Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014"

Transkript

1 NKA 11/14 Valg Saksdokument: Valgkomiteens innstilling

2 NKA 11/14 INNSTILLING FRÅ VALKOMITEEN TIL ÅRSMØTET I NKA 2014 t i fjor valde denne komitéen til å førebu vala i 2014: Anne Marie Gjølme (Katolsk forum Stavanger), Gro Wernø (Grenland kirkeakademi) og Per Halse (Volda og Ørsta kyrkjeakademi). Vi har kommunisert med kvarandre gjennom e-post. Styremedlemene som står på val vart alle spurde om dei er viljuge til å vere kandidatar for ein ny periode. Astrid Holen og Thea Stabell takka nei til dette, men dei tre andre (Birkeland, Nesset og Plagge) stilte seg til disposisjon for renominering. Før jul vart også lokalakademia oppmoda om å sende oss framlegg på nye kandidatar. t skal velje tre faste styremedlemer (for to år) og to varamedlemer (for eitt år). I samsvar med innarbeidd praksis ser vi føre oss at dette vert organisert som eitt val: Dei tre kandidatane som får flest røyster, vert styremedlemer og dei to med færre røyster vert vararepresentantar. I arbeidet har valkomiteen lagt vekt på at styret bør ha geografisk spreiing, kjønnsmessig fordeling, breidde i kompetanse og erfaring, og at det framleis skal vere økumenisk samansett. Komitéen konkluderer med å fremje desse kandidatane til styrevalet: Eva Birkeland, Marit Kaldhol, Sigmund Nesset, Knut Erik Tveit og Wolfgang Plagge. Vi har bede kandidatane om å gje ein kort sjølvpresentasjon ved å svare på nokre spørsmål. På bakgrunn av dette vert dei fem presenterte i vedlegget nedanfor i alfabetisk rekkefølgje etter slektsnamn. Til oppdraget vårt høyrer også å kome med framlegg til revisor for NKA. Etter kontakt med sekretariatet rår vi årsmøtet til å velje som revisor: as.revision. Med dette takkar vi for oppdraget og ynskjer godt val! Anne Marie Gjølme Gro Wernø Per Halse

3 PRESENTASJON AV KANDIDATANE Eva Birkeland 1. Fødselsår og bustad: Førde i Hordaland. 2. Utdanning, yrke og evt arbeidsstad: 1.avdeling teologi frå Menighetsfakultetet. Kommunaløkonomi frå Høgskulen i Volda. Religion og estetikk frå MF. Kyrkjeverje i Sveio ut april Frå 1.mai kyrkjeverje i Tysvær 3. Tilknyting til lokale kyrkjeakademi og/eller NKA sentralt: Valestrand kulturkyrkje vart stifta i Eg har hatt gleda av vere med på dette spennande utviklingsprosjektet som i 2005 vart teke opp som medlem i NKA. Medlemsskapet har inspirert oss og vore viktig for arbeidet med nettverksbygging til kulturkyrkja. 4. Kva ser du som viktige utfordringar i det lokale akademiarbeidet: Ei av fleire utfordringar er å styrkja forståinga av kyrkja som kulturberar i samfunnet. Det er alltid ei utfordring å få til eit program som har bredde og volum nok til å involvera ulike grupper, lag og generasjonar av lokalsamfunnet, og samstundes ha fokus på kvalitet. 5. Kva meiner du er viktige oppgåver og utfordringar for NKA nasjonalt: Å vidare utvikle NKA på alle nivå: Lokalt, nasjonalt og internasjonalt - og finne balansen / fordeling av arbeidsinnsats mellom desse. 6. Eigne kunnskapar og erfaringar som vil vere ein ressurs i arbeidet som styremedlem i NKA: Valestrand kulturkyrkje er med på å profilere kyrkja på ein ny måte. I løpet av dei åra eg har vore med i Valestrand kulturkyrkje, har fleire kyrkjer i Norge blitt kulturkyrkjer og fleire av desse er medlemmer i NKA. Eg håper og trur at mine erfaringar med å utvikle Valestrand kulturkyrkje er viktige for styret. For nokre år sidan gjennomførte eg studiet Religion og estetikk på Menighetsfakultetet. Estetikken er ein viktig del av arbeidet som NKA driv. Fire år med erfaringar frå sentralstyret. Marit Kaldhol 1) Fødselsår: Bustad: Ålesund 2) Utdanning: Lærarutdanning med tilleggsfag: nordisk språk/litteratur, kristendomskunnskap, spansk/lat.amer. språk/kultur, samtidsdans. Yrke: Lærararbeid i grunn- og vidaregåande skule fram til 2000, sidan då skjønnlitterær forfattar på heiltid. 3) Tilknyting til lokalt kyrkjeakademi: Levert tekstar til dramatiseringar for barn og unge frå 2003, styremedlem i Borgund kyrkjeakademi sidan ca. 2005, leiar sidan ) Utfordringar i lokalt arbeid: Vidareføre opplysingsarbeid og dialog om konfliktene i Midt-Austen, skape dialog om folkekyrkja med mål å nå nye grupper (kvinner, homofile, fattige, intellektuelle).

4 5) Utfordringar nasjonalt: Religionsdialog; å vidareutvikle og utvide tilnærmingar til kyrkja/religionsutøving gjennom bruk av kunst & kultur; miljø- og fattigdomsproblematikk innafor kristen kontekst. 6) Ressurs i eigen kompetanse og erfaring: Kreative tilnærmingar, erfaring i å involvere fleire kunst/kulturuttrykk samtidig, generell interesse for livssynsspørsmål i vid forstand, pedagogisk innsikt, lese- og skriveerfaring. Sigmund Nesset 1. Født i 1947 i Oslo. Har siden 1973 bodd i Tromsø. 2. Magistergrad i filosofi. Førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. 3. Styremedlem i Tromsø kirkeakademi. En periode som styremedlem i NKA sentralt, en periode som vara. 4. Tromsø kirkeakademi satser mesteparten av sine ressurser på en årlig kirkefestival. Festivalen er som regel ganske vellykket, men det er vanskelig å etablere en stabil medlemsmasse som kan være aktiv gjennom hele året. 5. Den kristne tradisjon kan representere både vidsyn og trangsynthet. Vidsyn som forenes med og springer ut av gudstro, kan være en viktig kraft i samfunnet lokalt og internasjonalt. Derfor er den økumeniske dimensjonen så viktig. Bare med en slik basis kan kirkeakademiene fremme dialog og representere en motkraft i forhold til tidens grådighetskultur. NKA sentralt bør være et overrislingsanlegg for lokallagene hvor det viktigste arbeidet tross alt foregår. I tillegg må sentralleddet holde tak i og delta i viktig internasjonalt arbeid. 6. Jeg arbeider til daglig med såkalt formidling i biblioteket og har laget en lang rekke utstillinger og stått bak mange bokutgivelser. Dermed har jeg en ganske bred kunnskap om kulturfeltet som jeg tror kan komme til nytte. Jeg har dessuten mange års ledererfaring fra det offentlige. Knut Erik Tveit 1. Født Bosted Rodeløkka i Oslo. 2. Cand.philol. i kulturstudier og utdannet prest i Den norske kirke. Kulturrådgiver i Oslo bispedømme. 3. Styremedlem i Domkirkeakademiet i Oslo. 4. Bidra til opplysende formidling av kultur og kirketema i form av foredrag og samtale. Bidra til nyskapende formidling av kultur og kirkemateriale gjennom kunstproduksjoner. 5. Bidra til å sikre sterkt fokus på og erkjennelse av at kunst, kultur og kirke er uløselig knyttet til hverandre. Det gjelder i alle kunstuttrykk og i alle sider ved kirkens praksis. 6. Sterk interesse for og erfaring med arbeidet for å realisere det som er omtalt i pkt 5. Et eksempel på det er plattformen som jeg, i egenskap av å være kulturrådgiver i Oslo bispedømme, er prosjektleder for. Et prosjekt som Domkirkeakademiet i Oslo er en av arrangørene bak. Wolfgang Plagge år. Gjettum. 2. Yrkestilknytning og arbeidssted:

5 Komponist, pianist og organist med over 30 CD-utgivelser Professor ved Norges Musikkhøgskole Professor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Kantor i Mariakirken i Bærum Mangeårig arbeid med liturgi og historisk musikk Redaksjonsmedlem i Den katolske kirkes salmebok-komite Hovedansvarlig for musikkdelen i arbeidet med et komplett tidebønneverk for Den katolske kirke i Norge 3. Din tilknytning til lokale kirkeakademier og til NKA sentralt: Jeg har ved en rekke anledninger vært foredragsholder og kursholder for NKA, både i Oslo-området og utenfor. Temaer har gjerne vært å se på sammenhenger mellom religionsutøvelse, musikk og historie. 4. Hva mener du er viktige utfordringer i det lokale kirkeakademiarbeidet? Fokus på historisk-kulturelle og praktiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom liturgi og musikk. (På kort sikt er det for eksempel viktig å intensivere informasjonsarbeidet og dialogen med menighetene om de nye liturgiene som er under utprøving.) Videreføring av arbeidet med liturgiske verktøy i etterkant av den lanseringen av den nye salmeboka for DNK. Fokus på andre trossamfunns liturgiske språk. Fokus på andre religiøse gruppers kulturelle og musikalske språk. 5. Hva mener du er viktige oppgaver og utfordringer for NKA som bevegelse? Stadig tydeligere bevissthet om synlighet! Det blir stadig viktigere for både kirkens egne medarbeidere og lekfolk å erfare betydningen av identitetsskapende holdningsarbeid. 6. Dine erfaringer og kunnskaper som vil være av betydning for ditt arbeide som styremedlem i NKA: Jeg har en omfattende erfaring med publikumsrelatert virksomhet. Min forskning dreier seg i stor grad om kulturhistorie. Jeg er dypt involvert i ekumeniske liturgi- og musikkfora. (Som katolikk sitter for øyeblikket i styret i Oslo Domkor) Jeg har en stor og relevant kontaktkrets.

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD 2011 2015 Trygghet i lederrollen 2011 2015 Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd er en grunnbok som skal gi rådsmedlemmene innføring i hva det innebærer å sitte i menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Utdanning til morgondagens praksis?

Utdanning til morgondagens praksis? Utdanning til morgondagens praksis? Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og spesialiseringar til psykolog og psykiater i lys av utvalde statlege føringar. Utarbeidd av Rådet for psykisk helse Desember

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Læreplanarbeid som prosess i skulen

Læreplanarbeid som prosess i skulen Notat 4/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Læreplanarbeid som prosess i skulen VOLDA 2007 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Siv Therese Måseidvåg Gamlem Høgskulen i Volda 0805-8075 Siv

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Idé og prinsipprogram Vedtekter

Idé og prinsipprogram Vedtekter Idé og prinsipprogram Vedtekter Idé og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet Del A: Idé- og verdigrunnlag Idègrunnlag Idègrunnlaget bygger på den danske presten og folkeopplyseren Grundtvigs tanker

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Se hvem som stiller til valg i år

Se hvem som stiller til valg i år Illustrasjonsfoto Colourbox Se hvem som stiller til valg i år Mange engasjerte sykepleiere ønsker å gjøre en ekstra innsats som styremedlemmer i faggruppen vår de to neste årene. Møt dem på de neste sidene,

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s.

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1/2 2014 10. årgang Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9 Frihet i fellesskap s. 10 og 11 Kvinnesak på urfolkvis s.

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg:

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg: Vedlegg: 1. Vedtekter for NKA 2. Økonomireglement for NKA 3. Informasjon om frister og støtteordninger 4. Strategiplan for Norske kirkeakademier 2012-2015 Vedlegg 1 2014 NORSKE KIRKEAKADEMIER VEDTEKTER

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

torsdag 11. juni. Takk til NRK og Kirkerådet

torsdag 11. juni. Takk til NRK og Kirkerådet Kjære salmevenner! Takk at din kirke aldri sover! Mens jorden ruller uten stans, ditt folk i vekselsang deg lover, for nattens ro og dagens glans. T: John Ellerton / O: Johannes Smemo nr. 820 i N13, vers

Detaljer

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Informasjon om kandidater til Kirkerådet Lederkandidater (i alfabetisk rekkefølge) Navn: Nils-Tore Andersen Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Vedlegg til KM 2.7/06 (Oppdatert pr. 26.10)

Detaljer

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 Nr. 3-2012 76. årgang Kurs for vaktmestere Folkehøgskoleundersøkelsen Side 8 Vår eventyrlige verden Side 10-11 Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt

Detaljer