Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan"

Transkript

1 2013 Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan SØNDERGAARD RICKFELT AS

2 Innhold 1.0 Innledning Bakgrunn for saken Planområdets fysiske forutsetninger Plansituasjon Utbyggingsønsker Utredningsbehov: Utbyggingsavtale Planprosess

3 1.0 Innledning Dette planprogrammet skal ta for seg arbeidet med omregulering av "Billagstomta" Gnr/Bnr 130/2, 130/18 og 130/19 til bolig og barnehagetomt. Området ligger ved innkjøring til Rjukan Næringspark mellom Såheimsvegen og Måna. Området ligger ikke som boligformål i kommunedelplan for Rjukan. Planprogrammet utarbeides i tråd med 4.1 i ny plan og bygningslov og forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet skal : Synliggjøre bakgrunn for saken og de overordna føringene for planarbeidet Vise hvilke tema som skal konsekvensutredes i reguleringsplanarbeidet Synliggjøre planprosess og aktuell medvirkning Sendes på høring minimum 6 uker før det blir stadfestet av Samfunnsutvalget. 2.0 Bakgrunn for saken I Strategisk næringsplan for Tinn kommune er det en målsetting å etablere nye moderne sentrumsnære boliger på Rjukan med høy boligkvalitet spesielt tilpasset unge etablerere. Det ble gjennomført et prosjekt som redegjorde for aktuelle boligutviklingsprosjekter på Rjukan hvor Billagstomta var den av disse. Konklusjonen i dette utredningsarbeidet var at Billagstomta bør prioriteres for omregulering til boligformål. Kommunen ser behov for å bygge ny barnehage på Rjukan og det er utredet alternative tomter for et slikt prosjekt. Kommunestyret har bedt om at det avklares om ny barnehage kan lokaliseres på Billagstomta. A til Å utvikling AS er interessert i å utvikle boliger og barnehage på denne tomta og Søndergaard Rickfelt AS er engasjert via dette firmaet i reguleringsarbeidet. Detaljplan og planprogram I kommunedelplan for Rjukan (1997) er det plankrav før utbygging. I tillegg er kommunedelplanens formål ikke i tråd med de ønska formålene. Det er derfor krav om konsekvensutredning i forbindelse med denne omreguleringen fra næringsformål til boligformål og barnehage. Planen utarbeides som en detaljplan og varsles som en privat plan. Plansaken utarbeides i tett samarbeid med kommunen som har interesser innenfor arealet. Når planprogrammet har vært på høring vil kommunen vurdere å inngå en samarbeidsavtale mellom A til Å Utvikling AS og Tinn kommune. Avgrensning av planområdet: Planområdet avgrenses mot Måna i nord, Videregående skole i vest. Stasjonsområdet med perrong og kontorbygg Gnr/Bnr 130/124 tas med i planområdet. NGI sin foreløpige skredvurdering datert 14.juli 2010 ligger til grunn for avgrensning av reguleringsområde for evt. rassikring sør i planområdet. Planområdet kan bli redusert ved innsendelse av endelig planforslag. 3

4 3.0 Planområdets fysiske forutsetninger. Beliggenhet Området ligger vest i byen på sørsida av elva ved innkjøringen til Næringsparken. Området ligger sentralt og kan gi sentrum nye moderne leiligheter i gangavstand til skole, arbeidsplasser og annen service. 4

5 Eksisterende virksomhet og bebyggelse I dag er det Tinn billag som holder til på Billagstomta. Om Billagstomta omdisponeres til boligformål eller barnehageformål krever det flytting av rutebilstasjon til egnet lokalisering. Det gamle pakkhuset på Jernbanestasjonen har vært drøftet. Bruksendring av pakkhuset kan gjennomføres uavhengig av detaljreguleringen utfra nye bestemmelser i reguleringsplan for Næringsparken. Nærmeste naboer i tillegg til Rjukan stasjon er Rjukan videregående skole, 4 bolighus og et kontorbygg. En av to adkomster inn mot Næringsparken går forbi området, men tungtransporten går i hovedsak via Fabrikkbrua lenger oppe i byen. Eiendomsforhold Gnr/Bnr 130/19 Tinn billag AS rutebilstasjonen 130/18 Park mot Birkeland bru 129/3 Norsk Hydro Produksjon AS Måna Norsk Hydro Produksjon AS Park mellom billaget og Videregående skole, vegen og stasjonsområdet. 129/32 Telemark Fylkeskommune Videregående skole 130/179 Pakkhuset 130/124 Rjukan data -bygget 130/2 og 129/18,19,20 Norsk Hydro?? Evt. ras-sikringsområde Det aktuelle utbyggingsområdet eies av Tinn billag og Norsk Hydro Produksjon AS. Det pågår forhandlinger mellom Norsk Hydro AS og A til Å utvikling AS om overdragelse av Hydros eiendommer. Fremdrift på disse forhandlingene er ikke kjent. Når det gjelder Tinn billag sin eiendom ligger det en forutsetning i planarbeidet at Tinn billag får tilpasset sin virksomhet til egnet sted. 5

6 4.0 Plansituasjon Kommunedelplan I gjeldende kommunedelplan for Rjukan er Billagstomta satt av til planlagt Næringsområde med tursti langs elva. Det er regulert parkområde i østre del av tomta mot Birkeland bru. Det er igangsatt rullering av kommundelplanen og nytt formål er i tråd med dette arbeidet. Jernbanearealet er regulert til offentlig kommunikasjon i kommunedelplanen. I ny plan for Næringsparken er området foreslått regulert til Næring, kontor/industri med krav til detaljplan ved søknadspliktige bygg- og anleggstiltak. Reguleringsplaner i nærheten Regulering av Rjukan Næringspark ble vedtatt Det er ifølge kommunen ingen reguleringsprosesser pågående i nærheten til planområdet. Det jobbes med vurderinger knyttet til nye formål i Bygg 313 som kan ha betydning for planarbeidet. Energi og klimaplan -Tinn kommune Aktuelle tiltak som legger føringer i planarbeidet d) Etablere et eller flere fjernvarmenett i Rjukan innen 2020 e) Alle nye bygg skal utrede alternativ energiforsyning som del av byggesaksbehandlingen f.o.m Aktuelle Rikspolitiske retningslinjer Statlige retningslinjer som skal ligge til grunn for planarbeidet: RPR -Samordnet transport og arealplanlegging: vurderinger knyttet til bilbasert boligutvikling. Prosjektet tilfredstiller hovedprinsippet i denne retningslinja. RPR -stryking av barn og unges interesser - skal legges til grunn. RPR -tilgjengelighet for alle - skal legges til grunn 5.0 Utbyggingsønsker Utbygger har ønske om å imøtekomme kommunens behov for moderne fremtidsretta leiligheter sentralt på Rjukan. Antallet leiligheter er ikkje bestemt, men skal utredes i planen ut fra plassering, aktuell utnyttelse og høyder. Det avhenger av hvilke del av planområdet som blir aktuelt for boligutbygging. Barnehageutbygging skal utredes og blir bestemmende for plassering av boliger.. Dette avklares i planprosessen. 6

7 6.0 Utredningsbehov: Utredningsbehovene settes opp i tråd med oppstartsmøtet, kommuneplan og andre statlige retningslinjer. Noen utredninger vil foreligge som del av en planbeskrivelse, mens andre vil kreve egne utredninger som vedlegg til planmaterialet. Aktuelle utredningstema: 6.1 Skredforhold: NGI har utarbeidet skredrapport fra for området, datert 14. juni Rapporten konkluderer med følgende: Området kan nås av skred oftere enn i gjennomsnitt en gang hver 1000 år. Skredsikring må etableres hvis tomta skal bebygges. Utredningen ble gjort med utgangspunkt i boligbygging på tomteområdet. Det er snakk om både steinskred fra to lokaliteter og snøskred. Sikkerhetsklasse 3 vil være gjeldende for boligbygging i dette området noe som betyr at byggverk med tilhørende uteareal skal ligge sikkert for såkalte "5000-års skred". foreslåtte sikringsløsninger: 1. Bygge skredsikring ved tomta. Dette sikrer ny bebyggelse, men ikke eksisterende boligbebyggelse på andre siden av Såheimsvegen. 2. Bygge skredsikring ovenfor eksisterende bebyggelse slik at både ny og eksisterende bebyggelse får økt sikkerhet. Det kan være nødvendig å bygge noe skredsikring nede på tomta også, da det kan være vanskelig å få plass til "5000-års skredsikring på oversiden av eksisterende bebyggelse. Eksisterende rapport danner et grunnlag, men det er nødvendig å utdype dette tema videre i planarbeidet. Drøfte skredsikring i forhold til andre viktige faktorer, omfang av skredsikring og definere hvor og hvordan sikring skal gjennomføres. 6.2 Kulturminner: Fredning av Rjukanbanen og Rjukan Næringspark inngår som en del av Verdensarvprosjektet som pågår i Telemark. Nominasjonen bygger på fire viktige pilarer: kraftproduksjon, fabrikkområdet, byen Rjukan og transportåren Rjukanbanen. Det aktuelle planområdet ligger sentralt og eksponert til ved innkjøring til fabrikkanleggene, rett ved Rjukan stasjon. Det grenser til Måna og ligger i nærområdet til Rjukan sentrum. 7

8 Fredningsplan for Rjukanbanen er vedtatt og ligger hos Riksantikvaren for stadfesting. Reguleringsplanen må forholde seg til og gjennomgås i lys av fredningsbestemmelsene. Ill: Avgrensning av fredningsområdet Rjukan stasjon. Det er varslet fredning av deler av Rjukan Næringspark. I fredningsforslaget ligger ikke det aktuelle planområdet området inne i fredningsområdet, men det grenser inn til. Fredningsforslag hadde høringsfrist 1. februar Det er gjennomført DIVE-analyse for Rjukan og Notodden. Som m å ligge til grunn i planarbeidet. Utbyggingsområdet på Billagstomta har ingen bevaringsverdige bygninger. Det er tomteområdets betydning for tilgrensende kulturmiljø som har betydning og dermed må utredes i planarbeidet. Rjukan stasjon ligger innenfor planområdet og fredningsplaner må legges til grunn i reguleringsplanarbeidet. 8

9 Utredningstema Tema Utredningsbehov, Egen utredning Skredforhold Utrede tiltak for å sikre området mot 5000års skred. Arbeidet skal gjennomføres i samråd med skredekspertise. Aktuelt område for skredvoll ligger innenfor aktuelt planområde. Eget vedlegg Grunnforhold Kulturminner, fortidsminner ROS analyse Støy Tema for planbeskrivelsen Utredning av barnehagetomt Landskapforhold og byform Trafikk Klima Miljøtekniske grunnundersøkelser og stabilitetsforhold i grunn. Om det ikke foreligger tilstrekkelige undersøkelser i forhold til kravene som stilles til oppføring av boligformål må det gjennomføres nye undersøkelser. Hensyn og evt. tiltak mot Radon vil være en del av utredningsarbeidet. Registrering etter automatisk freda kulturminner gjennomføres av Telemark Fylkeskommune. Deler av området er fredet etter kulturminneloven. Fredningsbestemmelser gjøres gjeldende innenfor denne delen av planområdet. Øvrig planområde ligger i nær tilknytning til fredningsområdet og utredning av konsekvenser ved nybygg og anlegg i disse nærområdene skal gjennomføres. Nye tiltak skal vurderes og sikres slik at de ikke er i strid med formålet med fredningen. Utredningen skal bygge på det arbeidet som allerede er gjennomført i DIVE-analyse. Det er krav til ROS-analyse i reguleringsplaner i tråd med ny plan og bygningslov. Analysen skal vise til alle aktuelle forhold som utgjør risikofaktorer og som gjør området mer og mindre egnet for denne type utbyggingsformål. Aktuelle tema: grunnforhold, skred, støy, flom ogtrafikksikkerhet. Temaet vil i hovedsak dreie seg om støy fra billtrafikk inn mot den enkelte bolig. Det skal gjennomføres støyanalyse for boliger som legges nærmere enn 25m fra veg. Det skal gjennomføres utredning om barnehagetomt innenfor det aktuelle utbyggingsområdet i tråd med kommunestyrets vedtak. Er tomteområdet egnet. Arealbehov, langsiktige utviklingsmuligheter, trafikale forhold. Det er behov for barnehage med 60 plasser. Landskapet legger føringer for byform på denne sentrale tomta. Høyder, utnyttelse, struktur på ny bebyggelse skal vurderes i forholdet til kulturminnehensyn, -nær og fjernvirkning. Trafikksikkerhet for beboere i området /Såheimsvegen Trafikksituasjon til en evt. barnehage. Konsekvenser mht. eventuell tungtransport og busstrafikk. Avbøtende tiltak evt. bør vurderes. Vurdere justering av kryss mot Næringsparken. Solforhold, vind skal vurderes. Eget vedlegg Eget vedlegg Eget vedlegg Eget vedlegg 9

10 universell utforming Universell utforming skal legges til grunn Andre kommunaltekniske forhold Energi Folkehelse Barn og unges vilkår. Utbyggingsrekkefølge og vurdering av evt. trinnvis utbygging av delområder Økonomiske konsekvenser for kommunen Vurdere V/A-løsning i samråd med kommunen. Det skal vurderes energifleksible varmesystem, fellesanlegg. Kvalitet på lekeareal og ulike typer lekeareal skal vurderes. Nærhet til aktiviteter for barn og unge skal kommenteres. Tap av evt. eksisterende leikeareal skal kommenteres i planarbeidet. Rekkefølgekrav mht infrastruktur og lekeplasser. Bygging av skredtiltak Vurderes i forbindelse med en utbyggingsavtale. VA-anlegg Veg-investeringer og vedlikehold Tiltak på gang og sykkeltrase mot skole 7.0 Utbyggingsavtale Aktuelle tema for en utbyggingsavtale: ras-sikring, 8.0 Planprosess Medvirkning V/A-nett og evt. annen teknisk infrastruktur. Den formelle saksgangen sikrer medvirkning gjennom lovfestede høringer og offentlig ettersyn. Alle innkomne uttalelser vil bli tatt med videre i prosessen, Spesielt berørte grupper som grunneiere, rettighetshavere, interesserorganisasjoner, faginstanser og myndigheter på kommunalt og regionalt nivå vil få tilsendt plandokumentene for uttalelse. Videre prosess: Det skal holdes planforum på Fylkesnivå og om nødvendig skal det avholdes åpent møte. Planprogrammet fastsettes av Tinn kommune etter 6 ukers høringsfrist. Konsekvensutredningene utarbeides i tråd med planprogrammet og legges ved plansaken som vedlegg. Plansaken utarbeides som en detaljplan og legges ut til offentlig ettersyn på vanlig måte. Planen vedtas av Tinn kommunestyre. 10

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

1 Innledning...3. 1.1 Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan...3. 1.2 Planprogrammet...3. 2 Planavgrensing...3. 3 Hovedtema for planarbeidet...

1 Innledning...3. 1.1 Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan...3. 1.2 Planprogrammet...3. 2 Planavgrensing...3. 3 Hovedtema for planarbeidet... Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan Tinn kommune 24.06.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan...3 1.2 met...3 2 Planavgrensing...3 3 Hovedtema for planarbeidet...5

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer