Figur 6.1. Orkester. Tilhøyrarar per konsert Tromsø Symfoniorkester Nordnorsk Opera & Symfoniorkester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Figur 6.1. Orkester. Tilhøyrarar per konsert Tromsø Symfoniorkester Nordnorsk Opera & Symfoniorkester"

Transkript

1 Kulturstatistikk Statistiske analysar 6. Musikk tilhøyrarar på konsert 6.. Nokre resultat Til saman var over publikum på konsertane til medlemmene i Norsk teater- og orkesterforening i. Samanlika med 2008 er det ein auke i talet på tilhøyrarar med , eller prosent. Om lag tilhøyrarar var barn og ungdom, ein nedgang på om lag tilhøyrarar samanlikna med Figur 6. syner talet på tilhøyrarar per konsert for dei ulike institusjonane. Eit totaltal på konsertar for alle kora og orkestra i denne statistikken er vanskeleg å gi fordi kvart år er det nokre orkester som ikkje har rapportert dette. Jf. tabell 6.2 og punkt 6.2. Figur 6.. Orkester. Tilhøyrarar per konsert Tromsø Symfoniorkester Nordnorsk Opera & Symfoniorkester Kristiansand Symfoniorkester Stavanger Symfoniorkester Trondheim Symfoniorkester Stiftelsen Harmonien Oslo Filharmonien Det Det Norske Norske Kammerorkester# Det norske Blåseensemble Bit 20 ensemble Talet på konsertar er ikkje rapportert for Kjelde: Norsk teater- og orkesterforening. 8,5 millionar kroner til musikk frå staten I utgjorde dei statlege utgiftene til musikk til saman 8,5 millionar kroner, ein auke på 5 prosent frå 2008, men utgjer same prosentdelen av budsjettet som førre året. Dette er det høgaste beløpet som er blitt løyvd dei siste ti åra. Sidan 2000 har dei statlege utgiftene til musikk blitt meir enn dobla. I 2008 og er det i tillegg til orkestra og institusjonane også løyvd midlar til Norsk Kulturfond-ettårig prosjekttilskot. Tabell 6. syner rekneskapstala over dei statlege utgiftene til musikk.tabell 6.2 gir ei meir detaljert oversikt over dei statlege utgiftene til dei ulike orkestra og institusjonane. Rikskonsertane er den institusjonen som fekk tildelt mest pengar, 6 millionar kroner i. Tilskot til opera, sjå tabell Statlege utgifter til musikkformål kroner 2008 I alt Driftsutgifter (Rikskonsertane) Norsk kulturfond-eittårig prosjekttilskot Nasjonale institusjonar Region-/landsdelsinstitusjonar Knutepunktinstitusjonar Landsdelsmusikere i Nord-Norge Ymse faste tiltak Talet på konsertar er ikkje rapportert for Kjelde: Kultur- og kyrkjedepartementet. Om lag konsertar i Rikskonsertane I var det nær,3 millionar tilhøyrarar til stades på om lag konsertar som Rikskonsertane held. Samanlikna med 2008 var det nær 200 færre konsertar, men med fleire tilhøyrarar. 92 prosent av tilhøyrarane var til stades på skolekonsertar. I var det framleis Akershus og Rogaland som hadde flest 70 Statistisk sentralbyrå

2 Statistiske analysar Kulturstatistikk tilhøyrarar på Rikskonsertane. Tabellane 6.4 og 6.5 gir fleire tal for verksemda til Rikskonsertane. Medlemsorganisasjonar i norsk musikkliv I var det nær medlemmer i Norsk musikkråd, ein auke på medlemmer siste året. Talet for er det høgaste i perioden Norsk Rockforbund er den største medlemsorganisasjonen med litt over medlemmer i, og hadde den største auken i talet på medlemmer med nær siste året. Norsk munnspillforum hadde lågast tal på medlemmer med 79 i. Jf. tabell 6.6. Totalt tal på medlemmer i Norges Musikkorps Forbund går framleis ned. I var det medlemmer, drygt 200 færre enn i Nedgangen finn ein både i talet på korps og i talet på medlemmer. Det er talet på utøvande medlemmer som ser ut til å falle, totalt er det 500 færre utøvande medlemmer i samanlikna med Dei 076 skolekorpsa hadde totalt medlemmer i, mens dei 583 amatørkorpsa hadde medlemmer. Sjå figur 6.2 og tabell 6.7. Figur 6.2. Medlemmer i Norges Musikkorps Forbund Skolekorps/generasjonskorps Amatørkorps Kjelde: Norges Musikkorps Forbund var medlemmer i Norges Korforbund i, ein auke på om lag 200 frå året før. Talet på kor er òg aukande, med totalt 989 kor i. Fleirtalet av kora er blandakor, og utgjer 70 prosent av alle kora i. Kommunale musikk- og kulturskolar elevar KOSTRA gir talet på elevar og utgifter for dei kommunale kultur- og musikkskolane. KOSTRA-tala syner at i hadde elevar plass i kultur- og musikkskolane, ein liten auke på 70 elevar samanlikna med I nytta 7,7 prosent av primærmålgruppa (innbyggjarar i alderen 6-5 år) dette tilbodet. I Sogn og Fjordane hadde 29 prosent av 6-5 åringane plass i kommunane sine kultur- og musikkskolar. Rekneskapane frå kommunane viser at netto driftsutgifter til kultur- og musikkskolane i ligg på over ein milliard kroner, ein auke på nær 5 prosent frå For fleire detaljar om kultur- og musikkskolar, sjå tabell 6.9 og kapittel.3, tabell.3.2. Statistisk sentralbyrå 7

3 Kulturstatistikk Statistiske analysar Figur 6.3. Elevar i kommunale musikk- og kulturskolar, etter fylke og Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Uoppgitt Kjelde: Statistisk sentralbyrå Den kulturelle skolesekken enkeltarrangement 62 prosent på ein konsert siste 2 månader i 2008 Norsk teater- og orkesterforening (NTO) I skoleåret 2008/ var det enkeltarrangement i regi av Den kulturelle skolesekken, 400 fleire samanlikna med skoleåret 2007/2008. Sjølv om talet på arrangement er aukande, har talet på deltakarar gått ned siste året. 2,8 millionar deltok på dei ulike arrangementa, om lag færre enn i førre skoleår. Musikk er sjangeren med flest deltakarar,, million, mens arrangement innan scenekunst hadde nær deltakarar. Sjå tabell 6.0. Tal frå Kultur- og mediebruksundersøkinga 2008 syner at 62 prosent av befolkninga hadde vore på ein konsert dei siste 2 månadene. I 2004 var prosenten 6. Kulturbruksundersøkinga skil ikkje lenger på type konsert, så det kan vere alt frå pop/rock til klassisk konsert. Like mange menn og kvinner gjekk på konsert. Det ser ut til at flest unge i alderen 6-24 år gjekk på konsert, 73 prosent, i Det er ein liten auke i forhold til kulturbruksundersøkinga i Nesten halvparten av personane i den eldste aldersgruppa, år, hadde vore på konsert i Dei med høg utdanning gjekk mest på konsertar, og folk i Trøndelag har vore flinkast til å bruke konserttilboda. Ein noko større del av dei med høg inntekt nyttar slike tilbod enn dei med låg inntekt. Det er særleg personar i yrke som krev høgare utdanning og elevar/studentar som går på konsert. Fleire resultat frå undersøkinga finn ein i tabell 6.. Kulturstatistikk 2008 gir tal for kulturbruk/bruk av konsertar blant personar med innvandrarbakgrunn (tabell 6.) Om statistikken ulike organisasjonar i musikklivet NTO, jf. avsnitt 5.2, er ein arbeidsgivar- og interesseorganisasjon for profesjonell musikk og scenekunst. NTO har 43 medlemmer innanfor teater, dans, opera og orkestermusikk. I var det tolv medlemmer innanfor musikk. Medlemmene representerer nasjonale institusjonar, region-/landsdelsinstitusjonar og produserande musikkensemble. Som arbeidsgivarorganisasjon sluttar NTO avtaler med og/eller hjelper medlemmene sine i forhandlingar med ei rekkje arbeidstakarorganisasjonar. (Norsk teater- og orkesterforening, Tala 72 Statistisk sentralbyrå

4 Statistiske analysar Kulturstatistikk kan ikkje heilt samanliknast frå år til år då medlemstalet i NTO nesten kvart år har auka. I er det kome til ein ny institusjon, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, i tabell 6.2 og tabell 6.3. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester er ein samanslutning av den tidlegare NTO-medlemmen Tromsø Symfoniorkester og Bodø Sinfonietta, Opera Nord og Musikkteatret i Bodø. Samstundes er det ein institusjon som ikkje har rapportert tal til NTO. Rikskonsertane Norsk musikkråd (NMR) Norges Musikkorps Forbund (NMF) Norges Korforbund Musikk- og kulturskolar Den kulturelle skolesekken Kulturbruksundersøkingane Rikskonsertane skal formidle konsertar som er produserte internt eller eksternt i samarbeid med utøvarar og aktørar innanfor norsk og internasjonalt musikkliv. Rikskonsertane har eit spesielt ansvar for norske musikk- og utøvartradisjonar. Rikskonsertane har i samarbeid med fylkeskommunane ansvaret for skolekonsertordninga. Alle kommunar får tilbod om skolekonsertar for sine grunnskoleelevar. Rikskonsertane er både produsent og leverandør av konsertar innanfor alle musikksjangrar til konsertarrangørar over heile landet, og samarbeider med Den kulturelle skolesekken, som også formidlar musikktilbod til elevar i grunnskolen og i den vidaregåande skulen. Norsk musikkråd er eit samarbeidsnettverk og ein interesseorganisasjon for norsk musikkliv. Norsk musikkråd blei oppretta i 976 og har blant anna som oppgåve å koordinere og initiere fagleg og organisatorisk samarbeid innan musikklivet, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt og koordinere og initiere interessepolitisk samarbeid for musikklivet. I hadde organisasjonen 34 ulike landsomfattande musikkorganisasjonar (Norsk Musikkråd, ). Tre av desse organisasjonane er assosierte medlemmer i Norsk musikkråd. I hadde Norsk musikkråd medlemmer. Norges Musikkorps Forbund, NMF, blei stifta i 98. NMF er ein landsomfattande, demokratisk musikkorganisasjon for musikantar og andre interesserte som er tekne opp som medlemmer gjennom musikk- og drillkorps. NMF er inndelt i regionar og krinsar. Denne inndelinga følgjer dei grensene som landsmøtet vedtek (NMFs vedtekter, ). I 2008 blei krinsane slått saman til større regionar. Norges Korforbund er ein landsomfattande interesseorganisasjon for kor og kordirigentar med om lag 000 kor. Verksemda til Norges Korforbund er tufta på frivillig medverknad. Det overordna målet til Norges Korforbund er å gjere korsangen meir kjend og auke kvaliteten. Gjennom Norges Korforbund har kora tilgang på ei rekkje opplæringstilbod, både for koristar, dirigentar og tillitsvalde ( Dei kommunale musikk- og kulturskolane er eit tenestetilbod innanfor kultursektoren som er fastsett ved lov. Kommunar som ikkje har eigen musikk- og kulturskole, tek del i interkommunale musikkskolar eller samarbeider med andre kommunar. Aktiviteten til musikk- og kulturskolane blir rapportert gjennom GSI (Grunnskolenes rapporteringssystem), og tala blir publisererte på ssb.no via KOSTRA. Den kulturelle skolesekken er ei nasjonal satsing som skal medverka til at alle elevar i grunnskolen og den vidaregåande opplæringa skal få møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet ( Tala i tabell 6.0 baserer seg på rapportering til sekretariatet for Den kulturelle skolesekken i ABMutvikling. Rapporteringa føljer skoleåret. Statistisk sentralbyrå gjennomfører kvart fjerde år ei utvalsundersøking, der folk i alderen 9-79 år blir spurde om bruken av ulike kulturtilbod. Siste tilgjengelege resultat er publisert i Norsk kulturbarometer Data i tabellen 6.0 er henta frå desse undersøkingane. I tidlegare kulturbruksundersøkingar har det vore stilt to Statistisk sentralbyrå 73

5 Kulturstatistikk Statistiske analysar spørsmål om ulike konserttypar. Frå og med 2008 blir det stilt spørsmål om konsertar under eitt, ikkje todelt som tidlegare. Termen kvartil representerer om lag ein fjerdedel av utvalet i undersøkinga i kvar gruppe. Talet i kvar gruppe vil variere noko frå år til år. Kjennemerke nytta i tabellen, sjå kap Referansar: Norsk teater- og orkesterforening, Rikskonsertane, Årsrapport Norsk musikråd, Norges Musikkorps Forbund, Norges Korforbund, Den kulturelle skolesekken, Nyttige Internett-adresser: Kulturstatistikk 2008: Norsk kulturbarometer 2008: Kultur- og mediebruk blant personar med innvandrarbakgrunn: Norsk teater- og orkesterforening: Rikskonsertane: Kulturdepartementet: Norges Musikkorps Forbund: Norges Korforbund: Norsk musikkråd: 74 Statistisk sentralbyrå

6 Statistiske analysar Kulturstatistikk 6.2. Statlege utgifter til orkester og musikkinstitusjonar. Rekneskap kroner 2008 I alt Orkester og musikkinstitusjonar Oslo-Filharmonien Stiftelsen Harmonien Trondheim Symfoniorkester Stavanger Symfoniorkester Kristiansand Symfoniorkester Tromsø Symfoniorkester Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Det Norske Blåseensemble Festspillene i Bergen Festspillene i Nord-Norge Molde International Jazz Festival Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Olavsfestdagene i Trondheim Ultima - Oslo Contemporary Music Festival Festspillene i Elverum Notodden Blues Festival Øyafestivalen Stiftelsen Horisont/Mela Riddu Riððu Festivála Musikkteater i Trondheim og operasatsingen i Trondheim inngår nå som ein del av Trondheim Symfoniorkesters verksemd. I fekk musikkteaterverksemda eit statleg tilskot på 4,2 mill kroner. 2 Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS blei etablert i basert på at Tromsø Symfoniorkester, Bodø Sinfionetta, Opera Nord og Musikkteater i Bodø gjekk inn i selskapet. For Tromsø Symfoniorkester er det rapportert for perioden frå. januar til 30. september. Statens tilskot til Tromsø Symfoniorkester for var 3,3 millionar kroner. For Nordnorsk Opera og Symfoniorkester er det rapportert for perioden frå. oktober til 3. desember, inkludert symfoniorkesteret, einingane Bodø Sinfonietta og Tromsø Kammerorkester og operavirksomhet. 3 Drifta av Notodden Bluesfestival var for 2008 fordelt på to selskap; Foreningen Notodden Blues Festival frå. januar til 3. oktober 2008 og Stiftelsen Notodden Blues Festival frå. november til 3. desember Rekneskap for dei to siste månadene i 2008 inngår i rekneskapen for Stiftelsen Notodden Blues festival for. Statens tilskot til Notodden Blues Festival for var 2, million kroner. 4 2, million kroner av Stiftelsen Horisont/Melas driftsresultatet er overført til prosjekter til disposisjon i 200. Kjelde: Kultur- og kyrkjedepartementet Kor og orkester. Konsertar, turnékonsertar og tilhøyrarar Konsertar Tilhøyrarar Tilhøyrarar per konsert Turnékonsertar Orkester I alt Av dette for barn og ungdom I alt Av dette for barn og ungdom I alt Av dette for barn og ungdom Turnékonsertar i alt Tilhøyrarar Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble Det Norske kammerorkester Det Norske Solistkor Kristiansand Symfoniorkester Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Oslo-Filharmonien Riksscenen Stavanger Symfoniorkester Stiftelsen Harmonien Tromsø Symfoniorkester Trondheim Symfoniorkester Medrekna konsertar i utlandet. 2 Publikum på billetterte arrangement i Oslo-Filharmonien var i Ny i statistikken frå og med Ny i statistikken frå og med Ny i statistikken frå og med Ny i statistikken frå. Frå.0. er denne slått saman med Tromsø Symfoniorkester. 7 Musikkteater i Trondheim og operasatsingen i Trondheim inngår no som ein del av Trondheim Symfoniorkesters verksemd. Kjelde: Norsk teater- og orkesterforening. Statistisk sentralbyrå 75

7 Kulturstatistikk Statistiske analysar 6.4. Orkester. Inntekter og utgifter kroner Orkester Inntekter i alt Statstilskot Regionale tilskot Andre inntekter Andre inntekter i prosent av inntekter i alt Driftsutgifter , , , , , , , Det norske Blåseensemble , Det Norske Kammerorkester Kristiansand Symfoniorkester , Oslo Filharmonien , Nordnorsk Opera og Symfoniorkester , Stavanger Symfoniorkester , Stiftelsen Harmonien , Tromsø Symfoniorkester , Trondheim Symfoniorkester , To nye orkester. 2 Inkl. både Stiftelsen Oslo-Filharmonien og Støttefondet for Filharmonien. 3 Inkl. tilskot til drift frå Forsvarsdepartementet. 4 Eit orkester har ikkje levert tal og er ikkje med i oversikta. 5 Ny i statistikken frå. Frå.0. er denne slått saman med Tromsø Symfoniorkester. 6 Musikkteater i Trondheim og operasatsingen i Trondheim inngår no som ein del av Trondheim Symfoniorkesters verksemd. Kjelde: Kultur- og kyrkjedepartementet og dei enkelte orkestra Rikskonsertane. Talet på konsertar og tilhøyrarar, etter konserttype og fylke Konsertar Tilhøyrarar Tilhøyrarar i gjennomsnitt per konsert Konserttype Skolekonsertar Barnehagekonsertar Offentlege konsertar Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Svalbard Retta sidan førre utgåve. Kjelde: Rikskonsertane. 76 Statistisk sentralbyrå

8 Statistiske analysar Kulturstatistikk 6.6. Rikskonsertane. Tilhøyrarar, etter konserttype og fylke. Tilhøyrarar i alt Skolekonsertar Barnehagekonsertar Offentlege konsertar Heile landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Svalbard Kjelde: Rikskonsertane. Statistisk sentralbyrå 77

9 Kulturstatistikk Statistiske analysar 6.7. Norsk musikkråd. Talet på medlemmer i dei ulike medlemsorganisasjonane Medlemsorganisasjonar Talet på medlemmer Medlemmer i alt AKKS Norge BandORG De Unges Orkesterforbund Foreningen Musikk fra livets begynnelse Foreningen Norske Kordirigenter GramArt Korpsnett Norge Dissimilis Norge Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen Musikk i Skolen Musikkens Venners Landsforbund Norges Barne- og Ungdomskorforbund Norges Kirkesangforbund Norsk Country-Musikk forbund Norsk Festivalsangerforbund Norsk forening for musikkterapi Norsk jazzforum Norsk Kammermusikkforbund Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund Norsk Munnspillforum Norsk musikkbibliotekforening Norsk Rockforbund Norsk Sangerforbund Norsk sangerforum Norsk Viseforum Norsk Suzukiforbund Norske Musikklæreres Landsforbund Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Norske Trekkspilleres Landsforbund Rytmisk Musikkforum Ung Kirkesang Assosierte medlemmer i Norsk musikkråd (NMR) Kulturforbundet Musikernes fellesorganisasjon Norsk kulturhusnettverk Utmeld Endra namn frå Norsk Arbeidersangerforbund til Norsk Sangerforbund i Endra namn frå Norsk Skoleorkesterforbund til De Unges Orkesterforbund BandORG blei medlem i Norsk musikkråd i mai Nytt namn i etter at Landslaget for Spelemenn og Norsk Folkemusikk- og Danselag slo seg saman til ein organisasjon. Kjelde: Norsk musikkråd. 78 Statistisk sentralbyrå

10 Statistiske analysar Kulturstatistikk 6.8. Norges Musikkorps Forbund. Korps og medlemmer, etter region Skolekorps/generasjonskorps Region Talet på korps Talet på medlemmer i alt Utøvande medlemmer Andre medlemmer Talet på korps Talet på medlemmer i alt Amatørkorps Utøvande medlemmer Andre medlemmer Viken (Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud) Hedmark/Oppland Sør (Telemark, Agder, Vestfold) Vest (Rogaland, Hordaland) Nordvest (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) Trøndelag Nord-Norge(Nordland, Nordre Nordland, Sør-Troms, Troms, Finnmark) Kjelde: Norges Musikkorps Forbund Norges Korforbund. Talet på medlemmer og kor Talet på kor Kormedlemmer I alt Blandakor Damekor Mannskor Medlemmer Talet på kor i alt Kor i alt Blandakor Damekor Mannskor Dirigentar ikkje medrekna. Kjelde: Norges Korforbund. Statistisk sentralbyrå 79

11 Kulturstatistikk Statistiske analysar 6.0. Kommunale kultur- og musikkskolar. Elevar, etter fylke. 200, Del elevar i kultur- og musikkskolar, av kommunen sine innbyggjarar 6-5 år. Totalt ,7 Østfold ,8 Akershus ,8 Oslo ,3 Hedmark ,3 Oppland , Buskerud ,4 Vestfold ,2 Telemark , Aust-Agder ,8 Vest-Agder ,8 Rogaland ,4 Hordaland ,9 Sogn og Fjordane ,6 Møre og Romsdal ,5 Sør-Trøndelag ,5 Nord-Trøndelag ,4 Nordland ,0 Troms Romsa , Finnmark Finnmárku ,9 Uoppgitt Korrigerte tal. Kjelde: Statistisk sentralbyrå. 6.. Den kulturelle skolesekken i grunnskolen. 2006/ /. Talet på produksjonar Talet på enkeltarrangement Deltakarar totalt / / / 2006/ / / 2006/ / / Deltakarar per enkeltarrangement Totalt ,9 Sjanger Film ,0 Litteratur , Kulturarv ,3 Visuell kunst ,0 Scenekunst ,8 Musikk , Kunstartar i samspel ,3 Ikkje fordelt sjanger ,0 Basert på rapportar frå fylkeskommunane og kommunane. 2 Gjeld talet på elevar i fylkeskommunale og kommunale tilbod. Kjelde: Den kulturelle skolesekken, ABM-utvikling. 2008/ 80 Statistisk sentralbyrå

12 Statistiske analysar Kulturstatistikk 6.2. Personar som har vore på konsert og talet på besøk i gjennomsnitt dei siste 2 månadene, etter kjønn, alder, utdanning, hushaldsinntekt og landsdel Prosent Besøk i gjennomsnitt Alle personar ,6 2,6 3,2 2,9 Kjønn Menn ,7 2,7 3, 3,0 Kvinner ,6 2,4 3,2 2,8 Alder 9-5 år ,0 2,4 2,0, " ,9 3,9 5,3 4, '' , 2,6 3,5 3, '' ,3 2,3 2,7 2, '' ,0,7,5,7 Utdanning Ungdomsskole ,8,4,6,5 Vidaregåande skole ,3 2,4 2,9 2,9 Universitet/høgskole, kort ,5 3, 4,9 4,0 Universitet/høgskole, lang ,2 3,7 4, 3,7 Yrkesstatus (6-79 år) Yrkesgruppe ,7 4,3 4,0 Yrkesgruppe ,9 3,2 3, Yrkesgruppe ,5 3,6 3,4 Yrkesgruppe , 2,3 3,6 Elevar/studentar ,8 6,0 2,9 Trygd/pensjonistar ,7,9,6 Heimearbeidande :..,0 2,2 : Hushaldsinntekt. kvartil ,6 2,6 3,5 3, 2. kvartil ,7 2,4 2,6 2,9 3. kvartil ,7 2,5 3, 2,8 4. kvartil ,2 3,2 3,5 2,7 Landsdel Oslo/Akershus , 2,7 3,0 2,6 Austlandet elles ,8 2,2 2,7 2, Agder og Rogaland ,8 3,0 3,6 2,7 Vestlandet , 2,7 3,2 3,9 Trøndelag ,3 2,7 3,7 3,8 Nord-Noreg ,0 2,6 3,3 3, Kjelde: Norsk kulturbarometer 2008, Statistisk sentralbyrå Grammofonplategrossistenes Forening. Sal av musikkfonogram, volum og verdi i utsalspris Volum ( 000 einingar) Verdi (i NOK mill., frå lager eks. mva) I alt Internasjonal Norske Klassisk I alt Internasjonal Norske Klassisk pop produksjonar musikk pop produksjonar musikk , 52,8 75,3 35, ,4 575,4 209,0 37, ,2 736,3 70,2 34, ,0 726,0 59,9 38, ,0 748,7 6,5 3, ,9 729,6 6,6 29, ,8 732,9 92,9 35, ,9 655,8 87,9 27, , 624,3 235,8 33, ,0 465,0 276,0 30, ,0 357,0 287,0 25, ,0 369,0 232,0 30, ,0 307,0 202,0 23, ,0 226,0 233,0 26,0 Inkluderer album. 2 Frå og med 2007 offentleggjer GGF/IFPI berre tal for fonogramomsetning i kroner, ikkje i talet på einingar. 3 Til og med 2008 reknas volum i units. Deretter blir volum oppgitt i package, det vil seie sett, og units er talet på einingar i settet. Ein dobbelt-cd=ein package og to units. Kjelde: Grammofonplategrossistenes Forening. Statistisk sentralbyrå 8

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kulturstatistikk 2005 Musikk Liv Taule 6. Musikk I 2005 var det nær,7 millionar konserttilhøyrarar på Rikskonsertane og andre konsertar. Det er 23 prosent auke i talet på tilhøyrarar. Talet på konsertar

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Figur 6.1. Orkester. Tilhøyrarar per konsert. 2007-2011. Nordnorsk Opera & Symfoniorkester 2007

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Figur 6.1. Orkester. Tilhøyrarar per konsert. 2007-2011. Nordnorsk Opera & Symfoniorkester 2007 Statistiske analysar 3 Kulturstatistikk 20 6. Musikk Aukande tal på konsertar 6.. Nokre resultat Talet på konsertar, haldne av medlemmene i Norsk teater- og orkesterforening, passerte for første gongen

Detaljer

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Dei siste ti åra har talet på festivalar og festivaldeltakarer auka jamleg. Festivalane er viktige arenaer for formidling og oppleving av kunst og kultur og set framleis

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

1. Offentlege utgifter

1. Offentlege utgifter Kulturstatistikk 2005 Offentlege utgifter Stein Ove Pettersen og Liv Taule 1. Offentlege utgifter Kapittel 1 syner offentlege utgifter til kulturformål på tre ulike nivå i forvaltninga, statlege utgifter,

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 7. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Over 430 000 i trus- og livssynssamfunn 7.. Nokre resultat Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 8. Museum og samlingar 3 000 utstillingar 10 millionar sbesøk 8.1. Nokre resultat Utstillingane er ein viktig del av aktivitetane til musea. I 2009 var det totalt

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

9. Biblioteka i Noreg

9. Biblioteka i Noreg Kulturstatistikk Liv Taule 9. a i Noreg Tal frå dei norske folkebiblioteka viser at samlinga av andre medium har auka med 9 prosent i, medan talet på bøker syner ein svak nedgang. Samla utlån frå folkebiblioteka

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Statistiske analysar Kulturstatistikk Totalt Teater og opera (medlemmer av NTO) Frie danse- og teatergrupper

Statistiske analysar Kulturstatistikk Totalt Teater og opera (medlemmer av NTO) Frie danse- og teatergrupper 5. Scenekunst 2,3 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Etter fleire år med jamn auke i talet på besøk i institusjonsteatra og frie grupper innan dans og teater, er det registrert

Detaljer

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127 5. Scenekunst 2,7 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Teater og opera og dans ser ut til å vere attraktive tilbod innanfor

Detaljer

13. Film og kino. 800 000 fleire kinobesøk i 2009. Færre sitjeplassar. Færre vurderte spelefilmar. 142 Statistisk sentralbyrå

13. Film og kino. 800 000 fleire kinobesøk i 2009. Færre sitjeplassar. Færre vurderte spelefilmar. 142 Statistisk sentralbyrå 3. Film og kino 800 000 fleire kinobesøk i 2009 3.. Nokre resultat Nøkkeltala for kinoåret 2009 syner at det var eit godt kinoår. Det var 2,7 millionar kinobesøk, 800 000 eller 7 prosent fleire besøk enn

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

13. Film og kino. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,3 kinobesøk per innbyggjar. Auke i framsyningar. Fleire digitale kinosalar

13. Film og kino. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,3 kinobesøk per innbyggjar. Auke i framsyningar. Fleire digitale kinosalar Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 3. Film og kino 2,3 kinobesøk per innbyggjar 3.. Nokre resultat Med totalt litt over millionar kinobesøk var det ein nedgang i besøk på dei norske kinoane i

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert.

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert. Norsk kulturbarometer 2008 62 prosent går på konsert 1 i løpet av et år. Like mange menn som kvinner går på konsert. Høyest besøksandel blant 16-24-åringene. Mest konsertbesøk i store byer, minst i spredtbygde

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

av denne typen tilbud i forhold til yrkesaktive og pensjonister.

av denne typen tilbud i forhold til yrkesaktive og pensjonister. Norsk kulturbarometer 2004 Kulturfestival 28 prosent går på kulturfestival i løpet av et år. Like stor andel kvinner og menn på kulturfestival. Unge besøker festivaler mest. Liten sosial forskjell blant

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

Vegtrafikkindeksen september 2017

Vegtrafikkindeksen september 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen september 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen september 2017 Det var 0,3 % mindre trafikk i september 2017 enn i september

Detaljer

Statsbudsjettene 2006 2012

Statsbudsjettene 2006 2012 Kulturutredning 2014 - Vedlegg til innspill fra NTO Statsbudsjettene 2006 2012 1. Statsbudsjettene 2006 2012 Prosentvise årlige økninger i lønns- og priskompensasjon og Bevilgede tilskudd som volumøkninger

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Kulturfestival. Av de som har vært på kulturfestival siste 12 måneder, var 76 prosent på en musikkfestival. Norsk kulturbarometer 2008.

Kulturfestival. Av de som har vært på kulturfestival siste 12 måneder, var 76 prosent på en musikkfestival. Norsk kulturbarometer 2008. Norsk kulturbarometer 2008 32 prosent går på kulturfestival i løpet av et år. Litt flere menn enn kvinner går på kulturfestival. Unge besøker festivaler mest. Liten sosial forskjell blant de som går på

Detaljer

Statistiske analysar Kulturstatistikk Figur 9.1. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar, etter fylke. 2009

Statistiske analysar Kulturstatistikk Figur 9.1. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar, etter fylke. 2009 9. Bibliotek 9.. Nokre resultat Figur 9.. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar, etter fylke. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar 3,2-3,8 3,9-4,6 4,7-4,8 4,9-5,8 Kjelde: ABM-utvikling Statens senter for

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

15. Kulturminne. Hilde Hollås og Liv Taule

15. Kulturminne. Hilde Hollås og Liv Taule Kulturstatistikk 005 Hilde Hollås og Liv Taule 5. Ei oversikt frå Riksantikvarens kulturminnedatabase (Askeladden) viser at det totalt var 58 430 registrerte freda kulturminne i Noreg i 005. 96 prosent

Detaljer

13. Er ikkje film lenger best på kino?

13. Er ikkje film lenger best på kino? Kulturstatistikk Hossein Moafi 13. Er ikkje film lenger best på kino? Nøkkeltal for kinoåret viser ein nedgang både når det gjeld besøk og kinobygg samanlikna med tidlegare år. Like fullt auka talet på

Detaljer

12. Aviser, vekepresse og fagpresse

12. Aviser, vekepresse og fagpresse Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2., vekepresse og fagpresse Avisene 2.. Nokre resultat Etter to år med 228 aviser i Noreg, gjekk talet i 2009 ned til 225 aviser. Årsaka til nedgangen er at to

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå april 2007

Arbeidsmarkedet nå april 2007 Arbeidsmarkedet nå april 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Torbjørn Årethun 26.april 2007. torbjorn.arethun@nav.no

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016.

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 16/52-1 06.01.2016 Statsbudsjettet 2016 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme til disposisjon for

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Ragnhild Nygaard og Estrellita. Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007

Ragnhild Nygaard og Estrellita. Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007 2007/33 Notater Ragnhild Nygaard og Estrellita Notater Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007 Avdeling for økonomisk statistikk /Seksjon for Økonomiske indikatorer Innhald

Detaljer

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 9. Bibliotek 5, utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka 9.. Nokre resultat Etter fleire år med stabile tal på utlån frå folkebiblioteka ser det ut som tala

Detaljer

14. Radio og TV. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Radio. Sendetid i TV-kanalane. Statistisk sentralbyrå 151. 6 Tidlegare Kanal 24 Norge AS.

14. Radio og TV. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Radio. Sendetid i TV-kanalane. Statistisk sentralbyrå 151. 6 Tidlegare Kanal 24 Norge AS. Statistiske analysar Kulturstatistikk 4. Radio og TV 4.. Nokre resultat Data presenterte i dette kapitlet er norske radio- og TV-kanalar som fell inn under prinsippa for allmennkringkasting. Medietilsynet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.

Norsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter. Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

Tallene fra 2008 viser at av typiske kulturaktiviteter

Tallene fra 2008 viser at av typiske kulturaktiviteter Norsk kulturbarometer 2008 35 prosent kan spille instrument, og 12 prosent spiller regelmessig. 9 prosent er med i kor, orkester eller lignende. 30 prosent har deltatt idrettsarrangement siste to år. 17

Detaljer

9,101-23P-doknr HORDALAND FYLKESKOMMUNE. -gg nr_l_av 1 SÆRUTSKRIFT

9,101-23P-doknr HORDALAND FYLKESKOMMUNE. -gg nr_l_av 1 SÆRUTSKRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga SÆRUTSKRIFT 9,101-23P-doknr -gg nr_l_av 1 Arkivsak 200912380 Arkivnr. 642 Sakshandsamar Oftedal, Jørn Saksgang Kultur- og ressursutvalet Møtedato Saknr.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler Tilstandsrapport om Kommunale kulturskoler Skoleåret 2007 2008 Utdanningsdirektoratet Divisjon for analyse og vurdering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Avdeling oppvekst og utdanning Tilstandsrapport om kommunale

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer