OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS"

Transkript

1 Oppdragsgiver Gran kommune Rapporttype ROS OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS

2

3 ENKEL ROS 3 (11) OMRÅDEREGULERING BJONEROA ENKEL ROS Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Områderegulering Bjoneroa Dokument nr.: Filnavn: ROS-regplan Bjoneroa.docx Revisjon 00 Dato Utarbeidet av SRS Kontrollert av IRE Godkjent av IRE Beskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Torgeir Vraas plass 4 Pb 2394 Strømsø NO-3003 DRAMMEN T F

4 4 (11) ENKEL ROS INNHOLD 1. BAKGRUNN ROS-ANALYSE Innledning Hensikt Metode Identifikasjon av farer og uønskede hendelser Analyse av risiko Fare 1, løsmasseras/ skred Fare 5 Elveflom/ bekkeflom Fare 11 Sårbar flora/ rødlistearter/svartlistearter Fare 14 Vassdragsområder Fare 17 Forurenset grunn Fare 18 akuttutslipp til sjø og vassdrag Fare 20 Avrenning fra fyllplasser etc Fare 24 Stråling fra høyspent Fare 27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Fare 31 Trafikkulykke, anleggstrafikk Fare 39 Brann/politi/sivilforsvar/ambulanse Evaluering av risiko Evaluering av risiko Risikoreduserende tiltak Behov for hensynssoner Behov for reguleringsbestemmelser/avklaringer i detaljplan... 9 vedlegg: Sjekkliste

5 ENKEL ROS 5 (11) 1. BAKGRUNN Hovedformålet med områdeplanen er å legge til rette for en videreutvikling og sammenbinding av de to «delene» som tettstedet Bjoneroa består av i dag. Planen er samtidig en opprydning i dagens plansituasjon dagens bruk stemmer til dels ikke med gamle overordna planer. Deler av dette er avklaringer som tilhører kommuneplannivå, men som nå klargjøres i en relativt grovmasket områderegulering. Følgende utbyggingsområder er lagt inn i planen: Område B1 B10: Eksisterende boligbebyggelse var i tidligere planer i stor grad en del av LNFområdet. I denne områdereguleringen er boligene avsatt til boligområde (B1-B10), for å få en plansituasjon som stemmer med den reelle bruken av området. Område B4 og B10 lå inne som boligområder i eksisterende plan (kommuneplanens arealdel). Eksisterende boligområder er ikke konsekvensutredet. Område B/T 1 er dagens barnehage, kombinert med eksisterende bolig. Området er vist som bolig i kommuneplanens arealdel. Det er valgt å regulere inn reell bruk, med en rekkefølgebestemmelse der området tilbakeføres til boligområde, dersom det bygges ny barnehage et annet sted. Friluftsområdet FOS består delvis av en kunstig utfylt odde, som i dag bl. a benyttes til parkering av skogbruksmaskiner. Området er foreslått regulert til offentlig friluftsområde med mulighet for anløpsbrygge for turistbåt. Det er usikkert om dagens bruk har medført forurensning av grunnen på odden. Forslag til nye tiltak: Boligområder: Område B11 og B12 er lagt inn som nye boligområder. Områdene er en videreføring av eksisterende boligbebyggelse og ligger i skogsområde, med kort avstand/nærhet til fjorden. Det er ellers kort avstand til skole og barnehage, samt butikk. Området kan, avhengig av tomtestørrelse evt tetthet i utbygging, ha et utbyggingspotensiale på ca 6-8 eneboliger. Kombinasjon bolig/tjenesteyting Område B/T 2. Det foreslåtte utbyggingsområdet er i dag et skogsområde som grenser inntil kulturbygget og område for omsorgsboliger med mer. Området har direkte adkomst fra lokalveg og kan utnyttes til boligområde, evt som reserveområde for utbygging til tjenesteyting, for eksempel ny barnehage eller omsorgsboliger. Området ligger helt inntil skole/barnehage, og med kort avstand til butikk og strandsone/friluftsområder. Kan gi plass til ca 6 eneboliger, evt flere enheter ved tettere utnytting. Område for tjenesteyting: Tjenesteyting Område OPT (offentlig og privat tjenesteyting). Inneholder dagens eldresenter, omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten og brannstasjon. Området er foreslått utvidet for å ha tomtereserve for framtidig utbygging av omsorgsboliger med mer. Eksisterende garasjebygg ligger også innenfor dette formålet. Utvidelsen består av skogsarealer og grenser inntil en bekk mot sørøst. Strandsti: Det er planlagt og regulert inn en ny strandsti i strandsona mellom fjorden og fylkesvegen på strekningen mellom Skolevegen og Stilla elvepark. Strandstien skal knytte sammen de to delene av tettstedet og gi bedre tilgang til strandsona. Strandstien er ikke ment å erstatte en eventuell framtidig gang- og sykkelveg langs Fv 245.

6 6-(11) ENKEL ROS 2. ROS-ANALYSE 2.1 Innledning Hensikt Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og bygningslovens 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap Metode Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følende trinn: Identifikasjon av farer og uønskede hendelser Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen Evaluering av risiko 2.2 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste, se vedlegg. Hendelser som er aktuelle før eller etter planen avmerkes med et kryss, og disse er håndtert videre under pkt. 2.4 Forhold Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving Før Etter Anleggsperiode 1 Løsmasseras/ skred x x 5 Elveflom/ bekkeflom x x x Vær/ vind 11 Sårbar flora/ rødlistearter/svartlistearter? 14 Vassdragsområder x Forurensning/ miljø/ storulykker 17 Forurenset grunn?? 18 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag x 19 Akuttutslipp til grunn x 20 Avrenning fra fyllplasser etc? Transport, er det fare for: 27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter x Redusert x 31 Trafikkulykke, anleggstrafikk x Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring 39 Brann/politi/sivilforsvar/ambulanse x x

7 ENKEL ROS 7 (11) 2.3 Analyse av risiko I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter som er identifisert, og hvordan farer/ sårbarhet eventuelt endres som følge av planen Fare 1, løsmasseras/ skred Det er ikke kjent at det har gått løsmasseras i utbyggingsområdene, men massetyper og helning kan noen steder gi en liten risiko for utglidning av løsmasser der bratte skråninger blir berørt. Det anses ikke å være noen risiko knyttet til dagens situasjon, men i anleggsfasen kan det, spesielt ved nedbør, skje utglidninger i bratte skråninger. I tidene etter at anlegget er ferdig kan det også skje utglidning i bratte skråninger dersom disse ikke er tilfredsstillende sikret gjennom anlegget Fare 5 Elveflom/ bekkeflom Det er noen mindre bekker innenfor og inntil byggeområdene i reguleringsplanen. Det er kjent at noen av disse har hatt mindre oversvømmelser, uten at det har ført til større skader (?). Elveog bekkeløp må hensyntas i detaljplanfasen og vegetasjon langs vannstrengen tas vare på Fare 11 Sårbar flora/ rødlistearter/svartlistearter Det er ikke gjort funn av rødlistede arter innenfor planområdet. Svartlistede arter ikke registrert Fare 14 Vassdragsområder Deltaområdet til Bjonelva er registrert som viktig naturtype, verdi B i naturbasen. Området er registrert som vinterbeiteområde for andefugler, sangsvane og fossekall (?). Ved etablering av strandsti må dette hensyntas, og strandsone tilbakeføres Fare 17 Forurenset grunn Utfylt odde kan ha forurenset grunn, ved mulige tiltak i grunnen må massenes beskaffenhet vurderes Fare 18 akuttutslipp til sjø og vassdrag Under anlegget vil en kunne komme i kontakt med eksisterende lokale avløpsløsninger for bebyggelse. Det innebærer risiko for utslipp til nærliggende bekker. Anleggsarbeidene innebærer også alltid en liten risiko for utslipp av oljeprodukter Fare 20 Avrenning fra fyllplasser etc Det er lite kunnskap om massene i fylling ut i fjorden (område FOS). Ved tiltak i grunnen her må forurensningsfare vurderes. Etablering av friluftsområde i stedet for dagens bruk som lagringsplass/parkering for anleggsvirksomhet, reduserer faren for avrenning Fare 24 Stråling fra høyspent Det ligger luftstrekk gjennom byggeområde OPT, BT2 og B10. Ved detaljregulering må det vurderes om luftstrekk skal legges ned i bakken bla pga strålingsfare Fare 27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Det er en risiko at dagens situasjon med felles bruk av vegbanen kan føre til ulykker. I en framtidig situasjon med adskilt gang og sykkelveg/strandsti anses det at risikoen blir betydelig redusert.

8 8-(11) ENKEL ROS Fare 31 Trafikkulykke, anleggstrafikk Anleggstrafikk innebærer en økning i risiko for hendelser. Anlegg av strandsti vil foregå langs en relativ smal fylkesveg, og selv om trafikken er lav må det tas hensyn både til kjørende og myke trafikanter som passerer anlegget Fare 39 Brann/politi/sivilforsvar/ambulanse Det er relativt lang utrykningstid til hendelser i Bjoneroa. Ved etablering av ytterligere boliger/omsorgsboliger, vil det bli flere beboere som påvirkes av dette. 2.4 Evaluering av risiko Evaluering av risiko I tabellen under er det vist hvordan planen endrer risikonivå for de enkelte aktuelle hendelser/ sårbarheter. # Uønsket hendelse Endring i risiko 1 Løsmasseras/ skred Under anleggsperiode 5 Elveflom/ bekkeflom Uendret 11 Sårbar flora/ rødlistearter/svartlistearter Ukjent for svartlistearter 14 Vassdragsområder Under anleggsperiode strandsti 17 Forurenset grunn Under anleggsperiode strandsti el evt tilretteleggingstiltak friluftsliv 18 Akuttutslipp til sjø og vassdrag Under anleggsperiode 20 Avrenning fra fyllplasser Redusert (sannsynlighet) 24 Stråling fra høyspent Økt sannsynlighet 27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Redusert (sannsynlighet) 39 Brann/politi/sivilforsvar/ambulanse Uendret Det er altså en risiko som vurderes økt og to risiko som vurderes redusert i en permanent situasjon.

9 ENKEL ROS 9 (11) Risikoreduserende tiltak For at planen skal gjennomføres, og for at risikonivået skal være som beskrevet eller lavere, anbefaler vi at følgende risikoreduserende tiltak gjennomføres/ implementeres i det videre planarbeidet og anleggsen: # Tiltak Beskrivelse 1 Hensyn til strålingsfare høyspent, vurdere jordkabel gjennom nye utbyggingsområder 2 Vurdere behov for registrering av svartlistearter før utbygging av de nye byggeområdene 3 Ved evt tiltak i friluftsområde (utfylt odde) må fyllmasser undersøkes 4 Redusere risiko for flom i bekker som berøres Ved detaljregulering må dette vurderes og innarbeides i plan Vurderes ved detaljregulering Ved tiltak i grunnen må fare for forurensning undersøkes/vurderes Dimensjonere overvannsystem, grøfter og bekkelukkinger for tilstrekkelig vannføring. Sørge for god sikring av bekkeløp og grøfter for å unngå utgraving og skader. Sørge for rask reetablering av kantvegetasjon der eksisterende vegetasjon berøres 5 Redusere risiko for løsmasseras Prosjektere og forberede anleggsarbeidet slik at graveskråning blir sikret. Sørge for rask etablering av vegetasjon som binder overflaten. Ved behov steinplastres bratte skråninger 6 Ta hensyn til deltaområde/beiteområde andefugl med mer ved etablering av strandsti Unngå bygging i beiteperiode (vinter?). tilbakeføre strandsone Behov for hensynssoner På bakgrunn av det identifiserte risikobilde er det ikke behov for å implementere ytterligere hensynssoner som del av det videre planarbeidet. Hensynssone naturmiljø dekker dette for deltaområdet Behov for reguleringsbestemmelser/avklaringer i detaljplan ROS-analysen viser at det er behov for ytterligere avklaring vedr fareområde høyspent i detaljreguleringsplan. Videre bør det vurderes om det er behov for bestemmelser som stiller krav til dimensjonering av bekker og overvannshåndtering ved regulering av nye boligområder.

10 10 (11) ENKEL ROS VEDLEGG: SJEKKLISTE Forhold Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving Før Etter Anleggsperiode 1 Løsmasseras/ skred X? x x 2 Steinras/ steinsprang Snøskred/ isras Flomras Elveflom/ bekkeflom X? x x 6 Tidevannsflom Radongass Skade ved forventet vannstandheving Vær/ vind 9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Natur og kulturområder, medfører planen skade på 11 Sårbar flora/ rødlistearter/svartlistearter Ikke registrert Sårbar fauna/ fisk/ rødlistearter Verneområder Vassdragsområder x - x 15 Fornminner Kulturminner Forurensning/ miljø/ storulykker 17 Forurenset grunn? Akuttutslipp til sjø/ vassdrag - - x 19 Akuttutslipp til grunn - - x 20 Avrennings fra fyllplasser etc.? Ulykker fra industri med storulykkepotensiale Støv og støy fra industri Støv og støy fra trafikk Stråling fra høyspent - x - 25 Andre kilder for uønsket stråling Transport, er det fare for: 26 Ulykke med farlig gods Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter x - x 28 Trafikkulykker, møteulykker Trafikkulykker, utforkjøring Trafikkulykker, andre Trafikkulykke, anleggstrafikk - - x

11 ENKEL ROS 11 (11) Forhold Før Etter Anleggsperiode 32 Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i tunnel Skipskollisjon Grunnstøting med skip Lek/ fritid 35 Ulykke under lek/ fritid Drukningsulykke Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring 37 Havn, kaianlegg Sykehus/-hjem, kirke Brann/ politi/ sivilforsvar/ambulanse x x - 40 Kraftforsyning Vannforsyning Forsvarsområde Tilfluktsrom Område for idrett/ lek Park, rekreasjonsområder Diverse 47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? 49 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand, dambrudd med mer 50 Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare Gruver, åpne sjakter, steintipper etc Ramboll

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Grunneier Ragnhild Gjervold Rapporttype Vedlegg til detaljregulering Dato 2013-12-03 GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (13) GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE

Detaljer

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype ROS-analyse 2012-02-15 KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (12) KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

TREMANNSBOLIG HØGEVOLLSVEIEN 32 GNR 46 BNR 768 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

TREMANNSBOLIG HØGEVOLLSVEIEN 32 GNR 46 BNR 768 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Byggmester Jostein Ege Rapporttype Planbeskrivelse 02.04.2013 TREMANNSBOLIG HØGEVOLLSVEIEN 32 GNR 46 BNR 768 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Reguleringsarbeidet utført av: Rambøll AS Avdeling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

ROS- AN AL YSE KAN NEVI KN ESET BOLI GOMRÅD E

ROS- AN AL YSE KAN NEVI KN ESET BOLI GOMRÅD E Oppdragsgiver Bergen kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-11-05 ROS- AN AL YSE KAN NEVI KN ESET BOLI GOMRÅD E 2 (11) ROS-AN ALYSE - KAN N EVIKN ESET Oppdragsnr: 5110160 Oppdragsnavn: Detaljplan for Kannevikneset

Detaljer

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) NORDRE LAND KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) Ver. 10.07.15 INNHOLD Innledning... 4 Status... 4 Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold... 4 Naturgitte

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING Planområde: Hollebøltangen Syd Hobøl kommune Plantype: Detaljregulering Planmyndighet: Hobøl kommune Utført av: for Igsi

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-analyse Statens vegvesen E6 Kvithammar - Åsen Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Oppdragsgiver:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer