For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen."

Transkript

1 For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

2 Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om oppsett av maskinen og installering av medfølgende programvare. Den inneholder også detaljerte instruksjoner om hvordan maskinen brukes som skriver, skanner og kopimaskin, samt informasjon om vedlikehold og feilsøking. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Ikke i noe tilfelle skal selskapet være ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes håndtering eller bruk av maskinen. Copyright Centronics er et varemerke for Centronics Data Computer Corporation. IBM og IBM PC er varemerker for International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. TrueType er et varemerke for Apple Computer, Inc. Alle andre merke- og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

3 Sikkerhetsinformasjon Følgende sikkerhetsregler skal alltid følges når maskinen er i bruk. Sikkerhet under bruk I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis instruksjonene ikke følges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader eller materielle skader hvis instruksjonene ikke følges. ADVARSEL: Koble strømledningen direkte til et vegguttak, og bruk aldri skjøteledning. Trekk ut støpselet (ved å trekke i støpselet og ikke i ledningen) hvis strømledningen blir frynset eller skadd på annen måte. For å unngå farlig elektrisk støt eller eksponering for laserstråler, må ingen deksler eller skruer fjernes, med unntak av de som er beskrevet i denne håndboken. Slå av strømmen og trekk ut støpselet (ved å trekke i støpselet og ikke i ledningen) hvis noe av det følgende inntreffer: Du søler noe ned i maskinen. Du mistenker at maskinen trenger service eller reparasjon. De ytre dekslene på maskinen har blitt skadd. Ikke brenn tonersøl eller brukt toner. Tonerstøv kan antenne når det utsettes for åpen flamme. Avfall kan avhendes hos våre autoriserte forhandlere. Avfallshåndtering av brukte tonerbeholdere skal skje ifølge lokale forskrifter. Ikke plasser maskinen i nærheten av brennbare væsker, gasser og spraybokser. Elektrisk støt kan oppstå. ii

4 FORSIKTIG: Beskytt maskinen mot fuktighet og nedbør, som regn og snø. Trekk strømledningens støpsel ut av vegguttaket før du flytter maskinen. Når du flytter maskinen, må du passe på at strømledningen ikke kommer under maskinen og blir skadd. Når du trekker støpselet ut av vegguttaket, må du alltid trekke i støpselet (og ikke i ledningen). Pass på at binders, stifter eller andre små metallgjenstander ikke kommer inn i maskinen. Oppbevar toner (brukt eller ubrukt) og tonerbeholdere utilgjengelig for barn. Vær forsiktig så du ikke skjærer deg på skarpe kanter når du stikker hendene inn i maskinen for å fjerne fastkjørt papir eller originaler. Av miljøhensyn må du ikke kaste maskinen eller avfall fra tilbehør som husholdningsavfall. Avfall kan avhendes hos autoriserte forhandlere. Delene inne i maskinen kan bli meget varme. Ikke berør delene som er merket med varm overflate. Det kan føre til personskade. Strømtilførsel Vegguttaket skal være nær maskinen og lett tilgjengelig. Ozon Dette produktet genererer ozon under bruk. Normalt er ozonnivået ufarlig for brukerne. Hvis det skulle oppstå ozonlukt, må rommet luftes. For faks eller telefon Ikke bruk dette produktet nær vann, for eksempel nær badekar, servant, oppvaskbenk eller lignende, i en fuktig kjeller eller nær et svømmebasseng. Unngå å bruke telefon i tordenvær. Det kan være risiko for elektrisk støt fra lyn. Ikke bruk telefon i nærheten av en gasslekkasje til å rapportere lekkasjen. Lasersikkerhet: Dette produktet regnes som en laserenhet i klasse 1. Dette utstyret inneholder en AlGaAs laserdiode på 5 milliwatt, nanometer bølgelengde. Følgende merke er festet på baksiden av utstyret: Forsiktig: Bruk av betjeningsenheter, justering eller bruk av prosedyrer som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. For Nord-Amerika Lasersikkerhet: Dette utstyret er i overensstemmelse med kravene i 21 CFR, underkapittel J for laserprodukter av klasse 1. Dette utstyret inneholder en AlGaAs laserdiode på 5 milliwatt, nanometer bølgelengde. Forsiktig: Bruk av betjeningsenheter, justering eller bruk av prosedyrer som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. iii

5 Samsvarserklæring Melding til brukere i EEA-land Dette produktet er i overensstemmelse med hovedkravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og Rådet av 9 mars 1999, om radio- og telekommunikasjonsutstyr og gjensidig anerkjennelse av deres samsvar. Melding til brukere med analogt telenett i EEA-land Dette produktet er konstruert for å kunne kobles til analoge telenett i alle EEA-land. Kompatibilitet med det lokale telenettet avhenger av bryterinnstillinger i programvaren. Ta kontakt med din servicerepresentant hvis produktet skal flyttes til et annet land. Hvis du får problemer, må du kontakte servicerepresentanten umiddelbart. FAX2210L/LF215m: Samsvarserklæringen (for CE-merking) er tilgjengelig via Internett på: IF3050: Samsvarserklæringen (for CE-merking) er tilgjengelig via Internett på: Velg aktuelt produkt på siden. iv

6 Plassering av etiketter og graveringer med ADVARSEL og FORSIKTIG Denne maskinen har etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG, med plassering som vist nedenfor. Av hensyn til sikkerheten må du følge instruksjonene og håndtere maskinen som anvist. * * *Denne etiketten er festet til varme overflater. Vær forsiktig så du ikke berører disse områdene. I overensstemmelse med IEC 60417, bruker denne maskinen følgende symboler for hovedbryteren: betyr STRØM PÅ. betyr STRØM AV. v

7 MERKNAD Melding til brukere i USA Merknad: Dette utstyret er testet og funnet ikke å overskride grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCC-bestemmelsene. Grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot uønsket interferens i bomiljøer. Utstyret produserer, bruker og kan utstråle signaler i radiofrekvensområdet, og det kan forstyrre radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det kan imidlertid aldri garanteres at forstyrrelser ikke vil forekomme. Hvis utstyret virker forstyrrende på mottak av radio- eller TV-signaler, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, ber vi brukeren forsøke å eliminere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak: Still på eller endre plassering av mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til. Søk hjelp hos forhandleren eller hos en erfaren radio- eller TV-tekniker. Forsiktig: Endringer og modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for å overholde standardene, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Melding om Telephone Consumer Protection Act (gjelder kun USA). Telephone Consumer Protection Act (lov om vern av telefonabonnenter) av 1991 gjør det ulovlig for en person å bruke en datamaskin eller annet elektronisk utstyr, inkludert faksmaskiner, til å sende meldinger, hvis ikke meldingene tydelig inneholder en marg øverst eller nederst på hver overførte side eller på den første siden i overføringen, dato og klokkeslett for sending, identifikasjon av firmaet, organisasjonen eller enkeltpersonen som sender meldingen, samt telefonnummeret til avsendermaskinen eller firmaet, organisasjonen eller enkeltpersonen som sender meldingen. (Det oppgitte telefonnummeret må ikke være et 900-nummer eller et annet nummer med høyere takster enn vanlige lokal- eller rikstelefontakster.) Slik programmerer du denne informasjonen i faksmaskinen: Følg prosedyren for FAX HEADER-programmering i kapitlet om programmering i brukerhåndboken, for å angi firma-id og telefonnummeret til terminalen eller firmaet. Denne informasjonen overføres sammen med dokumentet ved hjelp av FAX HEADER-funksjonen. I tillegg til disse opplysningene må du programmere dato og klokkeslett i maskinen. vi

8 USA FCC-krav 1. Dette utstyret er i overensstemmelse med del 68 av FCC-bestemmelsene og -kravene, godkjent av ACTA. På dekselet til dette utstyret er det festet en merkelapp som blant annet inneholder en produktidentifikator i formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Dette nummeret må gis til telefonselskapet på anmodning. 2. Dette utstyret bruker RJ11C USOC-kontakt. 3. Støpselet og kontakten som brukes til å koble utstyret til stedets ledningsnett og telefonnett, må være i overensstemmelse med del 68 av FCC-bestemmelsene og - kravene, godkjent av ACTA. En kompatibel telefonledning og modulstøpsel følger med utstyret. Det er utformet slik at det kan kobles til en kompatibel modulkontakt, som også oppfyller kravene i del 68. Du finner mer informasjon i installeringsinstruksjonene. 4. REN (Ringer Equivalence Number) brukes til å angi hvor mange enheter det er lov å koble til en telefonlinje. For mange REN på en telefonlinje kan resultere i at enhetene ikke ringer for å varsle om innkommende anrop. På de fleste steder må ikke summen av REN overstige fem (5.0). Ta kontakt med telefonselskapet for å få vite hvor mange enheter som kan kobles til en linje, angitt av det totale antallet REN. REN-verdien for dette produktet inngår i produktidentifikatoren, som har formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Sifrene som representeres av ##, er REN-verdien uten desimaler (03 er for eksempel REN for 0.3). 5. Hvis dette utstyret forårsaker forstyrrelser på telefonnettet, kan telefonselskapet måtte koble det fra midlertidig. I så fall vil du bli varslet om dette på forhånd. Hvis det imidlertid er praktisk umulig å gi et forhåndsvarsel, vil telefonselskapet varsle deg så snart som mulig. Du vil også bli informert om din rett til å sende en klage til FCC, hvis du mener dette er nødvendig. 6. Telefonselskapet kan foreta endringer på anlegg, utstyr, operasjoner eller prosedyrer, som kan ha betydning for ditt utstyr. Du vil bli varslet på forhånd slik at du har tid til å foreta de modifikasjoner som er nødvendige for å unngå at telefontjenesten blir avbrutt. 7. Hvis du har problemer med utstyret, bes du ta kontakt med RICOH CORP. CUSTOMER SUPPORT DEPT., tlf FASTFIX, for å få informasjon om reparasjon eller garanti. Hvis utstyret forårsaker forstyrrelser på telefonnettet, kan telefonselskapet be deg om å koble utstyret fra nettet til problemet er løst. 8. Hvis det oppstår driftsproblemer (dokumentstopp, kopistopp, kommunikasjonsfeil), se avsnittet om feilsøking i denne håndboken. 9. Angjeldende takster gjelder for tilkobling til servicelinje. Ta kontakt med telefonselskapet eller annen aktuell instans for mer informasjon. NÅR DU PROGRAMMERER NØDNUMRE OG/ELLER TESTER NØDNUMRE: 1. Oppretthold kontakten og gi operatøren en kort forklaring på hvorfor du ringer, før du legger på. 2. Foreta slike testanrop i stille perioder, for eksempel tidlig om morgenen eller sent på kvelden. CANADA REN (Ringer Equivalence Number) angir hvor mange enheter det er lov å koble til et telefongrensesnitt. Avslutningen av et grensesnitt kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av enheter, så lenge summen av REN for alle enhetene ikke overstiger fem (5.0). Dette produktet oppfyller gjeldende tekniske spesifikasjoner fra Industry Canada (industridepartementet). Merk: Dette digitale klasse B-apparatet er i overensstemmelse med Canadian ICES-003. vii

9 ADVARSEL Maskinen må ikke demonteres. Du kan få elektrisk støt. Hvis du skriver ut et stort antall kopier, kan overflaten på utskuffen bli varm. Pass på at du, og spesielt barn, ikke berører overflaten. viii

10 INNHOLD Kapitlet 1: KOMME I GANG Installere maskinen Pakke ut maskinen Velge plassering Bli kjent med komponentenes plassering Sett forfra Sett bakfra Kontrollpanelfunksjoner Montere tilbehør Dokumentutmatingsbrett Sette inn tonerkassett Legge i papir Koble til kabler og ledninger Koble til datamaskinen Slå på maskinen Installere programvare Om programvaren Skriverdriverfunksjoner Installere programvare i Windows Systemkrav Installere programvare i Windows Reparere programvaren Avinstallere programvaren Konfigurere maskinen Endre skjermspråk Angi maskin-id Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet Angi dato og klokkeslett Endre klokkemodus Angi papirtype og -format Angi lydinnstillinger Høyttaler, ringelyd, tastelyd og alarmlyd Høyttalervolum Bruke sparemodus Strømsparingsmodus ix

11 Kapitlet 2: PAPIRHÅNDTERING Velge utskriftsmateriell Type, innskuffer og kapasitet Retningslinjer for papir og spesielt materiell Velge utskuff Skrive ut til fremre utskuff (forsiden ned) Skrive ut til bakre utmatingsåpning (forsiden opp) 2.5 Legge papir i papirskuffen Bruke den manuelle materen Angi papirtype og -format for den manuelle materen Kapitlet 3: KOPIERING Legge i papir for kopiering Klargjøre et dokument Lage en kopi Angi kopieringsalternativer Morkhet Original type Antall kopier Forminsket/forstørret kopi Endre standardinnstillinger Angi Pause-alternativ Sortere kopier Kapitlet 4: FAKSING Sende en faks Endre alternativer for faksoppsett Tilgjengelige alternativer for faksoppsett Legge i et dokument Justere dokumentoppløsning Sende en faks automatisk Sende en faks manuelt Slå det siste nummeret på nytt Bekrefte sending Automatisk gjenoppringing Motta en faks Om mottaksmodi Legge i papir for innkommende fakser Automatisk mottak i Faks-modus Automatisk mottak i Sv/faks-modus x

12 Manuelt mottak i Tlf-modus Manuelt mottak ved hjelp av en ekstern mottakskode Motta fakser i DRPD-modus Motta fakser i minnet Automatisk oppringing Direktevalgoppringing Lagre et direktevalgnummer Sende en faks ved hjelp av et direktevalgnummer Hurtigoppringing Lagre et hurtigvalgnummer Sende en faks ved hjelp av et hurtigvalgnummer Gruppeoppringing Angi et gruppenummer Redigere gruppenumre Sende en faks ved hjelp av et gruppenummer (multioverføring) Søke etter et nummer i minnet Søke sekvensielt gjennom minnet Søke ved hjelp av en bestemt forbokstav Skrive ut en telefonbokliste Avanserte faksfunksjoner Sende gruppefakser Sende en utsatt faks Sende en prioritert faks Polle en ekstern maskin Legge til dokumenter i en programmert faksjobb Annullere en programmert faksjobb Tilleggsfunksjoner Bruke Sikkert mottak-modus Skrive ut rapporter Bruke avanserte faksinnstillinger Endre innstillinger Avanserte faksinnstillingsvalg Bruke det eksterne kontrollpanelet xi

13 Kapitlet 5: UTSKRIFT Skrive ut et dokument i Windows Avbryte en utskriftsjobb Bruke en favorittinnstilling Bruke Hjelp Angi papiregenskaper Angi grafikkegenskaper Skrive ut flere sider på ett enkelt ark Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument Tilpasse et dokument til et valgt papirformat Skrive ut plakater Bruke vannmerker Bruke et eksisterende vannmerke Opprette et vannmerke Redigere et vannmerke Slette et vannmerke Bruke overlegg Hva er et overlegg? Opprette et nytt sideoverlegg Bruke et sideoverlegg Slette et sideoverlegg Konfigurere en lokalt delt skriver I Windows 9x/Me I Windows NT 4.0/2000/XP Kapitlet 6: SKANNING Grunnleggende om skanning Skanning med TWAIN-kompatibel programvare Kapitlet 7: VEDLIKEHOLD Tømme minnet Justere skygge Rengjøre maskinen Utvendig rengjøring Innvendig rengjøring Rengjøre skanneenheten Vedlikeholde tonerkassetten Omfordele toner Skifte tonerkassett Stille inn alternativet Tonermelding Rengjøre trommelen Ignorere Toner tom-meldingen xii

14 Kapitlet 8: FEILSØKING Fjerne dokumentstopp Fjerne papirstopp I skuff I skuff I papirutmatingsområdet Ved varmeelementet eller rundt tonerkassetten I den manuelle materen Tips for å unngå papirstopp Slette feilmeldinger i displayet Løse problemer Papirmatingsproblemer Utskriftsproblemer Problemer med utskriftskvalitet Kopieringsproblemer Skanneproblemer Faksproblemer Kapitlet A: TILLEGG Installere en ekstra skuff... A.2 Velge skuff 2 i skriveregenskapene... A.4 Angi papirtype og -format for skuff 2... A.4 Spesifikasjoner... A.5 Generelle spesifikasjoner... A.5 Skannerspesifikasjoner... A.6 Spesifikasjoner for kopieringsfunksjon... A.6 Skriverspesifikasjoner... A.7 Faksspesifikasjoner... A.8 Papirspesifikasjoner... A.9 xiii

15 1 KOMME I GANG Takk for at du kjøpte dette multifunksjonsproduktet. Maskinen har funksjoner for utskrift, kopiering, skanning og faksing! Dette kapitlet gir deg trinnvise instruksjoner om hvordan du installerer maskinen. Dette kapitlet inneholder følgende: Installere maskinen Installere programvare Konfigurere maskinen

16 Installere maskinen Pakke ut maskinen Ta maskinen og alt tilbehøret ut av kartongen. Kontroller at følgende tilbehør følger med maskinen. Hvis noe mangler, bes du ta kontakt med forhandleren du kjøpte maskinen hos. Starttonerkassett Nettstrømledning * Telefonledning * CD ** Hurtiginstalleringsguide Hurtigveiledning Dokumentutmatingsbrett USB-kabel (Kun Amerika) 1.2 KOMME I GANG

17 1 Merkeplate *** (Kan allerede være festet til maskinen i noen regioner) Ark med tasteoppsett (Kun Europa / Kan allerede være festet til maskinen i noen regioner) * Strømledningen og telefonledningen kan se annerledes ut, avhengig av spesifikasjonene i landet. ** CDen inneholder Type 2200-driver, brukerhåndbok og Adobe Acrobat Reader. ***Fjern baksiden av merkeplaten, og klistre platen i kontrollpanelets venstre hjørne. MERK: Du bør bruke telefonledningen som følger med maskinen. Hvis du bruker ledning fra en annen leverandør, må den være av typen AWG 26 eller større. Strømledningen må kobles til en jordet stikkontakt. Komponenter kan variere fra land til land. Fjern pakketapen fra forsiden, baksiden og sidene av maskinen. Tape KOMME I GANG 1.3

18 Velge plassering Velg et plant, stabilt sted med tilstrekkelig plass for luftsirkulasjon. Sørg for at det er nok plass rundt til å åpne deksler og skuffer. Området skal ha god ventilasjon og være beskyttet mot direkte sollys, varmekilder, kulde og fuktighet. Ikke plasser maskinen for nær kanten på en kontorpult eller et bord. Nødvendig klaring Forside: 482,6 mm (nok plass til at papirskuffen kan tas ut) Bakside: 250 mm (nok plass til ventilasjon) Høyre: 100 mm Venstre: 100 mm (nok plass til ventilasjon) 1.4 KOMME I GANG

19 Bli kjent med komponentenes plassering 1 Dette er maskinens hovedkomponenter: Sett forfra Dokumentinnmatingsbrett Dokumentførere Automatisk dokumentmater Kontrollpanel (se side 1.6) Utskuff Fremre utskuff (forside ned) Utskufforlengelse Frontdeksel Tonerkassett Valgfri papirskuff Skuff 2 (skuff 2) Papirførere for manuell mater Papirnivåindikator Manuell mater Papirskuff(skuff 1) Sett bakfra Bakre deksel Parallellkontakt USB-kontakt Kabelkontakt for skuff 2 Bakre utmatings-åpning (forside opp) Line Jack EXT.Jack EXT-kontakt* Strømbryter LINE-kontakt Kontakt for nettstrømledning * Hvis ditt land bruker et annet telefonsystem, kan denne kontakten være blokkert. KOMME I GANG 1.5

20 Kontrollpanelfunksjoner Brukes til å lagre ofte brukte faksnumre og slå numrene med ett tastetrykk. 1 Lar deg endre direktevalgtastene til nummer 21 til og med 40. Blar gjennom alternativene for det valgte menykommandoen. 2 Bekrefter valget i displayet. Aktiverer menymodus og blar gjennom de tilgjengelige menyene. Tar deg tilbake til øverste menynivå. 3 Viser gjeldende status og ledetekster under bruk. 1.6 KOMME I GANG

21 4 F A K S Lar deg velge faksmottaksmodus. Lar deg lagre ofte brukte faksnumre ved hjelp av et ett- eller tosifret hurtigvalgnummer eller gruppenummer for automatisk oppringing, samt redigere de lagrede numrene. Lar deg skrive ut en telefonbokliste. Justerer oppløsningen for dokumentene i gjeldende faksjobb. Lar deg sende en faks til flere mottakere. 1 Åpner telefonlinjen. 5 Ringer det siste nummeret i ventemodus eller legger inn en pause i et faksnummer i redigeringsmodus. Brukes til å slå et nummer eller taste inn alfanumeriske tegn. Justerer lysheten for dokumentene i gjeldende kopieringsjobb. *1 Denne knappen kalles "Morkhet" i denne håndboken. 6 K O P I Velger dokumenttype for gjeldende kopieringsjobb. *2 Denne knappen kalles "Original type" i denne håndboken. Gjør en kopi mindre eller større enn originaldokumentet. Velger antall kopier. 7 Stanser en operasjon når som helst. I ventemodus slettes/avbrytes kopieringsvalgene, for eksempel lysstyrke, dokumenttypeinnstilling, kopiformat eller antall kopier. Starter en jobb. KOMME I GANG 1.7

22 Montere tilbehør Dokumentutmatingsbrett Sett de to klaffene på det medfølgende dokumentutmatingsbrettet inn i sporene på begge sider av utskuffen. Brett om nødvendig ut forlengelsen. MERK: Du løsner dokumentutmatingsbrettet ved å trykke på den fremre delen av brettet, som vist på illustrasjonen. Selv om du på dette punktet hører en dump lyd, er komponentene beskyttet mot skader. 1.8 KOMME I GANG

23 Sette inn tonerkassett 1 1 Åpne frontdekselet. 2 Ta starttonerkassetten ut av emballasjen. Rull kassetten forsiktig 5 6 ganger for å fordele toneren jevnt inni kassetten. Grundig rulling av kassetten sikrer maksimalt antall utskrifter per kassett. MERK: Tonerkassetten må ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter fordi for mye lys kan skade den. Tildekk den med et stykke papir hvis den blir stående utildekket i mer enn noen få minutter. Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg i stoff. KOMME I GANG 1.9

24 3 Skyv tonerkassetten inn i maskinen til den låses på plass. 4 Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt lukket KOMME I GANG

25 Legge i papir 1 Papirskuffen kan ta ca. 250 ark. Slik legger du i en bunke papir i Letter-format: 1 Trekk ut papirskuffen, og ta den helt ut av maskinen. 2 Trykk ned trykkplaten til den låses på plass. 3 Luft kantene av papirbunken for å skille arkene fra hverandre. Dunk deretter bunken mot et flatt underlag til arkene ligger jevnt. KOMME I GANG 1.11

26 4 Legg papirbunken i papirskuffen med utskriftssiden opp. MERK: Hvis du vil legge i papir av et annet format, må du justere papirføringene. Hvis du vil ha mer informasjon, se side Ikke legg i så mye papir at det går over maksimumsmerket på venstre side inni skuffen. For mye papir i skuffen kan føre til papirstopp. 6 Sett inn papirskuffen igjen, og skyv den inn i maskinen. MERK: Når du har lagt i papiret, må du stille inn maskinen for papirtypen og -formatet som er lagt i. Se side 1.31 for kopiering og faksing, eller side 5.7 for utskrift fra PC KOMME I GANG

27 Skifte papirformat i papirskuffen Hvis du vil legge i lengre papir, for eksempel ark i Legal-format, må du justere papirføringene slik at papirskuffen blir lengre. 1 Trykk inn og åpne papirførerlåsen, og skyv lengdeføreren helt ut for å forlenge papirskuffen til full lengde. 1 P 2 Når du har lagt papir i skuffen, skyver du papirføreren innover til den lett berører enden av papirbunken. For mindre papirformater enn Letter må du justere den fremre lengdeføreren. KOMME I GANG 1.13

28 3 Knip sammen breddeføreren, som vist nedenfor, og skyv den mot papirbunken til den lett berører siden av bunken. MERK: Ikke skyv breddeføreren så langt at papiret bøyer seg. Hvis du ikke justerer breddeføreren, kan det oppstå papirstopp. Koble til kabler og ledninger Plugg telefonledningen inn i LINE-kontakten, og den andre enden inn i vegguttaket. Til vegguttaket 1.14 KOMME I GANG

29 Hvis maskinen skal brukes til mottak av både fakser og telefonsamtaler, må du koble en telefon og/eller telefonsvarer til maskinen. 1 KOMME I GANG 1.15

30 MERK: I Storbritannia: Hvis en tretrådet (shuntledning, eldre utstyr) telefon eller telefonsvarer er koblet til EXT-kontakten på maskinen, vil ikke det eksterne utstyret ringe når det kommer inn en samtale. Dette kommer av at maskinen er konstruert for å fungere med den nyeste teknologien. Du unngår denne inkompatibiliteten ved å bruke en totrådet (nyere utstyr) telefon eller telefonsvarer. Koble til datamaskinen Plugg USB-skriverkabelen inn i kontakten på baksiden av maskinen. Du må bruke en USB 2.0-kompatibel kabel med en lengde på maks. 3 m. Hvis du vil bruke en parallell skriverkabel, må dette være en IEEE 1284-kompatibel parallellkabel som kobles til maskinens parallellkontakt. Trykk metallklemmene ned i hakkene på kabelpluggen. MERK: Du trenger bare å koble til én av kablene nevnt ovenfor. Ikke bruk parallellkabel og USB-kabel samtidig. USB-kabel kan bare brukes i Windows 98/Me/2000/XP. Når du bruker USB-tilkobling, kan du velge mellom to USB-modi: Rask og Langsom. Rask er standardmodus. Noen PC-brukere kan oppleve dårlig USB-funksjon i standardmodus. Velg i så fall Langsom modus for å oppnå et godt resultat. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter USB-modus, se side KOMME I GANG

31 Slå på maskinen 1 1 Plugg den ene enden av den medfølgende trelederledningen inn i AC-kontakten på maskinen, og den andre enden inn i en forsvarlig jordet stikkontakt. 2 Trykk på strømbryteren for å slå på maskinen. Til AC-vegguttaket Hvis du vil vise displayteksten på et annet språk, se side ADVARSEL: Smelteområdet i den bakre delen inni maskinen blir varm når maskinen slås på. Vær forsiktig når du arbeider i dette området. Maskinen må ikke demonteres med strømmen på. Du kan få elektrisk støt. KOMME I GANG 1.17

32 Installere programvare Om programvaren Du må installere programvare ved hjelp av den medfølgende CDen etter at du har installert maskinen og koblet den til datamaskinen. CDen inneholder følgende: Programvare Brukerhåndbok Adobe Acrobat Reader På CDen finner du følgende programvare: Type 2200-driver For å kunne bruke maskinen som skriver og skanner i Windows, må du installere Type 2200-driveren. Hvis du vil ha informasjon om installering av Type 2200-driveren i Windows, se side Eksternt kontrollpanel Dette Windows-baserte programmet installeres automatisk når du installerer Type 2200-driveren. Hvis du vil ha informasjon om bruk av programmet, se side KOMME I GANG

33 Skriverdriverfunksjoner Skriverdriverne støtter følgende standardfunksjoner: Valg av papirkilde Papirformat, papirretning og medietype Antall eksemplarer 1 Tabellen nedenfor gir en generell oversikt over funksjonene som støttes av skriverdriverne. Funksjon Skriverdriver Win9x/Me Win2000/XP WinNT4.0 Tonersparing J J J Valg av utskriftskvalitet J J J Plakatutskrift J J J Flere sider per ark (N opp) Tilpass utskrift til side J J J J J J Skaler utskrift J J J Vannmerke J J J Overlegg J J J KOMME I GANG 1.19

34 Installere programvare i Windows Systemkrav Før du begynner, må du kontrollere om systemet oppfyller minimumskravene. Operativsystemer som støttes Windows 95 OSR2 Windows 98 / Windows 98 SE Windows Me Windows NT 4 Workstation eller Server med Service Pack 3 Windows 2000 Professional eller Advanced Server Windows XP Home Edition eller Professional Minimumskrav Diskplass: 120 MB for installasjon Minne: 64 MB Prosessor: Pentium II 233 eller høyere Nødvendig programvare: Internet Explorer 4.01 Anbefalt Diskplass: 300 MB for installasjon Minne: 128 MB Prosessor: Pentium II 400 eller høyere Nødvendig programvare: Internet Explorer 5.5 MERK: Programvaren for Windows NT 4.0/2000/XP bør installeres av systemansvarlig. Windows 95-versjoner som er eldre enn OSR2, anbefales ikke på grunn av manglende kompatibilitet med OLE/COM-biblioteker KOMME I GANG

35 Installere programvare i Windows MERK: Lukk vinduet Ny maskinvare funnet når datamaskinen startes opp. Kontroller at maskinen er slått på og koblet til en parallellport eller USB-port på datamaskinen før programvaren installeres. Windows 95 og Windows NT 4.0 støtter ikke USB-tilkobling. 1 1 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen. CDen skal starte automatisk, og et vedlikeholdsvindu åpnes. Hvis vedlikeholdsvinduet ikke åpnes, klikker du på Start og deretter på Kjør. Skriv X:\Setup.exe, der du bytter ut "X" med bokstaven for din CD-stasjon, og klikk på OK. MERK: Hvis maskinen ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu åpnes: Når du har koblet til maskinen, klikker du på Neste. Hvis du vil hoppe over tilkoblingsstatusen, klikker du på Neste og svarer Nei på etterfølgende skjermbilde. Installeringen starter, og testsiden vil ikke bli skrevet ut når installeringen er fullført. KOMME I GANG 1.21

36 2 Velg installeringstype. Vanlig: Installerer vanlig programvare for skriveren, som skriverdriver, Twain-driver og eksternt kontrollpanel. Dette anbefales for de fleste brukere. Tilpasset: Lar deg velge språk for programvaren og hvilke komponenter du vil installere. Når du har valgt språk og komponent(er), klikker du på Neste. Vis bruksanvisning: Lar deg vise denne brukerhåndboken. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installert på datamaskinen, klikker du på dette alternativet for å installere programmet automatisk. 3 Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du vil skrive ut en testside, merker du av i avkrysningsboksen og klikker på Neste. 4 Hvis testsiden blir skrevet ut riktig, klikker du på Ja. Hvis ikke, klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt KOMME I GANG

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Om brukerhåndboken. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Om brukerhåndboken. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Om brukerhåndboken I denne brukerhåndboken finner du informasjon om hvordan du setter opp maskinen og installerer den medfølgende programvaren. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

BP20N/BP20. Brukerhåndbok

BP20N/BP20. Brukerhåndbok BP20N/BP20 Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og ta vare på den for senere bruk. Les sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du bruker maskinen, slik at den kan brukes

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SF-560. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SF-560 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Lexmark X5400 Series Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...7 Lære mer om skriverdelene...7 Faksoppsett...9 Klargjøre

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Legge i flerbruksmateren

Legge i flerbruksmateren Flerbruksmateren kan inneholde flere papirtyper og -størrelser, for eksempel transparenter og konvolutter. Den er nyttig for utskrift på én side av fortrykt brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION. 9-pinners matriseskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Laser MFP. Brukerhåndbok

Laser MFP. Brukerhåndbok Laser MFP Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Fakshåndbok

HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Fakshåndbok HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Fakshåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

World Wide Web URL - For informasjon om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/

World Wide Web URL - For informasjon om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/ Ta en kikk på hva HP Customer Care har å tilby! Takk for kjøpet. Sammen med produktet mottar du en rekke brukerstøttealternativer fra Hewlett-Packard og våre brukerstøttepartnere. Tjenestene er utviklet

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer