Utfordringer og tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer og tiltak"

Transkript

1 Oslo og Omland Friluftsråd er i stor grad positiv til Bærum kommunes temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den fanger opp mange av de utfordringene innenfor området, har gode prioriteringer og mange gode forslag til tiltak. Men vi savner et fokus på minoritetsbefolkningen i kommunen, som vi vet er mer inaktive og har andre behov for tilrettelegging. Planen inneholder nyttig fakta om befolkingens aktivitet og deltakelse i friluftslivet. Dette er veldig bra, og et godt grunnlag for å identifisere grupper og områder som trenger spesiell fokus. Planen inneholder også flere konkrete og målbare målsettinger. Det er bra, men vi kunne ønske oss flere. Da er det lettere å evaluere planen og å vurdere om utviklingen går i riktige eller feil retning. Vi savner mer fakta og kart over de blågrønne områdene, turveier og lignende. Planens mål og visjoner Oslo og Omland Friluftsråd slutter seg i stor grad til det overordnet mål med temaplanen, nemlig en aktiv hverdag for befolkningen i Bærum. Vi støtter planens fokus på tenåringer, inaktive, selvorganisert og innbyggere over 70 år. Vi støtter også fokuset på å sikre de blågrønne områdene, og den betydning disse har for både aktivitet og naturopplevelse. Vi er fornøyd med at planen legger vekt på de helsemessige effektene av gode anlegg og naturområder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Her vil OOF legge vekt på den vesentlige betydning friluftslivet har for folkehelsen. Temaplanen prioriterer å sette klare mål for kommunens arbeid innenfor fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Dette er, etter OOFs oppfatning, både viktig og nødvendig for å sikre gode resultater. Planen har også som mål å synligjøre utfordringene og veivalgene kommunen står overfor. Dette mener OOF kan være vesentlig når kommunens beslutningstakere skal velge og prioritere tiltak. Samtidig savner vi fokus på minoritetsgruppene, og de interessene som de måte ha på dette området. Undersøkelser viser jo at denne delen av befolkningen har spesielle utfordringer i forhold til helse, fysisk aktivitet og friluftsliv. Utfordringer og tiltak Fysisk aktivitet og folkehelse Temaplanen tar utgangspunkt i en befolkningsundersøkelse (2013) som viser at 74 % av kommunens befolkning oppfyller eller nesten oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger for daglig fysisk aktivitet. Hele 77 % trimmer/morsjonerer på egen hånd. Ifølge undersøkelsen har den fysiske aktiviteten økt siden forrige undersøkelse i Det største hinderet for fysisk aktivitet ser ut til å være mangel på tid (33 %), men også motivasjon (10%) og tilgjengelighet (8 %) har betydning. Oslo og Omland Friluftsråd registrerer at kommunens befolkning er svært aktive og at aktiviteten har økt de siste åra. Vi er også positive til at Bærum kommune bygger planen for fysisk aktivitet og folkehelse på fakta, som denne befolkningsundersøkelsen. Men vi savner tall for tenåringer og eldre over 70 år, som er pekt ut som hovedmålgrupper i temaplanen.

2 OOF ber også kommunen se på de viktigste faktorene for inaktivitet, som ser ut til å være mangel på tid, motivasjon og tilgjengelighet. Hva kan gjøres her? Tilgang til blågrønne arealer og muligheter for hverdagsaktiviteter Ifølge befolkningsundersøkelsen fra 2013, så driver hele 69 % av befolkningen fysiske aktivitet i skog-naturområder, og kvinner mer enn menn. 31 % bruker oftest treningsstudioer, og her dominerer kvinner og de mellom år. Hele 86 % er fornøyd med mulighetene for å drive med fysisk aktivitet i sitt nærmiljø, mens kun 8 % skylder på tilgjengelighet som forklaring på inaktivitet. OOF konstaterer at skog og natur er viktig for fysisk aktivitet i Bærum, og at de aller fleste er fornøyd med det tilbudet som nærmiljøet i dag byr på. Samtidig støtter OOF det videre arbeidet som kommunen legger opp til for å stimulere til økt bevegelse til fots og på sykkel ved å : - lokalisere skoler, barnehager og nærservice nærmere befolkningens boligområder. - tilrettelegge kommunens institusjoner for fysiske aktivitet. - sikre farlige veier, særlig der barn og unge ferdes. - prioritere de myke trafikantene og kollektivtransporten på bekostning av privatbilen. - bygge langt flere sykkel- og gangveier. - øke andelen sykkelreisende til 10 %. - opprette et konkret mål om maks. 250 meter til nærmeste turvei. Målet om 250 meter til nærmeste turvei er et konkret og målbart mål. Også Asker kommune har et tilsvarende mål, og Klima- og Miljødepartementet skriver i sin strategi for friluftsliv for står følgende: Det er en ambisjon at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. Tiltak for barn og unge En svakhet med temaplanen er at den mangler fakta om barns fysiske aktivitet i Bærum. Det kunne vært ønskelig for enda mer målrettede tiltak. Planen foreslår flere helt konkrete tiltak rettet mot barn og unge som: at alle skoler og barnehager bør tilrettelegge for minimum 60 minutters aktivitet per dag. at flere barn skal gå eller sykle til skolen. at uteområdene på skoler, barnehager og lignende skal bli attraktive aktivitets- og møteplasser. at kommunen skal åpne idrettsanlegg og gymsaler for mer selvorganiserte og spontane aktiviteter. OOF er positiv til alle disse målsettingene og tiltakene, men vi anbefaler enda flere konkrete og målbare mål, tilsvarende 60 minutters aktivitet per dag i skole/barnehage. Et viktig moment for barns muligheter til sikker fysisk aktivitet er opplæring og utvikling av gode ferdigheter i de grunnleggende aktivitetene som svømming, sykling og skigåing. Dette er særlig viktig for minoritetsbarn og andre som mangler foreldre med nødvendige ferdigheter og kompetanse om norsk friluftsliv. Friluftsporter attraktive områder for friluftsliv Friluftsrådenes Landsforbund (FL) utvikler for tiden et lavterskel aktivitetsopplegg for friluftsliv, som de har kalt Friluftsporter. Målet med friluftsporter er todelt og er formulert slik:

3 å etablere lavterskel aktivitetsanlegg for friluftsliv, gjerne i tilknytning til boområder/tettsteder/byer, for å senke terskelen for å ta naturen i bruk til friluftsliv, lek og sosialt samvær å etablere en innfallsport inn mot større friluftsområder og synliggjøre de muligheter som finnes der. Se: Vi tror at dette konseptet kan være et godt svar på utfordringen med å få inaktive grupper til å oppsøke marka og nærområdene. Friluftsporter kan være et sted der både barn og voksne kan bli akklimatisert for både tradisjonelt friluftsliv og for bruk av Marka. Tiltak for eldre En hovedmålgruppe for planen er eldre over 70 år. Temaplanen foreslår derfor noen konkrete tiltak her som: tilrettelegging for økt aktivitet for inaktive eldre. styrketrening for å forbygge fallskader. legge til rette for fysisk aktivitet ved seniorsentre og institusjoner. flere turveier med universell utforming. OOF er positivt til disse tiltakene, men savner mer konkretisering rundt omfanget. Minoriteter og fysisk aktivitet Planen peker på at personer fra høyere klasser er nesten dobbelt så aktive som personer fra lavere klasser. Planen konkluderer derfor naturlig nok med at det er "viktig å rette tiltak mot svakerestilte grupper i samfunnet." OOF er enige i disse vurderingene, men savner en framstilling av utfordringene rundt minoriteter og fysisk aktivitet. Ifølge flere undersøkelser er minoritetsbefolkningen spesielt inaktive (HUBRO-undersøkelsen, Folkehelseinstituttet 2003, Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-a ringer i Norge, Helsedirektoratet 2012). Innvandrerbefolkningen i Bærum utgjør tross alt en betydelig del av Bærums befolkningen (om lag 17 % ifølge kommuneplanen 2012). OOF har de siste sju åra, i samarbeid med Flyktningkontoret i Bærum, arrangert sommerleir for minoritetsfamilier og minoritetsungdom på Langåra/Kjeholmen. Her blir minoriteter kjent med norsk friluftslivskultur og naturen i Bærum. Med økte friluftslivs-ferdigheter og bedre kjennskap til lokale natur, blir terskelen lavere for at de også skal kunne benytte seg av alle de helsebringende friluftslivsmulighetene som Bærums-naturen tilbyr. Dette bidrar til både bedre integrering og helse for minoritetsbefolkningen. OOF anbefaler derfor å intensivere dette arbeidet i kommunen. Friluftsliv og sikring av arealer Ifølge befolkningsundersøkelsen fra 2013, går 50 % av Bærums befolkning på tur i nærområdene, mens 69 % sier at de bruker skog-naturområdene til fysisk aktivitet. I temaplanen formuleres dette slik; "de viktigste områder for friluftsliv og fysiske aktivitet er blågrønne områder i nær tilknytning til boligområdene og randsonen til Marka". Disse tallene viser derfor at det er viktig å ta vare på de blågrønne lungene i byggesonen og Marka. OOF savner derfor mer fakta og kart over de blågrønne områdene, turveier og lignende i temaplanen.

4 Utfordringene i Marka Statistikk fra kommunens dagsturhytter viser at folk i økende grad bruker Marka. Truslene om utbygging av Marka er vesentlig fjernet gjennom Markaloven. Planen fokuserer blant annet på tilgjengeligheten til Marka og foreslår derfor flere P- plasser og prioritering av sykkel-, tur og gangveier. Planen peker på utfordringer som det å holde arealene i hevd så de ikke gror igjen, og avveininger i bruk av arealene mellom næring, idrett, natur og friluftsliv. OOF er helt enig i at tilgjengeligheten til Marka bør økes gjennom flere utfartsparkeringer og bedre tilgang på sykkel og til fots. Men dette må skje uten at viktige naturverdier settes på spill. Samtidig savner vi omtale av kollektivtransportens rolle. Den bør med i planen. Når det gjelder avveiningene i bruk mellom de forskjellige brukerinteressene i Marka, så mener vi en kartlegging og verdsetting av friluftsområder kan være på sin plass (se lenger nede). OOF vil også trekke fram det arbeidet som gjøres i "Samarbeidsforum for sykling i Marka". Her er alle sykkel-, friluftslivs- og markaorganisasjonene samlet. Formålet er å finne gode løsninger i flerbruken av Marka. Forumet har laget en "Rapport om sykling i Marka" som kan lastes ned fra og har også arrangert sykkelaksjonen "Bruk hue - Vis hensyn", der sykkelvettregler for Marka ble lansert. Både Bærum og Omegn Cykleklubb og Bærum Natur og Friluftsråd er involvert i dette arbeidet. Utfordringer i byggesonen Utfordringene som skisseres i temaplanen er blant annet å øke forståelsen for de blågrønne områdenes egenverdi, betydning for opplevelse og den fysiske og psykiske helse. De blågrønne områdene er utsatt for et sterkt utbyggingspress og planen foreslår derfor å innføre klart definerte begrensninger i utnyttelsesgrad og tilrettelegging i disse områdene. Planen foreslår å "innføre en maksimal utnyttelsesgrad for tilrettelegging av aktivitet på 30 % for de blågrønne områdene og med det sikre minimum 70 % urørt natur " OOF ser at utfordringene for de blågrønne områdene i byggesonen er stor i en vekstkommune som Bærum. Vi tror derfor at dette tiltaket kan være et godt tiltak som sikrer naturverdiene og mulighetene for naturopplevelser for store deler av de blågrønne områdene. Samtidig som det gis rom for å tilrettelegge for aktivitet. Forslaget bør følges nøye opp, slik at en unngår uønskede virkninger for natur og friluftslivet. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Når det gjelder avveiningene mellom de forskjellige interessene i Marka og byggesonen, så mener vi en kartlegging og verdsetting av friluftsområder kan være på sin plass. Miljødirektoratet har gitt ut et hefte som beskriver en metode for "Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder" (MD, veileder, M ). Det er også bevilget statlige midler til en slik kartlegging. Her kan Akershus Fylkeskommune kontaktes. Anleggsplanen I anleggsplanen er det mange friluftslivsanlegg. Ved en egenhendig utført beregning kan det se ut som kostnadsandelen til friluftslivsformål utgjør om lag 9 %.

5 OOF mener at denne andelen er lav, særlig når en tar i betraktning den betydning friluftslivet har i kommunen, både for den enkelte borger og for folkehelsa. Vi håper derfor at kommunen i enda større grad vil prioritere friluftslivsanlegg. Vi ønsker også beregninger som synliggjør andelen av anleggsmidlene som går til friluftslivstiltak. Oslo og Omland Friluftsråd ønsker Bærum kommune lykke til videre med dette viktige arbeidet. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller lignende.

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Friluftsliv for funksjonshemmede

Friluftsliv for funksjonshemmede Utredning 2003-4 Friluftsliv for funksjonshemmede Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Friluftsliv

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Planprosess og medvirkning 7 1.3 Begreper 8 2. RESULTATVURDERING

Detaljer

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon!

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon! Folkehelse Kartlegging av nå-situasjon Gunhild Foss Heggem Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS Trondheim 2014 Innhold Kartlegging av nå-situasjon 2 Analysegrunnlag 2 Utfordringer 3 Helseorientert

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Sektorplan for fysisk aktivitet

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Sektorplan for fysisk aktivitet BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Sektorplan for fysisk aktivitet 2002-2005 INNHOLD: side Vedtak 3 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Hensikten med planen 5 1.3 Planprosessen 5 1.4 Evaluering av forrige plan 5 1.5

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet Gunnar Breivik og Trond Svela Sand Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen Anne-Karine Halvorsen Thorén, Tore Edvard Bergaust, Knut Bjørn Stokke, m.

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021

Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 forum for natur og friluftsliv TROMS Vannregionmyndigheten v/troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 15. desember 2014 Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Friluftsliv i Norge anno 2014 status og utfordringer

Friluftsliv i Norge anno 2014 status og utfordringer 1073 Friluftsliv i Norge anno 2014 status og utfordringer Børre K. Dervo (red.) Margrete Skår Berit Köhler Hogne Øian Odd Inge Vistad Oddgeir Andersen Vegard Gundersen NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010

Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010 Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010 Fysisk aktivitet i befolkningen Befolkningens helse er en konsekvens av utviklingstrekk, fysiske omgivelser og politiske valg utenfor enkeltindividets rekkevidde, men

Detaljer

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Randaberg kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Regelmessig fysisk aktivitet gir: Økt arbeidskapasitet Bedret

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter Innhold: Kap 0 Sammendrag Side 3 Kap 1 Innledning Side 4 Kap 2 Hva er folkehelse Side 5 Kap 2.1 Folkehelsebegreper Side 5 Kap 2.2 Folkehelse: hva hvem og hvor Side 5 Kap 2.3 Sosial ulikhet i helse Side

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer