For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen."

Transkript

1 For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

2 Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett av maskinen og installering av medfølgende programvare. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin samt informasjon om vedlikehold og feilsøking på maskinen. Brukerhåndboken forklarer hvordan du bruker en USBflash-enhet på maskinen for å skanne og lagre dokumenter og for å skrive ut dokumenter som er lagret på USB-flash-enheten. Håndboken inneholder dessuten en grunnleggende beskrivelse av flerfunksjonsprogrammet SmarThru. SmarThru gjør det mulig å skanne og redigere bilder og å skanne for kopiering. SmarThru gir deg også tilgang til skannede bilder som deretter kan sende via e-post fra datamaskinen. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet vil ikke i noe fall være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader som resultat av håndtering eller bruk av maskinen. Copyright Centronics er et varemerke for Centronics Data Computer Corporation. IBM og IBM PC er varemerker for International Business Machines Corporation. PCL og PCL 6 er varemerker for Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. TrueType er et varemerke for Apple Computer, Inc. Adobe, Adobe PhotoDeluxe og Adobe Photoshop er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Alle andre merke- og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner. i

3 Sikkerhetsinformasjon Følgende sikkerhetsregler skal alltid følges når maskinen er i bruk. Sikkerhet under bruk I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis instruksjonene ikke følges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader eller materielle skader hvis instruksjonene ikke følges. ADVARSEL: Koble strømledningen direkte til et vegguttak, og bruk aldri skjøteledning. Trekk ut støpselet (ved å trekke i støpselet og ikke i ledningen) hvis strømledningen eller støpselet blir frynset eller skadet på annen måte. For å unngå farlig elektrisk støt eller eksponering for laserstråler, må ingen deksler eller skruer fjernes, med unntak av de som er beskrevet i denne håndboken. Slå av strømmen og trekk ut støpselet (ved å trekke i støpselet og ikke i ledningen) hvis noe av følgende inntreffer: Du søler noe ned i maskinen. Du mistenker at maskinen trenger service eller reparasjon. De ytre dekslene på maskinen har blitt skadet. Ikke brenn tonersøl eller brukt toner. Tonerstøv kan antennes når det utsettes for åpen flamme. Avfall kan avhendes hos våre autoriserte forhandlere. Avfallshåndtering av brukte tonerbeholdere skal skje i henhold til lokale forskrifter. Hold maskinen borte fra brennbare væsker, gasser og spraybokser. Disse kan medføre brann eller elektrisk støt. ii

4 FORSIKTIG: Beskytt maskinen mot fuktighet og nedbør, som regn og snø. Trekk strømledningens støpsel ut av vegguttaket før du flytter maskinen. Når du flytter maskinen, må du passe på at strømledningen ikke kommer under maskinen og blir skadet. Når du trekker støpselet ut av vegguttaket, må du alltid trekke i støpselet (og ikke i ledningen). Pass på at binders, stifter eller andre små metallgjenstander ikke kommer inn i maskinen. Oppbevar toner (brukt eller ubrukt) og tonerbeholdere utilgjengelig for barn. Vær forsiktig så du ikke skjærer deg på skarpe kanter når du stikker hendene inn i maskinen for å fjerne fastkjørt papir eller originaler. Av miljøhensyn må du ikke kaste maskinen eller avfall fra tilbehør som husholdningsavfall. Avfall kan avhendes hos våre autoriserte forhandlere. Delene inni maskinen kan bli svært varme. Ikke berør deler som er merket med. Det kan føre til personskade. Strømtilførsel Vegguttaket skal være nær maskinen og lett tilgjengelig. Ozon Dette produktet genererer ozon under bruk. Normalt er ozonnivået ufarlig for brukerne. Hvis det skulle oppstå ozonlukt, må rommet luftes. For faks eller telefon Ved bruk av telefonutstyr skal følgende grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade, herunder følgende: Ikke bruk dette produktet nær vann, for eksempel nær badekar, servant, oppvaskbenk eller lignende, i en fuktig kjeller eller nær et svømmebasseng. Unngå å bruke telefon i tordenvær. Det kan være risiko for elektrisk støt fra lyn. Ikke bruk telefon i nærheten av en gasslekkasje til å rapportere lekkasjen. Bruk bare nr. 26 AWG-telekommunikasjonsledning eller større. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Lasersikkerhet: Dette produktet regnes som en laserenhet i klasse 1. Dette utstyret inneholder en AlGaAs laserdiode på 5 milliwatt, nanometer bølgelengde. Følgende merke er festet på baksiden av utstyret: Forsiktig: Bruk av betjeningsenheter, justering eller bruk av prosedyrer som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. iii

5 For Nord-Amerika CDRH-regler Dette utstyret tilfredsstiller kravene i 21 CFR, seksjon J for laserprodukter i klasse 1. Dette utstyret inneholder en AlGaAs laserdiode på 5 milliwatt, nanometer bølgelengde. Dette utstyret avgir ikke farlig stråling fordi strålen er fullstendig innkapslet under alle typer bruk og vedlikehold hos kunden. Forsiktig: Bruk av betjeningsenheter, justering eller bruk av prosedyrer som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. iv

6 Samsvarserklæring Melding til brukere i EØS-land Dette produktet er i overensstemmelse med hovedkravene i Europaparlamentsog rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar. Melding til brukere med analogt telenett i EØS-land Dette produktet er konstruert for å kunne kobles til analoge telenett i alle EØS-land. Kompatibilitet med det lokale telenettet avhenger av bryterinnstillinger i programvaren. Vennligst kontakt din servicerepresentant hvis produktet flyttes til et annet land. Hvis du får problemer, må du kontakte servicerepresentanten umiddelbart. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L : Samsvarserklæringen (for CE-merking) er tilgjengelig via Internett på adressen IS 2020S: Samsvarserklæringen (for CE-merking) er tilgjengelig via Internett på adressen Riktig avhending av dette produktet (håndtering av elektrisk og elektronisk avfall) (Gjelder i Den europeiske union og andre europeiske land med separate innsamlingssystemer.) Dette merket på produktet eller produktets litteratur viser at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallsdeponering må produktet atskilles fra andre typer avfall og resirkuleres på forsvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Privatbrukere må kontakte forhandleren der de kjøpte produktet eller de lokale myndighetene for å få informasjon om hvor og hvordan produktet kan innleveres til miljøsikker resirkulering. Bedriftsbrukere må kontakte leverandøren og kontrollere betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet bedriftsavfall for deponering. v

7 Plassering av etiketter og merker med ADVARSEL og FORSIKTIG Denne maskinen har etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG på stedene vist nedenfor. For å ivareta sikkerheten må du følge instruksjonene og håndtere maskinen som anvist. * Denne etiketten er festet til varme overflater. Vær forsiktig så du ikke berører disse områdene. I overensstemmelse med IEC bruker denne maskinen følgende symboler for hovedbryteren: betyr STRØM PÅ. betyr STRØM AV. vi

8 MERKNAD Melding til brukere i USA Merknad: Dette utstyret er testet og funnet ikke å overskride grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCC-bestemmelsene. Grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot uønsket interferens i bomiljøer. Utstyret produserer, bruker og kan utstråle signaler i radiofrekvensområdet, og det kan forstyrre radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det kan imidlertid aldri garanteres at forstyrrelser ikke vil forekomme. Hvis utstyret virker forstyrrende på mottak av radio- eller TV-signaler, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, ber vi brukeren forsøke å eliminere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak: Juster eller endre plassering av mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til. Søk hjelp hos forhandleren eller hos en erfaren radio- eller TV-tekniker. Forsiktig Endringer og modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for å overholde standardene, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Melding om Telephone Consumer Protection Act (gjelder kun USA). Telephone Consumer Protection Act av 1991 gjør det ulovlig for enhver person å bruke en datamaskin eller annet elektronisk apparat, inkludert faksmaskiner, til å sende enhver type melding med mindre meldingen har et felt i toppen eller bunnen av hver melding, med dato og tid for sending samt identifikasjon av virksomhet eller annen enhet eller person som sender meldingen, samt telefonnummeret til avsendermaskinen eller virksomhet, annen enhet eller person. (Telefonnummeret som oppgis, skal ikke være et 900-nummer eller noe annet nummer med takst som overstiger lokal- eller fjerntakst.) Stille inn maskin-id i denne håndboken beskriver hvordan du programmerer denne informasjonen i faksmaskinen. Følg trinnene som er angitt der, for å angi bedrifts-id-en og telefonnummeret til terminalen eller bedriften. Denne informasjonen overføres sammen med dokumentet ved hjelp av FAX HEADER-funksjonen. I tillegg til informasjonen må du passe på å programmere inn dato og tid inn i maskinen. vii

9 USA FCC-krav 1.Dette utstyret er i overensstemmelse med del 68 i FCC-reglene samt krav som er godkjent av ACTA. På utstyrets deksel finnes det et merke som, i tillegg til annen informasjon, inneholder en produkt-id med formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Hvis det kreves, må dette nummeret oppgis til telefonselskapet. 2.Dette utstyret bruker RJ11C USOC-kontakt. 3.Støpselet og kontakten som brukes til å koble utstyret til stedets ledningsnett og telefonnett, må være i overensstemmelse med del 68 av FCC-bestemmelsene og -kravene, godkjent av ACTA. Telefonledning og modulplugg av riktig type følger med dette produktet. Det er utformet slik at det kan kobles til en kompatibel modulkontakt, som også oppfyller kravene i del 68. Se detaljinformasjon i instruksjonene for installasjon. 4.REN-tallet brukes til å avgjøre antall enheter som kan kobles til en telefonlinje. For mange REN på en telefonlinje kan resultere i at enhetene ikke ringer for å varsle om innkommende anrop. På de fleste steder må ikke summen av REN overstige fem (5.0). Ta kontakt med telefonselskapet for å få vite hvor mange enheter som kan kobles til en linje, angitt av det totale antallet REN. REN-verdien for dette produktet inngår i produktidentifikatoren, som har formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Tallene på plassene som er indikert med ##, er REN-tallet uten desimaltegn (dvs. 03 betyr at REN-tallet er 0,3). 5.Hvis dette utstyret forårsaker skade på telefonnettet, vil telefonselskapet varsle deg på forhånd om at det kan bli nødvendig med midlertidig utkobling av tjenesten. Men hvis forhåndsvarsling ikke er praktisk gjennomførbart, vil telefonselskapet varsle kunden så raskt som mulig. Du vil også bli informert om din rett til å sende en klage til FCC, hvis du mener dette er nødvendig. 6.Telefonselskapet kan gjøre endringer på anleggene, utstyret, driften eller prosedyrene, som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis dette skjer, vil telefonselskapet gi forhåndsvarsel slik at du kan foreta nødvendige modifikasjoner for å opprettholde en uavbrutt tjeneste. 7.Hvis du opplever problemer med dette utstyret, må du kontakte produsenten for informasjon om reparasjon og garanti; RICOH CORP. CUSTOMER SUPPORT DEPT., tlf FASTFIX, for å få informasjon om reparasjon eller garanti. Hvis utstyret forårsaker skader på telefonnettet, kan telefonselskapet kreve at du kobler fra utstyret inntil problemet er løst. 8.Hvis det oppstår driftsproblemer (dokumentstopp, papirstopp, indikasjoner på kommunikasjonsfeil), må du se i feilsøkingsdelen av denne håndboken. 9.Tilkobling til Party line service er underlagt hver enkelt stats tariffer. Ta kontakt med telefonselskapet eller annen aktuell instans for mer informasjon. NÅR DU PROGRAMMERER OG/ELLER TESTER NØDNUMRE: 1.Oppretthold kontakten og gi operatøren en kort forklaring på hvorfor du ringer, før du legger på. 2.Slike handlinger skal foretas på tidspunkter med lite trafikk, som f.eks. tidlig morgen eller sen kveld. CANADA REN-tallet brukes til å avgjøre antall enheter som kan kobles til et telefonuttak. Telefonuttaket kan ha en hvilken som helst kombinasjon av enheter, kun begrenset av kravet om at summen av REN-tallene for alle enhetene ikke overstiger fem. Dette produktet tilfredsstiller de tekniske spesifikasjonene i Industry Canada. Merk: Dette digitale klasse B-apparatet er i overensstemmelse med Canadian ICES-003. viii

10 INNHOLD Kapittel 1: INNLEDNING Spesialfunksjoner Bli kjent med komponentenes plassering Sett fra forsiden Sett fra baksiden Kontrollpanelfunksjoner Kapittel 2: KOMME I GANG Pakke ut maskinen Velge plassering Sette inn tonerkassett Legge i papir Koble til kabler og ledninger Slå på maskinen Endre visningsspråk Angi maskin-id Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet Angi dato og klokkeslett Endre klokkemodus Angi papirformat og -type Stille inn lyder Høyttaler, ringelyd, tastelyd og alarmlyd Høyttalervolum Bruke sparemodus Strømsparingsmodus Sparemodus for skannelampe Om programvaren Skriverdriverfunksjoner Installere skriverprogramvaren i Windows Systemkrav Installere programvare for lokal utskrift Installere programvare for nettverksutskrift Installere SmarThru Reparere programvare Avinstallere programvare Avinstallere MFP-driveren Avinstallere SmarThru Avinstallere nettverkskannerdriveren Bruke Set IP Installere Set IP Bruke Set IP Bruke Verktøy for skriverinnstillinger ix

11 Kapittel 3: PAPIRHÅNDTERING Velge utskriftsmateriell Papirtype, innskuff og kapasitet Retningslinjer for papir og spesialmateriale Legge i papir I standardskuffen I flerfunksjonsskuffen Bruke manuell mating Velge utskuff Skrive ut til fremre utskuff (forsiden ned) Skrive ut til bakre utmatingsåpning (forsiden opp) Kapittel 4: UTSKRIFTSOPPGAVER Skrive ut et dokument i Windows Avbryte en utskriftsjobb Skriverinnstillinger Kategorien Oppsett Kategorien Papir Kategorien Grafikk Kategorien Tilleggsfunksjoner Kategorien Om Kategorien Skriver Bruke en favorittinnstilling Bruke Hjelp Skrive ut flere sider på ett ark Skrive ut plakater Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse Skrive ut et skalert dokument Bruke vannmerker Bruke et eksisterende vannmerke Opprette et vannmerke Redigere et vannmerke Slette et vannmerke Bruke overlegg Hva er et overlegg? Opprette et nytt sideoverlegg Bruke et sideoverlegg Slette et sideoverlegg Kapittel 5: KOPIERING x Legge i papir for kopiering Velge papirskuff Klargjøre et dokument Lage kopier fra glassplaten Lage kopier fra den automatiske dokumentmateren (ADF) Angi kopieringsalternativer Mørkhet Originaltype

12 Redusert/forstørret kopi Antall kopier Bruke spesialkopifunksjoner Klonkopiering Sortere kopier Autotilpasning-kopiering sider på 1 side-kopiering opp- eller 4 opp-kopiering Plakatkopiering Endre standardinnstillinger Angi Pause-alternativ Kapittel 6: SKANNER Grunnleggende om skanning Skanne fra kontrollpanelet til et program Skanne med SmarThru Bruke hjelpen Skanne ved hjelp av WIA-driveren Skanne til en USB-flash-enhet Skanne ved hjelp av Network Scan-programmet Om Network Scan Bruke Network Scan Skanne ved hjelp av Network Scan-programmet Angi tidsavbrudd for Network Scan Bruke Network Scan-driveren Legge til en skanner Fjerne en skanner Angi egenskaper Skanne ved hjelp av Network Scan-driveren Skannerikoner Kapittel 7: FAKSING Endre alternativene i faksoppsettet Tilgjengelige alternativer for faksoppsett Legge i et dokument Velge papirskuff Justere dokumentoppløsningen Sende en faks automatisk Sende en faks manuelt Slå det siste nummeret på nytt Bekrefte overføring Automatisk gjenoppringing Om mottaksmodi Legge i papir for innkommende fakser Automatisk mottak i faksmodus Manuelt mottak i tlf-modus Automatisk mottak i sv/faks-modus xi

13 Motta manuelt ved hjelp av et biapparat Motta fakser i DRPD-modus Motta fakser i minnet Direktevalgoppringing Lagre et direktevalgnummer Sende en faks ved hjelp av et direktevalgnummer Hurtigoppringing Lagre et hurtigvalgnummer Sende en faks ved hjelp av et hurtigvalgnummer Gruppeoppringing Angi et gruppenummer Redigere gruppenumre Sende en faks ved hjelp av et gruppenummer (multioverføring) Søke etter et nummer i minnet Søke sekvensielt gjennom minnet Søke ved hjelp av en bestemt forbokstav Skrive ut en telefonbokliste Sende gruppesendingsfakser Sende en utsatt faks Sende en prioritert faks Legge til dokumenter i en planlagt faks Annullere en programmert faksjobb Bruke sikkert mottak-modus Skrive ut rapporter Bruke avanserte faksinnstillinger Endre innstillinger Avanserte faksinnstillinger Kapittel 8: VEDLIKEHOLD Tømme minnet Rengjøre maskinen Utvendig rengjøring Innvendig rengjøring Rengjøre skanneenheten Vedlikeholde tonerkassetten Omfordele toner Skifte tonerkassett Stille inn alternativet Tonermelding Rengjøre trommelen Ignorere Toner tom-meldingen Konfigurere e-postvarsling Konfigurere kategorien Maskininnstillinger Konfigurere kategorien Kundestøtte xii

14 Kapittel 9: FEILSØKING Fjerne dokumentstopp Feilmating av dokument Feilmating til utskuff Feilmating ved valse Fjerne papirstopp I skuff I valgfri skuff Ved varmeelementet eller rundt tonerkassetten I papirutmatingsområdet I flerfunksjonsskuffen Tips for å unngå papirstopp Slette feilmeldinger i displayet Løse andre problemer Papirmatingsproblemer Utskriftsproblemer Problemer med utskriftskvalitet Kopieringsproblemer Skanneproblemer Faksproblemer Løse problemer ved nettverksutskrift Generelle problemer Windows-problemer Problemer med Network Scan Kapittel 10: BRUKE EN USB-FLASH-ENHET Om USB-flash-enheter Installere en USB-flash-enhet Skanne til en USB-flash-enhet Skanne med standardinnstillinger Skanne med egendefinerte innstillinger Administrere USB-flash-enheten Endre standardinnstillinger Slette en bildefil Formatere USB-flash-enheten Vise status for USB-minne Skrive ut fra USB-flash-enheten Sikkerhetskopiere data Tillegg A: BRUKE MASKINEN PÅ ET NETTVERK Konfigurere en lokalt delt maskin... A.2 I Windows 98/Me... A.2 I Windows NT 4.0/2000/XP... A.3 Konfigurere en nettverkstilkoblet maskin... A.4 Konfigurere nettverksparametere fra kontrollpanelet... A.4 xiii

15 Tillegg B: INSTALLERE TILBEHØR PÅ MASKINEN Installere minne-dimm... B.2 Fjerne en DIMM-modul... B.4 Installere en ekstra skuff... B.5 Velge skuff 2 i skriveregenskapene... B.7 Tillegg C: SPESIFIKASJONER Generelle spesifikasjoner... C.2 Spesifikasjoner for skanner og kopieringsfunksjon... C.3 Skriverspesifikasjoner... C.4 Faksspesifikasjoner... C.5 Papirspesifikasjoner... C.6 Oversikt... C.6 Papirformater som støttes... C.7 Retningslinjer for bruk av papir... C.8 Papirspesifikasjoner... C.9 Utskuffkapasitet... C.9 Oppbevaring av papir... C.9 xiv

16 1 INNLEDNING Takk for at du kjøpte dette multifunksjonsproduktet. Maskinen din har funksjoner for utskrift, kopiering, skanning og faksing. Dette kapitlet inneholder: Spesialfunksjoner Bli kjent med komponentenes plassering

17 Spesialfunksjoner Den nye skriveren din er utstyrt med spesialfunksjoner som gir bedre utskriftskvalitet. Du kan gjøre følgende: Skrive ut med høy hastighet og høy kvalitet Du kan velge en utskriftskvalitet på opptil dpi [Best]. Se side 4.8. Maskinen skriver ut opptil 20 sider i A4-format og opptil 22 sider i Letter-format i minuttet. Støtte for mange typer papir Flerfunksjonsskuffen støtter brevhodeark, konvolutter, etiketter, transparenter, egendefinert utskriftsmateriale, postkort og tykke papirkvaliteter. En flerfunksjonsskuff med kapasitet på 50 ark støtter vanlig papir. Standardskuffen for 250 ark (skuff 1) og den valgfrie 250-arks skuffen (skuff 2) støtter A4-/Letter-papir. Opprette profesjonelle dokumenter Skrive ut med vannmerke. Du kan prege dokumentene dine med beskjeder, f.eks. Konfidensielt. Se side Skrive ut som plakat. Teksten og bildene på hver dokumentside forstørres og skrives ut på tvers av arket. Arkene kan deretter limes sammen til en plakat. Se side Spare tid og penger Du kan skrive ut flere sider på ett enkelt ark for å spare papir. Du kan bruke forhåndstrykte skjemaer og brevhode på vanlig papir. Se Bruke overlegg på side 4.21 Skriveren har en automatisk strømsparingsfunksjon som reduserer strømforbruket betraktelig når skriveren ikke er i bruk. 1.2 INNLEDNING

18 Internasjonalt ENERGY STAR -program for kontorutstyr Det internasjonale ENERGY STAR -programmet for kontorutstyr oppmuntrer til energiøkonomisering ved å fremme bruk av energieffektive datamaskiner og kontormaskiner for øvrig. Programmet støtter utvikling og spredning av produkter med energibesparende funksjoner. Dette er et åpent program der produsenter deltar på frivillig basis. Aktuelle produkter er datamaskiner, skjermer, skrivere, faksmaskiner, kopimaskiner, skannere og flerfunksjonsmaskiner. Energy Star-standarder og -logoer er identiske over hele verden. 1 Utvide maskinens kapasitet Skriveren leveres med et minne på 32 MB. Dette kan om ønskelig utvides til 160 MB. Skriveren kan utstyres med en ekstra skuff med kapastitet på 250-ark. Dette gjør at du slipper å legge i papir så ofte. Et nettverksgrensesnitt gjør det mulig å skrive ut via et nettverk. Skrive ut i ulike miljøer Skriveren kan brukes med Windows 98/Me/NT 4.0/ 2000/XP. Skriveren leveres med både USB-grensesnitt og parallellgrensesnitt. Hvorvidt du kan bruke parallellgrensesnittet, avhenger av hvilket land du befinner deg i. Du kan også bruke et nettverksgrensesnitt. Bruke en USB-flash-enhet Hvis du har en USB-flash-enhet, kan du bruke denne sammen med skriveren. Skann dokumenter og lagre dem på USB-flash-enheten. Skriv ut data som er lagret på USB-flash-enheten direkte fra skriveren. Gjør endringer i dataene på USB-flash-enheten. Lag sikkerhetskopier, og bruk disse til å gjenopprette skriverminnet. INNLEDNING 1.3

19 Bli kjent med komponentenes plassering Dette er maskinens hovedkomponenter: Sett fra forsiden Automatisk dokumentmater Dokumentførere Innskuff for dokument Dokumentdeksel Utskuff Port for USBflash-enhet Glassplate Kontrollpanel Fremre utskuff (forside ned) Frontdeksel Tonerkassett Forlenger for papirutskuff Papirskuff (skuff 1) Papirnivåindikator Flerfunksjonsskuff Ekstra papirskuff (skuff 2) 1.4 INNLEDNING

20 Sett fra baksiden 1 Bakdeksel Nettverksport Kontrollkortdeksel Bakre utmatingsåpning (forside opp) Strømbryter Kontakt for nettstrømledning Parallellkontakt USB-kontakt LINE-kontakt EXT-kontakt Kabelkontakt for skuff 2 INNLEDNING 1.5

21 Kontrollpanelfunksjoner 1 2 S K A N N E R 3 K O P I Gir deg anledning til å lagre faksnumre som du bruker ofte, slik at disse kan ringes opp ved kun noen få tastetrykk. Gjor at du kan endre nummerne pa direktevalgsknappene, slik at de løper fra 21 til 40. Viser en oversikt over hvilke av dine PC-programmer du kan skanne bilder til. Skannelisten opprettes ved hjelp av programvaren (verktøy for skriverinnstillinger) som følger med denne maskinen. Gir deg også anledning til å skanne og lagre dokumenter på en USB-flash-enhet. Dokumentene kan så behandles når enheten kobles til USB-porten på maskinen. Se Kapittel 10, Installere en USB-flash-enhet. Justerer lysstyrken på dokumentene i den aktuelle kopieringsjobben. Velger dokumenttype for den gjeldende kopieringsjobben. Angir antall kopier. Gir deg anledning til å bruke spesielle kopifunksjoner som Klon, Sorter, Autotilpasning, 2 sider på 1 side, 2/4 opp (flere sider på ett ark) og Plakat. Gjør en kopi mindre eller større enn originalen. 4 5 Viser gjeldende status og ledetekster under bruk. Lyser når tonerkassetten er tom. Brukes til å bla gjennom alternativene for det valgte menyelementet. 1.6 INNLEDNING

22 Bekrefter valget på displayet. Aktiverer menymodus, og blar gjennom de tilgjengelige menyene. 1 Tar deg tilbake til det øverste menynivået. 5 Stanser en operasjon på et hvilket som helst stadium i prosessen. I standby-modus slettes/avbrytes kopieringsvalgene, for eksempel mørkhet, dokumenttypeinnstilling, kopiformat eller antall kopier. Starter en jobb. 6 Brukes til å slå et nummer eller taste inn alfanumeriske tegn. Lar deg legge inn faksnummer, og viser minnestatus og mottaksmodus. Justerer oppløsningen for dokumentene i den gjeldende faksjobben. 7 F A K S Lar deg sende en faks til flere mottakere. Lar deg lagre ofte brukte faksnumre som ett- eller tosifrede hurtigvalgnumre eller gruppenumre for automatisk oppringing, samt redigere de lagrede numrene. Lar deg også skrive ut en telefonbokliste. Ringer det siste nummeret i standby-modus, eller legger inn en pause i et faksnummer iredigeringsmodus. Åpner telefonlinjen. 8 Lar deg skrive ut filer som er lagret på en USB-flash-enhet, direkte når enheten kobles til USB-porten foran på maskinen. INNLEDNING 1.7

23 NOTATER 1.8 INNLEDNING

24 2 KOMME I GANG Dette kapitlet gir deg trinnvise instruksjoner om hvordan du installerer maskinen. Dette kapitlet inneholder: Installere maskinen Pakke ut maskinen Sette inn tonerkassett Legge i papir Koble til kabler og ledninger Slå på maskinen Konfigurere maskinen Endre visningsspråk Angi maskin-id Angi dato og klokkeslett Angi papirformat og -type Stille inn lyder Bruke sparemodus Installere programvare Om programvaren Installere skriverprogramvaren i Windows Reparere programvare Avinstallere programvare Bruke Set IP Bruke Verktøy for skriverinnstillinger

25 Installere maskinen Pakke ut maskinen 1 Ta maskinen og alt tilbehøret ut av kartongen. Kontroller at maskinen er levert med følgende utstyr: Starttonerkassett Strømledning * Telefonledning* (gjelder kun Nord-Amerika og Kina) Hurtiginstalleringsguide Veiledning for kontrollpanel Sikkerhetsinformasjonen CD-ROM ** Merkeplate *** *Det er mulig at strømledningen og telefonledningen ser annerledes ut enn de som vises på illustrasjonen, avhengig av hvilket system som brukes i landet du befinner deg i. **På CD-ROMen finner du skriverdrivere, skannerdrivere, Set IP, Verktøy for skriverinnstillinger, SmarThru-programvaren, brukerhåndbok og Adobe Acrobat Reader. ***Leveres festet på maskinen i noen regioner. MERKNADER: Komponentene kan variere fra land til land. Bruk telefonledningen som leveres sammen med maskinen. Hvis du bytter den ut med en ledning fra en annen leverandør, må dette være en ledning på 26 AWG eller lavere. Strømledningen må kobles til en jordet stikkontakt. 2.2 KOMME I GANG

26 2 Fjern pakketeipen fra forsiden, baksiden og sidene av maskinen. 2 Teip 3 Fjern etiketten på skannelåsen ved å trekke den forsiktig av. Nå trekkes skannelåsbryteren automatisk FREMOVER, slik at den åpnes. Skannelåsetikett MERK: Hvis du skal flytte maskinen eller du ikke har tenkt å bruke den over en lengre periode, må du skyve skannelåsbryteren BAKOVER, slik at den låses, se illustrasjonen. Bryteren må stå i ulåst posisijon for at du skal kunne bruke skanne- og kopieringsfunksjonen. KOMME I GANG 2.3

27 Velge plassering Velg et jevnt og stabilt sted hvor luften får god plass til å sirkulere. Sørg for at det er nok plass rundt maskinen til å åpne deksler og skuffer. Området skal ha god ventilasjon og være beskyttet mot direkte sollys, varmekilder, kulde og fuktighet. Ikke plasser maskinen for nær kanten på en kontorpult eller et bord. Nødvendig klaring Foran: 482,6 mm (nok plass til at papirskuffen kan tas ut) Bak: 100 mm (nok plass til ventilasjon) Høyre: 100 mm Venstre: 100 mm (nok plass til ventilasjon) 2.4 KOMME I GANG

28 Sette inn tonerkassett 1 Åpne frontdekselet. 2 2 Ta starttonerkassetten ut av emballasjen. Rull kassetten forsiktig opp og ned 5 6 ganger for å fordele toneren jevnt. Grundig rulling av kassetten sikrer maksimalt antall utskrifter per kassett. MERKNADER: Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg i stoff. Tonerkassetten må ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter fordi for mye lys kan skade den. Dekk den i så fall til med et stykke papir. Ikke ta på den grønne undersiden til tonerkassetten. Løft kassetten etter håndtaket for å unngå å berøre dette området. KOMME I GANG 2.5

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

BP20N/BP20. Brukerhåndbok

BP20N/BP20. Brukerhåndbok BP20N/BP20 Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og ta vare på den for senere bruk. Les sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du bruker maskinen, slik at den kan brukes

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Laser MFP. Brukerhåndbok

Laser MFP. Brukerhåndbok Laser MFP Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Om brukerhåndboken. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Om brukerhåndboken. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Om brukerhåndboken I denne brukerhåndboken finner du informasjon om hvordan du setter opp maskinen og installerer den medfølgende programvaren. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SF-560. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SF-560 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Lexmark X5400 Series Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...7 Lære mer om skriverdelene...7 Faksoppsett...9 Klargjøre

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Hurtigstartguide SP 1200S. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide SP 1200S. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren SP 1200S Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Windows Vista installasjonsguide

Windows Vista installasjonsguide Windows Vista installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista " for oppsett

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Fakshåndbok

HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Fakshåndbok HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Fakshåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845)

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845) Hurtigstartguide Start her FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Les Produktsikkerhetsguiden først, så leser du denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. For å vise Hurtigstartguide på andre

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer