Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår"

Transkript

1 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai /2528 L36637/11 1

2 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter Hjemmel og definisjon Rettigheter Plikter...3 Kapittel 2 Dekking av utgifter og økonomisk tap Tap av inntekt Utgifter til stedfortreder, refusjon til arbeidsgiver Vederlag for reiseutlegg Telefon, internett med mer...4 Kapittel 3 Godtgjøring for arbeid Alminnelige bestemmelser om godtgjøring Beregningsgrunnlaget...5 Godtgjøring til ordfører og varaordfører Fast godtgjøring Godtgjøring pr møte Fast godtgjøring avkorting og tillegg Særskilt godtgjøring Pensjon Ettergodtgjøring...7 Kapittel 4 Arbeidsvilkår og opplæring Generelle arbeidsvilkår for folkevalgte Opplæring PC-ordning for folkevalgte Utbetaling av ytelser Bekreftelse av folkevalgt verv...8 Kapittel 5 Tilrettelegging for partipolitisk virksomhet Tilskudd til folkevalgte grupper Godtgjøring til gruppeleder Kontorer og møterom...8 Kapittel 6 Ikrafttreden...9 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2 2

3 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter 1-1 Hjemmel og definisjon Folkevalgtes rettigheter og plikter følger av kommuneloven, forvaltningsloven og kommunestyrets egne vedtak. Med folkevalgt menes "valgt av folket" direkte ved valg, det vil si medlemmer av kommunestyre og formannskap. Uttrykket folkevalgt omfatter også de som er valgt til medlem av kommunalt folkevalgt organ eller som representerer kommunen i eksternt organ etter å ha blitt valgt av kommunestyret eller formannskapet; indirekte valgt av folket. 1-2 Rettigheter Den folkevalgte har rett til: a) å få fri fra sitt arbeid i det omfang det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale organer b) å få innvilget permisjon fra sitt arbeid i valgperioden for å utføre hel- eller deltids kommunalt verv c) å søke om fritak fra vervet, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, dersom vedkommende ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet d) å få vurdert sin habilitet etter forvaltningslovens og kommunelovens bestemmelser e) å be om fritak fra å delta ved behandlingen av en sak når vektige personlige grunner tilsier dette f) å få innsyn i saksdokumenter og informasjon om saker som er under behandling g) å få dekket utgifter og økonomisk tap som følger av vervet h) å få godtgjøring for arbeidet som folkevalgt 1-3 Plikter Den folkevalgte har plikt til: a) å ta imot valg til kommunale organer, med mindre man kan kreve seg fritatt fordi man har tjenestegjort som medlem av vedkommende organ de siste fire år b) å delta i møter i kommunale organer hvor man er valgt medlem med mindre man har gyldig forfall c) å si fra i god tid om forhold som gjør, eller kan gjøre vedkommende inhabil d) å avgi stemme når en sak tas opp til avstemning (kun ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt) Folkevalgte plikter ellers lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for folkevalgt virksomhet i kommunen. Folkevalgte plikter å sette seg inn i og gjøre seg kjent med Asker kommunes etiske retningslinjer. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 3 3

4 Kapittel 2 Dekking av utgifter og økonomisk tap 2-1 Tap av inntekt Tap av inntekt dekkes etter følgende regler: a) tapt arbeidsinntekt attestert av arbeidsgiver skal dekkes, dog slik at beløpet ikke må overstige 0,7 % av B pr møte a) tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende som kan legitimeres i form av likningsattest eller annen dokumentasjon som kan godkjennes skal dekkes, dog slik at beløpet ikke må overstige 0,7 % av B pr møte b) ulegitimert tap av inntekt kan dekkes etter søknad med inntil 0,25 % av B pr møte c) folkevalgte som må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta kommunalt tillitsverv (studenter, pensjonister, hjemmeværende, frilansere mv) kan dekkes etter søknad med inntil 0,25 % av B pr møte Beregningsgrunnlaget (B) framgår av Utgifter til stedfortreder, refusjon til arbeidsgiver Hvis deltakelse i møter med pliktig frammøte medfører ekstrautgifter til stedfortreder (barnepass, tilsyn av familiemedlemmer som trenger omsorg mv), kan dette dekkes etter søknad med inntil 0,1 % av B dersom utgiftene kan dokumenteres. Egenerklæring godtas som dokumentasjon. Frikjøp i form av refusjon til egen arbeidsgiver behandles særskilt etter søknad. 2-3 Vederlag for reiseutlegg Kjøregodtgjøring og ordinære utgifter i forbindelse med møter i folkevalgte organer som avholdes i kommunen (parkeringsutgifter, reiseutlegg mv), anses dekket av den alminnelige møtegodtgjøringen. Utover dette dekkes nødvendige utgifter til skyss-, kost- og overnatting for reiser i forbindelse med vervet etter statens regulativ. Dette gjelder ikke møter eller annen aktivitet der man kun representerer eget parti. 2-4 Telefon, internett med mer Telefonutgifter, utgifter til internett, abonnement på lokalavis, rekvisita til PC mv dekkes av en årlig kompensasjon som utgjør 1 % av B. Slik kompensasjon tilstås alle kommunestyrets medlemmer og et begrenset antall varamedlemmer. Politisk forhandlingsutvalg avgjør hvor mange varamedlemmer fra hvert parti som skal ha slik kompensasjon. Kapittel 3 Godtgjøring for arbeid 3-1 Alminnelige bestemmelser om godtgjøring Den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring for sitt arbeid med å utføre vervet etter regler som fastsettes av kommunestyret. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 4 4

5 Folkevalgte har ikke noe tilsettingsforhold i kommunen. Godtgjøringen er ikke å anse som lønn. Godtgjøring og utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste er likevel innberetningspliktig og skattepliktig som inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med innlevert skattekort. Bilgodtgjøring og diett blir rapportert som oppgavepliktig godtgjøring etter gjeldende regler for slike ytelser. Folkevalgtes godtgjøring gir ikke rett til feriepenger. Folkevalgte som får utbetalt fast godtgjøring pr måned kan selv velge å ikke motta godtgjørelse i juni i året etter valget. Beløpet, med tillegg av endringen i konsumprisindeksen, utbetales i stedet i juni første året i ny valgperiode. 3-2 Beregningsgrunnlaget All godtgjøring fastsettes i prosent av beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget (B) er 80 % av godtgjøringen som gis til statsråder. Beregningsgrunnlaget justeres årlig pr 1.5. i forhold til godtgjøringen for statsråder gjeldende fra samme dato. 3-3 Godtgjøring til ordfører og varaordfører Ordførerens godtgjøring fastsettes til 100 % av B. Godtgjøringen omfatter alt arbeid som tillegges vervet, og det tilstås derfor ikke møtegodtgjøring. Varaordførers faste godtgjøring fastsettes til 20 % av B. 3-4 Fast godtgjøring Kommunestyrets faste medlemmer gis en årlig fast godtgjøring på 2 % av B til deltakelse i møter som ikke omfattes av kommunelovens bestemmelser. Fast godtgjøring for verv utbetales i tillegg etter følgende satser, beregnet i prosent av B: leder medle m Formannskapet % Bygningsrådet 15 % 6 % Kontrollutvalget 10 % 6 % Kommunestyrekomite 10 % 1 % Klageutvalget 3 % Eldrerådet 3 % Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3 % Innvandrerrådet 3 % Andre styrer, råd og utvalg 0,7 % Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 5 5

6 3-5 Godtgjøring pr møte Kommunestyre-/formannskapsoppnevnte medlemmer av styrer, råd og utvalg hvor kommunen oppnevner alle eller noen av organets medlemmer, får møtegodtgjøring for dette av kommunen hvis vervet ikke godtgjøres på annen måte. Møtegodtgjøringen utgjør pr møte man deltar i 0,15 % av B til alle (leder, medlemmer og varamedlemmer). Dersom faste medlemmer av organet har fast godtgjøring, gis møtende varamedlemmer et tillegg til møtegodtgjøringen pr møte på 25 % i forhold til den møtegodtgjøringen som gjelder for de faste medlemmene. Det blir ikke gitt godtgjøring til mer enn ett møte, når to eller flere organ som har sammenfallende sammensetning av medlemmer og varamedlemmer har møte etter hverandre samme dag. Kommunale tjenestemenn som er valgt som medlem av styrer, råd og utvalg gis godtgjøring etter samme regler som gjelder for organets øvrige medlemmer. Tilsvarende gis til ansatte representanter i styrer, råd og utvalg der det er lovbestemt at ansatte skal være representert. Kommunale tjenestemenn som på grunn av sin stilling er medlem av styrer, råd og utvalg gis ikke godtgjøring. I tvilstilfelle avgjør Politisk forhandlingsutvalg om vedkommende likevel skal gis godtgjøring. 3-6 Fast godtgjøring avkorting og tillegg Medlemmer og ledere av styrer, råd og utvalg som mottar fast godtgjøring, får redusert sin godtgjøring med 50 % dersom fraværet strekker seg over 7 måneder i løpet av kalenderåret. Varamedlemmer som møter i over 50 % av møtene i løpet av kalenderåret ytes halv fast godtgjøring. Varamedlemmer som møter i over 70 % av møtene i løpet av kalenderåret ytes full fast godtgjøring. Varamedlemmene får da samme møtegodtgjøring pr møte som de faste medlemmene. 3-7 Særskilt godtgjøring Fungerende møteleder i organ hvor leder har forfall får en møtegodtgjøring på 0,3 % av B. I organ hvor ett av de faste medlemmene fungerer som sekretær, gis det en særskilt sekretærgodtgjøring på 0,02 % av B for hvert møte. Medlemmer av kommunestyrekomitéene gis en fast godtgjøring på 0,5 % av B for hver sak de er saksordfører for. 3-8 Pensjon Folkevalgte med samlet fast godtgjøring som utgjør 40 % eller mer av B, har krav på særskilt pensjonsordning basert på godtgjøringen. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 6 6

7 Folkevalgte som ikke har krav på særskilt pensjonsordning basert på sin faste godtgjøring, kan søke om å få dekket sine utgifter til opprettholdelse av egen pensjonsordning. Utgiftene må legitimeres, og dekkes med en andel tilsvarende omfanget av den folkevalgtes faste verv. 3-9 Ettergodtgjøring Folkevalgte med samlet fast godtgjøring som utgjør 40 % eller mer av B som slutter i sine verv, beholder sin faste godtgjøring i inntil tre måneder etter utløpet av valgperioden. Godtgjøringen bortfaller dersom vedkommende trer inn i ordinært arbeid i løpet av disse tre månedene. Krav om ettergodtgjøring må legitimeres. For ettergodtgjøring til ordfører gjelder kommunestyrets vedtak i sak 61/1995. Kapittel 4 Arbeidsvilkår og opplæring 4-1 Generelle arbeidsvilkår for folkevalgte Kommunens politiske styringsstruktur legger til grunn at de folkevalgte som hovedregel skal utøve sine verv i fritiden. Antall møter, tidspunkt for møtene, saksmengde, omfanget av dokumenter, tilgang til elektroniske tjenester mv skal så langt som mulig tilpasses dette. 4-2 Opplæring De folkevalgte skal ha opplæring i kommunens politiske og administrative plan- og styringssystem, kommunale organers sammensetning, myndighet og ansvarsområde, kommunens verdier, god forvaltningsskikk samt øvrige forhold som er viktig for å utøve vervet som folkevalgt. Det er obligatorisk å delta i opplæringen som gis nyvalgte og gjenvalgte medlemmer av kommunestyret ved starten av hver valgperiode. Opplæringen administreres av politisk sekretariat. 4-3 PC-ordning for folkevalgte Kommunestyrets faste medlemmer får ved oppstart av hver kommunestyreperiode utdelt personlig, bærbar datamaskin som kan brukes til nedlastning av elektroniske dokumenter. Representantene får også dekket utgifter til skriver og til installering av bredbånd, eller andre løsninger dersom bredbånd ikke er tilgjengelig. Kommunen tilbyr brukerstøtte. Distribusjon av sakspapirer skjer elektronisk på kommunens nettside innen de generelle frister som gjelder for møteinnkalling til folkevalgte organer. Folkevalgte som ikke ønsker å bli utstyrt med datamaskin/bredbånd, kan be om distribusjon av sakspapirer pr post. Disse må påregne å få sakspapirene i hende senere enn de generelle fristene som gjelder for møteinnkalling til folkevalgte organer. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 7 7

8 PC-ordningen for folkevalgte gjøres også gjeldende for et begrenset antall varamedlemmer fra hver folkevalgt gruppe som er representert i kommunestyret. Politisk forhandlingsutvalg avgjør hvor mange varamedlemmer fra hver gruppe som omfattes av ordningen. 4-4 Utbetaling av ytelser Utgiftsdekning og godtgjøring skjer etter følgende regler: a) Tap av inntekt: Den folkevalgte må selv fremme krav om dette. Kravet må fremmes snarest og innen 3 måneder etter at tap av inntekt er dokumentert. Kravene behandles og utbetales fortløpende. b) Stedfortreder. Tap av inntekt for selvstendig næringsdrivende: Den folkevalgte må selv fremme krav om dette. Kravet må fremmes snarest og innen 3 måneder etter at grunnlaget for kravet oppstod. Selvstendig næringsdrivende må oppgi organisasjonsnummer for bedriften. Kravene behandles og utbetales fortløpende. c) Dekking av utgifter: Den folkevalgte må selv fremme krav om dette. Kravet må fremmes snarest og innen 3 måneder etter at kostnadene påløp. Kravene behandles og utbetales fortløpende. d) Møtegodtgjøring: Godtgjøringen beregnes av sekretariatet for det enkelte organ og utbetales medlemmene av organet 2 ganger i året, i juni og i desember. e) Fast godtgjøring: Godtgjøringen utbetales hver måned med 1/12 av den faste årlige godtgjøringen. Første utbetaling er for oktober det året valgperioden tar til. 4-5 Bekreftelse av folkevalgt verv Den som har folkevalgt verv kan få utstedt bekreftelse på hvilket eller hvilke verv dette er, og funksjonstiden for vervet. Bekreftelse utstedes av politisk sekretariat. Kapittel 5 Tilrettelegging for partipolitisk virksomhet 5-1 Tilskudd til folkevalgte grupper Kommunestyregruppene med fast representasjon i kommunestyret gis et samlet årlig tilskudd som tilsvarer 1 B. Tilskuddet skal dekke driften av kommunestyregruppene. Tilskuddet fordeles slik at 20 % av beløpet fordeles flatt på alle gruppene som et ikke-differensiert grunntilskudd. Resten av støtten fordeles forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget. Støtten utbetales i juni hvert år. 5-2 Godtgjøring til gruppeleder Gruppeleder for kommunestyregruppe med fast representasjon i kommunestyret gis en årlig fast godtgjøring på 10 % av B. I tillegg gis en godtgjøring på 0,1 % av B pr faste representant gruppen har i kommunestyret. 5-3 Kontorer og møterom Kommunestyregruppene skal ha tilgang til møterom/lokaler i Rådhuset til sin virksomhet. Lokalene skal være utstyrt med printer, kopimaskin og vanlig kontorrekvisita. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 8 8

9 Kapittel 6 Ikrafttreden Reglementet trer i kraft 1. oktober Samtidig oppheves reglement vedtatt av kommunestyret , senere endret av kommunestyret Reglementet kan endres av kommunestyret selv. Politisk forhandlingsutvalg håndhever reglementet slik det er vedtatt av kommunestyret. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 9 9

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Permisjonsreglement. Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Permisjonsreglement Harstad kommuneverdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 BEGRENSNINGER... 3 1.3

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer