God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18. Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18. Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18 Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s ÅRGANG NR.2 Mai/Juni 2008 DANMARKNYTT ROSSLYNKAPELLET Nye brødre og hvordan vi finder dem? SIDE Rosslyn-kapellet er fullt av symboler, mange mener at en del av disse ikke er kristne i det hele tatt. SIDE 22-23

2 Tempel Ridder Ordenen... - Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling Gode venner og brødre Tittelen til dette stykket er hentet fra Stor Templet for Norge og Islands (STNI) strategiplan og er visjonen for de kommende årene. Utgangspunktet for en felles plan for Ordenen. Men før jeg går videre på dette tema vil jeg takke for mange hyggelige møter med brødre omkring i Norge. Siden jeg ble valgt som SM på General Konventet sist sommer har jeg besøkt Templer i alle deler av landet. Takk til dere mine brødre, for gode samtaler, gode forslag og den vilje jeg har møtt, til videre innsats for Ordenen. Som mange brødre, ser også Stor Templets Mester Råd (STMR), de utfordringer som vår Orden har. Vi arbeider i et samfunn i sterke endringer og dette utfordrer oss, som Ordensselskap, på det tilbud vi gir til nåværende og nye brødre, i 2008 og de nærmeste årene. STMR utfordrer alle Templer til et aktivt samarbeid for en stabilisering av Ordenen og videre utvikling. For best mulig utvikling beskriver strategiplanen en satsning i tre temaområder. Hver av disse delene er, etter STMRs mening, helt nødvendige for å bidra til et Tempel med aktivt broderskap til støtte og utvikling for den enkelte broder. Vi trenger nye medlemmer, men våre nåværende brødre må også oppleve omsorg og trivsel, samtidig som bedre kunnskaper om Ordenens innhold er viktig. For hvert av temaene har STMR fått utviklet, eller utvikler, hjelpemateriell for Templene. I oppstarten av strategiarbeidet har STMR bedt om er møte med alle templers Mester Råd. (MR) i løpet av Møtets viktigste oppgave blir å diskutere utviklingen av strategiplanen for det enkelte Tempel. Vi ser fram til alle disse møtene som også vil han andre tema. Utfordringen/invitasjonen er sendt til alle Templer før påske dette året. Jeg utfordrer deg, min broder, til å engasjere deg i ditt Tempels strategi fram mot neste General Konvent. Les planen og snakk med medlemmene i Templets MR. Arbeidet med strategiplanen henger nøye sammen med den revisjon av ritualene for Ordenens grader og utviklingen av nye grader som pågår. I september starter også introduksjonen av de spesielle ritualene, det vil si ritualene for situasjoner som utdeling EMB, overføringer, gjeninnsetting, innføringer og flere til. SM Jens Døvik Ordenen er et fellesskap med ansvar for brødrenes utvikling. Alle brødre har en plass, og en oppgave, i dette fellesskapet. Men samtidig er hvert Tempel unikt og situasjonen er derfor forskjellig i Templene. Jeg utfordrer hver enkelt broder til å engasjere deg i et løft for aktivt broderskap. Jeg gleder meg, mine brødre til å møte dere igjen. Jeg hører også gjerne fra dere om de muligheter og utfordringer du mener Ordenen har. En sommer ligger foran oss og jeg ønsker den enkelt broder, og hans familie, gode og styrkende måneder. La oss være vår broders venn og støtte i hans liv og du får gode opplevelser selv. Med broderhilsen og med ønske om FSV Jens Døvik Stor Mester. 18

3 Innhold Redaktøren har ordet Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling Strategi og taktikk Om de nye gradene.. 20 Rosslynkapellet Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten Nye brødre og hvordan vi finder dem Samarbejdet fungerer meget fint En ny broder i RT Syvstjernen To nye brødre i RT St Georg Ny broder i RT Kong Harald Seks ganger verdensmester Utvidet OKU- Direktorium Det er driv i Stor Mester Rådet for tiden, det siste som er sendt ut er en strategiplan. Det hersker vel ingen tvil om at vi trenger å strukturere oss litt, og det å sette seg mål og begynne å tenke langsiktig er vel på høy tid. Også i dette bladet kan vi glede oss over at Templer melder om nye brødre. Til og med er det et Tempel som har hatt besøk på døra av en person som hadde lest om Ordene på internett og ville gjerne vite mere om hva det kreves for bli medlem. Utposter er det jo nå på de fleste steder og dette er jo et glimrende arena å tilby nye potensielle brødre. Medlemsvekst, omsorg, trivsel og Ordenskunnskap er sentrale stikkord i det strategidokument som er sendt ut. STMR har satt seg sine mål og hvert Tempel oppfordres nå til å gjøre det samme. Vel oppfordre er vel å si det litt mildt - hvert Tempel skal nå sette opp sin strategiplan. Og det som nå er viktig er at Mester Rådene rundt om begynner dette arbeidet og ikke lar henvendelsen ligge. Skal vi kunne begynne å tenke noen nye tanker og snu noen nye stener må vi ha noe vi kan strekke oss etter. Medlemsveksten skal være større enn avgangen innen utgangen av Ja det er målet, men egentlig så burde vi si at at en øking av medlemstokken på 5% bør være det minste. Det vil si at vi omtrent bør øke med 70 flere medlemmer. Det er de brødre som ennå ikke er blitt medlemmer som er fremtiden for Ordenen. La oss finne de personene og fortelle hva vi har å tilby. Hvordan nå målene og hva betyr egentlig strategi og taktikk? Kort sagt kan det slås fast at strategi er å gjøre de riktige tingene, mens taktikk er å gjøre tingene riktig. Slik vil strategi alltid være overordnet taktikk. Et tiltak eller aktivitet som utføres på riktig måte, vil ikke gi måloppnåelse hvis det er feil tiltak eller aktivitet fra begynnelsen av. Hva kan vi lære av det - jo at vi må tenke ut en ny strategi og juster taktikken for å få tak i nye brødre om vi ikke allerede har en strategi som har gitt tilfredstillende resultat med dagens taktikk. Dette ble mye taktikk, men det jeg mener er - tenk nytt! Tenk synliggjøring. Det er ingen som finner oss om vi ikke selv sier at vi er her. Og ikke minst: dette er ikke en oppgave som Mester Rådene skal gjøre alene, tvert om bør brødrene mere med i det aktive arbeidet i Templet for å skaffe nye brødre. Det holder ikke å oppfordre alle til å tenke rekruttering. Det er en oppgave som bør gjøres i felleskap i samlet flokk. Igjen tenk nytt og kommer du på en ide som viser seg å fungere så del den med andre. Lykke til! Det er nå det gjelder... Ansvarlig redaktør: Sven Erik Sandnes Hystadstranda Sandefjord. Tlf Mobil: E-post: Tempel Ridderen Utgiver: Stor Templet for Norge og Island av Tempel Ridder Ordenen. Arbeidsutvalg for Tempel Ridderen Kjell Krey Dagsloth, Bodø Tlf Jens Døvik, Oslo Tlf.: Abonnementspris for ikke-medlemmer: Pr. år kr. 120,- Neste nr. av Tempel Ridderen kommer uke Stoff må være redaktøren i hende senest uke 31. Redaktøren vil være meget takknemlig om manus sendes på E-post eller data-diskett. Fotos kan sendes pr. post eller E-post. Grafisk produksjon og trykk: Sandnes Media AS Larvik Post til bladet sendes Redaktøren: Sven Erik Sandnes - Postboks 2032, 3255 Larvik 19

4 Nye grader Oppfølging fra General Konventet sommeren 2007 Om de nye gradene Ved General Konventet i Växjö ble det besluttet flere endringer i Tempel Ridder Ordenens lov. I den forbindelse ble det også besluttet at Ordenen skal ha tolv grader. Det Høyeste Råd er kommet langt i utformingen av de nye gradene, og med en gjennomgang av de første åtte gradene. NYE GRADER Stor Templets Indre Cirkels Grad (IX) er lagt dit navnet sier, til Stor Templene. Det er en nyskrevet grad, og alle brødre med STG vil efter en viss tid bli kalt til recepsjon. Høyeste Tempels Grad (X) er som navnet sier lagt til Det Høyeste Tempel, og er en ny grad med elementer fra den tidligere STICG. Alle brødre vil efter en viss tid i STICG kunne kalles til recepsjon. Det er i denne graden Ordenens pedagogiske system nå skal avsluttes. Høyeste Tempels Indre Cirkel Grad (XI) er den første av to æresgrader. Ritualet er nytt, men inneholder elementer fra det tidligere HDG-ritualet. Maksimalt antall brødre i graden er satt til 243. Heders Graden (XII) er Ordenens høyeste grad, med maksimalt 81 brødre. Dette er en helt ny grad, med nyskrevet rituale. Siden det er de to første av de nevnte gradene som berører flest, vil vi her konsentrere oss mest om disse. NYE TITLER Brødrene i den nye Stor Templets Indre Cirkel Grad, STICG, kalles Utvalgte Komturer, mens brødre som recepierer i Høyeste Tempels Grad, HTG, kalles Stor Komturer, Riddere av det Røde Kors. Hva med de nåværende Stor Komturene? De beholder selvsagt sin tittel, men for å kunne bli Ridder av det Røde Kors og motta de insignier som hører til, må de oppfylle to krav. For det første må de være tilstede ved et recepsjonsmøte i den nye STICG. Dernest må de selv recepiere i HTG. Det er altså viktig at nåværende brødre Stor Komturer så 420 snart som mulig er til stede på et møte i nye STICG. De brødre som er utnevnt til Stor Komturer, men som ikke har vært til recepsjon i graden, må selvsagt recepiere i nye niende (IX.) grad før de kan kalles til nye tiende (X.) grad. Hva med de nåværende Utvalgte Stor Komturer? Siden dette kun dreier seg om ca brødre, vil disse motta brev med egen orientering. I hovedsak skal de være med på et møte i den nye STICG, IX. grad og den nye HTG, X. grad før de kan recepiere i XI. grad. NYE GRADDEKORASJONER Det blir delvis nye graddekorasjoner. For å få motta disse, må man recepiere i den enkelte graden. Prinsippet er at ingen skal tildeles noen form for graddekorasjoner uten å ha recepiert. (Tidligere ordning med tildeling i IG for niende og tiende grad er bortfalt.) NÅR VIL MØTENE STARTE De første møtene i (nye) STICG starter høsten Stor Templet for Danmark gjennomfører det første møtet i København den 20. september. Stor Templet for Sverige og Finland holder et møte i Hudiksvall den 18. oktober og Stor Templet for Norge og Island i Oslo den 25. oktober. Første møte i Høyeste Tempels Grad (HTG) holdes et par måneder senere, her blir recepiendene i første omgang de som ifølge loven skal ha HTICG (XI); medlemmene i Stor Templenes Mester Råd. Efter disse innledende møtene vil det bli holdt flere møter i både STICG og HTG på flere steder i både Sverige og Norge. HVEM KALLES TIL RECEPSJON PÅ DE FØRSTE MØTENE? Ansiennitetsprinsippet skal følges, brødrenes alder vil også bli tatt hensyn til. De tre første møtene i STICG, ett i hvert Stor Tempel, blir en slags prøvemøter. Vi trenger disse møtene for å finpusse ritualene. Det samme gjelder det første møtet i HTG. Det blir reelle recepiender, men det blir ikke så mange. HVORFOR NYE GRADER? - Den nye lovens bestemmelser om tidsintervallene mellom gradene vil, sammen med de nye gradene, føre til økt aktivitet. - Den nye tiende grad, Høyeste Tempels Grad (HTG) gjør at alle kan få oppleve avslutningen på det pedagogiske systemet. - Det er mange brødre som har stått lenge i sin nuværende grad, enten det er STG eller STICG. Nå får de muligheten til å recepiere i en eller to grader. - De nye gradene skal bidra til brødrenes indre utvikling, som en videreføring av og en helhetlig avslutning av de nuværende gradene. - Det er vårt håp at dette skal gi inspirasjon til mange brødre, inspirasjon til fornyet interesse, fornyet deltagelse i broderskapet, og gjennom dette fornyet innsats for videre medlemstilgang gjennom nye recepiender i IG. Eric Lundqvist HSM Roland Smith HSKR Steffen Bentsen HSCM

5 Har du meldt deg på til Sørlandstreffet? Riddare Templet Fidelitas, Åmål inbjuder bröder och damer till 60-års högtid lördagen den 4 oktober Program Klockan möte i IG i RT Fidelitas lokaler, Torvaldsgatn 4, Åmål. Klockan samlas damerna på Stadshotellet, Kungsgatan 9, Åmål för lättare servering RT Kongespeilet inviterer til 50 års jubileum Sørlandstreff og 8. juni 2008 i Kristiansand Klockan samling för bankett på Stadshotellet Kungsgatan 9, Åmål. Servering av tvårätters middag, kaffe med kaka Högtidstal Underhållning samt ev. uppvaktning Klädsel: EHD med dekorationer, Damer valfritt. Kostnad: damsamling 50 kr, bankett 250 kr. Rum kan beställas hos Åmåls Stadshotell, tel (ange Tempel Riddare jubileum). Anmälan sänds till SKM br. Jan-Åke Jansson, Gullungebyn 2, SE DALS LÅNGED senast 4 september 2008 Ange namn, tempel, grad, ämbete och ev. matallergi. Deltagare från Norge och Danmark kan betala kostnaden före mötet i IG.. Välkommen Mästare Rådet. Domkirken Hotell Norge Frimurer -losjen

6 Rosslynkapelle Her kan mange paralleller trekkes til frimurertanker, i kapellet finnes det også en Mesterens Pillar og disse to er plassert slik at de lett kan identifiseres med søylene Boas og Jachin, de to søylene som opprinnelig sto foran Salomos tempel, og som frimurerne har adoptert og tillagt en rekke symbolske betydninger. Historien om drapet med en hammer minner også om frimureriske legender om drapet på Hiram Abif under tempelbyggingen i Jerusalem. Rosslyn-kapellet er fullt av symboler, mange mener at en del av disse ikke er kristne i det hele tatt. For eksempel finnes det en mengde menneskehoder omgitt av grønne planter, eller til og med voksende ut av munnen, dette er de såkalte Grønne menn som vanligvis blir regnet som et symbol på gjenfødelse eller fruktbarhet og er fra før-kristen tid. Her finnes også utskjæringer av korn, forfatterne Knight og Lomas mener at dette er maisplanter som ikke var kjent i Europa på den tiden da kapellet ble bygget, mens andre eksperter mener at dette er stiliserte bilder av hvete, jordbær og liljer. Dersom teorien om mais er riktig beviser det at noen var i Amerika før Columbus. Mais vokste ikke noe annet sted på den tiden. Mange har vel etter hvert lest Dan Browns kjente og omstridte bok Da Vinci Koden og mange har tatt stilling til den på en eller annen måte. Den har tydeligvis rørt ved en nerve siden så mange blir opprørt over dens innhold, sannheten er vel at den må ses som en bok blant mange andre spenningsbøker skrevet uten at forfatteren har vært spesielt opptatt av at alt skal være sant. Allikevel er boken full av korrekte historiske detaljer, og mange vil huske beskrivelsen av et underlig sted i Skottland hvor boken og mysteriet får sin 22 løsning. Stedet kalles Rosslyn og ligger like syd for Edinburg. Her ligger det et kapell som er blitt verdensberømt for sin spesielle utsmykning og sitt mystiske innhold. Forfatterne Knight og Lomas som begge er frimurere, mener at grunnplanen er en direkte kopi av planen til Salomos tempel i Jerusalem. Da han kom tilbake til Rosslyn ble han rasende da han så at læregutten allerede hadde hugget ut søylen uten hans hjelp, og den var så vakker at mesteren selv aldri hadde kunnet lage noe lignende. I raseri tok han sin hammer og slo læregutten i hjel, men søylen står der til denne dag for å minne om historien. Kapellet ble bygget i 1456 av en mann som tilhører en av de mest spennende familier i Europa. Byggherren var William Sinclair, 1. jarl av Caithness, han tilhørte en familie som kunne føre sine aner tilbake til normannerne og erobringen av England i Normannerne stammet fra Norge slik navnet antyder, og skriver seg tilbake til tiden før det såkalte Norgesveldet. Ragnvald Mørejarl var en mektig mann, hans familie var vikinger med forbindelse til alle vikingkongene i Skandinavia. Disse hadde erobret mye land i England, Skottland, Irland og øyene rundt, Ragnvald Jarl blir regnet som den første jarl av Orknøyene ca. år 890

7 et i Skottland Av Ragnvald Pettersen, M i VT Kong Sigurd og denne posisjonen hadde hans etterkommere i mange år. Sønnen til Ragnvald kjenner vi som Ganger-Rolf, men ellers i Europa som kong Rollo. Han fikk Normandie av kong Karl den enfoldige, han og hans menn dannet et vikingrike eller normannerrike der. Fra denne kjernen kommer flere av de kjente skikkelsene på 1000-tallet, for eksempel Vilhelm Erobreren, normanneren som med sine menn vant slaget ved Hastings i 1066 og tok makten i England. Sammen med Vilhelm var det en viking ved navn St. Clair. Han var i slekt med mørejarlene, men hadde tatt navn etter stedet St. Clair i Normandie. St. Clair utmerket seg i striden sammen med Vilhelm, og da kampen var vunnet fikk St. Clair store landområder i nord, særlig i Skottland. Her endret familien navnet til Sinclair. Sinclair familien fikk stor makt og var svært nær de skotske kongene, men tok ikke makten selv. I året 1379 var det Henry Sinclair som styrte klanen, og han ble utnevnt til jarl av Orknøyene av den norske kongen Håkon VI Magnusson. Han styrte området med stor fremgang, og i historien ble han kjent som prins Henry. Sinclair familien var store skipsredere, og var fullt i stand til å utruste store ekspedisjoner på egenhånd. Det fortelles om prins Henry at han dro av sted vestover i 1398, her var det ikke noe tvil om hvor de skulle, de visste godt at det var nytt land i vest, og de nådde Nova Scotia på New Foundland etter en del vanskeligheter og strabaser. Dette var da 94 år før Columbus' såkalte oppdagelse av Amerika. Det må antas at Sinclair-familien kjente til Amerika lenge før Columbus dro av sted, og at det derfor ikke er noe underlig at den senere William Sinclair kunne ha bilder av mais i sitt Rosslynkapell. Rosslyn ble et fristed for de flyktende tempelridderne som var ettersøkt av kongen og bannlyst av paven, familien Sinclair gav dem beskyttelse i Skottland, og familiens overhode var i mange år den tidlige frimurerordens stormester, denne posisjonen gikk i arv i Sinclairfamilien. Rosslyn er på denne bakgrunn et spennede sted for frimurere, tempelriddere og andre med interesse for slike saker, kanskje en god ide for en ferietur? Rosslyn kapellet 23

8 Samarbeid er nøkkelor Nordkalott-seminaret i Narvik 25. og 26. april ble en virkelig inspirasjonssamling for Templene på begge sider av riksgrensen. Seminaret var arrangert med RT Kong Øystein som vertskap, og i samarbeid mellom de to Stor Templene, og begge Stor Mestrene, Jens Døvik fra STNI og Anders Wiking fra STSF, var tilstede. Jens Døvik var seminarleder. Fra brodermåltidet fredag. Fra v.: SM/VHSM Anders Wiking, RKM Per Johnsen, far og fadder Konrad Naustvik, rec. Jan Petter Naustvik, fadder HSKN Kjell Krey Dagsloth, SM/VHSM Jens Døvik. Samlingen ble innledet fredag kveld, da Hålogaland Ridder Kapitel med RKM br. Per Johnsen i spissen holdt sitt ARGmøte med recepsjon, assistert av RKCM Kurt Jørgen Pedersen og med både norske og svenske embetsmenn i funksjon. Recepienden var br. Jan Petter Naustvik fra Narvik. Mer enn 40 brødre fra alle de nordnorske Templene og fire svenske Templer var tilstede i salen da møtet ble åpnet, - på den norske siden RT Syvstjernen, RT Kong Øystein, VT Stella Maris og VT Håløygen, fra svensk side RT Malmen, Kiruna og RT Umeborg, Umeå. I tillegg til de to Stor Mestrene, var også HSKN Kjell Krey Dagsloth tilstede, samt SUM Henry Forsgren (STSF) og SUM Kåre-Bjørn Kongsnes (STNI). Også Sveriges Norra Provins Kapitel var representert. Etter et meget vel gjennomført gradgivningsmøte, ble det holdt brodermåltid i Narvik menighetshus. En stor opplevelse for mange brødre som sjelden får anledning til å møtes i større sammenhenger! 24 Br. Jan Petter Naustvik ble forfremmet til ARG under Ridder Kapitlets møte fredag kveld. Her sammenm med SM Jens Døvik og RKM Per Johnsen.

9 rdet på Nordkalotten! De to Stor Mestrene Anders Wiking og Jens Døvik ble overrakt hver sin minnegave av RT Kong Øysteins M br. Arvid Hanssen. Samarbeid Seminardelen av samlingen ble arrangert på lørdag. Et gjennomgangstema var spørsmålet om hvordan Templene på Nordkalotten best kan finne fram til samarbeidsformer som hjelper Templene til å holde oppe og utvikle et godt og verdig tempelarbeid, som også har et framtidsperspektiv i seg. Flere av Templene samarbeider allerede tett, også over riksgrensen. Et godt eksempel på det er RT Kong Øystein og RT Malmen, som ofte holder felles gradgivningsmøter, og som langt på vei er avhengige av hverandre for å kunne fungere godt. Gjennom emneforedrag, gruppearbeid og diskusjoner kom man etter hvert fram til flere positive konklusjoner, som kan vise seg å gi verdifulle frukter for tempelarbeidet. Ridder Kapitlet gir jo også i seg selv allerede en organisert struktur for et slikt samarbeid i et landskap hvor bl.a. de store geografiske avstandene byr på helt spesielle utfordringer. En av konklusjonene etter seminaret var en avgjørelse som ble tatt der og da mellom de to Stor Mestrene: En ny Nordkalott-samling i Kiruna i 2009, muligens også med gradgivningsmøter. En utfordring som M br. Arne Bergman og hans brødre i RT Malmen tok på strak arm med glede og begeistring. Ordenen i endring Med tilslutning av sin SM-kollega Anders Wiking gav SM Jens Døvik også brødrene et innblikk i den store og gjennomgripende endringsprosessen som Tempel Ridder Ordenen nå er inne i på mange områder, for å sette seg bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer. Den Tempel Ridder Orden vi kjenner er Oskar Eklunds Orden, nesten uendret siden hans tid. Men enhver organisert virksomhet trenger en tilpasning til dagens samfunn, - og vi lever i et samfunn som har gjennomgått større endringer i de siste 25 år enn i de foregående 100. Vår store utfordring er: - Hva kan vi gjøre for at Tempel Ridder Ordenen fortsatt skal være et godt tilbud for ideelt interesserte menn i det nordiske samfunn, om 20 eller 30 år? Samtidig vet vi at våre grunnpillarer skal stå, som Ordenens urokkelige fundament: Sannhet, Kjærlighet, Renhet og Troskap. Det var en meget engasjert forsamling som reiste spørsmål og diskusjonstema i tilknytning til disse og andre ting, - og ikke minst til samarbeidsmuligheter mellom Templene, over de store avstandene, over riksgrenser og andre grenser. Nordkalottseminaret samlet i RT Kong Øysteins Tempelsal til det som ble en virkelig inspirasjonssamling for brødre fra Templer på begge sider av riksgrensen i nord. 25

10 Nytt fra Danmark Nye brødre og hvordan vi finder dem I en af vores officielle artikler på den danske hjemmeside hedder det bl.a.: bøger om Arn. Dels fandt jeg vores hjemmeside og her læste jeg bl.a.:.tempel Ridder Ordenen ikke noget afholdsselskab og ønsker heller ikke i nogen som helst retning at få præg som et sådant. Den er et broderskab, der vil søge at fremelske alt det gode og ædle hos mennesket, få mennesket til at se livet i den rette belysning og derved gøre livet så lyst og skønt for det som muligt Vi vil gerne vende udviklingen og blive flere brødre i templet. Måske skulle vi ikke slå så meget på afholdsspørgsmålet, men ændre prioritering i rekrutteringsarbejdet. At fortælle, at vi har en udpostgrad er jo heller ikke noget som umiddelbart sælger for uindviede. Det, der i sin tid vakte min interesse for Tempelridderne var dels historiske studier med udgangspunkt i Jan Guillous Er du træt af overfladiske og tomme kontakter og kommercielle mødesteder?..vigtige bestanddele i en Tempel Ridders liv og karakter, som egentligt ikke er selvvalgte karakteregenskaber, men egenskaber, som bør kendetegne enhver sand Tempel Ridder - muligvis de største - når det drejer sig om bestanddele af den menneskelige karakter, nemlig sandhed og mod, samt udholdenhed. Ord, som i Ordenens væsentligste betydning, udgør en ægte mandig karakter, om man blot forstår at leve op til dem.. Det var begreberne sandhed, mod og udholdenhed. At der heri implicit ligger, at vi holder os fra misbrugsmidler giver sig selv. Men jeg kan ikke lade være med at betegne overdreven rygning og overdreven fedme som misbrug for mig. Der er mange slags misbrug. Det kan være misbrug af tid, misbrug af liv osv.. Br Jens Kjeldsen Høy De Nye Riddere Men vil vi en fremgang på tidens vilkår..og det siger vi jo, at vi vil, så er det nødvendigt, at vi tænker mål, strategi og taktisk handlingsplan for et langt træk med henblik på at skaffe nye brødre i 40-årsalderen. Selv bevidste mænd i 30erne kan være ret så bevidste og modne. Der er utroligt mange potentielle af slagsen, som i den grad efterspørger dét, vi kan og står for. Øvelsen går da ud på, at vi kommer ud med vores budskab i et sprog og i en form (bl.a. valg af medier), som er tidssvarende eller rettere reflekterer den moderne tid, vi lever i. forts side 27 Søger du et dybere livsindhold, og vil du via din egen livsførelse bidrage til en bedre verden? RT Skt Budolfus Svarer du Ja til disse spørgsmål Så læs vores hjemmeside eller kontakt os ( ) Et forslag til jobannonce.inspireret af vores svenske brødre: 26

11 Nytt fra Danmark Samarbejdet fungere meget fint VT S:t. Nicolaus i Trellborg RT. Gregorius i Malmø og RT Knud Lavard i København har i en del år haft et formeldt samarbejde med afholdelse af fællesmøder, både med og uden reception i de respektive byer hvor templerne er placeret. Toppen af dette samarbejde og som lover godt for fremtiden, var møde afholdt den 18. februar 2008 i RT Knud Lavards lokaler i København. Der blev afholdt Udpostmøde med optagelse af en svensk ansøger og meningen er at den nye lærlingebroder for en periode skal opleve Tempelridderordenen indefra ved deltagelse i UP møder i København, for så senere når tiden er inde og kaldelsen kommer at recipere i IG i VT S:t. Nicolaus i Trelleborg. Der tales meget i disse år om ordenskunskab og hvervning af nye brødre på et meget seriøst og alvorligt grundlag, igangsat og organiseret af DHR, som på dette grundlag så sig nødsaget til at bede konventet om en udvidelse med 2 brødre, med hovedvægten lagt på disse 2 arbejdsopgaver. På billedet set fra venstre : Mester i VT S:t. Nicolaus Br. Esbjørn Johnsson og Lærlingebroder Ted Engberg og Vice Mester i VT S:t Nicolaus Br. Kjell Hansson. Det fællesmøde vi netop har haft i København kunne måske inspirere andre til lignende samarbejder, måske i Templer hvor man ønsker at begynde at arbejde med Udposter, på en anden måde end den man hidtil har brugt Udposterne på. Allan Penter RT Knud Lavard Prøv f.eks. at læs vores danske pjecer. Jeg har kigget dem kritisk igennem, og pusler med en ny og moderniseret udgave. For helt ærligt: de er efter min mening slet ikke tidssvarende. Det kan vi gøre bedre. Sproget i dem er opstyltet og gammeldags. De vækker ikke nysgerrighed snarere det modsatte. Visse elementer burde måske nedtones, andre gives mere lys. Derfor er vi nogle yngre brødre på tværs af de danske templer, som er ved at formulere projekt De nye Riddere. Vi holder planlægningsmøder omkring rekruttering, hvor vi sætter mål. F.eks. at jeg har sat mig for at finde seks nye brødre til vores udpost i Skt. Budolfus. At vi får lagt en strategi. F.eks. hvem, hvor og hvordan finder vi dem. Taktikken kunne så være noget om valg af markedsføringsmidler, hvordan vi skal forberede os og i det hele taget, lave en handlingsplan. En vi tager hinanden i ed på at følge.. Dette var ordene. Lad os tage en debat på disse udmærkede sider. Vi skal også lære at være bedre til at bruge hinandens netværker. Jeg kender da f.eks. flere både i København, Sverige og Norge som egentlig burde kontaktes med henblik på et muligt medlemskab. Jens Kjeldsen Høy RT Skt. Budolfus, Aalborg 27

12 En ny broder i RT Syvstjernen Onsdag 9. april ble en virkelig festdag for brødrene i RT Syvstjernen i Bodø, da de på nytt fikk oppleve gleden over å ta imot et nytt medlem. Forventningen var stor foran møtet, noe som også viste seg gjennom et meget stort frammøte. Vår nye broder heter Ricardo Malandrino. Han er bare 38 år, noe som bidrar til å senke gjennomsnittsalderen i Templet betraktelig. I Syvstjernen er det gått noen tid siden man sist hadde innvielse av et nytt medlem, og brødrene gav uttrykk for at det var godt å få oppleve det høytidelige og vakre innvielsesritualet på nytt. Ny glede, og en ny stemning av optimisme for framtiden. RT Syvstjernen har tre Utposter; Mo i Rana, Saltdal og Bodø. Vår nye broder ble tatt opp i Utposten i Bodø tidligere i år, og har altså nå tatt de første skritt på sin gradsvandring innenfor Templet. Vi ønsker ham hjertelig velkommen! Nyinnviet broder med sine tre faddere. Fra v.: Trygve Bardosen, M Per Johnsen, rec. Ricardo Malandrino og Leif Karlsen. To nye brødre i RT St Georg Rt St. Georg har innviet to brødre i ordenen hittil i år, og Mester Ivar Andersen er godt fornøyd med den utviklingen som nå skjer. På bildet ser vi M Ivar Andersen sammen med de to nye brødrene. Det er (til venstre) Ivar Sandum, som ble innviet på IG-møtet den 4. mars. Han kommer fra UP Ålesund og Omegn, og Stig Rune Vatne, som ble innviet på IG-møtet den 8. april. Han kommer fra UP i Sykkylven. 28

13 En ny broder i RT Kong Harald Torsdag 17. april ble Nils Karsten Ceeberg innviet i Ordenen. Han er sønn av br Trond Tore Ceeberg. RT Kong Harald slutter seg nå inn i rekken av Templer som i den siste tiden har hatt recipienter. RT Kong Harald vil onsdag 7. mai ha et åpent møte hvor br Hans Kristian Hogsnes kommer for å holde et innlegg om medmenneskelighet i politikk og samfunn. Dette blir en ny måte å forsøke å nå potensielle medlemmer på. Under møtet blir det også en kort orientering om Tempel Ridder Ordenen. Bearbeiding av potensielle medlemmer begynner først etter dette møtet med forhåpentligvis mange nye navn på blokka. Fra venstre M Odd Bjørgum, recipiendens far br. Trond Tore Ceeberg, br Nils Karsten Ceeberg og fadderne brdr. Odd Nygaard og Gunnar Kjellsen. Arne Svanberg Seks ganger verdensmester Når man har passert 84 år har de fleste nok med å holde seg på bena i et par gode sko med trygge såler. Br Arne Svanberg fra Skien liker seg derimot like godt på to knivskarpe lengdeløpsskøyter - og han har ikke tenkt å gi seg etter at han hentet hjem det sjette verdensmester tittelen. Neste år stiller han i klassen år. Hitil har han 24 NM titler og internasjonalt slo br Arne Svanberg i gjennom for fullt som 75-åring i Da gikk han helt til topps i allroundmesterskapet i Finland, siden gikk han til topps på pallen i Inzell i 2001, i Vikingeskipet i Hamar i 2002, nok en gang på toppen av pallen i Inzell i 2004, i Baselga i Italia i 2005 og senest nå i Erfurt i Tyskland i år. - Noen tror at man nærmest er alene i min klasse sier Svanvberg, men jeg kan forsikre om at det er ganske mange konkurrenter å hanskes med. i fjor var han med på åpningen av ny kunstisbane i Arendal sammen med konkurrent og gode venn Kuppern som han har kjempet likt med og til og med slått! Br Arne Svanberg som opprinnelig kommer fra Sandefjord har nok alltid hatt godt med krefter. Han var murmester og hadde på det meste 30 man i arbeid og i sin yrkesaktive periode satte han opp bla. Fevang skole, Sandefjord skofabrikk og Håndverkernes Hus for å nevne noe. 29

14 STOR TEMPLET FOR NORGE OG ISLAND Stortemplets Mester Råd har bestemt at det skal holdes Gradmeddelelse i STG I Frimurerlosjens lokaler Kirkegt. 2, Kristiansand S Søndag 8. juni 2008 Officianter møter kl.09:00 Recipiender møter kl.10:00 Øvrige brødre møter kl URG brødre som ønsker å recipiere melder dette til M i eget Tempel. Søknad på fastsatt skjema må være SKR i hende senest 15. mai 2008 Jens Døvik Stor Mester Leif Strøm Stor Kansler Du finner oss her: Arendal, Bamble, Bergen, Bodø, Bryne, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Førde, Gjøvik, Halden, Hamar, Haugesund, Jessheim, Kløfta, Kongsvinger, Kristiansand, Liertoppen, Lillehammer, Lørenskog, Moss, Narvik, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skedsmo, Ski, Sogndal, Stavanger, Sørumsand, Trondheim, Ålesund Mandag 22. september 2008 kan du bli med Hurtigruta Da legger M/S Midnatsol fra kai i Bergen fullastet med Tempel riddere, ledsagere og venner. Ønsker du å vite mer eller å melde deg på? 30 Påmelding og nærmere opplysninger: Kontakt Hans Henrik Lerstad Torvteigen Ålesund Tlf Mob

15 Velkommen som gjest på Postboks 8247, Vågsbygd, 4676 Kristiansand. Tlf Klipp ut og send inn! Bestill ditt antrekk til en god pris! Lunsjbuffet alle ukedager Navn:... Adresse:... Tlf.:... Catering for enhver anledning Mandag fredag Lørdag Søndag Kjole m/sort vest Kr. 35oo,- Smoking enkeltsp. Kr. 29oo,- Smoking dobbeltsp. Kr. 31oo,- Blådress enkeltsp. Kr. 27oo,- Blådress dobbeltsp. Kr. 29oo,- Kjoleskjorte Kr. 55o,- Kjole-vest, hvit Kr. 46o,- Sløyfe, hvit Kr. 110,- Kjoleknapper, 2stk perlemor Kr. 15o,- Kjole-skjerf, hvitt Kr. 280,- Smokingskjorte, hvit, plisse. Kr. 4oo,- Skjorte hvit, vanlig snipp Kr. 3oo,- Bukseseler, hvite Kr. 175,- Brystvidde, utenpå skjorte... Livvidde v/linning... Setevidde... Utvendig armlengde... Innvend. bukselengde... Skjorte nr.... Hvilken str. bruker du vanligvis?... Be om tilbud tlf: Globusgården, Strømsø Torg * 31

16 Mai/Juni 2008 B Returadresse: Leif Strøm Postboks 1115 Nyborg 7420 Trondheim Utvidet OKU-Direktorium møttes i Skien Styringsgruppen for Ordenens Kunnskap og Undervisning, som inntil nå har bestått av HSKN og Stor Kapellanene i de tre Stor Templer, er av Det Høyeste Råd blitt utvidet med ytterligere to medlemmer. DHR har samtidig bestemt at styringsgruppens navn skal være Direktoriet for Ordenens Kunnskap og Undervisning (OKU). Ordenen har dermed to Direktorier for viktige virksomhetsområder. Av Kjell Krey Dagsloth De to nye medlemmene er br. Ragnvald Pettersen fra STNI og br. Bertil Norresjö fra STSF. Ragnvald Pettersen er Mester i VT Skiringssal i Larvik, og har lenge arbeidet med taler og foredrag til bruk i sitt eget Tempel, noe som nå altså kommer hele Ordenen til gode. Br. Bertil Norresjö er Mester i RT Vätterborgen i Motala, et embete han har innehatt fra Begge har meget solid ordenserfaring og kunnskap om Tempel Ridder Ordenen, og det pedagogiske ordensvesen generelt. Med dette består Direkt. for OKU av følgende: Fra STSF: SKN Lars Malmbjörk, br. Bertil Norresjö. Fra STD: SKN Hendrik Rubeksen. Fra STNI: SKN Holger Straum, br. Ragnvald Pettersen. Fra DHT: HSKN Kjell Krey Dagsloth. Første ordinære møte Direkt. for OKU kunne holde sitt første ordinære møte, som fant sted i Skien 12. og 13. april, og hvor det ble drøftet en rekke saker av betydning for den videre utvikling av kunnskaps- og opplæringsarbeidet i Stor Templer og Templer. Bl.a. drøftet man den rollefordeling som er vedtatt av DHR, som fastslår at Direktoriet, som arbeider på Det Høyeste Tempels nivå, har ansvar for veiledning og tilrettelegging for Stor Templene, herunder OKU-litteratur for bruk i Templene. OKU-Direkt. skal ikke ha noen direkte utøvende virksomhet. Stor Templenes ansvar på sin side er den utøvende virksomhet med OKU innenfor sine områder, organisert slik ST selv finner det mest formålstjenlig, slik at kunnskap, undervisning og opplæring finner veien til den enkelte broder i hvert Tempel. Fortsatt litteraturarbeid Under Kapellanseminaret i Oslo i januar 2007 fikk hvert Tempel innen STNI overlevert en foredragssamling på CD som underlag for Templenes eget arbeid med ordensundervisningen. Den tilsvarende samling ble også overlevert de to andre Stor Templene. Arbeidet med innsamling og nyskriving av taler og foredrag har fortsatt, og Direkt. for OKU tar sikte på å utvide samlingen, bl.a. med flere foredrag i en rituell lesningsform, noe som har vist seg å være populært i Templene. SKN Lars Malmbjörk arbeider med Kommentarbøker til gradene 1-7, og er ferdig med KG og RG. Dette er meget høyverdige arbeider, som vil komme godt til nytte i det pedagogiske ordensarbeid blant brødrene. Kommentarbøkene vil bli oversatt til norsk etter hvert som de er ferdige. Det nå utvidete Direktorium for OKU består av følgende: Fra v: HSKN Kjell Krey Dagsloth, SKN Lars Malmbjörk, M Bertil Norresjö (utn.), SKN Holger Straum, M Ragnvald Pettersen. SKN Hendrik Rubeksen er også med i utvalget, men var ikke tilstede under dette møtet.

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39 St. Olavposten ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39 Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Hvordan møter du et menneske som har opplevd sitt livs største krise?

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 1 St.Magnus Nummer 4 / 2002 St. Magnus God jul! Foto: Terje S. Johansen Fra det høytidelige taffel under besøket av OSM, Magne Frode Nygaard. I midten vår loges

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 De Tre Kjedeledd 3/08 86. årgang De nye Ordenslokalene på Mysen. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 Loge Fidelitas fyller 50 år side 8 9 Den Europeiske

Detaljer

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12. Våren 2010. Det er blitt vår og varmen er på vei

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12. Våren 2010. Det er blitt vår og varmen er på vei AlbertBulletinen Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12 Våren 2010 Det er blitt vår og varmen er på vei Av innholdet: Innvielser - Gradspasseringer - Veteranjuveler

Detaljer

Bibliotekaren. En ekte hybrid i Helsinki. Bibliotekar i randsonen. Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse

Bibliotekaren. En ekte hybrid i Helsinki. Bibliotekar i randsonen. Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse Bibliotekaren 1 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet En ekte hybrid i Helsinki Bibliotekar i randsonen Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse Innhold Lederen har ordet

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

De Tre Kjedeledd 4/10. I LEVANGER side 6. Odd Fellow Ordenens Magasin 88. årgang. er igang! side 37. side 20. Storembedsmanns - møtet 2010

De Tre Kjedeledd 4/10. I LEVANGER side 6. Odd Fellow Ordenens Magasin 88. årgang. er igang! side 37. side 20. Storembedsmanns - møtet 2010 De Tre Kjedeledd 4/10 88. årgang Foto:Trond Hattrem Ordensbygningen I LEVANGER side 6 Intervju med Eks HP Lasse Hegge side 4 Storembedsmanns - møtet 2010 side 20 Kunnskapsløftet er igang! side 37 DE TRE

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Stangelle blir ny president?

Stangelle blir ny president? NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 Mai 2004 10. årgang Hvordan spiller du? Du er i 7 kløver uten innmeldinger og får ruter konge ut. Hvordan spiller du? Stangelle blir ny president?

Detaljer

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY DE TE 1 KJEDELEDD 14 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 2. Å GANG Storlogemøtet 2014 avholdes i juni på Sundvolden Hotel. STOLOGE- MØTET 2014 side 4 5 GENEASJONSSKIFTE i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY HØSTNUMMER NR. 3 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer