter reglementets pkt. 3 og 4 bortfaller. Godtgjøringen gis som lønn og gir rett til feriepenger etter vanlige regler. Godtgjøring utbetales månedlig og regulering foretas når G reguleres. Fast kjøregodtgjøring gis etter KS reiseregulativ tilsvarende en kjørelengde på km pr. år. Dette gjelder kjøring innenfor tjenesteområde. Kjøring utenfor tjenesteområdet godtgjøres etter KS regulativ som vanlig km-godtgjøring. For annen utgiftsdekning og regler, se reglementets øvrige bestemmelser. Kontortid avtales med ordfører. Ved langvarig fravær (sykdom, permisjoner eller lignende), hvor varaordfører etter vedtak i plan- og økonomiutvalget overtar ordførerens funksjoner, utbetales ordførerens godtgjøring fra den dato plan- og økonomiutvalget bestemmer.

2 2 Ledere i kommunale utvalg under gruppe I får en godtgjøring tilsvarende 7,5% av ordførers godtgjørelse. Utvalg gruppe I er: Utvalg for landbruk og teknikk Komité for tjenesteutvikling Komité for samfunnsutvikling Utvalgsledere, grupper II Leder av kommunale utvalg under gruppe II får en godtgjøring på 5% av ordførers godtgjørelse. Utvalg gruppe II er: Kontrollutvalget Ledere av kommunale utvalg under gruppe III får en godtgjøring tilsvarende 3% av ordførerens godtgjøring. Utvalg gruppe III er: Utvalg for vilt- og innlandsfiskenemnd Leder av kommunale utvalg under gruppe IV får møtegodtgjøring tilsvarende 1,5 o/oo av ordførerens godtgjøring. Utvalg gruppe IV er: Eldrerådet Flerkulturelt kontaktutvalg Kirkelig fellesråd (kommunens representant) Kontrollutvalget for alkoholholdige drikker Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Nedre Glomma samarbeidsorgan Overskattetakstnemnder (eiendomsskatt 3 stk, bolig, jord og skog,næring) Stemmestyrene (inkl møtende varamedlemmer) Takstnemnder (eiendomsskatt 3 stk, bolig, jord og skog,næring) Valgstyret (for møter utover samtidige møter i plan- og økonomiutvalget) Ad-hocutvalg oppnevnt av bystyret og plan- og økonomiutvalget eller komiteer i gruppe I. Overformynder I gis en godtgjøring tilsvarende 7,5% av ordførers godtgjørelse. Overformynder II gis en godtgjøring tilsvarende 3% av ordførers godtgjørelse.

3 3 a. Møtegodtgjøring tilsvarende 2,0 o/oo av ordførers godtgjøring gis til følgende: Bystyret Plan- og økonomiutvalget a.a. For møter i utvalg utgått fra plan- og økonomiutvalget som Klagenemnda jmf kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenestelovens bestemmelser, fordelingskomité, forhandlingsutvalg osv gis en møtegodtgjørelse 0,5 o/oo når møtene holdes samme dag som plan- og økonomiutvalget. Ellers godtgjøres møtene etter bestemmelsene i pkt. 4 d. b. Møtegodtgjøring tilsvarende 1,5 o/oo av ordførerens godtgjøring gis til følgende utvalg: Utvalg for landbruk og teknikk Komité for tjenesteutvikling Komité for samfunnsutvikling c. Ansattes representanter i utvalg i henhold til kommunelovens 25 (administrasjonsutvalg tillagt plan- og økonomiutvalget) mottar godtgjøring med 1 o/oo av ordførers godtgjøring. d. For øvrige utvalg settes møtegodtgjøringen til 1,0 o/oo av ordførerens godtgjøring. e. Eldrerådets, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelt kontaktutvalgs medlemmer oppnevnt av foreningene gis møtegodtgjøring på lik linje med de folkevalgte. f. Ad-hoc utvalg oppnevnt av bystyret, plan- og økonomiutvalg eller utvalg/komitè (gruppe I) får møtegodtgjøring tilsvarende gruppe IV. Forutsetning for utbetaling av møtegodtgjøring er at utvalget er blant gruppe I IV, jf 4 f, samt at det foreligger protokoll fra møtene. a. Ordfører: - utgifter til privat fasttelefon dekkes fullt ut - tildeles kommunal mobiltelefon b. Varaordfører: - tildeles kommunal mobiltelefon c. Leder i viltnemda: - tildeles kommunal mobiltelefon. Skyss- og kostgodtgjørelse for reiser i kommunale ærend gis etter reglene i Kommunenes Sentralforbunds reiseregulativ. Utgangspunkt for reisen er ombudsmannens bolig.

4 4 Pr. møtedag uten legitimasjon, 2 o/oo av ordførers godtgjøring. Pr. møtedag med legitimasjon, full dekning. Utgifter/tap må legitimeres ved erklæring av trekk i lønn fra arbeidsgiver eller ved kvittering for vikar for mottatt vikargodtgjøring. For selvstendig næringsdrivende og andre hvor slik legitimasjon ikke kan skaffes, godtas egenerklæring. Ved første gangs krav skal dokumentasjon som selvstendig næringsdrivende fremlegges. For hjemmearbeidende og selvstendig næringsdrivende regnes arbeidstiden for 8 timer. Utgifter til barnepass settes til 0,5 o/oo av ordførers godtgjøring, og kan gis til og med det året barnet fyller 12 år. Godtgjøring utbetales ikke når barnepasser er en person som normalt har omsorgsforpliktelser for barnet. Utgifter må være dokumentert før det utbetales godtgjøring. Krav om utgiftsdekning fremsettes på fastsatt skjema. a. Folkevalgte som mottar fast årlig godtgjøring, får ikke møtegodtgjøring innenfor sitt område. b. Den faste godtgjøringen dekker befaringer, møter i underutvalg, representasjonsoppgaver, forhandlinger m.v. c. Samlet godtgjøring skal for ingen overstige 80% av ordførers godtgjøring. d. I valgår foretas en forholdsmessig avkorting av den faste godtgjøringen. e. Kommunens folkevalgte som er medlem eller leder i flere enn ett styre eller utvalg, utbetales det gjeldende beløp for alle styrer og utvalg han/hun er med i. f. Saksordfører: Saksordførervervet godtgjøres gjennom den faste møtegodtgjøringen. Det gis møtegodtgjørelse for innkallinger til plan- og økonomiutvalget og bystyret. Tapt arbeidsfortjeneste utbetales ved behov. a. Satsene for godtgjøring fastsettes i % av ordførerens godtgjøring pr. 1/1 i møteåret, og avrundes nedover til nærmeste hele 10-krone. Ordførers godtgjøring = 11,5 G som første gang avrundes til kr som en overgangsbestemmelse. Det foretas utbetaling 2 ganger pr. år, den og 12.12, (unntatt godtgjøring etter Del A pkt. 1, 2 og del C). b. Sekretærene i de forskjellige utvalg, styrer, råd og komiteer er ansvarlig for at den godtgjøring som de folkevalgte er berettiget til, blir registrert og oversendt vedkommende anvisningsmyndighet. Ved frammøte hvor det ikke er sekretær til stede, må vedkommende folkevalgte representant selv melde sitt krav til sekretæren, eventuelt til administrasjonen. Dersom plan- og økonomiutvalg eller utvalg/komité (gruppe I) vedtar at politikere som skal representere Sarpsborg kommune kan ha med ledsager, dekker kommunen ledsagerens utgifter. Utgiftsdekningen er innberetningspliktig.

5 5 Folkevalgte i verv på halv tid eller mer gis slik ettergodtgjøring/etterlønn ved valgperiodens utløp: I 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. I 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. Myndigheten til å avgjøre legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedrørende godtgjøring og utgiftsdekning legges til plan- og økonomiutvalget. DEL B Gruppestøtte og representantstøtte til de politiske partiene med representanter i bystyret utbetales i henhold til valgresultatet slik: a. Gruppestøtten fastsettes til 0,45 % av ordførerens godtgjøring (likt kronebeløp pr. bystyregruppe) b. Representantstøtten fastsettes til 0,16 % av ordførerens godtgjøring pr. bystyrerepresentant. c. I det året det er kommunestyrevalg, utbetales støtte for 3 kvartaler etter valgresultatet for det sittende bystyre, og støtte for siste kvartal etter valgresultatet for det nye bystyret. DEL C Det er pt stilt 2,7 årsverk til disposisjon for frikjøp av folkevalgte. Følgende retningslinjer gjelder: Sarpsborg kommune stiller til disposisjon stillingsressurs tilsvarende 2,7 årsverk til fordeling med 2,0 årsverk på partigruppene som er representert i bystyret. Fordelingen baseres på bystyrets representanter fordelt på de forskjellige politiske partiene. 0,1 årsverk til det største opposisjonspartiet i bystyret 0,6 årsverk til ledere i utvalg/komité under gruppe I (se del A, pkt. 3.1). Bruk av stillingsressurs forutsetter permisjon fra ordinær jobb (annet lønnet arbeidsforhold). I ordinær kjernearbeidstid forutsettes tilstedeværelse i rådhuset eller deltakelse i andre organer som har tilknytning til vervet som bystyrerepresentant.

6 Stillingsressursen til partigruppene er primært tenkt brukt til ledelsen av bystyregruppene. Bystyrets faste representanter skal dra nytte av fristillingsressursen. Det vil ikke bli gitt mulighet til å overføre midlene inn i partiet ved ikke å benytte den tildelte ressurs. For stillingsressurs til ledere i utvalg/komiteer benyttes inntil 20% pr leder og fortrinnsvis skal fristillingen knyttes opp mot faste dager som også sammenfaller med møter i vedkommendes utvalg/komité. Øvrige vilkår: - Partienes bystyregrupper oversender for hver valgperiode til ordfører og politisk sekretariat en oversikt over hvilke politikere som er blitt tildelt stillingsressursen og hvilke kontordager som inngår i ordningen - Permisjon fra arbeidsgiver skal dokumenteres og være i henhold til tildelt stillingsressurs - Selvstendig næringsdrivende må fremlegge tilsvarende tilfredsstillende dokumentasjon på tap av inntekt - Den som er tildelt stillingsressurs, har kontordager på faste ukedager som settes inn i en fast plan som stillingsinnehaver utarbeider sammen med politisk sekretariat. - Kontorplassering er i Sarpsborg rådhus - Endringer i ovennevnte må oversendes politisk sekretariat og ordfører Antall kontordager avhenger av ressursens størrelse. 20% = en kontordag pr. uke. Ressursen tas ut i hele eller halve dager ikke timer. I de tilfellene at representanter går ut av sin partigruppe og inn i en annen partigruppe som har vært representert i bystyret siden periodens start, beregnes ressursfordelingen på grunnlag av gruppens nye medlemstall så snart det er praktisk mulig og senest innen 6 måneder. Dersom representanten bryter ut av sin gruppe og danner en ny partigruppe, foretas ikke ny fordeling. Mister et parti på denne måten hele sin gruppe, blir partiets stillingsressurs ubrukt. Det gis ikke dekning av tapt arbeidsfortjeneste for kommunale møter på kontordager. 6 Stillingsressursen til fordeling på partiene har en godtgjøring på 75% av ordførerens godtgjøring pr. stillingsressurs. Godtgjøringen gis som lønn og gir rett til feriepenger etter vanlige regler. Godtgjøringen utbetales månedlig og regulering foretas når G reguleres. Kommunens folkevalgte som kommer inn under KLP s felles kommunale pensjonsordning med de særskilte bestemmelser som gjelder for kommunale folkevalgte, meldes inn i KLP. Disse er samtidig dekket av gruppelivs- og ulykkes/yrkesskadeforsikringen. Pensjonsgrunnlaget skal være lik den folkevalgtes samlede faste godtgjøring og møtegodtgjøring medregnet ut fra et forhåndsstipulert gjennomsnittlig årsbeløp, beregnet ut fra vedtatt møteplan. Folkevalgte med stillingsressurs som faller utenfor pensjonsordningen, skal etter særskilte regler sikres at de ikke taper pensjonsrettigheter i sitt arbeidsforhold som følge av kommunale verv. Sykefravær meldes til politisk sekretariat første fraværsdag dersom det er mulig. Ferie avtales med ordfører og meldes til politisk sekretariat. Annet fravær må avklares med ordfører og meldes til politisk sekretariat.

7 7 Ved tjenestefrihet og lengre tids fravær trekkes den faste godtgjøringen forholdsmessig for den tid tjenestefriheten varer. Ved endelig uttreden stoppes utbetalingen av den faste godtgjøringen. Ved henvendelse til administrasjonen, skal denne alltid gå via respektive kommunesjef aldri direkte til saksbehandler. Saker reises via ordfører. Ordføreren har fullmakt til å avgjøre tvilstilfeller. Reglementet trer i kraft fra og med og gjøres gjeldende etter hvert som nye utvalg, komiteer, styrer og råd trer i funksjon.

8 8 Navn: Postadresse: Telefon: E-post: Kontonr.: Fødselsnr (11 siffere) Møtedato Barnevakt ifbm. med følgende møter Vedlagt følger dokumentasjon (kvittering) for utgift til barnepass. Sted og dato: Underskrift

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon...

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etiske retningslinjer... 3 3 Virkeområde... 5 4 Definisjoner... 5 1. Folkevalgt... 5 2. Kommunalt organ... 5 3. Ekstern organ... 6 4. Arbeidsgodtgjørelse...

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE KLP FORSIKRING. Virkningstidspunkt: 1.11.

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE KLP FORSIKRING. Virkningstidspunkt: 1.11. AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE og KLP FORSIKRING Virkningstidspunkt: 1.11.2004 1 I. Rettsstilling og formål 1 Hjemmel Overføringsavtalen

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer