For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen."

Transkript

1 For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

2 Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett av maskinen og installering av medfølgende programvare. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin samt informasjon om vedlikehold og feilsøking på maskinen. Brukerhåndboken forklarer hvordan du bruker en USBflash-enhet på maskinen for å skanne og lagre dokumenter og for å skrive ut dokumenter som er lagret på USB-flash-enheten. Håndboken inneholder dessuten en grunnleggende beskrivelse av flerfunksjonsprogrammet SmarThru. SmarThru gjør det mulig å skanne og redigere bilder og å skanne for kopiering. SmarThru gir deg også tilgang til skannede bilder som deretter kan sende via e-post fra datamaskinen. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet vil ikke i noe fall være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader som resultat av håndtering eller bruk av maskinen. Copyright Centronics er et varemerke for Centronics Data Computer Corporation. IBM og IBM PC er varemerker for International Business Machines Corporation. PCL og PCL 6 er varemerker for Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. TrueType er et varemerke for Apple Computer, Inc. Adobe, Adobe PhotoDeluxe og Adobe Photoshop er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Alle andre merke- og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner. i

3 Sikkerhetsinformasjon Følgende sikkerhetsregler skal alltid følges når maskinen er i bruk. Sikkerhet under bruk I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis instruksjonene ikke følges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader eller materielle skader hvis instruksjonene ikke følges. ADVARSEL: Koble strømledningen direkte til et vegguttak, og bruk aldri skjøteledning. Trekk ut støpselet (ved å trekke i støpselet og ikke i ledningen) hvis strømledningen eller støpselet blir frynset eller skadet på annen måte. For å unngå farlig elektrisk støt eller eksponering for laserstråler, må ingen deksler eller skruer fjernes, med unntak av de som er beskrevet i denne håndboken. Slå av strømmen og trekk ut støpselet (ved å trekke i støpselet og ikke i ledningen) hvis noe av følgende inntreffer: Du søler noe ned i maskinen. Du mistenker at maskinen trenger service eller reparasjon. De ytre dekslene på maskinen har blitt skadet. Ikke brenn tonersøl eller brukt toner. Tonerstøv kan antennes når det utsettes for åpen flamme. Avfall kan avhendes hos våre autoriserte forhandlere. Avfallshåndtering av brukte tonerbeholdere skal skje i henhold til lokale forskrifter. Hold maskinen borte fra brennbare væsker, gasser og spraybokser. Disse kan medføre brann eller elektrisk støt. ii

4 FORSIKTIG: Beskytt maskinen mot fuktighet og nedbør, som regn og snø. Trekk strømledningens støpsel ut av vegguttaket før du flytter maskinen. Når du flytter maskinen, må du passe på at strømledningen ikke kommer under maskinen og blir skadet. Når du trekker støpselet ut av vegguttaket, må du alltid trekke i støpselet (og ikke i ledningen). Pass på at binders, stifter eller andre små metallgjenstander ikke kommer inn i maskinen. Oppbevar toner (brukt eller ubrukt) og tonerbeholdere utilgjengelig for barn. Vær forsiktig så du ikke skjærer deg på skarpe kanter når du stikker hendene inn i maskinen for å fjerne fastkjørt papir eller originaler. Av miljøhensyn må du ikke kaste maskinen eller avfall fra tilbehør som husholdningsavfall. Avfall kan avhendes hos våre autoriserte forhandlere. Delene inni maskinen kan bli svært varme. Ikke berør deler som er merket med. Det kan føre til personskade. Strømtilførsel Vegguttaket skal være nær maskinen og lett tilgjengelig. Ozon Dette produktet genererer ozon under bruk. Normalt er ozonnivået ufarlig for brukerne. Hvis det skulle oppstå ozonlukt, må rommet luftes. For faks eller telefon Ved bruk av telefonutstyr skal følgende grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade, herunder følgende: Ikke bruk dette produktet nær vann, for eksempel nær badekar, servant, oppvaskbenk eller lignende, i en fuktig kjeller eller nær et svømmebasseng. Unngå å bruke telefon i tordenvær. Det kan være risiko for elektrisk støt fra lyn. Ikke bruk telefon i nærheten av en gasslekkasje til å rapportere lekkasjen. Bruk bare nr. 26 AWG-telekommunikasjonsledning eller større. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Lasersikkerhet: Dette produktet regnes som en laserenhet i klasse 1. Dette utstyret inneholder en AlGaAs laserdiode på 5 milliwatt, nanometer bølgelengde. Følgende merke er festet på baksiden av utstyret: Forsiktig: Bruk av betjeningsenheter, justering eller bruk av prosedyrer som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. iii

5 For Nord-Amerika CDRH-regler Dette utstyret tilfredsstiller kravene i 21 CFR, seksjon J for laserprodukter i klasse 1. Dette utstyret inneholder en AlGaAs laserdiode på 5 milliwatt, nanometer bølgelengde. Dette utstyret avgir ikke farlig stråling fordi strålen er fullstendig innkapslet under alle typer bruk og vedlikehold hos kunden. Forsiktig: Bruk av betjeningsenheter, justering eller bruk av prosedyrer som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. iv

6 Samsvarserklæring Melding til brukere i EØS-land Dette produktet er i overensstemmelse med hovedkravene i Europaparlamentsog rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar. Melding til brukere med analogt telenett i EØS-land Dette produktet er konstruert for å kunne kobles til analoge telenett i alle EØS-land. Kompatibilitet med det lokale telenettet avhenger av bryterinnstillinger i programvaren. Vennligst kontakt din servicerepresentant hvis produktet flyttes til et annet land. Hvis du får problemer, må du kontakte servicerepresentanten umiddelbart. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L : Samsvarserklæringen (for CE-merking) er tilgjengelig via Internett på adressen IS 2020S: Samsvarserklæringen (for CE-merking) er tilgjengelig via Internett på adressen Riktig avhending av dette produktet (håndtering av elektrisk og elektronisk avfall) (Gjelder i Den europeiske union og andre europeiske land med separate innsamlingssystemer.) Dette merket på produktet eller produktets litteratur viser at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallsdeponering må produktet atskilles fra andre typer avfall og resirkuleres på forsvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Privatbrukere må kontakte forhandleren der de kjøpte produktet eller de lokale myndighetene for å få informasjon om hvor og hvordan produktet kan innleveres til miljøsikker resirkulering. Bedriftsbrukere må kontakte leverandøren og kontrollere betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet bedriftsavfall for deponering. v

7 Plassering av etiketter og merker med ADVARSEL og FORSIKTIG Denne maskinen har etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG på stedene vist nedenfor. For å ivareta sikkerheten må du følge instruksjonene og håndtere maskinen som anvist. * Denne etiketten er festet til varme overflater. Vær forsiktig så du ikke berører disse områdene. I overensstemmelse med IEC bruker denne maskinen følgende symboler for hovedbryteren: betyr STRØM PÅ. betyr STRØM AV. vi

8 MERKNAD Melding til brukere i USA Merknad: Dette utstyret er testet og funnet ikke å overskride grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCC-bestemmelsene. Grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot uønsket interferens i bomiljøer. Utstyret produserer, bruker og kan utstråle signaler i radiofrekvensområdet, og det kan forstyrre radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det kan imidlertid aldri garanteres at forstyrrelser ikke vil forekomme. Hvis utstyret virker forstyrrende på mottak av radio- eller TV-signaler, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, ber vi brukeren forsøke å eliminere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak: Juster eller endre plassering av mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til. Søk hjelp hos forhandleren eller hos en erfaren radio- eller TV-tekniker. Forsiktig Endringer og modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for å overholde standardene, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Melding om Telephone Consumer Protection Act (gjelder kun USA). Telephone Consumer Protection Act av 1991 gjør det ulovlig for enhver person å bruke en datamaskin eller annet elektronisk apparat, inkludert faksmaskiner, til å sende enhver type melding med mindre meldingen har et felt i toppen eller bunnen av hver melding, med dato og tid for sending samt identifikasjon av virksomhet eller annen enhet eller person som sender meldingen, samt telefonnummeret til avsendermaskinen eller virksomhet, annen enhet eller person. (Telefonnummeret som oppgis, skal ikke være et 900-nummer eller noe annet nummer med takst som overstiger lokal- eller fjerntakst.) Stille inn maskin-id i denne håndboken beskriver hvordan du programmerer denne informasjonen i faksmaskinen. Følg trinnene som er angitt der, for å angi bedrifts-id-en og telefonnummeret til terminalen eller bedriften. Denne informasjonen overføres sammen med dokumentet ved hjelp av FAX HEADER-funksjonen. I tillegg til informasjonen må du passe på å programmere inn dato og tid inn i maskinen. vii

9 USA FCC-krav 1.Dette utstyret er i overensstemmelse med del 68 i FCC-reglene samt krav som er godkjent av ACTA. På utstyrets deksel finnes det et merke som, i tillegg til annen informasjon, inneholder en produkt-id med formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Hvis det kreves, må dette nummeret oppgis til telefonselskapet. 2.Dette utstyret bruker RJ11C USOC-kontakt. 3.Støpselet og kontakten som brukes til å koble utstyret til stedets ledningsnett og telefonnett, må være i overensstemmelse med del 68 av FCC-bestemmelsene og -kravene, godkjent av ACTA. Telefonledning og modulplugg av riktig type følger med dette produktet. Det er utformet slik at det kan kobles til en kompatibel modulkontakt, som også oppfyller kravene i del 68. Se detaljinformasjon i instruksjonene for installasjon. 4.REN-tallet brukes til å avgjøre antall enheter som kan kobles til en telefonlinje. For mange REN på en telefonlinje kan resultere i at enhetene ikke ringer for å varsle om innkommende anrop. På de fleste steder må ikke summen av REN overstige fem (5.0). Ta kontakt med telefonselskapet for å få vite hvor mange enheter som kan kobles til en linje, angitt av det totale antallet REN. REN-verdien for dette produktet inngår i produktidentifikatoren, som har formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Tallene på plassene som er indikert med ##, er REN-tallet uten desimaltegn (dvs. 03 betyr at REN-tallet er 0,3). 5.Hvis dette utstyret forårsaker skade på telefonnettet, vil telefonselskapet varsle deg på forhånd om at det kan bli nødvendig med midlertidig utkobling av tjenesten. Men hvis forhåndsvarsling ikke er praktisk gjennomførbart, vil telefonselskapet varsle kunden så raskt som mulig. Du vil også bli informert om din rett til å sende en klage til FCC, hvis du mener dette er nødvendig. 6.Telefonselskapet kan gjøre endringer på anleggene, utstyret, driften eller prosedyrene, som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis dette skjer, vil telefonselskapet gi forhåndsvarsel slik at du kan foreta nødvendige modifikasjoner for å opprettholde en uavbrutt tjeneste. 7.Hvis du opplever problemer med dette utstyret, må du kontakte produsenten for informasjon om reparasjon og garanti; RICOH CORP. CUSTOMER SUPPORT DEPT., tlf FASTFIX, for å få informasjon om reparasjon eller garanti. Hvis utstyret forårsaker skader på telefonnettet, kan telefonselskapet kreve at du kobler fra utstyret inntil problemet er løst. 8.Hvis det oppstår driftsproblemer (dokumentstopp, papirstopp, indikasjoner på kommunikasjonsfeil), må du se i feilsøkingsdelen av denne håndboken. 9.Tilkobling til Party line service er underlagt hver enkelt stats tariffer. Ta kontakt med telefonselskapet eller annen aktuell instans for mer informasjon. NÅR DU PROGRAMMERER OG/ELLER TESTER NØDNUMRE: 1.Oppretthold kontakten og gi operatøren en kort forklaring på hvorfor du ringer, før du legger på. 2.Slike handlinger skal foretas på tidspunkter med lite trafikk, som f.eks. tidlig morgen eller sen kveld. CANADA REN-tallet brukes til å avgjøre antall enheter som kan kobles til et telefonuttak. Telefonuttaket kan ha en hvilken som helst kombinasjon av enheter, kun begrenset av kravet om at summen av REN-tallene for alle enhetene ikke overstiger fem. Dette produktet tilfredsstiller de tekniske spesifikasjonene i Industry Canada. Merk: Dette digitale klasse B-apparatet er i overensstemmelse med Canadian ICES-003. viii

10 INNHOLD Kapittel 1: INNLEDNING Spesialfunksjoner Bli kjent med komponentenes plassering Sett fra forsiden Sett fra baksiden Kontrollpanelfunksjoner Kapittel 2: KOMME I GANG Pakke ut maskinen Velge plassering Sette inn tonerkassett Legge i papir Koble til kabler og ledninger Slå på maskinen Endre visningsspråk Angi maskin-id Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet Angi dato og klokkeslett Endre klokkemodus Angi papirformat og -type Stille inn lyder Høyttaler, ringelyd, tastelyd og alarmlyd Høyttalervolum Bruke sparemodus Strømsparingsmodus Sparemodus for skannelampe Om programvaren Skriverdriverfunksjoner Installere skriverprogramvaren i Windows Systemkrav Installere programvare for lokal utskrift Installere programvare for nettverksutskrift Installere SmarThru Reparere programvare Avinstallere programvare Avinstallere MFP-driveren Avinstallere SmarThru Avinstallere nettverkskannerdriveren Bruke Set IP Installere Set IP Bruke Set IP Bruke Verktøy for skriverinnstillinger ix

11 Kapittel 3: PAPIRHÅNDTERING Velge utskriftsmateriell Papirtype, innskuff og kapasitet Retningslinjer for papir og spesialmateriale Legge i papir I standardskuffen I flerfunksjonsskuffen Bruke manuell mating Velge utskuff Skrive ut til fremre utskuff (forsiden ned) Skrive ut til bakre utmatingsåpning (forsiden opp) Kapittel 4: UTSKRIFTSOPPGAVER Skrive ut et dokument i Windows Avbryte en utskriftsjobb Skriverinnstillinger Kategorien Oppsett Kategorien Papir Kategorien Grafikk Kategorien Tilleggsfunksjoner Kategorien Om Kategorien Skriver Bruke en favorittinnstilling Bruke Hjelp Skrive ut flere sider på ett ark Skrive ut plakater Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse Skrive ut et skalert dokument Bruke vannmerker Bruke et eksisterende vannmerke Opprette et vannmerke Redigere et vannmerke Slette et vannmerke Bruke overlegg Hva er et overlegg? Opprette et nytt sideoverlegg Bruke et sideoverlegg Slette et sideoverlegg Kapittel 5: KOPIERING x Legge i papir for kopiering Velge papirskuff Klargjøre et dokument Lage kopier fra glassplaten Lage kopier fra den automatiske dokumentmateren (ADF) Angi kopieringsalternativer Mørkhet Originaltype

12 Redusert/forstørret kopi Antall kopier Bruke spesialkopifunksjoner Klonkopiering Sortere kopier Autotilpasning-kopiering sider på 1 side-kopiering opp- eller 4 opp-kopiering Plakatkopiering Endre standardinnstillinger Angi Pause-alternativ Kapittel 6: SKANNER Grunnleggende om skanning Skanne fra kontrollpanelet til et program Skanne med SmarThru Bruke hjelpen Skanne ved hjelp av WIA-driveren Skanne til en USB-flash-enhet Skanne ved hjelp av Network Scan-programmet Om Network Scan Bruke Network Scan Skanne ved hjelp av Network Scan-programmet Angi tidsavbrudd for Network Scan Bruke Network Scan-driveren Legge til en skanner Fjerne en skanner Angi egenskaper Skanne ved hjelp av Network Scan-driveren Skannerikoner Kapittel 7: FAKSING Endre alternativene i faksoppsettet Tilgjengelige alternativer for faksoppsett Legge i et dokument Velge papirskuff Justere dokumentoppløsningen Sende en faks automatisk Sende en faks manuelt Slå det siste nummeret på nytt Bekrefte overføring Automatisk gjenoppringing Om mottaksmodi Legge i papir for innkommende fakser Automatisk mottak i faksmodus Manuelt mottak i tlf-modus Automatisk mottak i sv/faks-modus xi

13 Motta manuelt ved hjelp av et biapparat Motta fakser i DRPD-modus Motta fakser i minnet Direktevalgoppringing Lagre et direktevalgnummer Sende en faks ved hjelp av et direktevalgnummer Hurtigoppringing Lagre et hurtigvalgnummer Sende en faks ved hjelp av et hurtigvalgnummer Gruppeoppringing Angi et gruppenummer Redigere gruppenumre Sende en faks ved hjelp av et gruppenummer (multioverføring) Søke etter et nummer i minnet Søke sekvensielt gjennom minnet Søke ved hjelp av en bestemt forbokstav Skrive ut en telefonbokliste Sende gruppesendingsfakser Sende en utsatt faks Sende en prioritert faks Legge til dokumenter i en planlagt faks Annullere en programmert faksjobb Bruke sikkert mottak-modus Skrive ut rapporter Bruke avanserte faksinnstillinger Endre innstillinger Avanserte faksinnstillinger Kapittel 8: VEDLIKEHOLD Tømme minnet Rengjøre maskinen Utvendig rengjøring Innvendig rengjøring Rengjøre skanneenheten Vedlikeholde tonerkassetten Omfordele toner Skifte tonerkassett Stille inn alternativet Tonermelding Rengjøre trommelen Ignorere Toner tom-meldingen Konfigurere e-postvarsling Konfigurere kategorien Maskininnstillinger Konfigurere kategorien Kundestøtte xii

14 Kapittel 9: FEILSØKING Fjerne dokumentstopp Feilmating av dokument Feilmating til utskuff Feilmating ved valse Fjerne papirstopp I skuff I valgfri skuff Ved varmeelementet eller rundt tonerkassetten I papirutmatingsområdet I flerfunksjonsskuffen Tips for å unngå papirstopp Slette feilmeldinger i displayet Løse andre problemer Papirmatingsproblemer Utskriftsproblemer Problemer med utskriftskvalitet Kopieringsproblemer Skanneproblemer Faksproblemer Løse problemer ved nettverksutskrift Generelle problemer Windows-problemer Problemer med Network Scan Kapittel 10: BRUKE EN USB-FLASH-ENHET Om USB-flash-enheter Installere en USB-flash-enhet Skanne til en USB-flash-enhet Skanne med standardinnstillinger Skanne med egendefinerte innstillinger Administrere USB-flash-enheten Endre standardinnstillinger Slette en bildefil Formatere USB-flash-enheten Vise status for USB-minne Skrive ut fra USB-flash-enheten Sikkerhetskopiere data Tillegg A: BRUKE MASKINEN PÅ ET NETTVERK Konfigurere en lokalt delt maskin... A.2 I Windows 98/Me... A.2 I Windows NT 4.0/2000/XP... A.3 Konfigurere en nettverkstilkoblet maskin... A.4 Konfigurere nettverksparametere fra kontrollpanelet... A.4 xiii

15 Tillegg B: INSTALLERE TILBEHØR PÅ MASKINEN Installere minne-dimm... B.2 Fjerne en DIMM-modul... B.4 Installere en ekstra skuff... B.5 Velge skuff 2 i skriveregenskapene... B.7 Tillegg C: SPESIFIKASJONER Generelle spesifikasjoner... C.2 Spesifikasjoner for skanner og kopieringsfunksjon... C.3 Skriverspesifikasjoner... C.4 Faksspesifikasjoner... C.5 Papirspesifikasjoner... C.6 Oversikt... C.6 Papirformater som støttes... C.7 Retningslinjer for bruk av papir... C.8 Papirspesifikasjoner... C.9 Utskuffkapasitet... C.9 Oppbevaring av papir... C.9 xiv

16 1 INNLEDNING Takk for at du kjøpte dette multifunksjonsproduktet. Maskinen din har funksjoner for utskrift, kopiering, skanning og faksing. Dette kapitlet inneholder: Spesialfunksjoner Bli kjent med komponentenes plassering

17 Spesialfunksjoner Den nye skriveren din er utstyrt med spesialfunksjoner som gir bedre utskriftskvalitet. Du kan gjøre følgende: Skrive ut med høy hastighet og høy kvalitet Du kan velge en utskriftskvalitet på opptil dpi [Best]. Se side 4.8. Maskinen skriver ut opptil 20 sider i A4-format og opptil 22 sider i Letter-format i minuttet. Støtte for mange typer papir Flerfunksjonsskuffen støtter brevhodeark, konvolutter, etiketter, transparenter, egendefinert utskriftsmateriale, postkort og tykke papirkvaliteter. En flerfunksjonsskuff med kapasitet på 50 ark støtter vanlig papir. Standardskuffen for 250 ark (skuff 1) og den valgfrie 250-arks skuffen (skuff 2) støtter A4-/Letter-papir. Opprette profesjonelle dokumenter Skrive ut med vannmerke. Du kan prege dokumentene dine med beskjeder, f.eks. Konfidensielt. Se side Skrive ut som plakat. Teksten og bildene på hver dokumentside forstørres og skrives ut på tvers av arket. Arkene kan deretter limes sammen til en plakat. Se side Spare tid og penger Du kan skrive ut flere sider på ett enkelt ark for å spare papir. Du kan bruke forhåndstrykte skjemaer og brevhode på vanlig papir. Se Bruke overlegg på side 4.21 Skriveren har en automatisk strømsparingsfunksjon som reduserer strømforbruket betraktelig når skriveren ikke er i bruk. 1.2 INNLEDNING

18 Internasjonalt ENERGY STAR -program for kontorutstyr Det internasjonale ENERGY STAR -programmet for kontorutstyr oppmuntrer til energiøkonomisering ved å fremme bruk av energieffektive datamaskiner og kontormaskiner for øvrig. Programmet støtter utvikling og spredning av produkter med energibesparende funksjoner. Dette er et åpent program der produsenter deltar på frivillig basis. Aktuelle produkter er datamaskiner, skjermer, skrivere, faksmaskiner, kopimaskiner, skannere og flerfunksjonsmaskiner. Energy Star-standarder og -logoer er identiske over hele verden. 1 Utvide maskinens kapasitet Skriveren leveres med et minne på 32 MB. Dette kan om ønskelig utvides til 160 MB. Skriveren kan utstyres med en ekstra skuff med kapastitet på 250-ark. Dette gjør at du slipper å legge i papir så ofte. Et nettverksgrensesnitt gjør det mulig å skrive ut via et nettverk. Skrive ut i ulike miljøer Skriveren kan brukes med Windows 98/Me/NT 4.0/ 2000/XP. Skriveren leveres med både USB-grensesnitt og parallellgrensesnitt. Hvorvidt du kan bruke parallellgrensesnittet, avhenger av hvilket land du befinner deg i. Du kan også bruke et nettverksgrensesnitt. Bruke en USB-flash-enhet Hvis du har en USB-flash-enhet, kan du bruke denne sammen med skriveren. Skann dokumenter og lagre dem på USB-flash-enheten. Skriv ut data som er lagret på USB-flash-enheten direkte fra skriveren. Gjør endringer i dataene på USB-flash-enheten. Lag sikkerhetskopier, og bruk disse til å gjenopprette skriverminnet. INNLEDNING 1.3

19 Bli kjent med komponentenes plassering Dette er maskinens hovedkomponenter: Sett fra forsiden Automatisk dokumentmater Dokumentførere Innskuff for dokument Dokumentdeksel Utskuff Port for USBflash-enhet Glassplate Kontrollpanel Fremre utskuff (forside ned) Frontdeksel Tonerkassett Forlenger for papirutskuff Papirskuff (skuff 1) Papirnivåindikator Flerfunksjonsskuff Ekstra papirskuff (skuff 2) 1.4 INNLEDNING

20 Sett fra baksiden 1 Bakdeksel Nettverksport Kontrollkortdeksel Bakre utmatingsåpning (forside opp) Strømbryter Kontakt for nettstrømledning Parallellkontakt USB-kontakt LINE-kontakt EXT-kontakt Kabelkontakt for skuff 2 INNLEDNING 1.5

21 Kontrollpanelfunksjoner 1 2 S K A N N E R 3 K O P I Gir deg anledning til å lagre faksnumre som du bruker ofte, slik at disse kan ringes opp ved kun noen få tastetrykk. Gjor at du kan endre nummerne pa direktevalgsknappene, slik at de løper fra 21 til 40. Viser en oversikt over hvilke av dine PC-programmer du kan skanne bilder til. Skannelisten opprettes ved hjelp av programvaren (verktøy for skriverinnstillinger) som følger med denne maskinen. Gir deg også anledning til å skanne og lagre dokumenter på en USB-flash-enhet. Dokumentene kan så behandles når enheten kobles til USB-porten på maskinen. Se Kapittel 10, Installere en USB-flash-enhet. Justerer lysstyrken på dokumentene i den aktuelle kopieringsjobben. Velger dokumenttype for den gjeldende kopieringsjobben. Angir antall kopier. Gir deg anledning til å bruke spesielle kopifunksjoner som Klon, Sorter, Autotilpasning, 2 sider på 1 side, 2/4 opp (flere sider på ett ark) og Plakat. Gjør en kopi mindre eller større enn originalen. 4 5 Viser gjeldende status og ledetekster under bruk. Lyser når tonerkassetten er tom. Brukes til å bla gjennom alternativene for det valgte menyelementet. 1.6 INNLEDNING

22 Bekrefter valget på displayet. Aktiverer menymodus, og blar gjennom de tilgjengelige menyene. 1 Tar deg tilbake til det øverste menynivået. 5 Stanser en operasjon på et hvilket som helst stadium i prosessen. I standby-modus slettes/avbrytes kopieringsvalgene, for eksempel mørkhet, dokumenttypeinnstilling, kopiformat eller antall kopier. Starter en jobb. 6 Brukes til å slå et nummer eller taste inn alfanumeriske tegn. Lar deg legge inn faksnummer, og viser minnestatus og mottaksmodus. Justerer oppløsningen for dokumentene i den gjeldende faksjobben. 7 F A K S Lar deg sende en faks til flere mottakere. Lar deg lagre ofte brukte faksnumre som ett- eller tosifrede hurtigvalgnumre eller gruppenumre for automatisk oppringing, samt redigere de lagrede numrene. Lar deg også skrive ut en telefonbokliste. Ringer det siste nummeret i standby-modus, eller legger inn en pause i et faksnummer iredigeringsmodus. Åpner telefonlinjen. 8 Lar deg skrive ut filer som er lagret på en USB-flash-enhet, direkte når enheten kobles til USB-porten foran på maskinen. INNLEDNING 1.7

23 NOTATER 1.8 INNLEDNING

24 2 KOMME I GANG Dette kapitlet gir deg trinnvise instruksjoner om hvordan du installerer maskinen. Dette kapitlet inneholder: Installere maskinen Pakke ut maskinen Sette inn tonerkassett Legge i papir Koble til kabler og ledninger Slå på maskinen Konfigurere maskinen Endre visningsspråk Angi maskin-id Angi dato og klokkeslett Angi papirformat og -type Stille inn lyder Bruke sparemodus Installere programvare Om programvaren Installere skriverprogramvaren i Windows Reparere programvare Avinstallere programvare Bruke Set IP Bruke Verktøy for skriverinnstillinger

25 Installere maskinen Pakke ut maskinen 1 Ta maskinen og alt tilbehøret ut av kartongen. Kontroller at maskinen er levert med følgende utstyr: Starttonerkassett Strømledning * Telefonledning* (gjelder kun Nord-Amerika og Kina) Hurtiginstalleringsguide Veiledning for kontrollpanel Sikkerhetsinformasjonen CD-ROM ** Merkeplate *** *Det er mulig at strømledningen og telefonledningen ser annerledes ut enn de som vises på illustrasjonen, avhengig av hvilket system som brukes i landet du befinner deg i. **På CD-ROMen finner du skriverdrivere, skannerdrivere, Set IP, Verktøy for skriverinnstillinger, SmarThru-programvaren, brukerhåndbok og Adobe Acrobat Reader. ***Leveres festet på maskinen i noen regioner. MERKNADER: Komponentene kan variere fra land til land. Bruk telefonledningen som leveres sammen med maskinen. Hvis du bytter den ut med en ledning fra en annen leverandør, må dette være en ledning på 26 AWG eller lavere. Strømledningen må kobles til en jordet stikkontakt. 2.2 KOMME I GANG

26 2 Fjern pakketeipen fra forsiden, baksiden og sidene av maskinen. 2 Teip 3 Fjern etiketten på skannelåsen ved å trekke den forsiktig av. Nå trekkes skannelåsbryteren automatisk FREMOVER, slik at den åpnes. Skannelåsetikett MERK: Hvis du skal flytte maskinen eller du ikke har tenkt å bruke den over en lengre periode, må du skyve skannelåsbryteren BAKOVER, slik at den låses, se illustrasjonen. Bryteren må stå i ulåst posisijon for at du skal kunne bruke skanne- og kopieringsfunksjonen. KOMME I GANG 2.3

27 Velge plassering Velg et jevnt og stabilt sted hvor luften får god plass til å sirkulere. Sørg for at det er nok plass rundt maskinen til å åpne deksler og skuffer. Området skal ha god ventilasjon og være beskyttet mot direkte sollys, varmekilder, kulde og fuktighet. Ikke plasser maskinen for nær kanten på en kontorpult eller et bord. Nødvendig klaring Foran: 482,6 mm (nok plass til at papirskuffen kan tas ut) Bak: 100 mm (nok plass til ventilasjon) Høyre: 100 mm Venstre: 100 mm (nok plass til ventilasjon) 2.4 KOMME I GANG

28 Sette inn tonerkassett 1 Åpne frontdekselet. 2 2 Ta starttonerkassetten ut av emballasjen. Rull kassetten forsiktig opp og ned 5 6 ganger for å fordele toneren jevnt. Grundig rulling av kassetten sikrer maksimalt antall utskrifter per kassett. MERKNADER: Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg i stoff. Tonerkassetten må ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter fordi for mye lys kan skade den. Dekk den i så fall til med et stykke papir. Ikke ta på den grønne undersiden til tonerkassetten. Løft kassetten etter håndtaket for å unngå å berøre dette området. KOMME I GANG 2.5

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON er et registrert varemerke og EPSON Stylus er et varemerke for SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: A5 size Front.fm3/15/01 R Alle rettigheter er forbeholdt. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem, eller på noen måte overføres, det være seg elektronisk,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer