ROM - LYNGDAL DETALJREGULERING ROS-ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROM - LYNGDAL DETALJREGULERING ROS-ANALYSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Helge Foss m.fl. Rapporttype Vedlegg til detaljregulering Dato ROM - LYGDAL DETALJREGULERIG ROS-AALYSE

2 ROS-AALYSE 2 (14) ROM - LYGDAL DETALJREGULERIG ROS-AALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Detaljregulering Rom, Lyngdal Dokument nr.: 01 Filnavn: ROS-analyse_Rom_Lyngdal Revisjon Dato Utarbeidet av Ingunn Løvdal Kontrollert av Kjell Arne Borge Godkjent av Arve Berge Beskrivelse ROS-analyse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Kystveien 2 O-4841 AREDAL T

3 ROS-AALYSE 3 (14) IHOLD 1. SAMMEDRAG ILEDIG OG METODE Bakgrunn Metode Kunnskapsgrunnlag Avgrensning Akseptkriterier Usikkerhet i ROS-analyser BESKRIVELSE AV PLAOMRÅDE FAREKARTLEGGIG, SASYLIGHET OG KOSEKVES Identifikasjon av farer og uønskede hendelser Sannsynlighet og konsekvens RISIKOAALYSE Evaluering av risiko Risikoreduserende tiltak Planens virkning for risikonivå KILDER VEDLEGG Ramboll

4 4 (14) ROS-AALYSE 1. SAMMEDRAG Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Det er tatt utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt en generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. ROS-analysen er bygget opp som en tre-trinns-analyse: 1. Identifikasjons av aktuelle hendelser («farekartlegging» ved gjennomgang av sjekkliste) 2. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 3. Risikoanalyse ROS-analysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og gjennomgang med Grimstad kommune. Analysen er gjennomført som et «desk-study». Planområdet omfatter et kvartal ved Presthølkrysset / E-39, og er del av Rom i Lyngdal kommune. Planområdet har et samlet areal på ca. 12,7 dekar. Området utgjør innfallsporten til Lyngdal sentrum fra E39, og er lokalisert ca. 2, 5 km nord for Lyngdal sentrum. ROS-analysen har identifisert 1 aktuell uønsket hendelse/fare som er relevante for foreliggende plan: GULE hendelser/farer Trafikkstøy Ingen røde hendelser er identifisert. Risiko for støy er knyttet til at planlagte boligdel blir liggende i gul støysone, og noe økt trafikk lokalt som følge av planlagt næringsvirksomhet. Byggtekniske tiltak som kan planlegges i byggeplan iht. gjeldende lover og forskrifter vil kunne sikre tilfredsstillende støyforhold for boligene. Det er på den bakgrunn ikke foreslått særskilte risikoreduserende tiltak i form av planbestemmelser. Rambøll

5 ROS-AALYSE 5 (14) 2. ILEDIG OG METODE 2.1 Bakgrunn Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og bygningslovens 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. ROS-analysen skal avdekke behov for ytterligere kartlegging/undersøkelser og nødvendige avbøtende tiltak. Analysen gir også grunnlag for utforming og revisjon av reguleringsplanbestemmelser og hensynssoner. 2.2 Metode Det er tatt utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt en generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. ROS-analysen er utført som en generell og relativt enkel variant. Karleggingen av aktuelle hendelser er gjennomført på et nivå som reflekterer detaljeringsnivået i forslaget til reguleringsplan og vil ivareta krav til samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse jf. Plan- og bygningsloven (PBL) 4-3. ROS-analysen er bygget opp som en tre-trinns-analyse: 1. Identifikasjons av aktuelle hendelser («farekartlegging» ved gjennomgang av sjekkliste) 2. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 3. Risikoanalyse Risikoanalyse (punkt 3) foretas ved å plassere hver enkelt uønsket fare/hendelse i en 2- dimensjonal matrise som kombinerer konsekvens og sannsynlighet. Sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare (punkt 2 i analysen) deles inn i 5 kategorier, angitt i tabell 1, og vurdering av konsekvens for uønskede hendelser/farer (punkt 2 i analysen) deles inn i 5 kategorier, angitt i tabell 2. Tabell 1 Kategorier for sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare Sannsynlighet Beskrivelse Score Svært sannsynlig/kontinuerlig Skjer ukentlig/opptrer kontinuerlig i området 5 Meget sannsynlig/periodevis, lengre Skjer månedlig/opptrer i lengre perioder/flere 4 varighet måneder Sannsynlig/flere enkelttilfeller Skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet 3 Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års-periode 2 Lite sannsynlig/ingen tilfeller Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder 1 Ramboll

6 6 (14) ROS-AALYSE Tabell 2 Kategorier for vurdering av konsekvens for uønskede hendelser/farer Konsekvens Beskrivelse Score Ubetydelig/ufarlig Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye 1 Mindre alvorlig, en viss fare Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for enkeltpersoner. 2 Betydelig/kritisk Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe personer. 3 Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner 4 Svært alvorlig/katastrofalt Personskade som medfører død eller varig men; mange skadde; langvarig miljøskadde. 5 Risikomatrisen sammenstiller resultatene fra analysen av sannsynlighet og konsekvens, se figur 1. Resultatene angis med tallkode for den enkelte hendelse/fare som er vurdert, og med fargekode for celler som følger: Røde felt: Tiltak nødvendig, ikke akseptabelt Gule felt: Tiltak må vurderes Grønne felt: Ikke signifikant risiko. Risikoreduserende tiltak kan vurderes. Konsekvens: Sannsynlighet: Ubetydelig (1) Mindre alvorlig (2) Betydelig (3) Alvorlig (4) Svært alvorlig (5) Svært sannsynlig (5) Meget sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) Figur 1: Matrise for risikonivå basert på en sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens. Planens virkning på risikonivået for den enkelte uønskede hendelse/fare presenteres tabellarisk i en 3-delt skala: Økt risiko Uendret risiko Lavere risiko Resultater fra risikomatrisen og vurdering av planens virkning på risikonivået presenteres i samletabell bakerst i kap. 5. Rambøll

7 ROS-AALYSE 7 (14) 2.3 Kunnskapsgrunnlag ROS-analysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig material, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og gjennomgang med ressurspersoner, her under kommune, Fylkeskommune og Fylkesmann. Analysen er gjennomført som et «desk-study». Følgende dokumenter er lagt til grunn: «Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet», Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (2010). Reguleringsplanveilederen, Vedlegg 1. ROS-analyse. Miljøverndepartementet (2011) Rundskriv T-5/97 «Arealplanlegging og utbygging i fareområder». Miljøverndepartementet ROS AGDER. Risiko og sårbarhetsanalyse for Aust- og Vest-Agder. 3. mai Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder. Det er ikke gjennomført eget arbeidsseminar eller møte ved gjennomføring av analysen. 2.4 Avgrensning ROS-analysen omfatter planområdet med omkringliggende arealer slik det er definert på plankart. ROS-analysen omfatter også områdeeksterne hendelser eller farer som kan få direkte eller indirekte konsekvenser for planområdet. 2.5 Akseptkriterier Følgende akseptkriterier er lagt til grunn: Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene vesentlig risiko Bruken av planområdet skal ikke være farligere, eller medføre en høyere risiko enn bruken av omkringliggende områder. 2.6 Usikkerhet i ROS-analyser ROS-analysen er gjennomført på reguleringsplannivå, på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale, gjennomførte utredninger og forslag til detaljregulering. Endringer i kunnskapsgrunnlaget i senere prosjektfaser vil kunne påvirke konklusjoner og anbefalinger i foreliggende analyse, og revisjon bør vurderes. Usikkerhet i datagrunnlaget for analysen medfører at det for mange farer og hendelser ikke kan gis eksakte beregninger for sannsynlighet og konsekvens. 3. BESKRIVELSE AV PLAOMRÅDE Planområdet omfatter et kvartal ved Presthølkrysset/E-39, og er del av Rom i Lyngdal kommune. Planområdet har et samlet areal på ca. 85 dekar. Området utgjør innfallsporten til Lyngdal sentrum fra E39, og er lokalisert ca. 2, 5 km nord for Lyngdal sentrum. Ramboll

8 8 (14) ROS-AALYSE Området inkluderer syv eiendommer; gnr/bnr 162/31, 162/32, 162/33, 162/292, 162/388, 162/390. Planområdet er i hovedsak bebygd, med et udefinert område med skrotemarkpreg i sørvestre hjørne. Det forekommer ikke uskjøtta naturområder innenfor planområdet. Dagens bygningsmasse benyttes til boliger. I bygningen i nordvestre hjørne er det pr. i dag dagligvareforretning i 1. etg. og bolig i etasjene over. Planområdet avgrenses av E39 mot nord og fv. 43 mot vest, og lokalveier mot øst og sør. Ca. 50 m vest for fv. 43 passerer elva Lygna i en markert meander som svinger mot vest. Detaljert informasjon om planområdet er å finne i planbeskrivelsen. 4. FAREKARTLEGGIG, SASYLIGHET OG KOSEKVES 4.1 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste, se vedlegg 1. Listen er et hjelpemiddel for å identifisere farer og uønskede hendelser. Sjekklisten er basert på eksempellister fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til bruk i ROS-analyser. ROS-analysen har tatt utgangspunkt i foreliggende nasjonale data i tilgjengelige kartdatabaser, informasjon fra kommune og regionale myndigheter, og forslag til detaljregulering (plankart, planskisse, planbeskrivelser og planbestemmelser). Hendelser som identifiseres som aktuelle i foreliggende planområde beskrives i dette kapittelet. Sannsynlighet og konsekvens og risikoanalyse følger i kapittel 4.2. Hendelser som ansees som uaktuelle er ikke videre utredet. Følgende farer og hendelser vurderes som aktuelle i planområdet: Støy fra trafikk Planområdet grenser mot E39 og fylkesvei 43, og støv og støy fra trafikk til boligdelen av planforslaget er relevant problematikk ved boligbygging i området. I tillegg vil realisering av planforslaget innebære noe økt trafikk i kvartalet som følge av varetransport og kundebesøk. I forbindelse med reguleringsplanen er det gjennomført en egen støyutredning, se vedlegg 5. Utredningen konkluderer med at situasjonen for planområdet uten skjerming er at store deler av planområdet ligger i rød og gul støysone. Reguleringsplan for Presthølkrysset E39/Fv43, vedtatt , setter krav til støyskjerming mellom planområdet i nord og nordøst mot E39 og mot innkjøringen til Kirkeveien. Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene skal avklares i samråd med grunneier og/eller i byggesaksbehandlingen, jf. vedtatte planbestemmelser (fellesbestemmelser). Det må forutsettes at disse støyskjermingstiltakene vil følges opp iht. vedtatt plan innen rimelig tid, og at dette vil gi tilfredsstillende støyforhold for eksisterende bygninger nord og nordvest i planområdet. Støy fra Kirkeveien fører til gul og rød støysone sør og sørvest i planområdet. Støy brer seg i større grad i høyden, og gul støysone har følgelig større utbredelse i 4 m høyde enn i 2 m høyde. Planlagte boliger på toppen av planlagt næringsbygg vil følgelig bli liggende i gul støysone. Planlagte lekeplass ligger utenfor gul og rød støysone. Rambøll

9 ROS-AALYSE 9 (14) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Etablering av boliger med høy utnyttelsesgrad vil bidra til økt trafikk i området. Økt trafikk vil kunne øke risikoen for påkjørsel av myke trafikanter og for mindre trafikkulykker ved planområdet. Sikring av trygg skolevei er nevnt som nødvendig fokusområde av flere instanser ved oppstart. Planen ivaretar siktlinjer i kryss iht. gjeldende krav. Trafikk til næringsetableringer vil iht. planforslaget ha felles innkjøring fra Kirkeveien. Utkjøring fra næringsområdet er lagt til Bøkeveien, som gir enveiskjøring gjennom området. Utkjøringsvei fra næringsområdet planlegges med fortau for å sikre forholdene for myke trafikanter. Trafikk til boligdelen innenfor formålet B/F/K_2 vil iht. planforslaget ha avkjøring fra Bøkeveien, med direkte nedkjøring til p- kjeller. Løsningen innebærer at det ikke vil være kryssende trafikk mellom boliger og næring. Beboere i planlagt nytt bygg må krysse utkjøringsveien for næring og butikkparkering for tilkomst til lekeplassen. Gangfelt er ikke foreslått regulering, men kan med fordel etableres i området, og vil kunne legges i et oversiktlig område. Planen vil på denne bakgrunn, på tross av økt trafikk, i liten grad endre på dagens risikobilde mht. påkjørsel av myke trafikanter. Temaet omtales følgelig ikke ytterligere i analysen Hendelser på vei Planområdet ligger innrammet av veier med til dels høy trafikk, også av tungtransport og transport av risikoklassifisert last. En ulykke på E39 eller fv. 43 vil kunne påvirke planområdet. Planforslaget innebærer imidlertid ikke endringer i dagens situasjon som påvirker risikoen for hendelser på vei. Temaet omtales følgelig ikke ytterligere i analysen Utilstrekkelig brannvannforsyning/brannsikkerhet Brannetaten har meldt i etterkant av forhåndskonferansen spilt inn at det er viktig å tilrettelegge for tilstrekkelig mengde slokkevann iht. forskrifter, og at dagens tilgang på vann i området er god nok til å sikre slik tilrettelegging. ødvendig trykk vil kunne avhenge av løsningen som velges for brannsikring. Det må være adkomst helt frem, jf. TEK 10. Dersom det legges opp til kjøring over parkeringskjeller må dekke dimensjoneres for brannkjøretøy. Det må tilrettelegges for oppstillingsplass for utrykningskjøretøy jf. veiledning til TEK 10. Tilrettelegging for slokkevann og dimensjonering av dekke må ivaretas i byggeplan. Tilrettelegging for oppstillingsplass for utrykningskjøretøy er ivaretatt i planforslaget, og temaet omtales ikke ytterligere i analysen. 4.2 Sannsynlighet og konsekvens Trafikkstøy Sannsynligheten for hendelsen er i hovedsak uavhengig av faktorer som er knyttet til foreliggende arealplan (annen trafikk forbi planområdet). Foreslåtte næringsarealer vil imidlertid gi noen økt trafikk innenfor planområdet, som følge av varetransport og kundebesøk. Konsekvensen av hendelsen for planlagte tiltak kan påvirkes av utforming av bygg og plan om støyskjerm mot nord (E39). Sannsynligheten for støypåvirkning er daglig påvirkning, og settes til svært sannsynlig, score 5. Ramboll

10 10 (14) ROS-AALYSE Konsekvensen ved hendelsen er helseplager og skader. Konsekvensene vil ikke være akutte, men kan være belastende for enkeltpersoner. Score settes til RISIKOAALYSE 5.1 Evaluering av risiko Risikomatrisen er en metode for å sammenstille resultatene fra analysen av sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse/fare. Resultatet er vist i samletabell 5 bakerst i dette kapittelet. Ingen hendelser er vurdert med rødt risikonivå. En hendelse/fare er vurdert med gult risikonivå: GULE hendelser/farer Trafikkstøy 5.2 Risikoreduserende tiltak For de hendelsene hvor ROS-analysen har avdekket behov for tiltak på grunn av uakseptabelt høyt risikonivå for hendelsen er det enten A) Implementert tiltak i foreslåtte plan, eller B) Foreslått aktuelle tiltak som kan bidra til å redusere risiko. Det er kun støy som er vurdert med forhøyet risikonivå i foreliggende planforslag. Støy ivaretas av relevante lover og forskrifter i byggeplan. Det er følgelig ikke ansett å være behov for særskilte planbestemmelser om dette. 5.3 Planens virkning for risikonivå Tabell 3 oppsummerer hvordan forslag til arealplan med arealformål, bestemmelser og anbefalte tiltak endrer risikonivå for de enkelte aktuelle hendelser/ sårbarheter. 3 farer får et redusert risikonivå, og ingen får økt risikonivå som følge av planforslaget. Resultatet er også vist i samletabell 4 under: Tabell 3 Planens virkning for risikonivå i området # Uønsket hendelse Endring i risiko 4 Trafikkstøy Økt risiko 6 Trafikkulykker påkjørsel av myke trafikanter Uendret risiko 30 Hendelser på vei Uendret risiko Rambøll

11 ROS-AALYSE 11 (14) Tabell 4 Sjekkliste for risikoforhold med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risikonivå for aktuelle uønska hendelser, se kap Risikostatus før plan angis i tråd med anvendt metode; Rød= tiltak nødvendig/ikke akseptabelt, gult=tiltak må vurderes, grønt=ikke signifikant risiko/tiltak kan vurderes. Virkning av planen angis som endring i risiko: Grønn=redusert risiko, hvit=ingen endring i risiko, rød=økt risiko. IV=ikke vurdert. # Uønsket hendelse/fare Aktu elt ja (J)/n ei () Sann synli ghet Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving Kons ekve ns Risiko. Status før plan. gul, rød Virkning av planen: Endring i risiko. hvit, rød Kommentar 1 Løsmasseras/ skred/ erosjon Planområdet 2 Steinras/ steinsprang 3 Snøskred/ isras 4 Flomras ligger på elveavsetninger. Området forventes å være stabilt ut fra dagens bebygde situasjon. Fv 43 ligger mellom planområdet og elva Lygna. 5 Elveflom Planområdet 6 Stormflo 7 Radongass 8 Havnivåstigning 9 Vil drenering av området føre til Vær/ vind oversvømmelse av nedenforliggende områder? 10 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind 11 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør ligger m over Lygna. Forurensning/ miljø/ storulykker. Hendelser kan være en aktuell risiko som følge av planen, eller som følge av hendelser i nærliggende virksomheter. 12 Forurenset grunn Ramboll

12 12 (14) ROS-AALYSE # Uønsket hendelse/fare Aktu Sann Kons Risiko. Virkning Kommentar elt ja (J)/n ei () synli ghet ekve ns Status før plan. gul, rød av planen: Endring i risiko. hvit, rød 13 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag 14 Akuttutslipp til grunn 15 Avrennings fra fyllplasser etc 16 Ulykker fra industri med storulykkepotensiale 17 Støv og støy fra industri 18 Støv og støy fra trafikk J 5 2 Egen støyutrednin g foreligger. Støv er ikke utredet spesielt. oe økt risiko lokalt som følge av trafikk til planlagt nytt næringsbygg 19 Stråling fra høyspent 20 Andre kilder for uønsket stråling Transport. Hendelser kan være en aktuell risiko som følge av planen, eller som følge av hendelser i nærliggende virksomheter. 21 Ulykke med farlig gods 22 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter (til skole/ barnehage/ nærmiljøanlegg/ forretning/ busstopp). J Ikke endring av risiko som følge av planforslaget 23 Trafikkulykker, møteulykker 24 Trafikkulykker, utforkjøring 25 Trafikkulykker, andre 26 Trafikkulykke, anleggstrafikk 27 Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i tunnel 28 Skipskollisjon 29 Grunnstøting med skip Infrastruktur. Vil uønska hendelser på nærliggende transportårer kunne utgjøre en risiko for området? 30 Hendelser på vei J Ikke endring i risiko som følge av planforslaget. 31 Hendelser på jernbane Rambøll

13 ROS-AALYSE 13 (14) # Uønsket hendelse/fare Aktu elt ja (J)/n ei () Sann synli ghet Kons ekve ns Risiko. Status før plan. gul, rød Virkning av planen: Endring i risiko. Kommentar hvit, rød 32 Hendelser på T-bane 33 Hendelser på trikk 34 Hendelser i luften (flytrafikk) Lek/ fritid 35 Ulykke under lek/ fritid 36 Drukningsulykke Sårbarhet, berører planen forhold omkring temaene: 37 Havn, kaianlegg 38 Sykehus/-hjem, kirke 39 Brann/ politi/ sivilforsvar 40 Kraftforsyning 41 Vannforsyning 42 Forsvarsområde 43 Tilfluktsrom 44 Område for idrett/ lek 45 Park, rekreasjonsområder 46 Teletjenester 47 Spillvann/renovasjon Høyspentlinjer 48 Påvirkes området av magnetisk felt fra el-linjer 49 Klatrefare i forbindelse med master Brannfare 50 Bebyggelsen har særlig stor fare for brannspredning 51 Bebyggelse med fare for utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser eller væsker 52 Utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk) 53 Utilstrekkelig med adkomstveier for rednings- og slukkemannskap Diverse 54 Er tiltaket i seg selv et sabotasje- / terrormål 55 Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? 56 Påvirkes planområdet av Ramboll

14 14 (14) ROS-AALYSE # Uønsket hendelse/fare Aktu elt ja (J)/n Sann synli ghet Kons ekve ns Risiko. Status før plan. Virkning av planen: Kommentar ei () gul, rød Endring i risiko. hvit, rød regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand, dambrudd med mer 57 Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 58 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. 6. KILDER Kartløsninger på internett: (ras, skred, grunnforhold) (flom) (e-linjer, radon) (forurenset grunn) 7. VEDLEGG 1 vedlegg: 1. Støyutredning ROM, Lyngdal. Rambøll-notat datert Rambøll