BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE

2 ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Brygga losji Bioddgaten 2-4. Detaljregulering. Dokument nr.: [Tekst] Filnavn: ROS-analyse_Bioddgaten_2_4 Revisjon [Tekst] Dato Utarbeidet av Ingunn Løvdal Kontrollert av Ruth Hauge Bjørneseth Godkjent av [avn] Beskrivelse [Tekst] Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Kystveien 2 O-4841 AREDAL T

3 ROS-AALYSE 3 (17) IHOLD 1. SAMMEDRAG OG KOKLUSJOER ILEDIG OG METODE Bakgrunn Metode Kunnskapsgrunnlag Avgrensning Akseptkriterier Usikkerhet i ROS-analyser BESKRIVELSE AV PLAOMRÅDE FAREKARTLEGGIG, SASYLIGHET OG KOSEKVES Identifikasjon av farer og uønskede hendelser Stormflo Havnivåstigning Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Støv og støy fra trafikk Trafikkulykker Ulykke under lek/fritid Drukningsulykke Område for idrett/ lek Bebyggelsen har særlig stor fare for brannspredning Utilstrekkelig brannvannforsyning Sannsynlighet og konsekvens Stormflo Havnivåstigning Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Støv og støy fra trafikk RISIKOAALYSE Evaluering av risiko Risikoreduserende tiltak Planens virkning for risikonivå KILDER VEDLEGG Ramboll

4 4 (17) ROS-AALYSE Rambøll

5 ROS-AALYSE 5 (17) 1. SAMMEDRAG OG KOKLUSJOER Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Det er tatt utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt en generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. ROS-analysen er bygget opp som en tre-trinns-analyse: 1. Identifikasjons av aktuelle hendelser («farekartlegging» ved gjennomgang av sjekkliste) 2. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 3. Risikoanalyse ROS-analysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og gjennomgang med Grimstad kommune. Analysen er gjennomført som et «desk-study». Planområdet ligger på nedsiden av Bioddgaten fra krysset med Voss gate/fv 420 og strekker seg utover Biodden. Planområdet er flatt og ligger i hele området lavere enn kote Bioddgaten ligger på ca kote +1.5 innenfor planområdet. ROS-analysen har identifisert 4 aktuelle uønskede hendelser/farer som er relevante for foreliggende plan: RØDE hendelser/farer : Støypåvirkning fra trafikk GULE hendelser/farer Stormflo Havnivåstigning Spesielt nedbørsutsatt, ekstrem nedbør Det er foreslått risikoreduserende tiltak i form av planbestemmelser for alle de uønskede hendelsene. Det er utarbeiding av egen støyvurdering med konkrete forslag til utforming og plassering av støyskjermer (vedlegg 1). Ramboll

6 6 (17) ROS-AALYSE 2. ILEDIG OG METODE 2.1 Bakgrunn Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og bygningslovens 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. ROS-analysen skal avdekke behov for ytterligere kartlegging/undersøkelser og nødvendige avbøtende tiltak. Analysen gir også grunnlag for utforming og revisjon av reguleringsplanbestemmelser og hensynssoner. 2.2 Metode Det er tatt utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt en generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. ROS-analysen er utført som en generell og relativt enkel variant. Karleggingen av aktuelle hendelser er gjennomført på et nivå som reflekterer detaljeringsnivået i forslaget til reguleringsplan og vil ivareta krav til samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse jf. Plan- og bygningsloven (PBL) 4-3. ROS-analysen er bygget opp som en tre-trinns-analyse: 4. Identifikasjons av aktuelle hendelser («farekartlegging» ved gjennomgang av sjekkliste) 5. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 6. Risikoanalyse Risikoanalyse (punkt 3) foretas ved å plassere hver enkelt uønsket fare/hendelse i en 2- dimensjonal matrise som kombinerer konsekvens og sannsynlighet. Sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare (punkt 2 i analysen) deles inn i 5 kategorier, angitt i tabell 1, og vurdering av konsekvens for uønskede hendelser/farer (punkt 2 i analysen) deles inn i 5 kategorier, angitt i tabell 2. Tabell 1: Kategorier for sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare Sannsynlighet Beskrivelse Score Svært sannsynlig/kontinuerlig Skjer ukentlig/opptrer kontinuerlig i området 5 Meget sannsynlig/periodevis, lengre Skjer månedlig/opptrer i lengre perioder/flere 4 varighet måneder Sannsynlig/flere enkelttilfeller Skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet 3 Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års-periode 2 Lite sannsynlig/ingen tilfeller Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder 1 Rambøll

7 ROS-AALYSE 7 (17) Tabell 2: Kategorier for vurdering av konsekvens for uønskede hendelser/farer Sannsynlighet Beskrivelse Score Ubetydelig/ufarlig Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye 1 Mindre alvorlig, en viss fare Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for enkeltpersoner. 2 Betydelig/kritisk Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe personer. 3 Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner 4 Svært alvorlig/katastrofalt Personskade som medfører død eller varig men; mange skadde; langvarig miljøskadde. 5 Risikomatrisen sammenstiller resultatene fra analysen av sannsynlighet og konsekvens, se figur 1. Resultatene angis med tallkode for den enkelte hendelse/fare som er vurdert, og med fargekode for celler som følger: Røde felt: Tiltak nødvendig, ikke akseptabelt Gule felt: Tiltak må vurderes Grønne felt: Ikke signifikant risiko. Risikoreduserende tiltak kan vurderes. Konsekvens: Ubetydelig Mindre Betydelig Alvorlig Svært (1) alvorlig (3) (4) alvorlig Sannsynlighet: (2) (5) Svært sannsynlig (5) Meget sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) Figur 1: Matrise for risikonivå basert på en sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens. Planens virkning på risikonivået for den enkelte uønskede hendelse/fare presenteres tabellarisk i en 3-delt skala: Økt risiko Uendret risiko Lavere risiko Resultater fra risikomatrisen og vurdering av planens virkning på risikonivået presenteres i samletabell bakerst i kap. 5. Ramboll

8 8 (17) ROS-AALYSE 2.3 Kunnskapsgrunnlag ROS-analysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og gjennomgang med Grimstad kommune. Analysen er gjennomført som et «desk-study». Følgende dokumenter er lagt til grunn: «Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet», Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (2010). Reguleringsplanveilederen, Vedlegg 1. ROS-analyse. Miljøverndepartementet (2011) Rundskriv T-5/97 «Arealplanlegging og utbygging i fareområder». Miljøverndepartementet Samfunnssikkerhet og planlegging. Risiko og sårbarhetsanalyse, revidert pr. 8. juli 2011 (etter høring). Vedlegg til kommuneplan for Grimstad kommune ROS AGDER. Risiko og sårbarhetsanalyse for Aust- og Vest-Agder. 3. mai Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder. Det er ikke gjennomført eget arbeidsseminar eller møte ved gjennomføring av analysen. 2.4 Avgrensning ROS-analysen omfatter planområdet med omkringliggende arealer slik det er definert på plankart. ROS-analysen omfatter også områdeeksterne hendelser eller farer som kan få direkte eller indirekte konsekvenser for planområdet. 2.5 Akseptkriterier Følgende akseptkriterier er lagt til grunn: Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene vesentlig risiko Bruken av planområdet skal ikke være farligere, eller medføre en høyere risiko enn bruken av omkringliggende områder. 2.6 Usikkerhet i ROS-analyser ROS-analysen er gjennomført på reguleringsplannivå, på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale, gjennomførte utredninger og forslag til detaljregulering. Endringer i kunnskapsgrunnlaget i senere prosjektfaser vil kunne påvirke konklusjoner og anbefalinger i foreliggende analyse, og revisjon bør vurderes. Usikkerhet i datagrunnlaget for analysen medfører at det for mange farer og hendelser ikke kan gis eksakte beregninger for sannsynlighet og konsekvens. Rambøll

9 ROS-AALYSE 9 (17) 3. BESKRIVELSE AV PLAOMRÅDE Området ligger på nedsiden av Bioddgaten fra krysset med Voss gate/fv 420 og strekker seg noe utover Biodden. Arealene er i dag bebygd med diverse bygg av svært varierende kvalitet og ubebygd areal brukes til parkering. Bebyggelsen langs Bioddgaten som grenser til planområdet består av boliger. Planområdet er flatt og ligger i hele området lavere enn kote + 2.0, Bioddgaten ligger på ca. kote +1.5 innenfor planområdet. Da området til dels ligger på fylling og ellers blir benyttet til parkering og bebyggelse, er det ingen vegetasjon av betydning innfor planområdet. Dagens strandpromenade/ bryggeløsning strekker seg delvis inn i planområdet for detaljreguleringen. 4. FAREKARTLEGGIG, SASYLIGHET OG KOSEKVES 4.1 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste, se vedlegg 1. Listen er et hjelpemiddel for å identifisere farer og uønskede hendelser. Sjekklisten er basert på eksempellister fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til bruk i ROS-analyser. ROS-analysen har tatt utgangspunkt i foreliggende nasjonale data i tilgjengelige kartdatabaser, informasjon fra kommune og regionale myndigheter, og forslag til detaljregulering (plankart, planskisse, planbeskrivelser og planbestemmelser). Hendelser som identifiseres som aktuelle i foreliggende planområde beskrives i dette kapittelet. Sannsynlighet og konsekvens og risikoanalyse følger i kapittel 5. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. Følgende farer og hendelser vurderes som aktuelle i planområdet for Bioddgaten Stormflo Dagens nivå for stormflo: VE sin karttjeneste VE Atlas har i ikke angitt stormflonivå for Grimstad sentrumsområde. Fremtidig nivå: Rapporten Havnivåstigninger i norske kystkommuner, estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner (revidert utgave 2009) angir følgende tall for beregnet 100 års stormflo for fremtiden: År 2050: 163 cm (usikkerhet på -8cm til +14cm) År 2100: 216 cm (usikkerhet -20cm til +35cm) Intervallet for stormflo tar kun hensyn til usikkerheten knyttet til havnivåstigning. Bioddveien ligger på kote +1,5. Parkeringskjelleren i reguleringsplanen planlegges under dagens havnivå, og planlagte lekeområder ligger under kote Havnivåstigning Rapporten Havnivåstigninger i norske kystkommuner, estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner (revidert utgave 2009) angir følgende tall for beregnet havstigning i fremtiden: År 2050: 19 cm (usikkerhet på -8cm til +14cm) Ramboll

10 10 (17) ROS-AALYSE År 2100: 66 cm (usikkerhet -20cm til +35cm) Gulvet i 1. etasje ligger på kote +2,1. Planen tilrettelegger ikke for arealer for varig opphold under dette nivået Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør ROS-analysen for kommuneplan for Grimstad angir at Grimstad de senere år har opplevd perioder med store snømengder, med henvisning til rapporten KLIMA i orge 2100 som indikerer 50% nedbørsøkning midtvinters. Temaet er relevant mhp. transportnett, muligheter for brøyting, og strømforsyning til planområdet Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Området ligger i innseilingen til Grimstad havn, og det vil være en viss risiko for ulykker og akuttutslipp fra skip som passerer området. Kommunen bekrefter i e-post av at faren for akuttutslipp ikke ansees som høyere i det aktuelle planområdet enn langs Agderkysten generelt. Temaet omtales følgelig ikke ytterligere i analysen Støv og støy fra trafikk Planlagte bygg og lekeplass ligger i sentrum, nær Fv 420. Bioddgaten passerer tett på planlagte bygg. Statens vegvesen Region Sør opplyser i sitt innspill til oppstartsmelding av foreliggende plan at Fv 420 har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 6150 kjt./døgn ved Bioddgaten i SIUS AS har gjennomført støyvurderinger av planområdet, se vedlegg 1 («Bioddgaten 2-4, Grimstad Innledende trafikkstøyvurdering. Rapport R01. SIUS AS ). Trafikktallene som er lagt til grunn for trafikkstøyberegningene er dimensjonerte trafikktall for år ÅDT for Fv 420 er beregnet til 8000 kjt/døgn, og for Bioddgaten til 300 kjt/døgn. Rapporten konkluderer med at rød støysone strekker seg 3-6 m inn på planlagt lekeareal, og at gul støysone berører store deler av planlagt boligareal. Planlagte boliger nærmest Fv420 ligger med fasadene i gul støysone. Se støysonekart i vedlagte rapport Trafikkulykker Planområdet får adkomst via kommunal veg, men ligger nær FV 420. Regulering av vegen er i henhold til områdeplanen som forutsettes å ivareta trafikksikkerheten i henhold til gjeldende regelverk. Temaet omtales ikke ytterligere i analysen Ulykke under lek/fritid Aktiviteter på en lekeplass innebærer en viss risiko for ulykker i form av personskade. Utstyr og øvrige produkter forutsettes å bli etablert i tråd med gjeldende regelverk, og omtales ikke ytterligere i analysen Drukningsulykke Planområdet omfatter strandsone mot sjø som innebærer en viss risiko for drukningsulykker, både for beboere og besøkende/forbipasserende til anlegget. Planen bidrar imidlertid til tydeliggjøring av bryggeområder og følgelig redusert sannsynlighet for hendelsen sammenliknet Rambøll

11 ROS-AALYSE 11 (17) med dagens situasjon. Planen innebærer ikke tiltak som bidrar til økt risiko for drukningsulykker. Temaet omtales ikke ytterligere i analysen Område for idrett/ lek Lekeplass planlegges etablert. Se under punkt Bebyggelsen har særlig stor fare for brannspredning Grimstad sentrum har mye eldre, tett trehusbebyggelse med særlig stor fare for brannspredning, jf. foreliggende ROS-analyse for Grimstad kommuneplan Brannsikkerhet er ivaretatt gjennom aktiv medvirkning fra Grimstad brannvesen ved prosjektering av ny bebyggelse. Planen åpner ikke for etablering av særlig brannfarlig virksomhet. Temaet omtales ikke ytterligere i analysen Utilstrekkelig brannvannforsyning Krav til vannforsyning for slukkevann er 50 l/s fordelt på minst 2 uttak. Kravet er bekreftet oppfylt for planområdet av Grimstad kommune v/brann og feiertjenesten i e-post til Rambøll per Temaet omtales ikke ytterligere i analysen. 4.2 Sannsynlighet og konsekvens Stormflo Sannsynligheten for hendelsen er helt uavhengig av faktorer som er knyttet til foreliggende arealplan. Konsekvensen av hendelsen for planlagte tiltak kan påvirkes av planutforming og risikoreduserende tiltak. Sannsynligheten for 100-års stormflo settes i henhold til gitte kategorier til «mindre sannsynlig», score 2, som følge av det lange intervallet. Konsekvensen ved en 100-års stormflo vil etter vår vurdering være belastende forhold for en gruppe personer, og vil følgelig måtte betegnes som betydelig/kritisk, score Havnivåstigning Sannsynligheten for hendelsen er uavhengig av faktorer som er knyttet til foreliggende arealplan. Konsekvensen av hendelsen for planlagte tiltak kan påvirkes av planutforming og risikoreduserende tiltak. Sannsynligheten for havnivåstigning settes til svært sannsynlig, score 5, i henhold til nasjonale retningslinjer på området. Konsekvensen ved havnivåstigning innenfor planområdet vil etter vår vurdering være mindre alvorlig; score 2. Vurderingen baseres på at laveste nivå for arealer for varig opphold ligger på kote +2,1, og følgelig ikke vil berøres direkte, og at hendelsen vil foregå gradvis over lang tid. Ramboll

12 12 (17) ROS-AALYSE Arealer i nærmiljøet vil imidlertid kunne bli berørt, her under parkeringskjeller og planlagt lekeplass og uteområder Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Sannsynligheten for hendelsen er helt uavhengig av faktorer som er knyttet til foreliggende arealplan. Konsekvensen av hendelsen for planlagte tiltak kan påvirkes av planutforming og risikoreduserende tiltak. Sannsynligheten for ekstremnedbør vinterstid settes til sannsynlig/flere enkelttilfeller, score 3, i henhold til ROS-analyse for kommuneplan for Grimstad. Konsekvensen ved hendelsen Konsekvensene kan være flere. Særlig kritisk kan det være med redusert fremkommelighet på grunn av manglende brøyting og brudd på strømforsyning. Store snømengder kan gi ekstrem belastning på bygninger og andre installasjoner. Det ansees ikke som sannsynlig at konsekvensene innebærer kritisk skadde eller mange skadde innenfor planområdet, men hendelsen vil kunne være belastende for en gruppe personer. Konsekvens-score settes til 3. Reguleringsplanen legger opp til at det blir romsligere langs veien med planforslaget enn ved dagens situasjon, spesielt langs Bioddgaten. Dette innebærer at muligheter for brøyting vil bedres, og at planen følgelig bidrar til å redusere konsekvensen for planområdet med tilliggende arealer ved ekstremt snøfall. For arealene som planlegges som lekeplass vil planen i prinsippet ikke påvirke konsekvensnivå ved kraftig snøfall. Konsekvensene ved bortfall av strømforsyning for planlagte boliger vil i liten grad påvirkes av planutforming. Bestemmelser om at all teknisk infrastruktur skal legges som jordkabel reduserer risikoen for brudd på slik struktur som følge av ekstremt snøfall. Konsekvenser ved ekstrem belastning på bygninger og andre installasjoner avhenger av dimensjonering, og ivaretas i prosjekteringsarbeidet Støv og støy fra trafikk Sannsynligheten for hendelsen er i hovedsak uavhengig av faktorer som er knyttet til foreliggende arealplan. Konsekvensen av hendelsen for planlagte tiltak kan påvirkes av planutforming og risikoreduserende tiltak. Sannsynligheten for støypåvirkning er daglig påvirkning, og settes på bakgrunn av vedlagt rapport fra SIUS som svært sannsynlig, score 5. Konsekvensen ved hendelsen er helseplager og skader. Konsekvensene vil ikke være akutte, men kan være belastende for en gruppe personer. Score settes til 3. Risikoreduserende tiltak som foreslås i vedlagte SIUS-rapport er: Fasadetiltak for bygninger nærmest Fv420 Boliger med fasade i gul støysone må ha gjennomgående god planløsning for å tilfredsstille krav til stille side. To av uteplassene nærmest Fv420 må ha skjermingstiltak mot støy. Skjerming av lekearealene vil redusere behov for skjerming av uteplasser. Rambøll

13 ROS-AALYSE 13 (17) Støyskjerming av lekeområdet. Forslag til høyde og plassering av støyskjerm er presentert i SIUS-rapporten. 5. RISIKOAALYSE 5.1 Evaluering av risiko Risikomatrisen er en metode for å sammenstille resultatene fra analysen av sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse/fare. Resultatet er vist i samletabell 5 bakerst i dette kapittelet. Følgende hendelser/farer er vurdert med rødt eller gult risikonivå: RØDE hendelser/farer : Støypåvirkning fra trafikk GULE hendelser/farer Stormflo Havnivåstigning Spesielt nedbørsutsatt, ekstrem nedbør 5.2 Risikoreduserende tiltak For de hendelsene hvor ROS-analysen har avdekket behov for tiltak på grunn av uakseptabelt høyt risikonivå for hendelsen er det implementert følgende tiltak i foreslåtte plan (tabell 3): Tabell 3: Implementerte risikoreduserende tiltak # Hendelse Tiltak Beskrivelse av tiltak 6 Stormflo Bestemmelse om laveste tillatte nivå for areal for varig opphold ( 3.4.2) Laveste tillatte nivå for areal for varig opphold er satt til kote +2,1. Bestemmelse med krav om teknisk plan for håndtering av overvann ( 4.1.1). Rekkefølgebestemmelse med krav om tekniske planer for vann og avløp før igangsettingstillatelse kan gis Det skal utarbeides tekniske planer for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp og håndtering av overvann skal omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. ( 6.2.1). 8 Havnivåstigning Bestemmelse om laveste tillatte nivå for areal for varig opphold ( 3.4.2) Laveste tillatte nivå for areal for varig opphold er satt til kote +2,1. 11 Ekstrem nedbør Bestemmelse om teknisk infrastruktur i jordkabel ( 2.2.1) Bestemmelse med krav om teknisk plan for håndtering av overvann ( 4.1.1). Rekkefølgebestemmelse med krav om tekniske planer for vann og avløp før igangsettingstillatelse kan gis ( 6.2.1). 18 Trafikkstøy Bestemmelser om skjerming av Krav om dokumentasjon av akseptable Ramboll

14 14 (17) ROS-AALYSE lekeplass og støyreduserende tiltak i fasader ( og 2.4.2). støyverdier og tilstrekkelige avbøtende tiltak i byggesøknad. Krav om tilstrekkelige støyreduserende tiltak på fasader i byggesøknad. 5.3 Planens virkning for risikonivå Tabell 4 oppsummerer hvordan forslag til arealplan med arealformål og bestemmelser endrer risikonivå for de enkelte aktuelle hendelser/ sårbarheter. 5 farer får redusert risikonivå, og ingen hendelser får økt risikonivå som følge av planforslaget. Resultatet er også vist i samletabell 5 bakerst i dokumentet: Tabell 4: Planens virkning for risikonivå i området # Uønsket hendelse Endring i risiko 6 Stormflo Lavere risiko 8 Havnivåstigning Lavere risiko 11 Spesielt nedbørsutsatt, ekstrem nedbør Lavere risiko 13 Akuttutslipp til sjø/vassdrag Uendret risiko 18 Støv og støy fra trafikk Lavere risiko 22 Trafikkulykker Uendret risiko 35 Ulykke under lek/fritid Uendret risiko 36 Drukningsulykke Lavere risiko 44 Område for lek og idrett Uendret risiko 50 Bebyggelsen har særlig stor fare for brannspredning Uendret risiko 52 Utilstrekkelig brannvannforsyning Uendret risiko Tabell 5: Sjekkliste for risikoforhold med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risikonivå for aktuelle uønska hendelser, se kap Risikostatus før plan angis i tråd med anvendt metode; Rød= tiltak nødvendig/ikke akseptabelt, gult=tiltak må vurderes, grønt=ikke signifikant risiko/tiltak kan vurderes. Virkning av planen angis som endring i risiko: Grønn=redusert risiko, hvit=ingen endring i risiko, rød=økt risiko. IV=ikke vurdert. # Uønsket hendelse/fare Aktu elt ja (J)/n ei () Sann synli ghet (1-5) Kons ekve ns (1-5) Risiko. Status før plan. Grønn, gul, rød Virkning av planen: Endring i risiko. Grønn, hvit, rød Komme ntar Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 1 Løsmasseras/ skred 2 Steinras/ steinsprang 3 Snøskred/ isras 4 Flomras 5 Elveflom 6 Stormflo J Radongass 8 Havnivåstigning J 5 2 Rambøll

15 ROS-AALYSE 15 (17) # Uønsket hendelse/fare Aktu elt ja (J)/n ei () Sann synli ghet (1-5) Kons ekve ns (1-5) Risiko. Status før plan. Grønn, gul, rød Virkning av planen: Endring i risiko. Grønn, hvit, rød Komme ntar 9 Vil drenering av området føre til oversvømmelse av nedenforliggende områder? 10 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind 11 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem J 3 3 nedbør Forurensning/ miljø/ storulykker. Hendelser kan være en aktuell risiko som følge av planen, eller som følge av hendelser i nærliggende virksomheter. 12 Forurenset grunn 13 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag J IV IV Ikke mer aktuelt her enn generelt langs kysten. 14 Akuttutslipp til grunn 15 Avrennings fra fyllplasser etc 16 Ulykker fra industri med storulykkepotensiale 17 Støv og støy fra industri 18 Støv og støy fra trafikk J Stråling fra høyspent 20 Andre kilder for uønsket stråling Transport. Hendelser kan være en aktuell risiko som følge av planen, eller som følge av hendelser i nærliggende virksomheter. 21 Ulykke med farlig gods 22 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter (til skole/ barnehage/ nærmiljøanlegg/ forretning/ busstopp). J IV IV Ingen endring i risiko som følge av plan. Ivaretatt 23 Trafikkulykker, møteulykker 24 Trafikkulykker, utforkjøring 25 Trafikkulykker, andre 26 Trafikkulykke, anleggstrafikk 27 Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i tunnel Ramboll

16 16 (17) ROS-AALYSE # Uønsket hendelse/fare Aktu elt ja Sann synli Kons ekve Risiko. Status før Virkning av Komme ntar (J)/n ei () ghet (1-5) ns (1-5) plan. Grønn, gul, rød planen: Endring i risiko. Grønn, hvit, rød 28 Skipskollisjon Ikke skipsled 29 Grunnstøting med skip Ikke skipsled Infrastruktur. Vil uønska hendelser på nærliggende transportårer kunne utgjøre en risiko for området? 30 Hendelser på vei 31 Hendelser på jernbane 32 Hendelser på T-bane 33 Hendelser på trikk 34 Hendelser i luften (flytrafikk) Lek/ fritid 35 Ulykke under lek/ fritid J IV IV Ingen endring i risiko som følge av plan. Ivaretatt 36 Drukningsulykke J IV IV Mulig lavere risiko pga bedre avklart bryggeo mråde. Sårbarhet, berører planen forhold omkring temaene: 37 Havn, kaianlegg 38 Sykehus/-hjem, kirke 39 Brann/ politi/ sivilforsvar 40 Kraftforsyning 41 Vannforsyning 42 Forsvarsområde 43 Tilfluktsrom 44 Område for idrett/ lek J IV IV 45 Park, rekreasjonsområder 46 Teletjenester 47 Spillvann/renovasjon Høyspentlinjer 48 Påvirkes området av magnetisk Rambøll

17 ROS-AALYSE 17 (17) # Uønsket hendelse/fare Aktu Sann Kons Risiko. Virkning Komme elt ja synli ekve Status før av ntar (J)/n ghet ns plan. planen: ei (1-5) (1-5) Grønn, Endring i () gul, rød risiko. Grønn, hvit, rød felt fra el-linjer 49 Klatrefare i forbindelse med master Brannfare 50 Bebyggelsen har særlig stor fare for brannspredning 51 Bebyggelse med fare for utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser eller væsker 52 Utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk) 53 Utilstrekkelig med adkomstveier for rednings- og slukkemannskap Diverse 54 Er tiltaket i seg selv et sabotasje- / terrormål 55 Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? 56 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand, dambrudd med mer 57 Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 58 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc J IV IV Ivaretatt 6. KILDER Kartløsninger på internett: (ras, skred, grunnforhold) (flom) (e-linjer, radon) (forurenset grunn) 7. VEDLEGG SIUS Rapport R01. «Bioddgaten 2-4, Grimstad Innledende trafikkstøyvurdering» Ramboll

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Grunneier Ragnhild Gjervold Rapporttype Vedlegg til detaljregulering Dato 2013-12-03 GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (13) GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer