For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen."

Transkript

1 For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

2 Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om oppsett av maskinen og installering av medfølgende programvare. Den inneholder også detaljerte instruksjoner om hvordan maskinen brukes som skriver, skanner og kopimaskin, samt informasjon om vedlikehold og feilsøking. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Ikke i noe tilfelle skal selskapet være ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes håndtering eller bruk av maskinen. Copyright Centronics er et varemerke for Centronics Data Computer Corporation. IBM og IBM PC er varemerker for International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. TrueType er et varemerke for Apple Computer, Inc. Alle andre merke- og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

3 Sikkerhetsinformasjon Følgende sikkerhetsregler skal alltid følges når maskinen er i bruk. Sikkerhet under bruk I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis instruksjonene ikke følges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader eller materielle skader hvis instruksjonene ikke følges. ADVARSEL: Koble strømledningen direkte til et vegguttak, og bruk aldri skjøteledning. Trekk ut støpselet (ved å trekke i støpselet og ikke i ledningen) hvis strømledningen blir frynset eller skadd på annen måte. For å unngå farlig elektrisk støt eller eksponering for laserstråler, må ingen deksler eller skruer fjernes, med unntak av de som er beskrevet i denne håndboken. Slå av strømmen og trekk ut støpselet (ved å trekke i støpselet og ikke i ledningen) hvis noe av det følgende inntreffer: Du søler noe ned i maskinen. Du mistenker at maskinen trenger service eller reparasjon. De ytre dekslene på maskinen har blitt skadd. Ikke brenn tonersøl eller brukt toner. Tonerstøv kan antenne når det utsettes for åpen flamme. Avfall kan avhendes hos våre autoriserte forhandlere. Avfallshåndtering av brukte tonerbeholdere skal skje ifølge lokale forskrifter. Ikke plasser maskinen i nærheten av brennbare væsker, gasser og spraybokser. Elektrisk støt kan oppstå. ii

4 FORSIKTIG: Beskytt maskinen mot fuktighet og nedbør, som regn og snø. Trekk strømledningens støpsel ut av vegguttaket før du flytter maskinen. Når du flytter maskinen, må du passe på at strømledningen ikke kommer under maskinen og blir skadd. Når du trekker støpselet ut av vegguttaket, må du alltid trekke i støpselet (og ikke i ledningen). Pass på at binders, stifter eller andre små metallgjenstander ikke kommer inn i maskinen. Oppbevar toner (brukt eller ubrukt) og tonerbeholdere utilgjengelig for barn. Vær forsiktig så du ikke skjærer deg på skarpe kanter når du stikker hendene inn i maskinen for å fjerne fastkjørt papir eller originaler. Av miljøhensyn må du ikke kaste maskinen eller avfall fra tilbehør som husholdningsavfall. Avfall kan avhendes hos autoriserte forhandlere. Delene inne i maskinen kan bli meget varme. Ikke berør delene som er merket med varm overflate. Det kan føre til personskade. Strømtilførsel Vegguttaket skal være nær maskinen og lett tilgjengelig. Ozon Dette produktet genererer ozon under bruk. Normalt er ozonnivået ufarlig for brukerne. Hvis det skulle oppstå ozonlukt, må rommet luftes. For faks eller telefon Ikke bruk dette produktet nær vann, for eksempel nær badekar, servant, oppvaskbenk eller lignende, i en fuktig kjeller eller nær et svømmebasseng. Unngå å bruke telefon i tordenvær. Det kan være risiko for elektrisk støt fra lyn. Ikke bruk telefon i nærheten av en gasslekkasje til å rapportere lekkasjen. Lasersikkerhet: Dette produktet regnes som en laserenhet i klasse 1. Dette utstyret inneholder en AlGaAs laserdiode på 5 milliwatt, nanometer bølgelengde. Følgende merke er festet på baksiden av utstyret: Forsiktig: Bruk av betjeningsenheter, justering eller bruk av prosedyrer som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. For Nord-Amerika Lasersikkerhet: Dette utstyret er i overensstemmelse med kravene i 21 CFR, underkapittel J for laserprodukter av klasse 1. Dette utstyret inneholder en AlGaAs laserdiode på 5 milliwatt, nanometer bølgelengde. Forsiktig: Bruk av betjeningsenheter, justering eller bruk av prosedyrer som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. iii

5 Samsvarserklæring Melding til brukere i EEA-land Dette produktet er i overensstemmelse med hovedkravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og Rådet av 9 mars 1999, om radio- og telekommunikasjonsutstyr og gjensidig anerkjennelse av deres samsvar. Melding til brukere med analogt telenett i EEA-land Dette produktet er konstruert for å kunne kobles til analoge telenett i alle EEA-land. Kompatibilitet med det lokale telenettet avhenger av bryterinnstillinger i programvaren. Ta kontakt med din servicerepresentant hvis produktet skal flyttes til et annet land. Hvis du får problemer, må du kontakte servicerepresentanten umiddelbart. FAX2210L/LF215m: Samsvarserklæringen (for CE-merking) er tilgjengelig via Internett på: IF3050: Samsvarserklæringen (for CE-merking) er tilgjengelig via Internett på: Velg aktuelt produkt på siden. iv

6 Plassering av etiketter og graveringer med ADVARSEL og FORSIKTIG Denne maskinen har etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG, med plassering som vist nedenfor. Av hensyn til sikkerheten må du følge instruksjonene og håndtere maskinen som anvist. * * *Denne etiketten er festet til varme overflater. Vær forsiktig så du ikke berører disse områdene. I overensstemmelse med IEC 60417, bruker denne maskinen følgende symboler for hovedbryteren: betyr STRØM PÅ. betyr STRØM AV. v

7 MERKNAD Melding til brukere i USA Merknad: Dette utstyret er testet og funnet ikke å overskride grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCC-bestemmelsene. Grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot uønsket interferens i bomiljøer. Utstyret produserer, bruker og kan utstråle signaler i radiofrekvensområdet, og det kan forstyrre radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det kan imidlertid aldri garanteres at forstyrrelser ikke vil forekomme. Hvis utstyret virker forstyrrende på mottak av radio- eller TV-signaler, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, ber vi brukeren forsøke å eliminere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak: Still på eller endre plassering av mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til. Søk hjelp hos forhandleren eller hos en erfaren radio- eller TV-tekniker. Forsiktig: Endringer og modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for å overholde standardene, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Melding om Telephone Consumer Protection Act (gjelder kun USA). Telephone Consumer Protection Act (lov om vern av telefonabonnenter) av 1991 gjør det ulovlig for en person å bruke en datamaskin eller annet elektronisk utstyr, inkludert faksmaskiner, til å sende meldinger, hvis ikke meldingene tydelig inneholder en marg øverst eller nederst på hver overførte side eller på den første siden i overføringen, dato og klokkeslett for sending, identifikasjon av firmaet, organisasjonen eller enkeltpersonen som sender meldingen, samt telefonnummeret til avsendermaskinen eller firmaet, organisasjonen eller enkeltpersonen som sender meldingen. (Det oppgitte telefonnummeret må ikke være et 900-nummer eller et annet nummer med høyere takster enn vanlige lokal- eller rikstelefontakster.) Slik programmerer du denne informasjonen i faksmaskinen: Følg prosedyren for FAX HEADER-programmering i kapitlet om programmering i brukerhåndboken, for å angi firma-id og telefonnummeret til terminalen eller firmaet. Denne informasjonen overføres sammen med dokumentet ved hjelp av FAX HEADER-funksjonen. I tillegg til disse opplysningene må du programmere dato og klokkeslett i maskinen. vi

8 USA FCC-krav 1. Dette utstyret er i overensstemmelse med del 68 av FCC-bestemmelsene og -kravene, godkjent av ACTA. På dekselet til dette utstyret er det festet en merkelapp som blant annet inneholder en produktidentifikator i formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Dette nummeret må gis til telefonselskapet på anmodning. 2. Dette utstyret bruker RJ11C USOC-kontakt. 3. Støpselet og kontakten som brukes til å koble utstyret til stedets ledningsnett og telefonnett, må være i overensstemmelse med del 68 av FCC-bestemmelsene og - kravene, godkjent av ACTA. En kompatibel telefonledning og modulstøpsel følger med utstyret. Det er utformet slik at det kan kobles til en kompatibel modulkontakt, som også oppfyller kravene i del 68. Du finner mer informasjon i installeringsinstruksjonene. 4. REN (Ringer Equivalence Number) brukes til å angi hvor mange enheter det er lov å koble til en telefonlinje. For mange REN på en telefonlinje kan resultere i at enhetene ikke ringer for å varsle om innkommende anrop. På de fleste steder må ikke summen av REN overstige fem (5.0). Ta kontakt med telefonselskapet for å få vite hvor mange enheter som kan kobles til en linje, angitt av det totale antallet REN. REN-verdien for dette produktet inngår i produktidentifikatoren, som har formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Sifrene som representeres av ##, er REN-verdien uten desimaler (03 er for eksempel REN for 0.3). 5. Hvis dette utstyret forårsaker forstyrrelser på telefonnettet, kan telefonselskapet måtte koble det fra midlertidig. I så fall vil du bli varslet om dette på forhånd. Hvis det imidlertid er praktisk umulig å gi et forhåndsvarsel, vil telefonselskapet varsle deg så snart som mulig. Du vil også bli informert om din rett til å sende en klage til FCC, hvis du mener dette er nødvendig. 6. Telefonselskapet kan foreta endringer på anlegg, utstyr, operasjoner eller prosedyrer, som kan ha betydning for ditt utstyr. Du vil bli varslet på forhånd slik at du har tid til å foreta de modifikasjoner som er nødvendige for å unngå at telefontjenesten blir avbrutt. 7. Hvis du har problemer med utstyret, bes du ta kontakt med RICOH CORP. CUSTOMER SUPPORT DEPT., tlf FASTFIX, for å få informasjon om reparasjon eller garanti. Hvis utstyret forårsaker forstyrrelser på telefonnettet, kan telefonselskapet be deg om å koble utstyret fra nettet til problemet er løst. 8. Hvis det oppstår driftsproblemer (dokumentstopp, kopistopp, kommunikasjonsfeil), se avsnittet om feilsøking i denne håndboken. 9. Angjeldende takster gjelder for tilkobling til servicelinje. Ta kontakt med telefonselskapet eller annen aktuell instans for mer informasjon. NÅR DU PROGRAMMERER NØDNUMRE OG/ELLER TESTER NØDNUMRE: 1. Oppretthold kontakten og gi operatøren en kort forklaring på hvorfor du ringer, før du legger på. 2. Foreta slike testanrop i stille perioder, for eksempel tidlig om morgenen eller sent på kvelden. CANADA REN (Ringer Equivalence Number) angir hvor mange enheter det er lov å koble til et telefongrensesnitt. Avslutningen av et grensesnitt kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av enheter, så lenge summen av REN for alle enhetene ikke overstiger fem (5.0). Dette produktet oppfyller gjeldende tekniske spesifikasjoner fra Industry Canada (industridepartementet). Merk: Dette digitale klasse B-apparatet er i overensstemmelse med Canadian ICES-003. vii

9 ADVARSEL Maskinen må ikke demonteres. Du kan få elektrisk støt. Hvis du skriver ut et stort antall kopier, kan overflaten på utskuffen bli varm. Pass på at du, og spesielt barn, ikke berører overflaten. viii

10 INNHOLD Kapitlet 1: KOMME I GANG Installere maskinen Pakke ut maskinen Velge plassering Bli kjent med komponentenes plassering Sett forfra Sett bakfra Kontrollpanelfunksjoner Montere tilbehør Dokumentutmatingsbrett Sette inn tonerkassett Legge i papir Koble til kabler og ledninger Koble til datamaskinen Slå på maskinen Installere programvare Om programvaren Skriverdriverfunksjoner Installere programvare i Windows Systemkrav Installere programvare i Windows Reparere programvaren Avinstallere programvaren Konfigurere maskinen Endre skjermspråk Angi maskin-id Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet Angi dato og klokkeslett Endre klokkemodus Angi papirtype og -format Angi lydinnstillinger Høyttaler, ringelyd, tastelyd og alarmlyd Høyttalervolum Bruke sparemodus Strømsparingsmodus ix

11 Kapitlet 2: PAPIRHÅNDTERING Velge utskriftsmateriell Type, innskuffer og kapasitet Retningslinjer for papir og spesielt materiell Velge utskuff Skrive ut til fremre utskuff (forsiden ned) Skrive ut til bakre utmatingsåpning (forsiden opp) 2.5 Legge papir i papirskuffen Bruke den manuelle materen Angi papirtype og -format for den manuelle materen Kapitlet 3: KOPIERING Legge i papir for kopiering Klargjøre et dokument Lage en kopi Angi kopieringsalternativer Morkhet Original type Antall kopier Forminsket/forstørret kopi Endre standardinnstillinger Angi Pause-alternativ Sortere kopier Kapitlet 4: FAKSING Sende en faks Endre alternativer for faksoppsett Tilgjengelige alternativer for faksoppsett Legge i et dokument Justere dokumentoppløsning Sende en faks automatisk Sende en faks manuelt Slå det siste nummeret på nytt Bekrefte sending Automatisk gjenoppringing Motta en faks Om mottaksmodi Legge i papir for innkommende fakser Automatisk mottak i Faks-modus Automatisk mottak i Sv/faks-modus x

12 Manuelt mottak i Tlf-modus Manuelt mottak ved hjelp av en ekstern mottakskode Motta fakser i DRPD-modus Motta fakser i minnet Automatisk oppringing Direktevalgoppringing Lagre et direktevalgnummer Sende en faks ved hjelp av et direktevalgnummer Hurtigoppringing Lagre et hurtigvalgnummer Sende en faks ved hjelp av et hurtigvalgnummer Gruppeoppringing Angi et gruppenummer Redigere gruppenumre Sende en faks ved hjelp av et gruppenummer (multioverføring) Søke etter et nummer i minnet Søke sekvensielt gjennom minnet Søke ved hjelp av en bestemt forbokstav Skrive ut en telefonbokliste Avanserte faksfunksjoner Sende gruppefakser Sende en utsatt faks Sende en prioritert faks Polle en ekstern maskin Legge til dokumenter i en programmert faksjobb Annullere en programmert faksjobb Tilleggsfunksjoner Bruke Sikkert mottak-modus Skrive ut rapporter Bruke avanserte faksinnstillinger Endre innstillinger Avanserte faksinnstillingsvalg Bruke det eksterne kontrollpanelet xi

13 Kapitlet 5: UTSKRIFT Skrive ut et dokument i Windows Avbryte en utskriftsjobb Bruke en favorittinnstilling Bruke Hjelp Angi papiregenskaper Angi grafikkegenskaper Skrive ut flere sider på ett enkelt ark Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument Tilpasse et dokument til et valgt papirformat Skrive ut plakater Bruke vannmerker Bruke et eksisterende vannmerke Opprette et vannmerke Redigere et vannmerke Slette et vannmerke Bruke overlegg Hva er et overlegg? Opprette et nytt sideoverlegg Bruke et sideoverlegg Slette et sideoverlegg Konfigurere en lokalt delt skriver I Windows 9x/Me I Windows NT 4.0/2000/XP Kapitlet 6: SKANNING Grunnleggende om skanning Skanning med TWAIN-kompatibel programvare Kapitlet 7: VEDLIKEHOLD Tømme minnet Justere skygge Rengjøre maskinen Utvendig rengjøring Innvendig rengjøring Rengjøre skanneenheten Vedlikeholde tonerkassetten Omfordele toner Skifte tonerkassett Stille inn alternativet Tonermelding Rengjøre trommelen Ignorere Toner tom-meldingen xii

14 Kapitlet 8: FEILSØKING Fjerne dokumentstopp Fjerne papirstopp I skuff I skuff I papirutmatingsområdet Ved varmeelementet eller rundt tonerkassetten I den manuelle materen Tips for å unngå papirstopp Slette feilmeldinger i displayet Løse problemer Papirmatingsproblemer Utskriftsproblemer Problemer med utskriftskvalitet Kopieringsproblemer Skanneproblemer Faksproblemer Kapitlet A: TILLEGG Installere en ekstra skuff... A.2 Velge skuff 2 i skriveregenskapene... A.4 Angi papirtype og -format for skuff 2... A.4 Spesifikasjoner... A.5 Generelle spesifikasjoner... A.5 Skannerspesifikasjoner... A.6 Spesifikasjoner for kopieringsfunksjon... A.6 Skriverspesifikasjoner... A.7 Faksspesifikasjoner... A.8 Papirspesifikasjoner... A.9 xiii

15 1 KOMME I GANG Takk for at du kjøpte dette multifunksjonsproduktet. Maskinen har funksjoner for utskrift, kopiering, skanning og faksing! Dette kapitlet gir deg trinnvise instruksjoner om hvordan du installerer maskinen. Dette kapitlet inneholder følgende: Installere maskinen Installere programvare Konfigurere maskinen

16 Installere maskinen Pakke ut maskinen Ta maskinen og alt tilbehøret ut av kartongen. Kontroller at følgende tilbehør følger med maskinen. Hvis noe mangler, bes du ta kontakt med forhandleren du kjøpte maskinen hos. Starttonerkassett Nettstrømledning * Telefonledning * CD ** Hurtiginstalleringsguide Hurtigveiledning Dokumentutmatingsbrett USB-kabel (Kun Amerika) 1.2 KOMME I GANG

17 1 Merkeplate *** (Kan allerede være festet til maskinen i noen regioner) Ark med tasteoppsett (Kun Europa / Kan allerede være festet til maskinen i noen regioner) * Strømledningen og telefonledningen kan se annerledes ut, avhengig av spesifikasjonene i landet. ** CDen inneholder Type 2200-driver, brukerhåndbok og Adobe Acrobat Reader. ***Fjern baksiden av merkeplaten, og klistre platen i kontrollpanelets venstre hjørne. MERK: Du bør bruke telefonledningen som følger med maskinen. Hvis du bruker ledning fra en annen leverandør, må den være av typen AWG 26 eller større. Strømledningen må kobles til en jordet stikkontakt. Komponenter kan variere fra land til land. Fjern pakketapen fra forsiden, baksiden og sidene av maskinen. Tape KOMME I GANG 1.3

18 Velge plassering Velg et plant, stabilt sted med tilstrekkelig plass for luftsirkulasjon. Sørg for at det er nok plass rundt til å åpne deksler og skuffer. Området skal ha god ventilasjon og være beskyttet mot direkte sollys, varmekilder, kulde og fuktighet. Ikke plasser maskinen for nær kanten på en kontorpult eller et bord. Nødvendig klaring Forside: 482,6 mm (nok plass til at papirskuffen kan tas ut) Bakside: 250 mm (nok plass til ventilasjon) Høyre: 100 mm Venstre: 100 mm (nok plass til ventilasjon) 1.4 KOMME I GANG

19 Bli kjent med komponentenes plassering 1 Dette er maskinens hovedkomponenter: Sett forfra Dokumentinnmatingsbrett Dokumentførere Automatisk dokumentmater Kontrollpanel (se side 1.6) Utskuff Fremre utskuff (forside ned) Utskufforlengelse Frontdeksel Tonerkassett Valgfri papirskuff Skuff 2 (skuff 2) Papirførere for manuell mater Papirnivåindikator Manuell mater Papirskuff(skuff 1) Sett bakfra Bakre deksel Parallellkontakt USB-kontakt Kabelkontakt for skuff 2 Bakre utmatings-åpning (forside opp) Line Jack EXT.Jack EXT-kontakt* Strømbryter LINE-kontakt Kontakt for nettstrømledning * Hvis ditt land bruker et annet telefonsystem, kan denne kontakten være blokkert. KOMME I GANG 1.5

20 Kontrollpanelfunksjoner Brukes til å lagre ofte brukte faksnumre og slå numrene med ett tastetrykk. 1 Lar deg endre direktevalgtastene til nummer 21 til og med 40. Blar gjennom alternativene for det valgte menykommandoen. 2 Bekrefter valget i displayet. Aktiverer menymodus og blar gjennom de tilgjengelige menyene. Tar deg tilbake til øverste menynivå. 3 Viser gjeldende status og ledetekster under bruk. 1.6 KOMME I GANG

21 4 F A K S Lar deg velge faksmottaksmodus. Lar deg lagre ofte brukte faksnumre ved hjelp av et ett- eller tosifret hurtigvalgnummer eller gruppenummer for automatisk oppringing, samt redigere de lagrede numrene. Lar deg skrive ut en telefonbokliste. Justerer oppløsningen for dokumentene i gjeldende faksjobb. Lar deg sende en faks til flere mottakere. 1 Åpner telefonlinjen. 5 Ringer det siste nummeret i ventemodus eller legger inn en pause i et faksnummer i redigeringsmodus. Brukes til å slå et nummer eller taste inn alfanumeriske tegn. Justerer lysheten for dokumentene i gjeldende kopieringsjobb. *1 Denne knappen kalles "Morkhet" i denne håndboken. 6 K O P I Velger dokumenttype for gjeldende kopieringsjobb. *2 Denne knappen kalles "Original type" i denne håndboken. Gjør en kopi mindre eller større enn originaldokumentet. Velger antall kopier. 7 Stanser en operasjon når som helst. I ventemodus slettes/avbrytes kopieringsvalgene, for eksempel lysstyrke, dokumenttypeinnstilling, kopiformat eller antall kopier. Starter en jobb. KOMME I GANG 1.7

22 Montere tilbehør Dokumentutmatingsbrett Sett de to klaffene på det medfølgende dokumentutmatingsbrettet inn i sporene på begge sider av utskuffen. Brett om nødvendig ut forlengelsen. MERK: Du løsner dokumentutmatingsbrettet ved å trykke på den fremre delen av brettet, som vist på illustrasjonen. Selv om du på dette punktet hører en dump lyd, er komponentene beskyttet mot skader. 1.8 KOMME I GANG

23 Sette inn tonerkassett 1 1 Åpne frontdekselet. 2 Ta starttonerkassetten ut av emballasjen. Rull kassetten forsiktig 5 6 ganger for å fordele toneren jevnt inni kassetten. Grundig rulling av kassetten sikrer maksimalt antall utskrifter per kassett. MERK: Tonerkassetten må ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter fordi for mye lys kan skade den. Tildekk den med et stykke papir hvis den blir stående utildekket i mer enn noen få minutter. Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg i stoff. KOMME I GANG 1.9

24 3 Skyv tonerkassetten inn i maskinen til den låses på plass. 4 Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt lukket KOMME I GANG

25 Legge i papir 1 Papirskuffen kan ta ca. 250 ark. Slik legger du i en bunke papir i Letter-format: 1 Trekk ut papirskuffen, og ta den helt ut av maskinen. 2 Trykk ned trykkplaten til den låses på plass. 3 Luft kantene av papirbunken for å skille arkene fra hverandre. Dunk deretter bunken mot et flatt underlag til arkene ligger jevnt. KOMME I GANG 1.11

26 4 Legg papirbunken i papirskuffen med utskriftssiden opp. MERK: Hvis du vil legge i papir av et annet format, må du justere papirføringene. Hvis du vil ha mer informasjon, se side Ikke legg i så mye papir at det går over maksimumsmerket på venstre side inni skuffen. For mye papir i skuffen kan føre til papirstopp. 6 Sett inn papirskuffen igjen, og skyv den inn i maskinen. MERK: Når du har lagt i papiret, må du stille inn maskinen for papirtypen og -formatet som er lagt i. Se side 1.31 for kopiering og faksing, eller side 5.7 for utskrift fra PC KOMME I GANG

27 Skifte papirformat i papirskuffen Hvis du vil legge i lengre papir, for eksempel ark i Legal-format, må du justere papirføringene slik at papirskuffen blir lengre. 1 Trykk inn og åpne papirførerlåsen, og skyv lengdeføreren helt ut for å forlenge papirskuffen til full lengde. 1 P 2 Når du har lagt papir i skuffen, skyver du papirføreren innover til den lett berører enden av papirbunken. For mindre papirformater enn Letter må du justere den fremre lengdeføreren. KOMME I GANG 1.13

28 3 Knip sammen breddeføreren, som vist nedenfor, og skyv den mot papirbunken til den lett berører siden av bunken. MERK: Ikke skyv breddeføreren så langt at papiret bøyer seg. Hvis du ikke justerer breddeføreren, kan det oppstå papirstopp. Koble til kabler og ledninger Plugg telefonledningen inn i LINE-kontakten, og den andre enden inn i vegguttaket. Til vegguttaket 1.14 KOMME I GANG

29 Hvis maskinen skal brukes til mottak av både fakser og telefonsamtaler, må du koble en telefon og/eller telefonsvarer til maskinen. 1 KOMME I GANG 1.15

30 MERK: I Storbritannia: Hvis en tretrådet (shuntledning, eldre utstyr) telefon eller telefonsvarer er koblet til EXT-kontakten på maskinen, vil ikke det eksterne utstyret ringe når det kommer inn en samtale. Dette kommer av at maskinen er konstruert for å fungere med den nyeste teknologien. Du unngår denne inkompatibiliteten ved å bruke en totrådet (nyere utstyr) telefon eller telefonsvarer. Koble til datamaskinen Plugg USB-skriverkabelen inn i kontakten på baksiden av maskinen. Du må bruke en USB 2.0-kompatibel kabel med en lengde på maks. 3 m. Hvis du vil bruke en parallell skriverkabel, må dette være en IEEE 1284-kompatibel parallellkabel som kobles til maskinens parallellkontakt. Trykk metallklemmene ned i hakkene på kabelpluggen. MERK: Du trenger bare å koble til én av kablene nevnt ovenfor. Ikke bruk parallellkabel og USB-kabel samtidig. USB-kabel kan bare brukes i Windows 98/Me/2000/XP. Når du bruker USB-tilkobling, kan du velge mellom to USB-modi: Rask og Langsom. Rask er standardmodus. Noen PC-brukere kan oppleve dårlig USB-funksjon i standardmodus. Velg i så fall Langsom modus for å oppnå et godt resultat. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter USB-modus, se side KOMME I GANG

31 Slå på maskinen 1 1 Plugg den ene enden av den medfølgende trelederledningen inn i AC-kontakten på maskinen, og den andre enden inn i en forsvarlig jordet stikkontakt. 2 Trykk på strømbryteren for å slå på maskinen. Til AC-vegguttaket Hvis du vil vise displayteksten på et annet språk, se side ADVARSEL: Smelteområdet i den bakre delen inni maskinen blir varm når maskinen slås på. Vær forsiktig når du arbeider i dette området. Maskinen må ikke demonteres med strømmen på. Du kan få elektrisk støt. KOMME I GANG 1.17

32 Installere programvare Om programvaren Du må installere programvare ved hjelp av den medfølgende CDen etter at du har installert maskinen og koblet den til datamaskinen. CDen inneholder følgende: Programvare Brukerhåndbok Adobe Acrobat Reader På CDen finner du følgende programvare: Type 2200-driver For å kunne bruke maskinen som skriver og skanner i Windows, må du installere Type 2200-driveren. Hvis du vil ha informasjon om installering av Type 2200-driveren i Windows, se side Eksternt kontrollpanel Dette Windows-baserte programmet installeres automatisk når du installerer Type 2200-driveren. Hvis du vil ha informasjon om bruk av programmet, se side KOMME I GANG

33 Skriverdriverfunksjoner Skriverdriverne støtter følgende standardfunksjoner: Valg av papirkilde Papirformat, papirretning og medietype Antall eksemplarer 1 Tabellen nedenfor gir en generell oversikt over funksjonene som støttes av skriverdriverne. Funksjon Skriverdriver Win9x/Me Win2000/XP WinNT4.0 Tonersparing J J J Valg av utskriftskvalitet J J J Plakatutskrift J J J Flere sider per ark (N opp) Tilpass utskrift til side J J J J J J Skaler utskrift J J J Vannmerke J J J Overlegg J J J KOMME I GANG 1.19

34 Installere programvare i Windows Systemkrav Før du begynner, må du kontrollere om systemet oppfyller minimumskravene. Operativsystemer som støttes Windows 95 OSR2 Windows 98 / Windows 98 SE Windows Me Windows NT 4 Workstation eller Server med Service Pack 3 Windows 2000 Professional eller Advanced Server Windows XP Home Edition eller Professional Minimumskrav Diskplass: 120 MB for installasjon Minne: 64 MB Prosessor: Pentium II 233 eller høyere Nødvendig programvare: Internet Explorer 4.01 Anbefalt Diskplass: 300 MB for installasjon Minne: 128 MB Prosessor: Pentium II 400 eller høyere Nødvendig programvare: Internet Explorer 5.5 MERK: Programvaren for Windows NT 4.0/2000/XP bør installeres av systemansvarlig. Windows 95-versjoner som er eldre enn OSR2, anbefales ikke på grunn av manglende kompatibilitet med OLE/COM-biblioteker KOMME I GANG

35 Installere programvare i Windows MERK: Lukk vinduet Ny maskinvare funnet når datamaskinen startes opp. Kontroller at maskinen er slått på og koblet til en parallellport eller USB-port på datamaskinen før programvaren installeres. Windows 95 og Windows NT 4.0 støtter ikke USB-tilkobling. 1 1 Sett den medfølgende CDen inn i CD-stasjonen. CDen skal starte automatisk, og et vedlikeholdsvindu åpnes. Hvis vedlikeholdsvinduet ikke åpnes, klikker du på Start og deretter på Kjør. Skriv X:\Setup.exe, der du bytter ut "X" med bokstaven for din CD-stasjon, og klikk på OK. MERK: Hvis maskinen ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu åpnes: Når du har koblet til maskinen, klikker du på Neste. Hvis du vil hoppe over tilkoblingsstatusen, klikker du på Neste og svarer Nei på etterfølgende skjermbilde. Installeringen starter, og testsiden vil ikke bli skrevet ut når installeringen er fullført. KOMME I GANG 1.21

36 2 Velg installeringstype. Vanlig: Installerer vanlig programvare for skriveren, som skriverdriver, Twain-driver og eksternt kontrollpanel. Dette anbefales for de fleste brukere. Tilpasset: Lar deg velge språk for programvaren og hvilke komponenter du vil installere. Når du har valgt språk og komponent(er), klikker du på Neste. Vis bruksanvisning: Lar deg vise denne brukerhåndboken. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installert på datamaskinen, klikker du på dette alternativet for å installere programmet automatisk. 3 Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du vil skrive ut en testside, merker du av i avkrysningsboksen og klikker på Neste. 4 Hvis testsiden blir skrevet ut riktig, klikker du på Ja. Hvis ikke, klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt KOMME I GANG

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN Version B Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-5440CN og MFC-5840CN (Sett

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET Hurtigreferanse 604P17517 FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET ved å bruke alle mulighetene maskinen har. En opplærings- og informasjons-cd fulgte med maskinen. CDen inneholder animerte opplæringsprogrammer og

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer