REGIONAL PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL PLAN"

Transkript

1 Vedtatt av fylkesutvalget 8. desember 2014 Planprogram for REGIONAL PLAN for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

2

3 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Innhold DEL 1 INNLEDNING Bakgrunn for planen Formål med planen Høring av planprogrammet... 6 DEL 2 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET Trender, samfunnsendringer og behov Planer og føringer for planarbeidet Erfaringer med gjeldende sektorplan...11 DEL 3 TEMA FOR PLANARBEIDET Utfordringer som grunnlag for valg av tema i planen Valg av tema for samarbeid og utvikling...13 DEL 4 UTREDNINGSBEHOV Fysisk aktivitet, idrettsaktivitet og friluftslivsaktivitet Idrett areal og anlegg Friluftsliv areal, områder og anlegg...19 DEL 5 PLANPROSESS Politisk behandling, medvirkning kommunikasjon Organisering av planarbeidet Framdrift...22 DEL 6 PLANENS HOVEDSTRUKTUR OG GJENNOMFØRING Hovedstruktur for den regionale planen Handlingsprogram Om regionale planbestemmelser og retningslinjer...24 FIGURER Figur 1: Oversikt over plantema, føringer og tema for utvikling...13 Figur 2: Skisse organisering av planarbeidet, regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv...22 Figur 3: Tabellen viser framdrift for planprosessen med stipulert minimumstid...36 VEDLEGG Vedlegg 1: Saksframlegg og protokoll fra fylkesutvalgets behandling av sak 218/14, Vedlegg 2: Liste over aktuelle føringer og rammer for planarbeidet...33 Vedlegg 3: Organisering av planarbeidet...34 Vedlegg 4: Aktuelle deltagere i ressursgrupper...35 Vedlegg 5: Framdriftsplan...36

4 4 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DEL 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planen Regional planstrategi En regional plan for temaene idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Akershus ble prioritert da Akershus fylkesting behandlet «Regional planstrategi for Akershus ». Behovet kom fram etter en bred medvirkningsprosess som satte fokus på hva de viktigste utfordringene er framover, og hvilke planer Akershussamfunnet trenger for å møte utfordringene framover på kort og litt lengre sikt. Den nye regionale planen skal erstatte «Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ». Sektorplanens måldel og handlingsprogram er forlenget inntil ny regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vedtas. Sektorplanens handlingsprogram er rullert for perioden Planprogram og regional plan Arbeidet med ny regional plan gjennomføres i flere faser. Første fase er utarbeidelse og vedtak av dette planprogrammet for planarbeidet, og deretter følger utarbeidelse og vedtak av den regionale planen, med handlingsprogram. Deretter starter gjennomføringen av tiltak. Den regionale planen vil være en plan for hele Akershus. Planarbeidet skal være en bred samarbeidsprosess. Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for ledelsen av arbeidet. Fylkeskommunen skal samarbeide med berørte offentlige myndigheter i utarbeidelsen. Organisasjoner, brukerinteresser og aktører med interesser i planarbeidet trekkes med. Dette planprogrammet skal sikre en oversiktlig og forutsigbar planprosess for alle berørte parter. Det er gjort rede for formålet med planarbeidet, prosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke tema som vil bli vurdert og behovet for utredninger. I utarbeidelse av forslag til planprogram våren 2014 valgte fylkeskommunen å invitere representanter for aktuelle forvaltningsmyndigheter regionalt og lokalt, og interesse-organisasjoner til møter for innspill og dialog. Møter har vært gjennomført med kommuner/regionråd på administrativt nivå, og med ledelse i friluftsrådene, Akershus idrettskrets og Forum for natur og friluftsliv. Fokus i møtene har vært avgrenset til valg av plantema, framdrift og medvirkning. Hensikten har vært å starte samspillet mellom aktørene, og å sikre en god planprosess for alle parter. Og ikke minst; et planprogram som sikrer en regional plan med utviklingskraft og nytteverdi for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Utarbeidelse av forslag til planprogram Vår 2014 Høring av forslag til planprogram Sommer 2014 Fastsettelse av planprogram Høst 2014

5 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Formål med planen Utvikle Akershus fylke og kommunene her til et godt og bærekraftig sted å leve Planen skal innvirke på all regional planlegging og tilrettelegging i Akershus - for å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hverdagen for alle nåværende og framtidige innbyggere mot Planen skal være basert på samarbeid og partnerskap og skal - gi tydelige, mål og strategier for prioriterte tema for utvikling - etter behov gjelde for hele fylket (regionalt nivå) eller delregionalt nivå (flere kommuner) - gi styringskraft og merverdi utover kommunenes egne planer - gi best mulig bruk og nytte av tilgjengelige virkemidler

6 6 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Høring av planprogrammet I høringen av planprogrammet var det ønskelig med innspill til formål, avgrensing, kunnskapsbehov og organisering. Det ble særskilt bedt om tilbakemelding om: planen vil gjøre en forskjell, gi effekt, og ikke blir løst av andre pågående planer og prosesser. prioriteringene og avgrensningene i planprogrammet er de mest relevante for din kommune/organisasjon. det er andre utfordringer og problemstillinger som er viktige/viktigere og bør tas med, og som vil gi en merverdi utover kommunenes egne planer. det er relevant å dele den regionale planen i fire deler, en for hver delregion i fylket. det er lagt godt nok til rette for gode prosesser, at medvirkning og tilgang på informasjon er tydelig beskrevet. andre metoder for involvering og utredning som eventuelt kan benyttes. høringspartenes interesser er tilstrekkelig representert/ivaretatt i arbeidet. Høringsinnspillene er vurdert og innspill er innarbeidet i planprogrammet. Alle høringsinnspillene er tilgjengelig på fylkeskommunens nettside 1. Fylkeskommunens behandling av høringsinnspillene og planprogrammet går fram av saksframlegg og protokoll fra fylkesutvalgets behandling 8. desember Akershus fylkeskommunes nettside 2 Se vedlegg 1.

7 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DEL 2 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 2.1 Trender, samfunnsendringer og behov Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er sentrale aktiviteter, og viktig for livskvaliteten til en stor del av fylkets innbyggere. Akershus fylke har svært gode naturgitte, tilrettelagte og organisatoriske forutsetninger for å utvikle dette videre. Samtidig står Akershus som del av hovedstadsområdet overfor store utfordringer og utviklingsbehov knyttet til disse politikkområdene framover. Utfordringene er knyttet både til bærekraftig utvikling i et langsiktig og globalt perspektiv, og til levekår og livskvalitet i et lokalt perspektiv, her og nå. Utfordringene krever utvikling som ivaretar begge perspektivene på et regionalt og lokalt nivå. Trender Innbyggernes adferd og behov endres og påvirker trender i et større tidsperspektiv. På individ, gruppe og samfunnsnivå. Ved å ta et tilbakeblikk til årtusenskiftet, som utgjør 15 år og tilsvarer samme tidsperiode som for planarbeidet mot 2030, har velferdsøkningen trolig ført til et større mangfold og spesialisering i ulike aktiviteter og idretter for deler av befolkningen. Samtidig er sosial ulikhet økt i befolkningen sett under ett. Trender framover peker i retning av økt urbanisering og mangfold samt klimaendringer. Det er stor usikkerhet om hvordan nåværende og framtidige innbyggerne vil oppleve endringene og operere i forhold til dette, samt hvilke utslag dette vil få for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Skal Akershus i planperioden oppleve et trendskifte som medfører at nåværende og framtidig befolkning blir mer fysisk aktive, innebærer det både at langt flere blir mer fysisk aktive i hverdagen, og at det fysiske aktivitetsnivået generelt i befolkningen økes betraktelig. Befolkningsendringer Akershus har de siste 10 år hatt en sterk befolkningsvekst, som forventes å vedvare. Per hadde Akershus innbyggere. I Statistisk sentralbyrås (MMMM-alternativ) framskrives befolkningen med flere personer i 2030 enn befolkningen per Hovedalternativet til Akershus fylkeskommunes egen befolkningsprognose viser at folketallet kan øke med personer fram mot år Befolkningsøkningen vil legge et stort press på grønnstruktur, og anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det vil medføre et stort behov for både videre anleggsutvikling i fylket og for å se bruken av de felles friluftsområdene Akershus deler med Oslo og flere fylker - i en større sammenheng 3. Asker og Bærum er i dag den mest folkerike og tettbygde regionen i Akershus, men Nedre Romerike har hatt en sterk befolkningsøkning de siste år og har snart en like stor befolkning som Asker og Bærum til sammen. Kommunene på Nedre Romerike har hatt en sterk vekst i barne- og ungdomskullene de siste årene, og forventes også å få den sterkeste økningen i antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre framover mot For Lørenskog, Skedsmo og Rælingen har SSB beregnet at innvandrer-andelen av befolkningen kan bli 36 prosent i De som flytter til Akershus fra utlandet kommer i størst grad fra EU-land. Det kommer flest innvandrere fra Polen, dernest Sverige og Litauen. Aldersstrukturen i befolkningen vil også endre seg. Det blir mange flere eldre over 67 år i antall, men med en høy innvandring og innflytting av personer i yngre aldersgrupper vil ikke andelen eldre over 67 år i befolkningen øke i like stor grad som antall personer. Akershus fylkeskommunes befolkningsprognose viser at andelen eldre over 67 år kan øke fra 13 prosent av befolkningen til 15,5 prosent i år 2030, mens SSB framskriver andelen til 16,4 prosent av befolkningen. 3 Hvordan Akershus og Oslo må endre seg for å kunne ta i mot så mange nye mennesker avklares i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. 4 SSB rapport 11/2012: Regional framskrivning av antall innvandrere

8 8 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fysisk aktivitet er en av de faktorene som i størst grad opprettholder til god helse, gir livskvalitet og økt helsegevinst. Personer som er fysisk aktive vinner i gjennomsnitt åtte kvalitetsjusterte leveår i et livsløpsperspektiv sammenlignet med personer som er inaktive. Økt aktivitet gir ytterligere gevinst, opp mot 16 kvalitetsjusterte leveår (Helsedirektoratet 2013). I arbeidet med den regionale planen vil det bli sett nærmere på illustrasjoner Norsk Friluftsliv 5 har utarbeidet for den potensielle årlige velferdsgevinsten ved å få inaktive og lite aktive til å bli fysisk aktive. Kun en av fem voksne og eldre i Norge tilfredsstiller de norske anbefalingene til fysisk aktivitet, omtrent halvparten av ungdommene oppfyller anbefalingene, mens de fleste 6 åringene er tilfredsstillende fysisk aktive. Stillesittingen har økt blant 9- og 15-åringer i perioden Det er sosiale forskjeller i aktivitetsnivå når det gjelder voksne og eldre, mens det er mer sammensatt for barn og unge. Stillesitting er jevnere fordelt og i enkelte grupper er andelen høyest blant dem som kommer fra grupper med høyere utdanning (Helsedirektoratet 2013). For å øke hverdagsaktiviteten er korte avstander og trygg tilgjengelighet av stor betydning for om en velger å gå eller sykle. SSB definerer trygg tilgjengelighet som ferdsel på gang- eller sykkelveier, eller kommunale veier med øvre fartsgrense på 40 km/t. I Akershus er variasjonene store når det gjelder trygg tilgjengelighet. Nasjonal reisevaneundersøkelse i 2009 viser at vi oftest bruker bilen i forbindelse med gjøremål i nærmiljøet. 31 prosent av alle bilreiser er kortere enn 3 km, og kun 17 prosent er lengre enn 20 km (Transportøkonomisk institutt, RVU 2009). Bilen erstatter således mye av hverdagsaktiviteten som kunne vært utført til fots eller med sykkel. Det er et tankekors at akershusinnbyggerne er de i landet som i størst grad bruker bil i sine gjøremål (RVU 2009). Anlegg og områder Fram mot 2030 forventes store endringer i fylket både i befolkningen og i arealbruken. Befolkningsutvikling og -sammensetningen vil være den viktigste utfordringen for planarbeidet, og oppfølging av planen. Det vil være viktig å se Oslo og Akershus i sammenheng, siden flere av områdene har felles bruk, både til friluftslivsformål og idrett. Hverdagsaktiviteten knyttet til daglige rutiner er gått betydelig ned. Noen grupper i befolkningen trener mer enn før, men for de fleste i disse gruppene kompenserer ikke det for tapet av hverdagsaktiviteten. Akershus og Oslo kjennetegnes ved en ulik alderssammensetning. Per 2014 er Akershus familiefylket, mens Oslo kjennetegnes av en høy andel unge voksne. Selv om Oslo har noen flere innbyggere totalt er det i aldersgruppene fra 6 år til 19 år flere barn og unge i Akershus enn i Oslo. Det er også flere i Akershus enn i Oslo i aldersgruppen år. 5 Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftslivsorganisasjoner i Norge (

9 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Forskning viser at ulike aldersgrupper bruker rekreasjonsområder ulikt, og dermed har ulike behov. Barn og eldre har større behov for leke- og rekreasjonsareal nær bolig. Mens unge voksne med større bevegelsesmulighet kan være mer selektive i valg av rekreasjonsområder og turterreng. Familie- og barnefylket Akershus har dermed en større andel innbyggere enn Oslo med interesse for rekreasjonsareal i nærheten av bolig. Utviklingen i Akershus krever dermed et større fokus på nærmiljøet. Barn og unge er i stor grad med i den organiserte idretten. Fram mot 2030 vil det bli et stort press på anlegg for den organiserte idretten. Størst blir behovet på Nedre Romerike. Med flere eldre i befolkningen vil det også være stort behov for arenaer og områder for selvorganisert/ egenorganisert fysisk aktivitet. Deres bevegelsesmuligheter og behov er i endring, og samtidig er muligheter for svømming og fotturer i parker og grøntområder i nærmiljøet fortsatt viktig. Det vil være et større behov for varierte anlegg tilpasset denne brukergruppen. Evalueringen av «Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus », viser at anleggsutviklingen i fylket henger etter befolkningsutviklingen, og at anleggsbehovet er stort og variert. Det er behov for at søknadene framover både speiler mangfoldet i befolkningen, og at det bygges flere anlegg for egenorganisert aktivitet. I et fylke med stort utbyggingspress vil også konflikter om arealdisponering kunne oppstå oftere. Særlig vil grøntområder i byer og tettsteder, nærturområder og kystsonen kunne være under økende press som følge av befolkningsøkningen. Verdsetting av områder egnet for friluftsliv er viktig for å ivareta varierte og nok områder. I planperioden vil tilrettelegging for idrett og friluftsliv påvirkes av klimaendringer og mildere klima, blant annet i form av større slitasje som følge av økt nedbør, mindre snø og høyere snøgrense. Dette vil igjen kunne påvirke sesong, tilgjengelighet og aktivitetsvalg. Tradisjonelle aktiviteter kan bli faset ut, og helt nye kan komme til.

10 10 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Planer og føringer for planarbeidet En rekke planer og føringer er aktuelle for arbeidet med plantemaene fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det gjelder nye og pågående stortingsmeldinger, nasjonale strategier og handlingsplaner med føringer for idrett, friluftsliv og folkehelse (vedlegg 2). Det er varslet nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging våren Den regionale planstrategien for Akershus, og gjeldende regionale planer og styringsdokumenter legger viktige føringer. Det er behov for avstemming med pågående arbeid med regional plan for areal og transport. Endelig planvedtak forventes ved utgangen av Et høringsutkast er på høring med høringsfrist i februar Arbeidet med skolestruktur i et 20-års perspektiv, som pågår parallelt med dette regionale planarbeidet er også svært viktig. Fortsatt samordning samt koordinering ved vurdering av behov, prioritering og lokalisering av hallflater, svømmeanlegg og ikke minst utendørs fasiliteter for fysisk aktivitet ved de videregående skolene er avgjørende for begge prosessene.

11 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Erfaringer med gjeldende sektorplan «Sektorplanen om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus » har fungert meget godt som et effektivt styringsverktøy for fylkeskommunens prioritering av spillemidler til anleggsutbygging. Det er handlingsprogrammet og kriteriene/retningslinjene for tildeling av spillemidler som er best kjent i kommunene (og interesseorganisasjoner.) Når det gjelder anleggsutvikling i planperioden er resultatene meget gode. Alle de 9 kommunalt prioriterte prosjekter er ferdigstilt (med tidligere deltilsagn). I alt 66 av 89 kommunalt innmeldte prosjekter ferdigstilt. I gjeldende sektorplan er satsningen på anlegg for friluftsliv videreført ved at friluftslivsanlegg er tilgodesett med inntil 10 % av potten for ordinære anlegg. Ved fordelingen for 2014 var for første gang søknadsmassen for anlegg for friluftsliv så stor at den oversteg 10 % av potten for ordinære anlegg, noe som førte til at to anlegg ikke fikk spillemidler dette året og må søke på nytt i Fra er det totalt gitt spillemidler til 42 av 44 godkjente søknader om anlegg for friluftsliv. Planen har både gitt føringer for kommunenes arbeid med planer og anleggsutvikling for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, samt vært et styringsverktøy for fylkeskommunens eget arbeid med fordeling av spillemidler til anlegg. Denne todelingen har medført en komplisert målstruktur, og dermed også en krevende oppfølging. Evalueringen pekte derfor på at det burde vurderes en enklere og mer overordnet målstruktur som føringer for kommunene.

12 12 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DEL 3 TEMA FOR PLANARBEIDET 3.1 Utfordringer som grunnlag for valg av tema i planen Gjennomgående utfordringer innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus: Fysisk aktivitet utøves for sjelden og nivået er for lavt i flere befolkningsgrupper, og er en av de største utfordringene i forhold til levekår og livskvalitet. Innvandrere tiltrekkes i mindre grad enn befolkningen for øvrig til tradisjonelle norske friluftslivsaktiviteter, og har andre behov. Innflyttere og innvandrere er primært familier med barn. Andelen, men først og fremst antall, eldre over 67 år øker i befolkningen. Grøntområder i byer og tettsteder, nærturområder og kystsonen er under økende press som følge av arealbruk og utbygging. Anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er ikke dimensjonert og tilrettelagt for befolkningsøkning eller aktivitetsøkningen hos dagens befolkning. Sykkelveier er for få og fragmenterte, både i nærområdene og for langpendlere. Mangfoldet av virkemidler er i endring, og kan forenkles og samordnes bedre på tvers av forvaltningsnivå. Behovet for kompetanse i forvaltningen er kontinuerlig som følge av samfunns- og strukturendringer, kvalitetskrav og behov.

13 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Valg av tema for samarbeid og utvikling Fire tema for samarbeid og utvikling er prioritert. Disse fire temaene er felles for fysisk, aktivitet, idrett og friluftsliv. De er valgt på bakgrunn av forventede samfunnsendringer og utfordringer framover. De må løses på tvers av sektorer, og det bør avklares om de løses best på regionalt eller delregionalt nivå. De fire temaene er: Samarbeid om og utvikling av A B C D Aktiv i Akershus hele livet Varierte anlegg, områder og ferdselsårer Kunnskap, kompetanse og innovative løsninger Prinsipper for arealbruk, lokaliseringsstyring og økonomisk virkemiddelbruk PLANTEMA: FØRINGER: TEMA FOR SAMARBEID OG UTVIKLING: Fysisk aktivitet Idrett Friluftsliv Samfunnsendringer Trender Utfordringer Aktiv i Akershus - hele livet Varierte anlegg, områder og ferdselsårer Kunnskap, kompetanse, og innovative løsninger Prinsipper for arealbruk, lokaliseringsstyring og virkemiddelbruk Figur 1: Oversikt over plantema, føringer og tema for utvikling. Aktuelle tema for samarbeid og utvikling beskrives nærmere på side Beskrivelsene er ikke uttømmende og skal være til hjelp for retningen og nivået i arbeidet med den regionale planen. Det er lagt vekt på å synliggjøre aktuelle problemstillinger i et regionalt/ delregionalt perspektiv, og det er behov for innspill og klargjøring av disse i den videre planprosessen. Som oppfølging av innspill i høringen av planprogrammet er det gjort endringer.

14 14 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV A Aktiv i Akershus - hele livet Vi er skapt for å være i bevegelse. Muligheter for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er i et samfunnsperspektiv et gode som bør stimuleres og utvikles for hele befolkningen gjennom hele livsløpet. «Aktiv i Akershus - hele livet» kan omfatte nye aktiviteter, arrangement og tiltak på regionalt nivå som gir effekt som fører til et trendskifte for økt fysisk aktivitet er tilbud om lavterskel, breddeidrett, eliteidrett, toppidrett, friluftsliv for alle er inkluderende, fremmer mangfold og integrering er kortreiste, identitetsskapende og gir tilhørighet gir helsegevinst og sparte samfunnskostnader vil kunne være uorganisert, selvorganisert, organisert Planarbeidet skal kunne gi utviklingskraft til samarbeid og utvikling for følgende behov, utfordringer og problemstillinger: «Aktiv i Akershus» - økt fysisk aktivitet og økte aktivitetsmuligheter i hverdagen for flere. «Aktiv skolehverdag» - bidra til barns og unges mulighet for fysisk aktivitet og naturopplevelse i det 13 årlige skoleløpet. «Aktive eldre» - bidra til økte muligheter for fysisk aktivitet for eldre over 70 år. Motivere, rekruttere og stimulere til fysisk aktivitet som gir størst mulig effekt med minst mulig ressurser. Bidra til økt fysisk aktivitet for flere grupper gjennom samarbeid og partnerskap mellom fylkeskommunen, kommunene, frivillige-/interesseorganisasjoner og andre aktører. Avklare hvordan det offentlige kan bidra for å sikre gode nok rammebetingelser for selvorganisert/egenorganisert fysiske aktivitet, og organiserte aktiviteter, arrangementer og konkurranser.

15 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV B Varierte anlegg, områder og ferdselsårer Bidra til å utvikle større regionale anlegg, områder og ferdselsårer etter behov: i utemiljø, bomiljø, naturområder, ferdselsårer, ved skoler og innendørs med god tilgjengelighet og sammenhengende «infrastruktur» som oppfyller standarder, nasjonale og internasjonal krav og universell utforming Kan omfatte anlegg, områder, arenaer og ferdselsårer der behov, variasjon og tilretteleggingsnivå må avklares framover, som følge av endrede rammebetingelser, befolkningsutvikling, klimautfordringer og krav til eliteidrett der behov for sikring og tilrettelegging vurderes knyttet til utvikling og bruk av friluftslivsområder i by og tettstedsutviklingen («kortreist/urbant friluftsliv») der andre aktører har hovedansvar og det er aktuelt å samarbeide/bidra til utvikling Planarbeidet skal kunne gi utviklingskraft til samarbeid og utvikling for følgende behov, utfordringer og problemstillinger: Stimulere til økt regionalt og delregionalt samarbeid om idrettens anleggsbehov og anleggsutvikling for større anlegg og ved skolebygg. På tvers av kommune- og fylkesgrenser etter behov. Behovsdekning for mer varierte regionale arealer, områder og anlegg. Inklusive «universelt» tilgjengelige og tilrettelagte områder og anlegg i hver delregion. Gjennomføre kartlegging og verdsetting av områder egnet for friluftsliv i kommunene. Som et virkemiddel for å ivareta varierte natur- og opplevelseskvaliteter generelt og i byer og tettsteder. Utvikle strategi for hvordan «stilleområder» kan opprettholdes. Avklare hvor og i hvilket omfang det vil være behov for sikring av områder for friluftsliv med statlig finansiering (i nærmiljø, kysten, ferdselsårer eller andre steder). Oppdaterte forvaltningsplaner for tilrettelegging i alle statlig sikrede friluftslivsområder. Avklare videreføring av skiltede regionale ferdselsårer og tilgjengelighet til friluftslivsområder etter samarbeidet om «turskiltprosjektet» avsluttes. Samarbeide / bidra til utvikling av «Gå strategi» og «Sykkelstrategi» i Akershus og kommunene, for økt gåing og sykkelbruk i hverdagen. Følge opp intensjonene i regional plan for areal og transport/nasjonal gå strategi/nasjonal sykkelstrategi/ntp.

16 16 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV C Kunnskap, kompetanse og innovative løsninger Kunnskap om status, utfordringer og trender. Kompetansebygging og nettverk. Potensiale for samarbeid og løsninger på tvers av og innen plantemaene idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, og i forhold til andre samfunnsinteresser. Planarbeidet skal kunne gi utviklingskraft til samarbeid og utvikling for følgende behov, utfordringer og problemstillinger: Utvikle idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus-samfunnet i tråd med mer kunnskapsbaserte mål og strategier. Inngå nye samarbeidsallianser/former for å bidra til - økt fysisk aktivitet - utvikling av anlegg og områder som bidrar til sambruk/flerbruk og klimavennlige løsninger - økt samfunnsøkonomisk gevinst og kostnadseffektivitet Vurdere hensiktsmessig nivå og omfang av kunnskapsgrunnlaget, som rulleres/utvikles etter behov Utvikle og formalisere kompetansenettverk som felles læringsarena Etablere samarbeid med nye og relevante kompetansemiljøer i universitet/ høyskoler og internasjonalt samarbeid.

17 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV D 1) Prinsipper for arealbruk og lokaliseringsstyring Utvikle prinsipper som følger opp (pågående arbeid med) regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. For å oppnå omforent og god regional lokalisering og fordeling av anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i hverdagen. Utvikle prinsipper som kan fungere som innspill / føringer til andre regionale planer, lokale og statlige tiltak i Akershus med relevans for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planarbeidet skal kunne gi utviklingskraft til samarbeid og utvikling for følgende behov, utfordringer og problemstillinger: Vurdere lokaliseringsstyring av anlegg, områder og tiltak for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i og ved knutepunkt / bybånd som opprettholder/utvikler regionale ferdselsårer i og ved Marka (legge grunnlag for arbeid med forvaltningsplan) i og ved kystsonen, vann og vassdrag (tilgjengelighet og anlegg i vann) for å opprettholde inngrepsfri naturområder og «stilleområder» for å opprettholde store sammenhengende naturområder for samlokalisering av aktivitetsområder og -anlegg for; idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet D 2) Prinsipper for økonomisk virkemiddelbruk Bedre ressursutnyttelsen og samarbeidet om forvaltning av økonomiske virkemidler. Skape rammebetingelser som bidrar til økt effekt og at fysisk aktivitet i befolkningen øker. Omfatter: Fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv Anlegg, arenaer, områder, ferdselsårer Tilskudd, spillemidler, egenkapital og dugnad på tvers av plantemaene og for tilgrensende samfunnsområder. Prioriterings- og tildelingskriterier for fordeling av fylkeskommunale, statlige tilskudd og spillemidler Planarbeidet skal kunne gi utviklingskraft til samarbeid og utvikling for følgende behov, utfordringer og problemstillinger: Vurdere effekt og mest hensiktsmessig bruk av tilskudd, partnerskap og andre finansieringsløsninger. Gjennomgå og forenkle prioriteringskriterier for økonomiske virkemidler fylkeskommunen forvalter blant annet for spillemidler og innenfor ulike sektorer med betydning for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Vurdere felles søknadssenter. Vurdere økt fylkeskommunal støtte til tiltak.

18 18 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DEL 4 UTREDNINGSBEHOV I dette planarbeid er det nødvendig å bygge opp et kunnskapsgrunnlag om prioriterte tema innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Kunnskapsgrunnlag kan bestå av både eksisterende og nye statuskartlegginger, samt undersøkelser og analyser. Studietur bidrar også til kunnskapsgrunnlaget. Økt kompetanse, drøftinger og omforent forståelse gjør det også lettere å prioritere nødvendige strategier og innsats i planprosessen. Planen blir dessuten lettere å følge opp med kunnskap om relevante problemstillinger. Data om idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, samt folkehelse, finnes på ulike nivå. Data på nasjonalt og/eller på landsdelsnivå er ofte utvalgsundersøkelser fra SSB eller fra ulike barometre eller spørreundersøkelser. Andre data finnes på kommunenivå eller fylkesvis. Få data er presentert på delregionnivå i Akershus. Derfor blir det i utredningsfasen sett ekstra nøye på muligheter for delregionale analyser. Noen datasett om kommunale rapporteringer kan også kreve ekstra kvalitetssikring. Et sammendrag av dataene og drøftinger/analyser vil bli presentert som et skriftlig kunnskapsgrunnlag for den regionale planen. Noen datasett kan i tillegg være aktuelt å vise frem enten i fylkeskommunens statistikkbank eller på tematiske interaktive kart. Utredningsfasen er utvidet til juni 2015 når omforente mål og strategier bør være avklart. Denne forlengelsen av utredningsfasen vil gi økt mulighet for medvirkning. Spørsmål om metodikk, ressursbruk og finansiering av konkrete oppgaver avklares løpende. Foreløpig ser følgende statuskartlegginger og utredningsoppgaver å være aktuelle. Se punkt Fysisk aktivitet, idrettsaktivitet og friluftslivsaktivitet Tema for utredning Aktivitet - fysisk aktivitet - idrettsaktivitet - friluftslivsaktivitet - sykkel - medlemsdata Intern statuskartlegging Fremskaffe data og etablere kunnskapsoversikt om utvikling og trender med hensyn til medlemskap og aktivitet innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Utarbeide aktuelle delregionale profiler. Mulig behov for ekstern utredning Mulig spørreundersøkelse blant befolkning (over 18 år) generelt i noen kommuner om aktivitetsnivå / eventuelt barrierer for fysisk aktivitet. Vurdere å gjennomføre en Questback spørreundersøkelse om deltagelse i organisert idrett/egenorganisert aktivitet. Målgruppe er elever i videregående opplæring, og eventuelt også grunnskole. Statuskartlegginger gjøres administrativt av Akershus fylkeskommune, dels i samarbeid med frivillige organisasjoner innen idrett og bedriftsidrett, friluftsliv med flere. Vurdere relevans av å gjennomføre en spørreundersøkelse om ulike fysiske aktiviteter i noen prioriterte kommuner i Akershus. Bærum kommune/respons analyse (med 1002 respondenter) har i 2013 gjennomført en befolkningsundersøkelse om disse tema. Tilbud innhentes og egeninnsats vurderes. Kostnadene må avklares og det bør vurderes om det kan baseres på partnerskapsfinansiering mellom interessenter.

19 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Idrett areal og anlegg Tema for utredning Idrett - areal- og anleggsbehov - anleggsdekning - virkemidler Intern statuskartlegging Kvalitetssikre data om idrettsanlegg. Analysere den gjennomførte Questbackundersøkelsen til kommunene i 2014, og kvalitetssikre idrettsanlegg.no Vurdere: - anleggsdekning/behov framover - anlegg med potensial for delregionalt samarbeid Koordinere dette utredningsarbeidet med fylkeskommunens prosess og arbeid med skolestruktur i et 20-års perspektiv (videregående opplæring). Analysere bruken av tilskuddsordninger. Mulig behov for ekstern utredning Statuskartlegginger, analyser og utvikling av illustrasjoner gjøres administrativt av Akershus fylkeskommune. 4.3 Friluftsliv areal, områder og anlegg Tema for utredning Friluftsliv - områder - anlegg - arealer - ferdselsårer - virkemidler Intern statuskartlegging Framskaffe kunnskap, kart og data om områder og tilgjengelighet og tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon. Få mer pålitelige data om arealer for friluftsliv og rekreasjon samt kommunenes tilrettelegging for friluftsliv. Initiere et samarbeid om bedre KOSTRA-rapportering om rekreasjon og friluftsliv. Mulig behov for ekstern utredning Friluftslivsutredning, behovs- og kartanalyse av regionale områder for varierte aktiviteter med opplevelseskvaliteter Statuskartlegginger, analyser og utvikling av illustrasjoner gjøres administrativt av Akershus fylkeskommune. Friluftslivsutredning for Akershus eller for de fire delregionene vil være et utviklingsarbeid og innhold må avklares med flere i utredningsfasen. Tilbud innhentes og egeninnsats vurderes. Kostnadene må avklares. Det bør vurderes partnerskapsfinansiering mellom interessenter. Kunnskapsgrunnlaget for ny stortingsmelding «Friluftsliv i Norge anno 2014 status og utfordringer NINA Rapport 1073» gjennomgås og relevante data innarbeides.

20 20 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DEL 5 PLANPROSESS 5.1 Politisk behandling, medvirkning og kommunikasjon Fylkestinget vedtar endelig regional plan etter høringsrunden, på bakgrunn av innstilling fra fylkesutvalget. Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget. Eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse, hovedutvalg for plan, næring og miljø og hovedutvalg for opplæring og tjenester gir tilråding til fylkesutvalget om høringsforslag og planvedtak etter behandling av planen. Fylkesrådmannen innstiller til alle politiske utvalg på bakgrunn av arbeidet i sekretariatet for planarbeidet. Representasjon fra regionale, statlig og kommunale virksomheter, er viktige medspillere i planarbeidet, fordi den regionale planen skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (plan- og bygningsloven 8-2). Representasjon fra regionale frivillige-, interesse- og brukerorganisasjoner, og andre relevante regionale interessenter og aktører bidrar til at dette blir en plan for hele Akershussamfunnet (plan- og bygningsloven 8-3). Rollen som «framtidsombud» hviler på alle deltagere i planarbeidet. Det betyr ansvar for at planen skal sørge for å ivareta rettferdighet mellom mennesker som lever nå og i framtida. Hvert av utviklingsområdene innenfor plantemaene vil bli drøftet bredt, og det bør vurderes om studieturer og befaringer kan være nyttig for planarbeidet. Høring av planen vil foregå i samsvar med plan- og bygningslovens 5-2. Høringen vil være utvidet til minst 10 ukers høring, og kunngjort på fylkeskommunens nettsider. Det vil bli gjennomført høringsmøte(r) og planforslaget vil etter behov bli presentert på aktuelle arenaer og samlinger i perioden for høringen. Ved eventuelle innspill om behov for lengre høringsperiode vil dette bli justert inn i framdriftsplanen. Planprosessen vil være åpen og kunne følges av alle interesserte på fylkeskommunens nettside 6. 6 Følg planprosessen videre på

21 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Organisering av planarbeidet Politisk forankring Det oppnevnes ikke politisk styringsgruppe for planarbeidet. Etter behov vil det bli gitt orientering til fylkespolitikere. Styringsgruppe Det løpende planarbeidet ledes av en administrativ styringsgruppe på rådmannsnivå. Styringsgruppen ledes av fylkesrådmannen (eller stedfortreder), og en representant for hver av delregionene (fortrinnsvis oppnevnt av regionrådene). Styringsgruppa har ansvar for at den regionale planens framdrift og gjennomføring, inkludert ressurser til arbeidet, er i samsvar med planprogrammet. Styringsgruppen skal også sikre forankring av planarbeidet i kommunene og fylkeskommunen politisk og administrativt. Prosjektgruppe Det faglige planarbeidet koordineres av en administrativ prosjektgruppe, som bearbeider innspill og utarbeider forslag til regional plan og handlingsprogram. Prosjektgruppen består av representanter for kommunene og fylkeskommunen, som leder gruppen. Ressursgrupper Ressursgruppen fungerer rådgivende og skal gi tyngde i det faglige arbeidet og økt medvirkning. Ressursgruppen bistår prosjektgruppen med faglig kunnskap, innspill, ideer og vurderinger, i dialogmøter og arbeidsgrupper etter behov. Det kan være aktuelt å etablere flere ressursgrupper eller tematiske arbeidsgrupper. Gruppene er bredt sammensatt av representanter for ulike regionale interesser og relevante kunnskapsmiljø, med utgangspunkt i plantemaene. Offentlig forvaltning, relevante virksomheter, interesseorganisasjoner, brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner, universitet, høyskoler og forskningsmiljøer vil kunne være representerte. Representanter for uorganiserte med formål helsefremmende fysisk aktivitet og friluftsliv skal også inviteres til å delta. Forslag til representanter i ressursgruppen er listet i vedlegg 4. Det kan være aktuelt å utvide gruppene ved behov. Tematiske arbeidsgrupper og regionale dialogmøter For å øke medvirkning i det faglige arbeidet kan det oppnevnes tematiske arbeidsgrupper. Dette vurderes underveis i planarbeidet. Arbeidsgruppen(e)s rolle er å bistå prosjektgruppen med å utarbeide grunnlag for og vurdere veivalg innenfor avgrensete tema angitt i planprogrammet. Regionale dialogmøter kan gjennomføres for å øke den delregionale / lokale medvirkningen. Prosjektsekretariat Sekretariat for planarbeidet er fylkeskommunens avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse. Se også vedlegg 3: Figur 2: Organisering av planarbeidet.

22 22 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Framdrift Gjennomføring av planarbeidet vil følge plan- og bygningslovens krav til høring og medvirkning (plan- og bygningslovens kapittel 4 og 5). Framdriften er revidert etter høringen av planprogrammet og planlagt på følgende måte: År Tidsperiode/milepæler Aktivitet Ansvar og medvirkning August 2014: September juni 2015: Desember 2014: Mars 2015: Mars - juni 2015: August november 2015: Januar - april 2016 Arbeid med den regionale planen varslet og igangsatt når forslag til planprogram ble sendt på høring. Kunnskapsgrunnlag utvikles. Milepæler: for fasen fram til oppstartsog utfordringsmøte for fasen til omforente mål og strategier. Planprogram vedtatt av fylkesutvalget. Oppstart- og utfordringsmøte. Mål- og strategi arbeid. Drøfte tiltak. Utarbeide forslag til regional plan og handlingsprogram. Politisk behandling. Høring (minst 10 uker) - Fylkeskommunen - Fylkeskommunen i fase til Styringsgruppe, prosjektgruppe, ressursgruppe og fylkeskommunen i fase til Fylkeskommunen Invitasjon til: - Styringsgruppe, prosjektgruppe og ressursgruppe. - Kommunene, fylkeskommunen, regional stat og fylkesmannen - Relevante regionale medspillere, organisasjoner, samarbeidsaktører. - Styringsgruppe, prosjektgruppe og ressursgruppe/temagrupper. - Temamøte for politiske hovedutvalg i Akershus (i juni) - Styringsgruppe, prosjektgruppe og ressursgruppe/temagrupper. - Prosjektsekretariat. - Fylkesutvalget vedtar og sender på høring. - Høringsinstanser. Mai 2016: Bearbeide høringsinnspill og innarbeide i endelig plan. - Styringsgruppe, prosjektgruppe, prosjektsekretariat. Juni Vedtak av regional plan. - Fylkestinget. Dette er kortversjonen. Se også mer utfyllende om framdrift i vedlegg 5: Figur 3: Framdrift.

23 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DEL 6 PLANARBEIDETS HOVEDSTRUKTUR OG GJENNOMFØRING 6.1 Hovedstruktur for den regionale planen Den regionale planen skal være langsiktig og målrettet, med et perspektiv mot Den regionale planstrategien legger føringer for revidering hvert 4. år eller etter behov i planperioden. Innholdet i planen vil være: Visjon Tema for utvikling og samarbeid som konkretiseres, ansvar og samarbeid Mål og strategier Prinsipper for arealbruk og virkemidler Handlingsprogram I arbeidet legges grunnlag for evaluering av resultatoppnåelse og læring. Grunnlaget for revisjon, rapportering og oppfølging av planen klargjøres i planprosessen. Kunnskapsgrunnlag for planarbeidet vil foreligge i februar 2015 og i forkant av oppstarts- og utfordringsmøte. Kunnskapsgrunnlaget vil kunne videreutvikles/utredes etter behov inntil mål og strategier foreligger, og ved senere revideringer av den regionale planen og regional planstrategi.

24 24 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Handlingsprogram Handlingsprogrammet skal svare på de utfordringer, mål og strategier som beskrives i planen og ta i bruk virkemidlene. Handlingsprogrammets innhold blir konkrete tiltak med avklaret kostnad, framdrift og tidsperiode for gjennomføring, ressurser, roller og ansvar. Et fire årlig handlingsprogram inngår og vedtas første gang av fylkestinget som del av den regionale planen, og rulleres årlig som del av fylkeskommunens økonomi- og budsjettbehandling. Handlingsprogrammets innhold vil bli avklart i løpet av planprosessen, og vil kunne omfatte: Partnerskap, samarbeid og avtaler som følger opp utviklingsområdene Oversikt over planlagte større anlegg og tiltak med spillemiddelfinansiering på delregionalt/regionalt nivå Oversikt over planlagte regionale friluftslivstiltak og behov for sikring med statlig finansiering Bruk av fylkeskommunale midler til nye anlegg, områder og tiltak Program for kompetanseutvikling 6.3 Om regionale planbestemmelser og retningslinjer Plan- og bygningsloven åpner for at regional planmyndighet kan ta i bruk regional planbestemmelse ( 8-5), til regionale planer som gir retningslinjer for arealbruk, for å sikre at det ikke foretas arealbruksendringer som er i strid med planens retningslinjer. Det legges til grunn at den regionale planen vil gi prinsipper for arealbruk og lokaliseringsstyring i forhold til hvordan arealplanlegging bør følges opp videre i kommunene. Konsekvenser for kommunale planstrategier, kommuneplaner og reguleringsplaner avklares. Beslutningen om regional planbestemmelse skal tas i bruk i planen, tas ved innstillingen til selve planforslaget.

25 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Oversikt over vedlegg DEL 7 VEDLEGG Vedlegg 1: Saksframlegg/protokoll fra fylkesutvalgets behandling av sak 218/14, Vedlegg 2: Liste over aktuelle føringer og rammer for planarbeidet. Vedlegg 3: Organisering av planarbeidet. Vedlegg 4: Aktuelle deltagere i ressursgrupper. Vedlegg 5: Framdriftsplan.

26 26 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Vedlegg 1: Saksframlegg/protokoll fra fylkesutvalgets behandling av sak 218/14, Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg Hovedutvalg for plan, næring og miljø Hovedutvalg for samferdsel Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Planprogram regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus Innstilling 1. Planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2030 vedtas. 2. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet med den regionale planen. Sammendrag Planprogram for Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus har vært på høring og det er mottatt 19 høringsuttalelser. Høringsinnspillene har gitt støtte til planprogrammets innhold og gjennomføring, og det er mottatt gode innspill til det videre planarbeidet. Planprogrammet er justert for å innarbeide innmeldte behov, forslag om avgrensing, periode for utredningsfase og framdrift. Organiseringen av planarbeidet er også justert. Med disse justeringene bør planprogrammet kunne gi et godt grunnlag og god styringskraft for planarbeidet. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Forslag til planprogram ble behandlet av fylkesutvalget i møte 10. juni 2014 (sak 91/14) og vedtatt sendt på høring med frist 1. oktober. Fristen ble senere utvidet til 15. oktober.

27 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV Da fylkesutvalget behandlet forslag til planprogram (sak 91/14) ble følgende vedtatt: 1. Forslag til planprogram legges ut på høring med frist 1. oktober. 2. Varsel om planoppstart kunngjøres. 3. Akershus fylkeskommune støtter at planen kan gjelde de regionale nivå (flere kommuner) etter behov. 4. Det forutsettes at regional plan forankres underveis i hovedutvalgene for politiske avklaringer Det må sikres et bredt tilfang av frivillige organisasjoner er representert i referansegruppen for planarbeidet. Høringen Det er mottatt 19 høringsuttalelser til forslaget. Tre av innspillene (Trygg Trafikk, Oppegård kommune, Fylkesmannen i Buskerud) har ikke merknader eller blir representert av andre høringsinnspill. Høringsinnspillene er politisk behandlet, styrebehandlet eller administrative uttalelser. Oversikt over høringsparter og alle høringsinnspillene til planprogrammet er tilgjengelige på fylkeskommunens nettside 1, og oversiktene kan leses på nettsiden under Høringsuttalelser og høringsparter Basert på fylkeskommunens erfaring, kunnskap og ambisjoner for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble det i forslaget til planprogram invitert til samarbeid og utvikling om følgende tema 2 : A) Aktiv i Akershus hele livet B) Varierte anlegg, områder og ferdselsårer C) Kunnskap, kompetanse og innovative løsninger D) Prinsipper for arealbruk, lokaliseringsstyring og økonomisk virkemiddelbruk Høringsinstansene ble også invitert til å gi innspill til formål, avgrensning, kunnskapsbehov, organisering og medvirkning og gi svar på følgende: 1. Planen vil gjøre en forskjell, gi effekt, og ikke blir løst av andre pågående planer og prosesser. 2. Prioriteringene og avgrensningene i planprogrammet er de mest relevante for din kommune / organisasjon. 3. Det er andre utfordringer og problemstillinger som er viktige / viktigere og bør tas med, og som vil gi merverdi utover kommunenes egne planer. 4. Det er relevant å dele den regionale planen i fire deler, en for hver delregion i fylket. 5. Det er lagt godt nok til rette for gode prosesser, at medvirkning og tilgang på informasjon er tydelig beskrevet. 6. Eventuelt andre metoder for involvering og utredning kan benyttes. 7. Høringspartenes interesser er tilstrekkelig representert /ivaretatt i arbeidet. 8. Andre innspill Høringsinnspill fra kommunene Asker og Bærum ga innspill hver for seg. Follorådet ga felles innspill samlet for Follokommunene, samt at Frogn også behandlet saken politisk. Kun Rælingen av alle kommunene på Romerike ga høringsuttalelse. Det er derfor etter høringsfristen tatt kontakt med øvrige kommuner på Romerike for å avklare årsakene til manglende innspill. Det viser seg at kommuner som behandlet saken politisk eller administrativt uten merknader eller innspill, ikke har meldt fra om dette. Usikkerhet om planprogrammets funksjon og kommunens medvirkning / innsats tidlig i planprosessen er en annen grunn. Andre begrunnelser er mange pågående 1 / Du kan påvirke / Høringer / Avsluttede høringer / Forslag til planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2 I forslaget til planprogram merket til

28 28 Akershus fylkeskommune PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV plansaker i samme høringsperiode, og i noen tilfeller også svak koordinering mellom kommunens avdelinger. Høringsinnspill fra regionale myndigheter Innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus vektlegger fylkesmannens rolle som «Markadirektorat», også på vegne av øvrige fylkesmannsembeter med områder i Oslomarka. Ruter, Jernbaneverket og Oslo kommune v/ Bymiljøetaten har gitt innspill. Høringsinnspill fra frivillige- og interesseorganisasjoner Akershus Idrettskrets (AIK) og Forum for natur og friluftsliv i Akershus (FNF Akershus) har gitt samlet innspill henholdsvis fra særkretser og idrettsråd innen AIK og fra 20 organisasjoner og 4 lokale FNF tilsluttet FNF Akershus. Norges Kampsportforbund og Voksenopplæringsforbundet har også gitt innspill. I tillegg har Asker Idrettsråd gitt innspill til Asker kommune. Begge friluftsrådene, Oslo og Omegn Friluftsråd og Oslofjordens Friluftsråd, har gitt innspill. Problemstillinger og alternativer Hovedinntrykket fra innspillene samlet er at forslag til planprogram og formål støttes. Det er uttalt at planen er nyttig og har en høy ambisjon som disse temaene fortjener. Høringspartene identifiserer trender som er beskrevet, og bekrefter problemstillinger og utfordringer som er løftet fram. Planens tema engasjerer og det er gitt mange konstruktive innspill som støtter formålet. For å følge dette opp er det gjort noen justinger av innholdet i det endelige planprogrammet, og innspillene tas med som grunnlag for drøftinger og prioritering i selve planprosessen. Bortsett fra ett innspill til endring av organisering er alle innspill tatt med i den videre prosessen. Derfor er det i liten grad behov for å vurdere alternativer i denne saken. De fire temaene for samarbeid og utvikling opprettholdes, det vil si A) til D) som vist over. Akershus Idrettskrets har i høringen uttalt at «en bør bli tydelig på hvorfor disse er blitt valgt». Valg av tema for samarbeid er i utgangspunktet basert på fylkeskommunens erfaring, kunnskap og ambisjoner for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Forslag til tema er drøftet med aktuelle samarbeidspartnere i utarbeidelsen av forslag til planprogram, også Akershus Idrettskrets, og det er for øvrig uttrykt støtte til at disse er valgt. Nedenfor er en gjennomgang av de vesentligste innspill som er innarbeidet. Formål, rammer og tema for samarbeid og utvikling I innspill til formål, rammer og punktene 1-3 over er behovet for tydelighet presisert. Asker kommune oppfordrer til at den regionale planen må være tydelig på hvilke virkemidler som kan benyttes for at den skal gjøre en forskjell og gi effekt. Eksempelvis hvordan virkemidlene rettes inn mot å gjøre idrett og friluftsliv mer miljø- og transportvennlig. Voksenopplæringsforbundet savner klare definisjoner når det pekes på at planen «skal gjøre en forskjell og gi effekt». Dette er viktige avklaringer tidlig i planprosessen som del av arbeidet med målsettinger. Som et utgangspunkt kan «forskjell» ses på som merverdi. Det vil si at planen og planarbeidet fører til endringer i Akershus-samfunnets forståelse og handlinger som fører til økt fysisk aktivitet, styrket innsats og mulighet for idrett og friluftsliv, og redusert sosial ulikhet. «Effekt» kan være planens bidrag til å fremme befolkningens fysiske aktivitet, muligheter for idrett og friluftsliv og å motvirke sosial ulikhet. Dette gjelder både for dagens befolkning og nye innbyggere i årene fram mot 2030.

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

/8749-6

/8749-6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 11.06.2014 2013/8749-6 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 08.12.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget 1. FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannens fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget 1. FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannens fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-9 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Fylkesutvalget Møtedato "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet - lokale og regionale

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Strategi, men også handlingsplan - to sentrale dokument Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Oslo og Omland friluftsråd er i stor grad fornøyd med forslaget til planprogram. Vi har gått grundig gjennom

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2798 Høring- Regional plantstrategi for Akershus legges ut for offentlig ettersyn Saksbehandler: Arild Øien Arkiv: 140 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/16

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2018-2030 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1. Bakgrunn med planprogrammet... 3 2. Rammer og føringer

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Høring - forslag til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus offentlig ettersyn

Høring - forslag til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus offentlig ettersyn Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: KMSW 2015/135 30.09.2016 Saksnr.: 16/3912-3 Høring - forslag til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad Vei, idrett og natur Akershus fylkeskommune Postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Espen Andersen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/00522-5 Arnt Martin Kvæstad 29.09.2016 Innspill til forslag til regional

Detaljer

Regionalplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 til 2030

Regionalplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 til 2030 «AKTIVITETSLØ FTET» Regionalplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 til 2030 Fasen e i pl an prosessen Fase 1 Planstrategi 2013 Planprogram 2014 Fase 2 Utkast til plan og vedtak

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Planperioden 2018-2021 Høringsforslag 20.2.2017 Bakgrunn Dette planprogrammet omhandler hovedrevisjon av Kommunedelplan

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Forslag til planprogram 10.10.2017 Nes kommune Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Formål... 2 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel Arkivsaksnr.: 17/1625 Lnr.: 14961/17 Ark.: 141 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Foto: www.colourbox.com Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Folkehelsearbeidet

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Utfordringer og tiltak

Utfordringer og tiltak Oslo og Omland Friluftsråd er i stor grad positiv til Bærum kommunes temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den fanger opp mange av de utfordringene innenfor området, har gode prioriteringer

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

Forslag til planprogram Aktive Austegder

Forslag til planprogram Aktive Austegder Forslag til planprogram Aktive Austegder Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2014-2017 Aust-Agder fylkeskommune 27.11.2012 1 Innhold 1.

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Samling FM 10 juni 2013

Samling FM 10 juni 2013 Samling FM 10 juni 2013 1 Regional kompetanseplan Bakgrunn Generelt Spesifikt Status Veien videre Regional kompetanseplan Kunnskapsbaserte Østfold - strategisk langsiktig plan for opplæring og kompetanseutvikling

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling)

Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling) Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling) Plan og politikk 25 oktober 2013, Abrahavn Kristiansand Erik Plathe, Asplan Viak AS Plansystemet og den praktiske planleggingen

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-39 Dato: 22.10.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2014-2017 - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark. Høringsutkast

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark. Høringsutkast Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Høringsutkast Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Folkehelsearbeidet et felles

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-42 Dato: 22.11.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2017 Innstilling til bystyrekomite for byutvikling og

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Innhold Planprogram 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Formål med planprogram... 2 2. Føringer... 2 2.1. Kommunale føringer... 2 2.2.

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM

PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG 2016-2020 STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG 2018-2030 FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer