Statistiske analysar Kulturstatistikk Figur 9.1. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar, etter fylke. 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistiske analysar Kulturstatistikk Figur 9.1. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar, etter fylke. 2009"

Transkript

1 9. Bibliotek 9.. Nokre resultat Figur 9.. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar, etter fylke. Folkebibliotek. Besøk per innbyggjar 3,2-3,8 3,9-4,6 4,7-4,8 4,9-5,8 Kjelde: ABM-utvikling Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. 4,7 besøk i gjennomsnitt per innbyggjar i folkebiblioteka 5,2 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka På landsbasis ser besøkstala for folkebiblioteka ut til å ha halde seg stabile dei tre siste åra, mellom 4,6 og 4,7 besøk per innbyggjar i gjennomsnitt. Ti fylke har hatt ein auke i besøkstala, mens ni fylke har hatt ein nedgang. Biblioteka i Sør- Trøndelag har det høgaste besøkstalet per innbyggjar med 5,8. Hedmark har hatt den største auken i besøk, frå 4,2 til 4,8 per innbyggjar. Biblioteka i Nord- Trøndelag hadde auke i besøk per innbyggjar med 0,7 frå 2007 til 2008, men har opplevd ein nedgang i bibliotekbesøka på 0,9 per innbyggjar siste året. Jf. tabell 9.4. Totale utlån av bøker og andre medium frå folkebiblioteka i utgjorde 25,2 millionar utlån eller 5,2 utlån per innbyggjar. Utlån per innbyggjar ligg på om lag same nivå som i Bokutlåna har auka med prosent kvar av dei to siste åra. På grunn av befolkningsveksten har utlånet av bøker per innbyggjar halde seg stabilt på 3,6 per innbyggjar. Totalt utlån av bøker for vaksne har gått opp med 0,7 prosent siste året, og tendensen med auke i utlån av skjønnlitteratur held fram i med ein auke på 2,2 prosent i utlånet. Også utlånet av skjønnlitteratur for barn har auka siste året med,8 prosent eller utlån. Utlånet av andre medium Statistisk sentralbyrå 03

2 Kulturstatistikk Statistiske analysar har totalt stige med 5,9 prosent i høve til 2008, det same som frå 2007 til Det er utlånet av film som aukar mest, i 2008 var auken på drygt , i var han på over eller nesten 3 prosent. Utlånet av lydbøker gjekk også opp, men i denne kategorien har stiginga vore noko svakare i høve til dei to føregåande åra. Figur 9.2 syner utlånet i biblioteka dei siste 0 åra. Tabellane 9.2 og 9.3 syner fleire detaljar. Figur 9.2. Folkebibliotek. Utlån Utlån i Utlån bøker Utlån andre medium Kjelde: ABM-utvikling Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. 22 millionar bøker og anna materiale i folkebiblioteka,3 milliardar kroner i driftsutgifter Fylkesbiblioteka utlån i Utlånsauke i grunnskolebiblioteka Utlånet aukar i biblioteka i vidaregåande skolar Statistikken i tabellane 9.5 og 9.6 syner at i dei 784 folkebiblioteka finn ein nær 22 millionar bøker og anna materiale i. Totalt representerer dette ein svak nedgang frå Sidan 2005 har bokbestanden i folkebiblioteka blitt redusert med nær eller 4 prosent. Siste året er bokbestanden redusert med prosent, mens bestanden av andre media som til dømes aviser og tidsskrifter, musikk og lydbøker har auka siste året. Rekneskapane for folkebiblioteka syner at dei totale driftsutgiftene var over,3 milliardar kroner i. Ein skal vere varsam med å samanlikne utgiftene frå eitt år til eit anna, bl.a. av di færre enn halvparten av biblioteka rapporterer tal for utgiftene til lokale (ABM-skrift, #67). Fylkesbiblioteka har enda eit år hatt nedgang i samla tal på utlån. Siste året var nedgangen nær 5 prosent. Frå 2000 har nedgangen vore på 27 prosent, frå utlån til Statistikken for fylkesbiblioteka kan ikkje heilt samanliknast frå år til år, då nokre fylkesbibliotek har sett bort utlån og fjernlån til eit folkebibliotek (ABM-skrift, # 67). Oversikta (jf. tabell 9.8) frå fylkesbiblioteka for syner at brutto driftsutgifter var 27 millionar kroner. Bokmengda i grunnskolebiblioteka har stige dei siste to åra, og bestanden tel no over 0 millionar bøker. Dette talet utgjer ei bokmengd på 20,2 per elev i grunnskolen. Etter fleire år med jamn auke i talet på utlån, syner dei totale utlånstala ein svak nedgang i. Likevel er utlån per elev litt høgare enn året før med 3 utlån per elev. Statistikken for omfattar data frå skolar, jf. tabell 9.9 og kap Statistikken for skolebibliotek i vidaregåande skolar syner at det totale utlånet per elev i var 6,2 mot 5,6 i Utlånstala i vidaregåande skolar har auka jamt dei siste ti åra. Veksten i utlånet gjeld både bøker og utlån av AV-medium, men han er høgast for AV-medium med 30 prosent. Det totale utlånet ligg på 2 000, og utlånet av bøker utgjer 68 prosent av totalutlånet, mot 72 prosent året før. 04 Statistisk sentralbyrå

3 Bokbestanden har auka med bøker og utgjer i om lag 3,2 millionar bøker. Dette gir ein bokbestand på 7,5 bøker per elev i skolebiblioteka for den vidaregåande skolen. I løpet av dei siste ti åra har bokmengda i biblioteka for den vidaregåande skolen auka med om lag millionar einingar. 20,5 millionar bøker i fagog forskingsbibliotek Dei norske fag- og forskingsbiblioteka forvalta drygt 20,5 millionar bøker og periodika ved utgangen av. Dette er ein svak auke i høve til 2008 og drygt 5 prosent i dei siste ti åra. Samlinga av digitale dokument auka med over 20 millionar dokument siste året og var ved utgangen av nær,5 milliard dokument i fagbiblioteka. Fag- og forskingsbiblioteka utførte 4,6 millionar utlån i. Det totale utlånet dekkjer lokale lån, kopiar for lån og fjernlån. Storparten av utlåna ved fag- og forskingsbiblioteka er lokale utlån. 87 prosent av dei over 4 millionar utlåna i var lokale utlån, den same delen som i I var det utført fjernlån, ein auke på litt over 3 prosent samanlikna med året før. Dei totale utgiftene var,5 milliardar kroner i. Ikkje alle biblioteka fører kostnader til løn i rekneskapane sine, i nokre tilfelle vert løn dekt av eigarinstitusjonen. Ved utgangen av blei det utført 600 årsverk. 66 prosent av årsverka var i bibliotekfaglege stillingar, ein litt lågare del enn i Jf. tabellane 9.2 og 9.3. Figur 9.3. Bøker og periodika i fag- og forskingsbibliotek, etter bibliotektype. Spesialbibliotek, private Spesialbibliotek, 2 % offentlege 6 % Nasjonalbiblioteket 5 % Helseinstitutsjonsbibliotek 2 % Universitets-og# og høgskolebibliotek 65 % 65 % Tal medrekna dei vitskapelege høgskolane. Nasjonalbiblioteket og pliktavleveringa Nasjonalbiblioteket er representert i statistikken over fag- og forskingsbibliotek, men har òg andre oppgåver enn dei bibliotekfaglege. Nasjonalbiblioteket er ansvarleg for registrering av pliktavlevert materiale i Noreg. Etter at innhaustinga av nettsider på det norske internettdomenet (.no) blei sett i operativ drift i 2005, blei det til og med 2007 årleg registrert rundt 300 millionar vevdokument. I 2008 blei det registrert over 480 millionar norske vevdokument. I blei det registrert 20 millionar dokument. Årsaka til nedgangen er at innhaustinga frå det norske internettdomenet er konsesjonspliktig etter personvernloven, og Nasjonalbiblioteket har hatt ein mellombels konsesjon frå Datatilsynet t.o.m I kom Datatilsynet med nye konsesjonskrav, og i påvente av avklaringar rundt desse krava, har ikkje Nasjonalbiblioteket gjennomført domeneinnhausting. Men det er gjort nokre mindre tematiske innhaustingar i perioden (Nasjonalbiblioteket, 200). Det blei pliktavlevert 42 prosent mindre kringkasta materiale i enn året før. Avlevering av filer for digital fjernsyn har auka frå 00 til filer. Nasjonalbiblioteket overtok som mottaksinstitusjon for film i 2008, og i er Statistisk sentralbyrå 05

4 Kulturstatistikk Statistiske analysar det registrert 0 pliktavleverte filmar. Nær bøker og småtrykk blei pliktavleverte i, ein nedgang på respektive 250 bøker og småtrykk i høve til Desse tala er henta frå statistikken over pliktavlevert materiale til Nasjonalbiblioteket, jf. tabell Pliktavlevert materiale til Nasjonalbiblioteket I alt Periodika, løpande Periodika, Internett Bøker Nettmonografiar Videoar Film Kombidokument Lydbøker Småtrykk Postkort Plakatar Kringkasta materiale Digital radio, talet på filar Digital fjernsyn, talet på filar Notetrykk Kart Lydopptak musikk CD-Rom og diskettar Aviser Norske vevdokument Nasjonalbiblioteket overtok som mottaksinstitusjon for film i 2008 etter Norsk Filminstitutt. 2 Frå 2005 er tala for monografiar og periodika på Internett med i talet for innhenta URLer (filer) under Norske vevdokument. 3 Inkluderer både monografiar og periodika på cd-rom, dvd-rom eller diskett. 4 Korrigert tal. Kjelde: Nasjonalbiblioteket. 5 prosent på folkebibliotek siste 2 månader i 2008 Tal frå Kultur- og mediebruksundersøkinga 2008 syner at 5 prosent av befolkninga i alderen 9-79 år hadde vore på folkebibliotek dei siste 2 månadene. I 2004 var det 54 prosent som hadde vore på folkebibliotek. Fleire kvinner enn menn gjekk på folkebibliotek. Flest barn i alderen 9-5 år gjekk på folkebibliotek, 67 prosent, i Det er ein nedgang i forhold til kulturbruksundersøkinga i Dei med høg utdanning går mest på folkebibliotek. Det same gjør dei i den lågaste inntektskvartilen. Elevar/studentar og personar med yrke som krev høgare utdanning nyttar folkebiblioteka meir enn andre grupper. Fleire resultat frå undersøkinga finn ein i tabell 9.4 og 9.5. Kulturstatistikk 2008 gjev tal for kulturbruk/bruk av bibliotek blant personar med innvandrarbakgrunn (tabell 9.6) Om bibliotekstatistikken ABM-utvikling Statens senter for arkiv, bibliotek og museum er ansvarleg for innsamling av statistikk for dei ulike biblioteka; folkebiblioteka, fylkesbiblioteka, skolebiblioteka, fengselsbiblioteka og mobile einingar, i tillegg til fag- og forskingsbiblioteka. Statistikken for folkebibliotek er heimla i folkebiblioteklova (Lov om folkebibliotek ). Statistikken for fag- og forskingsbibliotek viser verksemda til biblioteka, mellom anna om bok- og mediebestand, utlån, besøk og kostnader. All statistikk om biblioteka si verksemd har vore ein del av kulturstatistikken i Statistisk sentralbyrå (SSB) sidan Omfang og publisering Alle folkebiblioteka er med i folkebibliotekstatistikken. For var det 430 hovudbibliotek, og til saman 784 folkebibliotekavdelingar (hovudbibliotek og filialar til saman). Hovudbiblioteket i kommunen er rapporterande eining. Nokre kommunar leverte ufullstendig statistikk i. Alle fag- og forskingsbiblioteka som er registrerte hos ABM-utvikling får statistikkskjema, og i var svarprosenten nær 00 (323 bibliotekeiningar). 06 Statistisk sentralbyrå

5 Delar av folkebibliotekstatistikken blir publiserte på SSB sine Internettsider gjennom KOSTRA, førebelse tal 5. mars og endelege tal 5. juni. Skolebibliotekstatistikken omfattar bibliotek ved offentlege og private (offentleg godkjende) vidaregåande skolar og bibliotek i grunnskolen. Dei 372 skolane som inngår i datagrunnlaget femner om lag alle offentlege skolar som har bibliotek, i tillegg til nokre privatskolar (ABM-skrift #67). Av skolane i datagrunnlaget var det 24 som ikkje leverte tal på elevar. For desse er elevtal frå statistikken for 2008 nytta. Statistikken for bibliotek i grunnskolen for omfattar skolebibliotek, om lag 83,5 prosent av grunnskolane, mot 86 prosent i Skilnader i datagrunnlaget kan gjere det vanskeleg å samanlikne statistikken over år. Ein skal òg vere merksam på at statistikken som er levert frå skolebiblioteka, kan vere mangelfull (ABM-skrift # 67). Fag- og forskingsbibliotek blir publisert i SSB omkring veke 20. Fullstendig statistikk for folkebiblioteka, skolebiblioteka og fag- og forskingsbiblioteka blir publisert av ABM-utvikling Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (for, ABMskrift#67, eller Datakjelder og datainnsamling Statistikken for folkebibliotek blir utarbeidd på grunnlag av skjema som folkebiblioteka leverer til ABM-utvikling. Frå 2000 blei skjema elektronisk innleverte til ABM-utvikling. Skjema for statistikken til fag- og forskingsbiblioteka blir òg innrapporterte elektronisk. Mens det er ABM-utvikling som i det store og heile handsamar og kvalitetssikrar folkebibliotekstatistikken, er SSB engasjert i dette arbeidet når det gjeld statistikken for fag- og forskingsbiblioteka. SSB får ei elektronisk fil frå ABM-utvikling og går gjennom kvaliteten ein gong til før data blir publiserte. Besøk Omgrep og definisjonar Folkebibliotekstatistikken Eit bibliotekbesøk vil seie at ein person går inn i lokala til folkebiblioteket for å nytte tilbodet til biblioteket. Rutinane til folkebiblioteka for registrering/teljing av besøk kan variere noko. Det er to måtar å telje besøk i folkebiblioteka på: a) Manuell teljing to veker i året (stikkprøveteljing). Frå denne teljinga bereknar ein det årlege talet på besøk etter ein gitt formel forklart i rettleiinga. b) Mekanisk/automatisk teljing. Tala kan vere noko usikre og manuell teljing kan nyttast for å korrigere eventuelle feilkjelder. Ein reknar likevel med at tala på besøk er truverdige. (KOSTRA, og rettleiing til statistikk om folkebibliotek.) Fag- og forskingsbibliotekstatistikken: Talet på registrerte besøk baserer seg på teljeapparat. Kvar bibliotekeining rapporterer registrerte besøk. Dersom trafikken til biblioteket berre blir registrert på veg inn eller ut, oppgir ein det registrerte talet utan omrekningsfaktor. Det registrerte talet for trafikk både ut og inn delast på to. (Rettleiing til statistikk om fag- og forskingsbibliotek.) Utlån Folkebibliotekstatistikken Ein tel utlån av medium frå den faste bestanden ved avdelinga og frå sirkulasjons- eller depotsamlingar. Dette inkluderer utlån til andre bibliotek ved fjernlån. I bibliotek med fotomekanisk utlånssystem eller som ikkje fører ein spesifisert utlånsstatistikk, kan spesifisering av utlån til barn/vaksne og på dei einskilde medium gjerast ved stikkprøveundersøkingar. (Rettleiing til statistikk om folkebibliotek.) Fag- og forskingsbibliotekstatistikken Lokale utlån er lån innanfor eit bibliotek under den same administrative eininga, i tillegg til lån til Statistisk sentralbyrå 07

6 Kulturstatistikk Statistiske analysar enkeltpersonar eller andre institusjonar (ikkje bibliotek) utanfor denne eininga som vender seg direkte til biblioteket. Fjernlån er lån frå eit bibliotek til eit anna bibliotek under anna administrativ eining. (Rettleiing til statistikk om fagog forskingsbibliotek ). I inneheld posten Totale fjernlån også utsende originaldokument og kopiar til folkebibliotek Pliktavlevering Pliktavlevert materiale til Nasjonalbiblioteket er regulert i eiga lov. Formålet med lov om pliktavlevering er å tryggje avleveringa av dokument med allmenn tilgjengeleg informasjon til nasjonale samlingar, slik at det blir mogeleg å ta vare på desse vitnemåla om norsk kultur og samfunnsliv og gjere dei tilgjengelege som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon. Noreg har hatt pliktavlevering heilt sidan 697. Formålet med dei ulike lovpåboda har variert frå sensur via dokumentasjon av styresmaktene sitt arbeid til den kulturelle målsetjinga i dag.. juli 990 tok "Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument av 9. juni 989 nr. 32" til å gjelde. Denne lova avløyste den gamle pliktavleveringslova frå 939. Alle dokumenta som er laga for spreiing ut over ein privat krins, er avleveringspliktige uavhengig av medietype, også digitale dokument, både dokument på fysisk lagringsmedium og digitale filer (Nasjonalbiblioteket, ). Småtrykk i statistikken for det pliktavleverte materialet er den typen materiale som går inn i den såkalla Småtrykksamlinga. I denne samlinga blir dokumenta grupperte etter utgivar, og dei einskilde dokumenta blir ikkje gitt ei bibliografisk forklaring altså ein annan kategori publikasjonar enn det som blir rekna som småtrykk i Norbokstatistikken; jf. kapittel Kulturbruksundersøkingane Statistisk sentralbyrå gjennomfører kvart fjerde år ei utvalsundersøking, der folk i alderen 9-79 år blir spurde om bruken av ulike kulturtilbod. Siste tilgjengelege resultat er publiserte i Norsk Kulturbarometer Data i tabellen 9.4 og 9.5 er henta frå desse undersøkingane. Termen kvartil representerer om lag ein fjerdedel av utvalet i undersøking i kvar gruppe. Talet i kvar gruppe vil variere noko frå år til år. Kjennemerke nytta i tabellen, sjå kap Referansar: ABM-skrift#57og 67 Nasjonalbiblioteket, Nyttige Internett-adresser: ABM-utvikling Statens senter for arkiv, bibliotek og museum: Nasjonalbiblioteket, Kulturstatistikk 2008: Norsk Kulturbarometer 2008: Kultur- og mediebruk blant personar med innvandrarbakgrunn: Statistikk fag- og forskingsbibliotek: Undersøking om bibliotekbruk: 08 Statistisk sentralbyrå

7 9.2. Folkebibliotek.Utlån av bøker, etter fylke I alt Vaksne Barn Per innbyggjar I alt Faglitteratulitteratulitteratulitteratur Skjønn- I alt Fag- Skjønn , , , , , , , , Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms Romsa , Finnmark Finnmárku , Svalbard , To bibliotek har ikkje levert statistikk for Tre bibliotek har ikkje levert tal for utlån, eitt bibliotek har ikkje utlånstal fordelt på medietypar Folkebibliotek. Utlån av andre medium 2, etter fylke I alt Per innbyggjar Fonogram Film Andre medium 3 Musikk Lydbøker , , , , , , , , Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms Romsa , Finnmark Finnmárku , Svalbard , To bibliotek har ikkje levert statistikk for Ikkje registrert ved alle biblioteka. 3 Notar, foto, mikroformer, multimediesett, grafikk, dias-seriar, obs. Einingar som blir utlånt sjølvstendig, reknast som eitt utlån. 4 Tre bibliotek har ikkje levert tal for utlån, eitt bibliotek har ikkje utlånstal fordelt på medietypar. Statistisk sentralbyrå 09

8 Kulturstatistikk Statistiske analysar 9.4. Folkebibliotek. Besøk totalt og besøk per innbyggjar, etter fylke Besøk totalt Besøk per innbyggjar Totalt , 4,8 4,7 4,7 4,65 Østfold , 3,8 3,8 3,7 3,20 Akershus ,2 5,2 5, 5,0 4,94 Oslo ,0 4,6 4,6 4,5 4,39 Hedmark ,9 4,3 4,3 4,2 4,76 Oppland ,3 3,9 3,8 3,9 3,86 Buskerud ,8 4,7 4,3 4,6 4,75 Vestfold ,0 4,8 4,7 4,9 4,74 Telemark ,0 4,9 5,0 4,8 4,88 Aust-Agder ,7 5,3 5,4 5,0 5,20 Vest-Agder ,6 5,6 5,7 5,5 5,67 Rogaland ,9 5,6 5,2 5,2 5,5 Hordaland ,7 5,0 4,7 4,6 4,72 Sogn og Fjordane ,6 4,3 4,3 3,8 3,90 Møre og Romsdal ,5 3,5 3,3 3,2 3,58 Sør-Trøndelag ,5 6, 6,0 5,7 5,82 Nord-Trøndelag ,3 6, 5,2 5,9 4,99 Nordland ,3 3,9 3,9 3,7 3,82 Troms Romsa ,6 5,0 5,5 6,3 5,72 Finnmark Finnmárku ,3 4,9 4,6 4,2 3,40 Svalbard bibliotek har ikkje rapportert tal på besøk. 2 To bibliotek har ikkje levert statistikk og 22 bibliotek manglar tal for besøk for bibliotek manglar tal for besøk Folkebibliotek. Bøker og anna materiale, etter fylke Bibliotek i alt Bokbestand per 3.2. i alt Aviser og tidsskrifter Fonogram Film Andre medium Musikk Lydbøker Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Svalbard Inkludert hovudbibliotek. 2 To bibliotek har ikkje levert statistikk for Fem bibliotek manglar tal for tilvekst, og tre bibliotek manglar tal for bestand. 0 Statistisk sentralbyrå

9 9.6. Folkebibliotek. Bøker for vaksne og barn, etter fylke Bøker for vaksne Bøker for barn I alt Faglitteratur Skjønnlitteratur I alt Faglitteratur Skjønnlitteratur Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Svalbard Nokre bibliotek skil ikkje mellom bøker for vaksne og bøker for barn, og heller ikkje mellom faglitteratur og skjønnlitteratur. 2 To bibliotek har ikkje levert statistikk for Fem bibliotek manglar tal for tilvekst, og tre bibliotek manglar tal for bestand. Statistisk sentralbyrå

10 Kulturstatistikk Statistiske analysar 9.7. Folkebibliotek. Driftsutgifter, etter fylke Driftsutgifter i Lønn og alt sosiale utgifter Andre Utgifter til bøker, aviser og anna materiell driftsutgifter I alt Bøker Andre medium Driftsutgifter per innbyggjar 000 kroner Kroner , , , , , , , ,8 Østfold , Akershus ,6 Oslo , Hedmark ,0 Oppland ,7 Buskerud ,4 Vestfold ,8 Telemark ,9 Aust-Agder ,4 Vest-Agder ,9 Rogaland , Hordaland ,5 Sogn og Fjordane ,2 Møre og Romsdal ,0 Sør-Trøndelag ,6 Nord-Trøndelag ,5 Nordland ,3 Troms Romsa ,9 Finnmark Finnmárku ,9 Svalbard ,0 23 bibliotek har levert data, resten har ført utgifter til andre medium i kategorien bøker, aviser, tidsskrifter. 2 To bibliotek har ikkje levert statistikk for bibliotek har levert data, resten har ført utgifter til andre medium i kategorien bøker, aviser, tidsskrifter. 4 Tre bibliotek har ikkje levert rekneskapstal (statistikk) for bibliotek har levert data, resten har ført utgifter til andre medium i kategorien bøker, aviser, tidsskrifter. 2 Statistisk sentralbyrå

11 9.8. Fylkesbibliotek. Utlån og rekneskap Utlån Rekneskap Samla utlån (fjernlån og direkte utlån) Fjernlån frå eigne og primærbiblioteka sine samlingar Utlån frå mobile einingar Brutto driftsutgifter Løyvingar til bøker og anna materiell 000 kroner , Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku Utlånstal for Rogaland er ikkje med i totaltala. 2 Rogaland har sett bort utlånsverksemda til Stavanger bibliotek. 3 Eitt bibliotek har ikkje levert tal. 4 Nokre fylkesbibliotek har heilt eller delvis sett bort utlån/ fjernlån til eit folkebibliotek. Statistisk sentralbyrå 3

12 Kulturstatistikk Statistiske analysar 9.9. Skolebibliotek. Grunnskolar. Bokmengd og utlån, etter fylke Bokmengd Utlån I alt Per elev I alt Per elev , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Østfold , ,0 Akershus , ,4 Oslo , ,6 Hedmark , ,5 Oppland , ,0 Buskerud , ,5 Vestfold , ,4 Telemark , ,7 Aust-Agder , ,6 Vest-Agder , ,5 Rogaland , ,0 Hordaland , ,8 Sogn og Fjordane , ,4 Møre og Romsdal , , Sør-Trøndelag , ,0 Nord-Trøndelag , , Nordland , ,2 Troms Romsa , , Finnmark Finnmárku , , Datagrunnlaget omfattar dei skolebiblioteka som leverte statistikk. Etter ei oversikt frå ABM-utvikling leverte om lag 83 prosent av skolebiblioteka statistikk i av skolebiblioteka i datagrunnlaget leverte ikkje tal på elevar, og med nokre få unntak er det for desse henta elevtal frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI). 2 Om lag 86 prosent av 3095 grunnskolar har levert statistikk og 97 skolar opplyste at dei ikkje har hatt eige skolebibliotek i rapporteringsåret. Datagrunnlaget femner dei skolebiblioteka som leverte tilstrekkeleg med tal til å kome med i datagrunnlaget, om lag 84 prosent av skolebiblioteka. Av desse leverte 22 skolar ikkje tal på elevar. Tal frå Grunnskolenes statistikkinnrapportering (GSI) er, med nokre få unntak, brukt for desse skolane. 3 Tabellen femner skolebiblioteka som leverte data. Av dei skolane som leverte data var det som ikkje leverte tal på elevar. Tal frå Grunnskolenes statistikkinnrapportering (GSI) er, med tre unntak, brukt for desse skolane. 4 Statistisk sentralbyrå

13 9.0. Skolebibliotek. Vidaregåande skolar. Bokmengd og utlån, etter fylke Bokmengd Utlån I alt Per elev I alt Utlån bøker Utlån AVmedium Per elev , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Østfold , , Akershus , , Oslo , ,7 Hedmark , ,2 Oppland , , Buskerud , ,5 Vestfold , ,8 Telemark , , Aust-Agder , ,3 Vest-Agder , ,6 Rogaland , ,6 Hordaland , ,7 Sogn og Fjordane , ,3 Møre og Romsdal , ,2 Sør-Trøndelag , ,0 Nord-Trøndelag , , Nordland , ,2 Troms Romsa , ,8 Finnmark Finnmárku , ,5 45 av 480 skolar svarte på statistikken, det vil seie ein svarprosent på om lag 86,5 prosent. Av dei 45 var det 27 skolar som svarte at dei ikkje hadde skolebibliotek i rapporteringsåret. Datagrunnlaget femner dei skolane som leverte statistikk. Av skolane i datagrunnlaget var det 6 som ikkje leverte tal på elevar. For desse er, med nokre få unntak, elevtal frå statistikken for 2006 nytta av 464 skolar svarte på statistikken, noko som tilsvarer ein svarprosent på om lag 9,5 prosent. Av desse opplyste 50 skolar at dei ikkje har eige skolebibliotek. Datagrunnlaget femner dei skolane som leverte statistikkdata og dekkjer minst 89 prosent av skolebiblioteka. 27 av skolane leverte ikkje tal på elevar. For desse er, med få unntak, elevtal frå statistikken for 2007 nytta. 3 Om lag alle skolebibiblioteka ved offentlege vidaregåande skolar har levert data. Av skolane i datagrunnlaget var det 24 som ikkje leverte tal på elevar. For desse er elevtal frå fjoråret brukt. 9.. Fengselsbibliotek. Bestand og utlån Fengselsbibliotek, Bøker og AV- Utlån i alt medium i alt I alt Faglitteratur Skjønn- AV-medium Per innsett 2 litteratur , , , , , , , , ,2 Berre bibliotek som var i drift per. januar, er tekne med. Eitt fengsel nyttar medium som blir deponerte av folkebibliotek. 2 Utlån per innsett blir rekna ut på bakgrunn av talet på innsette per. januar. 3 Endringa i utlån per innsett er ikkje reell, då ein for 2007 berre hadde tal for oktober til desember, og såleis for låge utlånstal i Endringar i talet på innsette gav eit for høgt utlån per innsett i Nedgangen i talet på utlån per innsett er difor ikkje reell. Statistisk sentralbyrå 5

14 Kulturstatistikk Statistiske analysar 9.2. Fag- og forskingsbibliotek. Hovudtabell. I alt Nasjonalbiblioteket Bibliotek ved universitet og høgskolar,2 Bibliotek ved helseinstitusjonar Andre offentlege spesialbibliotek Andre private spesialbibliotek Bibliotek i alt Samlingar Fysiske einingar Bøker og periodika, tal på bind i alt Av dette På opne hyller Brutto tilvekst Manuskript Mikroformer Musikaliar AV-dokument Grafisk og kartografisk materiale Patent Elektroniske dokument Anna bibliotekmateriale Digitale dokument Digitale dokument Databasar Databasar Løpande periodikatitlar Tidsskrifter, trykte Tidsskrifter, elektroniske Aviser trykte Aviser elektroniske Utlån Effektuerte utlån, lokale lån Effektuerte utlån, fjernlån Av dette Innanlandske Utanlandske Innlån Utsende tingingar Innlån i alt, fysiske einingar Av dette Innanlandske Utanlandske Personale Talet på tilsette i alt Av dette Bibliotekfagleg stilling Anna stilling Utførte årsverk i alt ,4 37,9 906,9 60,8 89,6 39,2 Av dette Bibliotekfagleg stilling ,3 23,2 669,0 53,9 62, 20,2 Anna stilling , 248,7 237,9 6,9 27,5 9, Økonomi Utgifter, i alt (i 000 kr) Av dette Innkjøp av materiale til samlingane Inntekter frå tenesteytingar i alt Medrekna bibliotek ved universitet, vitskapelege høgskolar og andre høgskolar. 2 Frå 0.0. er Høgskolen i Tromsø Biblioteket fusjonert med Universitetsbiblioteket i Tromsø. 3 Instituttbiblioteka ved UMB er ikkje rekna som eigne einingar, då desse berre delvis er med i statistikken. Kjelde: ABM-Utvikling- Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. 6 Statistisk sentralbyrå

15 9.3. Fag- og forskingsbibliotek. Besøk, låntakarar og brukarplassar/leseplassar. I alt Nasjonalbiblioteket Bibliotek ved universitet og høgskolar Bibliotek ved helseinstitusjonar Andre offentlege spesialbibliotek Einingar i alt Talet på registrerte besøk i biblioteket Talet på aktive låntakarar Talet på brukarplassar/leseplassar per 3. desember Tal medrekna bibliotek ved universitet, vitskapelege høgskolar og andre høgskolar. Kjelde: ABM-Utvikling -Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Personar som har vore på folkebibliotek, og talet på besøk i gjennomsnitt dei siste 2 månadene, etter kjønn, alder, utdanning, hushaldsinntekt, yrkesstatus og landsdel Prosent Besøk i gjennomsnitt Alle personar ,0 5,0 6,0 5,5 Kjønn Menn ,2 3,8 4,8 4,3 Kvinner ,8 6,2 7,2 6,7 Alder 9-5 år ,6 7,4 9,5 0, " ,7 7,2 7,7 6, '' ,6 4,4 6,2 4, '' , 3,9 4,6 4, '' ,2 3,9 3,3 6,0 Utdanning Ungdomsskole ,6 3,4 3,9 3,6 Vidaregåande skole ,2 3,7 4,6 3,5 Universitet/høgskole, kort ,5 7, 7, 5,5 Universitet/høgskole, lang ,2 6,6 7, 5,7 Hushaldsinntekt. kvartil ,0 4,9 6, 6,4 2. kvartil ,4 5,5 7,0 5,3 3. kvartil ,2 4,5 4,6 4,3 4. kvartil ,3 4,7 5,5 4,4 Yrkesstatus (6-79 år) Yrkesgruppe : 53,0 56,0 55,0 : 4,6 6,5 4,0 Yrkesgruppe 3... : 59,0 50,0 62,0 : 5,7 5,0 5,7 Yrkesgruppe : 55,0 57,0 45,0 : 4,2 6,2 3,8 Yrkesgruppe : 32,0 38,0 32,0 : 2, 3,2 3,5 Elevar/studentar... : 74,0 73,0 64,0 : 9,0 9,4 6,6 Trygd/pensjonistar... : 40,0 43,0 43,0 : 4,7 3,9 3,4 Heimearbeidande... : 37,0 44,0 : : 3,2 2,9 : Landsdel Oslo/Akershus ,2 4,2 5,3 5,6 Austlandet elles ,3 5,4 6, 5,3 Agder og Rogaland ,4 6,4 6, 6,6 Vestlandet ,9 4,2 5,8 4,5 Trøndelag ,5 5,3 7,6 7,0 Nord-Noreg ,8 4,7 6, 4, Kjelde: Norsk kulturbarometer 2008, Statistisk sentralbyrå. Andre private spesialbibliotek 9.5. Personar som har nytta ulike bibliotektilbod dei siste 2 månadene Prosent Folkebibliotek/ filial Bokbuss Allmennskolebibliotek Fag-, universitets-, bedriftsbibliotek Lånt bok på bibliotek Kjelde: Norsk kulturbarometer 2008, Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå 7

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

9. Biblioteka i Noreg

9. Biblioteka i Noreg Kulturstatistikk Liv Taule 9. a i Noreg Tal frå dei norske folkebiblioteka viser at samlinga av andre medium har auka med 9 prosent i, medan talet på bøker syner ein svak nedgang. Samla utlån frå folkebiblioteka

Detaljer

9. Bibliotek. Kulturstatistikk 2011 Statistiske analysar 131. Folkebibliotek meir enn bøker. Auke i samla utlån frå folkebiblioteka

9. Bibliotek. Kulturstatistikk 2011 Statistiske analysar 131. Folkebibliotek meir enn bøker. Auke i samla utlån frå folkebiblioteka Kulturstatistikk 20 Statistiske analysar 3 9. Bibliotek Folkebibliotek meir enn bøker Auke i samla utlån frå folkebiblioteka 9.. Nokre resultat Aktiviteten i folkebiblioteka har dei siste åra blitt meir

Detaljer

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 9. Bibliotek 5, utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka 9.. Nokre resultat Etter fleire år med stabile tal på utlån frå folkebiblioteka ser det ut som tala

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 8. Museum og samlingar 3 000 utstillingar 10 millionar sbesøk 8.1. Nokre resultat Utstillingane er ein viktig del av aktivitetane til musea. I 2009 var det totalt

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver særskild

Detaljer

statistikk for bibliotek og museum

statistikk for bibliotek og museum 2006 statistikk for bibliotek og museum #41 abm-utvikling POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO TELEFON: 23 11 75 00 TELEFAKS: 23 11 75 01 POST@ABM-UTVIKLING.NO WWW.ABM-UTVIKLING.NO ISSN: 1503-5972 ISBN 82-8105-053-5

Detaljer

1. Offentlege utgifter

1. Offentlege utgifter Kulturstatistikk 2005 Offentlege utgifter Stein Ove Pettersen og Liv Taule 1. Offentlege utgifter Kapittel 1 syner offentlege utgifter til kulturformål på tre ulike nivå i forvaltninga, statlege utgifter,

Detaljer

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema

Detaljer

statistikk for bibliotek og museum

statistikk for bibliotek og museum statistikk for bibliotek og museum 2004 #23 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no ISSN: 1503-5972 ISBN 82-8105-028-4

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side

Detaljer

13. Film og kino. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,3 kinobesøk per innbyggjar. Auke i framsyningar. Fleire digitale kinosalar

13. Film og kino. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,3 kinobesøk per innbyggjar. Auke i framsyningar. Fleire digitale kinosalar Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 3. Film og kino 2,3 kinobesøk per innbyggjar 3.. Nokre resultat Med totalt litt over millionar kinobesøk var det ein nedgang i besøk på dei norske kinoane i

Detaljer

statistikk for bibliotek og museum 2003 #11 statistikk for bibliotek og museum 2003 1

statistikk for bibliotek og museum 2003 #11 statistikk for bibliotek og museum 2003 1 statistikk for bibliotek og museum 2003 #11 statistikk for bibliotek og museum 2003 1 innhald Forord 3 Bibliotekstatistikk 4 Museumsstatistikk 56 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23

Detaljer

statistikk for bibliotek og museum #41 statistikk for bibliotek og museum 2006

statistikk for bibliotek og museum #41 statistikk for bibliotek og museum 2006 2006 statistikk for bibliotek og museum #41 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no ISSN: 1503-5972 ISBN 82-8105-053-5

Detaljer

Forord BiBliotekstatistikk MuseuMsstatistikk

Forord BiBliotekstatistikk MuseuMsstatistikk innhald Forord... 4 1...Bibliotekstatistikk... 6. 1.1 Hovudtrekk frå Folke- og skulebibliotekstatistikken...6 1.2 Hovudtrekk frå Fag- og forskingsbibliotekstatistikken... 12 Tabell 1: Folkebibliotek etter

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Adresseinformasjon Institusjonens Namn E-post Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlingar Fysisk form Elektronisk form

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Dei siste ti åra har talet på festivalar og festivaldeltakarer auka jamleg. Festivalane er viktige arenaer for formidling og oppleving av kunst og kultur og set framleis

Detaljer

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 7. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Over 430 000 i trus- og livssynssamfunn 7.. Nokre resultat Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Fengselsbibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver særskild

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskulebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskulebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette. Ver særskild merksam på om felta

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

13. Film og kino. 800 000 fleire kinobesøk i 2009. Færre sitjeplassar. Færre vurderte spelefilmar. 142 Statistisk sentralbyrå

13. Film og kino. 800 000 fleire kinobesøk i 2009. Færre sitjeplassar. Færre vurderte spelefilmar. 142 Statistisk sentralbyrå 3. Film og kino 800 000 fleire kinobesøk i 2009 3.. Nokre resultat Nøkkeltala for kinoåret 2009 syner at det var eit godt kinoår. Det var 2,7 millionar kinobesøk, 800 000 eller 7 prosent fleire besøk enn

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskulebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskulebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette. Ver særskild merksam på om felta

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Skjemaet skal fylles ut av de folke- og fylkesbibliotek som driver mobil bibliotekvirksomhet (bokbuss, bokbil eller bokbåt). Ved interkommunalt samarbeid

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

Folkebibliotekstatistikk for 2011

Folkebibliotekstatistikk for 2011 Folkebibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Skjema for folkebibliotek

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

Side 1 Adresseinformasjon

Side 1 Adresseinformasjon Side 1 Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver særskild

Detaljer

Vegtrafikkindeksen september 2017

Vegtrafikkindeksen september 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen september 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen september 2017 Det var 0,3 % mindre trafikk i september 2017 enn i september

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Ragnhild Nygaard og Estrellita. Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007

Ragnhild Nygaard og Estrellita. Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007 2007/33 Notater Ragnhild Nygaard og Estrellita Notater Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007 Avdeling for økonomisk statistikk /Seksjon for Økonomiske indikatorer Innhald

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar Statistiske analysar 3 Kulturstatistikk 20. Bøker Fleire pliktavleverte bøker og lydbøker 900 titlar i nasjonalbibliografien.. Nokre resultat Over 0 000 nye boktitlar blei innleverte til Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen.

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen. Norsk kulturbarometer 2008 51 prosent går på folkebibliotek i løpet av et år. Kvinner går mer på folkebibliotek enn menn. Barn og unge benytter tilbudet mest. Høy utdanning og bibliotekbesøk henger sammen.

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Notat. Folkebibliotekstatistikken. Samandrag. Frå: Fylkesdirektør Jan Heggheim. Til: Hovudutval for næring og kultur

Notat. Folkebibliotekstatistikken. Samandrag. Frå: Fylkesdirektør Jan Heggheim. Til: Hovudutval for næring og kultur Side 1 av 6 Fylkesbiblioteket Notat Sakshandsamar: Siri Ingvaldsen E - post: Siri.Ingvaldsen@sfj.no Tlf. : 90789828 Vår ref. Sak nr.: 16 / 8084-1 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34074

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

15. Kulturminne. Hilde Hollås og Liv Taule

15. Kulturminne. Hilde Hollås og Liv Taule Kulturstatistikk 005 Hilde Hollås og Liv Taule 5. Ei oversikt frå Riksantikvarens kulturminnedatabase (Askeladden) viser at det totalt var 58 430 registrerte freda kulturminne i Noreg i 005. 96 prosent

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

; v. ABM-UTVIKLING POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO TELEFON: OO TELEFAKS: VIKLING.NO

; v. ABM-UTVIKLING POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO TELEFON: OO TELEFAKS: VIKLING.NO *F % m v KISIIS V ABM-UTVIKLING POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO TELEFON: 23 11 75 OO TELEFAKS: 23 11 75 01 POST@ABM-UT VIKLING.NO WWW.ABM-UTVIKLING.NO issn: 1503-5972 ISBN 82-8105-028-4 TRYKK: PDC TANGEN

Detaljer

Utskrift frå ABM-statistikk 2007

Utskrift frå ABM-statistikk 2007 Utskrift frå ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

12. Aviser, vekepresse og fagpresse

12. Aviser, vekepresse og fagpresse Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2., vekepresse og fagpresse Avisene 2.. Nokre resultat Etter to år med 228 aviser i Noreg, gjekk talet i 2009 ned til 225 aviser. Årsaka til nedgangen er at to

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Korleis endre adresseopplysningane? Dette er adresseopplysningane vi har registrert. Øvst i skjemaet er det spørsmål om opplysningane nedanfor er rette og fullstendige. Ver særskild

Detaljer

Notater. Live Margrethe Rognerud. Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar /33. Notater

Notater. Live Margrethe Rognerud. Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar /33. Notater 2008/33 Notater Live Margrethe Rognerud Notater Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2008 Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk Innhald 1. Samandrag...2 2. Generelt

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27. Bøker Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker.. Nokre resultat Det blei i 200 innlevert over 0 400 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Det er 40

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer