Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?"

Transkript

1 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer?

2 Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord Byggevaremarkedet er et omfattende marked som består av de aller fleste produkter som skal bygges inn i bygninger og anlegg, alt fra trevirke, betong, stål, isolasjonsprodukter, bjelker, dører, vinduer, VVS-produkter. Etter blir det endring i reglene som regulerer produktdokumentasjon av byggevarer, som følge av implementereringen av den nye byggevareforordningen. Byggevareforordningen kommer til å erstatte byggevaredirektivet, som ble implementert i byggteknisk forskrift i Hvordan skal egenskapene til disse produktene dokumenteres og deklareres? Må jeg CE-merke byggevarene mine? Hva skal jeg se etter som importør eller distributør? Denne orienteringen gir deg svar på sentrale spørsmål rundt den nye byggevareforordningen og det nye nasjonale kravet til dokumentasjon av byggevarer som ikke er CE-merket. Med implementeringen av byggevareforordningen settes det et klart skille mellom CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer. Mens markedsføring av CE-merkede byggevarer reguleres av byggevareforordningen, reguleres markedsføring av byggevarer som ikke er CE-merket på nasjonalt nivå i en ny forskrift. Denne orienteringen fremstiller på en forenklet måte de nye reglene for omsetning av byggevarer i Europa og i Norge. Den er rettet mot produsenter, importører og distributører slik at de skal være kjent med sine forpliktelser. Prosjekterende og entreprenører vil også få nødvendige opplysninger for å kunne velge de riktige produktene, slik at de tekniske kravene til byggverk som er fastsatt i byggteknisk forskrift kan oppfylles. Du finner også nyttig informasjon på våre nettsider God lesning! 3

3 Innhold Forord 3 Helt grunnleggende om produktdokumentasjon av byggevarer Hva er en byggevare? Produktdokumentasjon og teknisk dokumentasjon Krav til byggevarer og krav til byggverk Bærekraftighet: Nytt grunnleggende krav 6 Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring etter Obligatorisk CE-merking for mange byggevarer Obligatorisk ytelseserklæring 10 Nærmere om CE-merking Hva betyr CE-merkingen? Hvordan skal jeg påføre CE-merkingen? Hva gjør jeg når mitt produkt er dekket av flere direktiver/forordninger? 16 Felles forpliktelser for markedsaktører Felles forpliktelser for alle ledd Samarbeide med Direktoratet for byggkvalitet 21 Produsentens forpliktelser Produsentens rolle De ulike trinn for å markedsføre en byggevare Identifisere alle EU-direktiver/forordninger som gjelder for byggevaren Sjekke om det foreligger en harmonisert produktstandard Se etter krav til byggevaren som beskrevet i den harmoniserte standarden Sjekk om standarden åpner for nasjonale tillegg Europeisk teknisk vurdering der det ikke finnes harmoniserte produktstandard Utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen Sikre produksjonskontroll i fabrikk Der det er nødvendig, sørg for at et teknisk kontrollorgan involveres Hvilke tredjepartsorganer skal jeg ta kontakt med? Hvilke egenskaper skal produsenten deklarere? Utarbeid ytelseserklæringen og CE-merke produktene Angivelse av farlige stoffer Utarbeide anvisninger og sikkerhetsinformasjon Oppbevare den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen i 10 år 27 Forpliktelser for importør/distributør Større ansvar til importør og distributør Hvem er importør og hvem er distributør? Importørens forpliktelser Distributør Tilfeller der importør/distributør sammenlignes med produsent 31 Hvilke regler gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket? Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer Hovedelementer til dokumentasjonskravet 33 Vedlegg I modell for ytelseserklæringen 35 Nye Bjørvika Foto: Laila Meyrick/Velour.no

4 01 Helt grunnleggende om produktdokumentasjon av byggevarer Hva er en byggevare 1.1 Alle produkter som varig skal bygges inn i et byggverk er byggevarer. Varer som er en del av et større system (brannsikring- eller ventilasjonssystemer) anses også som en byggevare. Byggesett som byggmoduler og prefabrikerte våtrom er også byggevarer. Produktdokumentasjon og 1.2 teknisk dokumentasjon Alle byggevarer skal ha produktdokumentasjon som dokumenterer hvilke egenskaper og ytelser en byggevare har. Produktdokumentasjonen er noe annet enn den tekniske dokumentasjonen. Hva er forskjellen mellom de to? Den tekniske dokumentasjonen er grunnlaget for produktdokumentasjon. Den består av rapporter fra blant annet innledende typeprøving, beregninger, og beskrivelse av byggevarer. Den tekniske dokumentasjonen eies av produsent, og det er ikke meningen at den skal sirkulere med byggevaren. Den skal imidlertid være tilgjengelig for Direktoratet for byggkvalitet, som er tilsynsmyndigheten for byggevarer i Norge. Produktdokumentasjon er en fremstilling av informasjon om produktets egenskaper og ytelser, og produktets samsvar med krav som settes til byggevarer. Denne skal ledsage byggevaren. Ytelseserklæring (se del 2) og CE-merking (jf. del 2 og 3) er eksempel på produktdokumentasjon. Krav til byggevarer og krav til 1.3 byggverk Det er en klar sammenheng mellom byggevarer og byggverk, i og med at byggevarer skal bygges inn i et byggverk: F.eks. skal et hus være lufttett, og dette forutsetter at vinduer er lufttette. Men det er også en forskjell mellom krav til byggevarer (som gjelder for omsetning av byggevarer) og krav til byggverk (som gjelder bruk av byggevarer i et byggverk). Byggevareforordningen og det nasjonale kravet om produktdokumentasjon regulerer krav til omsetning av byggevarer. Bruk av byggevarer i byggverk derimot, reguleres av de tekniske krav til byggverk (jf. byggteknisk forskrift, TEK). Det er derfor ingen garanti for at et produkt som omsettes i utlandet eller i Norge kan brukes i et byggverk. De ansvarlige i byggesaken skal påse at byggevarens egenskaper og ytelse er slik at de tekniske krav til byggverket, som er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK), blir oppfylt. 1.4 Bærekraftighet: Nytt grunnleggende krav Det er viktig å skille mellom omsetning og bruk av byggevarer fordi det er ulike regler som kommer inn i bildet. Omsetning av byggevarer vil reguleres av byggevareforordningen, implementert i en egen norsk forskrift. Bruk derimot, reguleres av de tekniske krav til byggverk som finnes i byggteknisk forskrift. Det er ikke fordi et produkt er lovlig å omsette i Norge eller i utlandet at det kan brukes i ett byggverk. I hvert tilfelle må man sjekke om byggevarens vesentlige egenskaper vil medvirke til at byggverk oppfyller de tekniske krav som er fastsatt i TEK. 7

5 Foto: Thomas Tryti Pilgrim 02 Obligatorisk CE-merking for 2.1 mange byggevarer For byggevarer dekket av en harmonisert produktstandard Det blir obligatorisk CE-merking for byggevarer der det finnes en harmonisert produktstandard. Det er tilfelle for eksempelvis, takstoler, betongelementer, påhengsfasader, gipsplater, vinduer, EPS, mineralull, sementbaserte blokkprodukter, innblåst isolasjon, fugemasse, sandwichelementer, med mer. Hvordan kan jeg vite om mitt produkt er dekket av en harmonisert produktstandard? Du kan finne relevante harmoniserte produktstandarder på det danske kontaktpunktet for byggevarer ( Du kan der søke etter produktgrupper og få opp lister med gjeldende harmoniserte produktstandarder. Disse standardene kan kjøpes hos Standard Norge ( Det er også utgitt en liste over alle harmoniserte produktstandarder på NANDO-basen: En harmonisert produktstandard er en standard som er laget på mandat fra Europakommisjonen med tanke på CE-merking av byggevarer. Harmoniserte produktstandarder inneholder et såkalt tillegg ZA. Obligatorisk CE-merking og Skjematisk oversikt Byggevarer etter 1. juli 2013 ytelseserklæring etter Produkt som dekkes av en harmonisert standard Produkt som har en europeisk teknisk vurdering (ETA) Andre produkter Ønsker produsent å få en europeisk teknisk vurdering? JA NEI Yrkeserklæring + Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer 9

6 2.1.3 Obligatorisk CE-merking av byggevarer på basis av en europeisk teknisk vurdering I mangel av harmoniserte standarder kan produsenter CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering. Denne tilsvarer dagens europeiske tekniske godkjenninger og er en dokumentert vurdering av den spesielle byggevarens ytelser. Hvordan kan jeg skaffe meg en europeisk teknisk vurdering? Medlemsstatene i Europa må utnevne et såkalt teknisk vurderingsorgan som har myndighet til å utstede europeiske tekniske vurderinger av spesifikke produkter. Listen over utnevnte tekniske vurderingsorganer skal være tilgjengelig på NANDO-basen (jf. punkt 2.1.1). I Norge vil SINTEF etter all sannsynlighet utnevnes som teknisk vurderingsorgan, og kan da utstede europeiske tekniske vurderinger. 2.2 Obligatorisk ytelseserklæring Ytelseserklæring Dette er nytt krav sammenlignet med byggevaredirektivet og byggteknisk forskrift, kapittel 3. I tillegg til CE-merking skal produsenter utarbeide en såkalt ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er et dokument som gir informasjon om produsent, byggevaren, dens egenskapene, beskrivelse av tilsiktet bruk, med mer. Ytelseserklæringen skal alltid inneholde følgende opplysninger: identifikasjonskode for produkttypen (beskrivelse av byggevaren) type-, parti-, eller serienummer (identifikasjon av byggevaren) CE-merkede produkter kan fritt omsettes i hele EØS-området, som dette takvinduet er et eksempel på. > byggevarens tilsiktede bruksområder (for eksempel takvindu) navn, registrert varemerke, adressen til produsent hvilket attestasjonssystemet som er benyttet identifikasjonsnummer til sertifiserings- eller prøvingsorganer, når det er krav om bruk av slike organer henvisning til den relevante harmoniserte produktstandarden eller til den europeiske tekniske vurderingen byggevarens ytelser. Modell for ytelseserklæringen er vist til sist i denne orienteringen Skal jeg utarbeide ytelseserklæringen for enhver byggevare? Produsent skal utarbeide en ytelseserklæring for hver produkttype. En produkttype er en byggevare med gitte egenskaper. Endrer produsent disse egenskapene så endrer produsent produkttypen. I ytelseserklæringen skal produsent angi produkttype, i tillegg til typenummer, serienummer, partinummer eller andre form for angivelse som gjør det mulig å identifisere byggevaren. Ytelseserklæringen skal følge byggevaren Hvordan skal jeg meddele ytelseserklæringen? Kopi av ytelseserklæringen skal gjøres tilgjengelig enten i papirform eller i elektronisk format (for eksempel som vedlegg i pdf-format til en e-post eller via elektroniske systemer i byggenæringskjeden). Når produsent leverer et parti av byggevarer til en enkelt bruker, vil det være tilstrekkelig med en enkelt kopi av ytelseserklæringen. Byggevareforordningen åpner for at produsent skal kunne gjøre ytelseserklæringen tilgjengelig på internett, men det forutsetter at Europakommisjonen treffer vedtak om dette (etter ). Det er vår oppfatning at produsent allerede per i dag kan gjøre ytelseserklæringen tilgjengelig på sin nettside, men det kan ikke erstatte angivelse av ytelseserklæringen i papirform eller i elektronisk format før det er vedtatt av Europakommisjonen

7 Foto: Thomas Tryti Pilgrim YTELSESERKLÆRING Nr. 001CPR Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Prefabrikkert konstruksjonselement av trevirke satt sammen med spikerplater brukt i bygninger 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Angis av produsent 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: For bruk i bygninger 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: Alle AS, 0028 Oslo, Norge 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V : System Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: NS-EN 14250:2010 Norsk Treteknisk Institutt nr. 1070, har har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 2 +, og har utført førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk samt fastsettelse av produktegenskapene 8. Angitt ytelse Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon Mekanisk motstandsevene som bærende kapasitet og stivhet Trevirkets styrkesortering Egenskaper ved brannpåvirkning Brannmotstand Angivelse av farlige stoffer Holdbarhet Naturlig holdbarhet Produksjonstegning / Bestilt av Building Timber Company Ltd Basert på prosjektering / Buidling Design Comp. Ltd C24 D-s2, d0 R30 NPD Holdbarhetsklasse 2 NS-EN 14250: Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av: Ola Nordmann, daglig leder Oslo,

8 03 De Nærmere om CE-merking Hva betyr CE-merkingen? 3.1 Ved å CE-merke sine produkter tar produsent ansvar for at byggevaren er i samsvar med ytelsene angitte i både CE-merkingen og ytelseserklæringen. Det finnes derfor ingen CE-godkjente byggevarer, kun CE-merkede byggevarer. CE-merkede produkter kan fritt omsettes i hele EØSområdet. CE-merking sier allikevel lite om produktets kvalitet, og derfor lite om hvorvidt CE-merkede byggevarer kan brukes i byggverk. CE-merkingen er heller ikke et kvalitetsstempel. Ansvarlig prosjekterende eller utførende, som entreprenører og håndverkere, må vurdere i hvert tilfelle hvorvidt et CE-merket produkt kan brukes i et byggverk på bakgrunn av de tekniske krav som er lagt til grunn i TEK. harmoniserte europeiske standardene som angir hvordan byggevarers egenskaper og ytelser skal bestemmes, gjelder over hele Europa. Men ytelseskrav til byggverk, angitt i hvert enkelt lands tekniske byggforskrifter, er ikke harmoniserte og vil derfor være forskjellige. Dette betyr for eksempel at en italiensk vindusprodusent vil kunne CE-merke et vindu med ett lag glass, men dette produktet tilfredsstiller likevel ikke den norske byggteknisk forskrift med hensyn til U-verdien. Hvordan skal jeg påføre CEmerkingen? 3.2 CE-merking skal påføres byggevaren eller en etikett som er festet på den. Er dette ikke mulig, skal produsent påføre CE-merkingen på emballasjen eller på et følgedokument. CE-merking skal inneholde: de to siste sifrene i det årstallet da merkingen først ble gjort produsentens navn og registrerte adresse eller et identifikasjonsmerke produkttypens identifikasjonskode ytelseserklæringens referansenummer nivå eller klasse for den angitte ytelse henvisning til den harmoniserte tekniske spesifikasjonen om nødvendig identifikasjonsnummer til tredjepartsorganer tilsiktet bruk som fastsatt i den harmoniserte tekniske spesifikasjoner. CE-merking skal være synlig, lett leselig (minst 5mm høyde) og skal ikke kunne fjernes. 15

9 CE-merking 1071 Identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet Takvindu AS, Postboks 28, NO-YYYY Navn og registrert adresse til produsent 13 To siste sifrene i det årstallet CE-merking ble påført byggevaren CPR-2013/05/12 Referansenummer til ytelseserklæringen NS EN :2006+A1:2010 Produkt YZ Takvindu for bruk i bolig og næringsbygg Motstand mot vindlast: Vindlastklasse 5 Nedbøying: Klasse B Motstand mot snølast: 2 x 4 mm forseglet rute Egenskaper ved brannpåvirkning: Klasse D Ytelse ved ekstern brannpåvirkning: NPD Regntetthet: Klasse 8A Motstand mot støt: Klasse 3 Bæreevne for sikkerhetsutstyr: Terskelnivå Lydisolering: Rw 33dB (-1;-5) U-verdi: 1,7 W/m2K Solfaktor: 0,55 Lystransmisjonsfaktor : 0,75 Lufttetthet: Klasse 4 Harmonisert teknisk spesifikasjon Identifikasjonskode for produkt Beskrivelse av produktet og produktets tilsiktede bruk Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper 3.3 Hva g jør jeg når mitt produkt er dekket av flere direktiver/ forordninger? En byggevare kan være underlagt flere lovgivninger som krever CE-merking. Et eksempel er motoriserte garasjeporter, der byggevaredirektivet/byggevareforordningen, lavspenningsdirektivet og maskindirektivet får anvendelse. Ved å CE-merke disse byggevarene påtar produsent seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med alle relevante direktiver/forordninger. Dette er logisk fordi alle disse direktivene regulerer og krever CE-merkingen. For mer informasjon om mulige relevante direktiver, og regler om CE-merking, se enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/ index_no.htm

10 Felles forpliktelser for alle ledd En byggevare kan kjøpes og selges flere ganger før sluttbrukeren bygger den inn i et byggverk. I omsetningskjeden finnes det flere markedsaktører: Produsenter utenfor EØS ULIKE AKTØRER I OMSETNINGSKJEDEN Produsent, importør, distributør. Alle har et ansvar for at byggevarer som ikke i samsvar med byggevareforordningen, eller dokumentasjonskravet for ikke CE-merkede byggevarer, ikke omsettes eller brukes i byggverk. Importør Felles forpliktelser for markedsaktører Produsenter i EØS Distributør Brukere (entreprenører, næringsdrivende, forbrukere,...) 19

11 Foto: Scanpix 4.2 Samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet Hvis en byggevare utgjør en risiko for helse og sikkerhet, eller ikke er i samsvar med byggevareforordningen (for CE-merkede byggevarer) eller det nasjonale kravet om dokumentasjon for ikke CE-merkede byggevarer, skal alle markedsaktører informere Direktoratet for byggkvalitet som er tilsynsmyndighet for byggevarer i Norge ( I tillegg skal markedsaktører umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak, noe som kan innebære å trekke tilbake eller tilbakekalle byggevaren. Alle markedsaktører har plikt til å gi Direktoratet for byggkvalitet alle opplysninger og dokumentasjon som direktoratet ber om. Markedsaktører skal også samarbeide med Direktoratet for byggkvalitet for å fjerne risikoen forbundet med byggevarer som de har gjort tilgjengelig på markedet. Ved tilsyn kan Direktoratet for byggkvalitet kreve fra markedsaktører at de oversender lister over markedsaktører de har kjøpt varen fra og som de har solgt byggevarer til. Dette er opplysninger som er nødvendige for at Direktoratet kan føre tilsyn på en effektiv måte. «Alle markedsdeltakere har plikt til å gi Direktoratet for byggkvalitet alle opplysninger og dokumentasjon som Direktoratet ber om.» 20 21

12 Foto: Thomas Tryti Pilgrim 05 Produsentens forpliktelser 5.1 Produsentens rolle Produsenter er primært ansvarlig for å utarbeide den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen. Grunnen er at det er de som produserer byggevarer, og som normalt omsetter disse under sitt navn eller varemerke. De sentrale forpliktelser til produsenter er å: utarbeide den tekniske dokumentasjonen utarbeide ytelseserklæring og CE-merke byggevarene der det er påkrevd (jf. del 2 og del 3) sørge for at byggevaren ledsages av anvisninger og sikkerhetsinformasjon sørge for at påkrevde fremgangsmåter for å markedsføre byggevaren er overholdt sørge for at produksjonen i fabrikk opprettholder byggevarens ytelser De ulike trinn for å markedsføre 5.2 en byggevare De ulike trinn for å markedsføre en byggevare er: 1. Identifisere hvilke EU-direktiver eller EU forordninger som gjelder 2. Sjekke om det foreligger en harmonisert produktstandard for produkttypen 3. Sjekke krav til byggevaren i den harmoniserte standarden 4. Utføre typetesting av byggevaren for å sjekke at den er i samsvar med harmoniserte standarder og bestemme relevante ytelser 5. Sikre produksjonskontroll i fabrikk 6. Der det er nødvendig, sørge for at riktig teknisk kontrollorgan involveres 7. Utarbeide og oppbevare den tekniske dokumentasjonen 8. Utarbeide ytelseserklæringen 9. CE-merke byggevaren, eller dokumentere i henhold til nasjonalt krav for ikke CE-merkede produkter 10. Angivelse av farlige stoffer, sikkerhetsdatablad og relevante opplysninger 11. Lage anvisninger og sikkerhetsinformasjon Identifisere alle EU-direktiver 5.3 /forordninger som gjelder for byggevaren Produsent kan få informasjonen om de ulike direktiver/ forordninger som setter vesentlige egenskaper til produkter på følgende nettside: enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/ professionals/manufacturers/index_no.htm. Sjekke om det foreligger en 5.4 harmonisert produktstandard Søk på det danske kontaktpunktet for byggevarer ( eller i NANDO-basen (jf. del 2). Harmoniserte produktstandarder kan kjøpes hos Standard Norge. For hver harmonisert produktstandard gjelder to viktige datoer: «Publiseringsdato» og «tilbaketrekningsdato av nasjonale standarder». Etter 1. juli 2013 kan produsent legge standarden til grunn for utarbeidelse av ytelseserklæring. Etter tilbaketrekningsdato av eventuelle nasjonale standarder vil den harmoniserte standarden være eneste grunnlag for utarbeidelse av produktdokumentasjon Se etter krav til byggevaren 5.5 som beskrevet i den harmoniserte standarden I alle harmoniserte produktstandarder finner man et såkalt tillegg ZA, som gir alle relevante opplysninger som er nødvendig for å utarbeide den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen med CE-merkingen. Anneks ZA er obligatorisk, og produsent skal følge den. Det er flere deler i tillegg ZA. Tillegg ZA. 1 beskriver de relevante krav til byggevaren, tillegg ZA.2 beskriver hvilket system for samsvarsbekreftelse (eller attestasjonssystemet) som gjelder, og tillegg ZA.3 beskriver hvordan produsent skal CE-merke byggevarene. 23

13 Eksempel fra Anneks ZA.1 til NS-EN 1916 Rør og rørdeler av uarmert betong, stålfiberarmert betong og armert betong Sikre produksjonskontroll i 5.9 fabrikk Alle systemer for samsvarsbekreftelse (jf. punkt 5.10) krever at produsent har en produksjonskontroll i fabrikk. Dette for å sikre at byggevaren som produseres virkelig har de egenskapene som er deklarert i produktdokumentasjonen. Der det er nødvendig, sørg 5.10 for at et teknisk kontrollorgan involveres Avhengig av byggevarens betydning i byggverk kan det være nødvendig at et tredjepartsorgan utfører en rekke oppgaver i forbindelse med den tekniske dokumentasjonen og/eller produktdokumentasjonen. For CE-merkede byggevarer er det Europakommisjonen som bestemmer hvilket system for samsvarsbekreftelse som gjelder for en type byggevare. Systemene angir når det er nødvendig å ta kontakt med tredjepartsorganer, hvilke oppgaver tredjepartsorganer skal utføre, og når. Byggevarer med størst betydning faller inn i system 1+, som er det strengeste. Eksempler på byggevarer som er i ulike systemer: System 1+: Tilslag for betong og mørtel System 1: Vinduer med deklarert brannmotstand (EN 14351) System 2+: Prefabrikkerte takstoler med spikerplater (EN 14250) System 3: Vanlige vinduer og ytterdører (EN 14351) System 4: Tilslagsmaterialer til byggearbeider (EN 13242) Harmoniserte produktstandarder og tekniske spesifikasjoner som er grunnlag for europeiske tekniske vurderinger beskriver hvilket system for samsvarsbekreftelse som skal brukes. OPPGAVER System for samsvarsbekreftelse Utføres av produsent Sjekke om standarden åpner 5.6 for nasjonale tillegg Noen ganger åpner harmoniserte produktstandarder for nasjonale tillegg. For eksempel åpner NS-EN (ildsteder for romoppvarming i boliger fyrt med fast brensel) for at medlemsstatene kan kreve egne målinger for partikkelutslipp. I Norge skal utslipp av partikler fra ildsteder ikke overstige verdier som er gitt i Norsk Standard NS-3059 (lukkede vedfyrte ildsteder Røykutslipp Krav), basert på en særnorsk testmetode som er representativ for hvordan vi fyrer i Norge. Et annet eksempel er bruk av farlige eller regulerte stoffer (f.eks. formaldehyd i tregulv; NS-EN 14342, eller PCB i vinduer). Det er derfor viktig å sjekke om det finnes noen særnorske krav til enkelte stoffer i REACH-forordningen eller produktforskriften. Europeisk teknisk vurdering 5.7 der det ikke finnes harmoniserte produktstandard Der det ikke finnes harmoniserte standarder, har produsent muligheten til å CE-merke produktene sine ved å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering. Produsent kan skaffe seg en europeisk teknisk vurdering ved å ta kontakt med et teknisk vurderingsorgan (f.eks. SINTEF Byggforsk). Kostnadene for utarbeidelse av europeiske tekniske vurderinger bæres av produsent, mens kostnader for utarbeidelse av retningslinjer som er grunnlag for den europeiske tekniske vurderingen, bæres av paraplyorganisasjonen for alle tekniske vurderingsorganer i Europa (se, Utarbeidelse av den tekniske 5.8 dokumentasjonen Produsent skal sørge for utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen, dvs. testrapporter fra typeprøving, beregninger, og beskrivelse av byggevarer, som er nødvendig grunnlag for produktdokumentasjonen (jf. punkt 1.2). Uføres av tredjepart Produktsertifiseringsorgan (sertifikat for varens ytelse) Sertifiseringsorgan for produksjonskontroll (samsvarssertifikat for produksjonskontroll) Prøvingslaboratorium Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon Produksjonskontroll i fabrikk Ytterligere prøving av stikkprøver på fabrikk iht. fastsatt prøvingsplan Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk Kontrollprøving av stikkprøver tatt før varen markedsføres Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon for varen 24 25

14 Hvilke tredjepartsorganer 5.11 skal jeg ta kontakt med? Systemene for samsvarsbekreftelse (jf. punkt 5.10) beskriver hvilke organer produsent skal ta kontakt med. Det finnes tre typer: 1. Produktsertifiseringsorganer som utsteder sertifikater for varens ytelse (system 1+ og 1 krever dette) 2. Sertifiseringsorgan for produksjonskontroll, som utsteder sertifikat for produksjonskontroll (system 2+ krever dette) 3. Prøvingslaboratorium, som måler, undersøker, prøver, kalibrerer eller på annet vis fastslår materialers eller byggevarers egenskaper eller ytelser (system 3 krever dette). Som det fremgår av tabellen på forrige side skal produktets ytelser bestemmes av produsenten når det gjelder system 2+ og 4. Derimot skal dette gjøres av et tredjeparts prøvningslaboratorium for system 3 og et sertifiseringsorgan for system 1+ og 1. Aktuelle tekniske kontrollorganer finnes i den europeiske NANDO-databasen. De tekniske kontrollorganene er kategorisert etter direktiver og land. Der kan man finne ut hvilke tekniske spesifikasjoner tekniske kontrollorganer er kvalifiserte for, og hvilken rolle tekniske kontrollorganer har. Hvilke egenskaper skal 5.12 produsenten deklarere? Harmoniserte produktstandarder fastsetter hvilke egenskaper som er relevante å deklarere, noe som avhenger av byggevarens tilsiktede bruk. For eksempel kan EPS-produkter (ekspandert polystyren) brukes på flere områder. Den europeiske produktstandarden NS-EN Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren angir 14 vesentlige egenskaper, blant annet varmemotstand og -konduktivitet, brannmotstand, vannabsorpsjon vanndampdiffusjon, vanndampgjennomgang, m.m. Skal produsenten deklarere alle vesentlige egenskaper? Produsenten skal alltid deklarere minst én av byggevarens egenskaper. men ellers alle de egenskapene som er relevante for byggevarens tilsiktede bruk. Forutsatt at minst én av byggevarens egenskaper er deklarert, kan produsent bruke NPD-muligheten (no performance determined), dvs. ingen ytelse angitt, for andre egenskaper til byggevaren som man ikke ønsker å deklarere. Imidlertid kan produsent ikke bruke NPDmuligheten der ytelser er angitt som terskler (absolutte minstekrav), eller når det følger av byggteknisk forskrift eller andre forskrifter at egenskapene må være deklarerte. Utarbeide ytelseserklæringen 5.13 og CE-merke produktene Produsent skal utarbeide ytelseserklæring (jf. del 2) på bakgrunn av malen som du finner til sist i veiledningen. I tillegg finnes det en mal for ytelseserklæringen på direktoratets nettside i Word-format ( no/tema/produkter/). I tillegg til ytelseserklæring skal produsent også CEmerke produktene (jf. del 2 og 3). Tillegg ZA.3 i harmoniserte produktstandarder og tekniske spesifikasjoner som er grunnlag for europeiske tekniske vurderinger, gir utfyllende informasjon om CE-merking. Retningslinjer for europeiske tekniske godkjenninger (ETAG), offentliggjort før 1. juli 2013, skal kunne brukes for utstedelse av europeiske tekniske vurderinger. Produsenter kan bruke dagens europeiske tekniske godkjenninger (ETA) utstedt før 1. juli 2013 for å utarbeide ytelseserklæringen. Dette forutsetter at gyldighetsperioden til europeiske tekniske godkjenninger ikke er utløpt. Produsenter som vurderer å få utarbeidet en europeisk teknisk godkjenning (tilsvarende europeiske tekniske vurderinger) før 1. juli 2013, bør drøfte overgangen med SINTEF Byggforsk. Angivelse av farlige stoffer 5.14 Sammen med ytelseserklæringen, skal produsent gi informasjon om byggevarens innhold av farlige stoffer i henhold til REACH-forordningen, registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Produsent skal derfor utarbeide et sikkerhetsdatablad dersom byggevaren inneholder stoffer som er farlige, bioakkumulerende eller giftige. Produsent har også plikt til å formidle opplysninger om farlige stoffer som brukes i produkter i en konsentrasjon på over 0,1 % masse/masse. Informasjon om REACH-forordningen finnes på Klimaog forurensningsdirektoratets nettside ( no/tema/kjemikalier/kjemikalieregelverket-reach/ REACH-regelverk). Direktoratet forvalter regelverket knyttet til kjemikaler. På nettsiden til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) finner man en oversikt over REACH-regelverket og alle rettsakter tilknyttet til REACH ( europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation). Utarbeide anvisninger og 5.15 sikkerhetsinformasjon Med anvisninger siktes det blant annet til bruks- eller monteringsanvisninger, som også skal inneholde sikkerhetsinformasjon. Dokumentasjonen skal være på norsk eller på et skandinavisk språk. Finnes det en europeisk teknisk vurdering? Ønsker produsent å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering? Byggevaren er i samsvar med en europeisk teknisk vurdering Finnes det et unntak for ytelseserklæring eller CE-merking? Oppbevare den tekniske 5.16 dokumentasjonen og produktdokumentasjonen i 10 år Produsent skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen (testrapporter, beskrivelse av byggevaren, beregninger, m.m), samt ytelseserklæringen i 10 år etter den første markedsføring av byggevaren. Prosedyrer for ytelseserklæring og CE-merking av byggevarer Utarbeidelse av en europeisk teknisk vurdering Ytelseserklæring + CE-merking med system for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, teknisk dokumentasjon og eventuell tredjepartsvurdering Ønsker produsent å benytte seg av et unntak? Finnes det et europeisk vurderingsdokument? JA JA JA NEI NEI JA «I tillegg til ytelseserklæring skal også produsent CE-merke produktene.» NEI NEI JA Utarbeidelse av et europeisk vurderingsdokument Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer 26 27

15 Nye DNB-bygget i Bjørvika Arkitekt: Dark Arkitekter Foto: Laila Meyrick/Velour.no

16 Foto: Scanpix 06 Forpliktelser for importør/distributør Større ansvar til importør og 6.1 distributør Importør og distributør markedsfører byggevarer produsert av andre, og de har et selvstendig ansvar for å sikre at produsent har oppfylt sine forpliktelser. Importør og distributør kan derfor ikke nøye seg med å kjøpe byggevarer og omsette disse videre. De må sjekke om byggevarene de omsetter er i samsvar med byggevareforordningen eller dokumentasjonskravet for ikke CE-merkede byggevarer. Å omsette produkter som ikke oppfyller disse kravene er en alvorlig overtredelse som kan sanksjoneres av Direktoratet for byggkvalitet. Det er derfor viktig at importør og distributør forstår produsentens forpliktelser (jf. del 5). Hvem er importør og hvem er 6.2 distributør? Importør markedsfører byggevarer produsert utenfor EØSområdet (dvs. land utenfor Europa). Hvis du markedsfører eller omsetter en byggevare som lovlig omsettes i Sverige eller Tyskland er du ikke importør, men distributør. I forhold til distributør har Importør et større ansvar fordi importør markedsfører for første gang på det europeiske eller norske markedet et produkt produsert utenfor Europa. Importørens forpliktelser 6.3 Importøren skal: 1. Sjekke at produsent har utarbeidet ytelseserklæringen og at ytelseserklæringen foreligger med byggevaren 2. Sjekke at byggevarene er CE-merket der det er påkrevd (harmoniserte produktstandarder eller europeiske tekniske vurderinger foreligger) 3. Sjekke at anvisninger og sikkerhetsinformasjon følger med byggevarene (jf. punkt 5.15) 4. Sikre at produsent har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen 5. Sikre at produsenten har brukt det riktige systemet for samsvarsbekreftelse 6. Sørge for gode lagrings- og transportvilkår 7. Angi sitt navn, firma, varemerke og kontaktadresse på byggevarens emballasje eller i et dokument som følger varen (i tillegg til produsentens navn, firma, varemerke og kontaktadresse) Distributørens forpliktelser 6.4 Distributører har færre forpliktelser enn importører. Dette er forståelig siden distributør omsetter produkter som allerede har blitt markedsført på byggevaremarkedet innen EØS-området. Distributører skal sikre at CE-merket er påført byggevarer og at ytelseserklæring følger med byggevaren der dette er påkrevd. I tillegg skal distributøren sørge for bruks- eller monteringsanvisninger (og sikkerhetsinformasjon) finnes på et skandinavisk språk. Distributører skal også sørge for at lagrings- og transportvilkår ikke endrer byggevarens ytelser. Tilfeller der importør/ 6.5 distributør sammenlignes med produsent I to tilfeller blir importør eller distributør likestilt med produsent fordi de foretar noe med byggevaren som gjør det nødvendig å pålegge dem de samme forpliktelsene som produsenter: 1. Importører eller distributør som omsetter et produkt med sitt firmanavn eller varemerke anses som en produsent, med tilsvarende forpliktelser. Eksempel: En kinesisk bedrift produseres røykvarslere for en svensk bedrift som omsetter disse røykvarslerne under sitt varemerke. Den svenske bedriften anses som produsent. 2. Det samme gjelder for importører eller distributører som endrer et produkt som allerede er markedsført slik at det kan påvirke produktets eksisterende ytelseserklæring. Eksempel: En bedrift kjøper PS-plater for å lage våtromsplater ved å legge på en laminering på begge sider. Dette fører til et nytt produkt som påvirker ytelseserklæringen til det opprinnelige produktet (PS-platene). I disse tilfeller har importør og distributør de samme forpliktelser som produsent, Dette innebærer blant annet at importør/distributør da må CE-merke produktene og utarbeide en ytelseserklæring med sitt eget navn eller varemerke, sørge for at anvisninger og sikkerhetsinformasjon, samt informasjon om farlige stoffer, ledsager byggevaren. 31

17 07 Hvilke regler gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket? Dokumentasjonskrav for ikke 7.1 CE-merkede byggevarer Produsent kan alltid CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering for produktet (jf. punkt ). Dette er imidlertid en frivillig ordning. Direktoratet for byggkvalitet kan derfor ikke kreve at produsent skal skaffe seg en europeisk teknisk vurdering, men direktoratet kan kreve at byggevarer som ikke er CE-merket også har dokumenterte egenskaper. Direktoratet for byggkvalitet foreslår derfor å innføre et dokumentasjonskrav for å sikre at ikke CE-merkede byggevarer har tilfredsstillende dokumentasjon før omsetning og bruk i byggverk. Vær oppmerksom på at vi her beskriver forslaget til dokumentasjonskravet. Det kan hende at kravet blir endret etter innspill fra høringsinstansene. Følg derfor med på direktoratets nettsider. Hovedelementer til 7.2 dokumentasjonskravet Produksjonskontroll i fabrikk Det settes krav om at produsenten skal ha en produksjonskontroll i fabrikk for å sikre at byggevarer som markedsføres og omsettes på det norske markedet virkelig har de egenskapene som er deklarert Tilgjengelige opplysninger om byggevaren En rekke opplysninger må følge byggevaren: Produsentens navn og registrert adresse, varemerke, byggevarens egenskaper, hvilke tekniske spesifikasjoner som eventuelt er lagt til grunn, og der det er relevant, navnet på tredjepartsorgan som har utført oppgaver, hvilke oppgaver som ble utført, og når disse ble gjennomført Språk Produktdokumentasjonen, samt anvisninger og sikkerhetsinformasjon, skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk Erklæring av visse egenskaper Før omsetning og markedsføring av en byggevare, skal en rekke produktegenskaper være dokumentert, avhengig av produkttypen. Dette kan eksempelvis være egenskaper ved brannpåvirkning, brannmotstand, mekanisk styrke, termisk motstandsevne, lydisoleringsevne, lufttetthet, regntetthet, damptetthet, utlekking av metaller til drikkevann, emisjon av forurensende stoffer, innhold av farlige stoffer, jf. artikkel 57 i REACHforordningen (EF) nr. 1907/2006. Slike egenskaper skal dokumenteres i den grad de er påkrevd for vurdering av byggevarens egnethet til bruk i byggverk. Minst én egenskap skal alltid dokumenteres ved markedsføring, men hvilke produktegenskaper som minimum kreves dokumentert før markedsføring og omsetning avhenger av byggevarens tiltenkte bruk i et byggverk Bruk av testmetoder Ved utarbeidelse av både den tekniske dokumentasjonen og produktdokumentasjonen skal produsent benytte relevante beregnings-, prøvingseller klassifiseringsstandarder for å kunne dokumentere produktegenskaper Om nødvendig: Tredjepartvurdering for fastsettelse av produktets egenskaper Avhengig av byggevarens betydning for byggverk, skal et teknisk kontrollorgan eller et akkreditert sertifiseringsorgan fastsette byggevarers mekaniske styrke, egenskaper ved brannpåvirkning, brannmotstand, termiske motstandsevne, lydisoleringsevne, luft- og damptetthet, vann- og regntetthet, og utlekking av metaller til drikkevann. Det er først og fremst produsent som har det primære ansvaret for å bestemme hvorvidt et tredjepartsorgan skal bekrefte byggevarens egenskaper, i tillegg til produsentens egne beregninger og prøvinger. 33

18 Hvordan kan jeg vite når et tredjepartsorgan skal bekrefte egenskapene for en byggevare? Produsenter bør ta utgangspunkt i Europakommisjonens vedtak om system for samsvarsbekreftelse (attestation of conformity), som er tilgjengelig på Direktoratets nettside eller på NANDO-basen (jf. punkt 2.1.1), og som fastsetter hvilket system som er relevant for en bestemt byggevare. Hvis byggevaren ligner på en byggevare eller faller inn i samme grupperingen der Europakommisjonen allerede har bestemt at byggevarens egenskaper skal bekreftes av et tredjepartsorgan, eller produksjonskontrollen skal sertifiseres, bør produsent ta kontakt med et teknisk kontrollorgan eller et akkreditert organ Produktsertifisering for brannsikkerhet og utlekking av metaller til drikkevann Dersom byggevaren har betydning for byggverkets brannsikkerhet eller utlekking av metaller til drikkevann, kreves det alltid at et akkreditert sertifiseringsorgan utfører en produktsertifisering. Vedlegg I modell for ytelseserklæringen YTELSESERKLÆRING Nr. 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: det meldte organs navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utført i samsvar med system (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedt (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøving-/beregningsrapporter alt etter som hva som er relevant) 8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: (det tekniske vurderingsorgans navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utstedt (referansenummer for den europeiske tekniske vurdering) på grunnlag av (referansenummer for det europeiske vurderingsdokument) har utført i samsvar med system (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og har utstedt (sertifikat for konstant ytelse, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøving-/beregningsrapporter alt etter som hva som er relevant) 9. Angitt ytelse Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: 10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av: navn og stilling Utsnitt av det nye StatoilHydro-bygget Foto: Thomas Tryti Pilgrim sted og utstedelsesdato underskrift 34

19 Telefon: E-post: Besøksadresse: Oslo: Mariboes gate 13, 0183 Oslo Gjøvik: Hunnsvegen 5, 2821 Gjøvik Design: Marianne Eidal, Rim design

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo ntl@bnl.no www.trevare.no CE-merking av byggevarer Utgave 28. juni 2013 Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo Trappemanualen er

Detaljer

CE-merking av byggevarer. Ivar H. Hansen, Norsk Trevare

CE-merking av byggevarer. Ivar H. Hansen, Norsk Trevare CE-merking av byggevarer Ivar H. Hansen, Norsk Trevare Krav fra EU i Byggevareforordningen Tidligere Byggevaredirektivet. Mulighet for nasjonale tilpasninger, og uten krav om CE-merking I Norge. Nå Byggevareforordningen.

Detaljer

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo ntl@bnl.no www.trevare.no CE-merking av byggevarer Utgave desember 2013 Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo Trappemanualen er

Detaljer

Veiledning til Byggevareforordningen

Veiledning til Byggevareforordningen Veiledning til Byggevareforordningen Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Veiledning til Byggevareforordningen Veiledning til byggevareforordningen Dette kapittelet gjengir den norske

Detaljer

Introduksjon - byggevareforordningen. HANNE PRESTMO , Frokostseminar Virke Byggevarehandel

Introduksjon - byggevareforordningen. HANNE PRESTMO , Frokostseminar Virke Byggevarehandel Introduksjon - byggevareforordningen HANNE PRESTMO 17.09.2013, Frokostseminar Virke Byggevarehandel Presentasjonens innhold 1) Regelverket i dag TEK 10 kap. 3 2) Endringer med den nye byggevareforordningen

Detaljer

III. Krav til byggevarer som ikke er CE-merket

III. Krav til byggevarer som ikke er CE-merket III. Krav til byggevarer som ikke er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.01.2016 III. Krav til byggevarer som ikke er CE-merket Innledning Kapittel III inneholder krav om dokumentasjon

Detaljer

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Byggevaredagen 2013-04-24 En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen 1 Innhold CPR - Construction Products Regulation Byggevareforordningen

Detaljer

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede produkter HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Presentasjonens innhold 1. Regelverket i dag 2. Skillet mellom omsetning

Detaljer

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2016 Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Innledning

Detaljer

Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking. MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel

Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking. MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel Hva jeg skal snakke om 2 Byggevareforordningen Hovedtrekk Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring

Detaljer

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk.

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk. Utkast Forskrift xx.xx.xxxx nr. yyy om markedsføring av produkter til byggverk Hjemmel: Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og

Detaljer

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Dokumentasjonskrav for byggevarer MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Hva skal jeg snakke om? 1. Hva slags dokumentasjon vi krever 2. Hva betyr CE-merking?

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 04.07.2016 Byggevaredokumentasjonsforskriften DiBK Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk Forskriften erstatter kapittel 3 i forskrift

Detaljer

Agenda. Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? 07.04.2014. 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon. 2. Krav til byggevarer som er CE merket

Agenda. Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? 07.04.2014. 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon. 2. Krav til byggevarer som er CE merket Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? MARTIN STRAND, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 03.04.2014, Mastemyr, Våtromsdagene Agenda 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon 2. Krav til byggevarer

Detaljer

YTELSESERKLÆRING. DoP No CPD NW (versjon 1)

YTELSESERKLÆRING. DoP No CPD NW (versjon 1) YTELSESERKLÆRING DoP No. 0756-CPD-447 - NW (versjon 1) 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: SPIT TAPCON-6 2. Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering

Detaljer

CPR-sertifikater: Hva er det?

CPR-sertifikater: Hva er det? CPR-sertifikater: Hva er det? Ved: Steinar K. Nilsen Sertifiseringsleder SINTEF Certification 1 PRODUKTSERTIFIKATER UTSTEDT AV SINTEF Certification SINTEF Produktsertifikat Europeisk CPR-sertifikat 2 SINTEF

Detaljer

YTELSESERKLÆRING. DoP No. 0679-CPD-0074 - NW (versjon 1)

YTELSESERKLÆRING. DoP No. 0679-CPD-0074 - NW (versjon 1) YTELSESERKLÆRING DoP No. 0679-CPD-0074 - NW (versjon 1) 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: SPIT EPOMAX 2. Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering

Detaljer

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014 KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse

Detaljer

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF PUKK SOM BYGGERÅSTOFF Sertifiseringstjenester og kvalitet av tilslagsmaterialer Jan Karlsen Kontrollrådet www.kontrollbetong.no 1968 2015 : Kvalitetssikring gjennom mer enn 40 år HVEM ER KONTROLLRÅDET?

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 Byggevaredokumentasjonsforskriften DiBK Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk Forskriften erstatter kapittel 3 i forskrift

Detaljer

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg

Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Informasjon om ordning for SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg Willy Røstum Thelin Seniorforsker,, Vann og Miljø Avløpskonferansen 2016 Ås, 24.05.2016 1 Innhold Hva innebærer CE merking av byggevarer?

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til gjennomføring av

Høringsnotat. Forslag til gjennomføring av Høringsnotat Forslag til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av

Detaljer

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2016 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 ETAG 026 del 3:2011 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil -670 Fire

EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 ETAG 026 del 3:2011 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil -670 Fire EN 156511:2012 EN 156514:2012 ETAG 026 del 3:2011 14 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil 670 Fire 02 05 04 03 0000 000 106 1104 1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Detaljer

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen Byggevareforordningen JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 11.02.2014 SINTEF Byggforsks kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon Disposisjon 1. Om ny forskrift om

Detaljer

PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon

PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon PRODOK Matriser. Veileder til produktdokumentasjon PRODOK matriser angir minimumskrav til produktdokumentasjon ved omsetting av byggevarer i Norge. Matrisene er veiledende dokumenter som kan brukes av

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF Teknisk Godkjenning SINTEF Teknisk Godkjenning Nytt om SINTEF Teknisk Godkjenning Utarbeidelse, revisjon og oppdatering av SINTEF Teknisk godkjenning SINTEF Teknisk Godkjenning, European Technical Assessment Myndighetenes

Detaljer

EN :2012 ETAG 026 part 3:2011. YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikacryl -620 Fire

EN :2012 ETAG 026 part 3:2011. YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikacryl -620 Fire EN 156511:2012 ETAG 026 part 3:2011 14 1104 YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikacryl 620 Fire 02 05 14 04 0000 0000 49 1213 1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 2.

Detaljer

Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk. 6.mars Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen

Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk. 6.mars Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk 6.mars 2012 Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen Arne Skjelle Byggenæringens Landsforening Construction Products Regulation

Detaljer

EN :2012 EN :2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil WS-305 CN

EN :2012 EN :2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil WS-305 CN EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1119 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil WS-305 CN 01 26 03 01 031 9 001000 1108 1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 2. Type-,

Detaljer

YTELSESERKLÆRING. DoP No. 1020-CPD-090-030097 - NW (versjon 1)

YTELSESERKLÆRING. DoP No. 1020-CPD-090-030097 - NW (versjon 1) YTELSESERKLÆRING DoP No. 1020-CPD-090-030097 - NW (versjon 1) 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: SPIT EPOMAX PLUS 2. Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør

Detaljer

EN :2012 EN :2012 EN :2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil C

EN :2012 EN :2012 EN :2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil C EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 14 1213 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil C 02 05 04 03 350 00000 01 1104 1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Detaljer

Velkommen til kontaktmøte!

Velkommen til kontaktmøte! Velkommen til kontaktmøte! Ullevål Stadion UBC 15.02.2017 Jan Olav Hjermann Agenda 2 Video om miljøvurdering av byggevarer 3 Nye nettsider www.sintefcertification.no kommer i februar 4 Falsk dokumentasjon

Detaljer

NOR/311R0305.GHB OJ L 88/11, p. 5 43

NOR/311R0305.GHB OJ L 88/11, p. 5 43 NOR/311R0305.GHB OJ L 88/11, p. 5 43 REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products

Detaljer

Pb. 1223, 2206 Kongsvinger. Nr CPR NS-EN 13242: A1:2007+NA:2009

Pb. 1223, 2206 Kongsvinger. Nr CPR NS-EN 13242: A1:2007+NA:2009 Pb. 1223, 2206 Kongsvinger 14 Nr. 591004-4 CPR 05.03.15 NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009 Samfengt 0/8 mm, 0/16 mm, 0/32 mm, 0/63 mm, 0/125 mm. Grovt 4/8, 8/11 mm, 11/16, 8/16, 16/22 mm, 22/125 mm. Tilslag

Detaljer

Nytt fra EOTA om ETA, ETAG, EAD etc.

Nytt fra EOTA om ETA, ETAG, EAD etc. Nytt fra EOTA om ETA, ETAG, EAD etc. Jan Olav Hjermann SINTEF Certification 10. februar 2016 SINTEF Byggforsk 1 Byggevareforordningen og krav til produktdokumentasjon Byggevareforordningen er tatt inn

Detaljer

EN :2012 EN :2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikaflex -11 FC , 1009

EN :2012 EN :2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikaflex -11 FC , 1009 13 1213 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 05 06 01 150 00000 01 1003, 1009 1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen

Detaljer

Implementering av EUs nye byggevareforordning i Norge. JANNEKE SOLEM 06.03.2012, Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon

Implementering av EUs nye byggevareforordning i Norge. JANNEKE SOLEM 06.03.2012, Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon Implementering av EUs nye byggevareforordning i Norge JANNEKE SOLEM 06.03.2012, Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon Jeg skal snakke om: Hva er en forordning Tidsplan for implementering

Detaljer

EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil E

EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil E EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 14 1213 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikasil E 02 05 04 03 100 00000 02 1104 1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 2. Type-, parti-

Detaljer

Bygg produktforskriften

Bygg produktforskriften Bygg produktforskriften Obligatorisk 1. juli 2013 -merking CE-merking er et pass som gjør at et produkt kan plasseres lovlig på markedet i noen medlemsland. Fra 1. juli 2013 starter CE-merkingen som skal

Detaljer

Krav til verkstedet og dets underleverandører

Krav til verkstedet og dets underleverandører Norsk Ståldag 2011 Krav til verkstedet og dets underleverandører Konsekvenser av CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1 Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Nr. 55/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 305/2011. av 9.

Nr. 55/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 305/2011. av 9. Nr. 55/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 305/2011 2017/EØS/55/22 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring

Detaljer

Produktsertifisering fra SINTEF Byggforsk

Produktsertifisering fra SINTEF Byggforsk Produktsertifisering fra SINTEF Byggforsk Norsk Vann - Fagtreff Gardermoen 08.02.2017 Jan Olav Hjermann og Thale Plesser Name Place Month 2016 SINTEF Certification SINTEF Certification er en avdeling i

Detaljer

Byggevarer og produktdokumentasjon

Byggevarer og produktdokumentasjon Byggevarer og produktdokumentasjon Introduksjon til regelverk og krav til produktdokumentasjon Informasjon om bransjeprosjektet PRODOK PRODOK PRODOK er et prosjekt initiert av SKANSKA, SINTEF Byggforsk,

Detaljer

Nye materialer i vannforsyningen. Vet vi nok om mulige helseeffekter. PBL krav til produkter. Olav Berge DIBK

Nye materialer i vannforsyningen. Vet vi nok om mulige helseeffekter. PBL krav til produkter. Olav Berge DIBK Nye materialer i vannforsyningen. Vet vi nok om mulige helseeffekter. PBL krav til produkter Olav Berge DIBK 04.12.2017 Om Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og hva vi skal ha fokus på Sentral godkjenning

Detaljer

Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60. Om NBI Teknisk Godkjenning

Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60. Om NBI Teknisk Godkjenning Takkonstruksjoner av profilerte brannmotstand R15-R60 Om NBI Teknisk Godkjenning Norsk Ståldag 13. oktober 2004 Kathinka Leikanger Friquin Norges byggforskningsinstitutt Dokumentasjon av byggprodukter

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

INFORMASJON OM KLAGE OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS )

INFORMASJON OM KLAGE OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS ) INFORMASJON OM KLAGE OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS 14 06 57) Generelt SINTEF Byggforsks arbeid med godkjenning, sertifisering og inspeksjon, inkludert akkreditert virksomhet,

Detaljer

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver.

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. 1. Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007

Detaljer

Krav til CE-merking for steinmaterialer

Krav til CE-merking for steinmaterialer Teknologi dagene 6.-10. oktober Teknisk kvalitetskontroll 7. oktober Krav til CE-merking for steinmaterialer Av Knut Li Kvalitetssjef Franzefoss Pukk AS Hva betyr CE-merking? CE-merking beviser at en byggevare

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor -169

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor -169 EN 1504-2:2004 08 0921 EN 13813 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 08 01 02 009 0 000010 1008 EN 13813:2002 1. Produkttypens unika identifikationskode: EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR 4 2. Type-

Detaljer

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon Informasjonsmøte, 24. april 2009 Sertifiseringsleder Birgit Risholt, 1 Hva er grunnsteinen som skal PRODOK levere? Hvordan skal PRODOK

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Godkjenning av minirenseanlegg i Norge Norsk Vannforenings fagtreff, UMB på Ås, 23. februar 2009 PRODUKTDOKUMENTASJON En plikt Søren Tybring Haug Rådgiver STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hensikt med krav

Detaljer

PRODOK - økt kunnskap om produktdokumentasjon i byggenæringen

PRODOK - økt kunnskap om produktdokumentasjon i byggenæringen PRODOK - økt kunnskap om produktdokumentasjon i byggenæringen Informasjonsmøte, 11. juni 2009 Sertifiseringsleder Birgit Risholt, SINTEF Certification SINTEF Byggforsk 1 Hvorfor trenger vi PRODOK? Krav

Detaljer

INFORMASJON OM KLAGE- OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS )

INFORMASJON OM KLAGE- OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS ) INFORMASJON OM KLAGE- OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS 14-06-57) Generelt SINTEF Byggforsks arbeid med godkjenning, sertifisering og inspeksjon, inkludert akkreditert virksomhet,

Detaljer

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC ARBEIDET I CEN MED MÅLEMETODE FOR PARTIKKEL UTSLIPP FRA OVNER FYRT MED FAST BRENSEL (VEDOVNER) Standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt SCHÖNOX ES. nr. 315110303

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt SCHÖNOX ES. nr. 315110303 YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 for produkt SCHÖNOX ES nr. 315110303 1. Unik identifikasjonskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC

Detaljer

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt SCHÖNOX MES. nr. 313120614

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt SCHÖNOX MES. nr. 313120614 YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 for produkt SCHÖNOX MES nr. 313120614 1. Unik identifikasjonskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-3:2012 S EN

Detaljer

Innføring av byggevareforordningen i Norge. JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 07.01.2013, cobuilders bransjetreff

Innføring av byggevareforordningen i Norge. JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 07.01.2013, cobuilders bransjetreff Innføring av byggevareforordningen i Norge JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 07.01.2013, cobuilders bransjetreff Disposisjon 1. Om ny forskrift om dokumentasjon av byggevarer

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor Multicryl Plus

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor Multicryl Plus EN 1504-2:2004 08 EN 13813:2002 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 08 01 06 001 0 000008 1125 EN 13813:2002 1. Produkttypens unika identifikationskode: I h.t. EN 13813 SR-B1,5-AR1 som gulvmaling

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikadur - 12

YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikadur - 12 EN 1504-6:2006 13 1139 EN 13813:2002 YTELSESERKLÆRING () Sikadur - 12 EN 13813 02 02 02 01 002 0 000002 1029 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: EN 13813 SR-B 1,5-AR 0,5-IR 20 2. Type- parti- eller

Detaljer

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN )

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN ) Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN 1090-1) Innholdsfortegnelse Innledning... 2 DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner... 3 Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?...

Detaljer

M56-2013 DISTRIBUTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY?

M56-2013 DISTRIBUTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY? M56-2013 DISTRIBUTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY? Distributørens ansvar Du som kjøper leketøy fra et firma i Norge eller et EU/EØS-land, og selger til forbruker eller bedrift, regnes som

Detaljer

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Kursdagene NTNU 2011: 6. og 7. januar Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget

Detaljer

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-559 2016 IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Importørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller

Detaljer

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt. WindowSeal nr

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt. WindowSeal nr YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 for produkt WindowSeal 5949 nr. 313120620 1. Unik identifikasjonskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT EN 15651-2:2012 G

Detaljer

TEK 10 - Dokumentasjonskravene

TEK 10 - Dokumentasjonskravene TEK 10 - Dokumentasjonskravene Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10.

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikafloor - 2530 W

YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikafloor - 2530 W EN 1504-2:2004 13 0921 EN 13813:2002 YTELSESERKLÆRING () Sikafloor - 2530 W 02 08 01 02 024 0 000001 1008 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: I h.t. NS-EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR4 som gulvmaling innendørs.

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikafloor - 326

YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikafloor - 326 EN 1504-2:2004 13 0921 EN 13813:2002 YTELSESERKLÆRING () Sikafloor - 326 02 08 01 04 006 0 000007 1008 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: NS-EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR 4 2. Type- parti- eller serienummer

Detaljer

SINTEF Teknisk Godkjenning og miljøvurdering av byggematerialer

SINTEF Teknisk Godkjenning og miljøvurdering av byggematerialer SINTEF Teknisk Godkjenning og miljøvurdering av byggematerialer Seminar om "grønne" innkjøp av bygg og byggevarer Jan Olav Hjermann SINTEF CerCficaCon 3. November 2015 1 Temaer Kort om Miljøvurdering av

Detaljer

Overvåkende kontroll. Typeprøving Kontrollprøving Inspeksjon i fabrikk. SINTEF Byggforsk

Overvåkende kontroll. Typeprøving Kontrollprøving Inspeksjon i fabrikk. SINTEF Byggforsk Kontakt og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 10. februar 2015 Overvåkende kontroll Typeprøving Kontrollprøving Inspeksjon i fabrikk Hans Boye Skogstad 1 AVCP Sertifikat, grunnlag for CE-merking

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK)

HØRINGSNOTAT. Endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk HØRINGSNOTAT 22. september 2014 S.nr. 14/5188 Gjennomføring av kommisjonsdelegerte forordninger og gjennomføringsforordninger til utfylling

Detaljer

TEKNOLOGIDAGENE 2011

TEKNOLOGIDAGENE 2011 TEKNOLOGIDAGENE 2011 BETONG FOR BRU OG TUNNEL Import og bruk av byggematerialer fra utlandet regler og sertifisering Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring gjennom 40 år Dokumentasjon

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor SL

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor SL EN 1504-2: 2004 08 0921 EN 13813:2002 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 08 01 02 050 0000002 1008 EN 13813:2002 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR 4 2. Type-

Detaljer

HO-3/2008 ISSN 0802-9598. Temaveiledning. Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak SAK TEK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

HO-3/2008 ISSN 0802-9598. Temaveiledning. Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak SAK TEK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT HO-3/2008 ISSN 0802-9598 Temaveiledning Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak SAK TEK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk Byggtjenestes forlag Stensberggt. 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Detaljer

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt. Glass Silikon klar. nr. 314040201

YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011. for produkt. Glass Silikon klar. nr. 314040201 YTELSESERKLÆRING i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 for produkt Glass Silikon klar nr. 314040201 1. Unik identifikasjonskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012

Detaljer

Erfaringer med markedstilsyn for produkter underlagt nasjonale norske bestemmelser

Erfaringer med markedstilsyn for produkter underlagt nasjonale norske bestemmelser 1 Erfaringer med markedstilsyn for produkter underlagt nasjonale norske bestemmelser Hanne Prestmo, Direktoratet for byggkvalitet 30.09.17 Nordisk Vannskadeseminar Direktoratet for byggkvalitet Markedstilsynsmyndighet

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 161

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 161 EN 1504-2:2004 08 0921 EN 13813: 2002 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 08 01 02 050 0 000001 1008 EN 13813:2002 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: 2. Type- parti- eller serienummer

Detaljer

M57 2013 IMPORTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY?

M57 2013 IMPORTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY? M57 2013 IMPORTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY? Importørens ansvar Du som kjøper leketøy fra et land utenfor EØS og selger til bedrifter og/eller forbrukere regnes som importør. Vær oppmerksom

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 262 AS

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 262 AS EN 1504-2: 2004 08 0921 EN 13813:2002 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 08 01 02 014 0000007 1008 EN 13813:2002 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR 4 2. Type-

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse FBA - Brannsikkerhet i bygninger (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse Wiran R Bjørkmann prosjektleder i Standard Norge Oslo 5.mai 2010 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Dokumentasjon av byggevarer

Dokumentasjon av byggevarer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Dokumentasjon av byggevarer Rolf Bergh-Christensen Overingeniør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

M PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-560 2016 PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Produsentens ansvar Dersom du har egen produksjon av elektriske eller elektroniske produkter (EE-produkter) i Norge, i et annet EØS-land eller utenfor

Detaljer

CE merking, ytelseserklæring.

CE merking, ytelseserklæring. CE merking, ytelseserklæring. MEF og Norsk Bergindustri Rudshøgda 6.11.2015 Rune T Lund Daglig leder Hamar Pukk og Grus As. Mineralforvaltningen Mineralloven Driftskonsesjon Kompetansekrav Rapportering

Detaljer

CE-merking av veibyggingsmaterialer og veitrafikkutstyr. MATHIEU VEULEMANS 23.09.2015 Teknologidagene 2015 (Statens Vegvesen), Trondheim

CE-merking av veibyggingsmaterialer og veitrafikkutstyr. MATHIEU VEULEMANS 23.09.2015 Teknologidagene 2015 (Statens Vegvesen), Trondheim 1 CE-merking av veibyggingsmaterialer og veitrafikkutstyr MATHIEU VEULEMANS 23.09.2015 Teknologidagene 2015 (Statens Vegvesen), Trondheim Innledning Veibyggingsmaterialer og veitrafikkutstyr er byggevarer

Detaljer

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF)

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF) Nr.28/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.6.2000 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 22. juli 1997 om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*)

Detaljer

Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse

Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse Pukk som byggeråstoff CE-merking til nytte, glede og ergrelse - krav til bruk, omsetning og CE-merking av pukk Arctic Entrepreneur, Clarion Gardermoen 21 januar 20152014 Olav Berge, Direktoratet for Byggkvalitet

Detaljer

Ytelseserklæring B0709EPCPR

Ytelseserklæring B0709EPCPR 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Supafil Frame, Knauf JetStream Ytelseserklæring B0709EPCPR 2. Type-, batch eller serienuer eller et annet element for identifisering av konstruksjonsproduktet

Detaljer

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999 Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-558 2016 DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Distributørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) fra et firma i Norge eller et EØS-land, og selger til

Detaljer

Vi kommer på tilsyn- Hilsen kommunen Dokumentasjon av produkter

Vi kommer på tilsyn- Hilsen kommunen Dokumentasjon av produkter Vi kommer på tilsyn- Hilsen kommunen Dokumentasjon av produkter Våtromsdagene 2016 Bjørn Grimsrud- Fagrådet for våtrom Lars-Erik Fiskum- Sintef Byggforsk Quality hotel - Mastemyr 8 og 9 september 2016

Detaljer