ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. 2013 http://www.brannkorps.no/ INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 - Saksliste, Årsmøte, 20 mars 2014 Side 3 - Faktaopplysninger Side 4 - Styret 2013 Side 5 - HVO og Verneombud, 2013 Side 6 - Styrets beretning for 2013 Side 11 - Årsmelding, 2013 Hovedverneombud Side 13 - Årberetning EFOK 2013 Side 14 - Referat fra Studiedagene på Island 2013 Side 15 - Valg

2 Sak 1) Sak 2) Årsmøte Bergen Brannvesen Fagforening, 20 mars, 2014 Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste. Konstitueringer: Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokoll underskrivere. Sak 4) Godkjenning av styrets årsberetning Sak 5) Godkjenning av regnskapet Sak 6) Budsjett Sak 7) Sak 8) Innkomne forslag/forslag fra styret Valg 2

3 Bergen Brannvesen Fagforening, 2013 FAKTAOPPLYSNINGER AKTIVE MEDLEMMER PR Pensjonister 48 PENSJONERTE MEDLEMMER, 2013 Dagfinn Blindheim, Eivind Espelid, Terje Erichsen, Geir Bøe ANTALL MØTER, 2013 Styremøter 3 AU møter 5 Medlemsmøter 1 3

4 Styret 2013 BERGEN BRANNVESEN FAGFORENING ARBEIDSUTVALGET Leder Lasse Westby Nestleder Tommy Kristoffersen Kasserer Bjarte Nygaard Sekretær Vegard Aslaksen TILLITSVALGTE Forsikring / Pensjonister Alarmsentralen Hovedstasjonen Arna Fana Sandviken Arne Rikstad Tommy Kristoffersen Svein Reistad Knut Arne Gjerde Bjarte Nygaard Åsane Brannforebyggende Laksevåg Revisorer Valgkomite Bibliotekar Terje Erichsen Geir Sætrum Oddbjørn Landsvik, Rune Foss Olsen Jon Arve Sandvik, Frode Bødtker Malvin Selle 4

5 HVO OG VERNEOMBUD VED BERGEN BRANNVESEN 2013 Hovedverneombud Verneombud/ Hovedstasjonen Rolf Strandnes Vara HVO Sosialombud Dagansatte/Hovedstasjonen Laksevåg Arna Fana Sandviken Åsane Kari Slåttaa Bjørn Ove Mårstig Kari Slåttaa Dag Rindedal Svein Reistad Tore Vetaas/Tord Blom Morten Garfield Rune Foss Olsen Feie/tilsyn Yngve Eriksen 5

6 STYRETS BERETNING BERGEN BRANNVESEN FAGFORENING har, som tidligere år, vært hektisk og bydd på mange utfordringer. Tariffmessig sett hadde vi et mellomoppgjør ihht hovedtariffavtalen som utgjorde minimum ca 3100,- per ansatt. Videre ble det i 2013 reforhandlet sfs 2404, mellom DNMF og KS. Her sitter Lasse Westby som leder i forhandlingsutvalget, og vi har en god påvirkningskraft vedrørende denne avtalen. Den endte med noen mindre endringer, men og et viktig resultat som betyr at vi nå får fullt ut nattillegg etter HTA som p.t er 56,- per time mellom kl 0000 og SFS 2404 er to- årig og utløper Siden SFS 2404 er en rammeavtale, legger den opp til det etableres en lokal tilpasningsavtale basert på denne. Her har jobber vi lokalt for å reforhandle denne slik at den er oppdatert og basert på eksisterende avtale sentralen / ABH(Alarmsentral Brann Hordaland) har hatt utfordringer i toppledelsen med en del bytter av avdelingsleder. I ferien ønsket ledelsen å benytte seg av innleie vikarer for å drifte sentralen. Dette ser vi på som en særdeles dårlig løsning noe vi da ga klart uttrykk for til avdelingsleder og Brannsjef. I kjølvannet av dette ble det avdekket at Bergen brannvesen ikke hadde gyldige turnusavtaler i ABH. Dette har i samarbeid med Bergen Brannvesen Fagforening blitt en lovlig ordning på. Det har blitt flere nyansettelser både fra interne og eksterne rekker. Å rekruttere til ABH er en utfordring for BB, spesielt i de kommende årene da det blir en del som går av med pensjon. Vi ønsker primært at det rekrutteres personell med operativ erfaring da det gir dem de beste forutsetninger til å bistå dem operative som er ute i felten. I kjølvannet av arbeidsgivers bruk av vikarer helt uten drøfting med fagforeningen, frykter vi litt for hva ledelsen tenker om bruk av vikarer også i operativ avdeling. Enn så lenge er ikke dette tema, men med de siste tiders overtakelse av ledelse funksjoner i andre kommuners brannvesen aner vi hva som kan komme i framtiden. Dette vil vi demme opp for etter beste evne. Dagens strenge og nødvendige HMS krav til egne mannskaper er en viktig forutsetning for at alle skal kunne gå hjem fra jobb med helsen i behold. 6

7 Styret har løpet av fjoråret måtte kjempe for at brannvesenet skal holde allerede inngåtte avtaler, det være seg avtaler om sikringslønn og karriereplanen. Når det gjelder karriereplanen har brannsjefen satt ned en gruppe bestående av representanter for arbeidstakerne og ledelsen som skal gå igjennom dagens karriereplan og se på "forbedringspotensialet" i denne. En slik sak er så viktig for alle mannskaper at vi her vil vi gå bredt ut til våre medlemmer før det blir tatt en avgjørelse fra vår side. Dette vil påvirke bortimot alle, og alle skal ha anledning til å uttale seg. Det har i 2013 blitt ansatt nye kolleger på operativ avdeling, forebyggende avdeling, 110- sentralen og på informasjonsavdelingen. Dette kommer det til å bli mer av fremover da mange av våre kolleger nærmer seg pensjonsalder, spesielt på operativ avdeling og i ABH. Vi setter pris på dette, og vi regner med at de blir tatt vel imot slik nye kollegaer alltid har blitt. En av de største utfordringene blir da å kunne sikre god erfaringsoverføring og kontinuitet for å få alle opp på det nivået vi ønsker. Det er også viktig at det jobbes med rekruttering av nye medlemmer til DNMF, noe vi ønsker at alle blir med å bidra til. Det er flotte vervepremier tilgjengelig, dem finner du på Samlet er vi sterke I 2014 er det også hovedoppgjør i vårt forhandlingsområde. Vår organisasjon DNMF har byttet over til UNIO, hvor vi blant annet er sammen med Politiets Fellesforbund. Dette tror vi er positivt for oss, særlig med tanke på den nye utdanningsmodellen for brannfolk som kommer. Når det gjelder våre krav inn mot dette oppgjøret er det viktigste å heve statusen til det å være brannmann. Med all den kompetansen man må ha for i det heletatt å komme inn i yrket, samt den 2 årige systematiske etats utdanningen pluss alle andre interne kurs er det ett hån mot oss at vi ikke blir lønnet høyere enn alle andre fagarbeidere. Målet vårt er at vi skal bli avlønnet som fagarbeidere med tilleggs/ spesialkompetanse. Med alle utfordringene som ligger foran oss ser vi i styret det som viktigere enn noen sinne at vi står samlet og er sterke slik at arbeidsgiver tar oss på alvor og lytter til oss, dette fordrer en engasjert medlemsmasse som har meninger og tør å stå opp for disse slik vi alltid har gjort og har tradisjon for. 7

8 DNMF - Brann og redningsforum EFFUA - European firefighter Union Alliance. Vi er sterkt engasjert som norges representanter i denne organisasjonen. Det å samarbeide med andre lands fagforeninger som er tuftet på de samme prinsipper som oss mener vi er meget fruktbart. Et viktig prinsipp for EFFUA er å være politisk uavhengig og ha 100% fokus på brannmannsyrket som proffesjon. Til nå er det 10 land som er medlem i EFFUA. Blant disse er også Tyskland med over medlemmer. I EFFUA har alle medlemsland like mye å si. Og vi lytter til hverandre og lærer av hverandre. Dette er en svært god arena å både dele og ytre sine meninger - og det får vi gjort til det fulle. Det var vi som, på vegne av EFFUA, la frem Kreftrisiko i brannmannsyrket for representanten for EU kommisjonæren for beredskap i Brüssel. Hva har vi så å tjene på dette engasjementet i EFFUA? Jo - folkens, brannmannsyrket er ikke så veldig forskjellig fra land til land. Det er mye å lære om hverandre og hvordan bli bedre. Det er også mye likt når det gjelder hvilke utfordringer brannfolk generelt står overfor. Arbeidsmiljø, pensjonsalder, arbeidstidsordninger, gammelt og mye forskjellig utstyr og mye annet. Når flere lands fagforeninger kan jobbe målrettet sammen vil man kunne oppnå mye mer. Og EFFUA vil være en betydningsfull organisasjon å ha i ryggen når vi må kjempe våre egne kamper lokalt her i Norge. Videre jobbes det i EFFUA direkte inn mot EU parlamentet for sette felles standarder når det gjelder utstyr og bemanning og annet. Dette er et viktig fora å være en del av. Brannmenn mot kreft Brannmenn mot kreft er en uavhengig gruppe. Vi mener denne saken er så viktig at ingen kunstige barrierer vedrørende organisasjonstilhørighet skal hindre norske brannfolk i å kunne samarbeide om en sak, et felles mål til alles beste. Selv om vi til nå har fått finansiert mesteparten av arbeidet gjennom DNMF, ønsker vi å etablere en egen stiftelse med egne vedtekter, egen økonomi og eget styre som er til hjelp og støtte for alle norske brannfolk. Arbeidet med «Brannmenn mot kreft» har blitt mer og mer omfattende. Vi når ut til mange i brann- Norge og får gode tilbakemeldinger for det arbeidet vi gjør. Facebook siden til BMK har mange følgere og vi opplever dette som en god kanal å spre 8

9 informasjon på. Vi som forening og gruppe kan gjøre mye, men det er minst like viktig at arbeidsgiver tar sin del av ansvaret og iverksetter informasjon og holdningsskapende arbeid i regi av Brannvesenet. I 2013 har vi deltatt i flere ulike fora der kreftrisiko har vært diskutert, både lokalt, nasjonalt og på møter i EFFUA, både som tilhørere og foredragsholdere. Vi har knyttet til oss gode kontakter ved yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Sykehus som deler vårt syn på at det preventive arbeidet i brannvesenet har sterkt behov for forbedring. I fjor vår deltok vi på et internasjonalt seminar i Australia. På verdensbasis ser vi at dette temaet blir mer og mer aktuelt. Forskningen er mer tydelig i sine konklusjoner enn noen gang. Flere lands myndigheter tar nå grep. Før eller siden må også norske myndigheter engasjere seg i denne saken. Engasjementet blant våre egne vokser. Lokalt i BB er det startet en sykkelgruppe som skal sykle Bergen - Oslo iført Brannmenn mot kreft sykkeltrøyer. På veien skal de ha flere stopp for og promotere/belyse saken. Vi vil også rette en takk til Stian Bjelland, hans hjelpere og Bergen Brannkorps Idrettslag i forbindelse med sykkelturen/ løpet som skal gå av stabelen i juni. Dette er et glimrende eksempel på hvordan vi kan fronte saken på en hyggelig, sosial og positiv måte. I tillegg har Oslo brannvesen idrettslag en etablert sykkelgruppe som skal sykle Styrkeprøven Lillehammer- Oslo for kreftsaken. Dette er meget positivt. Det er også mange ildsjeler fra ulike brannvesen som engasjerer seg for kreftsaken og bidrar til å fremheve problemstillingen for både kollegaer og arbeidsgivere. I desember deltok vi på møte med DSB, Arbeidstilsynet, Yrkesmedisinere, NBSK, andre fagforeninger og KS for å diskutere kreftrisiko i yrket vårt. Her fikk vi presentert kreftrisikoen på en god måte og videre fremhevet hvordan arbeidsgivere er pålagt å drive preventivt arbeid i henhold til arbeidsmiljøforskriftene. Her opplever vi at selv om vi peker på eksisterende arbeidsmiljøforskrifter som tydelig indikerer ansvar hos arbeidsgiver og myndigheter, virker det ikke som beslutningstakerne helt er med oss. DSB som arrangerte møtet spiller like gjerne ballen tilbake til oss, (som driver frivillig tillitsmannsarbeid), for å dra saken videre. Noen av de mest kompetente yrkeshygienikerne og kreftforskerne støtter oss i denne saken. DSB, Arbeidstilsynet og Arbeidsgivere virker å være mer passive og ikke helt har forstått sitt ansvar i dette. Kort fortalt er det mye snakk og lite handling. Det er over ett år siden Bergen Brannvesen fagforening belyste dette temaet for arbeidsgiver, og vi er glad for at BBs ledelse har lagt frem kreftrisiko som ett av fokusområdene for Vi har store forventninger til arbeidsgivers engasjement i denne viktige saken. 9

10 Vi vil arbeide målrettet videre i Vi er i dialog med kreftforeningen for å diskutere et mulig samarbeid. I 2014 skal vil opprette et eget støttefond som blant annet skal støtte opp om preventivt arbeid og forskning. Det vil også i 2014 være naturlig å ta et skritt videre inn i byråkratiet og legge frem saken tydelig for landets beslutningstakere. Vi mener alle må være sitt ansvar bevisst - også i det politiske regimet vil bli nok et hektisk år, men her jobbes det aktivt videre, og vi ønsker interesserte hjertelig velkommen til å hjelpe med å «dra lasset» Styret 2013 Leder Lasse Westby Nestleder Tommy Kristoffersen (plasstillitsvalgt Hovedstasjonen) Sekretær Vegard Aslaksen Kasserer Bjarte Nygaard (plasstillitsvalgt Sandviken) Plasstillitsvalgte: Alarmsentralen - Arne Rikstad Brannforebyggende - Arna stasjon - Fana stasjon - Laksevåg - Terje Erichsen Svein Reistad Knut Arne Gjerde Geir Sætrum (Åsane mangler plasstillitsvalgt) 10

11 Hovedverneombudet Årsmelding HVO 2013 Jobben er ryggraden i livet vårt. Betydningen av at vi er til nytte, er noe alle mennesker har behov for å kjenne. Det er da viktig at vi er bevisst på dette, og tilrettelegger for den enkelte arbeidstaker, så langt det lar seg gjøre. Det er også viktig at vi som arbeidstakere får medvirke ved tiltak som blir iverksatt for å skape et sundt og trygt arbeidsmiljø. Alle har vi ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø, der ledere og medarbeidere er engasjert i forhold til eget arbeid og i forhold til Bergen brannvesen sine oppgaver. HMS-arbeid skal med systematisk innsats bidra til et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som stimulerer til arbeidsglede og engasjement. Handlingsplan for HMS Handlingsplan for HMS er det viktigste arbeidsredskapet i systematisk HMS arbeid. Handlingsplanen skal være et skriftlig og et aktivt dokument gjennom hele året. Planen skal beskrive det aktuelle området, hvor det ønskes endringer med konkrete handlingsrettete forslag til tiltak, prioriteringsrekkefølge på tiltakene, en ansvarlig for gjennomføring, tidsfrist, og eventuelt kostnadsoverslag på tiltakene. For å sikre at tiltakene blir gjennomført, fastsettes tidspunkt for å evaluere og justere handlingsplanen. Dette er meget viktig, slik at tilliten til vernerunde og handlingsplan gjenvinnes. Brannmenn mot kreft HVO er som naturlig er med i prosjektgruppen «brannmenn mot kreft». Målet for prosjektgruppen er å fremlegge nok og god informasjon om problemstillingen. Slik at ledelsen har et best mulig beslutningsgrunnlag for de avgjørelsene som blir tatt i henhold til de forskjellige problemstillingene. Her har vært gjort, og gjøres et meget godt arbeid. Status vernedistrikter Fana stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø, god «takhøyde». Jobber med å få til skitne og reine soner i stasjonen. Brannvarslingsanlegg er på agendaen. Ulovlig lagring av propanbeholdere, må ut av huset. Ser på om det lar seg gjør, å få opp varsellys til medtrafikanter ved utrykninger fra stasjonen. Miljøseksjonen har kontrollert kvaliteten på luften, og funnet den 11

12 tilfredsstillende. Det er også ønskelig, og komme i dialog med vegvesenet om støyskjerming fra Birkelundsbakken. Åsane stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø. Malt og stelt innvendig i stasjon, blitt veldig bra, og trivselsfaktoren er stor. Feie og tilsyn: Fokus på asbest i hverdagen, konfronterer huseier med denne problematikken og huseiers ansvar oppe i dette. Fokus på stillasforskriften og arbeidsmiljøloven i forhold til jobbing på tak. Har ryddet opp i prosedyrer Arna stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø. Varmepumper er nå på plass, og dette fungerer utmerket. Sliter med mannskapsbil (bil3) mye på verksted. Høyttaleranlegget i garasjen er ikke bra. Madrasser i sengene skal skiftes. Byggeteknisk ok Sandviken stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø. Sliter med særdeles dårlig bygningsmasse. Utvendig og innvendig. Hovedstasjonen: HVO sitt inntrykk, at det er et generelt godt og positivt arbeidsmiljø. Det har hvert en kontinuerlig oppryddings prosess. Mye av logistikken begynner å falle på plass. Laksevåg: Godt og positivt arbeidsmiljø, Er på gang med tiltak, for å forbedre ventilasjon. Gode tilbakemeldinger på farlig gods kurs, og derav føler seg tryggere i håndteringen av den type hendelser. Hvo har tatt del i: 4 AMU møter, 1 IA-dag i regi av HR seksjon Bergen kommune. Har deltatt i undervisning for HR-seksjonen på verneombudskurs. Verneombudskonferanse i Oslo 2 dager i regi av Unio. HVO føler på godt samarbeid med ledelsen, ledere og arbeidstakere, samt HR-seksjonen/Bedriftshelsetjenesten. Berge brannvesen har hatt følgende verneombud i 2013 Hovedstasjonen Rolf Standnes (HVO) Hovedstasjonen 3 etg. Kari Slåttaa (vara HVO) Hovedstasjonen Feie og tilsyn Yngve Eriksen Sandviken Morten Garfield Åsane Rune Foss Olsen Arna Svein Reistad Fana Tore Vetaas/Tord Blom Laksevåg Dag Rindedal HVO Rolf Standnes. 12

13 Årsberetning EFOK Målsetning for gruppen er at alle ansatte i Bergen brannvesen til enhver tid skal ha et tilbud om samtale og eventuell videre oppfølging, for å avreagere på den mentale påkjenningen man kan bli utsatt for på arbeidsplassen. Ingen medarbeider i Bergen Brannvesen skal være påvirket i sin daglige jobb som følge av traumatiske hendelser i arbeidssituasjonen. For å nå dette målet vil vi i kollegastøttegruppen aktivt drive forebyggende arbeid i hele organisasjonen, samt bistå de som har gjennomgått traumatiske hendelser. EFOK gruppen er en selvgående gruppe som er i daglig drift året rundt. I 2012 gikk EFOK gruppens leder Jan Sundberg av med pensjon og Erik Walden overtok den rollen har vært et aktivt år for EFOK representantene.gruppen har hatt møter ca. hver tredje måned. Videre har det blitt utarbeidet nye prosedyrer for mental førstehjelp/kollegastøtte i Bergen brannvesen. I samtlige fire brigader har brigadeledere, brannmestere og ansatte fra brann 1.6 Hordaland fått undervisning i de nye prosedyrene for kollegastøtte og normale reaksjoner på unormale hendelser. To av mannskapene fra de siste ansatte fra beredskap har vært på kurs (trinn 1 og 2 av totalt 6 moduler) for å utdanne seg til kollegastøttekontakt for deretter å inngå i EFOK gruppen. HR lederen deltok også på kurset. Lederen av gruppen har tatt høyskole eksamen i «krise, stress og mestring». Gjennom hele året har EFOK representantene drevet med kollegastøtte på enkeltnivå og i gruppe. EFOK kontaktene er i dag: Lise Steinsvik Midtun, Erik Walden, Jørn Davidsen, Bjørn Ove Mårstig, Eirik Langhelle Blomdal og Ørjan Dale. Kontaktinformasjon herunder telefonnummer er lagt ut på BB intranett. Erik Walden 13

14 Referat fra Studiedagene på Island. Følgende reiste fra Bergen: Lasse Westby, Tommy Kristoffersen, Tom Berentsen, Torkjell Helle, Kjell Hegdal, Frank Åstveit, Frank Kristiansen, Rolf Standnes, Jarle Taule, Per Sherling, Arne Rikstad, Truls Holthe, Haukur Grønli, Geir Breivik, Erik Rassmussen, Hugo Hansen, Frode Nilsen, Bjørn Ove Mårstig, John Magnus Birkeland og Gudmund Konglevold. De fleste av oss hadde avreise fra Bergen til lørdag 9. mai 2013, da studiedagene startet om Søndagen, mens 5 mann hadde reist opp en dag tidligere for dykking i grotter. Vi ankom Keflavik ut på ettermiddagen og reiste da til den Blå lagune for ett varmt bad, før vi reiste videre til Reykjavik for ett bedre måltid mat og god drikke. Dag 1. - Søndag Startet med hilsninger og gave overekkelse fra de nordiske byene. Lønns og arbeidsvilkår. Oslotunellen, Utfordringer og bruk av one seven. Dagen avsluttet med Kamerataften i brannstasjonen i Hafnafjordur. Dag 2.- Mandag Busstur til området som var berørt under den store aske skyen i Omvisning på gården, og i et museum som ble laget etter aske skyen. Fikk og orientering om katastrofeplanene som er laget til neste hendelsene på breer/ vulkaner. Turen ble avsluttet med en tur til Geisir, som var en interessant opplevelse. Dag 3.- Tirsdag Busstur til kraftverket utenfor Reykjavik. Se hvordan alle oppvarmede kilder ble fordelt rundt til hus. Oppvarming og varmtvann kommer rett fra varme kilder. Fortsatte etterpå til brann museet i Keflavik. Her ble det servert Hot Dogs og drikke Etter lunch var det muligheter å besøke Blå Lagune eller shopping. Denne dag ble avsluttet med en fantastisk felles middag 8 Delegataften) Dag 4. - Onsdag Denne ble tilbrakt på hoved brannstasjonen, med foredrag om interessante emner. Bla. Redning av bil i is sprekker, store utfordringer der. Hvordan nød alarmeringen er bygget opp på Island. De hadde og gode erfaringer med bruk av blindestokk under søk med røykdykkere. Stor utstilling av biler og materiell på stasjonen. Banketten ble avviklet i ett lokale i Reykjavik sentrum. De fleste tok en tidlig kveld da bussen kom torsdag klokken 0500 for hjemreise. Alle kom hjem i god behold, og til rett tid. En meget lærerik og hyggelig tur. Arne Rikstad Torkjell Helle 14

15 VALG Valgkomiteens innstilling til året 2014: ARBEIDSUTVALGET Leder Lasse Westby Nestleder Tommy Kristoffersen Kasserer Bjarte Nygaard Sekretær Vegard Aslaksen TILLITSVALGTE Forsikring Alarmsentralen Hovedstasjonen Arna Fana Sandviken Åsane Brannforebyggende Laksevåg Lill Rustad Arne Rikstad Tommy Kristoffersen Svein Reistad Knut Arne Gjerde Bjarte Nygaard Magnar Isaksen Kurt Steinsbø Geir Sætrum 15

16 VERNEOMBUD Hovedverneombud Verneombud/ Hovedstasjonen Leif Gjesdal Vara HVO Sosialombud Dagansatte/Hovedstasjonen Laksevåg Arna Fana Sandviken Åsane Kari Slåttaa Bjørn Ove Mårstig Kari Slåttaa Dag Rindedal Svein Reistad Tore Vetaas/Tord Blom Morten Garfield Rune Foss Olsen Feie/tilsyn. Yngve Eriksen 16

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Industri Energi Odfjell

Industri Energi Odfjell Dagsorden Årsmøte Odfjell Drilling Fagforening 15.mars 2016 Møtet starter kl. 10:00 Sak 1 Åpning ved leder Tor-Bjarte Jakobsen - Navneopprop - Godkjenning dagsorden - Valg av dirigent. Sak 2 - Konstituering

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985.

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøtet 2007 Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøte i Bydalens vel 29. mars 2007 i Gjærhuset, Fredrikstad Bryggeri med 49 medlemmer tilstede. Styret Styret har i 2006

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum ÅRSMØTE 2015 Onsdag 11. mars kl. 19.00 Lychepaviljongen, Drammens Museum Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon Møtedato: 19.05.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Per-Endre Bjørnevik, leder

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016 ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB 22. november 2016 1) Åpning av årsmøtet 2) Valg av møteleder 3) Godkjenning av agenda 4) Valg av referent 5) Valg av 2 til å underskrive protokollen 6) Årsmelding 2015-2016

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: NAMSSKOGAN STED: FRIVILLIGHETSENTRALEN, BREKKVASSELV DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Rogaland. Inviterer til. HMS Konferanse. Quality Residence Hotell Sandnes

Rogaland. Inviterer til. HMS Konferanse. Quality Residence Hotell Sandnes Rogaland Inviterer til HMS Konferanse Quality Residence Hotell Sandnes 17 18. oktober 2017 Tirsdag 17. oktober Tider Tema og innledere 09:30 10:00 Fremmøte/oppstart Fremmøte og servering av rundstykker

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

VO rolle og oppgaver. Valg Rolle Oppgaver. Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune

VO rolle og oppgaver. Valg Rolle Oppgaver. Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune VO rolle og oppgaver Valg Rolle Oppgaver Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune 24.09.2015 1 Hvem er vi? Aust-Agder fylkeskommune: FHVO,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Årsmøte I FORELDRERÅDET VED ÅRETTA UNGDOMSSKOLE

Årsmøte I FORELDRERÅDET VED ÅRETTA UNGDOMSSKOLE Årsmøte I FORELDRERÅDET VED ÅRETTA UNGDOMSSKOLE 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte i foreldrerådet ved Åretta ungdomsskole 3 Saksliste med innstilling til vedtak for årsmøte 4 Årsmelding

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Protokoll Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Sted: Kantinen i Psykiatrisk klinikk, SUS Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30 Tilstede: 21 stemmeberettiget SAKLISTE: Konstituering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00.

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Ketil Sørvig Egill Vatne

Detaljer

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Protokoll fra Å R S M Ø T E Vadsø JFF 8.februar 2017 Sted: Fossen skole, Vadsø 1. Åpning Monica åpnet møtet og ønsket alle velkommen til årsmøte. Det

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015

OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015 OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015 Lilland Hotell Tau Tilstede hele eller deler av samlingen: Kjell Vestly, Terje Nysted, Aase Fintland, Kjetil Krohn- Pettersen, Tommy Angeltveit, Elna

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer