Referat frå evalueringsmøte etter brann i Gudvangatunnelen 11. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå evalueringsmøte etter brann i Gudvangatunnelen 11. august 2015"

Transkript

1 Referat frå evalueringsmøte etter brann i Gudvangatunnelen 11. august 2015 Trudvang kino, Aurland 18. september 2015 Deltakande etatar: Sogn og Fjordane politidistrikt, Hordaland politidistrikt, Alarmsentralen i Sogn og Fjordane (110), Hordaland 110-sentral, Helse Førde, Helse Bergen, Statens vegvesen, Aurland kommune, Aurland brannvesen, Voss brannvesen, Lærdal brannvesen, Røde Kors, DSB og Fylkesmannen. 1. Opning Møtet vart opna av ordførar Noralv Distad og fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand (sjå presentasjonar). Den primære målsetjinga for møtet var å evaluere samvirket mellom etatane/organisasjonane under handteringa av tunnelbrannen. 2. Tilstanden til tunnelen før brannen v/avdelingsdirektør Svenn Egil Finden, Statens vegvesen Gjennomgang av tekniske fakta for tunnelen (sjå presentasjon) Utstyret i tunnelen fungerte som det skulle. To av viftene var ute av drift, men dette var heilt udramatisk på grunn av overkapasitet i ventilasjonssystemet. Vart gjort innsnakk i tunnelen, og skilt «snu køyr ut/turn exit» aktivert. Raudt stopp-signal på utsida av tunnelen, fjernstyrte bommar. Spørsmål om dei ulike trinna/styrken på brannventilasjonen i tunnelen: viktig å ikkje ha for stor trekk, kan gi tilbakeslag av røyk. Ein kan seinare auke opp for å lufte ut tunnelen. Det bør vurderast fleire/hyppigare kontrollar av tyngre køyretøy. Viktig at redningsetatane brukar SVV som ei støtte i vurderingar, ikkje minst av omsyn til tryggleik for eige personell. 3. Varslingsfasen a. Roy Humlestøl, tekn. ansvarleg/nk Alarmsentralen (fung. leiar 11. august) Ferieavvikling då hendinga skjedde. Sidan førre brann har dei jobba både med organisering og korleis ein løyser oppgåver. Samlokaliseringa med politiet sin operasjonssentral er ein suksessfaktor, Alarmsentralen dreg nytte av politiet sin stab. Under hendinga: (sjå presentasjon) Rask varsling og respons - ressursar frå brannvesena i Aurland, Lærdal, Voss og Bergen o To minuttar etter trippelvarsling frå politiet/operasjonssentralen, hadde overbefal i Aurland kvittert, kom til tunnelen ti minuttar seinare. Aurland har deltidsbrannvesen. Færre innringarar og brannsløkkingsapparat/naudtelefonar som vart løfta av, gav eit bilete av færre involverte enn ved førre brann. Innringarar var på trygg avstand frå brannen. Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: Telefon: Org.nr Telefaks:

2 2/6 Eksplosjonsarta smell frå bussen, dekk som eksploderte. Temperatur auka med brannventilasjonen, målt opp mot 55 grader i bil Nokre sat i bil utan å kunne snu, bedt om å ikkje opne dørene og puste gjennom handkle e.l. Lærepunkt: Ordre frå overordna befal Aurland om kvar røykdykkarar frå Bergen brannvesen skulle landast vart ikkje følgd (skulle lande på Gudvangensida, men vart sett ned på Langhuso). Retning på brannventilasjon bør vurderast av fagleiar brann, ikkje endrast automatisk ved fjerning av brannsløkkeapparat. Kan gi folk problem med å kome seg ut, røyken kjem fort Hendinga kunne enda mykje verre om ikkje busspassasjerane vart redda ut Alarmsentralen bør òg sette stab. Opplevde eit stort trykk frå media. Naudnett fungerte under heile hendinga. Opplæring ikkje ferdig og naudnett ikkje offisielt teke i bruk for brannvesenet i Sogn og Fjordane, naturleg at ikkje alt gjekk smertefritt. Det står att å avklare talegrupper på tvers av fylkesgrensene Godt fungerande samvirke generelt, òg med Røde Kors Intern evaluering må skje kort tid (få dagar) etter hendingar : 110 Hordaland fekk første varsel om hendinga frå 113, deretter 112 (begge Hordaland) med spørsmål om bistand med 12 røykdykkarar. Hadde lite informasjon og tok kontakt med Alarmsentralen i Sogn og Fjordane. 110 Hordaland heldt mannskapa på eige samband for å sikre kontakt med dei Det burde vore ei tydelegare avklaring av samband for brannmannskapa på skadestaden. Sambandsrutinar for hendingar som kryssar fylkesgrenser må avklarast skikkeleg i arbeidet med innføring av naudnett. Voss brannvesen var veldig nøgd med sambandet. Dei fekk redningsalarm frå AMK/113. Innsatsleiarar frå politiet i Hordaland kommuniserte med Sogn og Fjordane lenge før dei kryssa fylkesgrensa. Helse Bergen vart tidleg varsla av AMK Førde. Helse har hatt lærerike øvingar over fylkesgrensene Viktig med «Time out» for statusoppdatering, både på skadestad og sentralar Opplevde å ha enormt med ressursar samanlikna med sist brann Noralv Distad gav honnør til den raske samhandlinga b. Reinhardt Sørensen, brannsjef Aurland kommune (overbefal 11. august) Gjennomgang tidslinje: (sjå presentasjon) Dekka på bussen eksploderte, høyrtes dramatisk ut Røyken kom utruleg raskt etter at ventilasjonen vart snudd Visste det var folk nokså nær brannen og måtte bruke nokre minuttar for å sjekke om desse var i fare før ventilasjonen vart snudd. Alarmsentralen og VTS forsikra seg grundig om ordren frå brannsjefen før dei snudde retninga på viftene Skrytte av Voss brannvesen som fekk den største jobben under aksjonen

3 3/6 Snuing av ventilasjon: Det er raskt å snu viftene, men det tek ei stund å snu trekken. Tok i dette tilfellet fem minutt. Til samanlikning tok det tre timar å snu trekken i Skatestraumstunnelen, p.g.a stor varmeutvikling. Under normal drift vert trekkretninga påverka av mange ulike forhold, som t.d. vêr og trafikk. Då brannen starta var trekkretninga mot Flåm. om bruk av helikopterressursane; loshelikopter vart brukt til transport, samtidig som redningshelikopter vart flydd inn. Politiet skriv SAR-rapport med erfaringane frå hendinga til HRS. 4. Gjennomføringsfasen a. Stabssjef Odd Arve Solvåg, Sogn og Fjordane politidistrikt Operasjonssentralen i Sogn og Fjordane hadde normal feriebemanning då varselet kom. Dei fekk god nabohjelp frå Hordaland PD. Politiet har lært mykje av hendingane som har vore. Gjennomgang av tidslinje (sjå vedlagde presentasjon): Melding til operasjonssentralen kl om brann i buss, to innringarar o Trippelvarsling, styrking av operasjonssentralen o Varsling av HRS som sendte Sea King og loshelikopter o Hordaland PD varsla, mannskap frå Voss og innsatsleiar frå Bergen o Varsla POD og DSB. Sette stab, kontakt med kommunal kriseleiing Innsatsleiar etablerte KO, som fungerte godt på begge sider. Brukte naudnett, veldig god tilbakemelding internt. Ba politipatruljane frå Hordaland gå over i samtalegruppe for Sogn og Fjordane Lærepunkt: Det burde ha kome endå meir informasjon ut på sambandet. Samlokaliseringa med alarmsentralen er eit suksesskriterium. Det bidrog til god flyt av informasjon under handteringa Øvingsutvalet i Sogn og Fjordane har merksemd på etablering og drift av innsatsleiars KO. Mottak av ressursar frå andre distrikt gjekk i det store og heile fint denne gongen, men kva gjer vi, og har vi ein plan? Ha i bakhovudet kor mykje ressursar vi treng. Lensmann Magne Knudsen opplevde at handteringa av situasjonen var mykje betre enn under sist brann. Innsatsleiar gjorde god jobb, KO fungerte, personell på ferie meldte seg til teneste. Entreprenøren Opedal og sønner var raskt på plass ved rundkøyringa i Aurland og andre knutepunkt. Innsatsleiar frå Hordaland opplevde transport som ei utfordring. Han bestemte seg for å sende røykdykkarar med loshelikopteret og køyre bil saman med brigadesjefen i brannveset. Ein tenestemann frå Voss fungerte fram til han kom fram. b. Ambulansesjef Stian Sægrov, Helse Førde Peikte på at det har vore fleire andre hendingar i Aurland kommune denne sommaren knytt til tunnel, der «den store knappen har blitt trykt på». Etter sist brann identifiserte Helse Førde

4 4/6 34 læringspunkt. Sægrov meiner det er mykje av grunnen til at det gjekk betre denne gongen. Gjennomgang tidslinje (sjå presentasjon) Trippelvarsling frå politiet kom parallelt med innringar til AMK/113. Tidleg og brei varsling, god ressurstilgang, sette sjukehus i beredskap Varsla psykososialt kriseteam i Aurland kommune Avklarte ansvarsforhold med to skadestader, helse jobbar «grenselaust», har øvd saman Etablerte beredskapsleiing, tiltakskort/sjekklister fungerte godt Stor takk til Helse Bergen som fekk den største delen av redningsarbeidet Forbetringspunkt (sjå òg vedlagd presentasjon) Naudnett vil redusere tidsbruk for varsling og informasjonsoppdatering, og forbetre kommunikasjon på skadestad, mellom skadestad og fagsentral og mellom 11xsentralane Aktørane i ILKO var periodevis spreidd Viktig å ta «time out» - statusoppdatering mellom 11x-sentralane Gjekk mykje tid på å avklare om busspassasjerane trengte oppfølging Luftambulansen sine tilbakemeldingar: o Naudnett vart brukt mindre på skadestaden enn det er gitt inntrykk av o KO var uorganisert o Sakna risikovurdering av å gå inn i tunnel utan sikringsutstyr. Helse burde ha venta på utsida av tunnelen til brannvesenet fekk ut pasientane Det kan sjå ut som om det er ulik oppfatning av tryggleik mellom helsepersonell og brannfolk. Kan uttransportering løysast ved at brannfolk køyrer ambulanse inn i tunnelen? Brannvesenet si tunnelgruppe meiner samvirkeøvingar vil vere rett arena for å sjå på dette Vakthavande lege i Aurland vart varsla tidleg og kom til staden ganske raskt. Intern kommunikasjon/samordning: psykososialt kriseteam vart etablert, fekk til slutt vite at passasjerane var sendt til hotellet. Politiet var ikkje informert om at kriseteamet var oppretta. LA-lege sjekka alle og «friga» dei til politiet. Etterlyser «time out» som òg syt for informasjon på tvers for kommunale tenester, slik som kriseteam Rolla til kommunelege/fagleiar helse er ei praktisk utfordring Det er ikkje klare system/retningslinjer for oppfølging av folk som måtte få helseproblem som oppstår ei tid etter slike hendingar. For pasientar som har vore innom sjukehus er det rutinar for varsling til helsevesenet i heimkommunen. Det er ei utfordring med å fange opp dei som ikkje har vore innom sjukehus. Vart Innsnakk på FM/P1, utnytta godt nok? Brannvesenet lokalt har trent på det (eit av lærepunkta frå sist). Brannvesenet er redd for å gi feil råd og for tidleg, fryktar å sende folk rett inn i brann/røyk. VTS har oversikt og kan systemet, dei kan godt utføre innsnakk i samråd med naudetatane. Innsnakk kan verke beroligande for trafikkantane i tunnelen, eit viktig moment å ha med i vurderinga. Innsnakk og varselskilt er viktig for å unngå at folk blir ståande og ikkje kjem seg ut når dei bør.

5 5/6 VTS i Bergen såg røyken komme, operatør gjorde innsnakk og ba bilistane snu SVV vurderer å kome på naudnett, det vil gi VTS moglegheit for å varsle naudetatane om ting dei ser på kamera 6. Samvirke med kommunen og aktørar utanfor redningstenesta, Reinhardt Sørensen, brannsjef Aurland kommune Samarbeid i KO og kommunikasjon mellom naudetatane fungerte godt Røde Kors stilte med 20 mannskap i løpet av 15 minutt, gjorde ein god innsats med dei evakuerte Radiosamband og naudnett fungerte under heile aksjonen. Kopla seg til Hordaland sitt naudnett og kunne høyre kva som skjedde på Gudvangasida Kommunen oppretta mottak i Flåm kl Godt samarbeid med alarmsentralen Øving i Bakkatunnelen i juni med Statens vegvesen gav god erfaring Lærepunkt Helse Førde minna om at Sea King ikkje skal installere naudnett, og at ein må nytte Redningskanal 5 for kontakt med dei Aurland brannvern bør kjøpe utstyr slik at røykdykkarane har meir luft (4 t i staden for min). Det er langt å hente brannfolk frå Bergen og ikkje alltid flyvêr, og dei kan vere disponible for andre stader i fylket om behov Informasjon om mottaket kommunen oppretta i Flåm vart ikkje vidareformidla, alarmsentralen sjekkar opp i dette Alvoret i situasjonen gjekk nok ikkje opp for busspassasjerane før dagen etter. Det er normalt at reaksjonen kjem seinare. Dei var irriterte på at dei ikkje fekk reise vidare raskt, og hadde truleg hatt lite utbyte av tilbodet om det vart vidareformidla. Kommunen førebudde seg for meir dramatiske scenario enn det som skjedde. Det kan med fordel formidlast tydelegare at heile eller delar av kriseleiinga er sett. 7. Oppsummering ved fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand og regionlensmann Arne Johannessen Media til stades (NRK SFj). Nokre av lærepunkta nedanfor vart ikkje nemnt i oppsummeringa. Mykje læring frå erfaring og evalueringsrapportar er omsett til praksis sidan sist Veldig rask og omfattande varsling. 163 personar involvert i handteringa, i tillegg til sjukehustilsette m.m. Den viktigaste redningsinnsatsen handlar om at folk må kunne redde seg sjølv, det offentlege redningsapparatet må støtte opp under sjølvredningsprinsippet. Det er viktig at der det teknisk er lagt til rette for det, vert nytta FM-innsnakk for å informere folk i tunnelen Helsevesenet og brann- og redningsvesenet må saman finne gode rutinar for korleis pasientar skal transporterast ut av tunnelen ved ein brann. Skal helsepersonell inn for å hente dei, eller skal brannvesenet ta dei ut? Dette er i første rekke eit tryggleiksspørsmål.

6 6/6 Det er viktig å ha sterk merksemd på førebygging. Ulukker i tunnel har eit stort skadepotensiale. Vi har vore heldige. Politi og SVV må kvar for seg og i lag, ha endå meir merksemd på mellom anna kontroll av tunge køyretøy. Politiet kom i dette tilfellet raskt på plassen. Med gjeldande vaktordning kunne det ha teke mykje lenger tid Naudnett var ein suksessfaktor. Det står att å gjere viktige avklaringar, m.a. om bruk av talegrupper ved hendingar som skjer på grensa mellom politidistrikta. Nettet fungerte kanskje meir etatsvis enn som eit samband på tvers. For politiet er det viktig at det tidleg nok òg vert tenkt etterforsking Naudetatane må bli betre på planlegging for mottak av ressursar Innsatsleiing og samhandling fungerer litt ulikt frå etat til etat. Den nye organisasjonsplanen for redningstenesta er ikkje sett i verk, og organisasjonane brukar t.d. ulike namn på funksjonar. Alle har hatt nok ressursar tilgjengeleg Det var imponerande at Aurland Røde Kors mobiliserte 20 personar på 15 min Det er ei stor utfordring for naudetatane å drive omorganisering og samstundes syte for at befolkninga er trygg Det er viktig at det vert tatt «Time out», m.a. for å sikre felles situasjonsforståing hjå dei involverte, både på skadestaden og på 11x-sentralane Det må skje ei avklaring av kommando- og sambandsrutinar når eit brannvesen støttar eit anna. Ordren frå fagleiar brann om å setje ned røykdykkarane i Gudvangen vart ikkje følgd. 110-sentralen i Hordaland ba eigne mannskap om å halde fram på Hordaland si talegruppe i naudnett Det er viktig at kommunen orienterer politiet og andre t.d. når det er etablert mottakssenter for evakuerte Anne C. F. Eide referent Fylkesmannen Tor Mikkel Tokvam referent Aurland kommune

Referat frå evalueringsmøte etter brann i Skatestraumstunnelen 15. juli 2015

Referat frå evalueringsmøte etter brann i Skatestraumstunnelen 15. juli 2015 Referat frå evalueringsmøte etter brann i Skatestraumstunnelen 15. juli 2015 Bremanger rådhus 1. september 2015 Deltakande etatar: Politiet, Alarmsentralen, Bremanger brannvesen, Flora brannvesen, Helse

Detaljer

Evalueringsmøte etter storbrannen i Lærdal

Evalueringsmøte etter storbrannen i Lærdal Deltakande etatar: Evalueringsmøte etter storbrannen i Lærdal Lærdal kulturhus 28. mai 2014 Alarmsentralen, DSB, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Heimevernet, Helse Førde, Kraftforsyningas distriktssjef,

Detaljer

Læring frå tidlegare hendingar

Læring frå tidlegare hendingar Læring frå tidlegare hendingar Ei ukvalifisert evaluering av evaluering Prosessane følgjer i stor grad faglinja Oppfølgingstiltak kunne ha vore tydelegare adressert Evalueringstidspunkt Korleis går vi

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Referat frå evalueringsmøte etter brann i Fjærlandstunnelen 17. april 2017

Referat frå evalueringsmøte etter brann i Fjærlandstunnelen 17. april 2017 Dato 19.07.207 - Referanse Referat frå evalueringsmøte etter brann i Fjærlandstunnelen 17. april 2017 Møtetid og -stad: Torsdag 1. juni, Jølster kommunehus, Skei. Deltakande etatar: Vest politidistrikt,

Detaljer

Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014. Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km.

Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014. Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km. Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014 Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km. Varsling og flåtestyring Varsling mellom naudetatar AMK Førde varsla ambulanse, luftambulanse, legevakt

Detaljer

Justis - og beredskapsministeren sitt besøk i Aurland 15.08.2013.

Justis - og beredskapsministeren sitt besøk i Aurland 15.08.2013. Justis - og beredskapsministeren sitt besøk i Aurland 15.08.2013. Etter vogntogbrannen i Gudvangatunnelen 05.08.2013. Fullverdig versjon med tekst. Brannsjefen og ordføraren sine innlegg. 17 vegtunnelar

Detaljer

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Kommunal beredskap Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Osv Alt som kan gå galt i kommunen, er kommunen sitt ansvar Forskrift om kommunal beredskapsplikt Ros

Detaljer

Brannen i Gudvangatunellen Lengde: 11.428 m Dato: 5.8.2013. Stian Sægrov ambulansesjef - Helse Førde

Brannen i Gudvangatunellen Lengde: 11.428 m Dato: 5.8.2013. Stian Sægrov ambulansesjef - Helse Førde Brannen i Gudvangatunellen Lengde: 11.428 m Dato: 5.8.2013 Stian Sægrov ambulansesjef - Helse Førde Disposisjon Prehospital Hospitalt Leiing Utfordringar Læringspunkt Samhandling mellom nødetatar Samhandling

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1 1. Formål med planen... 2 2. Krisedefinisjon... 2 2.1 Kriminelle handlingar og/eller truslar... 2 2.2 Kriser og ulukker i samfunnet som vedkjem tilsette og/eller brukarane av fylkeskommunale tenester...

Detaljer

PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014.

PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014. 22.01.2014 PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014. Registrering av akkreditert presse Lærdal kommune har etablert pressesenter i 2. høgda i "KIWI-bygget"

Detaljer

Vest-Telemarkrådet. Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering.

Vest-Telemarkrådet. Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering. Vest-Telemarkrådet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005, dep 0030 Oslo 17. februar 2014 Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering. Vest-Telemarkrådet har i

Detaljer

Problemstilling (1) Ivareta liv/helse, lov/orden, oppretthalde drift av samfunnet, inkl. samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur.

Problemstilling (1) Ivareta liv/helse, lov/orden, oppretthalde drift av samfunnet, inkl. samfunnsviktige funksjonar og infrastruktur. Møte i FBR-H 19. & 20. januar 2016 Kritisk infrastruktur og transportberedskap Innleiing til temaet bruberedskap ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Problemstilling (1) Samfunnskonsekvensar (generelt

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Aurland kommune Det naturlege valet

Aurland kommune Det naturlege valet Aurland kommune Det naturlege valet Generelt om Aurland kommune 1 791 innbyggjarar 1 489 km 2 Kraftproduksjon: 3 000 GWh/år Turisme i rask vekst: - Flåmsbana 900 000 reisande/år - Cruisetrafikk 170 skip/år

Detaljer

Referat frå evalueringsmøte etter flaumen i oktober 2014

Referat frå evalueringsmøte etter flaumen i oktober 2014 Referat frå evalueringsmøte etter flaumen i oktober 2014 Lærdal rådhus 8. januar 2015 Deltakande etatar: Politiet, Aurland kommune, Aurland hjelpekorps, Sogn og Fjordane Røde Kors, NVE, HV-11, Telenor,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006. 1 Innhald: 1.0 Generelt om støttegruppa:... 3 1.1 Innkalling

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Nærpolitireforma - høyringsfråsegn

Nærpolitireforma - høyringsfråsegn OSTERØY KOMMUNE Ordførar Politimeisteren i Vest politidistrikt Postboks 285 Sentrum 5804 BERGEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Jarle Skeidsvoll 01.12.2016 Vår: 16/1513-16/22325 jarle.skeidsvoll@osteroy.kommune.no

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

Brannen i Lærdal 18.01.2014

Brannen i Lærdal 18.01.2014 Brannen i Lærdal 18.01.2014 Lærdal brann og redning 16 mannskap deltid, 1 på vakt. Status kl 22: 54, 10 mannskap og 1 befal møter på stasjonen. Dimensjonert for husbrann(mindre stor brann ved 1 dimf),

Detaljer

Referat frå møte

Referat frå møte Sakshandsamar: Vår dato Vår referanse Telefon: 57643110 05.09.2013 2012/3824-630 E-post: fmsfjov@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Deltakarar i FORUM Referat frå møte 27.08.2013 Stad Best Western

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Annelise Skeie Telefon: 57643169 E-post: fmsfask@fylkesrnannen.no Vår dato 15.03.2012 Dykkar dato Vår referanse 201114109-734.1 Dykkar referanse Helse Førde

Detaljer

Då flaumen ramma Aurland

Då flaumen ramma Aurland Då flaumen ramma Aurland Beredskap, utfordringar og tiltak Tromsøkonferansen 2017 Norsk Kommunalteknisk forening 31.januar Ordførar Noralv Distad Skadeomfanget 13 bustadhus tekne av flaumen eller

Detaljer

Referat frå møte i Fylkesberedskapsrådet 26. og 27. januar 2016

Referat frå møte i Fylkesberedskapsrådet 26. og 27. januar 2016 Referat frå møte i Fylkesberedskapsrådet 26. og 27. januar 2016 Sjå program for møte og presentasjonar. Vedlagt 1. Opning v/fylkesmann Anne Karin Hamre Tradisjon i fylkesberedskapsrådet for å evaluere

Detaljer

Overordna beredskapsplan administrativ del

Overordna beredskapsplan administrativ del Overordna beredskapsplan administrativ del Planens grunnlag og omfang Beredskapsplanen skisserer overordna prinsipp og organisering for krisehandtering i Hordaland fylkeskommune. I tillegg til denne planen

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet har følgjande merknader:

Justis- og beredskapsdepartementet har følgjande merknader: Konsept Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Filnavn: C:\ephorte\pdfserverdocproc\rhfephor Dykkar ref. Vår ref. Dato 2014/7 14/142 - ÅST 04.02.2014 Høyring - framtidig AMK-struktur i Helse Nord Vi viser

Detaljer

Møte i FBR-H 14. & 15. januar 2016. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell

Møte i FBR-H 14. & 15. januar 2016. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell Møte i FBR-H 14. & 15. januar 2016 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Transportberedskap som tema Gjennom funn i ulike ROS-analysar, ved tilsyn, møte og faktiske hendingar ser Fylkesmannen behov for

Detaljer

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styresak 016/2014 O Styremøte 03.04.2014

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styresak 016/2014 O Styremøte 03.04.2014 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 25.03.2014 Frå: Administrerande direktør Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Plan for oppfølging av læringspunkt etter beredskapssituasjonar

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Fylkesberedskapssjef Arve Meidell Fylkesmannen i Hordaland

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Fylkesberedskapssjef Arve Meidell Fylkesmannen i Hordaland «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Fylkesberedskapssjef Arve Meidell Fylkesmannen i Hordaland 1 Øving Hordaland 2013 27. november 2013 ved fylkesberedskapssjef

Detaljer

Referat frå møtet i fylkesberedskapsrådet 11.-12.02.2014

Referat frå møtet i fylkesberedskapsrådet 11.-12.02.2014 Referat frå møtet i fylkesberedskapsrådet 11.-12.02.2014 1. Opning Anne Karin Hamre opna møtet. Ho peikte på at det hadde vore fleire svært krevjande hendingar det siste året, der ikkje minst evna til

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune.

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune. SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune www.fylkesmannen.no/oppland Samandrag Fylkesmannen meiner at samfunnssikkerheit og beredskap er godt sikra i

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Styrkar og utfordringar med dagens organisering av brannvesenet

Styrkar og utfordringar med dagens organisering av brannvesenet Styrkar og utfordringar med dagens organisering av brannvesenet Hvordan er brannberedskapen organisert i Sogn og Fjordane i dag? Sogn og Fjordane består av 26 kommunar og totalt ca. 110.000 innbyggarar.

Detaljer

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Starta arbeidet hausten 2013 Arbeidsgruppe: Martin Hauge, Inger Johanne Moene, Dagfinn Grønvik,

Detaljer

SORG- OG KRISETEAMET

SORG- OG KRISETEAMET AURLAND KOMMUNE Retningsliner for SORG- OG KRISETEAMET Yter bistand ved: uventa dødsfall ulukker sjølvmordsforsøk o sjølvmord alvorlege skadar 2 INNHALD SORG- OG KRISETEAMET SI VERKSEMD... Bakgrunn.. Oppgåver..

Detaljer

Fullskalaøvelse «Fondsbu» 6.mars 2014

Fullskalaøvelse «Fondsbu» 6.mars 2014 Fullskalaøvelse «Fondsbu» 6.mars 2014 Øvelsen eies av politiet. Denne gangen Vestoppland politidistrikt. Pål Erik Teigen var øvingsleder. Politiets øvelsesutvalg består av ; -Gudbrandsdal politidistrikt

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg,

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg, Ordføraren Justis- og beredsskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg,35 06 81 07 K24 17.02.2014 berit.lundeberg@kviteseid.kommune.no

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 19.01.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF om den akuttmedisinske kjeda i føretaksområdet 1. Partar Avtalen

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@id.dep.no Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref Avd/Saksansvarleg Dato 2013/713 4220/2013 / X30 SER / SANGUD 04.09.2013 MELDING OM

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 08.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2015

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 08.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2015 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 08.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2015 Arkivsak 2013/6135/ Styresak 006/2015

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova Sakshandsamar: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 03.07.2012 2012/1917-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Foreldrearbeidsutvalet Lærdalsøyri skule v/hadle

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 ARKIVSAK: 2015/2352 STYRESAK: 123/15 STYREMØTE: 10.12. 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013. Innhald Kva har vi gjort i læringsnettverket... 2

ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013. Innhald Kva har vi gjort i læringsnettverket... 2 Interkommunalt IKT-samarbeid Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal Vår ref 10/3794-29 Eining/avd/saksh. REGIKT//CARNYB Arkiv Dykkar ref Dato 28.11.2012 ÅRSRAPPORT NETTSIDENE FOR 2013 Innhald Kva har

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Siden juni 2010 har Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo Brann-og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen gått over i skarp drift med telefonhåndteringssystemet ICCS og

Detaljer

Vest Politidistrikt tenestestad og tenesteiningstruktur. Bente Nesse Rådmann i Hyllestad

Vest Politidistrikt tenestestad og tenesteiningstruktur. Bente Nesse Rådmann i Hyllestad Vest Politidistrikt tenestestad og tenesteiningstruktur Bente Nesse Rådmann i Hyllestad Politireforma Gode intensjonar og målsettingar med m.a Nasjonale kvalitetskrav Behov for sterkare fagmiljø for å

Detaljer

Øvelse «Hevn» Beredskapsøvelse ved Fræna vgs og Fræna kommune

Øvelse «Hevn» Beredskapsøvelse ved Fræna vgs og Fræna kommune Øvelse «Hevn» Beredskapsøvelse ved Fræna vgs og Fræna kommune Bakgrunn Brannansv. Fræna kommune ( Jens Petter Husøy) og undertegnede prata om at vi begge hadde hatt behov for en realistisk beredskapsøvelse-

Detaljer

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune HMS-modul 2 18. februar 2016 Rammeverket Oppbygging av rammeverket Administrativ

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Øving Fårikål 2016 Oppsummering

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Øving Fårikål 2016 Oppsummering Fylkesmannen i Møre og Romsdal Øving Fårikål 2016 Oppsummering 1 Innleiing...2 2 Øvingsmål...2 3.1 Hovudmål...3 3.2 Delmål 1...3 3.3 Delmål 2...4 3.4 Delmål 3...4 3.5 Delmål 4...4 3.6 Læringspunkt...5

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

Totalt sett gir dette betydelige utfrodringer for beredskapen i området.

Totalt sett gir dette betydelige utfrodringer for beredskapen i området. 1 KORT BAKGRUNN. Organisering av politiet i midtre og indre Sogn. Sogn og Fjordane politidistrikt har de siste 3 årene vært organisert i 3 driftsenheter. Hver driftsenhetsleder har resultat og budsjettansvar

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. CIM-seminar i Molde

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. CIM-seminar i Molde CIM-seminar i Molde 10.12.2014 Praktiske opplysningar: Pass på at du er kryssa av på deltakarlista Fylkesmannen betalar dagpakke på hotellet for beredskapskoordinator. Alle andre gjer opp kr 465,- direkte

Detaljer

Da ressursene fant hverandre Helikopterulykken utenfor Turøy

Da ressursene fant hverandre Helikopterulykken utenfor Turøy Da ressursene fant hverandre Helikopterulykken utenfor Turøy Handtering av helikopterulukka (29.04.2016), læringspunkt, samarbeid og oppfølging Samfunnssikkerhetskonferansen 7. februar 2017 Marianne Sandahl

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Giske kommune Tilsynsdato: 08.12.2016 Rapportdato: 09.01.2017 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG...

Detaljer

PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014.

PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014. 22.01.2014 PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014. Registrering av akkreditert presse Lærdal kommune har etablert pressesenter i 2. høgda i "KIWI-bygget"

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

Evalueringsskjema for Øving Hordaland 2015

Evalueringsskjema for Øving Hordaland 2015 Evalueringsskjema for Øving Hordaland 2015 Alle deltakarar i øvinga skal fylle ut dette evalueringsskjemaet og sende det til fredrik.arnesen@fylkesmannen.no innan utgangen av fredag 30. oktober. Dette

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

BRANN OG REDNING Etter vogntogbrannen i Gudvangatunnelen Brannsjef Arvid Gilje Aurland kommune

BRANN OG REDNING Etter vogntogbrannen i Gudvangatunnelen Brannsjef Arvid Gilje Aurland kommune BRANN OG REDNING 2013 Etter vogntogbrannen i Gudvangatunnelen 05.08.2013. Brannsjef Arvid Gilje Aurland kommune Innbyggartalet aukar 15-20 gonger på sommaren. Flåmsbana, cruiseskip og stamvegtrafikken.

Detaljer

klimatilpassingsutvalet Samfunnstryggleikskonferansen 2011

klimatilpassingsutvalet Samfunnstryggleikskonferansen 2011 Klimautfordringar for samfunnstryggleiken Konklusjonar og tilrådingar frå klimatilpassingsutvalet 1 NOUen Klimaet er i endring og vi må tilpasse oss desse endringane. Kostnadene ved å tilpasse seg er ein

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Samarbeid om beredskap

Samarbeid om beredskap Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om beredskap Delavtale - samarbeid om beredskap 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn Avtalen er heimla i:

Detaljer

Tilbakemelding på FT-sak 7/14 Tryggleik og beredskap - Rapport

Tilbakemelding på FT-sak 7/14 Tryggleik og beredskap - Rapport Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Notat Sakshandsamar: Paal Fosdal E-post: Paal.Fosdal@sfj.no Tlf.: 90639859 Vår ref. Sak nr.: 13/3614-15 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 5435/15 Dykkar ref.

Detaljer

Høyring av NOU 2013:9 «Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer»

Høyring av NOU 2013:9 «Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer» Sakshandsamar: Haavard Stensvand Vår dato Vår referanse Telefon: 57643010 13.09.2013 2013/2708-008 E-post: fmsfhst@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 21.06.2013 Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Vik Ørsta as Møtedato: Tid: A. Desse møtte

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Vik Ørsta as Møtedato: Tid: A. Desse møtte Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Vik Ørsta as Møtedato: 11.02.2011 Tid: 0915-1415 A. Desse møtte Faste medlemmar: Torodd Urnes, ordførar Luster kommune

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband

Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband NYHETSBREV Nødnett Nr. 6 November 2015 FOTO: Voss brannvesen Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband 14. 15. oktober var representanter fra landets 110-sentraler, DSB og DNK

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale om den akuttmedisinske kjeda i Helse Førde sitt føretaksområde 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Presentasjon

Presentasjon Presentasjon 30.10 2007 Brukeravtaler og organisering av vaktmeistertenestene i Hemsedal kommune. Eiendomssjef Odd Magne Anderdal, Hemsedal kommune, tlf. 31 40 88 00, mobil 97 05 88 12. Generelle opplysningar

Detaljer

Dersom du vurderer din eigen innsats som svært dårleg eller ganske dårleg: 6. Er du interessert i å forbetre deg i dette faget?

Dersom du vurderer din eigen innsats som svært dårleg eller ganske dårleg: 6. Er du interessert i å forbetre deg i dette faget? Spørjeskjema undervisningsevaluering A. Bakgrunnsspørsmål 1. Klasse/gruppe: 2. Fag: 3. Lærar: 4. Kor godt eller dårleg passer følgjande påstandar om innsatsen din i dette faget: Passer svært godt Passer

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

Logg over viktige hendingar, tiltak og evalueringspunkt. Tid Hending Tiltak Evaluering 25.12.11

Logg over viktige hendingar, tiltak og evalueringspunkt. Tid Hending Tiltak Evaluering 25.12.11 Uveret Dagmar Logg over viktige hendingar, tiltak og evalueringspunkt Tid Hending Tiltak Evaluering 25.12.11 19.00 Straumen gjekk. Heile Aggregat starta automatisk på helsetunet kommunen utan straum! Mobil

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Kristiansund kommune Tilsynsdato: 04.11.2015 Rapportdato: 08.01.2016 Innhald 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FØREMÅL OG

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Samarbeid om den akuttmedisinske kjeda

Samarbeid om den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 17.08.15 Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om den akuttmedisinske kjeda 1 I n n h a l d 1. Partar.. 3 2. Bakgrunn 3 3. Føremål. 3 4. Virkeområde 3 5. Roller, oppgåver og

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode

Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode Side 1 av 12 Saksbehandlar: Eva Solhaug Fosshagen og Inger Grete Skjeldestad Avdeling: Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7611-4 Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer