ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. 2013 http://www.brannkorps.no/ INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 - Saksliste, Årsmøte, 20 mars 2014 Side 3 - Faktaopplysninger Side 4 - Styret 2013 Side 5 - HVO og Verneombud, 2013 Side 6 - Styrets beretning for 2013 Side 11 - Årsmelding, 2013 Hovedverneombud Side 13 - Årberetning EFOK 2013 Side 14 - Referat fra Studiedagene på Island 2013 Side 15 - Valg

2 Sak 1) Sak 2) Årsmøte Bergen Brannvesen Fagforening, 20 mars, 2014 Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste. Konstitueringer: Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokoll underskrivere. Sak 4) Godkjenning av styrets årsberetning Sak 5) Godkjenning av regnskapet Sak 6) Budsjett Sak 7) Sak 8) Innkomne forslag/forslag fra styret Valg 2

3 Bergen Brannvesen Fagforening, 2013 FAKTAOPPLYSNINGER AKTIVE MEDLEMMER PR Pensjonister 48 PENSJONERTE MEDLEMMER, 2013 Dagfinn Blindheim, Eivind Espelid, Terje Erichsen, Geir Bøe ANTALL MØTER, 2013 Styremøter 3 AU møter 5 Medlemsmøter 1 3

4 Styret 2013 BERGEN BRANNVESEN FAGFORENING ARBEIDSUTVALGET Leder Lasse Westby Nestleder Tommy Kristoffersen Kasserer Bjarte Nygaard Sekretær Vegard Aslaksen TILLITSVALGTE Forsikring / Pensjonister Alarmsentralen Hovedstasjonen Arna Fana Sandviken Arne Rikstad Tommy Kristoffersen Svein Reistad Knut Arne Gjerde Bjarte Nygaard Åsane Brannforebyggende Laksevåg Revisorer Valgkomite Bibliotekar Terje Erichsen Geir Sætrum Oddbjørn Landsvik, Rune Foss Olsen Jon Arve Sandvik, Frode Bødtker Malvin Selle 4

5 HVO OG VERNEOMBUD VED BERGEN BRANNVESEN 2013 Hovedverneombud Verneombud/ Hovedstasjonen Rolf Strandnes Vara HVO Sosialombud Dagansatte/Hovedstasjonen Laksevåg Arna Fana Sandviken Åsane Kari Slåttaa Bjørn Ove Mårstig Kari Slåttaa Dag Rindedal Svein Reistad Tore Vetaas/Tord Blom Morten Garfield Rune Foss Olsen Feie/tilsyn Yngve Eriksen 5

6 STYRETS BERETNING BERGEN BRANNVESEN FAGFORENING har, som tidligere år, vært hektisk og bydd på mange utfordringer. Tariffmessig sett hadde vi et mellomoppgjør ihht hovedtariffavtalen som utgjorde minimum ca 3100,- per ansatt. Videre ble det i 2013 reforhandlet sfs 2404, mellom DNMF og KS. Her sitter Lasse Westby som leder i forhandlingsutvalget, og vi har en god påvirkningskraft vedrørende denne avtalen. Den endte med noen mindre endringer, men og et viktig resultat som betyr at vi nå får fullt ut nattillegg etter HTA som p.t er 56,- per time mellom kl 0000 og SFS 2404 er to- årig og utløper Siden SFS 2404 er en rammeavtale, legger den opp til det etableres en lokal tilpasningsavtale basert på denne. Her har jobber vi lokalt for å reforhandle denne slik at den er oppdatert og basert på eksisterende avtale sentralen / ABH(Alarmsentral Brann Hordaland) har hatt utfordringer i toppledelsen med en del bytter av avdelingsleder. I ferien ønsket ledelsen å benytte seg av innleie vikarer for å drifte sentralen. Dette ser vi på som en særdeles dårlig løsning noe vi da ga klart uttrykk for til avdelingsleder og Brannsjef. I kjølvannet av dette ble det avdekket at Bergen brannvesen ikke hadde gyldige turnusavtaler i ABH. Dette har i samarbeid med Bergen Brannvesen Fagforening blitt en lovlig ordning på. Det har blitt flere nyansettelser både fra interne og eksterne rekker. Å rekruttere til ABH er en utfordring for BB, spesielt i de kommende årene da det blir en del som går av med pensjon. Vi ønsker primært at det rekrutteres personell med operativ erfaring da det gir dem de beste forutsetninger til å bistå dem operative som er ute i felten. I kjølvannet av arbeidsgivers bruk av vikarer helt uten drøfting med fagforeningen, frykter vi litt for hva ledelsen tenker om bruk av vikarer også i operativ avdeling. Enn så lenge er ikke dette tema, men med de siste tiders overtakelse av ledelse funksjoner i andre kommuners brannvesen aner vi hva som kan komme i framtiden. Dette vil vi demme opp for etter beste evne. Dagens strenge og nødvendige HMS krav til egne mannskaper er en viktig forutsetning for at alle skal kunne gå hjem fra jobb med helsen i behold. 6

7 Styret har løpet av fjoråret måtte kjempe for at brannvesenet skal holde allerede inngåtte avtaler, det være seg avtaler om sikringslønn og karriereplanen. Når det gjelder karriereplanen har brannsjefen satt ned en gruppe bestående av representanter for arbeidstakerne og ledelsen som skal gå igjennom dagens karriereplan og se på "forbedringspotensialet" i denne. En slik sak er så viktig for alle mannskaper at vi her vil vi gå bredt ut til våre medlemmer før det blir tatt en avgjørelse fra vår side. Dette vil påvirke bortimot alle, og alle skal ha anledning til å uttale seg. Det har i 2013 blitt ansatt nye kolleger på operativ avdeling, forebyggende avdeling, 110- sentralen og på informasjonsavdelingen. Dette kommer det til å bli mer av fremover da mange av våre kolleger nærmer seg pensjonsalder, spesielt på operativ avdeling og i ABH. Vi setter pris på dette, og vi regner med at de blir tatt vel imot slik nye kollegaer alltid har blitt. En av de største utfordringene blir da å kunne sikre god erfaringsoverføring og kontinuitet for å få alle opp på det nivået vi ønsker. Det er også viktig at det jobbes med rekruttering av nye medlemmer til DNMF, noe vi ønsker at alle blir med å bidra til. Det er flotte vervepremier tilgjengelig, dem finner du på Samlet er vi sterke I 2014 er det også hovedoppgjør i vårt forhandlingsområde. Vår organisasjon DNMF har byttet over til UNIO, hvor vi blant annet er sammen med Politiets Fellesforbund. Dette tror vi er positivt for oss, særlig med tanke på den nye utdanningsmodellen for brannfolk som kommer. Når det gjelder våre krav inn mot dette oppgjøret er det viktigste å heve statusen til det å være brannmann. Med all den kompetansen man må ha for i det heletatt å komme inn i yrket, samt den 2 årige systematiske etats utdanningen pluss alle andre interne kurs er det ett hån mot oss at vi ikke blir lønnet høyere enn alle andre fagarbeidere. Målet vårt er at vi skal bli avlønnet som fagarbeidere med tilleggs/ spesialkompetanse. Med alle utfordringene som ligger foran oss ser vi i styret det som viktigere enn noen sinne at vi står samlet og er sterke slik at arbeidsgiver tar oss på alvor og lytter til oss, dette fordrer en engasjert medlemsmasse som har meninger og tør å stå opp for disse slik vi alltid har gjort og har tradisjon for. 7

8 DNMF - Brann og redningsforum EFFUA - European firefighter Union Alliance. Vi er sterkt engasjert som norges representanter i denne organisasjonen. Det å samarbeide med andre lands fagforeninger som er tuftet på de samme prinsipper som oss mener vi er meget fruktbart. Et viktig prinsipp for EFFUA er å være politisk uavhengig og ha 100% fokus på brannmannsyrket som proffesjon. Til nå er det 10 land som er medlem i EFFUA. Blant disse er også Tyskland med over medlemmer. I EFFUA har alle medlemsland like mye å si. Og vi lytter til hverandre og lærer av hverandre. Dette er en svært god arena å både dele og ytre sine meninger - og det får vi gjort til det fulle. Det var vi som, på vegne av EFFUA, la frem Kreftrisiko i brannmannsyrket for representanten for EU kommisjonæren for beredskap i Brüssel. Hva har vi så å tjene på dette engasjementet i EFFUA? Jo - folkens, brannmannsyrket er ikke så veldig forskjellig fra land til land. Det er mye å lære om hverandre og hvordan bli bedre. Det er også mye likt når det gjelder hvilke utfordringer brannfolk generelt står overfor. Arbeidsmiljø, pensjonsalder, arbeidstidsordninger, gammelt og mye forskjellig utstyr og mye annet. Når flere lands fagforeninger kan jobbe målrettet sammen vil man kunne oppnå mye mer. Og EFFUA vil være en betydningsfull organisasjon å ha i ryggen når vi må kjempe våre egne kamper lokalt her i Norge. Videre jobbes det i EFFUA direkte inn mot EU parlamentet for sette felles standarder når det gjelder utstyr og bemanning og annet. Dette er et viktig fora å være en del av. Brannmenn mot kreft Brannmenn mot kreft er en uavhengig gruppe. Vi mener denne saken er så viktig at ingen kunstige barrierer vedrørende organisasjonstilhørighet skal hindre norske brannfolk i å kunne samarbeide om en sak, et felles mål til alles beste. Selv om vi til nå har fått finansiert mesteparten av arbeidet gjennom DNMF, ønsker vi å etablere en egen stiftelse med egne vedtekter, egen økonomi og eget styre som er til hjelp og støtte for alle norske brannfolk. Arbeidet med «Brannmenn mot kreft» har blitt mer og mer omfattende. Vi når ut til mange i brann- Norge og får gode tilbakemeldinger for det arbeidet vi gjør. Facebook siden til BMK har mange følgere og vi opplever dette som en god kanal å spre 8

9 informasjon på. Vi som forening og gruppe kan gjøre mye, men det er minst like viktig at arbeidsgiver tar sin del av ansvaret og iverksetter informasjon og holdningsskapende arbeid i regi av Brannvesenet. I 2013 har vi deltatt i flere ulike fora der kreftrisiko har vært diskutert, både lokalt, nasjonalt og på møter i EFFUA, både som tilhørere og foredragsholdere. Vi har knyttet til oss gode kontakter ved yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Sykehus som deler vårt syn på at det preventive arbeidet i brannvesenet har sterkt behov for forbedring. I fjor vår deltok vi på et internasjonalt seminar i Australia. På verdensbasis ser vi at dette temaet blir mer og mer aktuelt. Forskningen er mer tydelig i sine konklusjoner enn noen gang. Flere lands myndigheter tar nå grep. Før eller siden må også norske myndigheter engasjere seg i denne saken. Engasjementet blant våre egne vokser. Lokalt i BB er det startet en sykkelgruppe som skal sykle Bergen - Oslo iført Brannmenn mot kreft sykkeltrøyer. På veien skal de ha flere stopp for og promotere/belyse saken. Vi vil også rette en takk til Stian Bjelland, hans hjelpere og Bergen Brannkorps Idrettslag i forbindelse med sykkelturen/ løpet som skal gå av stabelen i juni. Dette er et glimrende eksempel på hvordan vi kan fronte saken på en hyggelig, sosial og positiv måte. I tillegg har Oslo brannvesen idrettslag en etablert sykkelgruppe som skal sykle Styrkeprøven Lillehammer- Oslo for kreftsaken. Dette er meget positivt. Det er også mange ildsjeler fra ulike brannvesen som engasjerer seg for kreftsaken og bidrar til å fremheve problemstillingen for både kollegaer og arbeidsgivere. I desember deltok vi på møte med DSB, Arbeidstilsynet, Yrkesmedisinere, NBSK, andre fagforeninger og KS for å diskutere kreftrisiko i yrket vårt. Her fikk vi presentert kreftrisikoen på en god måte og videre fremhevet hvordan arbeidsgivere er pålagt å drive preventivt arbeid i henhold til arbeidsmiljøforskriftene. Her opplever vi at selv om vi peker på eksisterende arbeidsmiljøforskrifter som tydelig indikerer ansvar hos arbeidsgiver og myndigheter, virker det ikke som beslutningstakerne helt er med oss. DSB som arrangerte møtet spiller like gjerne ballen tilbake til oss, (som driver frivillig tillitsmannsarbeid), for å dra saken videre. Noen av de mest kompetente yrkeshygienikerne og kreftforskerne støtter oss i denne saken. DSB, Arbeidstilsynet og Arbeidsgivere virker å være mer passive og ikke helt har forstått sitt ansvar i dette. Kort fortalt er det mye snakk og lite handling. Det er over ett år siden Bergen Brannvesen fagforening belyste dette temaet for arbeidsgiver, og vi er glad for at BBs ledelse har lagt frem kreftrisiko som ett av fokusområdene for Vi har store forventninger til arbeidsgivers engasjement i denne viktige saken. 9

10 Vi vil arbeide målrettet videre i Vi er i dialog med kreftforeningen for å diskutere et mulig samarbeid. I 2014 skal vil opprette et eget støttefond som blant annet skal støtte opp om preventivt arbeid og forskning. Det vil også i 2014 være naturlig å ta et skritt videre inn i byråkratiet og legge frem saken tydelig for landets beslutningstakere. Vi mener alle må være sitt ansvar bevisst - også i det politiske regimet vil bli nok et hektisk år, men her jobbes det aktivt videre, og vi ønsker interesserte hjertelig velkommen til å hjelpe med å «dra lasset» Styret 2013 Leder Lasse Westby Nestleder Tommy Kristoffersen (plasstillitsvalgt Hovedstasjonen) Sekretær Vegard Aslaksen Kasserer Bjarte Nygaard (plasstillitsvalgt Sandviken) Plasstillitsvalgte: Alarmsentralen - Arne Rikstad Brannforebyggende - Arna stasjon - Fana stasjon - Laksevåg - Terje Erichsen Svein Reistad Knut Arne Gjerde Geir Sætrum (Åsane mangler plasstillitsvalgt) 10

11 Hovedverneombudet Årsmelding HVO 2013 Jobben er ryggraden i livet vårt. Betydningen av at vi er til nytte, er noe alle mennesker har behov for å kjenne. Det er da viktig at vi er bevisst på dette, og tilrettelegger for den enkelte arbeidstaker, så langt det lar seg gjøre. Det er også viktig at vi som arbeidstakere får medvirke ved tiltak som blir iverksatt for å skape et sundt og trygt arbeidsmiljø. Alle har vi ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø, der ledere og medarbeidere er engasjert i forhold til eget arbeid og i forhold til Bergen brannvesen sine oppgaver. HMS-arbeid skal med systematisk innsats bidra til et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som stimulerer til arbeidsglede og engasjement. Handlingsplan for HMS Handlingsplan for HMS er det viktigste arbeidsredskapet i systematisk HMS arbeid. Handlingsplanen skal være et skriftlig og et aktivt dokument gjennom hele året. Planen skal beskrive det aktuelle området, hvor det ønskes endringer med konkrete handlingsrettete forslag til tiltak, prioriteringsrekkefølge på tiltakene, en ansvarlig for gjennomføring, tidsfrist, og eventuelt kostnadsoverslag på tiltakene. For å sikre at tiltakene blir gjennomført, fastsettes tidspunkt for å evaluere og justere handlingsplanen. Dette er meget viktig, slik at tilliten til vernerunde og handlingsplan gjenvinnes. Brannmenn mot kreft HVO er som naturlig er med i prosjektgruppen «brannmenn mot kreft». Målet for prosjektgruppen er å fremlegge nok og god informasjon om problemstillingen. Slik at ledelsen har et best mulig beslutningsgrunnlag for de avgjørelsene som blir tatt i henhold til de forskjellige problemstillingene. Her har vært gjort, og gjøres et meget godt arbeid. Status vernedistrikter Fana stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø, god «takhøyde». Jobber med å få til skitne og reine soner i stasjonen. Brannvarslingsanlegg er på agendaen. Ulovlig lagring av propanbeholdere, må ut av huset. Ser på om det lar seg gjør, å få opp varsellys til medtrafikanter ved utrykninger fra stasjonen. Miljøseksjonen har kontrollert kvaliteten på luften, og funnet den 11

12 tilfredsstillende. Det er også ønskelig, og komme i dialog med vegvesenet om støyskjerming fra Birkelundsbakken. Åsane stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø. Malt og stelt innvendig i stasjon, blitt veldig bra, og trivselsfaktoren er stor. Feie og tilsyn: Fokus på asbest i hverdagen, konfronterer huseier med denne problematikken og huseiers ansvar oppe i dette. Fokus på stillasforskriften og arbeidsmiljøloven i forhold til jobbing på tak. Har ryddet opp i prosedyrer Arna stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø. Varmepumper er nå på plass, og dette fungerer utmerket. Sliter med mannskapsbil (bil3) mye på verksted. Høyttaleranlegget i garasjen er ikke bra. Madrasser i sengene skal skiftes. Byggeteknisk ok Sandviken stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø. Sliter med særdeles dårlig bygningsmasse. Utvendig og innvendig. Hovedstasjonen: HVO sitt inntrykk, at det er et generelt godt og positivt arbeidsmiljø. Det har hvert en kontinuerlig oppryddings prosess. Mye av logistikken begynner å falle på plass. Laksevåg: Godt og positivt arbeidsmiljø, Er på gang med tiltak, for å forbedre ventilasjon. Gode tilbakemeldinger på farlig gods kurs, og derav føler seg tryggere i håndteringen av den type hendelser. Hvo har tatt del i: 4 AMU møter, 1 IA-dag i regi av HR seksjon Bergen kommune. Har deltatt i undervisning for HR-seksjonen på verneombudskurs. Verneombudskonferanse i Oslo 2 dager i regi av Unio. HVO føler på godt samarbeid med ledelsen, ledere og arbeidstakere, samt HR-seksjonen/Bedriftshelsetjenesten. Berge brannvesen har hatt følgende verneombud i 2013 Hovedstasjonen Rolf Standnes (HVO) Hovedstasjonen 3 etg. Kari Slåttaa (vara HVO) Hovedstasjonen Feie og tilsyn Yngve Eriksen Sandviken Morten Garfield Åsane Rune Foss Olsen Arna Svein Reistad Fana Tore Vetaas/Tord Blom Laksevåg Dag Rindedal HVO Rolf Standnes. 12

13 Årsberetning EFOK Målsetning for gruppen er at alle ansatte i Bergen brannvesen til enhver tid skal ha et tilbud om samtale og eventuell videre oppfølging, for å avreagere på den mentale påkjenningen man kan bli utsatt for på arbeidsplassen. Ingen medarbeider i Bergen Brannvesen skal være påvirket i sin daglige jobb som følge av traumatiske hendelser i arbeidssituasjonen. For å nå dette målet vil vi i kollegastøttegruppen aktivt drive forebyggende arbeid i hele organisasjonen, samt bistå de som har gjennomgått traumatiske hendelser. EFOK gruppen er en selvgående gruppe som er i daglig drift året rundt. I 2012 gikk EFOK gruppens leder Jan Sundberg av med pensjon og Erik Walden overtok den rollen har vært et aktivt år for EFOK representantene.gruppen har hatt møter ca. hver tredje måned. Videre har det blitt utarbeidet nye prosedyrer for mental førstehjelp/kollegastøtte i Bergen brannvesen. I samtlige fire brigader har brigadeledere, brannmestere og ansatte fra brann 1.6 Hordaland fått undervisning i de nye prosedyrene for kollegastøtte og normale reaksjoner på unormale hendelser. To av mannskapene fra de siste ansatte fra beredskap har vært på kurs (trinn 1 og 2 av totalt 6 moduler) for å utdanne seg til kollegastøttekontakt for deretter å inngå i EFOK gruppen. HR lederen deltok også på kurset. Lederen av gruppen har tatt høyskole eksamen i «krise, stress og mestring». Gjennom hele året har EFOK representantene drevet med kollegastøtte på enkeltnivå og i gruppe. EFOK kontaktene er i dag: Lise Steinsvik Midtun, Erik Walden, Jørn Davidsen, Bjørn Ove Mårstig, Eirik Langhelle Blomdal og Ørjan Dale. Kontaktinformasjon herunder telefonnummer er lagt ut på BB intranett. Erik Walden 13

14 Referat fra Studiedagene på Island. Følgende reiste fra Bergen: Lasse Westby, Tommy Kristoffersen, Tom Berentsen, Torkjell Helle, Kjell Hegdal, Frank Åstveit, Frank Kristiansen, Rolf Standnes, Jarle Taule, Per Sherling, Arne Rikstad, Truls Holthe, Haukur Grønli, Geir Breivik, Erik Rassmussen, Hugo Hansen, Frode Nilsen, Bjørn Ove Mårstig, John Magnus Birkeland og Gudmund Konglevold. De fleste av oss hadde avreise fra Bergen til lørdag 9. mai 2013, da studiedagene startet om Søndagen, mens 5 mann hadde reist opp en dag tidligere for dykking i grotter. Vi ankom Keflavik ut på ettermiddagen og reiste da til den Blå lagune for ett varmt bad, før vi reiste videre til Reykjavik for ett bedre måltid mat og god drikke. Dag 1. - Søndag Startet med hilsninger og gave overekkelse fra de nordiske byene. Lønns og arbeidsvilkår. Oslotunellen, Utfordringer og bruk av one seven. Dagen avsluttet med Kamerataften i brannstasjonen i Hafnafjordur. Dag 2.- Mandag Busstur til området som var berørt under den store aske skyen i Omvisning på gården, og i et museum som ble laget etter aske skyen. Fikk og orientering om katastrofeplanene som er laget til neste hendelsene på breer/ vulkaner. Turen ble avsluttet med en tur til Geisir, som var en interessant opplevelse. Dag 3.- Tirsdag Busstur til kraftverket utenfor Reykjavik. Se hvordan alle oppvarmede kilder ble fordelt rundt til hus. Oppvarming og varmtvann kommer rett fra varme kilder. Fortsatte etterpå til brann museet i Keflavik. Her ble det servert Hot Dogs og drikke Etter lunch var det muligheter å besøke Blå Lagune eller shopping. Denne dag ble avsluttet med en fantastisk felles middag 8 Delegataften) Dag 4. - Onsdag Denne ble tilbrakt på hoved brannstasjonen, med foredrag om interessante emner. Bla. Redning av bil i is sprekker, store utfordringer der. Hvordan nød alarmeringen er bygget opp på Island. De hadde og gode erfaringer med bruk av blindestokk under søk med røykdykkere. Stor utstilling av biler og materiell på stasjonen. Banketten ble avviklet i ett lokale i Reykjavik sentrum. De fleste tok en tidlig kveld da bussen kom torsdag klokken 0500 for hjemreise. Alle kom hjem i god behold, og til rett tid. En meget lærerik og hyggelig tur. Arne Rikstad Torkjell Helle 14

15 VALG Valgkomiteens innstilling til året 2014: ARBEIDSUTVALGET Leder Lasse Westby Nestleder Tommy Kristoffersen Kasserer Bjarte Nygaard Sekretær Vegard Aslaksen TILLITSVALGTE Forsikring Alarmsentralen Hovedstasjonen Arna Fana Sandviken Åsane Brannforebyggende Laksevåg Lill Rustad Arne Rikstad Tommy Kristoffersen Svein Reistad Knut Arne Gjerde Bjarte Nygaard Magnar Isaksen Kurt Steinsbø Geir Sætrum 15

16 VERNEOMBUD Hovedverneombud Verneombud/ Hovedstasjonen Leif Gjesdal Vara HVO Sosialombud Dagansatte/Hovedstasjonen Laksevåg Arna Fana Sandviken Åsane Kari Slåttaa Bjørn Ove Mårstig Kari Slåttaa Dag Rindedal Svein Reistad Tore Vetaas/Tord Blom Morten Garfield Rune Foss Olsen Feie/tilsyn. Yngve Eriksen 16

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer