ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. 2013 http://www.brannkorps.no/ INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 - Saksliste, Årsmøte, 20 mars 2014 Side 3 - Faktaopplysninger Side 4 - Styret 2013 Side 5 - HVO og Verneombud, 2013 Side 6 - Styrets beretning for 2013 Side 11 - Årsmelding, 2013 Hovedverneombud Side 13 - Årberetning EFOK 2013 Side 14 - Referat fra Studiedagene på Island 2013 Side 15 - Valg

2 Sak 1) Sak 2) Årsmøte Bergen Brannvesen Fagforening, 20 mars, 2014 Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste. Konstitueringer: Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokoll underskrivere. Sak 4) Godkjenning av styrets årsberetning Sak 5) Godkjenning av regnskapet Sak 6) Budsjett Sak 7) Sak 8) Innkomne forslag/forslag fra styret Valg 2

3 Bergen Brannvesen Fagforening, 2013 FAKTAOPPLYSNINGER AKTIVE MEDLEMMER PR Pensjonister 48 PENSJONERTE MEDLEMMER, 2013 Dagfinn Blindheim, Eivind Espelid, Terje Erichsen, Geir Bøe ANTALL MØTER, 2013 Styremøter 3 AU møter 5 Medlemsmøter 1 3

4 Styret 2013 BERGEN BRANNVESEN FAGFORENING ARBEIDSUTVALGET Leder Lasse Westby Nestleder Tommy Kristoffersen Kasserer Bjarte Nygaard Sekretær Vegard Aslaksen TILLITSVALGTE Forsikring / Pensjonister Alarmsentralen Hovedstasjonen Arna Fana Sandviken Arne Rikstad Tommy Kristoffersen Svein Reistad Knut Arne Gjerde Bjarte Nygaard Åsane Brannforebyggende Laksevåg Revisorer Valgkomite Bibliotekar Terje Erichsen Geir Sætrum Oddbjørn Landsvik, Rune Foss Olsen Jon Arve Sandvik, Frode Bødtker Malvin Selle 4

5 HVO OG VERNEOMBUD VED BERGEN BRANNVESEN 2013 Hovedverneombud Verneombud/ Hovedstasjonen Rolf Strandnes Vara HVO Sosialombud Dagansatte/Hovedstasjonen Laksevåg Arna Fana Sandviken Åsane Kari Slåttaa Bjørn Ove Mårstig Kari Slåttaa Dag Rindedal Svein Reistad Tore Vetaas/Tord Blom Morten Garfield Rune Foss Olsen Feie/tilsyn Yngve Eriksen 5

6 STYRETS BERETNING BERGEN BRANNVESEN FAGFORENING har, som tidligere år, vært hektisk og bydd på mange utfordringer. Tariffmessig sett hadde vi et mellomoppgjør ihht hovedtariffavtalen som utgjorde minimum ca 3100,- per ansatt. Videre ble det i 2013 reforhandlet sfs 2404, mellom DNMF og KS. Her sitter Lasse Westby som leder i forhandlingsutvalget, og vi har en god påvirkningskraft vedrørende denne avtalen. Den endte med noen mindre endringer, men og et viktig resultat som betyr at vi nå får fullt ut nattillegg etter HTA som p.t er 56,- per time mellom kl 0000 og SFS 2404 er to- årig og utløper Siden SFS 2404 er en rammeavtale, legger den opp til det etableres en lokal tilpasningsavtale basert på denne. Her har jobber vi lokalt for å reforhandle denne slik at den er oppdatert og basert på eksisterende avtale sentralen / ABH(Alarmsentral Brann Hordaland) har hatt utfordringer i toppledelsen med en del bytter av avdelingsleder. I ferien ønsket ledelsen å benytte seg av innleie vikarer for å drifte sentralen. Dette ser vi på som en særdeles dårlig løsning noe vi da ga klart uttrykk for til avdelingsleder og Brannsjef. I kjølvannet av dette ble det avdekket at Bergen brannvesen ikke hadde gyldige turnusavtaler i ABH. Dette har i samarbeid med Bergen Brannvesen Fagforening blitt en lovlig ordning på. Det har blitt flere nyansettelser både fra interne og eksterne rekker. Å rekruttere til ABH er en utfordring for BB, spesielt i de kommende årene da det blir en del som går av med pensjon. Vi ønsker primært at det rekrutteres personell med operativ erfaring da det gir dem de beste forutsetninger til å bistå dem operative som er ute i felten. I kjølvannet av arbeidsgivers bruk av vikarer helt uten drøfting med fagforeningen, frykter vi litt for hva ledelsen tenker om bruk av vikarer også i operativ avdeling. Enn så lenge er ikke dette tema, men med de siste tiders overtakelse av ledelse funksjoner i andre kommuners brannvesen aner vi hva som kan komme i framtiden. Dette vil vi demme opp for etter beste evne. Dagens strenge og nødvendige HMS krav til egne mannskaper er en viktig forutsetning for at alle skal kunne gå hjem fra jobb med helsen i behold. 6

7 Styret har løpet av fjoråret måtte kjempe for at brannvesenet skal holde allerede inngåtte avtaler, det være seg avtaler om sikringslønn og karriereplanen. Når det gjelder karriereplanen har brannsjefen satt ned en gruppe bestående av representanter for arbeidstakerne og ledelsen som skal gå igjennom dagens karriereplan og se på "forbedringspotensialet" i denne. En slik sak er så viktig for alle mannskaper at vi her vil vi gå bredt ut til våre medlemmer før det blir tatt en avgjørelse fra vår side. Dette vil påvirke bortimot alle, og alle skal ha anledning til å uttale seg. Det har i 2013 blitt ansatt nye kolleger på operativ avdeling, forebyggende avdeling, 110- sentralen og på informasjonsavdelingen. Dette kommer det til å bli mer av fremover da mange av våre kolleger nærmer seg pensjonsalder, spesielt på operativ avdeling og i ABH. Vi setter pris på dette, og vi regner med at de blir tatt vel imot slik nye kollegaer alltid har blitt. En av de største utfordringene blir da å kunne sikre god erfaringsoverføring og kontinuitet for å få alle opp på det nivået vi ønsker. Det er også viktig at det jobbes med rekruttering av nye medlemmer til DNMF, noe vi ønsker at alle blir med å bidra til. Det er flotte vervepremier tilgjengelig, dem finner du på Samlet er vi sterke I 2014 er det også hovedoppgjør i vårt forhandlingsområde. Vår organisasjon DNMF har byttet over til UNIO, hvor vi blant annet er sammen med Politiets Fellesforbund. Dette tror vi er positivt for oss, særlig med tanke på den nye utdanningsmodellen for brannfolk som kommer. Når det gjelder våre krav inn mot dette oppgjøret er det viktigste å heve statusen til det å være brannmann. Med all den kompetansen man må ha for i det heletatt å komme inn i yrket, samt den 2 årige systematiske etats utdanningen pluss alle andre interne kurs er det ett hån mot oss at vi ikke blir lønnet høyere enn alle andre fagarbeidere. Målet vårt er at vi skal bli avlønnet som fagarbeidere med tilleggs/ spesialkompetanse. Med alle utfordringene som ligger foran oss ser vi i styret det som viktigere enn noen sinne at vi står samlet og er sterke slik at arbeidsgiver tar oss på alvor og lytter til oss, dette fordrer en engasjert medlemsmasse som har meninger og tør å stå opp for disse slik vi alltid har gjort og har tradisjon for. 7

8 DNMF - Brann og redningsforum EFFUA - European firefighter Union Alliance. Vi er sterkt engasjert som norges representanter i denne organisasjonen. Det å samarbeide med andre lands fagforeninger som er tuftet på de samme prinsipper som oss mener vi er meget fruktbart. Et viktig prinsipp for EFFUA er å være politisk uavhengig og ha 100% fokus på brannmannsyrket som proffesjon. Til nå er det 10 land som er medlem i EFFUA. Blant disse er også Tyskland med over medlemmer. I EFFUA har alle medlemsland like mye å si. Og vi lytter til hverandre og lærer av hverandre. Dette er en svært god arena å både dele og ytre sine meninger - og det får vi gjort til det fulle. Det var vi som, på vegne av EFFUA, la frem Kreftrisiko i brannmannsyrket for representanten for EU kommisjonæren for beredskap i Brüssel. Hva har vi så å tjene på dette engasjementet i EFFUA? Jo - folkens, brannmannsyrket er ikke så veldig forskjellig fra land til land. Det er mye å lære om hverandre og hvordan bli bedre. Det er også mye likt når det gjelder hvilke utfordringer brannfolk generelt står overfor. Arbeidsmiljø, pensjonsalder, arbeidstidsordninger, gammelt og mye forskjellig utstyr og mye annet. Når flere lands fagforeninger kan jobbe målrettet sammen vil man kunne oppnå mye mer. Og EFFUA vil være en betydningsfull organisasjon å ha i ryggen når vi må kjempe våre egne kamper lokalt her i Norge. Videre jobbes det i EFFUA direkte inn mot EU parlamentet for sette felles standarder når det gjelder utstyr og bemanning og annet. Dette er et viktig fora å være en del av. Brannmenn mot kreft Brannmenn mot kreft er en uavhengig gruppe. Vi mener denne saken er så viktig at ingen kunstige barrierer vedrørende organisasjonstilhørighet skal hindre norske brannfolk i å kunne samarbeide om en sak, et felles mål til alles beste. Selv om vi til nå har fått finansiert mesteparten av arbeidet gjennom DNMF, ønsker vi å etablere en egen stiftelse med egne vedtekter, egen økonomi og eget styre som er til hjelp og støtte for alle norske brannfolk. Arbeidet med «Brannmenn mot kreft» har blitt mer og mer omfattende. Vi når ut til mange i brann- Norge og får gode tilbakemeldinger for det arbeidet vi gjør. Facebook siden til BMK har mange følgere og vi opplever dette som en god kanal å spre 8

9 informasjon på. Vi som forening og gruppe kan gjøre mye, men det er minst like viktig at arbeidsgiver tar sin del av ansvaret og iverksetter informasjon og holdningsskapende arbeid i regi av Brannvesenet. I 2013 har vi deltatt i flere ulike fora der kreftrisiko har vært diskutert, både lokalt, nasjonalt og på møter i EFFUA, både som tilhørere og foredragsholdere. Vi har knyttet til oss gode kontakter ved yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Sykehus som deler vårt syn på at det preventive arbeidet i brannvesenet har sterkt behov for forbedring. I fjor vår deltok vi på et internasjonalt seminar i Australia. På verdensbasis ser vi at dette temaet blir mer og mer aktuelt. Forskningen er mer tydelig i sine konklusjoner enn noen gang. Flere lands myndigheter tar nå grep. Før eller siden må også norske myndigheter engasjere seg i denne saken. Engasjementet blant våre egne vokser. Lokalt i BB er det startet en sykkelgruppe som skal sykle Bergen - Oslo iført Brannmenn mot kreft sykkeltrøyer. På veien skal de ha flere stopp for og promotere/belyse saken. Vi vil også rette en takk til Stian Bjelland, hans hjelpere og Bergen Brannkorps Idrettslag i forbindelse med sykkelturen/ løpet som skal gå av stabelen i juni. Dette er et glimrende eksempel på hvordan vi kan fronte saken på en hyggelig, sosial og positiv måte. I tillegg har Oslo brannvesen idrettslag en etablert sykkelgruppe som skal sykle Styrkeprøven Lillehammer- Oslo for kreftsaken. Dette er meget positivt. Det er også mange ildsjeler fra ulike brannvesen som engasjerer seg for kreftsaken og bidrar til å fremheve problemstillingen for både kollegaer og arbeidsgivere. I desember deltok vi på møte med DSB, Arbeidstilsynet, Yrkesmedisinere, NBSK, andre fagforeninger og KS for å diskutere kreftrisiko i yrket vårt. Her fikk vi presentert kreftrisikoen på en god måte og videre fremhevet hvordan arbeidsgivere er pålagt å drive preventivt arbeid i henhold til arbeidsmiljøforskriftene. Her opplever vi at selv om vi peker på eksisterende arbeidsmiljøforskrifter som tydelig indikerer ansvar hos arbeidsgiver og myndigheter, virker det ikke som beslutningstakerne helt er med oss. DSB som arrangerte møtet spiller like gjerne ballen tilbake til oss, (som driver frivillig tillitsmannsarbeid), for å dra saken videre. Noen av de mest kompetente yrkeshygienikerne og kreftforskerne støtter oss i denne saken. DSB, Arbeidstilsynet og Arbeidsgivere virker å være mer passive og ikke helt har forstått sitt ansvar i dette. Kort fortalt er det mye snakk og lite handling. Det er over ett år siden Bergen Brannvesen fagforening belyste dette temaet for arbeidsgiver, og vi er glad for at BBs ledelse har lagt frem kreftrisiko som ett av fokusområdene for Vi har store forventninger til arbeidsgivers engasjement i denne viktige saken. 9

10 Vi vil arbeide målrettet videre i Vi er i dialog med kreftforeningen for å diskutere et mulig samarbeid. I 2014 skal vil opprette et eget støttefond som blant annet skal støtte opp om preventivt arbeid og forskning. Det vil også i 2014 være naturlig å ta et skritt videre inn i byråkratiet og legge frem saken tydelig for landets beslutningstakere. Vi mener alle må være sitt ansvar bevisst - også i det politiske regimet vil bli nok et hektisk år, men her jobbes det aktivt videre, og vi ønsker interesserte hjertelig velkommen til å hjelpe med å «dra lasset» Styret 2013 Leder Lasse Westby Nestleder Tommy Kristoffersen (plasstillitsvalgt Hovedstasjonen) Sekretær Vegard Aslaksen Kasserer Bjarte Nygaard (plasstillitsvalgt Sandviken) Plasstillitsvalgte: Alarmsentralen - Arne Rikstad Brannforebyggende - Arna stasjon - Fana stasjon - Laksevåg - Terje Erichsen Svein Reistad Knut Arne Gjerde Geir Sætrum (Åsane mangler plasstillitsvalgt) 10

11 Hovedverneombudet Årsmelding HVO 2013 Jobben er ryggraden i livet vårt. Betydningen av at vi er til nytte, er noe alle mennesker har behov for å kjenne. Det er da viktig at vi er bevisst på dette, og tilrettelegger for den enkelte arbeidstaker, så langt det lar seg gjøre. Det er også viktig at vi som arbeidstakere får medvirke ved tiltak som blir iverksatt for å skape et sundt og trygt arbeidsmiljø. Alle har vi ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø, der ledere og medarbeidere er engasjert i forhold til eget arbeid og i forhold til Bergen brannvesen sine oppgaver. HMS-arbeid skal med systematisk innsats bidra til et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som stimulerer til arbeidsglede og engasjement. Handlingsplan for HMS Handlingsplan for HMS er det viktigste arbeidsredskapet i systematisk HMS arbeid. Handlingsplanen skal være et skriftlig og et aktivt dokument gjennom hele året. Planen skal beskrive det aktuelle området, hvor det ønskes endringer med konkrete handlingsrettete forslag til tiltak, prioriteringsrekkefølge på tiltakene, en ansvarlig for gjennomføring, tidsfrist, og eventuelt kostnadsoverslag på tiltakene. For å sikre at tiltakene blir gjennomført, fastsettes tidspunkt for å evaluere og justere handlingsplanen. Dette er meget viktig, slik at tilliten til vernerunde og handlingsplan gjenvinnes. Brannmenn mot kreft HVO er som naturlig er med i prosjektgruppen «brannmenn mot kreft». Målet for prosjektgruppen er å fremlegge nok og god informasjon om problemstillingen. Slik at ledelsen har et best mulig beslutningsgrunnlag for de avgjørelsene som blir tatt i henhold til de forskjellige problemstillingene. Her har vært gjort, og gjøres et meget godt arbeid. Status vernedistrikter Fana stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø, god «takhøyde». Jobber med å få til skitne og reine soner i stasjonen. Brannvarslingsanlegg er på agendaen. Ulovlig lagring av propanbeholdere, må ut av huset. Ser på om det lar seg gjør, å få opp varsellys til medtrafikanter ved utrykninger fra stasjonen. Miljøseksjonen har kontrollert kvaliteten på luften, og funnet den 11

12 tilfredsstillende. Det er også ønskelig, og komme i dialog med vegvesenet om støyskjerming fra Birkelundsbakken. Åsane stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø. Malt og stelt innvendig i stasjon, blitt veldig bra, og trivselsfaktoren er stor. Feie og tilsyn: Fokus på asbest i hverdagen, konfronterer huseier med denne problematikken og huseiers ansvar oppe i dette. Fokus på stillasforskriften og arbeidsmiljøloven i forhold til jobbing på tak. Har ryddet opp i prosedyrer Arna stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø. Varmepumper er nå på plass, og dette fungerer utmerket. Sliter med mannskapsbil (bil3) mye på verksted. Høyttaleranlegget i garasjen er ikke bra. Madrasser i sengene skal skiftes. Byggeteknisk ok Sandviken stasjon: Godt og positivt arbeidsmiljø. Sliter med særdeles dårlig bygningsmasse. Utvendig og innvendig. Hovedstasjonen: HVO sitt inntrykk, at det er et generelt godt og positivt arbeidsmiljø. Det har hvert en kontinuerlig oppryddings prosess. Mye av logistikken begynner å falle på plass. Laksevåg: Godt og positivt arbeidsmiljø, Er på gang med tiltak, for å forbedre ventilasjon. Gode tilbakemeldinger på farlig gods kurs, og derav føler seg tryggere i håndteringen av den type hendelser. Hvo har tatt del i: 4 AMU møter, 1 IA-dag i regi av HR seksjon Bergen kommune. Har deltatt i undervisning for HR-seksjonen på verneombudskurs. Verneombudskonferanse i Oslo 2 dager i regi av Unio. HVO føler på godt samarbeid med ledelsen, ledere og arbeidstakere, samt HR-seksjonen/Bedriftshelsetjenesten. Berge brannvesen har hatt følgende verneombud i 2013 Hovedstasjonen Rolf Standnes (HVO) Hovedstasjonen 3 etg. Kari Slåttaa (vara HVO) Hovedstasjonen Feie og tilsyn Yngve Eriksen Sandviken Morten Garfield Åsane Rune Foss Olsen Arna Svein Reistad Fana Tore Vetaas/Tord Blom Laksevåg Dag Rindedal HVO Rolf Standnes. 12

13 Årsberetning EFOK Målsetning for gruppen er at alle ansatte i Bergen brannvesen til enhver tid skal ha et tilbud om samtale og eventuell videre oppfølging, for å avreagere på den mentale påkjenningen man kan bli utsatt for på arbeidsplassen. Ingen medarbeider i Bergen Brannvesen skal være påvirket i sin daglige jobb som følge av traumatiske hendelser i arbeidssituasjonen. For å nå dette målet vil vi i kollegastøttegruppen aktivt drive forebyggende arbeid i hele organisasjonen, samt bistå de som har gjennomgått traumatiske hendelser. EFOK gruppen er en selvgående gruppe som er i daglig drift året rundt. I 2012 gikk EFOK gruppens leder Jan Sundberg av med pensjon og Erik Walden overtok den rollen har vært et aktivt år for EFOK representantene.gruppen har hatt møter ca. hver tredje måned. Videre har det blitt utarbeidet nye prosedyrer for mental førstehjelp/kollegastøtte i Bergen brannvesen. I samtlige fire brigader har brigadeledere, brannmestere og ansatte fra brann 1.6 Hordaland fått undervisning i de nye prosedyrene for kollegastøtte og normale reaksjoner på unormale hendelser. To av mannskapene fra de siste ansatte fra beredskap har vært på kurs (trinn 1 og 2 av totalt 6 moduler) for å utdanne seg til kollegastøttekontakt for deretter å inngå i EFOK gruppen. HR lederen deltok også på kurset. Lederen av gruppen har tatt høyskole eksamen i «krise, stress og mestring». Gjennom hele året har EFOK representantene drevet med kollegastøtte på enkeltnivå og i gruppe. EFOK kontaktene er i dag: Lise Steinsvik Midtun, Erik Walden, Jørn Davidsen, Bjørn Ove Mårstig, Eirik Langhelle Blomdal og Ørjan Dale. Kontaktinformasjon herunder telefonnummer er lagt ut på BB intranett. Erik Walden 13

14 Referat fra Studiedagene på Island. Følgende reiste fra Bergen: Lasse Westby, Tommy Kristoffersen, Tom Berentsen, Torkjell Helle, Kjell Hegdal, Frank Åstveit, Frank Kristiansen, Rolf Standnes, Jarle Taule, Per Sherling, Arne Rikstad, Truls Holthe, Haukur Grønli, Geir Breivik, Erik Rassmussen, Hugo Hansen, Frode Nilsen, Bjørn Ove Mårstig, John Magnus Birkeland og Gudmund Konglevold. De fleste av oss hadde avreise fra Bergen til lørdag 9. mai 2013, da studiedagene startet om Søndagen, mens 5 mann hadde reist opp en dag tidligere for dykking i grotter. Vi ankom Keflavik ut på ettermiddagen og reiste da til den Blå lagune for ett varmt bad, før vi reiste videre til Reykjavik for ett bedre måltid mat og god drikke. Dag 1. - Søndag Startet med hilsninger og gave overekkelse fra de nordiske byene. Lønns og arbeidsvilkår. Oslotunellen, Utfordringer og bruk av one seven. Dagen avsluttet med Kamerataften i brannstasjonen i Hafnafjordur. Dag 2.- Mandag Busstur til området som var berørt under den store aske skyen i Omvisning på gården, og i et museum som ble laget etter aske skyen. Fikk og orientering om katastrofeplanene som er laget til neste hendelsene på breer/ vulkaner. Turen ble avsluttet med en tur til Geisir, som var en interessant opplevelse. Dag 3.- Tirsdag Busstur til kraftverket utenfor Reykjavik. Se hvordan alle oppvarmede kilder ble fordelt rundt til hus. Oppvarming og varmtvann kommer rett fra varme kilder. Fortsatte etterpå til brann museet i Keflavik. Her ble det servert Hot Dogs og drikke Etter lunch var det muligheter å besøke Blå Lagune eller shopping. Denne dag ble avsluttet med en fantastisk felles middag 8 Delegataften) Dag 4. - Onsdag Denne ble tilbrakt på hoved brannstasjonen, med foredrag om interessante emner. Bla. Redning av bil i is sprekker, store utfordringer der. Hvordan nød alarmeringen er bygget opp på Island. De hadde og gode erfaringer med bruk av blindestokk under søk med røykdykkere. Stor utstilling av biler og materiell på stasjonen. Banketten ble avviklet i ett lokale i Reykjavik sentrum. De fleste tok en tidlig kveld da bussen kom torsdag klokken 0500 for hjemreise. Alle kom hjem i god behold, og til rett tid. En meget lærerik og hyggelig tur. Arne Rikstad Torkjell Helle 14

15 VALG Valgkomiteens innstilling til året 2014: ARBEIDSUTVALGET Leder Lasse Westby Nestleder Tommy Kristoffersen Kasserer Bjarte Nygaard Sekretær Vegard Aslaksen TILLITSVALGTE Forsikring Alarmsentralen Hovedstasjonen Arna Fana Sandviken Åsane Brannforebyggende Laksevåg Lill Rustad Arne Rikstad Tommy Kristoffersen Svein Reistad Knut Arne Gjerde Bjarte Nygaard Magnar Isaksen Kurt Steinsbø Geir Sætrum 15

16 VERNEOMBUD Hovedverneombud Verneombud/ Hovedstasjonen Leif Gjesdal Vara HVO Sosialombud Dagansatte/Hovedstasjonen Laksevåg Arna Fana Sandviken Åsane Kari Slåttaa Bjørn Ove Mårstig Kari Slåttaa Dag Rindedal Svein Reistad Tore Vetaas/Tord Blom Morten Garfield Rune Foss Olsen Feie/tilsyn. Yngve Eriksen 16

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985.

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøtet 2007 Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøte i Bydalens vel 29. mars 2007 i Gjærhuset, Fredrikstad Bryggeri med 49 medlemmer tilstede. Styret Styret har i 2006

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum ÅRSMØTE 2015 Onsdag 11. mars kl. 19.00 Lychepaviljongen, Drammens Museum Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon Møtedato: 19.05.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Per-Endre Bjørnevik, leder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015

OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015 OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015 Lilland Hotell Tau Tilstede hele eller deler av samlingen: Kjell Vestly, Terje Nysted, Aase Fintland, Kjetil Krohn- Pettersen, Tommy Angeltveit, Elna

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

VO rolle og oppgaver. Valg Rolle Oppgaver. Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune

VO rolle og oppgaver. Valg Rolle Oppgaver. Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune VO rolle og oppgaver Valg Rolle Oppgaver Vernetjenesten i Aust-Agder fylkeskommune Vernetjenesten i Arendal Kommune Vernetjenesten i Froland Kommune 24.09.2015 1 Hvem er vi? Aust-Agder fylkeskommune: FHVO,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02 /2012 21. mars 2012 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2012/12024-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg Olsen, nestleder Anne

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Referat. Årsmøte 2011. Quality Airport Hotel, Sola, 23. og 24. mars.

Referat. Årsmøte 2011. Quality Airport Hotel, Sola, 23. og 24. mars. Referat Årsmøte 2011 Quality Airport Hotel, Sola, 23. og 24. mars. Leder, Geir Heddeland, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalg

Kragerø kommune Kontrollutvalg Kragerø kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.05.2011 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Glasshuset Gotfred Nilsen Lasse Lyng Til stede: Leder Gotfred

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR Brødrene Finsbråten En kvalitetshistorie Allerede i 1951 etablerte brødrene Osvald, Frank og Kåre Finsbråten Finsbråten a.s, som i dag består av Finsbråten as og Krone

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS

MØTEPROTOKOLL. Styret for BVSR IKS MØTEPROTOKOLL Styret for BVSR IKS Møtested : Møtedato : Sandnes brannstasjon 20.10.2014 Tid: 08:30-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader: Per-Endre

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner.

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner. Dato: 1. mars 2011 /11 Mangfoldsprisen 2010 ASPA SARK-0704-200815270-134 Hva saken gjelder: Mangfoldsprisen skal stimulere og synliggjøre interne virksomheter som kan vise til gode erfaringer gjennom et

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer